Page 1


บก.

บอกกลา่ ว

ที่ปรึกษา นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทยภ์ านุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทยภ์ ัทรพล จึงสมเจตไพศาล

พระจันทร์เต็มดวง สดใส สว่างอยูบ่ นฟากฟ้า แสง สี เสียง ไฟสวยงาม ตระการตา หลายคนคงนึกถึงวันลอยกระทง ซึ่งเป็นวันสำ�คัญอีกวันของ ชาวไทยตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เป็นช่วงทีน่ �้ำ หลากเต็มตลิง่ ผูค้ นจะนำ�ดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทงที่ทำ�ด้วยวัสดุต่างๆ แล้วนำ�ไปลอยตาม แม่น�้ำ ลำ�คลอง เป็นประเพณีทเี่ ชือ่ ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระ แม่คงคา เนื่องจากในอดีตสังคมไทยเราได้อยู่อาศัย ทำ�มาหากิน และเดินทาง โดยทางน้ำ�เป็นส่วนใหญ่ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำ�หรับจุลสารออนไลน์ “สบส.ซอย 8” ฉบับนี้ ขอฝากประชาสัมพันธ์ 2 เรื่องครับ เรื่องแรก กรม สบส. ได้เปิดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมสบส. ขอเชิญผู้อ่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และ นิทรรศการได้ที่ชั้น 1 และชั้น 9 อาคาร กรมสบส. หรือหากมาเป็น หมู่ ค ณะ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ก ลุ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ สำ � นั ก บริ ห าร โทร 021937091... และในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ กรม สบส. จะจัดงานลอย กระทงและตลาดน้ำ � เพื่ อ สุ ข ภาพ ก็ ข อเชิ ญ ชวนผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นร่ ว มงาน ดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การออกกำ�ลัง กายแนวแอโรบิกและโยคะและอืน่ ๆ มาร่วมงานลอยกระทงกับเรากันให้ได้นะครับ สุ ด ท้ า ยนี้ อ ย่ า ลื ม ติ ด ตามจุ ล สารออนไลน์ ข องเราได้ ที่ f acebook จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 นะครับ แล้วพบกันฉบับหน้าธันวาหน้าหนาว สวัสดีครับ ส บ ส

บรรณาธิการ นายทวิช เทียนคำ� กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจนอ์ ักษร นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ นางแบบ นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

“ลอยกระทงสุขใจ”

“วั น เพ็ ญ เดื อ นสิ บ สอง น้ำ� ก็ น อง เต็ ม ตลิ่ ง เราทั้ ง หลายชายหญิ ง สนุ ก กั น จริ ง วั น ลอยกระทง...” วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับ วันที่ 22 พฤศจิกายน แต่บางท้อง ที่ก็นิยมลอยกระทงกันในวันออก พรรษาด้วย เช่นทางภาคอีสานบาง จังหวัด เป็นต้น ...สบส.ซอย 8 ฉบับนี้ ขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมสืบสานประเพณี วิ ถี ไ ทยอย่ า งมี ค วามสุ ข และ

ปลอดภัย ด้วย 3 หลักสุขบัญญัติ ง่ายๆ ล้อมวงเข้ามาค่ะ จะเล่า ให้ฟัง 1) งดดืม่ สุรายาเมาทุกชนิด ป้ อ งกั น การมี พ ฤติ ก รรมที่ ขาดสติ การทะเลาะวิวาท อุบตั เิ หตุ รวมถึงการมีเซ็กส์ ที่ไม่ตั้งใจและไม่ปลอดภัย 2)ช่วยกันมีจิตสำ�นึก ใส่ใจสิง่ แวดล้อม หากมา เป็นกลุม่ เป็นครอบครัว หรือมากับแฟน อาจใช้ กระทงร่วมกัน เพื่อ ประหยั ด เงิ น และ ลดปริ ม าณขยะ ควรใช้กระทงที่ทำ� จากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย หรือลอยกระทงออนไลน์ ก็เก๋กู๊ด เข้ากับยุค 4.0 3) เลือกสถานทีล่ อยกระทง ให้ปลอดภัย ไม่อโคจร ไม่ไปใน แหล่งมัว่ สุม ไม่ควรแต่งกายล่อแหลม ไม่ปล่อยเด็กไปเที่ยวงานตามลำ�พัง หลีกเลี่ยงการเล่นพลุ ประทัด และ

ดอกไม้ไฟ ส่วนการปล่อยโคมลอย ควรใช้โคมที่มีมาตรฐาน และต้อง ปล่อยในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น เอาล่ะ อ่านกันแล้ว ก็อย่าลืม นำ�ไปปฏิบตั กิ นั ด้วยนะคะ ส่วนผูเ้ ขียน ข อ ตั ว ล า ไ ป เ ข้ า ค อ ร์ ส เ ต รี ย ม ตั ว เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด น า ง น พ ม า ศ ในเทศกาลลอยกระทงนี้ ก่ อ น แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ ส บ ส

Did U Know เพลงรำ�วงลอยกระทงทีม่ คี �ำ ร้อง ว่า “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้�ำ ก็นองเต็ม ตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง...” ซึ่งพวก เราคุน้ หูกนั เป็นอย่างดี เป็นผลงานการ ประพันธ์ของอัจฉริยะด้านดนตรีแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์2 ท่าน ได้แก่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เป็นผูแ้ ต่งคำ�ร้อง และครูเอือ้ สุ น ทรสนาน หั ว หน้ า วงดนตรี สุนทราภรณ์ เป็นผู้แต่งทำ�นอง


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

วันลอยกระทงคือ เทศกาลปล่อยตัวจริงหรือ?

“ มั น ไ ม่ เ กี่ ย ว กั บ เทศกาลหรอกครับ เป็นเพียง แค่ข้ออ้าง จริงๆ การมีเซ็กส์ ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ควรให้ถูก กาลเทศะ ถูกสถานที่และถูก คนด้วย เป็นผูช้ ายต้องรูจ้ กั ให้ เกียรติผู้หญิง ให้คิดว่า เขาเป็นเพศเดียวกัน กับแม่” นั่ น คื อ ความคิ ด เห็ น ของ เกล้ า บารมี ชู เ จริ ญ พิพัฒน์ วัย 24 ปีหนุ่มหล่อ จากกองสถาน ประกอบการ เพื่อสุขภาพ

ลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงาม แต่ผลสำ�รวจในหลายๆ โพลกลับชี้ว่าวัยรุ่นมักใช้เทศกาลนี้เป็นโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ พอๆ กับเทศกาลวาเลนไทน์กันเลยทีเดียว ???? โรสลิน มามะ วัย 31 ปี เจ้าหน้าที่กองสุขภาพระหว่างประเทศ ให้มมุ มองว่า“คิดว่าขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติของแต่ละคน ไม่จ�ำ เป็นต้องรอเทศกาล เพียงแต่วา่ พอเป็น เทศกาลแล้วมันเอื้อให้ใช้เป็นข้ออ้างกับ พ่อแม่ในการออกไปเทีย่ ว และใช้ โอกาสตรงนีม้ เี พศสัมพันธ์” แ ล้ ว จ ะ มี วิ ธี ก า ร ป้องกันหรือยับยั้งอย่างไร เรื่องนี้สาวน้ำ� กรกีรติ สุขเจริญ วัย 27 ปี นางแบบปกของเราได้ให้ คำ�แนะนำ�ว่า “น้�ำ คิดว่า่ ควรเริม่ จากการแต่งกายทีร่ จู้ กั กาลเทศะ สุภาพ ไม่ล่อแหลมเกินไปและระมัดระวังใน การไม่น�ำ ตัวเองเข้าไปในสถานทีเ่ สีย่ งก็สามารถป้องกัน ได้ในระดับนึงค่ะ” สุดท้ายแล้ว การจะมีอะไรกันในเทศกาลหรือไม่ อาจไม่ใช่เรื่องสำ�คัญมากไปกว่าการปลูกฝังทัศนคติ ให้วัยรุ่นรู้จักเห็นคุณค่าของตนเอง ให้เกียรติผู้อื่น รวมไปถึงการให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา การป้องกันโรค และการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ เพือ่ ลดปัญหาสังคม ต่างๆ ที่จะตามมานั่นเอง ส บ ส


JOHN SMITH

ทัวร

สราพา

์ by สราวุฒิ

charming of the memories 100 ปี การสาธารณสุขไทย

สราพาทัวร์ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ซึ่งกรม สบส. ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน เราจึงขอนำ�ทุกท่านพบกับ สถานทีย่ อ้ นอดีตและเรือ่ งราวของกรม สบส. ซึง่ ประชาชนสามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าว โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย พร้อมแล้วตามมาเลยครับ

1) นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรม สบส. ชัน้ 1 รับชมก่อนใครกับนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรม สบส. ซึง่ ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสถานทีไ่ ด้ถกู จัดวางไว้อย่างสวยงาม ลงตัว และทันสมัย มีการเล่าเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานของกรมสบส. ผลงานเด่นสร้างชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกรม สบส.


JOHN SMITH

by สราวุฒิ

ทัวร

สราพา

2) พิพิธภัณฑ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรม สบส. ชั้น 9 สถานทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นในช่วงสมัยอดีตกว่าจะมาเป็นกรม สบส. ในวันนี้ถูกจัดเรียง จัดวางอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม ตั้งอยู่ที่บริเวณห้องสมุดชั้น 9 กรม สบส.

นางแบบ : นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์ กลุ่มอำ�นวยการ สำ�นักบริหาร

3) ทำ�เนียบผู้บริหาร กรม สบส. มุมทำ�เนียบผูบ้ ริหารกรม สบส. ตัง้ แต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ สิน้ 11 ท่าน ซึง่ ทุกท่านได้เสียสละ ทุ่มเท วางนโยบายและรากฐานของกรม สบส.ให้มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน ส บ ส


ทำ�บุญตักบาตร นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์ อธิบดีกรม สบส. นำ�คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มพิธที �ำ บุญ ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อง ในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ณ ลานโถงชั้น 1 ตึก สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข ส บ ส

ร่วมพิธีจุดเทียน นพ.ประภาส จิตตาศิรนิ วุ ตั ร รองอธิบดี กรม สบส. พร้อมด้วย ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ เข้าร่วมพิธจี ดุ เทียน เพือ่ น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ 108 ปี ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส บ ส

ตรวจสอบสถานพยาบาล สำ�นักสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) และ กองกฎหมาย ลงตรวจสอบคลินิก ย่านวังทองหลาง เบื้องต้นพบว่าไม่ ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถาน พยาบาลจากกรม สบส. เข้าข่ายการ

มัคคุเทศก์จติ อาสาเปิด บ้าน สบส.

กลุ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ จัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์จิต อาสาเปิดบ้าน สบส. 100 ปี การสาธารณสุขไทย” เพื่อ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม เ ป็ น ม า ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการพัฒนางาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ ภาคประชาชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ของกรม สบส.มาเป็นมัคคุเทศจิตอาสา ส บ ส

กิจกรรม Big Cleanig Day นายปริญญา คุม้ ตระกูล ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ นำ�คณะ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Big Cleanig Day เพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมของบุคลากรในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมในที่ีทำ�งานน่าอยู่ และมีการจัดการที่ถูกต้องเป็นระบบมากขึ้น ส บ ส

กระทำ � ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐานเปิด สถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต มี ระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้ง จำ�ทั้งปรับ ส บ ส


จิตอาสา เราทำ�ดีด้วยหัวใจ

นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำ�ดีดว้ ยหัวใจ” ทำ�ความสะอาดและปรับปรุง ภูมทิ ศั น์บริเวณรอบสถานทีท่ �ำ งานให้นา่ อยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้าง การมีส่วนร่วมของบุคลากร และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ให้บริการแก่ประชาชน ส บ ส

เยี่ยมเสริมพลัง นายสั ม พั น ธ์ มุ ณี รั ต น์ ผอ.สบส.เขต 10 จ.อุบลราชธานี พร้อม ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในเขต พืน้ ที่ รพ.สต.นาผือ จ.อำ�นาจเจริญ อสม. อสค. และ CG ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังการดำ�เนินงานของ นางแหวน แสงประเสริ ฐ อาสา สมัครสาธารณสุขประจำ�ครอบครัว (อสค.) และมอบรถเข็นให้กบั ผูป้ ว่ ย ให้การสนับสนุนบุคลากร สบส. เขต 5 จ.ราชบุรี ติดบ้านติดเตียง ส บ ส ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นไฟฟ้ า ในการ เข้ า แก้ ไ ขระบบไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภัยในการให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ ผูร้ บั บริการและผูเ้ กีย่ วข้อง หลังพบว่ามีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ออกหน่วยให้บริการ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี ส บ ส สบส.เขต 12 จ.สงขลา ร่วม ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดีสดุดสี มเด็จย่า เนือ่ งใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค. 2561 เพือ่ สนับสนุน การตรวจเช็ค ซ่ อ มบำ � รุ ง เครื่ อ งมื อ ทั น ตกรรม ในการออกหน่วยให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำ�เภอ บางกล่ำ� จ. สงขลา ส บ ส

รับมอบนโยบาย

นายวั น ชั ย มั่ น สั ม ฤทธิ์ ผอ.สบส.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี รั บ มอบนโยบายจากนพ.ณั ฐ วุ ฒิ ประเสริ ฐ สิ ริ พ งศ์ อธิ บ ดี ก รม สบส. และตรวจเยีย่ ม บุคลากร สบส. เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมรับ ฟังการสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส บ ส

นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าดำ�เนินการสำ�รวจอาคาร และจัด ทำ�รูปแบบรายการ พร้อมประมาณ ราคาในการปรับปรุงอาคาร หลัง เกิดปัญหาหลังคารั่วซึม ส่งผลให้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย ณ รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ส บ ส


HSS Booklet Online No.12 Nov 2018  

HSS Booklet Online No.12 Nov 2018

HSS Booklet Online No.12 Nov 2018  

HSS Booklet Online No.12 Nov 2018

Advertisement