Page 1

¨ØÅÊÒÃÍ͹äÅ¹ì ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ©ºÑº·Õè 2 »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2561

a e r Y w e N y p p Ha

àµ×͹

«×éÍ¢ÒÂÍÊبԼԴ¡®ËÁÒÂ

¹Çѵ¡ÃÃÁãËÁè

öà¢ç¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾Ãè¡ÃШÒÂàª×éÍ

·Ò§ÍÒ¡Òȵé¹áºº

àªç¤´Ç§ÊØ¢ÀÒ¾ä´éã¹ Health Horoscope áÅеԴµÒÁ¢èÒÇÊÒäÇÒÁà¤Å×è͹äËǢͧ¡ÃÁʺÊ. à»ç¹»ÃШӷءà´×͹


HAPPY NEW YEAR

2018

Start Up สวัสดีปใี หมแ่ ลว้ ผองไทยจงแคลว้ ปวงภัย ชว่ ยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิง ฤทัยไว้มั่น แฮปปี้ดี๊ดี สุขสันต์ปีใหม่ 2561 ขอให้ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านมี ความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปี เราสัญญาว่าจะมอบความสุขในการส่งข่าวดีๆ ถึง ผู้อา่ นทุกๆ ทา่ นตลอดปี 2561 นี้คะ่ “สบส.ซอย8” เริม่ ตน้ ศักราชใหมก่ บั ผูน้ �ำ หญิงคนเกง่ พญ.ประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดีกรม สบส.ทั้ง 3 ท่าน ที่จะมา รว่ มอวยพรปีใหมใ่ หก้ ับผู้อา่ น และพิเศษสุดกับ Health Horoscope คำ�ทำ�นาย สไตลส์ บส.จะแมน่ แคไ่ หน ติดตามไดใ้ นเลม่ นี.้ .. จะวา่ ไปชว่ งนีเ้ ขา้ หน้าหนาว แต่ข่าวยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมกับประเด็น อสุจิกับ การขาย และสปาอัพเกรด คืออะไร ติดตามไดใ้ นคอลัมนเ์ รือ่ งเดน่ เป็นขา่ ว ยังไมห่ มดคะ่ เคล็ดไม่ลบั สุขภาพดีรบั ปีใหม่ พลิกไปอา่ นที่ คอลัมน์ INFOGRAPHIC คะ่ อะ๊ !อะ๊ ! ผูอ้ า่ นอยา่ ลืมแวะเวียนเขา้ มาทีค่ อลัมนซ์ อกแซกซอย 8 กับขา่ วสารรอบรัว้ กรม สบส. ทา่ น จะไมต่ กขา่ วของกรม สบส. อยา่ งแนน่ อนคะ่ ปีใหม่ 2561 สบส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะ ไดร้ บั ความสุขกับการอา่ นจุลสารออนไลนข์ องเราตลอดปี หากมีขอ้ เสนอแนะ ติ-ชม ส่งมาหาเราได้ทางอีเมล pr.hss.moph@gmail.com หรือทางโซเชียลมีเดีย facebook และ twitter ของกรมสบส. ของเราได้เลยคะ่ และอย่าลืมส่งกิจกรรม เด่นของท่านเข้ามามีส่วนร่วมกัน... ฉบับนี้ต้องขอลาผู้อา่ นทุกท่านไปก่อน แล้วพบ กันใหม่ฉบับหน้าในเดือนแห่งความรัก สวัสดีค่ะ กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา แพทย์หญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจนอ์ ักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นายคงเดช เทศสมบูรณ์ นายวิทยา ชิตพงษ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.สาธารณสุข ซอย 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

“สปาไทยจะโกอินเตอร”์

สปาไทยที่ ผ่ า นการรั บ รอง มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานประการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 แลว้ และมี คุณสมบัติเด่น 5 ด้าน เน้นการ ตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความเป็นธรรมชาติ บุคลากรผา่ น การอบรมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สื่อสารไดม้ ากกวา่ 1 ภาษา ดำ�เนิน ธุรกิจด้วยความโปร่งใสฯลฯ หาก

STOP

ต้องการอัพเกรดมาตรฐาน สามารถยื่นขอตรวจ ประเมินมาตรฐานระดับสากลได้ ซึ่งมี 3 ระดับไดแ้ ก่ ระดับแพลตตินัม เทียบชั้น สปาหรู 5 ดาว ระดับโกลด์ และ ระดับ ซิลเวอร์ ใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยปี 2560 มีกิจการสปาที่ได้ รับรองมาตรฐานสากลระดับโกลด์ จำ�นวน 24 แหง่ กิจการสปาที่สนใจอัพเกรดมาตรฐาน เขา้ ไปศึกษา รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th ส บ ส

หยุด!!! แชร์ โพสต์ และซือ้ ขายอสุจโิ ดยเด็ดขาด

แชรร์ วั รัวกับประเด็นซือ้ ขายอสุจใิ นโลกออนไลน์ เพือ่ นำ�ไปใช้ท�ำ เครือ่ งสำ�อาง หากเป็นอสุจทิ มี่ คี ณ ุ ภาพดีจะ นำ�เข้าธนาคารอสุจิ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ ตรวจสอบแลว้ พบวา่ เป็นขอ้ มูลเกา่ ในปี 2557 โดยขณะนี้ ประเทศไทยไดม้ กี ฎหมายควบคุมแลว้ คือพระราชบัญญัติ คมุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 เพื่อช่วยให้คู่สมรสที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีบุตรยาก

ได้มีบุตรตามต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุฯ์ และควบคุมการศึกษาวิจยั เทา่ นัน้ หากมีการโพสต์ หรื อ แชร์ ข้ อ ความ เชิ ญ ชวนให้ มี ก าร ซื้อ ขาย อสุจิ ไข่ หรื อ ตั ว อ่ อ น ถื อ ว่ า มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ก ระทำ� ผิดต้อ งระวางโทษจำ�คุก ไมเ่ กิน 3 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำ�ทั้งปรับ หากพบเห็นการ โฆษณารับซื้อเชื้ออสุจิขอความรว่ มมือใหแ้ จง้ เบาะแสมาที่ กลมุ่ คมุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ตอ่ 18419 ส บ ส


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมาให้กับ ผูอ้ า่ นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความ เจริญและขอให้นำ�หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ มาปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ พัฒนาประเทศชาติต่อไป พญ.ประนอม คำ�เที่ยง อธิบดีกรม สบส.

“เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ ความสุขความเจริญ และสิ่งสำ�คัญ ต้องดูแลสุขภาพของท่านให้สมบูรณ์ แข็งแรง อย่าลืมออกกำ�ลังกายเพื่อให้มี สุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับ” นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส.

ซ ู๊ดยอด

“เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561 กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายใน สากลโลก และที่สำ�คัญที่สุดคือคุณงาม ความดี ที่ พ วกเราได้ ทำ�กับพี่น้อง และ ประเทศชาติของเรา จงดลบันดาลให้พี่น้อง ชาว สบส.ทุกท่าน และ ครอบครัวให้มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง มีครอบครัวที่อบอุ่น และประสบความสำ�เร็จในการ ทำ�งานตลอดไปครับ” นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส.

“ในวาระดิถีขนึ้ ปีใหม่ ผมขออำ�นาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านจงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกาย แข็งแรงปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลาย ทั้งปวงตลอดปีตลอดไป”


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

คลอดแล้วจร้าาา!!!

“คู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์” วัดคุณภาพเครือ่ งมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ

งานร้อนมาแล้วจร้า!!! ของดี งานดี ต้ อ งบอกต่ อ กองวิ ศ วกรรม การแพทย์ กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร สุขภาพ ได้รว่ มมือกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่ง ชาติ จัดทำ�คู่มือการทดสอบเครื่องมือ วัดทางการแพทย์ เพือ่ ขีดความสามารถ ของการพัฒนาการทดสอบเทียบเครือ่ ง มือแพทย์ให้เป็นมาตรฐานของไทย นำ� ไปสูก่ ารใช้งานในสถานบริการสุขภาพ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และทีส่ �ำ คัญ สามารถลดจำ�นวนเครือ่ งมือวัดทางการ แพทย์ทมี่ คี ณ ุ ภาพต่�ำ กว่ามาตรฐานได้ อีกด้วย

คู่มือการทดสอบฯ มีทั้งหมด 9 ชนิดได้แก่ เครือ่ งวัดความดันโลหิต, ตูอ้ บทารกแรกเกิด, เครือ่ งช่วยหายใจ, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบ ไฟฟ้าซึง่ แสดงค่าอุณหภูมสิ งู สุด, เครือ่ ง

วั ด อุ ณ หภู มิ ท างการแพทย์ แ บบไฟฟ้ า สำ�หรับการวัดค่าต่อเนื่อง, เครื่องวัด อุณหภูมใิ นช่องหูแบบอินฟาเรด, เครือ่ ง ควบคุ ม การให้ ส ารละลายทางหลอด เลือดดำ�, เครือ่ งกระตุกหัวใจ และเครือ่ ง อัลตราซาวด์กายภาพบำ�บัด และได้มกี าร แจกจ่ายให้กบั โรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานศึกษา 150 แห่ง ให้ ได้รับทราบกันค่ะ ยั๊ ง ...ยั ง ไม่ ห ยุ ด แค่ นั้ น กอง วิ ศ วกรรมการแพทย์ เ ขายั ง ทำ � ต่ อ ค่ ะ โดยในปี 61 จะจัดทำ�เพิ่มอีก 3 เล่ม คือ เครื่องดูดของเหลว เครื่องจี้ไฟฟ้า และเครื่ อ งตรวจวั ด คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ แหมมม...งานดีมีคุณภาพ อีกแล้วค่ะท่าน ใครอยากได้ อยาก โดนก็ขอรับคูม่ อื การทดสอบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ กันได้ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0 2149 5680 ต่อ 1301 ในวัน และเวลา ราชการ นะจ๊ะ ส บ ส

มาแล้วจ้าาาา...ประเดิมเล่มแรก ฉบับเดือนมกราคม มาม๊ะ!! อยา่ รอชา้ เช็คดวงแมน๊ ...แมน่ !กันเลย ช่วงเดือนมกราคม ยังไม่พ้นเดือนแห่งการท่องเที่ยว ไหว้พระ ทำ�บุญ เสริมสิรมิ งคลใหช้ วี ติ ใหท้ กุ ราศี ระวังเรือ่ งการเดินทางเป็นพิเศษ ตั้งสติก่อนสตาร์ท ยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เคารพกฎ จราจรอยา่ งเครง่ ครัด และที่สำ�คัญเมาไมข่ ับ กลับบา้ นกอดลูกนะจะ้ ฉบับนี้ต้องลาไปก่อน และอย่าลืมนะ ถ้าคิดถึงดวงสุขภาพให้ คิดถึงเรา สบส.ซอย 8 ส บ ส


ซ้อมแผนดับเพลิง

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิด การอบรมบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านซ้อมแผน ดับเพลิง เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการป้องกันการเกิด อัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน สถานที่ราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่จำ�นวนกว่า 100 คนเข้าร่วม การอบรม ส บ ส

การประชุมวิชาการสุขศึกษา เยี่ยมสุขศาลา จ.ประจวบคีรีขันธ์ พญ.ประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดีกรมสบส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบส.เขต 5 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน สุขศาลาบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน และรับฟังการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ห่างไกลในด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมุง่ เน้น ให้พสกนิกรในถิน่ ทุรกันดารทีห่ า่ งไกลความเจริญ และพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ให้ได้รบั การดูแลด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ส บ ส

นพ.ภานุวัฒ น์ ปานเกตุ รองอธิบ ดีก รมสบส. พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดการประชุมวิชาการ สุ ข ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “การแลกเปลี่ยน เรียนรูด้ า้ นสุขศึกษาและการส่ง เสริมสุขภาพ ยุค 4.0” โดยมี บุคลากรด้านสาธารณสุข ครู อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ ดำ�เนินงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ งในยุค 4.0 อีกทั้งยังเป็น การสร้างเครือข่ายการทำ�งานด้านสุขภาพ ส บ ส

ร่างหลักสูตรกลางสำ�หรับผูพ้ กิ าร ทางสายตา

กองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ จัดสัมมนารับฟังความ คิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ(ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สำ�หรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโอกาสสำ�คัญที่ผู้ แทนจากสถาบัน มูลนิธิ สมาคมต่างๆและเครือข่ายผู้พิการทาง สายตา จำ�นวนกว่า 120 คน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักสูตรก่อนจะประกาศเป็นหลักสูตรกลาง ส บ ส


รถเข็นควบคุมการแพรก่ ระจายเชือ้ ทางอากาศตน้ แบบ

มอบโล่ห์

นพ. ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสบส. มอบประกาศนียบัตร เเละโล่เกียรติคณ ุ ให้แก่โรงพยาบาลทีผ่ า่ น เกณฑ์มาตรฐานในระบบบริการสุขภาพ ประจำ�ปี ๒๕๖๐ จำ�นวน ๖๖ เเห่ง ในโครงการจัดอบรมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับ เคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการ บริการในสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน ใน เขตสุขภาพที่ 5 ส บ ส

กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดทำ�นวัตกรรมต้นแบบ “รถเข็นควบคุม การแพรก่ ระจายเชื้อทางอากาศ”(Isolation wheelchair) ดว้ ยชุดระบบ การกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) โดยออกแบบใหเ้ หมาะ สมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่กระจายของเชื้อ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในการบริ ก ารผู้ ป่ ว ยของสถาน พยาบาล สรา้ งความปลอดภัยและ ลดความเสีย่ งการติดเชือ้ จากผูป้ ว่ ย ทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาล ลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานีที่แรก ส บ ส

มอบใบประกาศนีบัตร

นายสัมพันธ์ มุณรี ตั น์ ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบประกาศนีบัตร แกบ่ คุ ลากรทีเ่ ขา้ รับการอบรมการทดสอบ/ สอบเที ย บเครื ่ องมื อวั ดทางการแพทย ์ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ 2561 ดา้ นมวล ดา้ นความดัน และดา้ นอุณหภูมิ ณ โรงแรมเนวาดา้ คอนเวนชัน่ โฮเทล จังหวัด อุบลราชธานี ส บ ส

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

นพ.ภั ท รพล จึ ง สมเจตไพศาล ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร เปิดโครงการ อบรมการชว่ ยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) และการใชเ้ ครือ่ ง AED แกบ่ คุ ลากรในสังกัด ทั่วประเทศกว่า 1,200 คน ร่วมเป็นจิต อาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่ม ศักยภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใชอ้ ปุ กรณช์ ว่ ยชีวติ AED (Automated External Defibrillator : AED) ภายใตโ้ ครงการ “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ” ส บ ส

สอบผู้ดำ�เนินการสปา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดสอบและประเมินความรู้ความ สามารถของผูข้ อรับใบอนุญาต เป็นผูด้ �ำ เนินการในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สอบ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. มีผู้เข้าสอบกว่า 1,500 คน โดยจะประกาศผลการสอบในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ และ ทางจดหมาย ส บ ส


HSS Booklet Online No.02 Jan 2018  
HSS Booklet Online No.02 Jan 2018  
Advertisement