Page 1


บก.

บอกกลา่ ว

ที่ปรึกษา แพทย์หญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจน์อักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา

สวยใส ปลอดภัย มัน่ ใจ สบส.

สวัสดีแฟนคลับจุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ทุกท่านค่ะ ฉบับนีเ้ รามีสาระ ความรู้และประเด็นของสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลเอกชนในเรื่องของ ความสวยความงามทีป่ จั จุบนั หนุม่ สาววัยรุน่ ให้ความสนใจในการทำ�ศัลยกรรม เป็นจำ�นวนมากมาฝากกัน เพราะถ้ารูปร่างหน้าตาดีจะมีชยั ไปกว่าครึง่ จริงหรือ ไม่? หรือเพราะค่านิยมที่ใครๆ ก็ทำ�กัน ประเด็นนี้ต้องติดตามกันในเล่มค่ะ เปิดประตูสถานพยาบาลด้วยคอลัมน์แรกเรื่องเด่นเป็นข่าว เรามาฟัง ความคิดเห็นของชาวสบส. ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการศัลยกรรม ต่อ ด้วยนวัตกรรมใหม่การสแกน QR Code ในการตรวจสอบคลินิกผ่านมือ ถือ smart phone ติดตามได้ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ ทำ�นายทาย ดวงโดย Health horo ฉบับนี้ขอทำ�นายวิธีดูสถานพยาบาลที่ถูกต้องและ Infographic กับการตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนแบบออนไลน์ และ พลาดไม่ได้กับคอลัมน์สราพาทัวร์ฉบับนี้จะพาคนรักสุขภาพไปทัวร์สถานที่ ออกกำ�ลังกายของชาว สบส. ค่ะ และเช่นเคยกับคอลัมน์ซอกแซกซอย 8 ตาม ติดทุกที่ที่เป็นข่าวให้ผู้อ่านได้รับรู้ข่าวสารของสบส. ทั่วทุกภูมิภาคค่ะ จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับนี้ เราขอประกาศผู้โชคดีที่ได้รับ ของรางวัลจากการตอบคำ�ถามในจุลสารออนไลน์ฉบับเดือนเมษายน 2561 พลิกอ่านหน้าสุดท้ายได้เลยค่ะว่าท่านเป็นผู้โชคดีหรือไม่ สุดท้ายนี้ทีมงาน จุลสารฯ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมกันตอบคำ�ถาม รอติดตามกิจกรรม ดีๆ และของรางวัลในฉบับต่อๆ ไปนะคะ ฉบับนี้ต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับเดือนกรกฎาคม สวัสดีค่ะ บรรณาธิการ

ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091

รหู้ รอื ไม่

น้องมาสคอตที่หน้าปกของเรา ใช้ในโครงการ “สวยใส... ปลอดภัย” ของ กรม สบส. เพือ่ รณรงค์สร้างกระแส ความตื่นตัวในการเสริมความงามที่ ถูกต้อง เหมาะสม และเลือกรับบริการ จากแพทย์ และสถานพยาบาลที่ได้ มาตรฐาน


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

จับเข่าคุย.. เรื่องศัลยกรรม การศัลยกรรมก็เหมือนดาบ 2 คม ทั้งช่วยเสริมบุคลิก หน้าตา เสริมความมั่นใจ แต่ถ้า ผิดพลาดก็ไม่สวยดังใจ เสียโฉม ร้ายแรงสุดก็ถึงขั้นเสียชีวิต... เรื่องเด่นเป็นข่าวฉบับนี้ จะพาไปฟัง หลากหลายแง่มุมของชาว สบส.เกี่ยวกับการทำ�ศัลยกรรม และมีคำ�แนะนำ�อย่างไรบ้าง

“ผมชอบอะไรที่เป็น ธรรมชาติมากกว่า แต่คน ทีเ่ สริมเพือ่ หน้าทีก่ ารงาน ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่ถ้าเป็นแฟนผม ผมไม่ ชอบให้แฟนทำ�ศัลยกรรม เห็นข่าวมาเยอะ ทำ�แล้ว จมูกพัง หน้าพัง” นายปราการ ปุด๊ ตัน(กานต์) หนุ่มนักวิเคราะห์อารมณ์ดี กองสุขศึกษา

“เราจะเห็นข่าวว่ามี หมอเถื่อน คลินิกเถื่อน ตรงนีน้ า่ เป็นห่วง จึงอยาก ฝ า ก เ ตื อ น ไ ป ยั ง ค น ที่ คิ ด จ ะ ทำ � ศั ล ย ก ร ร ม ใ ห้ เ ลื อ ก ค ลิ นิ ก ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายด้ ว ย อย่ า เลื อ กจากเพี ย งแค่ ราคาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ใ ห้ ดู ด้ ว ย ว่ า ห ม อ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ไ ห ม มีประสบการณ์หรือไม่”

“ภรณ์ ไ ม่ เ คยทำ � ศัลยกรรมเนื่องจากกลัว เจ็ บ และกลั ว เข็ ม มาก ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า การทำ � ศัลยกรรมเป็นสิทธิส่วน บุคคล แต่ขอฝากนิดนึง ว่าการนำ�สิง่ แปลกปลอม เข้าร่างกาย ต้องศึกษา ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ที่ สำ � คั ญ คื อ ถ้ า เราพอใจในสิ่ ง ที่ ตนมี เชื่อมั่นในตนเอง การศั ล ยกรรมก็ ไ ม่ มี ความจำ�เป็นค่ะ”

นักวิเทศสัมพันธ์แสนสวย กองสุขภาพระหว่างประเทศ

น.ส.ทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ (ภรณ์) สาวสถาปนิกคลื่นลูกใหม่ กองแบบแผน

“การทำ � ศั ล ยกรรม เหมาะกั บ คนที่ มี ค วาม บกพร่องทางร่างกายทำ� เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ แ ต่ ห า ก ทำ � เ พื่ อ ค ว า ม สวยงาม ควรทำ � ให้ เหมาะสมบางคนเสพติด การศัลยกรรม จากหน้า สวยๆ กลายเป็นหน้าเสีย ทำ � ให้ เ ดื อ ดร้ อ นทั้ ง ด้ า น นายปาลิตา อำ�พงษ์(เต้ย) ร่างกายและการเงิน” นายทวิช เทียนคำ�(เฮียหมู) หนุ่มใหญ่ใจดี สำ�นักบริหาร


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

QR Code เช็คคลินิก รพ.เถื่อน หลายคนคงคุ้ น หู กั น เป็ น อย่ า งดี กั บ คำ � ว่ า “คิ ว อาร์ โ ค๊ ด ” (QR Code) สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม คล้ายๆ บาร์โค้ดทีบ่ รรจุขอ้ มูลต่างๆ ไว้ มากมาย ข่าวล่ามาแรง!ที่ สบส.ซอย 8 จะนำ�มาบอกกล่าวกันในฉบับนี้ ...กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร สุ ข ภาพ หรื อ กรม สบส.ได้ น ำ � น วั ต ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว ม า ใ ช้ ใ น การเช็ ค สถานพยาบาลว่ า เป็ น คลิ นิ ก แท้ ห รื อ คลิ นิ ก เถื่ อ น! โดย QR Code จะปรากฏทีใ่ บอนุญาต ประกอบกิ จ การสถานพยาบาล ใบอนุ ญ าตแพทย์ ผู้ ดำ � เนิ น การ และบริ เ วณด้ า นหน้ า ของคลิ นิ ก ซึ่ ง เพี ย งแค่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนสแกน คิ ว อาร์ โ ค๊ ด ก็ จ ะมี ก ารแสดงราย ละเอียดของชื่อ ที่ตั้ง ชื่อผู้ประกอบ กิจการ และชือ่ ผูด้ �ำ เนินการของคลินกิ

ทั้ ง นี้ ค าดว่ า จะสามารถ แจกจ่าย QR Codeให้ใช้ได้ ทุ ก ส ถ า น พ ย า บ า ล เ อ ก ช น ทั่วประเทศในระยะเวลาไม่นานนี้ เรื่องดีๆ แบบนี้ รู้แล้วต้องบอก ต่อให้คนทีค่ ณ ุ รักได้ทราบกันด้วย นะคะ.. ฉบับหน้าจะมีอะไรมา บอกข่าวเล่าเรือ่ งกันอีก..รอติดตาม กันน๊า สวัสดีค่ะ ส บ ส

นัน้ ๆ เพียงคลิก๊ เดียวรูไ้ ด้ทนั ที!! ว๊าวว สุดยอดใช่ไหมล่ะ ถ้ า สแกนแล้ ว ชื่ อ สถานพยาบาลและทีต่ งั้ ไม่ตรง หรือแพทย์ ผูด้ �ำ เนินการเป็นคนละคนกับทีแ่ สดง ในฐานข้อมูล อย่าเสีย่ งใช้บริการค่ะ เพราะอาจเป็นคลินิกเถื่อน!ค่ะ

Did U Know

?

สามารถตรวจสอบ รายชื่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารว่ า เป็ น แ พ ท ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายได้ ท่ ี เ ว็ บ ไซต์ แพทยสภา (www.tmc.or.th)


by สราวุฒิ

Happy Work Place มาแล้วจ้า ผูอ้ า่ นทีน่ า่ รักทุก ท่าน ฉบับนี้สราขอพาทุกท่านไป Healthy ในรั้วกรมสบส. สถาน ที่ อ อกกำ � ลั ง กายที่ ทำ � ให้ ไ ด้ เ หงื่ อ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรม สบส. พร้อมแล้ว เตรียมชุดออกกำ�ลังกาย รองเท้าผ้าใบ ไปกับเราเล้ยยยย

1. ฟิตเนสชั้น 2 ขอแนะนำ�ฟิตเนสชั้น 2 บริเวณ หน้าห้องกลุ่ม IT สถานที่รวมตัวของคน รักสุขภาพที่มีเครื่องออกกำ�ลังกายแบบ ครบครัน ทัง้ ปัน่ จักรยาน ลูว่ งิ่ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ยกดัมเบล เครื่องซิทอัพ ออกกำ�ลังกาย ได้ทกุ ส่วนของร่างกายเพือ่ รูปร่างทีด่ ี และ ฟิตเนสยังติดกับสวน สบส.สุขใจ รับอากาศ ธรรมชาติสีเขียว เพิ่มความสดชื่นในการ ออกกำ�ลังกายอีกด้วย


by สราวุฒิ

2. ลานตีแบด ชั้น 2 เสียงฟาดไม้แบดที่ได้ยินช่วงเย็นหลังเลิกงาน จุดนัดพบ สำ�หรับคนชอบลูกขนไก่ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 เล่นได้ทั้ง เป็นคู่และเป็นทีม ให้ได้ฟาด ตี หยอดลูกขนไก่กันอย่างเต็มที่ ได้ออกแรงได้เหงื่อ และได้สุขภาพที่ดีด้วย

ฉบับหน้าสราจะพาทุกท่านไปทัวร์ที่ไหนนั้น พลาด ไม่ได้ต้องติดตาม... เพราะสถานที่ทำ�งานแห่งนี้ที่เต็มไปด้วย ความสุข แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าจ้า ส บ ส นางแบบ : นางสิริกร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นางสาวเปรมวดี เข็มกายี สำ�นักบริหาร นายแบบ : นายณัฐสิษฐ์ ศรีพลัง นายไชยพัฒน์ พงษ์สุข นายวัชระ สุขเกษม กลุ่มมาตรฐานมัณฑนศิลป์ กองแบบแผน

ดวงสุขภาพฉบับนี้ ขอทำ�นายให้ทกุ ราศีระวังโดยเฉพาะคอศัลยกรรม เพราะมีเกณฑ์ หน้าพังด้วยมีดหมอ อาจถูกหลอกทำ�ให้เสียทรัพย์ ต้องมีสติรอบคอบ มิเช่นนั้นอาจ เสียโฉมได้ คอศัลย์อย่าได้ตกใจไป มีวิธีแก้มาฝากกับคาถา 5 ข้อแก้หน้าพังให้ปลอดภัย จากหมอและคลินิกเถื่อนกันเล๊ย 1.ดูป้ายชื่อและเลข 11 หลัก 2.ชื่อสกุล รูปถ่ายหมอ พร้อมใบอนุญาต 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการและดำ�เนินการสถานพยาบาล 4.อัตรา ค่าบริการ และ5.หลักฐานการชำ�ระค่าธรรมเนียมประจำ�ปีปัจจุบัน ท่องกันให้ขึ้นใจ กันเลยนะเจ้าคะ และอย่าลืม! คิดถึงดวงสุขภาพให้คิดถึงเรา สบส.ซอย 8 ส บ ส


อบรมข้าราชการ

16 ปี กรม สบส.

นพ.ประภาส จิตตาศิรนิ วุ ตั ร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธาน การประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ ม รองรับการลงพื้นที่ของสำ�นักงาน กพร. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยว พญ.ประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดี กั บ โครงสร้ า งตามภารกิ จ ของ กรม สบส. เปิ ดโครงการอบรม สบส.ทั้ง 12 เขต ณ สบส. เขต 1 ข้าราชการบรรจุใหม่ และรับโอนจาก จ.เชียงใหม่ ส บ ส ส่วนราชการอืน่ และพนักงานราชการ ที่จัดจ้างใหม่ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 รุ ่ น ที ่ 2 ณ สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ส บ ส

กรมสบส.จัดประชุมวิชาการ “16 ปี กรม สบส. กับการคุม้ ครอง ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพือ่ คนไทย 4.0 ก้าวสูท่ ศวรรษหน้า” เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรการแพทย์ แ ละ สาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนวั ต กรรมนำ � ไปพั ฒ นางาน Medical Hub การคุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภคด้ า นระบบ บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสบส. และคณะเจ้า ประชาชน ณ กรม สบส. ส บ ส หน้าที่ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ ย งไฮ้ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ศักยภาพ

เยี่ยมกิจการดูแลผู้สูงอายุ นพ.ภานุ วั ฒ น์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ผู้ อำ � นวยการและเจ้ า หน้ า ที่ ก อง สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ ลงเยี่ยมสถานบริบาลผู้สูงอายุย่าน บางแค เพื่อทำ�การประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ส บ ส

เตรียมความพร้อม

ของสถานพยาบาลเอกชนของไทยสู่ ตลาดจีน ภายใต้งาน “Thailand The Medical Hub of Asia Exploring Strategic Linkages between Thailand 4.0 and the Belt and Road Initiative” ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ส บ ส

เชิดชู อสม.

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธาน การเปิดงานวันเชิดชูเกียรติ อสม. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพือ่ ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ กำ�ลังใจแก่ อสม.ที่ทุ่มเททำ�งาน ด้วยความเสียสละ เพือ่ ให้ประชาชน สามารถดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ครอบครั ว ให้ แ ข็ ง แรงและชุ ม ชน เกิดความเข้มแข็ง พร้อมมอบใบ ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น ปี 2560 ส บ ส


รับฟังนโยบาย

นางเสาวภา จงกิ ติ พ งศ์ ผู้ อำ � นวยการกองสุ ข ภาพระหว่ า ง ประเทศ เป็ น ผู้ แ ทนอธิ บ ดี ก รม สบส.ต้ อ นรั บ คณะสื่ อ มวลชนสาย เศรษฐกิจสาธารณรัฐเช็ก และร่วม รับฟังนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ณ กรม สบส. ส บ ส

ตรวจสอบ

กองวิ ศ วกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อ เข้าตรวจสอบระบบออกซิเจนเหลว พร้ อ มให้ คำ � แนะนำ � การติ ด ตั้ ง และ การเก็ บ ออกซิ เ จนเหลว หลั ง จาก โดนพายุถล่มทำ�ให้ท่อนำ�ก๊าซได้รับ ความเสียหายใช้การไม่ได้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61 ทีผ่ า่ นมา เบือ้ งต้น ทางโรงพยาบาลได้ดำ�เนินการแก้ไข ให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติพร้อมให้ บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ส บ ส

เข้าช่วยเหลือ

ศึกษาดูงาน สบส. เขต ๒ จ.พิษณุโลก และสบส. เขต ๕ จ.ราชบุรี เเละคณะ ได้ ร่ ว มศึ ก ษาดู ง านโครงการประ ชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนวิชาชีพ นั ก วิ ช าการอุ ป กรณ์ ก ารเเพทย์ เพื่ อ การพั ฒ นาบทบาทในการ นำ�องค์กรสู่การส่งเสริม พัฒนา เเละควบคุม กำ�กับสถานบริการ สุ ข ภาพภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐานที่ กฎหมายกำ�หนด ณ รพ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร ส บ ส

สบส. เขต 8 จ.ขอนแก่น ร่วมกับกองแบบแผน เร่งเข้าช่วยเหลือ รพ.บึงกาฬ ที่ถูกน้ำ�ท่วมสูงจาก ฝนตกหนั ก สำ �รวจพบบ้านพัก เจ้าหน้าที่ถูกน้ำ�ท่วมขังและระบบ บำ�บัดน้ำ�เสียได้รับความเสียหาย อย่างหนักใช้การไม่ได้ โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ. เร่งแก้ไขระบบ บำ�บัดน้ำ�เสียให้สามารถกลับมาใช้ งานได้เป็นปกติ ส บ ส

ลงพื้นที่

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพืน้ ที่ Coaching สถานประกอบ การนวดเพื่อสุขภาพในเขตสุขภาพ ที่ 1 ณ สถานประกอบการในพื้น ที่จ.ลำ�ปาง ส บ ส

ถอดบทเรียน พนส.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม เสริมพลังการดำ�เนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมถอดบทเรียน เพื่อทบทวน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเชือ่ มโยงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่ ต.ย่านยาว โดยเน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.อาสาสมัครประจำ�ครอบครัว 2.การพัฒนา SMART อสม. และ3.โครงการอสม. 3 ล้าน 3 ปีเลิก บุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ส บ ส


È Ò ¡ Ð Ã » ÃÒª×èͼٌ⪤´Õ Á Ò ¶ Ó ¤ º Í µ ¡ Ø ¹ Ê Á Ç ‹ Ã Ã Ò ¡ ¡ Ò ¨ Å Ñ Ç ·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ 1 6 5 2 ¹ Â Ò É Á à ©ºÑºà´×͹

ÃÒ§ÇÑžÔàÈɨҡ·ÕÁ º.¡. 4 ÃÒ§ÇÑÅ

àÊ×éÍÂ×´ÊÇÂãÊ ¤Ø³¹ÇÃѵ¹ ྪÃàÊŒ§

¡ÃÐ້ÒÍ๡»ÃÐʧ¤

¡ÃÐ້ÒãÊ‹àËÃÕÂÞ ¤Ø³¡ÃóԡÒÏ ¾§ÉÊØÃÐ àÊ×éÍ Polo ¤Ø³°Ò¹Ô¡Ò ºØÞÍÒ¨

¤Ø³ªÅÅ´Ò µÑ¹µÔ¡ÔµµÔªÑÂ

ä´ÍÒÃÕèºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó ¤Ø³ÇÃÔ¹·Ã·Ô¾Â á¡ŒÇÊÁºÑµÔ ¤Ø³¡ÑÁ¾ÅÈÑ¡´Ôì ÃØ‹§àÃ×ͧ ¤Ø³ÊÁÒ¹ ºØÞÊԧˏÈÃ

á¡ŒÇ Moph ¤Ø³¨ÃÔÂÒ ´Ç§¤Ó ·ÕèãʋᡌǹéÓ ¤Ø³¡ÁÅÃѵ¹ Á˵ÃСÙÅÃѧÊÕ

¼ÙŒâª¤´Õ·Ø¡·‹Ò¹â»Ã´á¨Œ§ª×èÍ-·ÕèÍÂÙ‹ÁÒ·Ò§¡Å‹Í§¢ŒÍ¤ÇÒÁ FB : ¨ØÅÊÒÃÍ͹䬏 ʺÊ.«Í 8 ÀÒÂã¹ 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 ËÒ¡¾Œ¹¡Ó˹´¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ÊÅÐÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃÃѺÃÒ§ÇÑÅ

HSS Booklet Online No.07 June 2018  

HSS Booklet Online No.07 June 2018 จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

HSS Booklet Online No.07 June 2018  

HSS Booklet Online No.07 June 2018 จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8" ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Advertisement