Page 1


n Ho Ope use เปดบาน สบส.

บก.

บอกกลา่ ว

ที่ปรึกษา นายแพทยณ ์ ัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

สุขสันต์ สุขขี ปีใหม่ 2562 ปีหมูทอง ปีใหม่ปีนี้ผมมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัด ทางภาคเหนือ เป็นการพักผ่อนจากการทำ�งานตลอดปีที่ผ่านมา ได้หัน มองชีวิตการรับราชการที่ได้ทำ�งานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ ของกรมผ่านสือ่ ต่างๆ รูส้ กึ ภูมใิ จและมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน ทำ�หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และ นำ�ข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ซึ่งแน่นอนว่าในปี 2562 นี้ เรายังมีข่าวสาร สาระความรู้ที่มีความ หลากหลาย สนุก อ่านง่าย และความเป็นวาไรตีม้ าฝากผูอ้ า่ นเหมือนเช่นเคย หากท่านใดมีขอ้ เสนอแนะ หรือข้อติชม สามารถส่งข้อความหรือแอบกระซิบ กับทางบรรณาธิการของเราได้นะครับ เราพร้อมพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ ผู้อ่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นความเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มากที่สุด สุดท้าย ปีใหม่ เริ่มใหม่ สิ่งเก่าๆ ที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไป ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีความสุขตลอดปี 2562 Happy new year 2019 ครับ ส บ ส

บรรณาธิการ นายทวิช เทียนคำ� กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจน์อักษร นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


ื่ งเด่น เรอ เป็ นข่าว

“สบส.จัดให้...รวมข่าวดีๆ ปี 61”

มาแล้วจ้า ต่อเนื่องจากฉบับที่ แล้วเราได้น�ำ เสนอข่าวดีๆ เรือ่ งเด่นๆ ทีก่ รม สบส.ได้ด�ำ เนินการในปี 2561 ซึ่ ง ฉบั บ เดี ย วบอกเล่ า ได้ ไ ม่ ห มด วันนีเ้ ราเลยนำ�มาให้อา่ นอีก 10 ข่าวดี มีอะไรกันบ้าง ไปอ่านกันเลยค่ะ 1.อธิบดีกรม สบส. ประกาศให้ กรมฯ เป็นองค์กรปลอดบุหรี่ 100 % พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้ องค์ราชัน โดยมีอสม. ทั่วประเทศ 5.กรม สบส.ร่ ว มมื อ กั บ กรม เตียงผู้ป่วย เป็นแกนนำ� ร า ช ทั ณ ฑ์ พั ฒ น า อ า ส า ส มั ค ร 9.ร่ ว มจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ เพื่อให้ พร้ อ มใช้ ง านและบริ ห ารจั ด การ เครื่ อ งมื อ แพทย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ นำ�ร่องแล้วในปี 60 จำ�นวน 13 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มอีก 20 แห่งในปี 61 10.สนั บ สนุ น ระบบสื่ อ สาร ช่วย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน จ.เชียงราย 2.เดิ น หน้ า ผลั ก ดั น กฎหมาย ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ ง ขั ง คุมกิจการดูแลผูส้ งู อายุ ร้านแว่นตา ในเรือนจำ� (อสรจ.) ให้เป็นแกนนำ� จากข่าวดีๆ ที่สบส.ซอย 8 และน้ำ�พุเพื่อสุขภาพ เพื่อคุ้มครอง สร้างสุขภาพดีในเรือนจำ�ทัว่ ประเทศ นำ�เสนอ จะเห็นได้ว่ากรม สบส. ผู้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ 6.เปลี่ ย นระบบการจ่ า ยค่ า มี ภ ารกิ จ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ การ คุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการ มาตรฐาน มีความปลอดภัย ป่วยการของ อสม.จากรับเงินสด สุขภาพ และในปี 2562 กรม สบส. 3.จัดทำ�เกณฑ์มาตรฐาน รางวัล เปลี่ ย นเป็ น ระบบe-payment ยังคงเดินหน้าปฏิบตั ภิ ารกิจ เพือ่ ให้ นวดไทยพรีเมี่ยม ปี 2561 พร้อม ทำ�ให้ อสม.ได้รับเงินอย่างสม่ำ�เสมอ ประชาชนมีสขุ ภาพดี มีศกั ยภาพใน มอบใบเกียรติบัตรแก่ร้านนวดไทย ตรงเวลา ดีเดย์ ในเดือน ก.ค. 61 การพึง่ พาตนเองด้านสุขภาพอย่าง พรีเมี่ยมในเขตสุขภาพที่ 1 จำ�นวน 7.ยกระดับการให้บริการ รับชำ�ระ ยั่งยืนต่อไป ส บ ส 20 แห่ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้านนวด 4.ออกคู่ มื อ การช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น ร้านสปา ผ่าน e-payment นำ�ร่อง พื้นฐานและเครื่อง AED แก่ อสม. ในเขต กทม. ให้สามารถช่วยชีวิตประชาชนได้ใน 8.เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบชุด ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันการติดเชือ้ ทางอากาศสำ�หรับ


สวัสดีปีใหม่ 2562

สบส.ซอย 8 เริม่ ต้นศักราชใหม่แบบพิเศษสุด ๆ เพราะเรามาพร้อมกับท่านอธิบดี กรม สบส. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ซึ่งให้เกียรติมาอวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน “กระผมในนามของกรม สบส. ก็ขอแสดงความปรารถนาดี เนือ่ งในโอกาสวัน ขึน้ ปีใหม่ ผมใคร่ขออำ�นาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์ทง้ั หลายทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนชาวไทยทุกคน ให้ความเคารพและนับถือ จงได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชน ของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้ ประสบความสำ�เร็จดัง่ ทีค่ ดิ และมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่นี้”

ของขวัญปีใหม่ สำ�หรับประชาชน “เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ทจี่ ะถึงนี้ กรม สบส. ได้มขี องขวัญปีใหม่ให้กบั พี่ น้องประชาชนคนไทยทุกคน โดยผ่านพีน่ อ้ ง อสม. ซึง่ ถือว่าเป็นตัวแทนของพีน่ อ้ ง ประชาชน กรม สบส. ได้จัดของขวัญ ที่เราเรียกว่า บัตรสมาร์ทการ์ด ให้กับ อสม. เป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสด สามารถเอาไปใช้ในห้างฯ ต่างๆ และสามารถ เบิ ก เงิ น สดตามตู้ เ อที เ อ็ ม ต่ า งๆ ได้ ของขวั ญ ชิ้ น นี้ จ ะทำ � ให้ พี่ น้ อ ง อสม. สะดวกในการได้รับค่าป่วยการ และนำ�ค่าป่วยการนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมเชือ่ มัน่ ว่าถ้าพีน่ อ้ ง อสม.ของเรามีความสุข โดยได้รบั การสนับสนุนของขวัญปีใหม่ ชิ้นนี้ สิ่งเหล่านี้จะทำ�ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับการสื่อสารทาง ด้านสุขภาพจากพี่น้อง อสม. ได้อย่างทั่วถึง ผมในฐานะตัวแทนของกรม สบส. ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกท่านทีได้เสียสละในการทำ�งานและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชน ตลอดช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา และในปี 2562 ที่จะถึง นี้ พีน่ อ้ ง อสม.ของเราก็ยงั คงมีความมัน่ คงทีจ่ ะอุทศิ เสียสละด้านสุขภาพให้กบั พี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเช่นปีที่ผ่านมาครับ”


HSS MOPH

HSS MOPH

by สราวุฒิ

ตลาดน้ำ�เพื่อสุขภาพ ของกรม สบส.

สราพาทัวร์ฉบับนี้ พาทุกท่านไปเดินงานตลาดน้ำ� เพื่อสุขภาพของกรม สบส. ซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ที่ริมคลองด้านข้างอาคารกรม สบส. สายน้ำ�แห่งสุขภาพ โดยมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งอาหารเพื่อ สุขภาพ ของใช้ และกิจกรรมให้ความรู้บนเวทีมากมาย การออกกำ�ลังกาย และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความสุขให้กับบุคลากรชาวสา’สุข และประชาชน ทั้งสุขกาย สุขใจ และสุขเงิน อย่าลืมไปเดินกันน๊า อ๊ะ!อ๊ะ! ท่านผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร วันและเวลาการจัดงานครั้งต่อๆไป ได้ที่เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของกรม สบส. นะจ๊ะ ส บ ส


by สราวุฒิ

HSS MOPH

กิจกรรมบนเวที

การแข่งขันพายเรือ

กองเชียร์

HSS MOPH


«Í¡ซá«อ¡ย8

งานกาชาด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อม ด้วยนางปาริฉตั ร ประเสริฐสิรพิ งศ์ นายกสมาคมแม่บา้ น สาธารณสุข นำ�ทีมผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ รม สบส. เป็น ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข จำ�หน่ายบัตรงานกาชาดให้ ประชาชนร่วมรับโชค โดยรายได้จากการจำ�หน่ายบัตร บำ�รุงให้กับสภากาชาดไทยต่อไป ส บ ส

แทนคำ�ขอบคุณ

ทิศทางการแพทย์แผนไทย

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นวิทยากรใน การประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2561 “ทิศทางการแพทย์แผนไทยและการ ประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ในยุค 4.0” และบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวทาง การสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพด้ ว ย การแพทย์แผนไทย ณ รร.กานต์มณี พาเลซ กทม. ส บ ส

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รอง อธิบดีกรม สบส. ผูแ้ ทนกรม สบส. รั บ มอบกระเช้ า แสดงความ ขอบคุณจากนายอัจฉริยะ เรือง รั ต นพงศ์ ประธานชมรมช่ ว ย เหลื อ เหยื่ อ อาชญากรรม และ ญาติ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในกรณี ก าร ตรวจสอบมาตรฐานการรักษา ผูเ้ สียชีวติ จากการถูกสาดน้�ำ กรด ที่ รพ.พระราม 2 ส บ ส

ตรวจมาตรฐาน

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เข้ารับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ กระทรวงสาธารณสุข ส บ ส

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ นำ�ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านนวดเพื่อ สุขภาพและร้านสปาในซอยสีลม 6 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. เพื่อ กำ�กับ ติดตามให้ดำ�เนินกิจการตามมาตรฐานที่กำ�หนด ส บ ส

มอบนโยบาย

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลือ่ นโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน แก่ประธานชมรม อสม.ระดับ จังหวัด ผูท้ รี่ บั ผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขศึกษา ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ส บ ส


«Í¡á«¡

Medical Hub

กิจกรรม 5 ส. เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงาน กลุ่ม ประชาสั ม พั น ธ์ กลุ่ ม ตรวจสอบ ภายใน และกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ร่วมกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้าง ลักษณะนิสยั ประจำ�เดือนธันวาคม 2561 ปรั บ สภาพแวดล้ อ มในที่ ทาํ งาน ให้เกิดบรรยากาศทีน่ า่ ทํางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อย พร้อม สำ�รวจและทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ�ยุงลาย ณ ชั้น 6 และบริเวณ ด้านข้างอาคารกรม สบส. ส บ ส

8

กองสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวย การเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ครัง้ ที่ 2/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กระทรวงสาธารณสุข ส บ ส สบส. เขต 6 จ.ชลบุรี จัดประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ จำ�นวน 270 คน ในเขตสุขภาพที่ 6 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ส บ ส

ลงพื้นที่ให้กำ�ลังใจ

นายถาวร ขาวแสง สบส. เขต 1 จ.เชียงใหม่ นำ�ทีมผู้บริหารจาก กระทรวงสาธารณสุข ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ ม ให้ก�ำ ลังใจ พร้อมชีแ้ จงนโยบายและ แนวทางการสนับสนุนการพัฒนา และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็ก นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ตำ � รวจตระเวน ชายแดนบ้ า นโกแประ ต.แม่ ค ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ส บ ส

สัมมนาการโฆษณา

กองกฎหมาย จั ด สั ม มนา การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกอบ กิ จ การสถานพยาบาลเอกชนทั่ ว กรุ ง เทพฯ ได้ ร่ ว มทำ � ความเข้ า ใจ ต่อเจตนารมณ์ของประกาศฉบับ ดังกล่าว ซึง่ มุง่ สร้างประโยชน์ให้กบั ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือ สถานพยาบาล โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ส บ ส

ซอย

ชี้แจงแนวทาง

สบส. เขต 10 จ.อุบลราชธานี ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ก า ร ดำ � เ นิ น ง า น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุ ข ภาพ ด้ า นสถานพยาบาลภาค เอกชนและสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ สบส.เขต 10 จ.อุบลราชธานี ส บ ส

คัดเลือก อสม. สสม.ภาคใต้ จ.นครศรี ฯ จัดการประชุมชี้แจงกำ�หนดการ/ คณะทำ�งาน เพื่อมอบหมายภารกิจในการจัดงานคัดเลือกอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านดีเด่นระดับเขตและระดับภาค พื้นที่ภาคใต้ ประจำ�ปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่ สสม.นครศรีฯ และคณะประธาน อสม.เขตสุขภาพที่ 11 จำ�นวน 7 จังหวัดภาคใต้ ส บ ส


INFOGRAPHIC

4รับปีใหม่ เร่มิ

ิ ต ั ญ ั ญ บ ข ุ ส ย ว ้ ด

step

01 ออกกำลังกาย

ย เรมิ่ ออกกําลังกา ครัว อบ คร ง ้ ั ท ้ ได า ทํ สามารถ ักรยาน นจ ปั่ สวน ด้วยการวงิ่ เดินใน

step

04 เรมิ่ ต้นจร ิงจ ังงดสูบบุหร ี่ และสุรา นึกถึงครอบค รัว ควันบุหร เี่ ป็นอันตราย ต่อคนรอบข้า ง สุราก่อให้เกิด การทะเลาะว ิวาท

step

02

ทานผัก ผล

ไม้

เรมิ่ ทานผัก ผลไม้เพ่ม ิ ขน ึ้ ลดอาหารหว าน มัน เค็ม บนโต๊ะอาหา ร

step

03 ัมพันธ์ ส ม า ว ค ง า ้ ร ส บครัว ันธ์ในครอ ความสัมพ ทํานอกบ้าน เรมิ่ สร้าง ม หากิจกรร มก้มหน้า ค ให้อบอุ่น ส ข้ึน งด ัง ์มือถือ คุยให้มาก ศ ร ่นโท ัทพ ด้วยการเล

จัดทําโดยกลุ่มประชาสัมพั นธ์ สํานักบริหาร


จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 14  
จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 14  
Advertisement