Page 1


n Ho Ope use เปดบาน สบส.

บก.

บอกกลา่ ว

NEW WORKING LIFE

รุ่งอรุณ ต้อนรับปีงบประมาณ 2563 เริ่ ม ในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ในการเปิ ด ปี ง บประมาณใหม่ กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร สุขภาพมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ในการต้อนรับ ท่ า นอธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ซึง่ ท่านได้มอบ นโยบายในการท�ำงานในปี 2563 ให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการ ท�ำงานเพื่อประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยท่านอธิบดีได้ให้นโยบายกับบุคลากรเรือ่ งความรัก ความสามัคคี เน้นการท�ำงานเป็นทีม และถือคติ “คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ” ซึ่งจะน�ำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง และพัฒนา เปิดปีงบประมาณใหม่กบั จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ทีมงาน ไม่พลาดน�ำภาพท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขึน้ ปกจุลสาร โดยในปีงบประมาณ 2563 ทีมงานได้มีการพัฒนารูปแบบ ของจุ ล สารให้ มี เ นื้ อ หาสาระแบบอิ น เทรนด์ เ กาะกระแสและ มีความเป็นกันเองกับผู้อ่านมากขึ้น พร้อมกับการผลิต รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ให้ได้รับชมผ่านเฟซบุ๊กจุลสาร ออนไลน์ สบส. ซอย 8 หากผู้อ่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะ หรือติชม สามารถแจ้งกับทีมงานของเราได้ครับ สุดท้ายนี้ ช่วงนี้อากาศอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ทัง้ ฝนตก แดดออก ฝุน่ ละออง PM 2.5 กลับมาอีกครัง้ ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับ เป็นห่วง สุขภาพทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ ส บ ส

ที่ปรึกษา นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ บรรณาธิการ นายทวิช เทียนค�ำ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี พิสูจน์อักษร นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี ช่างภาพ นายปิยะพงศ์ มูสิกะ ต่อมสร้างสรรค์ นายฐานันดร แสงเพ็ง นางสาววราลี กลัดขวัญ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


ยาเสียสาว

ขาเที่ยวทั้งหลาย น่าจะเคยได้ยินชื่อ “ยาเสียสาว” หรือน�้ำปลา ... เป็นชื่อที่ใช้เรียกสาร GHB หรือ Gamma Hydroxybutyrate ซึ่งถูกน�ำมาพูดถึง อย่างหนาหูอกี ครัง้ กับข่าวการเสียชีวติ อย่างมีปริศนาของ พริตตี้สาว “ลัลลาเบล” … GHB เป็นสารที่เคยใช้ในวงการแพทย์ แต่ถูกถอน ออกจากบัญชียาไปแล้ว มีทั้งรูปแบบเม็ด ผงแป้งและ ของเหลว ซึง่ จะไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ทีน่ ยิ มใช้กนั จะเป็นลักษณะ เหลวใส เพราะใช้ง่าย มีรสเค็มเล็กน้อย กลมกลืนกับ เครือ่ งดืม่ จึงถูกลักลอบน�ำไปใช้ในสถานบันเทิง เมือ่ เข้าสู่

อสม.ปราบยุงลาย

ร่างกายจะท�ำให้เกิดอาการมึนงง วิงเวียน วูบวาบ รู้สึก เหมือนมีอารมณ์ทางเพศ ภาพตัด จ�ำอะไรไม่ได้ เสีย่ งต่อ การตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรมหรือการถูกคุกคามทางเพศ วิธกี ารป้องกัน หากไปเทีย่ วสังสรรค์ ควรมีเพือ่ นทีส่ นิท หรือไว้ใจไปด้วย ไม่ควรรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า ไม่ดื่มร่วมกับแก้วของคนอี่นเพราะเสี่ยงติดโรคได้ด้วย อย่าละสายตาจากแก้วเครื่องดื่มของตนเอง ควรดื่มให้ พอดี เพื่อให้มีสติอยู่เสมอ แต่ถ้าจะให้ป้องกันได้ 100 % คือ การไม่พาตนเองไปอยูใ่ นสถานทีเ่ สีย่ ง หลีกเลีย่ งการ เทีย่ วสังสรรค์ ใช้เวลาอยูก่ บั คนทีร่ กั สร้างความรักความ อบอุน่ ภายในครอบครัว และตระหนักไว้เสมอว่า การดืม่ เหล้าเมายาจะท�ำให้เราขาดสติได้ อาจน�ำมาซึ่งอันตราย ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะ ส บ ส

Thailand 4.0 ทัง้ ที กรม สบส. มีแอพพลิเคชัน่ ดีๆ มาช่วยหนุนการ ท�ำงานของพีๆ่ อสม.ค่ะ นอกจาก แอพ Smart อสม.ที่ใช้สื่อสาร ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้ พีๆ่ อสม.น�ำไปสือ่ สารในชุมชนแล้ว ล่าสุด กรม สบส.ผนึกก�ำลังกับกรม ควบคุมโรค และ AIS ในการพัฒนา แอพ อสม.ออนไลน์ เพื่อใช้เป็น เครื่ อ งมื อ ปราบไข้ เ ลื อ ดออก ด้วยการบันทึกข้อมูลการส�ำรวจ ลูกน�้ำยุงลาย ส่งต่อไปยังหน่วย บริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้พี่ๆ อสม. เป็นหมอประจ�ำบ้านอย่างมั่นใจ! ส บ ส


ื่ งเด่น เรอ เป็ นข่าว

ข่าวลวง ข่าวปลอม Fake News ช่วงนี้ระบาดหนัก โดยเฉพาะข่าวด้านสุขภาพ โดยจะเห็นได้จากการส่งต่อ ข้อมูลที่ผิดๆ เช่น การดื่ม

Fake News

น�้ำผสมเครื่องดื่มหรือผลไม้ ประเภทต่างๆ ท�ำให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง รักษาโรค ได้ฉับพลัน และข้อมูลต่างๆ ด้ า นสุ ข ภาพ โดยมี ก ารส่ ง ต่อข้อมูลที่ผิดๆ ซึ่งข้อมูลถูก สร้างขึน้ มาเพือ่ ท�ำให้เกิดความ เข้าใจผิดและมีความประสงค์ แอบแฝงในการขายสิ น ค้ า ทีมงานจึงไม่พลาดน�ำประเด็น ดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผทู้ อี่ ยูใ่ น แวดวงด้านการสือ่ สารทีจ่ ะมา ให้ความรู้ด้านการส่งข้อมูล ด้านสุขภาพ และสัมภาษณ์ ประชาชนในหลายอาชีพถึง พฤติ ก รรมในการแชร์ ข ่ า ว ข้อมูลด้านสุขภาพ ติดตาม อ่านกันได้เลยครับ

นางสาววิภาวิน โมสูงเนิน นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ กองสุขศึกษา กรม สบส. “ปัจจุบันพบว่ามีการแชร์ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ มีข้อมูล 3 รูปแบบ คือ 1) ข้อมูลเท็จ 100 % 2) ข้อมูลทีม่ คี วามจริงเพียง 30 % ในการโฆษณาชวนเชือ่ ให้มาคลิกสินค้า และ 3) มีขา่ วสาร ที่ถูกต้อง 100 % ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงาน ที่มีความน่าเชื่อถือ องค์กรต่างๆ โดยจากการตรวจสอบ ข่าวสารข้อมูลของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท. พบว่าข้อมูล เท็จบนโลกออนไลน์ทปี่ ระชาชนสอบถามส่วนมากมักเป็น เรื่องสุขภาพ และมีการแชร์ข่าวปลอมเป็นจ�ำนวนมาก”


เรอ ื่ งเด่น เป็นข่าว

ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอมได้อย่างไร “ประ ชา ช น ส ามาร ถตรวจ สอบแ ละฉุกคิดก่อน ตัดสินใจแชร์ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพ โดยการสังเกต ดังนี้ 1) แหล่งทีม่ าของข้อมูลว่าน่าเชือ่ ถือหรือไม่ 2) ใครเป็น ผูก้ ล่าว มีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ 3) หากเป็น ดร. ผูท้ มี่ ี ต�ำแหน่งการศึกษา ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผูก้ ล่าว โดย ข้อมูลต้องมาจากหน่วยงานทีน่ า่ เชือ่ ถือ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ท�ำคลังความรูด้ า้ นสุขภาพ healthydee.moph. go.th ทีเ่ ป็นข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือได้สามารถแชร์ตอ่ ได้ อีก ทัง้ มีเครือข่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ในการเป็นผู้ส่งต่อข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็น ประโยชน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Smart อสม. โดย ขอย�ำ้ ให้ประชาชนฉุกคิดหรือเอ๊ะ! ในใจว่า ข้อมูลด้าน สุขภาพทีไ่ ด้รบั มาจากแหล่งโซเชียลต่างๆ น่าเชือ่ ถือหรือ ไม่ ก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยค่ะ” ส บ ส

Did U Know

ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ส�ำนักงานสนับสนุน บริการสุขภาพ เขต 1-12 ได้เป็นชือ่ เป็น “ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 1-12” เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวบังอร เสาวรส อาชีพ : แม่บ้าน “เคยเห็นข้อมูลที่ มีคนแชร์ข้อมูลด้าน สุขภาพ เห็นในเฟซบุก๊ แต่ไม่แชร์ขอ้ มูล จะพูดคุยกันแบบ ปากต่อปากมากกว่า” นางเมตตา ภูมิพึ่ง อาชีพ : แม่ค้า “เคยเห็ น ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพที่ แ ชร์ กันมาผ่านไลน์ ถ้า ข้อมูลไหนทีม่ ปี ระโยชน์และเห็นผล จริงก็จะแชร์ แต่ถ้าข้อมูลที่คิดว่า ไม่มีประโยชน์ก็ไม่แชร์” นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น อาชีพ : รับราชการ “ชอบแชร์ ข ่ า ว ที่ คิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ เพือ่ นๆ ในกลุ่ม​หรือข่าวที่อยู​่ในกระแส ตามสถานการณ์​ปจั จุบนั ​แต่กอ่ น แชร์​กจ็ ะเช็คแหล่งทีม่ าก่อนว่าน่า เชือ่ ถือมัย้ เพราะถ้าเป็นข่าวปลอม นอกจากจะท�ำให้คนอื่นเสียหาย​ แล้ว​ตัวเราเองก็จะมีความผิด​ตาม​ พ.ร.บ.​คอมพิวเตอร์​ได้ค่ะ”​


by สราวุฒิ

No Plastic Bags สราพาทั ว ร์ ฉ บั บ นี้ อิ น เทรนด์ กั บ ประเด็ น ที่ ทั่ ว โลกให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลด ขยะพลาส ติ ก ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผล กระทบต่ อ ธ ร รมชาติอย่างมาก โดยองค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้ความส�ำคัญในการใช้ถงุ ผ้าแทน การใช้ถงุ พลาสติก ส ร า พ า ทั ว ร ์ ฉบั บ นี้ จึ งขอพา ทุกท่านพาไปชมจุดที่ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพส นั บ สนุน และให้ค ว า ม ส�ำคัญ ในการลด โ ล ก ร้ อน ไปชมกันเลย


by สราวุฒิ

1. จุดรับบริจาคถุงผ้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องอาหารชั้น 2 อาคารกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมส�ำหรับ ให้ผู้ที่มีถุงผ้าน�ำมาบริจาคหย่อนลงในตู้ โดยจะมี เจ้าหน้าที่น�ำถุงผ้าที่ได้รับการบริจาคน�ำมาแขวนที่ จุดยืม-คืนถุงผ้า

2. จุดยืม-คืนถุงผ้า ตัง้ อยูท่ างขึน้ บันได ชัน้ 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เป็นจุดยืม-คืน ถุงผ้า ทีบ่ คุ ลากรกรม สบส. และประชาชนสามารถน�ำไปใช้ระหว่างการซือ้ ของ และ น�ำมาคืนทีจ่ ดุ ดังกล่าว ในการสลับเปลีย่ นหมุนเวียน ช่วยลดโลกร้อนได้ดมี ากจริงๆ กด like รัวๆ เลยจ้า สราพาทัวร์ฉบับหน้า เราจะพาทุกท่านไปชิม ช้อป ใช้ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามรับชมกัน ในฉบับหน้านะจ๊ะ บายๆ ส บ ส น.ส.ภาวินี สังขบูรณ์ กองสุขภาพระหว่างประเทศ


«Í¡ซá«อ¡ย8

ตรวจเยี่ยมกรม สบส.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมมอบนโยบายให้ความส�ำคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชน จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ส บ ส

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ กิจการสปา/นวด

บุกจับหมอเถื่อน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรม สบส. ร่วมกับ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจและ อย. บุกรวบหมอเถือ่ น ลักลอบใช้ คอนโดมิเนียม ย่านบางเขน เป็นสถานทีฉ่ ดี สารเสริมความ งามพบเคยต้ อ งโทษมาแล้ ว แต่ ยั ง กลั บ มาท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ซาก สั่ ง ลงดาบทั น ที 4 ข้ อ หา พร้ อ มส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ ด�ำเนินคดีต่อไป ส บ ส

นพ.ประภาส จิตตาศิรนิ วุ ตั ร รองอธิบดีกรม สบส.เปิดการ ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การและผู ้ ใ ห้ บริการในสถานประกอบการ เพื่ อ สุ ข ภาพ ด้ า นกฎหมาย

รับฟังความคิดเห็น

ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานประกอบ การเพื่ อ สุ ข ภาพ และการ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดด้ ว ย สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ เพิ่ ม รายได้ ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการ ณ กรม สบส. ส บ ส

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดการ ประชุมประชาพิจารณ์รับฟัง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า ง ประกาศกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายใน การโฆษณาหรือประกาศเกีย่ ว กับสถานพยาบาล พ.ศ. .... ณ กรม สบส. ส บ ส


«Í¡á«¡

อบมเชิงปฏิบัติการ

ซอย

8

ศบส.ที่ 5 ร่ ว มกั บ กรม ณ จุดอพยพศาลากลางบ้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท�ำ ดงค�ำอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ จ.อุบลราชธานี เรื อ ่ งการทดสอบคุ ณ ภาพเครื อ ่ ง รับรางวัล ก.พ.ร. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ วัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วย รองอธิบดีกรม สบส. เป็น ตนเองภายใต้โครงการ “เครือ่ ง ผูแ้ ทนรับรางวัลเลิศรัฐ ประเภท เปิ ด ใจใกล้ ชิ ด ประชาชน ระดับดี จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. วัดผลประชาชนเข้าถึงข่าวสาร ของกรมฯได้ ง ่ า ยผ่ า นหลาย ช่องทาง และเข้าถึงบริการ วัดความดันโลหิตปลอดภัยคน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน ของกรมฯได้สะดวกด้วยระบบ ไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาส ถุงยังชีพ น�้ำดื่ม ให้กับ สสอ. ออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชน มหามงคลพระราชพิ ธี บ รม อ.เดชอุดม จ�ำนวน 50 ชุด ไม่ต้องเสียเวลา และประหยัด ราชาภิเษก” เพื่อให้เครื่องวัด และชมรม อสม.ดอนมดแดง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมารับ ความดั น โลหิ ต ที่ ป ระชาชน จ�ำนวน 15 ชุด เพือ่ น�ำถุงยังชีพ ใช้ ง านได้ รั บ การตรวจสอบ ช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบภัย บริการด้วยตนเอง ส บ ส คุณภาพอย่างทัว่ ถึง และเพิม่ ขีด น�้ำท่วมในพื้นที่ ส บ ส ความสามารถในการควบคุม คุณภาพ ณ ห้องประชุม สสจ. จ.เพชรบุรี ส บ ส

อบรมภาษาอังกฤษ

กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ เปิดการอบรม ติวเข้มภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ ประกอบการและผู้ให้บริการ ในกิ จ การสปา/นวดให้ สามารถสื่อสารและสนทนา ภาษาอังกฤษในการท�ำงานได้ เพื่ อ สร้ า งจุ ด ขายและความ ประทับใจให้แก่ผรู้ บั บริการทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ส บ ส

เยี่ยมเสริมพลัง

มอบถุงยังชีพ

ศบส.ที่ 10 ลงพืน้ ทีจ่ ดุ อพยพ ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม เพื่อมอบ ถุงยังชีพ น�้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ เสือ้ ผ้าและอืน่ ๆ จ�ำนวน 57 ถุง

ศูนย์ สสม.ภาคใต้ ลงพืน้ ที่ เยี่ ย มเสริ ม พลั ง พร้ อ มแลก เปลีย่ นเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียน การด�ำเนินงานต�ำบลจัดการ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง พื้ น ที่ ต.สามต� ำ บล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ส บ ส


INFOGRAPHIC

Ãٌ෋ҷѹ

การโฆษณาสถานพยาบาล

¢ŒÍ¤ÇÒÁâ¦É³ÒàËÅ‹Ò¹¹ÕÕé ࢌҢ‹ÒÂâÍŒÍÇ´à¡Ô¹¨ÃÔ§

¡ÙÃÙ ขาวทั่วเรือนราง à¡‹§·ÕèÊØ´ ครบวงจร ¡Òü‹ÒµÑ´¢Ñé¹ÊÙ§

การันตีดวยรางวัล

¢Í§á·Œ ÏÅÏ

»ÃЪҪ¹¤ÇþԨÒóÒãËŒÃͺ´ŒÒ¹ ¡‹Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨ÃѺºÃÔ¡ÒÃ

àªç¤ãËŒªÑÇÏ

เช็คคลินิกใหชัวร http://mrd-hss.moph.go.th/ เช็คหมอใหชัวร www.tmc.or.th เช็คขอความโฆษณาที่ใชได/ใชไมได www.hss.moph.go.th ผลิตและเผยแพร : กลุมประชาสัมพันธ สํานักบริหาร


ผลิต : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส ซอย 8 ฉบับที่ 23  

จุลสารออนไลน์ สบส ซอย 8 ฉบับที่ 23  

Profile for hss.moph
Advertisement