Page 2

บก.

บอกกลา่ ว ที่ปรึกษา แพทย์หญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

เสียงฟ้าร้อง ลมพัดแรง เมฆมึดครึ้ม สายฝนตกกระหน่ำ� สัญญาณ แห่งการเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว ทีมงานจุลสารออนไลน์มีความห่วงใยแฟน คลับทุกท่าน ฉบับนี้เรามีข่าวสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้า ฝนมาฝากผู้อ่านทุกท่านแบบเต็มอิ่มเลยค่ะ เปิดคอลัมน์รับหน้าฝนด้วยคอลัมน์เรื่องเด่นเป็นข่าวกับการพูดคุยกับ ผอ.กองสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ต่อด้วยคอลัมน์บอกข่าวเล่า เรื่องกับ 5 ข้อดีในฤดูฝน ตามด้วย Health Horo ดวงทำ�นายในการขับ รถช่วงหน้าฝนและ Infographic โรคภัยสุขภาพหน้าฝนให้ผอู้ า่ นได้รบั ความ รู้แบบเต็มอิ่มในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนค่ะ และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ สราพาทัวร์ ฉบับนี้พาหนอนหนังสือเยี่ยมชมคลังความรู้ ห้องสมุดกรม สบส. ที่บรรยากาศไม่เหมือนใคร ปิดท้ายกับคอลัมน์ซอกแซกซอย 8 ให้ผู้อ่านได้รู้ ทุกซอกทุกมุมทั่วทุกที่กับกิจกรรมของ สบส. ค่ะ ทีมงาน สบส. ซอย 8 ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีต่ ดิ ตามจุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 มาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะนำ�ความรู้ ข่าวสารสาระดีๆ ที่มี ประโยชน์มาฝากทุกท่าน รอติดตามกันนะคะ ฝากช่องทางติดตามเช่นเคยค่ะ ผ่านทางเฟซบุ๊ก จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 กด like และ Follow เป็น กำ�ลังใจให้กับเราด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนนะคะ เป็นห่วงผูอ้ า่ นทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 สวัสดีค่ะ ส บ ส

กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจน์อักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ นายแบบ-นางแบบ นายจักรกริสน์ แซ่เล้า นางสาวนุชศรา จงรัตนากร ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091

HSS Booklet Online No.08 July 2018  

HSS Booklet Online No.08 July 2018 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 8

HSS Booklet Online No.08 July 2018  

HSS Booklet Online No.08 July 2018 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 8

Advertisement