Page 1


บก.

บอกกลา่ ว ที่ปรึกษา แพทย์หญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทยป์ ระภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

เสียงฟ้าร้อง ลมพัดแรง เมฆมึดครึ้ม สายฝนตกกระหน่ำ� สัญญาณ แห่งการเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว ทีมงานจุลสารออนไลน์มีความห่วงใยแฟน คลับทุกท่าน ฉบับนี้เรามีข่าวสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้า ฝนมาฝากผู้อ่านทุกท่านแบบเต็มอิ่มเลยค่ะ เปิดคอลัมน์รับหน้าฝนด้วยคอลัมน์เรื่องเด่นเป็นข่าวกับการพูดคุยกับ ผอ.กองสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ต่อด้วยคอลัมน์บอกข่าวเล่า เรื่องกับ 5 ข้อดีในฤดูฝน ตามด้วย Health Horo ดวงทำ�นายในการขับ รถช่วงหน้าฝนและ Infographic โรคภัยสุขภาพหน้าฝนให้ผอู้ า่ นได้รบั ความ รู้แบบเต็มอิ่มในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนค่ะ และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ สราพาทัวร์ ฉบับนี้พาหนอนหนังสือเยี่ยมชมคลังความรู้ ห้องสมุดกรม สบส. ที่บรรยากาศไม่เหมือนใคร ปิดท้ายกับคอลัมน์ซอกแซกซอย 8 ให้ผู้อ่านได้รู้ ทุกซอกทุกมุมทั่วทุกที่กับกิจกรรมของ สบส. ค่ะ ทีมงาน สบส. ซอย 8 ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีต่ ดิ ตามจุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 มาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะนำ�ความรู้ ข่าวสารสาระดีๆ ที่มี ประโยชน์มาฝากทุกท่าน รอติดตามกันนะคะ ฝากช่องทางติดตามเช่นเคยค่ะ ผ่านทางเฟซบุ๊ก จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 กด like และ Follow เป็น กำ�ลังใจให้กับเราด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนนะคะ เป็นห่วงผูอ้ า่ นทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 สวัสดีค่ะ ส บ ส

กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจน์อักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ ต่อมสร้างสรรค์ นายศราวุธ สมวงศ์ นายแบบ-นางแบบ นายจักรกริสน์ แซ่เล้า นางสาวนุชศรา จงรัตนากร ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

ฤดูฝนมาถึงแล้ว ดูแลสุขภาพยังไงดี

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา เสียงฝน อากาศทีไ่ ม่แน่นอน ทำ�ให้ เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะ โรคไข้หวัด วันนี้เรามีเคล็ดลับ 4 วิธีในการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน มาฝากผู้อ่านทุกท่าน 1.ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่อับ ชื้ น ในช่ ว งฝนตก หากนำ � มาใช้ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังได้ ดังนัน้ ต้องซักให้สะอาดบิดให้หมาด และผึ่งให้แห้ง ก่อนนำ�มาใช้นะจ๊ะ 2.รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ หน้าฝนนีต้ อ้ งรับประทานที่ ปรุงสุกใหม่ๆ เน้นทานผักสด และ อย่าลืมล้างมือทุกครัง้ ก่อนและหลัง

รับประทานอาหารนะจ๊ะ เดีย๋ วท้อง เสียได้ 3.ออกกำ � ลั ง กายเป็ น ประจำ�สม่ำ�เสมอ ออกกำ�ลังกายเป็นนิจ จิต แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง แนะออก กำ�ลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์อย่าง น้อย 30 นาที สร้างภูมติ า้ นทาน ที่ดีในการเกิดโรคจ้า 4.หยุดพักเมื่อเจ็บไข้ หากป่วยเป็นโรคไข้หวัด ให้พักรักษาตัวที่บ้าน และสวม หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการ แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น และสุดพิเศษกับผอ.กอง สุขศึกษา มาให้ค�ำ แนะนำ�ดีๆ การ ดู แ ลตนเองด้ ว ยหลั ก สุ ข บั ญ ญั ติ ปฏิบัติได้ทุกวัย ส บ ส

lk Special Ta

ช่วงหน้า ฝ น นี้ ข อ ใ ห้ ประชาชนระวั ง โรคไข้หวัดและโรคไข้เลือดออก สำ � หรั บ โรคไข้ ห วั ด ป้ อ งกั น ได้ ด้ ว ยการกิ น ร้ อ น ช้ อ นกลาง และล้ า งมื อ ร่ ว มกั บ การออก กำ�ลังกาย และโรคไข้เลือดออก ให้ยึด 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้�ำ และให้ยดึ หลักสุขบัญญัติ ปฏิบตั ไิ ด้ทกุ วัยเพือ่ สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงในช่วงหน้าฝนนี้

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

5

ข้อดีของฤดูฝน

กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา คอนเฟิ ร์ ม แล้ ว ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. 61 หลายคนอาจจะ ไม่ชอบฤดูฝนเพราะมันทั้งเฉอะแฉะ ผ้าไม่ แห้ง รถติด เดินทางลำ�บาก แต่จริงๆ ฤดูฝน ก็มีข้อดีเหมือนกันนะ ล้อมวงกันเข้ามาเร็วๆ สบส.ซอย 8 จะเล่าให้ฟัง.... 1.ไม่ตอ้ งรดน้�ำ ต้นไม้ ได้น�้ำ ฟรีทเี่ ทวดา ท่านประทานมาให้ ต้นไม้กช็ มุ่ ฉ่�ำ แบบไม่ตอ้ ง เสียค่าน้ำ� เราไม่ต้องเหนื่อยด้วย..ดี๊ดีอ่ะ 2.ฟั ง เพลงไหนก็ โ ดนใจ ฤดู ฝ น ฟังเพลงไหนก็อินไปหมด เพราะบรรยากาศ ที่เป็นใจทำ�ให้เพลงเพราะขึ้นอีกหลายเลเวล 3.ประหยัดเงินค่าแอร์ เวลาฝนตก ทำ�ให้อากาศเย็นลง เปิดแค่พัดลมก็พอแล้ว ประหยัดค่าไฟไปได้เยอะ 4.โอกาสทองของนักเที่ยวงบน้อย ฤดูฝนเป็นช่วง Low Season ที่พักและ สถานทีเ่ ทีย่ วจะมีโปรโมชัน่ ดีๆ มาล่อตาล่อใจ ส่วนใหญ่จะราคาถูกกว่าเดิมเยอะมากๆ 5.มีน�้ำ ทำ�การเกษตร ขณะทีค่ นเมือง ไม่ ช อบฝนตก แต่เกษตรกรเขาต้องการ น้�ำ ฝนจะได้มนี �้ำ ทำ�ไร่ ทำ�สวน ปลูกผัก ปลูก ข้าวมาขายให้เราได้บริโภคกันไงล่ะ

เป็นไงกันบ้างคะ แค่ 5 ข้อดีทเี่ รายกตัวอย่างมา พอจะ ทำ�ให้มองฤดูฝนในแง่บวกกันบ้างหรือยัง ว่าแล้ว..ผู้เขียน ก็ขอตัวไปพักสายตาก่อน เพราะฝนตกทำ�ให้บรรยากาศ น่านอนมากๆ ฉบับหน้าจะมาเม้าท์มอยเรือ่ งอะไร รอติดตาม กันนะคะ บ๊ายบาย Zzzzzz ส บ ส


JOHN SMITH

ทัวร

สราพา

์ by สราวุฒิ

Happy WorkPlace

สราพาทัวร์ฉบับนีเ้ อาใจคนรักการอ่าน หนอนหนังสือ ชอบความสงบ ในบรรยากาศผ่อนคลายเป็นส่วนตัว เพิม่ พูนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งานทีห่ อ้ งสมุดชัน้ 9 กรม สบส. ให้บริการทัง้ เจ้าหน้าทีก่ รม สบส. และประชาชนในวันและเวลาราชการ มีหลากหลายมุมที่แตกต่าง ตามกันมาเลยจ้า 1. มุมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองสุขศึกษา มุมแห่งการเล่าเรือ่ งร้อยเรียงประวัตศิ าสตร์ของกองสุขศึกษา ถูก จัดวางไปด้วยเครื่องมือถ่ายภาพ วิดีโอ ภาพเล่าเรื่องย้อนหลัง รวมทั้งสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาได้ถูกเก็บและรวบรวมไว้ที่นี่

2. มุมส่งเสริมพัฒนาการ มุมแห่งการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สำ�หรับผู้ที่มีบุตรหลานฝึก อ่านหนังสือนิทาน มีของเล่นฝึกสมอง จุดเรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญาให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดี


JOHN SMITH

ทัวร

สราพา

by สราวุฒิ

4. มุมนั่งอ่าน มุ ม นั่ ง อ่ า น ห นั ง สื อ ที่ ไ ม่ เ ห มื อ น ใคร มี ทั้ ง แบบนั่ ง โต๊ ะ แบบเคาน์ เ ตอร์ อี ก มุ ม ที่ อ ยากแนะนำ � ที่ เ ห็ น วิ ว สวยมองเห็ น ทางด่วน บรรยากาศเหมาะกับการอ่านหนังสือ และนั่งทำ�งานกับโน๊ตบุ๊คคู่ใจ ฉบับนีส้ ราขอนัง่ อ่านหนังสือเติมความรู้ ให้สมองแล่นก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าจ้า บายยยยย ส บ ส

3. มุมชั้นหนังสือ จุดสำ�คัญของห้องสมุด ชัน้ หนังสือถูกวางไว้อย่าง เป็นระเบียบ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือความรู้ ผลงานด้านวิชาการ หนังสือด้านภารกิจของกรม สบส. มีหลากหลายให้เลือกอ่าน และอัพเดตกันอยู่เรื่อยๆ มา กันได้เลยจ้า ว่ากันด้วยเรื่องอุบัติเหตุ โดยเฉพาะหน้าฝนที่มักเกิดกันอยู่บ่อยๆ ฉบับนี้ Health Horo ขอเตือนราศีนักซิ่ง ให้ระวังการขับรถในหน้าฝน ควรเช็คสภาพรถ และอุปกรณ์ ก่อนการขับขีท่ กุ ครัง้ เช่น ทีป่ ดั น้�ำ ฝน กระจกรถ สัญญาณไฟ สภาพยาง และระบบเบรกที่เป็นสิ่งสำ�คัญ หากพบว่าอุปกรณ์เสื่อมสภาพให้รีบเปลี่ยนทันที และ ขณะขับรถในช่วงฝนตก ควรลดความเร็ว เปิดไฟหน้า งดเล่นมือถือ และไม่ควรเปิด ไฟกระพริบ เพราะจะทำ�ให้รถคันอื่นเข้าใจผิดได้ เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทาง มีสติก่อน สตาร์ทกันนะจ้ะเบบี้ และอย่าลืม! คิดถึงดวงสุขภาพให้คิดถึงเรา สบส.ซอย 8 ส บ ส


รับฟังความคิดเห็น นพ.ภานุวฒ ั น์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

เป็นประธาน

พญ.ประนอม คำ�เที่ยง อธิบดีกรมสบส. เป็น ประธานการประชุมการจัดทำ�มาตรฐานผูป้ ระกอบการที่ ให้บริการดูแล บำ�รุงรักษาและทดสอบ สอบเทียบเครื่อง มือแพทย์ ณ กรม สบส. ส บ ส

กฎกระทรวง “กิจการน้ำ�พุเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 1 ณ กรม สบส. โดยเชิญผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ส บ ส

เปิดประชุม

นพ.ประภาส จิตตาศิรนิ วุ ตั ร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมโครงการสำ�รวจจุดเสีย่ งด้านอาคาร และสภาวะ แวดล้อมในสถานพยาบาล เพื่อสร้างกลไกด้านวิศวกรรม เฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และป่ ว ยเป็ น วั ณ โรค ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำ� ปีงบประมาณ 2561 ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ส บ ส

จัดทำ�แผน

ก อ ง บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล จั ด โครงการจั ด ทำ � แผนปฎิ บั ติ ก ารกลุ่ ม บริ ห ารทรั พ ยากร บุคคล ประจำ�ปี 2561 ณ จ.จันทบุรี ส บ ส

ภารกิจสนับสนุนช่วย 13 ชีวติ ณ ถ้�ำ หลวง กองวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมกับชมรม สือ่ สารสาธารณสุข ลงพืน้ ทีส่ นับสนุนการช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำ�หลวง เพื่อจัดวางระบบ เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารสาธารณสุ ข และเชื่ อ ม สัญญาณการสื่อสารทางวิทยุให้สามารถใช้ งานในพื้นที่ได้ ณ รพ.สต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส บ ส


ลงพื้นที่

พัฒนาหลักสูตร

สบส.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี ลงปฏิบัติการพัฒนาควบคุมกำ�กับ มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ณ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส บ ส

สบส. เขต 1 จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการ พัฒนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การ แพทย์ การเขียนรายละเอียดเนื้อหา รายวิชา แผนการสอน การจัดทำ� คู่มือตำ�ราใบงาน (Work sheet) ครั้งที่ 2 ส บ ส

เสริมพลัง

คัดเลือกผลงาน

สบส.เขต 5 ลงคัดเลือกผลงาน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน เเละความดันโลหิตสูง ดี เ ด่ น ระดั บ เขตสุ ข ภาพที่ ๕ ณ จ.ราชบุรี ส บ ส

ส่งเสริม พัฒนา

สบส.เขต 7 จ.ขอนแก่ น ลงพืน้ ทีส่ ง่ เสริม พัฒนา ควบคุมกำ�กับ มาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ รพ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ส บ ส

เพิ่มศักยภาพ

พนส. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตามหลักสูตรท้องถิ่น และถอด บทเรียน เพือ่ จัดทำ�หลักสูตรและ กำ�หนดรูปแบบการพัฒนา อสม. ในการดูแลผูพ้ กิ าร ณ รพ.สต.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ส บ ส

กรม สบส. เขต 12 จ.สงขลา ร่วมกับพนส.ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ต า ม เ ยี่ ย ม เสริ ม พลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ พั ฒ น า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ปี 2561 ดังนี้ อบต.ชะมวง จ.พัทลุง รพ.สต. ความร่วมมือ สบส. เขต 10 จ.อุบลราชธานี วังประจัน จ.สตูล และ รร.บูเกะสูดอ ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ.นราธิวาส ส บ ส กั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา งานวิ ช าการ งานวิ จั ย งาน บริการวิชาการ และนวัตกรรม ทีม่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐาน ณ สบส. เขต 10 จ.อุบลราชธานี ส บ ส สามารถส่ ง ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ ภาพกิ จ กรรมของ หน่วยงานมาได้ที่อีเมล pr.hss.moph@gmail.com และทาง เฟซบุ๊กจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7091


HSS Booklet Online No.08 July 2018  

HSS Booklet Online No.08 July 2018 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 8

HSS Booklet Online No.08 July 2018  

HSS Booklet Online No.08 July 2018 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 8

Advertisement