Page 8

การดูแลผู้สูงอายุ กรม สบส. ร่ ว มกั บ Juntendo University ประเทศญี่ ปุ ่ น จั ด ประชุ ม พัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูง อายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส บ ส

KING” เฉลิ มพระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิ ษ ณุ โ ลก โดยได้นำ� เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมด้วย

«Í¡á«¡ ซอย

8

เครือข่ายสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยม เสริมพลังให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ณ ต.คุง้ กระถิน่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ส บ ส

ออกประเมิน

สบส. เขต 8 จ.อุดรธานี ออก เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ ทั้ง 7 ด้าน ณ ทีมสอบเทียบมาตรฐานเครือ่ ง รพ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร ส บ ส มือแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการวิ่ง ปั่นจักรยาน การจัดท�ำระเบียบ ยบ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปลู ก ต้ น ไม้ และสอบเที สบส จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เครื่องมือวัดความดัน เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ท� ำ ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ า นวิ ศ วกรรมการแพทย์ คัดเลือกต้นแบบ ร ่ ว ม กั บ ก อ ง ก ฎ ห ม า ย สบส. เขต 12 จ.สงขลา ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง ลงพื้นที่คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ สาธารณสุข สบส.เขต 1-12 ให้ก�ำลังใจ ต� ำ บลจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต และผูแ้ ทนจากโรงพยาบาล ณ สบส.เขต 5 จ.ราชบุ รี หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้าน สุขภาพ รร.สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ส บ ส สาธารณสุ ข อ.ปาริ ฉั ต ร และองค์กร อสม. ทีม่ ผี ลการเฝ้า ประเสริฐสิริพงศ์ และคณะ ระวัง การสร้างสุขภาพ รู้ตน Bike For King สบส. เขต 2 จ.พิษณุโลก พร้ อ มด้ ว ยชมรมแม่ บ ้ า น ลดเสีย่ ง ลดโรคปรับพฤติกรรม ได้เข้าร่วมโครงการปัน่ รวมใจ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ราชบุ รี ณ รพ.สต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ภักดิ์ รักในหลวง “Bike For โรงพยาบาลราชบุ รี และ จ.นราธิวาส ส บ ส

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement