Page 7

«Í¡ซá«อ¡ย8

สธ.จัดงาน ใต้ร่มพระบารมี น้อมน�ำสุขภาพดี

สูว่ ถิ ชี มุ ชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. นพ. พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี

กรม สบส. ร่วมโครงการ “ใต้รม่ พระบารมี น้อมน�ำสุขภาพดี สูว่ ถิ ชี มุ ชน” เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราช พิธบี รมราชาภิเษก ให้บริการสุขภาพประชาชน และกิจกรรม ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ.เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. โครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) 2. สบส.รวมใจปัน่ ออกก�ำลังกาย สร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติฯ โดยในวันงานเป็นการปัน่ เส้นทางรอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 4.8 กม. และทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจนถึง เดือนธันวาคม 2562 จะมีกจิ กรรม ปัน่ ออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ ง 3. เดินวิง่ ทางเลือกสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วม กิจกรรมกว่า 3,000 คน ส บ ส

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement