Page 6

by สราวุฒิ

2.ตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ เดือนกับกองสุขศึกษา กองสุ ข ศึ ก ษา หน่ ว ย งานในกรม สบส. มีการ ตรวจวัดความดัน ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) ในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้ บริการแก่บคุ ลากรของกอง สุ ข ศึ ก ษา และบุ ค ลากร กรม สบส. เพื่อให้มีการ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สุขภาพที่ดีขึ้น ส บ ส

HSS MOPH

HS MOPSH

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement