Page 4

พิชิตหุ่นปัง ปั้นหุ่นดี

มีขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง นานาชาติ หรือ ISAPS เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 เผย ว่าหนุม่ สาวทัว่ โลกกว่า 1,580,000 ราย ช่วงอายุ 19-34 ปี นิยมหุน่ ดีแบบทางลัดด้วยการดูดไขมัน (Liposuction) เพราะเห็นผลเร็ว แต่การ ศัลยกรรมความงามด้วยวิธีใดก็ย่อมมีความเสี่ยง ควรจะศึ ก ษาข้ อ มู ล และผลกระทบให้ ดี ก ่ อ น ตัดสินใจ ต้องเลือกท�ำกับสถานพยาบาลที่ได้รับ อนุญาต โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีข่ นึ้ ทะเบียนอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าใช้บริการคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน เพราะอาจได้ รับอันตรายหรือเกิดผลข้าง เคียงจากการดูดไขมันได้ เช่น เสียเลือดมาก เซลไขมัน หลุดไปตามกระแสเลือด ผิวหย่อนยาน ไม่สมส่วน เกิดรอยแผลเป็น ฯลฯ ถ ้ า อ ย า ก หุ ่ น ดี แ บ บ ยั่ ง ยื น ..ควรปรั บ เปลี่ ย น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ใช้ วิ ธี ธรรมชาติก่อนที่จะหันไปพึ่ง การศัลยกรรม ด้วยการกิน อาหารให้เหมาะสม กินผัก ผลไม้ งดอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง หรื อ มี น�้ ำ ตาลมาก และออกก� ำ ลั ง กายเป็ น ประจ� ำ ซึ่ ง ก็ มี ท ่ า ออกก� ำ ลั ง กายที่ ช ่ ว ย “ปั ้ น หุ ่ น ดี ” อยูม่ ากมาย สามารถศึกษาได้เองตามอินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ แค่อาศัยความมีวนิ ยั ! และ ความตั้งใจ! ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มได้จ้า ส บ ส

อกใหญ่เกินไป ใช่วา่ ดี “อกหักเรื่องเล็ก อกเล็กเรื่องใหญ่” ...สาวๆ หลายคนยึดคตินี้ จึงเลือก เสริมความมั่นใจด้วยการศัลยกรรม หน้าอก บางคนก็คดิ ว่า “ท�ำนมยิง่ ใหญ่ ยิง่ ดี ท�ำทัง้ ทีทำ� ให้คมุ้ ” โดยไม่คำ� นึงถึง โครงสร้างร่างกายของตน ซึง่ อาจน�ำมา ซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น น�ำ้ หนักของซิลโิ คนทีม่ ากเกินไป ท�ำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ อาจเกิ ด การฉี ก ขาดของกล้ า มเนื้ อ หรือผิวหนังเกิดการแตกลาย เกิดพังผืด จนหน้าอกแข็งผิดรูป อีกทั้งการยัด ซิ ลิ โ คนที่ ใ หญ่ เ กิ น ไปอาจท� ำ ให้ ผิวหนังบาง เสีย่ งแผลปริแตกจนติดเชือ้ หากรุนแรงอาจถึงขัน้ ต้องตัดเต้านมทิง้ ...ดังนั้น “ใหญ่เกินไปใช่ว่าจะดี” ต้องท�ำให้เหมาะสม พอดีกับสัดส่วน ของตนจะดีกว่านะจ๊ะสาวๆ ส บ ส

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement