Page 2

n Ho Ope use เปดบาน สบส.

บก.

บอกกลา่ ว

คนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

“สุขภาพดีไม่มขี าย ถ้าอยากได้ตอ้ งออกก�ำลัง” ค�ำนีไ้ ม่วา่ กีย่ คุ กีส่ มัย ก็ยงั คงเป็นเรือ่ งจริง สุขภาพไม่สามารถซือ้ ขายได้ ถ้าอยากมีสขุ ภาพดีไม่ ป่วยเป็นโรคต้องออกก�ำลังกายครับ ผมจะชอบออกก�ำลังกายแบบไม่หนัก มากด้วยการเดินหรือวิง่ เบาๆ ทีส่ วนกีฬาของกระทรวงสาธารณสุข และ เห็นผลจริงๆ เมือ่ ใดทีผ่ มไม่ได้ออกก�ำลังกาย จะรูส้ กึ ไม่กระฉับกระเฉง และเป็นโรคต่างๆ ได้งา่ ย แต่เมือ่ ได้ออกก�ำลังกายแล้วจะรูส้ กึ ดีขนึ้ นอน หลับง่ายขึน้ และทีส่ ำ� คัญร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ต้องบอกว่า อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ ครับ ฉบับนี้ทีมงานบอกว่าต้องมาในแนว Fit & Firm เราจึงไม่พลาด คว้าตัวหนุม่ สาวสุขภาพดี ผูช้ นะการประกวด สบส. หนุม่ สาวสุขภาพดี จากงานตลาดน�้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 ที่มีบุคลิกภาพดี ออกก�ำลังกาย ได้อย่างแข็งแรง และมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมาขึน้ ปกจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับนี้ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์สถานทีใ่ นการถ่ายแบบจาก The Best Gym กระทรวงสาธารณสุข อย่าพลาดกับการสัมภาษณ์ สุดพิเศษหนุ่มสาวสุขภาพดี ในการดูแลสุขภาพร่างกายกันอีกด้วย ติดตามได้ในเล่มครับ สุดท้ายนี้ทีมงานขอฝากจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ให้ทุกท่าน ได้รบั ชมผ่านทางรายการคุยลัน่ สนัน่ ซอย 8 ออกอากาศทาง Facebook จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 และทางดาวเทียมช่อง PSI สาระดี กดหมายเลข 99 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00 น. และ ทุกช่องทางสือ่ สาร อาทิ Facebook Twitter Youtube ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเราไม่ พ ลาด มี Update ให้ ไ ด้ ช มกั น อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ งครั บ สุ ด ท้ า ยนี้ ข อให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข อย่ า ลื ม ก อ ด แ ล ะ บ อ ก รั ก คุ ณ แ ม ่ ใ น เ ดื อ น ข อ ง วั น แ ม ่ แห่งชาติด้วยนะครับ สวัสดีครับ ส บ ส

ที่ปรึกษา นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทยภ์ านุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นายทวิช เทียนค�ำ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี พิสูจน์อักษร นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี ช่างภาพ นายปิยะพงศ์ มูสิกะ นางแบบ นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นายเสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ต่อมสร้างสรรค์ นายฐานันดร แสงเพ็ง นางสาววราลี กลัดขวัญ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091

Profile for PR_Hss_Moph

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 21  

Profile for hss.moph
Advertisement