Page 1

HOËRSKOOL LABORI NUUSBRIEF EERSTE KWARTAAL 2019 Beste Labori-ouers Die eerste kwartaal van 2019 is al weer iets van die verlede. Die jaar het weer eens teen ’n geweldige vinnige tempo afgeskop met ons Feesjaar Opening in die Toringkerk, gevolg deur heelwat Feesjaar bedrywighede. Dit was gevolglik ’n baie vol kwartaal vir al ons leerkragte en leerlinge. Ons nuwe leerlinge is al goed ingeburger by die Viking-familie. Ek doen weer ’n beroep op u as ouers om toe te sien dat u kind betrokke raak by die skool se bedrywighede. Hoogtepunte van die afgelope kwartaal sluit die volgende in: Feesjaar opening in die Toringkerk; Die graad 8-Atletiekbyeenkoms, OOV-Ken-Mekaar-Braai, Interhuisatletiek, Mannekamp, Valentynsdagsokkie, Somer Interskole, Poedingaand en natuurlik ons baie geslaagde Opedag op 20 Februarie. Dankie aan al die personeellede en ouers wat by al hierdie aktiwiteite betrokke was. FINANSIES Die skool se begroting kan slegs klop as alle ouers hul verpligtinge t.o.v. skoolfonds en koshuisgelde nakom. Die begroting is verlede jaar op ’n ouervergadering goedgekeur en ons kan slegs voortgaan om gehalte onderrig en ’n verskeidenheid van aktiwiteite aan te bied, indien hierdie gelde gereeld betaal word. Ouers is ingelig aangaande die prosedure en voorskrifte wat gevolg moet word wanneer aansoek gedoen word om afslag. Enige ouer wat nie op die korrekte wyse aansoek doen of wat nie kwalifiseer vir afslag nie, is wettiglik aanspreeklik vir uitstaande skool- en koshuisgelde. Indien hierdie verpligtinge nie nagekom word nie, sal ons genoodsaak wees om sulke uitstaande skulde vir invordering te oorhandig. Ons doen ’n spesiale beroep op selfs daardie ouers wat kwalifiseer vir gedeeltelike of volle vrystelling om te probeer om ’n bydrae te maak tot u kind se opvoeding. Daar is baie leerlinge wat beskik oor die beste selfone, modieuse klere en te veel sakgeld en dan maak só ’n ouerhuis geen bydrae tot hul kind se akademie en opvoeding nie. Hul verwag dan dat ander ouers hul kind moet subsidieer. Dit is te verstane dat so ’n situasie nie vir betalende ouers aanvaarbaar is nie. LEERDERAFWESIGHEID Volgens departementele beleid word ’n leerling wat vir langer as tien dae aaneenlopend afwesig is, sonder grondige mediese redes, beskou asof hy/sy die skool verlaat het. So ’n leerling sal dan outomaties gederegistreer word en sal moet heraansoek doen indien hy/sy weer ’n skool wil bywoon. Ons wil verder ‘n beroep doen op ons ouers om voor 09:00 soggens die skool in kennis te stel indien u kind afwesig gaan wees. Dit sal verhoed dat u ‘n sms vanaf die skool ontvang om u in kennis te stel dat u kind sonder ‘n rede afwesig is. Indien leerders afwesig is op ‘n dag wat daar toets geskryf word, moet u ‘n geldige mediese sertifikaat of brief van die dokter as bewys van siekte indien. Dit is die léérder se verantwoordelikheid om reëlings met die betrokke onderwyser/s te tref vir die skryf van toetse, sowel as inhaal van werk. AKADEMIE Die skep van ’n akademiese klimaat is vir die personeel van Labori ’n saak van prioriteit. Daar is ongelukkig te veel leerlinge wat dit moeilik maak om sodanige atmosfeer in die klasse te kan handhaaf, deurdat hulle nie die nodige erns en toewyding ten opsigte van hul skoolwerk aan die dag lê nie. Sulke leerlinge is gevolglik ’n steurnis in die klas en benadeel ander leerlinge wat wil werk. Dit is belangrik dat u as ouers sal saamwerk met die personeel en ons sal ondersteun in ons onderrigtaak en die dissiplinering van die leerlinge. Dit gebeur te veel dat ouers personeellede verkwalik wanneer kinders gedissiplineer word. Dit is elke ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dat u kind ‘n tuiswerkboek het en te kontroleer of tuiswerk elke dag neergeskryf word. Die nie-doen van huiswerk, is ‘n groot bron van kommer. Daar is te veel leerlinge wat belangrike onderrigtyd verloor deur te maklik by die huis te bly wanneer hulle nie goed voel nie of as gevolg


2 van dokters-, tandarts- en lisensie-afsprake wat gedurende skooltyd gemaak word. Afsprake moet sover moontlik buite skooltyd gemaak word. Indien u as ouer nie daadwerklik en ferm begin optree nie, sal kosbare tyd en geld vermors word. Duidelike voorskrifte ten opsigte van studietye en vryetydsbesteding is van kardinale belang ten einde sukses op skool te verseker. Hulpklasse word in alle vakke aangebied. Baie geluk aan elke leerling wat volgens sy/haar potensiaal presteer het en dit vir die personeel ’n plesier maak om hul dagtaak te verrig. Ons toppresteerders vir die kwartaal is: Graad 8 1

Heinrich Lategan

2

%

Graad 9

%

Graad 10

%

87

1

PG Vosloo

89

1

Dawid Oosthuizen

85,6

Lisa Matar

85,9

2

Jaddon Potgieter

88

2

Meché Daniels

82,9

3

Kael Fourie

81,7

3

Chelsea Julius

87,9

3

Danae Verster

81,3

4

Migael Scheepers

79,6

4

Jani de Kock

82,4

4

Michelé Beukes

80,4

5

Gabrielle Hugo

78,1

4

Lara Willemse

81,7

4

Christo Burger

80,4

6

Sheniell Jackson

76,7

6

Chris van Eeden

80,6

6

Luan Bekker

80,1

7

Matthys Nieuwoudt

76,4

7

Keasha Nudt

80,3

7

Wihan Erasmus

78,1

7

Pieter-Theo Young

76,4

8

Ian Otto

80,2

7

Markos Matar

78,1

9

Jané Otto

76,3

9

Reuben Grobler

80,1

9

Herné v/d Hoogen

Armand Coetzee

74,1

10

Arsene Adams

80

10

10

Graad 11

%

Graad 12

76,4

%

1

Tinus de Bruyn

90,9

1

Gerrit Oosthuizen

84,9

2

Fabian Lötter

90,4

2

Tiaan Snyman

80,7

3

Pieter van Renen

89,3

3

Stephan Joubert

79,7

4

Marco de Villiers

88

4

Wikus van Nieuwholtz

79,4

5

Paul Joubert

86,9

5

Anushka v/d Hoogen

79,3

6

Ian Mouton

83

6

Henri Schoeman

76,4

7

Leandré Coetzee

82,1

7

CJ de Lange

74,6

8

Jean-Pierre du Toit

81,3

8

Garrett Stripp

74,4

9

Angus Stuart

75,6

9

Robert Wilson

73,9

Dihan Huisamen

74,4

10

Zéta Smith

72,6

10

Danelle Steyn

78

AKADEMIESE DINEE – 15 JANUARIE 2019 Die jaarlikse akademiese dinee is op Dinsdag, 15 Januarie gehou. Daar is aan dié leerders erkenning gegee wat die hoogste gemiddelde persentasie in ‘n vak tydens die 2018 – skooljaar behaal het. Die Top-10 presteerders in elke graad het ook ‘n akademiese balkie ontvang. Weer eens geluk aan elkeen van ons duxleerders: Graad 8 (2018) – PG Vosloo Graad 9 (2018) – Dawid Oosthuizen Graad 10 (2018) – Fabian Lötter Graad 11 (2018) – Tiaan Snyman Ons vier matriekleerders wat hul senior sertifikaat eksamen met onderskeiding geslaag het, is ook beloon met ‘n pragtige houtskild en kontantprys. Arista Schäfer was ons matriek dux-leerling met ‘n pragtige gemiddelde persentasie 81,7% en vier onderskeidings.


3 SA WISKUNDE OLIMPIADE Die SA Wiskunde Olimpiade is geskryf op 12 Maart 2019. Ses-en-twintig leerlinge het geskryf en twaalf van hulle het deurgedring na rondte twee wat op 15 Mei geskryf sal word. Baie geluk aan die volgende leerders: Graad 8 – Ruan Gericke, Heinrich Lategan, Migael Scheepers, Daniël van Vuuren Graad 9 – Frikkie Janse van Rensburg, Keasha Noudt, Jaddon Potgieter Graad 10 – Esri Malan Graad 11 – Paul Joubert, Tinus de Bruyn Graad 12 – Stephan Joubert, Tiaan Snyman DISSIPLINE Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan getuig dat ons skool se dissipline oor die algemeen, op ‘n goeie peil is. Die rede hiervoor is onder andere dat ons personeel deurlopend teen oortreders optree, terwyl ons ouers ons ook oor die algemeen goed ondersteun! Wat egter hartseer is, is dat daar steeds soveel tuiswerken akademiese oortredings is. Ons doen weer ‘n beroep op die ouers van leerders wat weekliks detensie sit a.g.v. hierdie tipe oortredings, om toe te sien dat tuiswerk gedoen word. Maak asseblief ook 100% seker, dat u kind ná die vakansie, wat betref fisiese voorkoms, terugkeer soos ons skool se gedragskode voorskryf. Dit is onverskoonbaar dat daar aan die begin van elke kwartaal ouers is wat toelaat dat kinders skool toe kom met bv. onaanvaarbare haarstyle! KLEREDRAG Leerlinge in hul skooldrag is ’n skool se grootste advertensie en ons doen ’n beroep op u as ouers om toe te sien dat u kind ten alle tye netjies en korrek geklee sal wees. Ons sal vir die eerste twee weke van volgende kwartaal beide somer- of wintersdrag toelaat. (Let wel ’n leerling dra òf somers- òf wintersdrag, nie ’n mengsel van die twee nie.) Die skooltrui mag slegs onder die skoolbaadjie gedra word en nie daarsonder nie. Veral die ouers van koshuisleerlinge moet toesien dat hul kinders se wintersdrag betyds gereed is. Die skoolbaadjie is verpligtend en die skoolreënbaadjie is opsioneel. Beide baadjies is by De Jagers beskikbaar. Die skoolreënbaadjie mag slegs gedra word indien leerders ook ‘n skoolbaadjie aanhet. Die lengte van party van ons dogters se rompe bly ‘n probleem. U het alreeds verskeie skrywes in dié verband ontvang. Die kort rompe is ‘n verleentheid, veral as die dogters die trappe opstap, op die verhoog in die saal verskyn en ook die manier waarop dogters in die klaskamers sit. Enige dogter wie se romp vanaf die eerste dag van volgende kwartaal nie aan die lengte van 15cm bo die knie wanneer sy kniel, voldoen nie sal strafpunte kry en ’n Vrydagdetensie sit vir elke keer wat die romp nie aan die korrekte lengte voldoen nie. Ons vra regtig u as ouers se samewerking in hierdie verband, want ons glo dat u ook nie wil hê dat u dogter op ‘n verkeerde manier aandag trek nie. SKOOLTASSE Alle leerlinge moet die voorgeskrewe Labori-skooltas gebruik. U as ouer het duur betaal vir hierdie tasse en moet toesien dat die leerlinge dit gebruik. Dié tasse beskerm die handboeke (‘n leerling se boeke kos + R2000 per leerling) en skep ‘n netjiese en uniforme beeld van die skool. Die bont en “volgekrapte” sakke wat sommige van die leerlinge dra skep ‘n slordige prentjie van die skool. Nuwe tasse is by die finansiële kantoor teen R300 elk te koop. Dit is tog logies dat geen tas vir vyf jaar kan hou nie en daarom moet die tas wat in gr. 8 uitgereik is, indien nodig, self vervang word. SMS-BOODSKAPPE Die kommunikasie met ouers deur middel van massa-sms werk baie goed en ons wil net ons ouers herinner daaraan om voortdurend hul inligting op datum te hou, sodat boodskappe die regte persone bereik. Daar word slegs een selnommer per leerder gelaai, indien u dit wil verander kontak asb. die algemene kantoor. Daar is alreeds verskeie sms-boodskappe hierdie jaar gestuur, indien u nog nie een ontvang het nie, kontak asb. die kanoor onverwyld. Daar is baie gevalle waar ouers se werk- of kontaknommers verander het en ons nie ingelig word van die verandering nie. Daar was al noodsituasies waar ons nie die ouers onmiddellik kon bereik nie. Ek wil veral vra dat ouers moet reageer op afwesigheidsboodskappe. Antwoorde of reaksie kan terug ge-sms word. Indien enige van u besonderhede, bv. telnr., e-pos of adres verander het, stuur asb. ‘n e-pos aan die skool met die nuwe besonderhede


4 SCHOOL COMMUNICATOR & LABORI FACEBOOK BLAD Ten einde kostes te bespaar maak ons al hoe meer gebruik maak van hierdie kanale om inligting aan ons ouers deur te gee. Gaan ‘like’ asb. ons Facebook blad. Indien u nog nie School Communicator program afgelaai het nie, kan u op die volgende hyperlink kliek. Volg die nodige stappe: http://www.schoolcommunicator.com/downloads. Die program kan ook op u selfoon afgelaai word. Die link hiervoor is: http://schoolcommunicator.mobi/ (druk ctrl + klik) – Kies Hoërskool Labori Paarl. Indien u probleme met die aflaai van die programme of enige ander tegniese probleme ondervind, kontak asb. die volgende: “School Communicator support team” by support@school-communicator.com of skakel 0860 22 11 36. HOËRSKOOL LABORI MOBILE APP/TOEP Ons streef voortdurend na innoverende oplossings om inligting op `n vinnige en effektiewe wyse by leerders en ouers te kry en is opgewonde om in samewerking met AWSUM, die Hoërskool Labori Mobile App bekend te stel. Ons nuwe mobile app bied die volgende funksies: - Laai van fotos en videos - Maklike toegang tot belangrike skoolinligting - Deurgee van sportaktiwiteite volgens sportsoorte, ouderdomsgroepe en spanne - Maklike toegang tot uitgebreide skoolkalender - Geleentheid om nuus effektief deur te gee d.m.v kennisgewings - Kommunikeer dringende aankondigings - Spesiaal vir pa - lees die nuutste wêreld sportnuus U kan die kennisgewings, wat u verkies om te ontvang. kies sodra u die app aflaai onder Settings. Die app bied `n finansiële voordeel vir die skool deur plaaslike besighede die geleentheid te gee om hulself te lys as een van die skool se voorkeur-diensverskaffers en daardeur `n inkomste vir die skool te genereer. Ons moedig dus alle ouers aan om die app af te laai op Google Play en Apple App Stores MATRIEKAFSKEID Die Matriekafskeid vind vanjaar op 17 September 2019 te Kronenburg plaas. Die gr. 12’s moet hulle solank finansieël voorberei om einde April, Mei en Julie alle gelde vir vanjaar se matriekafskeid te betaal. Wanneer dit afgehandel is, stuur ons die uitnodigings uit, finaliseer ons ons beplanning en kan julle begin uitsien na ‘n onvergeetlike aand wat vir julle voorlê. Ons herinner dus die gr. 12’s dat die totale bedrag voor einde Julie betaal moet word. FEESJAAR-AANGELEENTHEDE Ons Feesjaar het afgeskop op die eerste skooldag van die kwartaal met ‘n kerkbyeenkoms in die Toringkerk. Dit was voorwaar ‘n geseënde manier om die jaar te begin en het die basis gevorm vir ‘n baie vol en opwindende program vir die jaar. Ons eerste mannekamp het plaasgevind met ongeveer 30 pappas en seuns wat op Bethel uitgekamp het, ontspan het, mekaar op die sportveld aangedurf het, geluister het na praatjies gemotiveer deur “The world needs a Father”, met mekaar onderhoude gevoer het en vir mekaar gebid het. Groot dank aan mej Steenkamp wat dit geïnisieer en beplan het, aan die mansonderwysers wat dit bygewoon en selfs saam uitgekamp het, aan ons sprekers mnre Werner Cloete en Morné van der Linde en almal (o.a. die OOVmammas) wat gehelp het met die roosterkoek en ander kos. Mag daar seën spruit uit die kamp en menige ouer en kind nader aan mekaar die lewenspad saam loop. Op Vrydag, 8 Maart, het ons Wêreldbiddag vir Vroue gevier met ‘n oud-mamma, Lizette Cloete, wat met die meisies kom gesels en geestelike kos gedeel het. Groot dank aan haar wat ‘n groot impak op jonk en oud gemaak het. Terselfdertyd het die seuns in die saal vergader waar mnr Morné van der Linde met die seuns van aangesig tot aangesig kon praat. Die toetsreeks was hard; die afsluiting op dié manier lawend. REDENAARS Die eerste interne kompetisie van die jaar is verby. Ons wens graag die volgende leerders geluk met hul mooi uitslae. Die toesprake was van ‘n hoë standard en die aanbieding het beslis beïndruk. Eerste plek – Dawid Oosthuizen, Gr 10C Tweede plek – Miché Daniels, Gr 10C Derde plek – Sheneill Jackson, Gr 8A


5 DEBAT Die debatspan het die eerste kwartaal elke Donderdagaand vergader, waar Mnr Dewald Meyer, wat al jare lank betrokke was by die beoordeling van die ATKV debatskampetisies, hul bietjie kom touwys maak het. Hul deelname aan ‘n debatskompetisie word beplan vir die tweede kwartaal. (Mev G Snyman) VRL POEDINGAAND Op 6 Februarie 2019 was dit weer tyd vir die VRL se grootste fondsinsamelingsgeleentheid: Poedingaand 2019 ! In ons feesjaar was die aand beslis ‘n fees! Die tafels het gekreun onder al die lekkernye en daar is heerlik gekuier terwyl bakkies vol soetgoed verorber is. Poedingaand is ‘n spanpoging en net moontlik omdat ons soveel ondersteuning uit verskeie oorde ontvang. Dankie aan elke ouer wat produkte, ‘n poeding of ‘n kontantbydrae gestuur het. Of produkte kom haal het om te verwerk. ‘n Spesiale woord van dank aan die personeel van Huis Jan van Zyl, wat baie van die produkte verwerk het en die ouers wat die aand as skeppers opgetree het. Dankie aan almal wat ‘n kaartjie gekoop het. Poedingaand het ‘n hoogtepunt op Labori se aktiwiteitskalender geword, omdat dit een van die funkies is wat die beste ondersteun word. Daar is ‘n mooi bedrag van R17 000 ingesamel. Wees verseker dat die geld wat ingesamel is tot voordeel van die leerders van Labori aangewend sal word! Weer eens baie dankie. Sien julle by Poedingaand 2020! Mnr. H, Dreyer en me. E. H. Redelinghuys (VRL – Skakelonderwysers) VCSV Ons jaar het afgeskop met ‘n streekskringleierskamp te Kleinmond wat deur 8 van ons leerders bygewoon is. Baie goeie materiaal is aangebied en nuwe vriendskappe is gesmee. Die leiersklasse is ingelui deur ‘n kringleierpiekniek op Bethel waar gesellig verkeer is, maar ook voorbereiding vir die eerste kwartaal se kringe gedoen is. Ons het tans 30+ kringetjies van 10 – 12 leerders elk en ons het bietjie stilgestaan by Jesus se uitnodiging en belofte: “Laat almal wat dors het, na My toe kom. Strome lewende water sal uit julle binneste vloei.” Ons het ook Jesus se liefdevolle optrede teenoor die vrou wat op heter daad betrap is, oordink en besef dat ons ook - soos die familiehoofde - nie klippe na mekaar durf gooi nie. In die snelle gang van elke dag, het ons stil tye nodig. Bid asb. dat elke kind en ouer van ons skool tot die besef sal kom dat ons God nodig het en dat afhanklik wees van Hom, ons grootste bate is. TENNIS Ons het ‘n bedrywige kwartaal beleef en al drie ons tennisspanne het gereëld geoefen en op Maandae wedstryde gespeel - ‘n eerste vir ons streek. “Coach” Derrick het die eerste spanne afgerig op Woensdae en ons is groot dank aan hom verskuldig. Selfvertroue word gekweek en ons kan die verskil duidelik in ons uitslae bespeur. Ons het heelwat jong spelers asook meisies bygekry en vertrou dat hulle hul entoesiasme vir die sport sal behou. Ons beste wense vergesel Claudia Bruiners en Keanu Driver, ons matrikulante, wat deur die jare heen in ons eerste spanne gespeel het. Ons tennisbane word tans geverf. Groot dank aan die skool se werkers wat die krake herstel het, aan mnr Myburg van Zyl wat die afrondingswerk doen en diegene wat die geld voorsien. (Mev Breytenbach – afrigter)

NETBAL Die netbalspanne het die afgelope paar weke reeds met fiksheidsoefeninge begin en almal is positief oor die komende netbalseisoen. Ons o/14 – o/19 A-spanne het die afgelope naweek aan Brackenfell Hoërskool se Sportdag deelgeneem en al die wedstryde was gekenmerk deur goeie sportmangees. Dit was ‘n goeie ysbreker vir die begin van die seisoen. Die o/14 – o/17 netbalspanne sal volgende kwartaal op Maandae en Woensdae oefen en die o/19 netbalspanne sal Maandae, Woensdae en Donderdae oefen. Oefentye sal later bekendgemaak word. Ons wens ook die o/19 Netbaltoergroep baie sterkte toe wat na Mosselbaai toer vanaf 15 Maart – 20 Maart, om aan die Arthur Johnson Sportweek deel te neem. Groete Hanri Coetzee


6 O/19A-KRIEKET Die O/19A Krieketspan het ‘n gemengde resultaat seisoen gehad. Ons het die nuwe jaar goed begin deur Montana van Worcester te wen. Daarna het ons ongelukkig die volgende wedstryde teen New Orleans, Swartland & Vredenburg verloor. Die jong span het altyd veg gees getoon in al die wedstryde, als in voorbereiding vir die Interskole wedstryd teen Bosmansdam. Op 23 Februarie het die groot wedstryd aangebreek. Bosmansdam wen die loot en besluit om eerste te kolf. Hulle word almal uitgeboul vir slegs 29 lopies. Valenteno Wonderlik skitter met die bal deur 7 paaltjies te neem en net 8 lopies af te staan. Labori teken die teiken van 30 lopies (wat ook die getal van die feesjaar is) vir die verlies van 3 paaltjies en wen Interskole met 7 paaltjies. Daarna is daar besluit om ‘n T20 wedstryd te speel direk na die eerste wedstryd. Labori kolf toe eerste en kry ‘n totaal van 184 lopies vir die verlies van 3 paaltjies. Gareth Sauls teken 69 lopies aan en Juandré Marais 60 lopies. Bosmansdam word toe almal uitgeboul vir 54 lopies. Labori wen dus met 130 lopies en wen ook twee wedstryde teen Bosmansdam in een dag. Baie dankie aan elke ondersteuner wat deur die seisoen kom ondersteun het. Baie dankie ook aan Novel Ford Paarl wat as hoofborg van die span opgetree het. Baie dankie ook aan mnr. Muller wat as spanbestuurder opgetree het. Laastens dankie aan ons vyf matrieks (Gareth Sauls (K), Juandré Marais (O/K), Logan van Neel, Keenan Paul & Valenteno Wonderlik) vir die bydrae en gees wat julle gelewer het om die Labori se krieket te bevorder. Baie sterkte met julle toekoms vorentoe! Krieket groete – Mnre. Kershoff & le Roux (Afrigters) O.19A HOKKIESEUNS Die stokke het nie lank na Interskole 2018 in die klas bly hang nie. In die vierde kwartaal het ons voorbereiding al begin en of dit nou fiksheids- of stokwerk-oefeninge was, ons het begin voorberei vir proewe in Oktober. As afrigter is ek baie opgewonde oor Labori se hokkie, ‘n groot groep het opgedaag by proewe en absoluut hul harte uitgespeel. Op 29 Oktober 2018 is ‘n splinternuwe o/19A-groep aangekondig en so kon die beplanning vir die seisoen begin. Tradisioneel het die manne ‘n fiksheidskamp meegemaak by Tannebaai, die Grunder-familie se privaat kampterrein, langs die Weskus. Die naweek was vetpret en die manne kon bande smee vir die komende seisoen. Agtien kilometer is afgelê oor die naweek en heelwat watersport is ook geniet. In die unieke groep is daar vier spelers wat al vir vyf jaar lank saamspeel, o.a. Armand Botes (K), Daniel Jannasch (o/K), Ryan Pietersen en Stephan Joubert. ‘n Groter deel van die groep speel tussen twee tot drie jaar al saam en dit verstewig die mooi eenheid wat die manne gevorm het oor die naweek. Die spelers het regtig lekker gees onder mekaar en dit was een van die groot faktore wat bygedra het tot die sukses van die naweek. “Dankie vir goeie dissipline en samewerking die naweek, ons het heerlik saam met julle gekamp.” ‘n Woord van dank aan die Grunder-gesin vir hul harde werk om die manne te bedien met heerlike kos, asook die borg van brandstof vir die bote, wat verseker gesorg het vir heelwat pret op die water. Een van vele hoogtepunte vir die spelers is die geleentheid waar hulle hul klerasie ontvang. Op 6 Maart 2019 het dié pragtige geleentheid in die personeelkamer plaasgevind. ‘n Skyfievertoning is eers aan die manne gewys oor hoe hulle ontwikkel het vanaf graad 8 tot nou. Ons is vir elke borg ongelooflik dankbaar vir hulle ondersteuning en oophande vir ons spelers, naamlik Conferheur, Soterios, Gawie Steyn Elektries, Fundi – Light & Living, Liquid Edge, Hippo Rock en mev. Wolfaardt vir die borduurwerk op ons rugsakke. Die hokkieseisoen skop af met Brackenfell Sportdag, waar die Willehonde vir Hoërskool Monumentpark aangepak het in ‘n blitsige wedstryd op astro. Die manne was die heeltyd op die aanval en het daarin geslaag om die wedstryd 1 – 0 deur te hak. Baie geluk aan Kyle Jacobs wat die doel aangeteken het en Ryan Pietersen wat aangewys is as speler van die wedstryd. Ons het baie geleer in die wedstryd en kon baie sterkpunte uitlig, asook punte waarop ons kan verbeter. Dankie vir puik dissipline op en af van die veld, julle hou verseker Labori se naam hoog. Dié skoolvakansie, vertrek die manne op hul jaarlikse toer na Mosselbaai. Om hul vaardighede te verbeter, asook spanspel, is die fokus van dié toer. Ons is opgewonde om dit saam met die dogtershokkie, netbal- en rugby eerstespanne mee te maak vanjaar. Dankie aan al die spelers wat hul skoolvakansie opoffer en elke ouer wat dit goue geleentheid vir hul kind moontlik maak. Ek is baie opgewonde vir die komende seisoen, dit gaan onvergeetlik wees. #willehonde2019 Groete me. Grunder


7

ENTREPRENEURS KLUB 2019 Deur: Kuschka Lombard

Die Entrepreneurs klub het tans groot planne vir die Feesjaar, hulle gaan baie besigheidsbesoeke bywoon en is huidig besig met die #thundafund projek. #thundafund is n skare-befondsing webwerf “crowdfunding website” waar jy pryse gee vir mense wat geld aanbied om jou saak te ondersteun en die mikpunt is R22 000. Die lede van die klub is soos volg: SENIOR LEDE:

TWEEDE JAAR LEDE:

NUWE LEDE:

Claudia Bruiners

Andrea Engelbrecht

Chanelle Rezé

Angelique Steenkamp

Leandré Coetzee

Neillen Jantjies

Chelsea Julius

DJ Smit

Keegan Erasmus

Henri Schoeman

Liam Muller

Pieter van Zyl

Dihan Huysame

Garrett Stripp

Tammy Philander

Scott Young

Danielle Olivier

Benito Williams

Frikkie Janse v Rensburg Wiehann Marais

Ons verwelkom graag ons nuwe lede tot die klub en sien uit na ‘n volgelaaide program in Kwartaal 2, wat die bywoon van ‘n Entrepreneursklap kursus insluit ,Vrydag die 10de Mei, aangebied deur Dr Carel Stander.

Bo: Klasse Onder: Die groep

Klubtoerusting


8 WINTERSPORT VOORLOPIGE OEFENTYE – 2DE KWARTAAL 2018 RUGBY O/15A & B

MAANDAG 15:30 – 16:30

WOENSDAG

15:15 – 16:15

0/16A O/19C

DINSDAG

16:00 – 17:00

O/19B

DONDERDAG 15:30 – 16:30 15:15 – 16:15

16:00 – 17:00 15:15 – 16:15

15:15 – 16:15 15:30 – 17:00

0/19A

15:30 – 17:00

15:30 – 17:00

NETBAL O/14 A & B

MAANDAG 15:30 – 16:30

DINSDAG

O/15A & B & C

15:30 – 16:30

15:30 – 16:30

O/16A & O/17A

15:30 – 16:30

15:30 – 16:30

O/19A

15:30 – 17:00

15:30 – 17:00

15:30 – 17:00

HOKKIE DOGTERS

MAANDAG 15:30 – 17:00

WOENSDAG 15:30 – 17:00

DONDERDAG

DINSDAG

WOENSDAG 15:30 – 16:30

16:00 – 17:00

O/14 & O/16 SEUNS O/19B SEUNS

15:00 – 16:00

O/19A SEUNS

15:00 – 16:00

DONDERDAG

16:00 – 17:00 15:00 – 16:00

16:00 – 17:30

16:00 – 17:30

2DE SKOOLKWARTAAL – 2 APRIL – 22 JUNIE 2019 Tuisnaweke: 19 April - 22 April (Paasnaweek) 17 Mei – 19 Mei Vakansiedae: 1 Mei – Werkersdag 8 Mei – Stemdag 17 Junie – Publieke vakansiedag BELANGRIKE DATUMS OM TE ONTHOU: Labori & Handelskool Reünie – 12 April 2019; Mnr & Mej Labori – 2 Mei 2019; Labori Produksie – 14 – 16 Mei 2019. Die res van die datums is op die School Communicator se Kalender Vriendelike groete

J BATT SKOOLHOOF


9

Hoërskool

Labori

High School

Gimnasiumstraat / Gymnasium Street Tel (021) 872 8293 / 872 2042 Privaatsak / Private Bag X3013 Faks / Fax (021) 872 7810 PAARL E-pos / E-mail root@hslabori.co.za 7620 Web www.hslabori.co.za _____________________________________________________________________________________

15 Maart 2019 Geagte Ouers GR 8 OUERAAND 2019: 3 April 2019 Graag nooi ons u uit na ons Gr 8 Oueraand op Woensdag, 3 Apri 2019. Maak van dié geleentheid gebruik om u kind se akademiese vordering met sy/haar onderwysers te kom bespreek. Ons wil ook ‘n spesiale uitnodiging rig aan ouers van leerlinge, wat nie na wense presteer het gedurende die eerste kwartaal nie, om nie die geleentheid te mis nie. Die program vir die aand is soos volg: Woensdag, 3 April 2019 - Graad 8 18:00 –18:30

Amptelike opening en verwelkoming.

18:30 – 20:30 Ouers spreek vakonderwysers toe.

Vul asseblief die afskeurstrokie in en stuur terug op Dinsdag, 2 April 2019. Vriendelike groete

J Batt SKOOLHOOF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUERAAND: WOENSDAG, 2 APRIL 2019 - GRAAD 8 Ek/Ons, die ouers van …………………………………………………………… Graad ….…… Sal die aand wel bywoon. Skryf Ja/Nee in blokkie.

Dagskolier

Getal: …........……

Koshuisinwoner

Merk asb. blokkie met 'n X

Handtekening: ………………………………………..


10

Hoërskool

Labori

High School

Gimnasiumstraat / Gymnasium Street Tel (021) 872 8293 / 872 2042 Privaatsak / Private Bag X3013 Faks / Fax (021) 872 7810 PAARL E-pos / E-mail root@hslabori.co.za 7620 Web www.hslabori.co.za _____________________________________________________________________________________

15 Maart 2019

Geagte Ouers GR 9 – 12 OUERAAND - 4 APRIL 2019 Ons kwartaallikse Oueraand vir Gr 9 – 12 ouers, vind vanjaar plaas op Donderdag, 4 April 2019. Om almal ‘n gelyke kans te gee om afsprake te maak met die onderwysers, moet daar vooraf afsprake gemaak word. Die formaat is soos volg: 

Die oueraand sal nog steeds in die saal plaasvind.

Bespreek vooraf ‘n 10 minute tydgleuf elektronies, by die onderwyser met wie u graag u kind se akademiese vordering wil bespreek.

‘n Elektroniese bespreking kan op ons webblad (www.hslabori.co.za) of op ons Facebook blad (https://www.facebook.com/hslabori/) gemaak word. Besprekings kan gemaak word vanaf 15 Maart 2019.

Ons vra dat koshuisouers hul besprekings in die tydgleuwe soos onder aangedui, doen: -

18:00 tot 18:40 Slegs vir koshuisouers. 18:40 tot 19:00 Verwelkoming en Opening: GEEN BESPREKINGS! 19:00 tot 21:00 Alle ander afsprake.

LET WEL:

Slegs ouers wat ‘n tydgleuf/tydgleuwe by onderwysers bespreek het, sal hul kan te woord staan.

Skakel gerus indien enigiets onduidelik is. Ons hoop om u almal daar te sien! Vriendelik die uwe

J Batt SKOOLHOOF

Profile for Hoërskool Labori

Nuusbrief: Kwartaal 1 - 2019  

Die meeste van die kwartaal gebeure, asook inligting is in die nuusbrief beskikbaar.

Nuusbrief: Kwartaal 1 - 2019  

Die meeste van die kwartaal gebeure, asook inligting is in die nuusbrief beskikbaar.

Profile for hslabori
Advertisement