Page 1

FRAMVAGN SLUTAR HSB Östergötland Årsredovisning 2012

1


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Räkenskapsåret 2012 Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut

Mkr 1,8 1,7 1,6 1,5

1,5

1,2 1,2

1,2

1,2

2010

2011

2012

0,8 0,4 0,0 2008

2009

en spalts bredd. Stapeldiagremmet är gjort i programmet Illustrator efter dokumentets marginaler. Jag skickar även med min layoutskiss så du får lite inspiration/uppslag.

2

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Föreningsstyrningsrapport Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

3


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Föreningsstyrningsrapport HSB Östergötland tillämpar de HSB-gemensamma styrdokumenten HSB Kompassen, HSB Varumärkesriktlinjer och HSB Kod för föreningsstyrning (Koden). HSB Östergötland omfattar moderföreningen och samtliga helägda dotterbolag. Föreningsstyrningsrapporten har på särskilt uppdrag granskats av revisor Birgitta Nyrinder och av Erik Davidsson, BoRevision. Granskningen har omfattat genomgång av rapporten och föreningens aktiviteter i förhållande till de regler som anges i Koden. Granskning har skett av skriftlig dokumentation och muntlig avstämning har skett med representanter för ledning, styrelse och valberedning. Bakgrund Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. Koden antogs av HSB Östergötland på föreningsstämman 2008 och gäller för alla HSB-föreningar, nationella och regionala bolag samt HSB Riksförbund. En reviderad version av Koden trädde i kraft 1 januari 2012. Koden gäller ej för HSB bostadsrättsföreningar. Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koder ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. Koden innebär bland annat att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur HSB Östergötland tillämpat Koden under räkenskapsåret 2012. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara” och det innebär att avvikelser från koden ska redovisas och orsaken till avvikelsen förklaras. En effektiv styrning av verksamheten utgör grunden för att skapa förtroende. HSB Östergötland tillämpar effektiva ledningsprocesser och rutiner med regelbunden uppföljning. Verksamhetens resultat motsvarar de beslut som fattas. HSB Östergötlands medarbetare uppmuntras att sträva mot företagets vision och mål. Det skapas med hjälp av gemensamma värderingar, individuella mål, tydliga ansvarsområden och befogenhet att agera. Tillämpning av Koden HSB Östergötland följer Koden med undantag för 2.2.10 och 3.5.3. 2.2.10 Information om antal personer som nominerats som förtroendevalda lämnas på föreningens hemsida. Men av hänsyn till den personliga integriteten redovisas inga personuppgifter. 3.5.3 Rapporten innefattar inte några uttalanden om hur väl den interna kontrollen har fungerat under det gångna räkenskapsåret då det saknas vedertagna riktlinjer för revidering av en rapport om intern kontroll och hur väl den fungerat. På föreningens hemsida finns en särskild avdelning ”Föreningsstyrning” där information som rör formella krav på verksamheten publiceras.

4

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

Nomineringsprocess HSB Östergötlands valberedning representerar föreningens medlemmar och består av personer med geografisk representation från verksamhetsområdet och från de olika medlemsgrupperna. Valberedningens instruktion fastställs årligen av föreningsstämman. Valberedningen följer styrelsens arbete under året och har möjlighet att närvara på styrelsemöten. Valberedningen var representerad vid styrelsens möten 2012-02-16, 2012-10-23 och 2012-1220. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom samtal med enskilda ledamöter. Därefter bedöms i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av verksamhet, ekonomi och framtida inriktning. Valberedningen fastställer kravprofiler för nya ledamöter som behöver rekryteras och genomför ett systematiskt arbete för att söka rätt kandidater. Här beaktas bland annat förslag som kommit från medlemmar och dialog förs med bostadsrättsföreningarna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till föreningsstämman. Valberedningen presenteras på hemsidan, i Nyhetsbrev till förtroendevalda och via direktutskick till samtliga bostadsrättsföreningar. Här informeras också om hur nomineringar går till och tidpunkt för inlämnande av förslag till kandidater. Inför stämman 2012 har fem nomineringar inkommit. På stämman presenterar valberedningen sitt förslag och lämnar en redogörelse för sitt arbete. Ersättningen till valberedningens ledamöter är 1 181 (1 169) kronor per bevistat sammanträde och sammankallande har 1 395 (1 381) kronor per bevistat sammanträde. Fullmäktige Grundtalet för antal ombud per förening är 200 vilket innebär att föreningar i storleksordningen 1- 200 bostadsrätter har rätt till ett ombud. HSB Östergötlands fullmäktige består därför av ett ombud per bostadsrättsförening. Därutöver finns fyra bostadsrättsföreningar med över 200 bostadsrätter som har två ombud vardera. Bospargruppen utses på samma grundtal i relation till sitt totala medlemsantal. Föreningsstämma hölls den 3 april 2012. Totalt antal röstberättigade ombud 2012 var 160 (158). På föreningsstämman deltog 46 (54) röstberättigade ombud. För Hallsberg 7 (5) ombud, Linköping 27 (30), Mjölby 4 (7), Motala 4 (7), och bospargruppen representerades av 2 (5) ombud. Av ombuden var 35 män och 11 kvinnor. Vid föreningsstämman deltog hela styrelsen och föreningens revisorer var representerade. Efter förslag från valberedningen valdes Lena Micko till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Ann Thuresson och Per Ager. Ingen av dessa är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Under mötet gavs fullmäktige möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. Protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt på hemsidan.


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Föreningsstyrningsrapport Styrelsen och dess arbetsformer Styrelsen består av elva ledamöter, varav två fackliga representanter. VD ingår inte i styrelsen. Samtliga stämmovalda styrelseledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Styrelsens storlek och sammansättning ger utrymme för olika kompetenser, erfarenheter, bakgrund och kön. Styrelsen förnyas med hänsyn till utvecklingen av föreningens verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Ingen anställd får vara ledamot av styrelsen, utöver det som gäller enligt lag för arbetstagarrepresentanter. Styrelsen skall hålla minst fem sammanträden per år varav ett skall ägnas åt mer långsiktiga planeringsfrågor. Vid behov skall extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Styrelsen arbetar efter ett fastlagt program för året och har under 2012 haft åtta sammanträden. Varje mötestillfälle har sina, för årscykeln, fastställda ärenden. Styrelsen har vid sitt möte 2012-10-23 gått igenom och fastställt samtliga policies och tagit beslut om etiska regler. Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning samt VD-instruktion är anpassade till föreningens förhållanden och utgör styrdokument för dess arbete. Styrelsens arbetsordning genomgår en årlig översyn och en ny årsplan tas fram. Aktuell arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion antogs 2012-06-01. Styrelsens arvode framgår av förvaltningsberättelsen (sid XX). Styrelsens utbildning Vid första styrelsemötet efter fullmäktigesammanträdet ges en introduktion till HSB, styrelsens arbete, arbetsformer, arbetsordning och information om aktuella frågor. Varje ny styrelseledamot får grundlig information om styrelseuppdraget. VD träffar nya styrelseledamöter under en halv dag för genomgång av HSB Östergötlands verksamhet. Nya ledamöter deltar i HSB Riksförbunds utbildning för nya ledamöter. Under 2012 har tre ledamöter, Lars Bengtsson, Maud Warnecke Wetterlöf och Jan-Eric Nårdal genomgått utbildningen. Styrelsen har också genomgått utbildning i betaltjänstverksamhet ett krav som följer av Finansinspektionens tillstånd som ger HSB Östergötland rätt att tillhandahålla betaltjänster. Revisorer Två revisorer utses av fullmäktige efter förslag från föreningens valberedning. Valberedningen lämnar också förslag till arvoden. Därutöver utser enligt stadgarna HSB Riksförbund en revisor. Extern revision upphandlas av HSB Östergötland och nuvarande revisor, Arne Gunnarsson, kommer från KPMG. Arne Gunnarsson, KPMG, har närvarat under stämman, presenterat sig och lämnat en redogörelse av hur revisorernas arbete bedrivits samt svarat på frågor. Revisorernas

arvode framgår av årsredovisningen (not 2) Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2012 Styrelsen ansvarar enligt lagen om ekonomiska föreningar, aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med avsnitt 3.5.3 i Koden och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljö HSB Östergötland har en fastställd affärsidé med operativa mål och finansiell budget. HSB Östergötlands styrelse fastställer arbetsordning och VD-instruktion. Grunden för struktur och kvalitet i arbetet utgörs av certifiering enligt ISO 9001:2008, kvalitet och ISO 14001:2004, miljö. Under 2012 har hela verksamheten varit föremål för en förnyelserevision. Styrelsen för HSB Östergötland tar i en särskild process fram mål för verksamheten i ett långsiktigt perspektiv (3 – 5 år). Resultatet sammanfattas i en affärsplan, ”Huset”. ”Huset” är öppningssida på intranätet och all företagsinformation finns på detta sätt tillgänglig för samtliga medarbetare. I ”Huset” finns vision, värderingar, mål och utfall på företagsövergripande nivå och på process-/ avdelningsnivå. Uppföljning av mål sker avdelningsvis varje månad inom samtliga områden: processer, medarbetare, kund, utveckling och ekonomi. Den operativa verksamhetens struktur bygger på SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling där systematisk uppföljning och utvärdering av förbättringar i verksamheten är centrala. Företaget erhöll Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009. Kontrollaktiviteter HSB Östergötland har utformat sin interna kontroll så att ändamålsenliga kontrollaktiviteter genomförs såväl på övergripande nivåer, till exempel löpande resultatanalyser, analys av nyckeltal m.m., som mer rutinorienterade kontroller, såsom avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har utformats för att hantera väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen. HSB Östergötland fick 2011-06-15 tillstånd av Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster. Revisorerna genomför en internkontrollgranskning en gång per år och en IT-revision vartannat år. Information och kommunikation Basen för den finansiella rapporteringen till styrelsen är fullständiga bokslut med operativ resultaträkning och balansräkning varje tertial. Vid varje styrelsemöte lämnas rapport över företagets finansiella situation i form av ränterisker, likviditet etc. och ur betaltjänstperspektivet lämnas en riskrapport. Det aktuella ekonomiska läget kommenteras i den skriftliga VD-rapporten som också tas fram inför varje styrelsemöte. En sammanställning som visar resultatet per enhet presenteras minst en gång per verksamhetsår och rapporteringen följs av en kortfattad redovisning av verksamheten. Viktiga samband blir belysta med nyckeltal som är väl definierade. Styrelsen träffar valda revisorer vid minst ett

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

5


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Förvaltningsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

6

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Förvaltningsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

7


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Förvaltningsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

8

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Förvaltningsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

9


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Förvaltningsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

10

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Resultaträkning (Belopp i Tkr) koncernen

moderföretaget

Not 2012 2011 2012 2011 Nettoomsättning 1 163 285 169 538 33 931 37 020 Övriga rörelseintäkter 3 574 500 674 – 166 859 170 038 34 605 37 020 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2 -67 860 -89 136 -18 187 -28 976 Personalkostnader 3 -54 148 -57 570 -23 648 -25 371 Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar 4 -16 978 -15 326 -854 -1 026 Övriga rörelsekostnader -1 -1 - Rörelseresultat 27 872 8 005 -8 084 -18 353 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 5 - - 748 – Resultat från andelar i joint ventures 6 - - – -667 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 2 352 61 969 62 596 967 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 12 535 10 785 11 889 10 554 Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -32 525 -30 228 -9 212 -7 957 Resultat efter finansiella poster 10 234 50 531 57 937 -15 456 Resultat före skatt 10 234 50 531 57 937 -15 456 Skatt på årets resultat 10 -1 189 1 4 040 1 149 Årets resultat 9 045 50 532 61 977 -14 307

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

11


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Balansräkning (Belopp i Tkr) tillgångar

koncernen

moderföretaget

Anläggningstillgångar Not 2012 2011 2012 2011 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 925 764 872 863 21 409 21 080 Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 542 821 -- -Inventarier, verktyg och installationer 13 2 802 1 929 1 182 821 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 14 20 283 87 275 19 413 - 949 391 962 888 42 004 21 901 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 15 -- -- 103 320 103 320 Andelar i joint venture 16 -- -- 613 500 Andelar i intresseföretag 17 12 641 12 641 -- -- Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 185 047 155 143 185 047 155 143 Andra långfristiga fordringar 19 8 960 9 147 8 960 9 147 206 648 176 931 297 940 268 110 Summa anläggningstillgångar

1136 626

1 139 819

320 531

290 011

Omsättningstillgångar Varulager m m Bostadsrätter 22 720 14 717 -- - 22 720 14 717 -- -Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 394 6 352 3 698 2 929 Fordringar hos koncernföretag -- -- 116 099 119 813 Fordringar hos intresseföretag 127 114 63 261 – – Fordran joint venture – 111 757 48 004 Skattefordringar 5 395 6 256 1 038 1 039 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 32 947 25 341 131 2 142 Övriga fordringar 9 325 4 857 1 691 1 666 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 149 2 067 2 408 1 465 186 324 108 134 236 822 177 058 Kortfristiga placeringar 20 32 804 81 933 32 804 81 933 Kassa och bank 20 156 026 141 174 154 257 136 417 Summa omsättningstillgångar

417 287

345 958

443 296

395 408

SUMMA TILLGÅNGAR

1 553 913

1 485 777

763 827

685 419

12

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Balansräkning (Belopp i Tkr) koncernen

moderföretaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2012 2011 2012 Eget kapital 21 Bundet eget kapital Andelskapital 6 207 6 107 6 207 Bundna reserver 12 685 10 685 12 685 18 892 16 792 18 892 Fritt eget kapital Fria reserver 228 431 180 287 149 368 Årets resultat 9 045 50 532 61 977 237 476 230 819 211 345 256 368 247 611 230 237 Avsättningar Avsättningar för borgensåtaganden Avsättningar för uppskjuten skatt Negativ goodwill 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2011

6 107 10 685 16 792 154 356 -14 307 140 049 156 841

16 684 2 452 8 909

16 684 4 028 10 691

-- -- --

2 267 30 312

1 710 33 113

Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 23, 24 Övriga skulder

750 691 11 722 762 413

757 268 11 722 768 990

23 926 -- 23 926

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 Summa eget kapital och skulder

5 420 11 732 -- 53 839 410 972 22 857 504 820 1 553 913

5 195 11 266 -- 2 925 390 289 26 388 436 063 1 485 777

60 4 644 105 926 53 839 336 638 6 290 507 397 763 827

60 4 142 159 735 -- 332 357 6 588 502 882 685 419

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 728 135 741 174 Andra ställda säkerheter 2 267 1 710 Aktier -- 49 683 Summa ställda säkerheter 730 402 792 567

24 995 2 267 -- 27 262

24 995 1 710 -26 705

2 267 2 267

---1 710 1 710

23 986 -- 23 986

Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits bland skulder eller avsättningar, löneskatt 550 414 550 414 Borgensåtagande mot bostadsrättsföreningar 158 348 176 023 -- -Ansvarsförbindelse, ej avlämnad bostadsrättsförening 21 795 21 335 21 795 21 335 Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 49 754 -- 407 008 300 000 Garantiförbindelse Fastigo 748 746 279 261 231 754 198 518 429 632 322 010

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

13


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Kassaflödesanalys (Belopp i Tkr) koncernen

moderföretaget

Den löpande verksamheten 2012 2011 2012 2011 Resultat efter finansiella poster 10 234 50 531 57 937 -15 456 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 13 195 -47 589 773 1 562 23 429 2 942 58 710 -13 894 Betald skatt 811 -4 763 1 -1 030 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 24 240 -1 821 58 711 -14 924 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -8 003 -904 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -71 051 20 198 -46 552 -7 637 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder 66 668 -44 067 2 764 35 464 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 854 -- 14 923 12 903 Investeringsverksamheten Avyttring av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

848 -36 310 -29 817 23 750 -- -41 529

67 137 -119 753 -13 801 -- -- -66 417

-- -19 020 -29 830 -- 848 -48 002

-- -480 -19 370 11 679 2 351 -5 820

Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av andelskapital 100 41 100 41 Upptagna lån 7 500 212 872 1 750 28 650 Amortering av låneskulder -12 202 -102 294 -60 -21 617 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 602 11 620 1 790 7 074 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

-34 277 223 107 188 830

17 609 205 498 223 107

-31 289 218 350 187 061

-14 157 204 193 218 350

14

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Tilläggsupplysningar (Belopp i Tkr) tillgångar Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

koncernen 2012 1 604 11 035 -27 796

2011 967 9 903 -26 954

moderföretaget 2012 63 345 10 788 -7 551

2011 967 9 672 -5 726

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar 16 978 15 326 854 1 026 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -1 810 -- -674 668 Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag -748 -61 002 -- -- Avsättningar till pensioner 557 414 557 414 Övriga avsättningar -1 782 -2 327 -- -546 13 195 -47 589 737 1 562 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 156 026 141 174 154 257 Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 32 804 81 933 32 804 188 830 233 107 187 061

136 417 81 933 218 350

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. • De kan lätt omvandlas till kassamedel. • De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

15


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. VÄRDERINGSPRINCIPER M.M. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncern Moderföretag Byggnader 20-50 år 20-50 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20 år ET Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år 5-7 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av entreprenaduppdrag och liknande Pågående entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 10, Entreprenader och liknande uppdrag. Rekommendationen innebär att successiv vinstavräkning tillämpas på alla de uppdrag där utfallet kan beräknas på ett tillfredställande sätt. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i förhållande till uppdragets färdigställandegrad. Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragskostnader i förhållande till beräknade uppdragskostnader för hela uppdraget. På uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredställande sätt redovisas intäkt motsvarande nedlagda kostnader på balansdagen. Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt) En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Intäktsredovisningen Koncernen Intäktsredovisning av pågående uppdrag sker med successiv vinstavräkning i de fall där utfallet kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i förhållande till uppdragets färdigställandegrad. Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragskostnader i förhållande till beräknade uppdragskostnader för hela uppdraget. På uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas intäkt motsvarande nedlagda kostnader på balansdagen. Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. Del av koncernens redovisade nettoomsättning avser hyresintäkter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Leasing - leasetagare Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Statliga stöd Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.

16

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill (eller negativ goodwill). Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av r östetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Negativ goodwill Den negativa goodwill som uppkom 1998 i samband med bildandet av nuvarande koncernstrukturen avseende LMM i Östergötland ek. för. om 22 159 tkr har lösts upp på 75 år. Då de borgensåtaganden som legat till grund för den negativa goodwillen år 2007 u ppgick till 280 229 tkr har tiden för upplösning på 75 år omprövats. Då bedömdes att den negativa goodwillen löses upp under kommande 20 år. År 2008 var borgensåtagandena 230 109 tkr varför bedömning gjordes att den negativa goodwillen skall lösas upp på 10 år med start år 2008. Den negativa goodwillen uppgår nu till 8 909 (10 691) tkr vilket ger en u pplösning på 1 781 tkr. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital. Joint ventures Ett joint venture är en verksamhet som drivs av två eller flera parter vars samarbete är avtalsreglerat. Avtalet innebär att två eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Innehav i joint ventures konsolideras med hjälp av klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att bolagen redovisas som om de vore dotterföretag med den skillnaden att endast koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar. Detta är en ändrad redovisningsprincip från 2010. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Lämnade koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel. Koncernuppgifter Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 8,5 (6,3) % av inköpen och 8,7 (7,0) % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

17


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 01

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN 2012 2011 Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Hyresintäkter, netto 96 233 98 446 Teknisk förvaltning 42 255 51 761 Administrativ förvaltning 11 417 11 810 Byggnadskonsultverksamhet 3 559 3 409 Medlemsavgifter 3 764 4 112 Övrigt 6 057 – 163 285 169 538 Moderföretaget Nettoomsättning per rörelsegren Intäkt pågående byggprojekt5 335 4 901 Administrativ förvaltning 11 417 11 810 Byggnadskonsultverksamhet 3 559 3 409 Medlemsavgifter 3 764 4 112 Hyresintäkter 5 687 8 580 Övrigt 4 169 4 208 33 931 37 020

Not 02

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER Koncern Moderföretag KPMG AB Revisor Arne Gunnarsson Revisionsuppdrag 291 206 Skatterådgivning 48 48 Andra uppdrag 37 37 Borevision AB Revisionsuppdrag 50 50

Not 03

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet Anställda 2012 VARAV MÄN 2012 VARAV MÄN Moderföretaget Totalt i moderföretaget 30 43% 29 31% Dotterföretag Totalt i dotterföretag 74 77% 70 77% Koncernen totalt 104 67% 99 63%

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGAR Könsfördelning i företagsledningen 2012 2011 Andel kvinnor Andel kvinnor Moderföretaget Styrelsen 25% 33% Övriga ledande befattningshavare 71% 57% Koncernen totalt Styrelsen 21% 19% Övriga ledande befattningshavare 71% 57% LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2012 2011 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget 15 240 7 131 14 234 10 111 (varav pensionskostnad) 1) (2 500) 1) (5 349) Dotterföretag 22 917 8 247 23 606 8 804 (varav pensionskostnad) (1 818) (1 579) Koncernen totalt 38 157 15 378 37 840 18 915 (varav pensionskostnad) 2) (4 318) 2) (6 928)

18

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012 ) Av moderföretagets pensionskostnader avser 427 (532) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensions1 förpliktelser till dessa uppgår till 2 267 (1 710). Årets förändring har belastat resultatet med 557 tkr. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 427 (532) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 267 (1 710). Årets förändring har belastat resultatet med 557 tkr.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. 2012 2011 Styrelse Övriga Styrelse Övriga Moderföretaget och VD anställda och VD anställda Moderföretaget totalt 1 511 13 729 1 277 12 957 (varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (-) Dotterföretag i Sverige -- 22 917 -- 23 606 (varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (-) Koncernen totalt 1 511 36 646 1 277 36 563

Not 04

Not 05 Not 06 Not 07

AVSKRIVNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2012 2011

Koncernen Byggnader och mark -16 060 -14 041 Maskiner och andra tekniska anläggningar -41 -99 Inventarier, verktyg och installationer -877 -1 186 -16 978 -15 326 Moderföretaget Byggnader och mark -483 -468 Inventarier, verktyg och installationer -371 -558 -854 -1 026 Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 309 295 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2012 2011 Realisationsresultat vid avyttring av andelar 748 – 748 – RESULTAT FRÅN ANDELAR I JOINT VENTURES 2012 2011 Realisationsresultat vid avyttring av andelar – -667 – -667

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2012 2011 Koncernen Utdelning på aktier i HSB ProjektPartner 996 967 Utdelning från Torpet Utveckling i Linköping AB 608 – Realisationsresultat vid avyttring av andelar 748 61 002 2 352 61 969 Moderföretaget Utdelning på aktier i HSB ProjektPartner AB 996 967 Utdelning från Torpet Utveckling i Linköping AB 608 – Utdelning från Rosenkällan i Linköping Holding AB 60 992 – 62 596 967

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

19


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 08

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2012 2011 Koncernen Ränteintäkter, övriga 10 392 8 640 Avgälder 2 143 2 145 12 535 10 785 Moderföretaget Ränteintäkter, övriga 9 746 8 409 Avgälder 2 143 2 145 11 889 10 554

Not 09

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2012 2011 Koncernen Räntekostnader, övriga -34 307 -32 010 Upplösning negativ goodwill 1 782 1 782 -32 525 -30 228 Moderföretaget Räntekostnader, övriga -9 212 -7 957 -9 212 -7 957

Not 10

Not 11

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2012 2011 Koncernen Aktuell skatt -1 263 -108 Uppskjuten skatt 74 109 -1 189 1 Moderföretaget Aktuell skatt 4 040 1 149 4 040 1 149 BYGGNADER OCH MARK 2012 2011 Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 976 917 868 988 Nyanskaffningar 812 93 285 Förvärv via dotterföretag – 1 866 Avyttringar och utrangeringar -27 697 -131 135 Omklassificeringar 90 832 143 913 1 040 864 976 917 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -97 244 -104 222 Förvärv av dotterföretag – -34 Avyttringar och utrangeringar 5 014 20 795 Omklassificeringar – 258 Årets avskrivning enligt plan -16 060 -14 041 -108 290 -97 244 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -6 810 -6 810 -6 810 -6 810 Redovisat värde vid perioden slut 925 764 872 863

20

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

2012 2011 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 26 692 42 401 Nyanskaffningar 812 – Avyttringar och utrangeringar – -15 709 27 504 26 692 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -5 612 -9 263 Avyttringar och utrangeringar – 4 119 Årets avskrivning enligt plan -483 -468 -6 095 -5 612 Redovisat värde vid perioden slut 21 409 21 080

Not 12

Not 13

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2012 2011 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 202 1 202 Avyttringar och utrangeringar -749 – Omklassificeringar 210 – 663 1 202 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -381 -282 Avyttringar och utrangeringar 301 – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -41 -99 -121 -381 Redovisat värde vid periodens slut 542 821 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncern 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 13 933 13 813 Nyanskaffningar 1 824 1 147 Avyttringar och utrangeringar -78 -1 027 15 679 13 933 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut

2012 2011 -12 004 -11 757 4 939 -877 -1 186 -12 877 -12 004 2 802 1 929

Moderföretag 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 6 833 6 966 Nyanskaffningar 806 480 Avyttringar och utrangeringar -78 -613 7 561 6 833 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 2012 2011 Vid årets början -6 012 -5 978 Avyttringar och utrangeringar 4 524 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -371 -558 -6 379 -6 012 Redovisat värde vid periodens slut 1 182 821

Not 14

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2012 2011 Koncernen Vid årets början 87 275 126 863 Omklassificeringar -93 060 -143 913 Investeringar 26 068 104 325 Redovisat värde vid periodens slut 870 87 275

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

21


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 15

Andelar i koncernföretag 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 103 320 103 220 Inköp 100 100 Försäljning -100 – 103 320 103 320 Redovisat värde vid periodens slut 103 320 103 320

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Redovisat Dotterföretag/Org nr/Säte andelar i % 1) värde HSB Grannskapsgårdar AB, 556491-8299, Linköping 1 000 000 100,0 100 000 Berga i Linköping Exploatering AB, 556712-8540, Linköping 1 000 100,0 100 HSB Östergötland Utveckling AB, 556729-7030, Linköping 1 000 100,0 100 Dotterföretag Källeken Parkering AB, 556758-7364, Linköping Dotterföretag Nya Lokaler i Linköping AB, 556757-3232, Linköping Dotterföretaget Berga i Linköping Fastigheter AB, 556834-6117, Linköping HSBs Boservice i Västra Östergötland AB, 556548-1719, Linköping 1 000 100,0 120 LMM i Östergötland ek.för, 722000-1072, Linköping 29 100,0 2 900 Fiskaren i Linköping Holding AB, 556906-2531, Linköping 1 000 100,0 100 Dotterföretag Fiskaren i Linköping Fastighets AB, 556907-8131, Linköping 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av 103 320 rösterna för totalt antal aktier.

Not 16

Andelar i joint venture 2012 2011 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 500 7 742 Försäljning – -7 242 Aktieägartillskott 113 – 613 500 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början – -7 192 Försäljning – 7 192 – – Redovisat värde vid periodens slut 613 500 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i joint venture 2012-12-31 Joint venture Andelar Redov värde / org nr, säte / antal hos modern i % Direkt ägda Torpet Utveckling i Linköping AB 50,0 375 556720-8532, Linköping Agraffmuren Holding AB 25,0 138 556819-3048, Linköping HSB Produktion i Östergötland HB 50,0 50 969736-6319, Linköping Parken i Linköping Utveckling AB 50,0 50 556778-7717, Stockholm Indirekt ägda Fastighets AB Agraffmuren 25,0 556729-7397, Linköping Funktionären AB 50,0 556802-6750, Linköping Folkets Park i Linköping Fastighet AB 50,0 556760-3328, Linköping 613

22

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i joint venture 2011-12-31 Joint venture Andelar Redov värde / org nr, säte / antal hos modern i % Direkt ägda Torpet Utveckling i Linköping AB 50,0 375 556720-8532, Linköping Agraffmuren Holding AB 25,0 25 556819-3048, Linköping HSB Produktion i Östergötland HB 50,0 50 969736-6319, Linköping Parken i Linköping Utveckling AB 50,0 50 556778-7717, Stockholm Indirekt ägda Fastighets AB Agraffmuren 25,0 556729-7397, Linköping Funktionären AB 50,0 556802-6750, Linköping Folkets Park i Linköping Fastighet AB 50,0 556760-3328, Linköping 500

SAMMANDRAG AV ÄGARANDELEN AV RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR FÖR JOINT VENTURES 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Nettoomsättning 1 489 1 602 Rörelseresultat 312 625 Finansnetto 64 -284 Skatt -74 -109 Årets resultat 302 232 Anläggningstillgångar 61 916 64 790 Omsättningstillgångar 58 409 41 956 Summa tillgångar 120 325 106 746 Eget kapital -1 814 -1 718 Långfristiga skulder 61 477 61 477 Kortfristiga skulder 60 662 46 987 Summa eget kapital och skulder 120 325 106 746

Joint venture är företag som inte utgör dotterföretag och som bedriver projekt i konsortieliknande former, det vill säga med gemensamt ägande och kontroll samt i tiden avgränsad verksamhet. Dessa konsolideras enligt klyvningsmetoden.

Not 17

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 2012 2011 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 12 641 12 641 Redovisat värde vid periodens slut 12 641 12 641

Not 18

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 155 143 155 143 Tillkommande tillgångar 29 904 29 904 Redovisat värde vid årets slut 185 047 185 047

Specifikation av värdepapper Noterade andelar HSB Riksförbund HSB ProjektPartner AB Övrigt

K oncern Börsvärde Redovisat eller motsv värde 152 284 152 284 3 385 3 385 23 504 23 504 5 874 5 874 185 047 185 047

Moderföretag Börsvärde Redovisat eller motsv värde 152 284 152 284 3 385 3 385 23 504 23 504 5 874 5 874 185 047 185 047

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

23


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 19

Not 20

AnDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR KONCERN MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9 147 9 147 Reglerade fordringar -187 -187 Redovisat värde vid årets slut 8 960 8 960 Bostadsrättsföreningarnas (Brf) inlåning MODERFÖRETAG VARAV BRFs ANDEL Kortfristiga placeringar 32 804 175 750 Likvida medel 154 257 159 013 187 061 334 763 Bostadsrättsföreningarnas samlade inlåning var 334,7 Mkr och ska ställas mot koncernens samlade tillgångar som består av: Likvida medel 154 257 Korfristiga placeringar 32 804 Räntebärande värdepapper 152 284 Kreditlöften 108 415 447 760

Not 21

EGET KAPITAL Andels- Reserv- kapital fond Koncernen Vid årets början 6 107 10 685 Förvärv av andelar 100 Avsättning till reservfond 2 000 Årets resultat Vid årets slut 6 207 12 685

Fritt eget kapital 230 431 -2 000 9 045 237 476

Andels- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Moderföretaget Vid årets början 6 107 10 685 140 049 Koncernbidrag 15 360 Skatteeffekt på koncernbidrag -4 041 Förvärv av andelar 100 • Avsättning till reservfond 2 000 -2 000 Årets resultat 61 977 Vid årets slut 6 207 12 685 211 345

Not 22

NEGATIV GOODWILL Vid årets början Årets upplösning Vid årets slut

Not 23

Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga KONCERN MODERFÖRETAG Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 21 680 240 21 680 240

Not 24

2012 2011 10 690 12 472 -1 781 -1 781 8 909 10 691

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 2012 2011 Koncern Fastighetsinteckningar 728 135 741 174 728 135 741 174 Moderföretag Fastighetsinteckningar 24 995 24 995 24 995 24 995

24

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012 Not 25

ÖVRIGA SKULDER 2012 2011 Moderföretag Specialupplåning brf 175 750 174 000 Avräkning brf 159 013 156 505 Personal källskatt 439 402 Sociala avgifter 422 371 Övriga skulder 1 014 1 079 336 638 332 357

Bostadsrättsföreningarnas samlade inlåning uppgår till 334,7 (330,5) Mkr se not 20. Specialupplåningen från Brf, 175,8 Mkr, består av kortfristig upplåning 170,8 (172) Mkr samt långfristig upplåning 5 (2) Mkr. Se även not 20.

Not 26

ÖVRIGA SKULDER Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntor Personalrelaterade poster Övriga poster

KONCERN

MODERFÖRETAG

8 950 4 729 6 693 2 485 22 857

337 1 661 3 132 1 160 6 290

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

25


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Noter (Belopp i Tkr om inget annat anges) Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter överensstämmer med faktiska förhållanden. Linköping den Mariethe Larsson Lars Bengtsson Ordförande Marianne Persson Peter Lindgren Verkställande direktör Tomas Wetterberg Jan-Eric Nårdal Maud Warnecke Wetterlöf Håkan Gillberg Mats Boman Stefan Fredriksson Lars Fornlund Timo Matalalampi

Vår revisionsberättelse har lämnats den Arne Gunnarsson Erik Davidsson Auktoriserad revisor Utsedd av HSBs Riksförbund 26

HSB Östergötland Årsredovisning 2012


RÄKENSKAPSÅRET 2012

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

27


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Undertecknande Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

28

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut


RÄKENSKAPSÅRET 2012

Revisionsberättelse Ihil et rem lautect emporum fugiatur, unti nest fugiam derectet ut expland itatem fuga. Adita volorepudit, enit hicidebis ratem natibusciet odis sequi doluptatem explitatur aut qui dolorer ferepti conet facerum quam, ommolore que volore vel id que nonserovit ped ea voluption rehenih icaborro explabor mint. volut enima earchit, simus aut ipsapisqui doluptiate con et alistorem accuptae pore, andae maximo molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. Ipistem fugitatem Occustoritis dolorer ibuscipita veles ad quia voles

ulpa si ressim utectaqui occum volum faceatio. Nem consequodi dolorepudam hil iusapercia dolupta sequi to bea volupta tenimpore volupiet qui sequaest, optiae prestrunt, cumque natus ad eostia consequis rempore rioreptaqui as idestio nsequae ne santurio totaspit aligenisquis et alia voluptatet occus ulliatur, soloris mo eos endae. Nam, niminctaes minimi, odi molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut odipidi is ratiurerfero. molori nis pratibus, volum la nescidus aceaqui atesti ut id et mo eost untius rerehenet apideritassi blautem quibusdant maio. Molupta spello in natem acerum ilitin num rehendus, quodignam sus ut ex eictume sa iderchi cipsand erorum aut

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

29


BAKSIDA

30

HSB Östergötland Årsredovisning 2012

ÅR 2012  

HSB Östergötlands ÅR 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you