Page 1

Hrvatski farmer d.d. │Kralja Zvonimira 121│10000Zagreb│ tel. 003851 2337741│fax. 003851 2314184│ OIB 33815882837│žiro-račun: 2360000-1101534244 e-mail: info@hrvatski-farmer.hr www.hrvatski-farmer.hr │www.ekoetno-sajam.com

NARUDŽBEN ICA MARKET I NŠKI H USLUGA 2010. ŠC„Višnjik“ Zadar, 13.- 17. X. 2010. Jedinica mjere

Naziv usluge

Cijena u kn (bez PDV-a)

Narudžba/količina

Promidžba u službenom katalogu Sajma (A4 formata, color) Oglas u unutrašnjosti kataloga Cijela stranica Pola stranice Pola stranice Četvrtina stranice Oglas na koricama kataloga 1/1 korica – vanjska (stražnja) 1/1 korica – unutarnja (prednja ili Logo u unutrašnjosti kataloga

5.000,00 2.500,00 2.500,00 1.670,00

1/1

vodoravno 1/2 okomito 1/2

1/4

7.000,00 6.000,00 500,00

stražnja)

Promidžba unutar sajamskog prostora Prikaz loga Logo na ulaznici sajma – poleđina ulaznice Logo na planu sajma za posjetitelje Apliciranje loga na glavnu pozornicu Sajma Apliciranje loga na plakat Sajma (max 6 logotipova) Reklamni prostor na površinama sajma Roll up Isticanje vlastite zastave na jarbolima Sajma Brendiranje vanjskih površina ŠC„Višnjik“ Pravo podjele promidžbenog materijala na Sajmu

10.000,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 kom kom m²

2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00

Web stanice Sajma www.ekoetno- sajam.com Banner Link na Vaše web stranice

1 mjesec 1 mjesec

600,00 500,00

Odnosi s javnošću Konferencija za novinare, promocija tvrtke (na glavnoj pozornici), prezentacija, okrugli stol, savjetovanje

Cijene organizacije na Vaš zahtjev

Ostale marketinške usluge Najam dvorane – velika dvorana (200 sjedala) Najam dvorane – mala dvorana (50 sjedala) Narudžba dodatnih sajamskih ulaznica (jednodnevna)

1 sat 1 sat

1.000,00 500,00

kom

15,00 1


Hrvatski farmer d.d. │Kralja Zvonimira 121│10000Zagreb│ tel. 003851 2337741│fax. 003851 2314184│ OIB 33815882837│žiro-račun: 2360000-1101534244 e-mail: info@hrvatski-farmer.hr www.hrvatski-farmer.hr │www.ekoetno-sajam.com

* Za narudžbu odgovarajuće marketinške usluge upisati traženu koli č inu i označiti s NARU Č UJEM

NARUDŽBEN ICA MARKET I NŠKI H USLUGA ŠC„Višnjik“ Zadar, 13.- 17. X. 2010.

NAPOMENA: Na navedene iznose cijena obračunava se PDV od 23%.Uplata se vrši na žiro račun Hrvatskog farmera d.d., otvoren kod Zagrebačke banke: 2360000-1101534244i to osam (8) dana po ispostavi računa. Narudžbenicu molimo faksirati na +385(0)1 2314184 ili poslati poštom na adresu: Hrvatski farmer d.d. Kralja Zvonimira 121, 10000Zagreb - najkasnije do 25.09.2010.

PODACI O NARU Č ITELJ U NAZIV ADRESA OIB ŽIRO-RAČ UN KONTAKTOSOBA TELEFON TELEFAX E-MAIL

Mjesto i datum___________________

MP

Potpis ______________________________ (Odgovorna osoba)

2

EEHET 2010 - Narudžbenica marketinških usluga  

Za pojedine sudionike, osim sponzorskih paketa, osmislili smo i različite marketinške usluge.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you