Page 1


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA www.hgk.hr


Srijeda, 14. listopada 2009. – DAN BAŠTINE 12,00

Otvorenje sajmova „Eko-etno Hrvatska-Europa-Tour“

12,45

Svečana primopredaja troje ždrijebadi autohtone pasmine Međimurski konj (Eko, Etno i Dukatica) kupljenih u okviru humanitarne akcije očuvanja hrvatske baštine

13,00

Obilazak sajma

14,00

Kulturno zabavni program (Splitsko-dalmatinska županija)

15,00

Predavanje “Poljoprivredne kulture – najprofitabilnije, a deficitarne” na primjeru najveće hrvatske plantaže borovnica

15,00

Eko film festival i video projekcije

16,00

Kulturno zabavni program (Zadarska, Osječko-baranjska i Krapinsko-zagorska županija)

11,00

Panel diskusija / radionica „Proizvodi ruralnog turizma i njihov plasman”

12,45

Konferencija za novinare „U susret zimi – u suret prijateljima“ (promocija Jahorine)

13,00

Poslovni susreti putničkih agencija i ponuditelja na sajmu „Eko-etno Tour“

Četvrtak, 15. listopada 2009. - DAN TURIZMA

13,30

Predavanje “Kako financirati vlastiti biznis, tko mi može pomoći na početku“

14,00

Kulturno zabavni program (Dubrovačko-neretvanska županija)

14,30

Predstavljanje knjige „Vinogradarsko-vinarski atlas Hrvatske“ (Nakladnik: Business Media Croatia)

15,00

Eko film festival i video projekcije

16,00

Kulturno zabavni program (Gradovi Jastrebarsko i Zagreb, Republika Srbija, Šibensko-kninska županija)

11,00

Snimanje milenijske fotografije

Petak, 16. listopada 2009. - DAN GOSPODARSTVA 11,30

Panel diskusija / radionica „Kako prodati hrvatski ruralni proizvod?“

13,00

Predavanje „Kako doći na policu u supermarketu“

14,00

Predavanje “Hrvatski zadružni proizvod i njegovo povezivanje s tržištem – iskustva i primjeri dobre prakse“

15,00

Okrugli stol „Vrijednosti opće korisnih funkcija privatnih šuma na podučju Grada Zagreba kao potpora ruralnom razvoju“

15,00

Eko film festival i video projekcije

16,00

Kulturno zabavni program (Bosna i Hercegovina-Republika Srpska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija, Grad Kutjevo)

19,00

Eko-etno večer uz prigodni zabavni program i svečanu večeru najboljih kuhara Hrvatskog kuharskog saveza te dodjelu posebnih priznanja ovogodišnjim izlagačima Subota, 17. listopada 2009. – DAN REKREACIJE I SPORTA

11,00

Otvaranje Eko-etno tržnice

14,00

Kulturno zabavni program – Olimpijada starih športova iz Brođanaca (Bizovac, Osječko-baranjska županija)

15,00

Eko film festival i video projekcije

16,00

Kulturno zabavni program (Općina Cestica, Grad Grubišno polje, Ukrajinska Zajednica RH, Republika Srbija, Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“) Nedjelja, 18. listopada 2009. – DAN ZABAVE

12,00

Kulturno zabavni program

13,00

Dodjela priznanja sudionicima ocjenjivanja sira, meda i jakih alkoholnih pića na natjecanju „Najbolje od najboljeg“

15,00

Eko film festival i video projekcije

16,00

Kulturno zabavni program

Svakoga dana zabavite se uz kulinarske radionice – prikaz starih obrta i zanata – modne revije – radionice za djecu – nagradne igre – olimpijadu starih sportova – nastupe KUD-ova i klapa te brojna druga događanja. Potpuni program događanja nalazi se na www.hrvatski-farmer.hr Radno vrijeme sajma: 10,00 – 20,00 sati

1


2


3


I drugi gradovi kao i Zagreb, imaju staro i novo lice, spomenike proπlosti i RADOST mladosti. Ali gradovi se, poput ljudi, razlikuju duπom i izgledom, onim posebnim ©ARMOM i neposrednoπÊu koji ih Ëine osobitima. Zagreb je poseban grad, nikad do kraja ispriËana PRI»A kojoj i vi dodajete svoju Ëaroliju. Jednostavno, Zagreb ima DU©U. A vi, vi imate...

H R VAT S K A

uvijek i zauvijek

Trg bana Josipa JelaËiÊa 11, 10000 Zagreb, Croatia I tel. + 385 1 481 40 51 I e-mail. info@zagreb-touristinfo.hr I www.zagreb-touristinfo.hr


PODUPIRATELJI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ HRVATSKE ŠUME d.o.o. HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNA ERGELA LIPIK HRVATSKI KUHARSKI SAVEZ TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

1. 2.

AGROKOR D.D. – ZAGREB AGROPROTEINKA d.d. – ZAGREB

SPONZORI 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

AQUAVIVA d.o.o. DUKAT D.D. – ZAGREB EUROHERC OSIGURANJE d.d. HRVATSKA LUTRIJA d.d. KUTJEVO d.d. – KUTJEVO LENOVO TECHNOLOGY b.v. MESNICA »AS« - ŽUPANJA MLJEKARA »ANTUN BOHNEC« – LUDBREG

11. 12. 13. 14. 15. 16.

OPG SAMSON ANDABAKA – OTOK POLJOPRIVREDNA ZADRUGA CRES – CRES SAME DEUTZ-FAHR SIRANA »MALA SIRENA« – KOLAN ZAGREBAČKI HOLDING, PODRUŽNICA ZRINJEVAC – ZAGREB »ŽIR« – SLAVONSKI BROD

GLAVNI MEDIJSKI POKROVITELJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

AGROGLAS GLAS SLAVONIJE KAPITAL NETWORK METRO PORTAL NARODNI RADIO NET.HR NOVA TV POSLOVNI DNEVNIK POSLOVNI.HR PRIVREDNI VJESNIK RESTAURANT&HOTEL SHE.HR T PORTAL ZAGREB.HR ZAGREB PLAKAT

5


Poštovane dame i gospodo, župani, gradonačelnici, predstavnici ministarstava! Posebno pozdravljam sve vas dragi izlagači i proizvođači!

Ladies and Gentlemen, Prefects, Mayors, Ministry representatives and, especially, participants and producers! The rural area covers more than 91% of Croatia’s territory and is one of the greatest treasures of the Republic of Croatia. More than a half of our population lives in the rural areas. Although not the only one, agriculture is one of the most important activities in the rural area. Together with the food industry, agriculture represents strategic development function of the Croatia’s economy and is an important link between the producers and the consumers in tourism and the service industry. Croatia has a lot of natural resources, non-contaminated fertile soil and favourable climactic conditions to produce an array of high quality food. These types of events promote and connect strategic activities that make Croatia’s agricultural products competitive on the market.

Ruralni prostor je jedno od najvećih bogatstava Republike Hrvatske i čini više od 91% teritorija Republike Hrvatske kojeg nastanjuje gotovo polovina stanovništva. Poljoprivreda je svakako najvažnija djelatnost u ruralnom prostoru, premda ne i jedina. U cjelini s prehrambenom industrijom poljoprivreda predstavlja stratešku djelatnost razvoja cjelokupnog hrvatskog gospodarstva i važnu poveznicu između proizvođača i potrošača u turizmu i uslužnim djelatnostima. Hrvatska je zemlja bogata prirodnim resursima nezagađenog plodnog tla i povoljnih klimatskih uvjeta za proizvodnju širokog lepeze visokokvalitetne hrane. Manifestacije ovakvog karaktera važne su za promociju i povezivanje strateških djelatnosti koje pridonose konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

The attitude towards the rural area and its culture is changing. Together with the raw material base, more and more ecological and indigenous products, specific knowledge and cultural identity come from the rural areas. More people choose to spend their holidays in the rural area, to escape the city’s hustle and bustle and related stress. There, they are getting to know the local customs, traditions, and can taste home made specialities made in a traditional way.

U posljednje vrijeme mijenja se stajalište prema ruralnom prostoru i njegovoj kulturi. Pored sirovinske osnove iz njega sve više dolaze ekološki i autohtoni proizvodi, originalna znanja i kulturni identitet. Ruralni prostori postaje najčešća destinacija za odmor, za bijeg od gradske svakodnevice i stresa izazvanog takvim načinom života. Pravi doživljaj života u ruralnom području omogućuje upoznavanje s lokalnim običajima, tradicijom te daje mogućnost kušanja i uživanja u biranim domaćim specijalitetima spremljenim na tradicionalni način.

Agriculture is a way of life, it forms families and family relations in a specific way and nourishes a specific system of values. So the development of a rural area is a foundation of economic, cultural and social unity of each country. To bring agriculture and accompanying activities together means to preserve and care for the environment, tradition and component parts of the national characteristics and the cultural character.

Poljoprivreda je način života, ona na specifičan način oblikuje obitelj, odnose u obitelji i njeguje određeni sustav vrijednosti. S toga je razvoj ruralnog prostora temelj gospodarskog, kulturnog i društvenog jedinstva svake zemlje. Podržavanje poljoprivrede i popratnih djelatnosti kao i njenih nositelja znači održavanje i njegu krajobraza, tradicije i sastavnih dijelova nacionalnog obilježja i kulturnog karaktera.

We implement an array of support measures, large part of which is directed to smaller agricultural producers so that they could increase their productivity and competitiveness, and be fully prepared for the EU accession.

Provodimo cijeli niz potpora od kojih je veliki dio usmjeren na manje poljoprivredne proizvođače kako bi oni povećali svoju proizvodnju i konkurentnost te pripremljeni dočekali ulazak u EU.

These types of events connect all the participants, enable exchange of experiences among the producers, County representatives and local administration as well as line ministries by directing them to more profitable products and services for which we have comparative advantages. Diversification and wealth of tradition, rural products, handicrafts and cultural heritage shown here today obliges us to preserve it, show it and live with and from it.

Ovakve manifestacije povezuju sve sudionike, omogućuju razmjenu iskustava između proizvođača, predstavnika županija i lokalne samouprave te resornih ministarstava usmjeravajući ih na profitabilnije proizvode i usluge za koje imamo komparativne prednosti. Raznolikost i bogatstvo tradicije, seoskih proizvoda, rukotvorina i kulturne baštine koja je danas ovdje pokazana zadužuje nas da je sačuvamo, pokažemo i s njom i od nje živimo.

Petar Čobanković Petar Čobanković

Minister of Agriculture, Fisheries and Rural Development

ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske

7


STOLNA VODA

Voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaÊenim ozonom. ObogaÊena visokokvalitetnim solima kalcijeva klorida i magnezijeva sulfata, sadræi slijedeÊe dodatne tvari:

mg/L

KATIONA: 2+

55,6

Kalcija (Ca ) 2+

Magnezija (Mg )

18

ANIONA:

mg/L -

Klorida (Cl )

111,4 2-

Sulfata (SO4 )

POZIVOM NA BESPLATNI TELEFON

0800 0899 DOBIVATE APARAT I VODU NA PROBU

10 DANA BESPLATNO

8

93,4

SADRÆAJ:

18,9 L


Prošla je godina bila najuspješnija turistička godina u povijesti Hrvatske, a ova, kako smo i najavili, pokazala se iznimno zahtjevnom, iako je sada, potkraj turističke sezone, možemo označiti više nego uspješnom.

Allow me to express to you in my name and on behalf of the Ministry of Tourism our feelings of pride and honour for the 2009 Eco-Ethno Exposition. Last year was the most successful tourism season in the history of Croatian tourism. With its anticipated unique challenge, we are pleased to say that this year’s tourism season has been recorded as »more than successful«.

Iako je Hrvatska dominantno zemlja ljetnog odmorišnog turizma na moru, valja naglasiti kako smo kroz suradnju s drugim ministarstvima, lokalnim upravama i samoupravama i udrugama civilnog sektora, u velikoj mjeri kod stanovništva u ruralnim područjima kontinentalne Hrvatske potaknuli zanimanje za mogućnosti koje turizam pruža održivom razvitku tih područja.

While Croatia is a country well distinguished as a leading summer coastal tourism destination, it’s essential to highlight our cooperation with other federal Ministries, municipal administrations and governments and civil sector organizations which has allowed us to succeed and to a large extent encourage, promote and support residents in rural areas of the continent thus creating tourism opportunities resultant in sustainable development of those areas.

Seoski turizam kao poseban oblik turističke ponude Hrvatske ima snažnu potporu Ministarstva turizma kroz konkretne programe bespovratnih poticaja, ali i povoljne kredite kojima se pomaže promicanju važnosti ruralnih područja u ukupnom hrvatskom turizmu.

As one of the many specific types of tourism offered in Croatia, rural tourism has an emphatic support from the Ministry of Tourism. This support consists of specific subsidy incentives along with affordable loans which help to promote the significance of rural areas in Croatian tourism wholly.

Posebno želimo potaknuti razvoj kontinentalnog turizma stoga, jer na ruralnom prostoru Hrvatske ima znatnih potencijala za stvaranje novih turističkih gospodarstava, što će svakako podići udio u ukupnom turističkom prihodu koji sada iznosi svega pet posto.

As rural areas in Croatia have a potential for sizeable new business development, we especially encourage the growth of continental tourism and are optimistic to increase the share of the total tourism revenue which is currently 5%.

U Hrvatskoj je još uvijek premalo objekata seoskog turizma s obzirom na potencijale, njih niti 400, ali uvjeren sam da će programi Ministarstva turizma pridonijeti više nego dvostrukom povećanju te brojke u mandatu ove Vlade.

At present, in view of the resource potential, Croatia still lacks in the number of facilities (currently less than 400) necessary for rural tourism. However, I am certain that the programs of the Ministry of Tourism shall facilitate to double the figure of the government’s mandate.

Vlada se početkom ove godine suglasila s prijedlogom da Ministarstvo turizma preuzme obveze po ugovorima za programe kreditiranja seoskog turizma »Razvoj turizma na selu«, a u razdoblju od idućih 16 godina, obveze za subvencioniranje kamata za kredite iz tog programa bit će 155 milijuna kuna. Riječ je o kreditima za razvoj seoskog turizma koji mogu biti od 10 do 300 tisuća eura, a kamatu od 8 posto godišnje sufinancira Ministarstvo turizma sa 6 posto, pa je ona za krajnje korisnike svega 2 posto.

At the start of the year, the government had agreed to the proposal that the Ministry of Tourism assume contractual responsibility for the rural tourism finance program entitled, »DEVELOPMENT OF COUNTRY TOURISM«, which would represent a total of 155M HRK in subsidized interest rates over a 16 year period. This subsidy program is designed towards rural tourism development which can range from ten to three hundred thousand euro. The 8% annual interest rate is financed with the Ministry of Tourism subsidizing 6% and the applicant 2%.

Ministarstvo turizma je u travnju ove godine sklopilo ugovore o poslovnoj suradnji s predstavnicima Hrvatske banke za obnovu i razvoj i 14 poslovnih banaka za realizaciju Programa kreditiranja seoskog turizma »Razvoj turizma na selu«. U sklopu ovog programa Ministarstvo subvencionira kreditnu kamatu tako da ona za poduzetnike koji žele razvijati turističku ponudu na seoskim gospodarstvima iznosi 2 posto.

In April of this year, the Ministry of Tourism agreed in contract to a business cooperative with officials from the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and 14 commercial banks for implementation of the rural tourism finance program, »DEVELOPMENT OF COUNTRY TOURISM«. Under this program, the interest rate is subsidized by the Ministry allowing hopeful entrepreneurs to develop rural tourism commerce and trade an interest rate of 2%.

Riječ je o vrlo prihvatljivom kreditnom programu za krajnje korisnike i jednom od rijetkih takvih u ovom kriznom vremenu. Poduzetnici mogu zatražiti kredite od 10 do 300 tisuća eura s rokom otplate do 15 godina, za obnovu starih tradicijskih kuća, za gradnju novih te za ugostiteljske kapacitete i

9


dodatne sadržaje. Programom »Razvoj turizma na selu« želimo potaknuti razvoj seoskoga turizma kao dopunske, ali i osnovne aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

This is a very adequate and acceptable crediting program for successful applicants and one of few of such types in this time of financial uncertainty and unsteadiness.

Ovaj i slični poticajni programi imaju za cilj pridonijeti očuvanju i povećanju kvalitete života na selu, ali i stvaranju novog turističkog proizvoda.

Entrepreneurs may apply for loans ranging from ten to three hundred thousand euro with a repayment period up to 15 years. These funds may be applied towards the regeneration of long-established time-honoured homes, construction of modern hospitality facilities and added provisions, etc. »DEVELOPMENT OF COUNTRY TOURISM« program was designed to encourage the development of rural tourism as a complementary balance to the already basic rural business activities.

Tome valja dodati i bespovratne financijske poticaje razvojnim turističkim projektima, gdje je, među ostalim, Ministarstvo turizma samo u prošloj godini dodijelilo 15 milijuna kuna u programima »BAŠTINA U TURIZMU«; »TEMATSKI PUTOVI« i »IZVORNI SUVENIR« za koje je pristiglo ukupno 944 projekta, a potpore su dodijeljene za 443 programa.

This program along with other incentive programs alike is designed to facilitate maintaining and increasing the quality of rural living as well as generate new tourism product.

Raznolikost i kvaliteta tih projekata svjedoči o činjenici da Hrvatska ima važnu i brojnu prirodnu i kulturnu resursnu osnovu i znatne gospodarske uvjete za razvitak ruralnog prostora kroz turizam, u svim svojim područjima, a tome će pripomoći i izrada prvog hrvatskog kataloga seoskog turizma.

Likewise, it is important to mention non-repayable funding incentives towards tourism development projects, wherein last year, the Ministry of Tourism had awarded 15M HRK for incentive development programs including, »HERITAGE THROUGH TOURISM«; »THEMATIC PASSAGES« and »INDIGENOUS SOUVENIRS«. Overall, of the 944 projects submitted, 443 were awarded grants.

Ministarstvo turizma podržava sve manifestacije usmjerene na razvoj hrvatskog turizma i promidžbu Hrvatske kao turističke destinacije s prepoznatom ponudom na domaćem i međunarodnom tržištu, a manifestacija Eko-etno pomaže u stvaranju, otkrivanju i promicanju novih vrijednosti kako na ruralnim područjima, tako i u ukupnoj turističkoj ponudi Hrvatske.

The diversity and quality of these projects confirms in fact that Croatia has an essential and abundant natural and cultural resource base with extensive economic criterion for rural area development through tourism in all its areas. To maintain this quality, we look forward to the publishing of the first Croatian rural tourism pamphlet which certainly will complement to the value of Croatian rural tourism.

Damir Bajs, ministar turizma Republike Hrvatske

The Ministry of Tourism supports all events which focus on the development of Croatian tourism and promotion of Croatia as a valued tourism destination with a distinguished facility both on the domestic and international markets, and events such as the Eco-Ethno Exposition support in creating, discovering and promoting new values to both the rural areas and Croatian tourism wholly. Damir Bajs, Minister of Tourism

10


ECO – ETHNO Croatia, by representing counties, by its Day of Ecological and Original Products, by pointing out the importance of the mainland tourism, by participants’ advising and meeting, by awards and other events promotes Croatia in the Europe of regional diversities. Rural spaces are not any more only agricultural areas to preserve traditional knowledge and heritage, as well as historical building inheritance. They are becoming economic potential of development, environmental protection and protection of cultural and natural scenery, architecture, place for competitiveness increase and improvement of life quality, as well as for solution of social issues. Croatian rural space is in its own way unique, having succeeded in preserving values characteristic for the area and people residing there. ECO-ETHNO Croatia is therefore an event important for Croatia and valuable for regional development. Gathering of ever greater number of participants that are craftsmen and cooperative members contributes to strengthening of ECO-ETHNO Croatia as a place for entrepreneurs’ networking, their promotion and creating of new business opportunities.

EKO – ETNO Hrvatska predstavljanjem županija, danom ekoloških i autohtonih proizvoda, isticanjem značaja kontinentalnog turizma, savjetovanjima i susretima sudionika, nagradama i drugim manifestacijama potiče Hrvatsku u Europi regionalnih različitosti. Ruralni prostori više nisu samo poljoprivredna područja u kojima se čuvaju tradicijska znanja i nasljeđe, te povijesna graditeljska baština. Oni postaju gospodarski potencijal razvoja, zaštite okoliša, zaštite kulturnoga i prirodnog krajobraza, arhitekture, prostor za povećanje konkurentnosti i unapređenje kvalitete života te rješavanje socijalnih problema. Hrvatski ruralni prostor na svoj je način jedinstven jer je uspio očuvati vrijednosti svojstvene kraju i ljudima koji u njemu obitavaju. EKO-ETNO Hrvatska je stoga značajna za Hrvatsku i vrijedna za regionalni razvitak. Okupljanje sve većeg broja sudionika koji su obrtnici i zadrugara doprinosi jačanju EKO-ETNO Hrvatske kao mjesta za umrežavanje poduzetnika, njihovu promociju i stvaranje novih poslovnih mogućnosti. Damir Polančec, potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske

Damir Polančec, Vice Prime Minister and Minister of Economy, Labour and Enterpreneurship.

11


12


Pred nama se ponovno već po sedmi puta za redom održava sajam proizvoda i usluga ruralnih područja Eko-etno na kojem će se predstaviti većina naših županija i lokalnih zajednica koje će okupiti sve oni koji žele ponovno pokazati što proizvode, što nude, pokazati ono u čemu su i dalje dobri i ono novo što su stvorili.

We are about to show for the seventh time in a row the exhibition of products and services from rural areas called Eco – Ethno that will present most of our counties and local communities gathering all those who wish to display what they produce and offer, what they are still best in, and what they have created from a scratch.

A, hrvatski proizvođači zaista imaju što pokazati! Iz bogatstva materijalne i kulturne baštine, iz iskustava koja se crpe iz povijesti, kulture, uz stara znanja i primjenu novih tehnoloških dostignuća stvaraju se proizvodi koje će proizvođači pokazati na ovogodišnjem sajmu Eko-etno.

And Croatian producers really do have something to show! The richness of material and cultural heritage, experience drawn from history and culture, all combined with ancient knowledge and modern technological achievements result in products that will be shown at this year’s exhibition Eco – Ethno.

Zemljopisna raznolikost Hrvatske, koja je rezultirala i kulturnom, političkom i povijesnom raznolikošću. Društvenogospodarske prilike i razvojne mogućnosti pojedinih područja Republike Hrvatske pokazuju sve veće razlike između tih područja. U vremenu kada globalni procesi svjetskog gospodarstva i prirodnog, klimatskog okruženja nameću potrebu za novim pristupima, kada se mijenjaju modeli proizvodnje ali i potrošnje, važno je zajedništvo proizvođača, politike koja donosi strateški i zakonodavni okvir i društva u cjelini. Zajedništvo u donošenju strategije i planova u kojima će se odvijati održiva, gospodarski konkurentna proizvodnja, uz poštivanje okoliša i krajobraza i socijalnu uključivost. Sve naše odluke trebaju biti donesene na temelju konsenzusa između svih onih kojih se te odluke na bilo koji način tiču.

Geographical diversity of Croatia resulted in cultural, political and historical diversity. Socio-economic circumstances and developmental possibilities of particular areas of the Republic of Croatia show growing differences among them. In times when global processes in world economy and natural, climatic environment impose the need for different approaches, when models of production and consumption are undergoing changes as well, the unification of producers, politics defining overall strategic and legislative framework, and society as a whole is of utmost importance. The unity should be reflected in creation of strategy and programmes that would enable sustainable, economically competitive production respecting environment and landscape and social inclusiveness. All our decisions should be made on the basis of consensus between all those affected by a respective decision.

Uz svu bremenitost koju raznolikost sa sobom nosi ipak je naša komparativna prednost. Zato uživamo u raznolikosti proizvoda hrvatskog Mediterana, Zagorja, Istre, Baranje, Slavonije.

With the entire burden that diversity brings, ours has a comparative advantage. Therefore, we are able to enjoy the products of Croatian Mediterranean, Zagorje, Istria, Baranja, and Slavonia.

Sve ono što je odredilo identitet pojedinog područja i što je postalo proizvod ili usluga zanimljivo je ne samo građanima Hrvatske, nego će i u europskom okruženju doprinijeti da ti proizvodi i usluge budu prepoznatljivi. Na taj način osigurati ćemo da se naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva održe, da budu konkurentna i da slijedećim naraštajima predaju i tradiciju i posao i poželjan prostor za život – hrvatsko selo.

All identifying factors of an area, all products and services, are of great interest to the people of Croatia, while in the European context, they will make all those products and services widely recognizable. Thus, we will ensure sustainability of our family farms and make them competitive and leave for future generations the tradition, business and desirable living space – Croatian village.

Mr. sc. Božidar Pankretić potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske

Božidar Pankretić MSc, Minister

13


14


Out of the wish to preserve the essence of our islands and islanders, there emerged a story of love entitled the »Croatian Island Product«. The project of visual labelling of island products with the label »Croatian Island Product« was initiated with the intention of providing an incentive for island manufacturers of authentic and quality products. Each of island product represents a small piece of art which guards the tradition identity of croatian islands.

Iz želje da sačuvamo samu esenciju otoka i otočana nastala je priča ljubavi koja nosi ime »Hrvatski otočni proizvod«. Ovaj projekt vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod« iznikao je s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda koji su svaki pojedinačno malo umjetničko djelo i čuvari identiteta hrvatskih otoka.

These are the products manufactured as a result of island traditions, research and development, innovation and inventiveness. They originate from limited island sites and they are manufactured in small series. The basic goal is to identify and distribute quality island products, which will then be recognised as such within and outside Croatia and can become a significant export brand.

Radi se o proizvodima koji su rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Oni potječu s ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama. Temeljni je cilj da se identificiraju i distribuiraju kvalitetni otočni proizvodi koji će kao takvi biti prepoznati u Hrvatskoj, ali i izvan nje i tako postati značajan izvozni brand.

The decision on the award of the label is left up to the independent technical commissions, whose members are well known Croatian experts in corresponding fields. The final decision is made by the Project Council.

Odluku o dodjeli oznake donose neovisne tehničke komisije, čiji su članovi priznati hrvatski stručnjaci za relevantna područja, a konačnu odluku donosi Savjet projekta.

This year 44 products and product lines of the 22 island manufacturers would be awarded with the »Croatian Island Product« label. After three years, we can take pride in an enviable number of 97 products and product lines of the 46 manufacturers bearing this label.

I ove ćemo godine ovu prestižnu oznaku dodijeliti za 44 proizvoda i proizvodnih linija 22 proizvođača, čime se nakon tri godine možemo pohvaliti čitavim mozaikom od 97 proizvoda i proizvodnih linija koje je proizvelo 46 proizvođača s hrvatskih otoka. Na ovaj način želimo potaknuti otočne proizvođače da kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete i ostaju na našim otocima, a potrošače pozivamo da se uvjere u njihovu izvrsnost.

We believe that in this way self employed island manufacturers have been encouraged to stay located on the islands and produce the highest quality products, while the consumers got the opportunity to taste the excellence of their newest products.

Ministar mora, prometa i infrastrukture

Minister of the Sea, Transport and Infrastructure

Božidar Kalmeta

Božidar Kalmeta

15


Poštovani,

Ladies and Gentlemen,

Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na čijem sam čelu pokrovitelj sajmova »Eko-etno Hrvatska«, »Eko-etno Europa« i »Eko-etno tour«, manifestacija na kojima se promiče hrvatsko folklorno i eko-etno bogatstvo kao i proizvodi i usluge ruralnih područja kako u Hrvatskoj tako i među sudionicima iz drugih europskih zemalja.

It is my utmost pleasure and honour that the Ministry of the Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity, I am at the head of, is the patron of Eco-Ethno Croatia, EcoEthno Europe and Eco-Ethno Tour fairs, events that promote Croatian folklore and eco-ethno wealth as well as products and services from rural areas in Croatia and among the participants from other European countries.

Drago mi je što je ove godine sajam proizvoda i usluga ruralnih područja »Eko-etno Hrvatska« pojačan sa sajmovima »Eko-etno Europa« i »Eko-etno tour« što je značajan pokazatelj interesa koji susjedne zemlje pokazuju, kako za hrvatske proizvode, tako i za Republiku Hrvatsku kao dobrog domaćina.

I am pleased that this year’s fair of products and services from rural areas, Eco-Ethno Croatia, is accompanied by Eco-Ethno Europe and Eco-Ethno Tour fairs, which is an important indicator of interest our neighbouring countries show in Croatian products and Croatia as a good host. It is my great pleasure that the organizer recognized Croatian veterans’ cooperatives, financially supported by the Ministry of the Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity, as quality participants at these fairs in the past years and has given them an opportunity to present their products and services.

Osobito mi je zadovoljstvo što je organizator prepoznao zadruge hrvatskih branitelja, koje financijski podupire Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kao kvalitetnog sudionika ovih sajmova te što ih je već dosadašnjih godina ugošćavao i na taj im način pružio priliku da predstave svoje proizvode i usluge. Održavanjem sajmova kao što su Eko-etno sajmovi« njeguje se tradicija, prenose se vrijednosti hrvatskog sela na nove naraštaje, pokazuje se raznolikost običaja svih krajeva Hrvatske te se potiče očuvanje hrvatske kulturne baštine.

By organizing fairs such as Eco-Ethno fairs we nurture tradition, hand down the values of rural Croatia to new generations, present the diversity of customs from all parts of Croatia and promote the preservation of Croatian cultural heritage.

Koristim ovu priliku da pozdravim sve sudionike, zaželim dobrodošlicu sudionicima iz susjednih nam zemalja, čestitam organizatorima uz želje da s jednakim uspjehom nastavite ovu tradiciju i u budućnosti.

I take this occasion to greet all the participants, welcome the participants from our neighbouring countries, congratulate fair organizers and wish them to continue this tradition in the future as successfully as they have done so far.

S poštovanjem,

Minister of the Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity Tomislav Ivić

Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske Tomislav Ivić, prof.

17


18


Hrvatski farmer d.d. Dijana Katica PREDSJEDNICA ORGANIZACIJSKOG ODBORA EKO-ETNO HRVATSKA 2009. i PREDSJEDNICA UPRAVE HRVATSKOG FARMERA d.d.

Dijana Katica, FOUNDING BOARD CHAIRWOMAN OF ECO-ETHNO CROATIA 2009 AND PRESIDENT OF THE CROATIAN FARMER

Postali smo respektabilna i samostalna manifestacija

We became a respectable and independent manifestation

Sedam godina sanjali smo da će Eko-etno Hrvatska postati prepoznatljivi simbol domaće sajmišne scene. Svake godine iznova smo se trudili okupiti što veći broj županija i gradova, prešli smo čak i granice Lijepe naše kako bismo pronašli još ljepota ruralnih krajeva koje bismo mogli pokazati našim posjetiteljima. Svake godine iznova smo kretali u organizaciju sajma s istim žarom kao i prve godine, samo zato da dokažemo da ruralni krajevi zaslužuju najveću pažnju . I sada smo uspjeli! Eko-etno Hrvatska u svom sedmom izdanju postao je respektabilna i samostalna manifestacija koja se po prvi puta održava u najreprezentativnijem gradskom objektu, u Areni Zagreb na prostoru od preko 5,500 kvadratnih metara. Dugo vremena bili smo svjesni da je sajam Eko-etno Hrvatska odavno prerastao dosadašnji koncept i bilo je samo pitanje vremena kada ćemo napraviti odlučujući korak i krenuti sa stvaranjem nove vlastite budućnosti. Upravo ove godine, uz pomoć Vlade RH, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, Ministarstvo turizma RH, Ministarstva gospodarstva, rada poduzetništva RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH, Grada Zagreba, Hrvatske gospodarske komore, brojnih županija, gradova i medijskih prijatelja, odlučili smo da je vrijeme krenuti iznova, noseći uz sebe bogato pozitivno iskustvo i prijateljstvo iz proteklih godina, a ostavljajući ono malo loših iskustava iza sebe. Osvježili smo vizualni identitet sajma, osmislili smo novi logo, ali najveću novost postigli smo uvođenjem dva nova sajma pod istim »krovom« Eko-etno Hrvatska. Zbog konstantno rastućeg interesa stranih partnera za sudjelovanjem na sajmu oformili smo Prvi međunarodni sajam Eko-Etno Europa, ali i prvi Sajam ruralnog turizma Eko-Etno Tour u sklopu kojega će se predstaviti veliki potencijali ruralnog turizma. Uvidjeli smo da je utjecaj našeg sajma izuzetno velik i zato smo se odlučili u humanitarnom konceptu napraviti još jedan korak dalje. Eko-etno Hrvatska od ove godine u zadatak si je uzeo očuvanje hrvatske baštine. Nastojat ćemo sakupiti novčana sredstva za otkup tri ždrjebeta - Eka, Etna i Dukatice, koji će na sajmu biti predstavljeni posjetiteljima. Ponosna sam na činjenicu da smo pokrenuli inicijativu za otkup i zbrinjavanje ovih pripadnika kritično ugrožene hrvatske izvorne pasmine čija je sudbina unatoč ugroženosti - neizvjesna. Sretna sam što mogu reći da smo uspjeli ispuniti lanjsko obećanje da ćemo svake godine biti sve bolji i bolji, s bogatijom i potpunijom ponudom. Sigurna sam da će i ovaj Eko-etno zasigurno porušiti vlastite rekorde i još jednom hrvatsko selo i ljepote tradicije postaviti u žarište zbivanja.

For seven years we have dreamed that Ecoethno Croatia would become a recognisable symbol or domestic fair-scene. Every year we tried to spread into more counties and cities, we even crossed the national borders to find more beauties in rural areas that we could show to our visitors. We started the organisation of the fair every year with the same passion as in the first year, just so that we can prove that rural areas deserve the biggest attention. And now we made it! In its seventh year Eco-ethno Croatia became a respectable and independent manifestation that, for the first time, takes place in the most representable city object – the Arena Zagreb – of over 5.500 square meter area. For a long time we were aware that Eco-ethno Croatia fair overgrew the primary concept and it was a question of time when we will make the next step and start making our new future. Exactly this year, with help of the Croatian Government; the Croatian Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development; Croatian Ministry of Tourism; Croatian Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship; Croatian Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management; Croatian Ministry of Sea, Transport and Infrastructure; Croatian Ministry of Family, Homeland War Soldiers and Inter-Generation Solidarity; the City of Zagreb; Croatian Chamber of Economy; many counties, cities and friends in the media, we decided that it is time to start from the begining, by carrying with us all the rich positive experience and friendships of the past years, but leaving behind the few bad experiences. We refreshed the visual identity of the Fair, we made a new logo, but the biggest news are the two new fairs under the same Eco-ethno Croatia »roof«. Because of the growing interes of the foreign partners who wanted to participate in the Fair, we formed the First International Eco-ethno Europa fair, together with the First Rural Tourism Eco-ethno Tour fair which will present the big potential of the rural tourism. We observed that the influence of our Fair is extremly big and therefore we decided to make another step forward in a humanitarian concept. The task of Eco-ethno this year is the preservation of Croatian heritage. We will try to collect the financial means to buy three colts: Eko, Etno and Dukatica, who will be shown to the visitors at the Fair. I am proud of the fact that we started the initiative for buying and caring of these animals of critically endangered Croatian indiginous species, whose destiny is very unlikely. I am happy to say that we succeded in our last years promise to be better and better every year, with a richer and a fuller offer. I am sure that also this Eco-ethno will break its own records and once again put the spotlight on the Croatian village and the beauty of the tradition.

mr.sc. Dijana Katica

Dijana Katica MSc

19


20


Hrvatski farmer d.d. Stjepan Cukor PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA HRVATSKOG FARMERA d.d. i KLUBA ČLANOVA »SELO«

Stjepan Cukor, President of the Supervisory Board of Hrvatski farmer d.d. and member Club »Selo«

Uvijek iznova pokazujemo tradicionalne vrijednosti

We show traditional values, always and again

Činjenica da hrvatska ruralna područja posljednjih nekoliko godina bilježe značajan razvitak, posebice kroz različite specifične djelatnosti kao što su posebni oblici turizma u ruralnom prostoru, proizvodnja autohtonih i tradicijskih proizvoda te sve inovativniji poduzetnički projekti dokaz je da iz godine u godinu uspijevamo sve više etablirati ruralna područja kao značajne pokretače razvoja. Zaštita i očuvanje prirodne i kulturne baštine, tradicijskog ruha, narodnih običaja i sve ono što doprinosi kvalitetnijem načinu života na selu, prepoznatljivosti hrvatskog ruralnog prostora i formiranju ruralnih turističkih destinacija nužne su aktivnosti bez kojih danas ne možemo zamisliti kvalitetan razvoj kako ruralnih krajeva, tako i ruralnih turističkih destinacija, koje uz zajednički angažman i dobru promociju mogu podnijeti velik dio tereta hrvatskog gospodarstva te ga učiniti što konkurentnijim i profitabilnijim. Eko-etno Hrvatska jedan je od komercijalnih načina zajedničkog angažmana i promocije ruralnih destinacija i proizvoda, koji se kroz proteklih šest godina pokazao kao vrlo prihvatljiv način na koji se selo i ruralne krajeve te njihove velike prirodne i gospodarske potencijale može postaviti u prvi plan. Teško je zamisliti razvoj pojedinih ruralnih destinacija bez razvoja malog gospodarstva, obrta i ruralnog turizma zato je iznimno važno kontinuirano nastaviti razvijati projekte poput Eko-etna jer kroz takve manifestacije spomenuti mali gospodarstvenici, obrtnici i ruralne destinacije mogu doći do izražaja i pokazati se javnosti, a to znači postati prepoznatljiviji i konkurentniji na tržištu. Zahvaljujući relativno očuvanom ruralnom prostoru, nezagađenim poljoprivrednim površinama, imamo ogromne mogućnost za stalan napredak i širenje tradicijske proizvodnje s naznakama održivosti i eko-proizvodnje. Iz tog razloga osnovni nam je zadatak kroz Eko-etno kontinuirano raditi na održivom razvoju ruralnog prostora općenito, što uključuje iz resora poljoprivrede specifične projekte poput autohtonih prehrambenih proizvoda, autohtonih pasmina domaćih životinja, ali i ekološku (organsku) proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, seoski turizam te zaštitu prirode i očuvanje okoliša. Širenje obzora domaćih krajeva započeli smo razmjenom međunarodnih iskustava kako bi osim promocijom, poslovnim subjektima iz područja ruralnog turizma i malim gospodarstvenicima pomogli također i edukativno. Radionice, okrugli stolovi, paneli za razmjenu iskustava i seminari tek su mali dio onoga što prethodi snažnom razvoju ruralnih destinacija. Naš je zadatak, koliko se vidi, vrlo širok i odgovoran, a iz godine u godinu sve bolji Eko-etno, dokaz je da taj naš zadatak iz godine u godinu uspješno ispunjavamo.

In the last couple of years, the Croatian rural areas are showing considerable growth, especially in specific aspects such are rural tourism, production of the traditional and indiginous products and more and more advanced undertakings. That proves that year after year we manage to establish our rural areas as important catalists of development. Preservation of natural and cultural heritage, traditional clothing, folklore and everthing else that contributes to the rural way of living, to the distinction of Croatian rural area and to the forming of rural touristic destinations are the necessary activities for quality development, not only of rural areas, but also of the rural touristic destinations, that with our cooperation and good promotion can carry a big part of weight of the Croatian economy and make it more profitable and concurrent. Eco-ethno Croatia is one of the comercial ways of cooperative angagment and promotion of rural areas and products, which in the last six years presented it self as very acceptable for ephasising the village and the rural areas and their big natural and economic potentials. It is hard to imagine the development of certain rural detinations without the develpoment of small economies, crafts and rural tourism, therefore it is very important to continounsly develop projects such as Eco-ethno, because that way the above mentioned small economies, crafts and rural destinations can be presented and become recognisable and concurrent in the market. Thanks to the relatively preserved area and non-poluted agricultural areas we have vast possibilities for constant growth and expansion of traditional production that is maintainable and ecologically tested. Therefore our main task is that through Eco-ethno, we work on the development of the rural area i general, what includes specific agricultural projects such are indiginous food-products, indiginous farm animals and also organic production of agricultural produce, rural tourism and preservation of nature and the enviroment. We began spreading of horizons of the domestic areas by bringing the international experiences, so that other than promote, we could also educate the subjects that are active in the rural tourism and the small economies. Workshops, round tables, experience exchange-panels and seminars are only a small part of everything that comes before the strong development of the rural destinations. As one can see, our task is very broad and responsable, and by getting better year after year, Eco-ethno proves that this task is successfully done.

Stjepan Cukor, dipl. oec.

Stjepan Cukor, Becon

21


22


REPUBLIKA SLOVENIJA

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

The plural is better than singular We find ourselves in a historical era, which will without a doubt, leave a mark on all economic branches and on all continents. The world has found itself in an economic crisis of extraordinary proportions and agriculture is no exception. At the most, it belongs among the more sensitive branches, since economy in agriculture depends on numerous factors, not necessarily economic ones.

Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia operates in the same manner. The Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS) is the umbrella organisation which covers all natural persons and legal entities that work in the fields of agriculture, forestry and fishing in the Republic of Slovenia. The Chamber’s main objective is to protect and represent their interests, advise them and promote economically efficient and environmentally safe activities.

The farmers are aware of the fact that we have to work every day of the year, regardless of the heat or cold. We are also aware that our efforts will not always be repaid due to the fatal connection with nature, which has been taking a share of our crops more and more frequently, if not the whole harvest. But we cannot tolerate the increasing costs with increasingly lower buy-in prices. This simply cannot be ignored!

Priority tasks in the field of agriculture, forestry and fishing are the following: ● promoting the development and improvement of economic conditions in the above sectors, ● providing specialist services and participating in creating legislation,

Agriculture has found itself in an extremely bad situation, largely due to the general economic crises and partially due to the mounting unsolved problems from the past. And it is because of the increasing crises in the agriculture that is pointing out to the increasing need for a unified, organized approach of all non-government professional organizations and joined effort in the search of a solution - with the help of the Government, of course. We are still learning how to work together in Slovenia, while in other European countries the dialogue between the non-government and government organizations has developed to various degrees and consequently it varies in efficiency.

● improvement of social living conditions and preservation of rural settlement areas,

As a rule, the European agricultural associations encourage unified activities of all agricultural organizations. The

President of the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia

● promoting Slovenian agriculture both in Slovenia and abroad. I am convinces that each meeting of this kind is a step forward towards uniting the forces of non-government organization on an international level! The power of non-government organizations only becomes apparent when we stand together, in unison. Unity is what is needed most during these times! Ciril Smrkolj,

23


REPUBLIKA SRBIJA PRIVREDNA KOMORA BEOGRAD Dear exhibitors, participants, guests and visitors!

Poštovani izlagači, učesnici, gosti i posetioci! Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Privredne komore Beograda, koja u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije i GTZ - Nemačkom organizacijom za tehničku pomoć i saradnju, prvi put nastupa na »Eko-etno Hrvatska 2009«.

It is my great honor and pleasure to greet you on behalf of the Belgrade Chamber of Commerce. In cooperation with the Ministry of Economy and Regional Development of the Government of the Republic of Serbia and GTZ – German Organization for Technical Cooperation, Belgrade Chamber of Commerce participates in »Eko-etno Croatia 2009« for the firs time.

Na štandu Privredne komore Beograda predstavljeno je petnaest izlagača, koji odslikavaju deo bogatstva i raznolikosti srpske tradicije, seoskih proizvoda, rukotvorina i kulturne baštine. Ovakve manifestacije omogućavaju i razmenu iskustava i podizanje svesti o vrednostima, kao i unapređenju i korišćenju kulturne i prirodne baštine ruralnog područja.

Fifteen exhibitors presented at the stand of Belgrade Chamber of Commerce, illustrate part of diversity of national Serbian tradition, ethnical handicrafts, artifacts and cultural heritage. Such events enable the exchange of experience and raise awareness on value, importance and improvement of cultural and natural heritage of rural areas.

Povećanje konkurentnosti privrede je cilj privrednog razvoja Republike Srbije, a upravo ovakve manifestacije omogućavaju privrednim subjektima uključivanje, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, jačaju regionalnu saradnju i povezivanje u regionu.

Increase of economic competitiveness is one of the main goals of the Republic of Serbia and this kind of manifestation represents great opportunity for companies and entrepreneurs to become competitive both on domestic and international market, to strengthen regional cooperation and to network.

PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA mr Milan Janković

BELGRADE CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT M.Sc. Milan Jankovic

25


Centar za kulturu Grocke Ana Marinković - direktor Adresa: Smederevski put br. 174, Grocka, 11000 Beograd +38111/850-2321 +38164/6423685 E-mail:centargrocka@gmail.com www.czkg.rs Popis proizvoda :Torbica za telefon, Torbe, Kaiševi, Šalovi, Košulje, Marame i Razboj za kaiševe . Rukotvorine Sremska Mitrovica Adresa: Vuka Karadžića br.8 , 22000 Sremska Mitrovica +38122/612-045 +38163/78-75-227 E-mail: ana_antonin@yahoo. co.uk Kontakt osoba: Ana Antoni Popis proizvoda: Toge, Tikvice, Šarena tikva, Bosiljkuća, Dekorativna kutija, Maske od suvih tikava, Vez na juti, Kuglof Etno udruženje ’’Zavičaj’’ Adresa: Zlakusa br. 36, 31205 Sevojno +38131/546-118 +3816384-39-866 E-mail: terzicaavlija@Eunet.rs www.zlakusa.com Kontakt osoba: Saša Drndarević Popis proizvoda:Frulaši, Grnčarija,Ženska pevačka grupa, Suveniri Etno park Terzića Avlija Adresa: Zlakusa br. 36, 31205 Sevojno +38131/546-118 +38111/342-88-75 +3816384-39-866 E-mail: terzicaavlija@Eunet.rs www.zlakusa.com Kontakt osoba: Saša Drndarević

www.turizambackipetrovac.com Popis proizvoda: Promocija manifestacije »Svadba«, Etno kuća Pahoj. Mašine za metle, Metle, Keramika .

Popis proizvoda: Frulaši, Grnčarija, Ženska pevačka grupa, Suveniri SZR KILIM Umetnička radionica Miroslav Veljković – direktor Adresa: Đeram br 8, 18300 Pirot Tel. +38110/420-900 Fax +38110/420-901 Mob. tel. +38164/613-0994 E-mail: klimpirot@nadlanu.com www.pirotkilims.co.rs Popis proizvoda:Ćilimi, Tepisi, Prostirke, Prekivači

STR Stara Srbija Jelena Bojovič - direktor Adresa: Terazije br. 27, 11000 Beograd Tel. +38164/288-315 Fah. +38111/35515-30 E-mail: sorabi1389@hotmail. com Popis proizvoda: Revija starih srpskih venčanica i muških košulja od srpskog platna.

SRZ Janović Stevan Janović - direktor Adresa: Beogradska br. 1, 25000 Sombor tel. +38125/25163 fah +38125/431-360 E-mail: janovic@janovic.co.rs www.janovic@.co.rs Popis proizvoda: Lizalice, Bombone, Liciderska srca

Udruženje tkalja Novi Sad Mirjana Markovič – direktor Adresa: Radnička br. 29, 21000 Novi Sad Tel. +38121/420-566, +38169/613-569 E-mail: isidoramm@eunet.rs tkanje@neobee.net Popis proizvoda: Ručno tkani odevno, moderni, dekorativni proizvodi od pamuka, vune i svile: torbe, salovi,pojasevi.

SRZ Kiri Miomir Aleksić - direktor Adresa: 7 jula II levi prilaz br. 3A. Kaludjerica, 11000 Beograd Tel. +38163/200-825 Fah +381113411733 E-mail: kiri@opanci.com www.opanci.com Popis proizvoda: Narodna nošnja iz Banata , Sumadije, Bosilegrada, Gnjilana, Bujanovca

SRZ Etnobazar Strilović Milutin – direktor Adresa: Djordja Tomaševića br. 196, 32000 Čačak Tel. +38132/221-276, +38163/829-8618 E-mail: info@etnobazar.co.rs www.etnobazar.co.rs Popis proizvoda: Drvene posude za nacionalnu kuhinju, Čutura i ambalaža za pakovanje, Drveni reklamni materijal i suveniri, Drveni razboj za tkanje, Program za lica sa invaliditetom.

Turistička organizacija Bački Petrovac Strba Ljuboslava – direktor Adresa: Maršala Tita br. 7, 21000 Bački Petrovac Tel. +38121/782-925 E-mail: turizam@backipetrovac. com

KUD Vrbica Adresa: Beogradska br. 1, 11080 Zemun

26

Tel. +38111/3160-023; +38165/316-0023 E-mail: vrbicaagency@yahoo. com www.vrbicaethno.com Popis proizvoda: Preformans narodnih igra i etno-tradicionalne muzike i pesme. Vinarija Bermet Aleks Nenad Aleks Ratkovic – direktor Adresa: Petrovaradinska br. 5, 21000 Novi Sad Tel. +38121/6338-605; +38165/237-6382 E-mail: vinarija.aleks@gmail. com www.vinarija.izlog.org Popis proizvoda: Vina Udruženje proizvodjača rakije – Beograd Djurić Dragan – direktor Adresa: Gavrila Principa br. 43, 11000 Beograd Tel. +38111/7612-957; +38163/27-62-62 E-mail: udruzenjesrpskarakija@ gmail.com www.srpska-rakija.com Popis proizvoda: Stara sokolova rakija, Srpska trojka., Zlatni tok, Radovača, BB kleka, Primak, Zlatna dolina, Jeftić rakije, Papić rakije, Horkaj rakije. Udruženje građana za seoski turizam Srbije Vladimir Ivanović – direktor Adresa: Kolubarska 1 – 14240 Ljig (Selo Kadina Luka) Tel/fax. 014/ 83 953 Mob.tel.063/208-278 E-mail:office@selo.rs www.selo.rs Popis proizvoda: Promocija seoskog turizma Srbije jedinstvena baza podataka


Bosna i Hercegovina, Republika Srpska MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE Posebno zadovoljstvo mi je što i ove godine imam priliku da Vas pozdravim i pozovem na prezentaciju eko-etno turističke ponude Republike Srpske.

I’m very pleased that this year again I have the opportunity to welcome you and invite to the presentation of eco-ethno tourism offer of the Republic of Srpska

Zahvaljujući očuvanoj prirodi, autentičnom ambijentu, pogodnom za razvoj različitih vidova turizma, kao što su avanturizam, seoski turizam, eko-turizam, ali i bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu, Republika Srpska raspolaže značajnim turističkim potencijalima za razvoj turizma u ovim krajevima, koji u kontekstu brzog rasta globalnog turizma predstavljaju stvarni razvojni potencijal ovog područja.

Thanks to its preserved nature, authentic surroundings, suitable for the development of different forms of tourism such as adventure tourism, rural tourism, eco-tourism, but also rich cultural and historical heritage, the Republic of Srpska tourism has significant potential for tourism development in these areas. The most visited destinations in Republic of Srpska are spa centers – Spa Vrućica (Teslić), Spa Slatina (Laktaši), Spa Mlječanica (Kozarska Dubica), Spa Dvorovi (Dvorovi), Spa Laktaši (Laktaši), Spa Kulaši (Prnjavor), Spa Guber (Srebrenica), Spa Terme-Ozren (Petrovo), Spa Vilina Vlas (Višegrad), followed by Olympic center Jahorina, cities and municipalities (Banjaluka, Trebinje, Bijeljina, Istočno Sarajevo), areas of national parks Kozara and Sutjeska, sites with religious symbols and landmarks,.., but almost every one of them requires modernization and we tend towards it. We try to use the current moment in the international market interested in tourism locations in Bosnia and Herzegovina, as well as in the Republic of Srpska. Transparency of today’s market, great opportunities for investments, gives support for the development of rural tourism that has all preconditions to become one of the major recognizable forms of tourism in our country.

U Republici Srpskoj najposjećeniji su banjski centri – Banja Vrućica (Teslić), Banja Slatina (Laktaši), Banja Mlječanica (Kozarska Dubica), Banja Dvorovi (Dvorovi), Banja Laktaši (Laktaši), Banja Kulaši (Prnjavor), Banja Guber (Srebrenica), Banje Terme-Ozren (Petrovo), Banja Vilina Vlas (Višegrad), zatim slijede Olimpijski centar Jahorina, destinacije većih opština (Banjaluka, Trebinje, Bijeljina, Istočno Sarajevo), područja nacionalnih parkova Kozare i Sutjeske, lokaliteti sa vjerskim obilježjima i znamenitostima,..., ali gotovo svako od njih zahtjeva osavremenjavanje i mi težimo ka tome. Nastojimo iskoristiti postojeći trenutak kada na međunarodnom tržištu počinje da se javlja interes za turističke lokacije u BiH, a samim tim i u Republici Srpskoj. Otvorenost današnjeg tržišta i velike mogućnosti za investiciona ulaganja , kao i ekološka očuvanost idu u prilog razvoju turizma Srpske, pa tako i razvoj seoskog turizma ima sve preduslove da postane jedan od značajnijih prepoznatljivih vidova turizma naše zemlje.

Rivers Drina, Vrbas, Sava, Pliva, Ribnik, Una and Bosna, as well as lakes Balkana, Bočac, Bardača and Bilećko, are kinds of paradise for fishing, fly fishing. Some of them are well known for wild water rafting and cannoning. Therefore, we will take the opportunity to emphasize maintenance of World Championship in rafting on the rivers Vrbas and Tara, event that affected on the Republic of Srpska to be presented as an attractive and very interesting for this kind of adventure tourism.

Rijeke Drina, Vrbas, Sava, Pliva, Ribnik, Una i Bosna, kao i jezera Balkana, Bočac, Bardača i Bilećko jezero, raj su za ribolov, fly fishing, a za neke i u svijetu sve traženiji rafting i kanjoning. Zato ćemo iskoristiti priliku i istaći održavanje Svjetskog prvenstva u raftingu na Vrbasu i Tari, manifestacije koja je uticala na to da se destinacija Republika Srpska predstavi kao atraktivna i veoma interesantna naročito za ovaj vid avanturističkog turizma.

Ministry of Trade and Tourism of Republic of Srpska working on programming, organizing and implementing a series of activities in order to create high quality and recognizable tourist product of the Republic of Srpska.

U tom pravcu Ministarstvo trgovine i turizma radilo je i radi na programiranju, organizovanju i sprovođenju niza aktivnosti u zemlji i inostranstvu u cilju stvaranja kvalitetnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda Republike Srpske.

MINISTER OF TRADE AND TOURISM OF REPUBLIKA SRPSKA Predrag Gluhaković

M I N I STAR TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE Mr Predrag Gluhaković

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske Mr Predrag Gluhaković, Ministar trgovine i turizma Republika Srpske Adresa Ministarstva: Trg Republike Srpske br.1, 78 000 Banja Luka Kontakt telefon: +387 51 338 769, +387 51 338 764 E – mail adresa: mtt@mtt.vladars.net Web adresa: www.vladars.net

27


TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE Bana Milosavljevića 8 78000 Banja Luka Tel: +387 (0)51 229 720 Fax: +387 (0)51 229 721 e-mail: tors@teol.net www.turizamrs.org Turistička organizacija Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 78000 Banja Luka Tel: +387 (0)51 232 760 Fax: +387 (0)51 232 761 e-mail: tobl@teol.net www.banjaluka-tourism.com Turistička organizacija Trebinje Preobraženska ulica bb 89101 Trebinje Tel: +387 (0)59 273 120 Fax: +387 (0)59 273 122 e-mail: tourist_trebinje@yahoo. com www.trebinjeturizam.com Turistička organizacija Prijedor Akademika Jovana Raškovića 18 79000 Prijedor Tel: +387 (0)52 243 030 Fax: +387 (0)52 243 031 e-mail: torg@prijedor.com www.visitprijedor.com Turistička organizacija Laktaši Karađorđeva 58 78250 Laktaši Tel: +387 (0)51 533 269 Fax: +387 (0)51 533 269 e-mail: tool@teol.net www.turizamlaktasi.rs.sr Turistička organizacija Šipovo Gavrila Principa 7 a 70270 Šipovo Tel: +387 (0)50 371 928 Fax: +387 (0)50 371 928 e-mail: office@sipovo-tourism. com www.sipovo-tourism.com

Turistička organizacija Zvornik Svetog Save 56 75400 Zvornik Tel/Fax: +387 (0)56 210 184 e-mail: tooz@teol.net www.zvornikturizam.org

Vinski podrum »Anđelić« Komrad d.o.o. Gorica bb 89101 Trebinje Fax: +387 (0)59 280 320 www.podrum-andjelic.com

IZLAGAČI

Vinski podrum »Tarana« Luke Vukalovića bb 89101 Trebinje Tel: +387 (0)59 260 220 e-mail: t.d.s.@teol.net

Restoran »Šoja« Vl. Sretanka Šoja Vuka Karadžića 98 75400 Zvornik Tel: +387 (0)56 211 021 E-mail: restoransoja@yahoo.com www.restoransoja.com

»Žabac« – izrada etno namještaja Vl. Sreten Aleksić Dobojske brigade 25 74000 Doboj Tel: +387 (0)53 224 135 GSM: +387 (0)66 932 666

Suvenirnica »ART ŠPAIZ« Vl. Milić Dražen Stari grad 89100 Trebinje Tel: +387 (0)65 904 285 e-mail: drazam@teol.net

Udruženje žena »Duga« Kralja Petra I Karađorđevića 88 78000 Banja Luka Tel: +387 (0)51 312 208 Fax: +387 (0)51 307 866 e-mail: duga@blic.net www.etnosuveniri.com

»Ljekobilje« Trebinje Ul. Republike Srpske br.35 89100 Trebinje Tel: +387 (0)59 223 883 Fax: +387 (0)59 260 568 e-mail: ljbilje@teol.net www.rico.co.yu

Etno-selo »Stanišići« Vl. Boris Stanišić Pavlovića put bb 76300 Bijeljina Tel: +387 (0)55 350 306 Fax: +387 (0)55 350 309 e-mail: office@etno-selo.com www.etno-selo.com

»Herzeg Med«, proizvodnja meda Ul. Mokri dolovi 31 89101 Trebinje Tel/fax +387 (0)59 220 606 e-mail: info@herzegmed.ba www.herzegmed.ba Podrum »Vukoje« Hrupjela 28 89101 Trebinje Tel: +387 (0)59 270 370 Fax: +387 (0)59 270 371 e-mail: podrum-vukoje@teol.net www.podrum-vukoje.com

Eko-centar »Ljekarice« Vl. Dragomir Lončar Lončari 79000 Prijedor Tel/Fax: +387 (0)52 318 089 e-mail: info@eko-centarljekarice. com www.eko-centarljekarice.com

Udruženje žena »Vasila« Ul. Stepe Stepanovića 7 89100 Trebinje Tel: +387 (0)65 963 098 e-mail: vasilatb@yahoo.com

»Ognjište« – Pravoslavna etno galerija Vl. Risto Gavrilović Jahorinski put bb

28

71420 Pale Tel/Fax: +387 (0)57 225 779 e-mail: ognjiste@paleol.net www.orthodox-ethnogallery. com Belladonna – proizvodi od šumskih plodova Malo Blaško bb 78250 Laktaši Tel. +387 (0)51 588 298 Fax: +387 (0)51 218 454 e-mail: belladonna_bl@yahoo. com www.belladonna.ba Kap po Kap – proizvodnja zdrave hrane Put organske hrane BB 78250 Laktaši Tel: +387 (0)51 530 726 GSM: +387 (0)65 670 740 e-mail: info@kappokap.com www.kappokap.com Plantago čajevi Malo Blaško bb 75253 Slatina, Laktaši Tel: +387 (0)51 587 005 Fax: +387 (0)51 587 007 e-mail: info@plantagocajevi. com www.plantagocajevi.com Milenko Milovac Proizvođač suvenira i predmeta od drveta Strojice 70270 Šipovo GSM: +387 (0)65 572 722 Riste Tošić Proizvođač suvenira i predmeta od drveta (izrada gusli i bačvica) 70270 Šipovo GSM: +387 (0)65 061 536 Božo Tošić Proizvođač suvenira i predmeta od drveta (izrada gusli) 70270 Šipovo GSM: +387 (0)65 993 146


Grad Zagreb Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti Zagreba, prijatelji!

Dear fellow citizens, dear guests of Zagreb, dear friends! I wish you a warm welcome to the 7th exhibition of products and services from rural areas Eco – Ethno Croatia, greater, wealthier and more significant than ever before.

Želim vam srdačnu dobrodošlicu na 7. sajam proizvoda i usluga ruralnih područja »Eko-etno Hrvatska«, veći, bogatiji i važniji no ikada prije. Osnovna ideja, koja nas je pokrenula prije sedam godina, pokazala se izvanredno uspješnom pa je ove godine širimo s prvim izdanjem sajma »Eko – etno Europa« i ruralnog turizma »Eko – etno Tour«. Danas želimo i možemo još bolje prezentirati ekološku i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju te promicati seoski turizam s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, čiji nas ubrzani razvoj iskreno veseli.

The basic idea that started it all seven years ago has proven extremely successful so that this year we are expanding it with the first exhibition of Eco – Ethno Europe and exhibition of rural tourism Eco – Ethno Tour. Today we wish and are able to even better present ecological and conventional agricultural production, and promote rural tourism of the City of Zagreb and the County of Zagreb, whose rapid development brings nothing but pure joy to all of us.

Nakon mnogobrojnih napora i dugogodišnjeg truda svih nas uključenih u projekt razvitka ekološke poljoprivrede na širem području glavnog grada Hrvatske, možemo biti ponosni na ono što smo stekli i što ostvarujemo, u cilju proizvodnje zdrave hrane i proizvoda koji će biti konkurentni na tržištu, a uz očuvanje naše tradicije i izvornosti. Veseli nas ovogodišnja eko-etno berba koju vam s ponosom ovdje predstavljamo.

Following numerous efforts and years of hard work of all those involved in the project of development of ecological agriculture in broader area of the capital of Croatia, we can be proud of what we have achieved and are achieving in terms of production of healthy food and products that will be competitive in the market while preserving our tradition and origins. We are overcome with joy for this year’s harvest that we proudly present here.

Grad Zagreb putem Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, nemalim sredstvima, subvencijama, kreditima i pomoćima nastoji usmjeriti i podržati poljoprivrednu proizvodnju na način da kakvoćom i ponudom zadovolji potrebe svojih građana i omogući isplativost našim poljoprivrednicima.

The City of Zagreb, through its Office for Agriculture and Forestry and its substantial financial grants, loans, and supports, has tried to organize and support agricultural production so that its quality and offer satisfy the needs of our citizens and enable viability of our agricultural producers.

Koristim ovu prigodu da vas obavijestim da je u tijeku provedba novih mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zagreba kojima se, kroz strukturne potpore, želi povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, te što bolje pripremiti naše

I would like to use this opportunity to inform you that we are implementing a new set of measures for development of agriculture in the City of Zagreb, which aim at increasing competitiveness of agricultural production through structural support, thus ensuring readiness of our agricultural producers for conditions expected after the accession of Croatia to the European Union.

poljoprivredne proizvođače za uvjete koji ih očekuju pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji. Pozivam sve poštovane sugrađane i prijatelje Zagreba da posjete ovogodišnje izdanje sajma »Eko-etno Hrvatska« i uživaju u jesenjoj berbi bogatstava koje smo stekli teškim i napornim radom, a želimo ih s ponosom predstaviti i podijeliti s vama.

I invite all honourable fellow citizens and friends of Zagreb to visit this year’s exhibition Eco – Ethno Croatia and enjoy the autumn harvest of the yield grown by hard work that we are proud to present and share with you.

Ugodno vrijeme na sajmu te mnoge uspješne godine i jesenje berbe želi vam,

Have a pleasant time at the exhibition, and many happy returns and autumn harvests,

Milan Bandić,

Milan Bandić,

gradonačelnik Grada Zagreba

Mayor of the City of Zagreb

29


Vinska cesta Grada Zagreba Stjepan Polovanec Đurđekovec 10362 Kašina 091/6008 666

OPG Knezić Dragutin Wickerhauserova 11 10000 Zagreb 4635 272 maslačkovo vino

Vinska cesta Grada Zagreba Stjepan Tomurad Vurnovečka 5 Vurnovec 098/812 786

Fragaria d. o. o. IV Ravnice, 10000 Zagreb, 098/388 033 voće

Vinska cesta Grada Zagreba Neven Brglez Kumanova 5 Jesenovec 098/9443 092

OPG Ivković Travanjska 18 10000 Zagreb kontakt osoba Frane Ivković 099/3691007 voćni sokovi i jabuke

Vinska cesta Grada Zagreba Kurija Žunec Kumi 12 Jesenovac 099/220180 Vinska cesta Grada Zagreba Blaž Kašnar Kašnarova 4 G. Gornja 091/7322986 Vinska cesta Grada Zagreba Fakultetsko dobro-Jazbina Vinska cesta Grada Zagreba Franjo Trupeljak Novoselački put 40 098/238 567 OPG - Pavlić Boris Perjasićka 3, 10000 Zagreb, kontakt osoba Bori Pavlović 0917635035 đem od bazge Mina Petra Petričec Svibovec 8 10000 Zagreb 098/481 200 etno tekstilne rukotvorine

091/2728 173 bio zimnica, žitarice, brašno, domaći kruh, bio kolači Sviječarsko-medičarski obrt Oporovečki vinogradi 4 10000 Zagreb kontakt osoba Tomica Marica 098/189 5328 licitar, medičarski proizvodi OPG Župančić – Maslač Horvati, Sljemenska 7, 10436 Rakov Potok kontakt osoba Gordan Maslač 091/2323 167 ekološki đemovi OPG Mudrić Šuškovići bb Medvedski breg 10000 Zagreb kontakt osoba Marija Mudrtić 098/410834 začinsko bilje

Proizvodno trgovački obrt Cerovečki Krešimir Ilica 49 10000 Zagreb 4847 417 kišobrani i suncobrani Likovna umjetnička udruga Blajheri Remetinečki gaj 20b 10000 Zagreb 091/55309786 etno izlošci

»Cohero« d. o. o. Grebengradska 18 10000 Zagreb kontakt osoba Barbara Dasović 098/1726819 izrada fontana sa ukrasnim biljem

Polj. Zadruga »Kupinaeko«Zagreb Orahovac 5b 10000 Zagreb kontakt osoba Zdravko Biškup 095/9076395 đem od kupina, kup. vino i rakija

OPG Lidija Galjer Humboltova 12 10000 Zagreb kontakt osoba Lidija Galjer 091/4555 235 ovčji, kozji i kravlji sir Zadruga branitelja Zagreb Trg sportova 2 10000 Zagreb kontakt osoba Ivan Strancarić 091/2308945 biljno voćni napitci, rakije

»Smid« T. Matića 1 10000 Zagreb kontakt osoba Mirjana Strancarić 2993 729 hrenada, jabučni ocat, zgrebačka muštarda

Pčelarstvo Bilić Teškovec 16 10090 Zagreb kontakt osoba Miro Bilić 091/2514371 med i pčelinji proizvodi

»Bio Zrno« Habijanovac 45 10343 N. Kapela kontakt osoba Zlata Nanić

30

OPG Bijelić Jadranka Primorska 7 10000 Zagreb kontakt osoba Jadranka bijelić 098/1924613 med i proizvodi od meda OPG Tea Lovrić Tratinska 31 10000 Zagreb kontakt osoba Tea Lovrić 098/412350 lavanda i proizvodi od lavande Udruga »HUMUS« Zagreb Ivanićgradska 54 10000 Zagreb kontakt osoba mr. sc. Božidar Dugonjić 098/602291 propagiranje ekološkog načina korištenja organskog otpada OPG Čizmek Nevenka Hrvatskog sokola 67 10000 Zagreb kontakt osoba Nevenka Čizmek 098/9293367 đem od aronije Udruga Šumovlasnika i šumoposjednika Bikić Zlatko P. Heruca 5 098/230967 suveniri OPG Kolarić Kata Mažuranića 17 10361 S. Kraljevec 091/5294182 tjestenina, ukrašena nojeva jaja i nakit od ljuske Akad. Umjet. B. Vulić Veselka Tenžere 1 10000 Zagreb 091/5867742 tkanica, šticne, sunčana čipka Ivan Arambašić, branitelj Zagreb suveniri


Brodsko-posavska županija

Poštovani,

Eco- ethno fair is the most important fair type event in Republic of Croatia that gives the opportunity to present products and services of rural areas and it is of great significance for rural development and preserving of traditional attainments. Entire Croatia, as well as our Brodsko-posavska County, has plentiful but insufficiently represented cultural, traditional and nature heritage, therefore the events like this are the best way to introduce and represent this generous tourist offer to general public and at the same time to make them aware of tourist and economic development of rural areas. The aim of this fair is to gather craftsmen, undertakers, businessmen, agronomical producers and traders of equipment to represent their products and services in the best possible way and to help them find the way for representing their area and its autochthonous facilities.

Sajam eko-etno Hrvatska najvažnija je manifestacija sajamskog tipa na kojoj se mogu predstaviti proizvodi i usluge ruralnih područja, te kao takva ima neprocjenjiv značaj za ruralni razvoj i očuvanje tradicijskih tekovina uvažavajući najnovije trendove u gospodarstvu i ekonomiji. Hrvatska u cjelini, a tako i naša, Brodsko-posavska županija imaju bogatu, ali nedovoljno zastupljenu kulturnu, tradicijsku i prirodnu baštinu, stoga su manifestacije poput ove najbolji način predstavljanja te bogate ponude i osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti ka turističko gospodarskoj ponudi ruralnih sredina. Cilj sajma je okupiti na jednom mjestu obrtnike, poduzetnike, gospodarstvenike, te poljoprivredne proizvođače i trgovce opreme kako bi što bolje prezentirali svoje proizvode i usluge, te tako na jedinstven način predstavili svoj kraj i njegovu autohtonu ponudu.

Considering great agricultural potential of BrodskoPosavska County, we see the development of rural areas through synthesis of agricultural production, development of continental tourism and guidance of great natural values by use of modern technologies, but taking care of preserving traditional attainments. The success of Eco- ethno Croatia is evidenced by increasing number of drawers and visitors every year, making more and more business contacts; this fair has outgrow its framework. Connection of tradition and sustainable development, as the main attribute of this event, will enable development of certain counties as well as entire Croatia and improve the content of the segment enological and gastronomic offer. This fair has really great and generous offer of folkloric and ethno-ecological wealth from all of Croatian counties, municipalities and towns, and that fact makes us sure that everyone would find something for themselves. This gives us hope that next year we will meet at the fair in even greater number.

Imajući u vidu bogati poljoprivredni potencijal Brodskoposavske županije, razvoj ruralnih dijelova vidimo kroz sintezu poljoprivredne proizvodnje, razvoja kontinentalnog turizma i upravljanje bogatim prirodnim vrijednostima primjenjujući najmodernije ideje i tehnologije, ali ujedno čuvajući tradicijske tekovine. O uspješnosti manifestacije Eko-etno Hrvatska, koja iz godine u godinu prerasta svoje okvire, svjedoči i sve veći broj izlagača i posjetitelja, te brojni novi poslovni kontakti. Spoj baštine i održivog razvoja, kao glavne značajke ove manifestacije, omogućit će razvoj kako pojedinih županija, tako i cijele Hrvatske u segmentu enološke i gastro ponude. Sigurni smo da će svako, iz bogate ponude sajma, te kroz stručna predavanja i prezentacije, pronaći nešto za sebe od folklornog i eko-etno bogatstva mnogobrojnih hrvatskih županija, gradova i općina uz želju da se do godine susretnemo u još većem broju.

Sincerely yours,

ŽUPAN

BRODSKO-POSAVSKA COUNTY

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

COUNTY PERFECT

Danijel Marušić, dr.vet.med.

Danijel Marušić, dr.vet.med.

32


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Adresa: 35000 Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br. 1 Telefon: 035/216-232, 035/216-152, fax: 035/216-239 Kontakt: Danijel Marušić, župan www.bpz.hr GRAD SLAVONSKI BROD Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Vukovarska 1 Telefon/fax: 035/217-000; 217-007 Kontakt osoba: Mirko Duspara, gradonačelnik www.slavonski-brod.hr OPĆINA GARČIN Adresa: 35 212 Garčin, Kralja Tomislava 90 Telefon:035/422-442 Kontakt osoba: Mato Grgić, dipl.iur. www.opcina-garcin.hr HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD Adresa: 35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 31/II, p.p.401 Telefon: ++385/0/35 44 85 83 Fax: ++385/0/35 44 85 91 Internet: www.hgk.hr E-mail: hgksb@hgk.hr Kontakt osoba: Vlatko Blekić, predsjednik Krešimir Rudec, tajnik HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 46/1d Telefon: 035/447-017, 035/407440, 035/442-356 Fax: 035/447-441 E-mail: ok-sl.brod@sb.htnet.hr Kontakt osobe: Zvonimir Ćirić, predsjednik Željka Pergl, tajnik TURISTIČKA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Osnivač: Brodsko-posavska županija Adresa: 35000 Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br. 1 Telefon: 035/408-393, fax: 035/408-392 Kontakt osoba: Petar Huljić, direktor www.tzbpz.hr Rustikalni namještaj »Žir« Kralja Tomislava 92 35212 Garčin Telefon: 035/422-486 www.zir.hr

Konjički klub »Ramarin« 35212 Garčin, Kralja Tomislava 62 Telefon: 091-2700-162 Kontakt osoba: Damir Samardžić

OPG IVKOVIĆ Proizvodnja domaćih kolača, pekmeza, đemova od šljiva i višanja, voćnih likera i rakija Adresa: 35400 Nova Gradiška, Kralja P. Krešimira IV/25 Kontakt osoba: Emica Ivković Telefon: 035/360-330

OPG »Vitas« Adresa: 35 211 Trnjani, Sv. Marka 91 Telefon: 035/422-177 Mobitel: 098 955 1975 e-mail: vilijamovka.vitas@gmail. com Kontakt osoba: Vitas Milan Osnovne informacije: proizvodnja voćnih rakija

BRODSKI KULEN OBITELJI POLJAK Proizvodnja kulena i ostalih suhomesnatih proizvoda Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Vinogorska 97 Telefon: 035/465-349 Mobitel: 091/784-41-50 Kontakt osoba: Marijan Poljak

OPG Ivaniš – eko imanje Adresa: 35214 Donji Andrijevci, Divoševci 6 Tel: 035/ 454 622 Mob: 098/ 164 9945 E-mail: ivica.ivanis@sb.t-com.hr Kontakt osoba: Ivica Ivaniš Proizvodnja glistera od kalilfornijskih glista, proizvodi od soje

OPG Novoselac Suhomesnati proizvodi Adresa: 35400 Nova Gradiška, Mala 13 Mob: 098/ 9815006, 099/794 55 79 Tel: 035/364882; 01/5492-062 Kontakt osoba: Damir Novoselac E-mail: damir.novoselac@ optima-telekom.hr

Korina d.o.o., Kozmetički proizvodi na biljnoj bazi Adresa: Baruna Trenka 105, 35400 Nova Gradiška Tel: 035/360200 Mob: 091/548440 E-mail: korinang9@hotmail.hr Web: www.korina.hr Kontakti: Domagoj i Ivan Koričić

OPG Borna Halambek Proizvodi od kupine Adresa: 35420 Staro Petrovo Selo, Kralja Zvonimira 29 Kontakt osoba: Borna Halambek Telefon: 035/387-473, 091/9335190

OPG Berić Vlatka Proizvodnja i prodaja dimljenog kozjeg sira – »Alpino, ljutko i biberko« 35400 Nova Gradiška, Ljupina 82 Tel. 035/360-200 Mob. 091-5486-440 e-mail: opgberic@gmail.com

OPG Blaženka Denis Uzgoj i prerada lješnjaka Adresa: 35420 Staro Petrovo Selo, Kralja Zvonimira 64 Kontakt osoba: Blaženka Denis Telefon: 035/387-709, mob. 099/5163-162 UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA »SVETI VINKO« Adresa: 35420 Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava Telefon: 035/387-114 Mobitel: 098/901-17-28 Kontakt osoba: Stjepan Pavlagić, predsjednik

OPG Baboselac Suhomesnati proizvodi Adresa: 35208 Ruščica, Donja Bebrina 32 Kontakt: Darko Baboselac Telefon: 098/412-338 Email: darko.baboselac@sb.tcom.hr

UDRUGA ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPNIK Adresa: 35253 Brodski Stupnik, S. Radića 73 Telefon: 091/729-0387 Kontakt osoba: Nada Zubić

UDRUGA PČELARA NEKTAR NOVA GRADIŠKA Adresa: 35 410 Nova Kapela, Batrina, A. Starčevića 5b Tel: 035/384 407 Mob: 091/5587033 Kontakt osoba: Pavlović Marica Osnovne informacije: proizvodnja meda, propolisa i ostalih proizvoda od pčela

NARODNI VEZ – trgovački obrt Izrada rukotvorina Adresa: 35 000 Slavonski Brod, Pavla Radića 1 Telefon, fax: 035/490-182 Mob: 091/788 0985 E-mail: narodni-vez@net.hr Kontakt osoba: Josip Dujmić

OPG Vokičić - Kozji sir, kulen 35 423 Vrbje, Dolina 37 Kontakt osoba: Anka Vokičić Telefon: 035/346-125, mob. 099681-7943

33

OBRT – izrada suvenira i predmeta za uspomenu Adresa: 35420 Staro Petrovo Selo, Štivica 133 Telefon, fax: 035/327-218 Kontakt osoba: Slavko Španić »DRAGO« stolarsko bačvarski obrt Adresa: 35 252 Sibinj, Br. Radića 80 Telefon, fax: 035/425918 Kontakt osoba: Petar Vlainić »BRUNO« izrada opreme za lov i suvenira Adresa: 35425 Davor, Gundulićeva 53 Telefon: 035/347-687 Vlasnik: Bruno Furić BRANITELJSKA ZADRUGA »SJEME, PANJ, UMJETNOST, ŽIVOT« Adresa: 35000 Slavonski Brod, Košarevac bb Telefon: +385/ 035 / 627069; Mobitel:095-907-6956 E-mail: spuz@net.hr; Web: www.bz-spuz.hr; Kontakt osoba: Andrej Macko OPG TWOREK Suhomesnati proizvodi Adresa: 35 400 Nova Gradiška, Kralja Tomislava 179 c Telefon: 035/352-267 Mob: 091/5448476 E-mail: mario.tworek@zg.t-com. hr Kontakt osoba: Mario Tworek OPG ŠAINČEVIĆ Ovčiji sir Adresa: Oprisavci 175, Oprisavci Tel: 035/227051 Mob: 098/917-3911 Proizvodnja kozjeg sira. E-mail: antun.saincevic@inet.hr Kontakt osoba: Antun Šainčević EKO TURISTIČKA ZADRUGA »EDUCO« Adresa: 35000 Slavonski Brod, N. Zrinskog 41 Telefon/fax: 035/410-215 Mob: 098/ 138 9784 E-mail: educo1@sb.t-com.hr Kontakt osoba : Slavko Vuković Proizvodni program delikatesnih tradicijskih i ekoloških proizvoda »Slavonska eko škrinja« GLOBUS TRGOVINA d.o.o. Adresa: 35000 Slavonski Brod, Ivana pl. Zajca 1 Telefon: 035/404-760, mob. 091/6164-768 E-mail: globus.trgovina@sb.tcom.hr Kontakt osoba: Goran Tonkić Proizvodnja ostaloga namještaja


Dubrovačko-neretvanska županija Dear ladies and gentlemen, dear participants of the »Eko-etno« event in Croatia, I am very happy that you have joined us at this very significant event in which we have participated for many years in a row and I would like to warmly welcome you in the name of the Dubrovnik-Neretva County and also personally. For us, this is a unique opportunity to showcase a fragment of the beauties which can be found in our county. Poštovane dame i gospodo, dragi sudionici manifestacije EKO-ETNO Hrvatska,

- We can open ajar the door of our county’s hidden corners and show you their beauty

vrlo sam sretan da mi se pružila prilika pozdraviti vas u ime Dubrovačko-neretvanske županije i u svoje osobno, na ovoj značajnoj manifestaciji, na kojoj tradicionalno sudjelujemo dugi niz godina.

- We can open the chests smelling of pyrethrum, thyme and wormwood - We can put on our golden embroidery and our traditional earrings, which see the light of day only during the Saint Blasius’ Feast

Prilika je to da prikažemo djelić našega bogatstva;

- We can dance the way our ancestors used to and we can listen to the sound of the piano coming from the Atrium of the Rector’s Palace and flying across the city

- da otškrinemo vrata ljepote dubrovačko-neretvanskih kantuna, - da otvorimo stare baule, koji vonjaju na buhač, popunac i osjenač,

- We can raise our glasses full of Dionysius’ golden sweet nectar and drink in the name of the beauty of life, in the name of enjoyment and friendship

- da prošetamo zlatovez i rečine, što obično danje svjetlo samo o Festi sv. Vlaha uživaju, - da zabalamo kontradance i osluhnemo zvuk klavira što Gradom razliježe se iz atrija Kneževa dvora,

We open the doors of our homes and open up our arms to welcome dear guests, friends and well-meaning travellers. We can paraphrase the words of our famous playwright Marin Držić:

- te da zlatnim i gustim nektarom boga Dionizija nazdravimo ljepoti življenja, uživanja i druženja.

You give what you have

Otvorenih korta i raširenih ruku dočekujemo goste, prijatelje i putnike namjernike, jer kako zapisa proslavljeni Dum Marin Držić:

And the one who gives it all, gives a lot The one who gives his heart, gives away his entire self.

Što se ima, to se dava

History has used the thinnest of threads to wave together peoples, languages, customs and traditions, to bring together people from the west with those from the east using the skill of the ancient Greek goddess Harmonia, the daughter of Ares and Aphrodite, the personification of concord, order and hamony. And all this intricate and skilful mixture came to life here, in our county bordered by rivers, by mountains covered in rocks and by the beautiful seaside; in our county laden with hundreds of ever-green islands and cliffs which look as if they were made of lace carved by the wind and the sea.

Tko sve dava, vele dava, a tko srce dava, svega sebe dava. Povijest je na našim prostorima satkala priču najtananijih niti, ispreplela narode, jezike i običaje, spojila istok sa zapadom umijećem starogrčke boginje Harmonije, lijepe kćeri Aresa i Afrodite, personifikacije sloge, reda i sklada, u županiji omeđenoj rijekama, krševitim brdima i pitomim uzmorjem, obdarenoj stotinama vazdazelenih otoka, otočića te poput čipke morem i vjetrom izrezbarenim hridima. Čudesna ljupkost i očaravajuća ljepost krajolika od davnina je privlačila znane i neznane, poznate i nepoznate, unosila i širila mir i spokoj, poticala stvaralaštvo i umjeteonstvo.

The marvellous charm and the enchanting beauty of the landscape have always attracted those who were born here as well as strangers, those we do and do not know and they have brought and spread peace and serenity as well as encouraged art and creativity.

Mjesto je susreta viđenijih osoba svijeta, ali i mjesto, gdje svatko može pronaći samo svoju valu, svoj žal, svoj kamen nad kojim se nadvio vjetrom iskrivljen kvrgavi bor, davno zaboravljenu šumsku stazicu ili neistraženu, sivu omirinu.

Not only is our county the meeting place of world renowned people, but it is also a place where everyone can find their own little bay, a rock shaded by a pine tree tired from struggling with the wind, a long forgotten wood-path or an unexplored ruin.

Dubrovačko-neretvanska županija mjesto je koje vas očekuje i srdačno dočekuje.

The Dubrovnik-Neretva County is a place which awaits and welcomes you with an open heart.

Svim izlagačima želim dobro predstavljanje i kvalitetne poslove, a posjetiteljima ugodne trenutke uz hrvatsku kulturnu baštinu i samo nama svojstvenu tradiciju.

I hope that all the exhibitors will present themselves in the best of lights and that all the visitors will enjoy the moments spent getting to know the Croatian cultural heritage and our very own traditions.

S poštovanjem,

Yours sincerely, ŽUPAN

DUBROVNIK-NERETVA COUNTY PREFECT

Nikola Dobroslavić, prof.

Nikola Dobroslavić, prof.

35


NIKOLA ĐURAČIĆ – OBRT NATURA DALMATIA Hodilje26., 20 230 Ston Tel: 020/754-050 Mob: 099/677-64-07 E-mail: natura.dalmatia@gmail. com Web: naturadalmatia.hr Popis proizvoda: tradicijske likere stonskog kraja, rakije, sol sa aromatičnim i začinskim biljem, slatke delicije, domaći sapun od čistog maslinovog ulja, pčelinjeg voska sa dodatkom eteričnih ulja lavande i ružmarina, masažna ulja UDRUGA PLAVAC MALIPELJEŠAC – ANTO MATINOVIĆ, predsjednik udruge 20246 Janjina – Pelješac Tel: 020 742 010 Fax: 020 742 019 E-mail: udruga.plavac.malipeljesac@du.htnet.hr Kontakt osoba: Slobodan Rosić, 098/ 486 293 Izlošci: Vina – dingač, postup, plavac mali, rukatac-maraština, Prezentacije JADRAN ANTUNOVIĆ – OBRT LIKERI ANTUNOVIĆ Privor 10, 20 242 Oskorušno e-mail: jadran.antunovic@du.tcom.hr tel: 020 713 227 mob: 091/561 0781 Izlošci: rakije i likeri UDRUGA LAĐARA NERETVE Marko Marušić Kralja Zvonimira 20, 20 350 Metković Tel: 020 690 037 fax. 020 690 039 email: udruga-ladjara@maratonladja.hr HOTEL MERLOT – BRANKO PROVIĆ Prokopica bb, 20 355 Opuzen Tel: 020 / 410-600 Email: info@hotelmerlot.hr Web: www.hotelmerlot.hr SAPLUN d.o.o. – MARIJA CRNČEVIĆ Stjepana Radića 4, 20210 Cavtat, E-mail: info@saplun.hr Web: www.saplun.hr Izlošci: Sapuni od maslinovog ulja i kozjeg mlijeka i soli za kupanje obogaćene eteričnim uljima biljaka karakterističnih za dubrovačko područje ARS LONGA DUBROVNIK d.o.o. – LUCIJA OREŠIĆ Od Sv. Dominika bb, 20000 Dubrovnik

Tel: (020) 322 092 Fax: (020) 322 091 Mob: 099/2150 250 E-mail: ars.longa@du.t-com.hr Web: dubrovacka-kuca.com Opis djelatnosti: proizvodnja tradicionalnog ušećerenog voća (arancina, limuncina), ušećerenih badema, kotonjate, amareta, domaćih likera, rozolina, likera od ljute naranče, orahovice itd.

Proizvodi: MALVASIJA DUBROVAČKA BIJELA – vrhunsko vino, prošek od malvasije PZ »PRIJATELJI LASTOVA« – DARINKA KRNČEVIĆ Pušćet bb, 20290 Lastovo Tel: (020) 801 181 Fax: (020) 801 181 Mob: 091/ 44 666 11 E-mail: prijateljilastova@gmail.com Web: www.prijatelji-lastova.com Proizvodi: kapari, džem, rakije, likeri, motar/petrovac – dobitnik oznake HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD koristi se kao salata uz lešade, krumpir, carpaccio i sl.

BLATO 1902 d.d. – IVAN MILAT 20271 Blato, Trg Dr. F. Tuđmana 2 Tel: (020) 851 664 Fax: (020) 851 307 E-mail: blato@blato1902.hr Web adresa: www. poljoprivredablato.hr Proizvodnja vina

BILI DVORI d.o.o. – ŽELJKA SILIĆ Uvala Mirci, 20 269 Lovište, Pelješac Mob: 099 / 213-6264 telefon: (020) 711167,fax: (020) 711167 web: www.bili-dvori.com

SMILJANJA MATIJACA OBRT CUKARIN Ul. Hrvatske bratske zajednice bb, 20260 Korčula Tel: (020) 711 055 Fax: (020) 711 055 Mob: 098/ 432 954 E-mail: smiljana.matijaca1@ du.t-com.hr Web: www.cukarin.hr Dobitnik oznake HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD Proizvodi: Tradicionalni domaći kolači

PZ JEDINSTVO SMOKVICA– RATKO PECOTIĆ Smokvica bb, 20 272 Smokvica Tel: 020 / 831-026 Fax: 020 / 831-006 Proizvodi: vino Admiral, bijelo vino Moreška, Pošip Korčula, Rukatac Smokvica, Pošip Smokvica PZ POŠIP ČARA- LUKA MARELIĆ Čara, 20 273 Čara Tel: 020 / 833-126 Fax: 020 / 833-006 Proizvodi: Pošip, Rukatac

FANITO ŽUVELA OBRT FANITO Ulica 35.br.6, 20270 Vela Luka Tel: (020) 813 833 Fax: (020) 813 833 Mob: 098/ 485 128 E-mail: fanito@fanito.hr Dobitnik oznake »Izvorno hrvatsko« i »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD« Masline i maslinovo ulje

DUBROVAČKI PODRUMI – BOŽO MARTINOVIĆ Gruda, 20 215 Gruda Tel: 020 /791-440 Fax: 020 / 791-494 Email: dubrovacki-podrumi@ du.htnet.hr Web stranica: www.dubrovackipodrumi.hr Proizvodi: Ragusa crno, Ragusa rose, Plavac, Ragusa bijelo, Kadarun, Cabernet Sauvignon, Merlot; Vrhunska vina: Plavac mali, Plausus plavac mali barique, Merlotina merlot barique, Trajectum cabernet sauvignon barique

FELICITA d.o.o. – TONČI ŠKRATULJA Lastovo bb, 20290 Lastovo Tel: (020) 801 266 Fax: (020) 801 266 Mob: 098/ 287 648 E-mail: felicita@du.t-com.hr Proizvodi: marinirane kozice, marinirani inčuni, marinirana tuna, slani inčuni, smrunuti program

UDRUGA PELJEŠKI VINSKI PUTI - MATO VIOLIĆ MATUŠKO Kuna 8, 20 243 Kuna Pelješka Tel: 020 / 742-393 Fax: 020 / 742-393

VINARSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA »MALVASIJA DUBROVAČKA BIJELA KARAMAN« – NIKO KARAMAN 20217 Pridvorje Tel: (020) 797 008 Fax: (020) 797 023 Mob: 098/ 238 386 E-mail: anita.karaman@zg.tcom.hr

MILA GAVRAN – OBRT PUT SRCA Uz Skaline 8, 20 240 Trpanj Mob: 098/ 674-305

36

MILJAS D.O.O. – IVO MILJAS Mihanići, Kraljeva 8, 20 217 Pridvorje Tel: (020) 797 135 Fax: (020) 358 174 Mob. 098/ 847 172, Zvonko Miljas Vino: Maraština Miljas – kvalitetno bijelo vino; Plavac Miljas – kvalitetno crno vino DART – DUBROVAČKA UDRUGA BEZ GRANICA – MAJA KOVAČEVIĆ Petra Krešimira IV 49, 20 000 Dubrovnik Tel: 095 / 900-6054 Fax: 020 / 323-891 Email: Maja_dbk@yahoo.co.uk MARCO POLO MYSTIQUE – CVITA BOKŠIĆ Tel/fax: 020 / 711 167 ZVONKO ŠULENTIĆ – OBRT CRO RENT Tel: 020 / 711-908 Mob: 098 / 243-209 NIKI CURAĆ – KOKTEL BAR »DOS LOCOS« Mob.: 091/ 528 89 71 FRANO GAVRANIĆ – KONOBA »KOMIN« Mob. : 098 / 847 057 JADRAN ZLOKIĆ – ULJARA »MANJAVINKA« Mob.: 098/ 929 50 73 BALDO PAVLINA – OBRT ZA AUTOHTONE SUVENIRE Mob.: 098/ 432 488 JOLANDA LIPANOVIĆ – OBRT ZA RIBARSTVO Mob: 098/344 937 FRANICA MANDIĆ Božidara Rašice 2, 10 000 Zagreb Mob: 098/906-5783 Knjiga »Tradicionalna korčulanska kuharica« UDRUGA EKO OMBLIĆI Kontakt osoba: Jadranka Šimunković Tel: 020 /455-155 Mob: 091/788-9879 Email: eko-omblici@du.htnet.hr OBITELJSKO DOMAĆINSTVO FRANKOVIĆ – ANTUN FRANKOVIĆ Metohija 10, 20 230 Ston Tel: 020 / 753-106 Mob: 098 / 344-985 Proizvodi: maslinovo ulje


100%

DOMAΔE


Krapinsko-zagorska županija

Poštovani posjetitelji i sudionici priredbe »EKO-ETNO HRVATSKA« 2009.g.

Dear visitors and participants of »ECO-ETNO CROATIA 2009« manifestation

Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas i ove godine u ime Krapinsko-zagorske županije i pozvati da posjetite naš izložbeni prostor kojim smo nastojali prezentirati dio ljepote i turističke ponude Zagorja. Prošlogodišnja »Srebrena medalja« obvezuje nas i potiče da i ovogodišnji nastup oplemenimo i predstavimo se u najboljem svijetlu.

On behalf of the authorities of the Krapina-Zagorje County, it is my honour and a distinct pleasure to convey my warmest greetings to all of you and to invite you to visit our showroom where we have endeavoured to present a fragment of the beauty and the tourist supply of the Zagorje region. The last year’s »Silver Medal« has obliged us and also encouraged us to ennoble this year’s performance and to present us in our best edition yet.

Krapinsko-zagorska županija svoj razvoj temelji na principu održivosti ruralnih područja i razvoju seoskog turizma kao važnog segmenta turističke ponude. To potkrepljuje i činjenica da je sve veći broj obiteljskih gospodarstava koji uz široku lepezu proizvoda i usluga temeljenih na tradiciji i autohtonosti, nude jedinstven doživljaj odmora u prirodi .To je i dodatni motiv i prilog našoj odluci da ulažemo u razvoj ruralnog prostora kao važnog segmenta ukupnih gospodarskih mogućnosti ali i sastavni dio dugoročnih planova razvoja.

The Krapina-Zagorje County has based its upgrowth on the principle of the sustainable development of the rural environments as well as the upsurge of the rural tourism as an important fragment of the full tourist offer of our County. This fact is being corroborated by the enlargement of the number of the family farms. These domestic crafts offer a variety of products and services based on the tradition and the autochthony of our region as well as on the unique experience of the out-of-door relaxation. This represents an additional motive and the addendum to our decision to invest in the rural development as in the major segment of the economic possibilities and long-term development plans of our County.

Subvencijama i nepovratnim potporama – od ekološke proizvodnje, tradicijskih obrta, preko stočarstva, zaštite prirode, edukacije i niza drugih projekata, županija ne odstupa od održivog razvoja uz što manji negativni utjecaj na okoliš, kulturu, potičući rast prihoda i zapošljavanja, uz očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.

The County remains persistent in adopting the whole sustainable development practice with the emphasis on the reduction of the negative impact of the urban, modern way of living on the environment and culture by stimulating the growth of the income, the enlargement of the number of workplaces and the preservation of the natural resources for the future generations. In general, the mentioned sustainable development practice is being carried through by giving the subventions and non-refundable funds in the area of organic agriculture, traditional crafts, cattle-breeding, also environmental protection and education etc.

Stoga Vas još jednom pozivam da nas posjetite i uvjerite se u ljepotu Zagorja i mogućnosti koje pruža za odmor duše i tijela. Ž U PAN mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

So, to wrap up, we once again kindly invite you to visit us and to convince yourselves just how beautiful Zagorje is and how great are our opportunities for total body and soul relaxation. County Prefect MSc Siniša Hajdaš Dončić

38


Turistička zajednica KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice tel/fax : 049/233-653 e-mail : info@tz-zagorje.hr web: www.tz-zagorje.hr IZLAGAČ: KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Magistratska 1 49000 Krapina Telefon: 049/329-111 Telefax: 049/329-255 e-mail: tajnistvo@kr.zagzupanija.hr Kontakt osoba: Marija Roksandić

Mob: 098/555-414 www.klet-kozjak.hr

www.grešna-gorica.com Vlasnik: Damir Podboj

www.terme-jezercica.hr Direktor: Ernest Svažić

VUGLEC BREG Škarićevo151 49224 Lepajci tel.: 049/345-015 fax: 049/345-032 mob: 098/398-598 www.vuglec-breg.hr Vlasnik: Boris Vuglec

VINOTOČJE »POD TABOROM« Hum Košnički 13/1 49216 Desinić Tel.: 049/343-516 mob: 098/468-339 www.pod-taborom.hr

AQUAE-VIVAE Antuna Mihanovića 2 49217 Krapinske Toplice tel.:049/202-202 e-mail:aquae-vivae@kr.t-com.hr www.aquae-vivae.hr Direktor: Dragutin Plahutar

SUIZLAGAČI: TURISTIČKA ZAJEDNICA KZŽ Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Tel/Fax: 049/233-653 e-mail: info@tz-zagorje.hr; www.tz-zagorje.hr

TURISTIČKA AGENCIJA »ART TURIZAM« Trg slobode 1 49250 Zlatar Tel./fax: 049466-995 www.antoma.hr Vlasnik: Dubravka Šala

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA KRAPINA Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Telefon: 049/371-883, 371-885 Fax: 049/371-884 e-mail: hgkkr@hgk.hr

SEOSKI TURIZAM »TRSEK« Trnovec Desinički 23 49216 Desinić Tel./fax:049/343-464 www.trsek.hr Vlasnik:Josip Ptičar

KLET KOZJAK Kozjak 18a 49223 Sveti Križ Začretje Tel.: +385(0)49/228-800 Faks: +385(0)49 228-899

Udruga »Klaster tradicijskih obrta Marije Bistrice« Zagrebačka bb 49 246 Marija Bistrica Gordana Mahmet Habazin, predsjednica +385 98 1936-995 Tomo Kovačić, dopredsjednik, + 385 91 5577-552

LOJZEKOVA HIŽA Gusakovec 116 49245 Gornja Stubica Tel.: 049/469 -325 mob: 098/250-592 www.lojzekovahiza.com Vlasnik: Darko Grden

VINARIJA »VINSKI VRH« Gorjaki 56, Hrašćina Tel: 01 6611101, 049 458 287 Fax: 049 458 287 Mob: 098 261 147 EMail: libertin@libertin.hr Web: www.libertin.hr Vlasnik: Tomislav Bolfan TERME TUHELJ Gajeva 4 4949215 Tuheljske Toplice tel.:203-000 e-mail:info@terme-tuhelj.hr www.terme-tuhelj.hr Direktor: Ivana Kolar

SEOSKI TURIZAM »GREŠNA GORICA« Taborgradska 3 49216 Desinić Tel.:049/343-001 Tel./fax:049/343-242

TERME JEZERČICA Toplička 80 49240 Donja Stubica tel.:049/200-601 e-mail: info@terme-jezercica.hr

39

HOTEL »MATIJA GUBEC« Viktora Šipeka 35 49244 Stubičke Toplice tel.:049/252-501 e-mail:hng@kr.t-com.hr www.hotel-mgubec.com Direktor: Ljubica Kumpar BOBO TRGOVINA Bobovje 41 49000 Krapina mob:098/728-136 Vlasnica: Marina Bobovečki OPG ČIŽMEK Hrvatskog Sokola 7 (imanje, Plavić - Miljana) 10000 Zagreb mob.: 098/9293367 Vlasnica: Nikolina Čižmek ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK K. Š. Gjalskog 5 Telefon: 049/221-620 e-mail: skola.umjetnosti.zabok@ kr.t-com.hr www.ss-sudigo-zabok.skole.hr


. . . www.she.hr www.ƉrŽĮƟrĂũ.hr www.ŵeƚrŽͲƉŽrƚĂů.hr www.ŝŐrĂũ.hr www.ŵĂƉe.hr www.infopunkt.tv ĂŐreď.hr

WůĂninskĂϮ͕ĂŐreďteů.ϬϭϱϱϱϭϯϱϬfĂdž.ϬϭϱϱϱϭϯϱϭeͲŵĂiů͗infoΛŵŵrenjĂ.hr


Osječko-baranjska županija

Poštovane gospođe i gospodo, izlagači i pokrovitelji, dragi posjetitelji, cijenjeni uzvanici,

Distinguished ladies and gentlemen, exhibitors and sponsors, dear visitors and guests:

srdačno vas u ime Osječko-baranjske županije i svoje osobno pozdravljam i želim dobrodošlicu na sve programe 7. Izložbe Eko-etno Hrvatska 2009.,

Allow me to greet you and wish you welcome to all the programs of EcoEthno Croatia 2009 personally and in behalf of Osijek-Baranja County. This manifestation supports a general rural development objective, i.e., a regional economic development, based on a subsidiarity idea and environmental awareness while respecting the natural, historical, and culturological local communities’ specificities. Osijek-Baranja County founds its development mostly on a self-sufficient agriculture but also on the crafts and trades, transportation and industry and increasingly on the tourism industry.

Ova manifestacija podupire opći cilj ruralnoga razvoja, tj. regionalni gospodarski razvoj utemeljen na ideji održivosti i ekološkoj osviještenosti uz uvažavanje prirodnih, povijesnih i kulturoloških posebnosti lokalnih zajednica. Osječko-baranjska županija svoj razvoj zasniva na poljoprivredi ali i na obrtu, prometu i industriji, a sve više i na turizmu.

Osijek-Baranja County is the 2nd in the Republic of Croatia according to the number of inhabitants, and such are its developmental ambitions. An economic regional restructuralization from a productional area into a strong commercial center with a real shopping mall invasion announces a strong élan of transportational development and County’s positioning into one of the strongest Croatian transportational crossroads.

Osječko-baranjska županija druga je po broju stanovnika u Republici Hrvatskoj, a takve su joj zasigurno i razvojne ambicije. Gospodarski preustroj regije iz proizvodnoga područja u snažno trgovačko središte s pravom invazijom megamarketa nagovješćuje snažan zamah prometnoga razvoja i pozicioniranje Županije u jedno od najjačih prometnih čvorišta Hrvatske.

The global tourist trends increasingly demonstrate a modified tourists’ behavior, whereby the tourists try to enjoy as many variant experiences during their journey as possible. A rural tourism concept corresponds to this demand form, integrating a cultural, village, environmental, sports, medical, adventurous, scientific, religious and ethnological component. In our County, existent are all presuppositions for the rural tourism development, being an important generator of economic development and life condition improvements in these areas.

Turistički trendovi u svijetu sve više pokazuju promijenjeno ponašanje turista, koji nastoje doživjeti što je moguće više različitih iskustava tijekom svoga putovanja. Ovome obliku potražnje odgovara koncept ruralnoga turizma, koji integrira kulturnu, seosku, ekološku, športsku, lječilišnu, avanturističku, vjersku i etnološku sastavnicu. U našoj Županiji postoje sve pretpostavke za razvoj ruralnoga turizma i očekujemo da postane značajan pokretač gospodarskoga razvoja i poboljšanja životnih uvjeta na ovim prostorima.

The continental area awakening is connected to an invigoration of the Croatian national space, wherein the Osijek-Baranja County’s contribution is also unavoidable. We are sure that we will surmount all the difficulties we are faced with by the richness of our tradition, old crafts and trades, world-renown gastronomy, and souvenirs that are full of the Slavonia and Baranja plains energy.

Buđenje kontinentalnoga područja kao turističke destinacije vezano je uz nezaobilazan doprinos Osječko-baranjske županije. Bogatstvom tradicije, starih obrta, svjetski priznatom gastronomijom, suvenirima koji su puni snage slavonsko-baranjske ravnice, uvjereni smo da ćemo premostiti sve teškoće s kojima smo suočeni. Sve vas pozivam da razgledate izložbeni prostor Osječko-baranjske županije, na kojem smo pokušali predstaviti dio naših ekoloških proizvoda i tradicijskoga obrta, pokazati kako se nekada živjelo i radilo u Slavoniji i Baranji te istaknuti mogućnosti ruralnoga turizma.

Dear visitors, I invite you all to see the Osijek-Baranja County’s exhibition stand, whereat we have tried to represent a part of our environmental products and emphasize the rural tourism possibilities. Dear visitors, welcome to the County wherein the historicocultural heritage, traditional way of life, and preserved nature coexist in a happy union with the medicinal, adventurous, sports, hunting, fishing, environmental and rural tourism. We wish you our welcome by a unique gastronomic offer enriched by special Slavonia and Baranja wines and the known broad Slavonian soul hospitality as well.

Dobrodošli u Županiju u kojoj su kulturno-povijesna baština, tradicijski način života i očuvana priroda u sretnome jedinstvu s lječilišnim, avanturističkim, športskim, lovnim, ribolovnim, ekološkim i ruralnim turizmom. Dobrodošlicu vam želimo i jedinstvenom gastronomskom ponudom uz osebujna slavonsko-baranjska vina i poznatu gostoljubivost široke slavonske duše.

Take a rest at this exhibition stand and enjoy listening to the sounds of tamburitzas and a joyful Slavonian song, try the domestic paprika-flavored sausage (kulen), refresh yourself while drinking the famous wines and treat yourself by the Slavonian cakes. May you also be amazed by the Slavonian folk costumes, handiworks, webbed ribbons and golden embroideries and let them persuade you to visit and take a rest in our tourist pearls like the Bizovac spas, the unique Kopački rit Natural Park, and the shady Baranja, Đakovo, Erdut and Feričanci vineyards.

Opustite se na ovom izložbenom prostoru i uživajte uz zvuke tamburice i veselu pjesmu slavonsku, kušajte domaći kulen, osvježite se čuvenim vinima i zasladite slavonskim kolačima. Neka i vas zadive naša ruha, rukotvorine, tkanice i zlatovezi i nagovore na posjet i odmor u našim biserima poput Bizovačkih toplica, jedinstvenoga Kopačkog rita i sjenovitih baranjskih, đakovačkih, erdutskih i feričanačkih vinogorja. U našoj Županiji imat ćete potpun i nezaboravan doživljaj!

In our County, you will have a full an unforgettable experience. County Prefect, dr. sc. Vladimir Šišljagić

Župan, dr. sc. Vladimir Šišljagić

41


OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSIJEK, TRG A. STARČEVIĆA 2 telefon: 031/221-500, telefax: 031/203-191 BIOPA – UDRUGA ZA ORGANSKO-BIOLOŠKU PROIZVODNJU 31000 Osijek, Đakovština 2 tel: 031/204-949, fax: 031/204-949 kontakt osoba: Siniša Levaković GERŠTMAJER MIHALJ – UDRUGA VINARA BARANJE 31307 Zmajevac, Petefija Šandora 31 tel: 091/3515-586 kontakt osoba : Mihalj Gerštmajer SLAVONKA – UDRUGA PROIZVOĐAČA PRIRODNE DOMAĆE ŠLJIVOVAČE 31000 Osijek, Marjanska 58 tel: 031/377-598, fax: 031/377-598 kontakt osoba: Stipa Galović, predsjednik RADIONICA KERAMIKE »ASTALOŠ«, BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, F. Tuđmana 4 tel: 031/701-620, 098/945-5990 kontakt osoba: Daniel Astaloš, vlasnik UDRUGA ŽENA »HRVATSKA ŽENA BARANJA« BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 2 tel: 031/703-100 kontakt osoba: Marija Keler »VERUM« D.O.O. BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir, A. Starčevića 7 tel: 098/777-630 e-mail: janja.celikovic@tzgbelimanastir.hr kontakt osoba: Janja Čeliković, vlasnik RUKOTVORINE – IZRADA UKRASNIH I ODJEVNIH PREDMETA 31000 Osijek, Županijska 15 tel: 031/212-217 kontakt osoba: Mara Vakoš, vlasnik, proizvođač autohtonih slavonskih suvenira LEHKI JELICA I FRANJO 31554 Gat, Kolodvorska 71 tel: 031/674-198 kontakt osoba: Lehki Jelica

MIRA JURKIN- KUĆA ZA ODMOR 31205 Aljmaš, Podunavlje 20c tel: 031/595-103 kontakt osoba: Mira Jurkin

IVAN GREGUREK, KNEŽEVI VINOGRADI 31309 Kneževi Vinogradi, Glavna 150 tel: 031/730-929 kontakt osoba: Ivan Gregurek

UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT »LOVAC« KRČMA »KOD DANETA« 31205 Aljmaš, Trg Braće Radića 22 tel: 031/595-007 kontakt osoba: Drago Dumančić

SKLEPIĆ – TURISTIČKI SMJEŠTAJ 31327 Bilje, Dubrovačka 30 tel: 031/750-243, 098/739-159, 098/1918-118 kontakt osoba: Gordana Sklepić, vlasnik IPK ERDUTSKI VINOGRADI 31206 Erdut, Trg Branka Hercega 1 tel: 031/596-555 fax: 031/596-138 e-mail: komercijala@erdutskivinogradi.hr

SEOSKO GOSPODARSTVO I KONOBA »ZEKO« 31205Aljmaš, Braće Radića 29 tel: 031/595-188; 091/550-50-66; 098/990-77-90 www.konoba-zeko.net kontakt osoba: Zvonko i Jasna Zec

ĐAKOVAČKA VINA D.D. 31418 Drenje, Mandićevac bb tel: 031/837-200 kontakt osoba: Josip Garvanović, direktor

»BLAŽEKOVIĆ« MEDIČAR I VOSKAR 31000 Osijek, Reisnerova 131 tel: 031/372-546, 091/628-7536 kontakt osoba: Antonija Ranogajec, vlasnik

FERAVINO D.O.O. FERIČANCI 31512 Feričanci, Ferićeva 16 tel: 031/603-213 kontakt osoba: Domagoj Njegovan, direktor

PZ »SLAVONSKA PČELA« 31000 Osijek, S. Radića 30 tel: 091/504-1575 kontakt osoba: Anđelka Skrletović, upravitelj

VINSKI PODRUMI BELJE D.D. 31309 Kneževi Vinogradi, Petefija Šandora 2 tel: 031/730-902 kontakt osoba: Baldo Matić, direktor

»ČOČIĆ« - SALON POKLONA 31000 Osijek, Gundulićeva 9 tel: 031/210-000, fax: 200-569 e-meil: cococgiesler@net.hr kontakt osoba: Vedrana ČočićGiesler, vlasnik

STUDIO GALERIJA TEMPLAR 35000 Našice, Pejačevićev trg 4 tel: 091/5407546 kontakt osoba: Srečko Perković (slikanje-ulje na platnu, na licu mjesta, motivi mrtva priroda)

JOSIĆ – OBITELJSKI PODRUM 31307 Zmajevac, Planina 194 tel: 098/252-657 kontakt osoba: Vlatka Josić, vlasnik

»ĐANIĆ« OBRT ZA TRADICIONALNU PROIZVODNJU 31433 Podgorač, Petra Preradovića 3 tel: 098/370818, 091/5898360 kontakt osoba: Goran Đanić

KOLAR LJUDEVIT, SUZA 31308 Suza, Maršala Tita 6 tel: 031/733-081 kontakt osoba: Ljudevit Kolar

PČELARSKA UDRUGA »BARANJA« 31300 Beli Manastir, Školska 11 tel: 031/700-168 kontakt osoba: Ivan Pašić

KOVAČ IŠTVAN, SUZA 31308 Suza, Petefija Šandora 13 tel: 031/733-182 kontakt osoba: Ištvan Kovač

PČELARSKA ZADRUGA »PČELARI SLAVONIJE I BARANJE«, OSIJEK

MARJAN MARINČIĆ, ZMAJEVAC 31307 Zmajevac, Planina 91a tel: 091/373-0020 kontakt osoba: Marjan Marinčić

Seljačko domaćinstvo Stjepan Bulić, proizvodnja kulena

42

Tel: 031/595-125 Aljmaš Kontakt osoba: Stjepan Bulić Seljačko domaćinstvo »Zlatko Hašćek«, proizvodnja rakije Tel: 031/595-209 Aljmaš Kontakt osoba: Zlatko Hašćek Seljačko domaćinstvo »Kod Joze Trskana« Tel: 031/582-240; 091/584.60-08 Fax: 031/582-241 e-mail: mdjurkov@yahoo.com M. Palinkaša 21, Aljmaš Kontakt osoba: Branka i Josip Đurkov Poljoprivredna srednja škola Dalj, proizvodnja jagoda, meda i rakija Udruga malih vinara iz Erduta Udruge žena DORA - Aljmaš, TEA – Bijelo Brdo, GORD – Dalj i VITA – Erdut, suveniri, rukotvorine Poljoprivredna zadruga »Vinogradar«, proizvodnja rakija Tel: 031/571-093; 098/1864-860 Fax: 031/571-092 Bana Josipa Jelačića 15, Erdut »Zadruga Stari Dalj«, proizvodnja suhomesnatih proizvoda, Dalj Obrt »Aladić« Tel: 098/212-293 Josipa Kozarca, 31540 Donji Miholjac Kontakt osoba: Goran Aladić Kupinovo vino, džemovi i kupinova rakija (samo izlošci) «Hobođ«, poljoprivredni obrt tel: 031/631-342 Augusta Harambašića 50, Donji Miholjac Kontakt osoba: Dario Kinjerovac Lješnjaci (samo izlošci) OPG Vešligaj Tel: 098/477-292 Braće Radića 21, Golinci, pošta 31543 Miholjački Poreč Kontakt osoba: Jasminka Vešligaj Kozji sir, kolači od sira, pekmezi, marmelade, proizvodi od meda (prodajno i izlošci) SUVENIRI Tel: 095/82-11-129 Matije Gupca 59, Beli Manastir Kontakt osoba: Melita Lesić


MIROVNA GRUPA »OAZA« Tel: 031/70-50-55 e-mail: oaza_bm@yahoo.com www.oaza-bm.hr Jožefa Antala 3, Beli Manastir Kontakt osoba: Jelena MatijevićOpačić UDRUGA ŽENA »BARANJSKO SRCE« Tel: 098/95-77-753 Trg Slobode 17, Beli Manastir Kontakt osoba: Zdenka Leskovar AGROTURISTIČKA ZAJEDNICA VALPOVŠTINE Tel: 098/305-708 e-mail: tolics@pfos.hr Trg Fabijana Šovagovića 2, Ladimirevci Kontakt osoba: Snježana Tolić ANRI za turizam G. Čevapovića 6, Osijek Tel: 031/202-201

Fax: 031/202-238 e-mail: kraljgustera@net.hr www.anri.hr

OPG »Gazdić« 31550 Valpovo Tina Ujevića 23

UDRUGA »ŠOKAČKA GRANA« J.J. Strossmayera 200, 31000 Osijek Tel/fax: 307-518 info@sokacka-grana.hr www.sokacka-grana.hr

KRONOS D.O.O. 31 000 Osijek, L. Jagera 14 Tel. 214-511 Ekološko društvo ZELENI OSIJEK Opatijska 26 f (zgrada Konzuma, Jug 2) 31000 Osijek telefon 031 565 180 telefaks 031 565 182 zeleni telefon 062 123 456 e-mail: zeleni-osijek@os.htnet.hr

EKO – KOZARI SLAVONIJE I BARANJE Š. Petefija 29, 31328 Lug Tel. 091/1750750 dario.geto@os.t-com.hr

GalacticaNet d.o.o. turistička agencija Lavoslava Ružičke 7,Šećerana, 31300 Beli Manastir. ID CODE:HR-AB-31-030092188 MB:02220954

PROIZVODNJA DOMAĆIH KOLAČA »EVINI DOMAĆI KOLAČI« D. Cesarića 54 31550 Valpovo

Ž.R. 2360000-1101956369 Tel/fax:031 725 065,Mob.091 1790 103 E-mail:galacticanet@os.t-com-hr www.galacticanet.hr UDRUGA KREATIVA - izrada tradicijskog nakita od koštica i sjemenki, - izrada torbi od jute i prirodnih materijala i - izrada slika od presjeka keramike. Predsjednica: Sandra VranješBrković, A. Stepinca 33, Darda 091/795-56-21 UDRUGA KULINARA »GASTRONOMSKI KULEN« 31400 Đakovo, P. Preradovića 25 tel. 031/813-391, fax 031/814-063

Smještajni kapaciteti u Osječko-baranjskoj županiji Hoteli HOTEL OSIJEK **** Adresa: Šamačka 4, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 230 333 Fax: +385 (0)31 230 444 Kapacitet: 260 postelja web: www.hotelosijek.hr e-mail: info@hotelosijek.hr HOTEL WALDINGER **** Adresa: Županijska 8, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 25 04 50 Fax: +385 (0)31 25 04 53 e-mail: info@waldinger.hr web: www.waldinger.hr Kapacitet: 31 postelja VILLA SVETI ROK **** Obiteljski hotel - pansion s 4 zvjezdice Adresa: Svetog Roka 13, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 31 04 90 Mobile: +385 (0)91 92 94 384 Fax: +385 (0)31 31 04 99 e-mail: villa.sveti.rok@os.t-com.hr web: www.villa-sveti-rok.hr Kapacitet: 14 + 2 postelje HOTEL PATRIA **** Adresa: Osječka 1c, 31300 Beli Manastir Telefon: +385 (0)31 710 710 Fax: +385 (0)31 710 720 Kapacitet: 80 postelja web: www.hotelpatria.hr e-mail: info@hotelpatria.hr ZOO HOTEL **** Adresa: Sjevernodravska obala

bb, Tvrđavica, 31000 Osijek Telefon: (031) 22 99 22 Fax: (031) 22 99 11 web: www.zoo-hotel.com e-mail: zoo-hotel@zoo-hotel. com

HOTEL DRAVA *** Adresa: I. F. Gundulića 25a, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 25 05 00 web: www.hotel-drava.com e-mail: drava1@optinet.hr Kapacitet: 21 postelja

HOTEL VILLA VALPOVO **** Adresa: Bana Josipa Jelačića 1, 31550 Valpovo Telefon: +385 (0)31 65 19 60 i +385 (0)31 65 47 61 Fax: +385 (0)31 65 47 60 web: www.villa-valpovo.hr e-mail: milec@villa-valpovo.hr Kapacitet: 70 postelja

HOTEL SILVER *** Adresa: Martina Divalta 84, 3100 Osijek Telefon: +385 (0)31 58 25 35 Fax: +385 (0)31 58 25 36 web: www.hotel-silver.hr e-mail: hotel@hotel-silver.hr Kapacitet: 50 postelja

HOTEL BLAŽA *** Adresa: Ante Starčevića 156a, 31400 Ðakovo Telefon: +385 (0)31 81 67 60 Fax: +385 (0)31 81 67 64 Kapacitet: 46 postelja

HOTEL VILA ARISTON *** Adresa: Andrije Kačića Miošića 6, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 25 13 51 Fax: +385 (0)31 25 13 50 web: www.hotelaristonosijek.hr e-mail: ariston.d.o.o@ os.t-com.hr Kapacitet: 21 postelja (18 + 3 pomoćna)

HOTEL ÐAKOVO *** Adresa: Nikole Tesle 52, 31400 Ðakovo Telefon: +385 (0)31 84 05 70 Fax: +385 (0)31 84 05 71 e-mail: hotel-djakovo@hi. t-com.hr Kapacitet: 50 postelja

HOTEL SLAVONA *** Adresa: Gajeva 15A, 31540 Donji Miholjac Telefoni: +385 (0)31 63 06 94, +385 (0)31 63 08 55 Fax: +385 (0)31 63 08 54 e-mail: slavona@email. t-com.hr Kapacitet: 13 postelja

HOTEL MILLENNIUM *** Adresa: Kralja Petra Svačića 12, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 53 13 30 Fax: +385 (0)31 53 13 31 web: www.hotel-millennium.hr e-mail: info@hotel-millennium.hr Kapacitet: 37 postelja

HOTEL BORIK ** Adresa: Vukovarska 99, 31540 Donji Miholjac Telefoni: +385 (0)31 63 12 28,

43

+385 (0)31 63 12 68 Fax: +385 (0)31 63 12 68 Kapacitet: 93 postelje HOTEL CENTRAL ** Adresa: Trg Ante Starčevića 6, 3100 Osijek Telefon: +385 (0)31 28 33 99 Fax: +385 (0)31 28 38 91 web: www.hotel-central-os.hr e-mail: hotel-central@os. t-com.hr Kapacitet: 60 postelja HOTEL MURSA ** Adresa: Bartola Kašića 2a, 31000 Osijek Telefon: +385 (0)31 22 49 09 Fax: +385 (0)31 20 76 30 Kapacitet: 260 postelja HOTEL PARK ** Adresa: Trg Pavla Pejačevića 4, 31500 Našice Telefon: +385 (0)31 61 38 22 Fax: +385 (0)31 61 38 22 web: www.hotel-park.hr Kapacitet: 100 postelja HOTEL TERMIA ** Adresa: Sunčana 39, 31222 Bizovac Telefoni: +385 (0)31 68 51 00, +385 (0)31 68 51 82, +385 (0)31 68 51 85 Fax: +385 (0)31 68 51 88 e-mail: marketing@bizovacketoplice.hr web: www.bizovacke-toplice.hr/ termia.htm Kapacitet: 205 postelja


Moteli MOTEL ZELENKROV Adresa: Osječka 167, 31431 Čepin Telefon: (031) 38 32 33 Kapacitet: 14 postelja MOTEL ČEPIN Adresa: Kralja Zvonimira 1, 31431 Čepin Telefon: (031) 38 18 08 Fax: (031) 38 18 00 e-mail: dicione-trade@os.htnet.hr web: www.motel-cepin.com Kapacitet: 26 postelja

Privatni smještaj SMJEŠTAJ OSIJEK Sobe za iznajmljivanje Adresa: Waldingerova 12, 31000 Osijek Telefon: (031) 37 60 01 Mobitel: (099) 689 44 65 e-mail: iva@smjestaj-osijek.com web: www.smjestaj-osijek.com MAKSIMILIAN Sobe za iznajmljivanje Adresa: Franjevačka 12, 31000 Osijek Telefon: (031) 49 75 67 Mobitel: (091) 25 23 834 e-mail: info@maksimilian.hr web: www.maksimilian.hr IVICA I MARICA Seosko gospodarstvo Vlasnik: Nada Piljić Adresa: Ive Lole Ribara 8A, 31315 Karanac Telefon: (031) 20 81 70 Mobitel: (091) 13 73 793 e-mail: ivicaimarica@ivicamarica.com web: www.ivica-marica.com RITAM Sobe za iznajmljivanje Adresa: Kozjačka 76, 31000 Osijek Telefon: (031) 31 03 10 e-mail: hotel-ritam@hotel-ritam.hr web: www.hotel-ritam.hr Seosko gospodarstvo »BILJSKI KROKODIL« Vlasnik: Jelica Šlicer Adresa: Blatna 104, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 07 11 Mobile: (091) 79 82 220 e-mail: info@biljski-krokodil.hr web: www.biljski-krokodil.hr »REGINA« - iznajmljivanje soba Vlasnik: Eleonora Despot Adresa: Županijska 6, 31000 Osijek Telefon: (031) 20 22 03 Fax: (031) 20 20 30 Mobile: (098) 969 95 90 e-mail: reginaosijek@gmail.com web: www.reginaosijek.hr Pansion STROSSMAYER Adresa: J. J. Strossmayera 11, 31000 Osijek

Privatni smještaj »TOLIĆ« Vlasnik: Snježana Tolić Adresa: V. Nazora 2, 31550 Ladimirevci Telefon: (031) 67 10 37 GSM: (098) 98 28 740 e-mail: zanatolic@inet.hr

Telefon: (031) 28 33 10 GSM: (091) 513 56 68 Seosko obiteljsko gospodarstvo »VAŠ« Adresa: Ribarska 82, 31327 Kopačevo Telefon: (031) 75 21 79 GSM: (098) 24 42 85 web: www.kopacevo.pondi.hr Kapacitet: 4+2 ležaja

»SKLEPIĆ« autohtono seljačko gospodarstvo Adresa: Kolodvorska 58, 31315 Karanac Telefon: (031) 72 02 71 GSM: (098) 73 91 59 web: www.sklepic.hr

Privatni smještaj »SUDAR« Vlasnik: Krunoslav Sudar Adresa: K. Tomislava 146, 31222 Bizovac Telefon: (031) 67 50 55 GSM: (098) 972 62 38

»PRENOĆIŠTE DOMIN« Vlasnik: Darko Domin Adresa: Sv. Ane 84, 31000 Osijek GSM: (098) 50 62 90 Fax: (031) 37 28 62 web: www.prenociste-domin.hr

Privatni smještaj »BAKHO« Vlasnik: Zoran Banac Adresa: Ljudevita Posavskog 4, 31301 Branjin Vrh Telefon: (031) 72 73 08 GSM: (098) 169 81 43

Seosko gospodarstvo »JASNA ZEC« Vlasnica: Jasna Zec Adresa: Trg br. Radića 29, 31205 Aljmaš Telefon: (031) 59 51 88 GSM: (091) 55 05 066

Privatni smještaj »IVICA I MARIJA GAŠPARIĆ« Adresa: Slavonska 36, 31300 Beli Manastir Telefon: (031) 70 09 47 Privatni smještaj »MALA KUĆA« Adresa: Ritska 1, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 03 93 GSM: (098) 76 27 06, (091) 57 55 415 e-mail: ivana.pralija@gmail.com web: www.malakuca.com

Seoski turizam »NOVOSEL« Adresa: Kralja Zvonimira 31, 31554 Gat Telefon: (031) 67 41 64 Mobile: (098) 33 47 59 (Slađan) i (099) 511 16 97 (Sandra) e-mail: seoski@turizam-novosel. com web: www.turizam-novosel. com

Privatni smještaj »BARANJSKA OAZA« Vlasnik: Nenad Puktalović Adresa: P. Šandora 63, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 10 07 GSM: (091) 201 82 10, (091) 229 92 20 e-mail: katica.puktalovic2@ os.htnet.hr

Sobe za iznajmljivanje »MIHIĆ« Vlasnica: Kata Mihić Adresa: B. Radića 10, 31222 Samatovci Telefon: (031) 39 21 08 i (031) 56 12 76 Mobile: (091) 894 45 11 e-mail: kmihic@pfos.hr

Privatni smještaj »LACKOVIĆ« Adresa: Vinogradska 5a, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 08 50 GSM: (098) 63 82 08 Privatni smještaj »LUTRA« Vlasnik: Siniša Bagarić Adresa: Tina Ujevića 2, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 09 60

Seoski turizam »KUKURIKU« etno-selo Karanac, Baranja Vlasnik: Nino Mlinaček Adresa: Kolodvorska 18, 31315 Karanac Mobile: (098) 54 75 85 e-mail: kukuriku-karanac@net.hr web: www.karanac.com

Privatni smještaj »JURETA« Adresa: Sunčana 68, 31222 Bizovac Telefon: (031) 67 54 40

Prenoćište »GAŠO« Adresa: Belišće Telefon: (031) 66 36 22 Mobile: (091) 72 62 506

Pansioni

Privatni smještaj »KRANJČEVIĆ« Adresa: Sunčana 7, 31222 Bizovac Telefon: (031) 67 53 37

Pansion JELIĆ Vlasnica: Ana Jelić Adresa: Tina Ujevića 13, Bilje Telefon: (031) 75 05 35 GSM: (098) 138 21 51 e-mail: jelicbogdan@mail.com web: www.pansionjelic.com

Privatni smještaj »MAJETIĆ« Adresa: Sunčana 52, 31222 Bizovac Telefon: (031) 67 50 32

44

Pansion ÐAKOVAČKI VEZOVI Adresa: Ante Starčevića 42, 31400 Ðakovo Telefon: (031) 81 32 17 Kapacitet: 22 postelje Pansion MAZUR Vlasnica: Nataša Mazur Adresa: Kneza Branimira 2, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 02 94 GSM: (098) 89 76 49 AGROTURIZAM CRVENDAĆ Vlasnica: Ankica Bulandžić Adresa: Biljske satnije ZNG RH 5, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 02 64 Fax: (031) 75 02 64 GSM: (091) 201 78 79 e-mail: pansion@crvendac.com web: www.crvendac.com Pansion SABO Adresa: Kneza Branimira 23, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 01 64 Telefon: (031) 75 01 63 GSM: (091) 597 67 72 Pansion ART Vlasnik: Košević Adresa: 31327 Bilje Telefon: (031) 75 03 80 Pansion RIBNJAK 1905 Adresa: S. Radića 1, 31500 Našice Telefon: (031) 60 70 06, (031) 60 72 15 Fax: (031) 60 70 07 Pansion WALDINGER Adresa: Županijska 8, 31000 Osijek Telefon: (031) 25 04 50 Fax: (031) 25 04 53 e-mail: info@waldinger.hr web: www.waldinger.hr Kapacitet: 15 postelja Pansion CORINA Vlasnik: Fetter Ivan Adresa: Tina Ujevića 11, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 09 49 GSM: (095) 907 54 20 i (095) 812 69 46 e-mail: pansion.corina@email. t-com.hr

Apartmani Apartmani VRATA BARANJE Adresa: Vinogradska 17, 31327 Bilje Telefon: (031) 75 14 50 GSM: (098) 63 00 30 e-mail: vrata.baranje@net.hr Apartmani MIRA JURKIN Vlasnica: Mira Jurkin Adresa: Podunavlje 20c, 31205 Aljmaš Telefon: (031) 59 51 03 Kapacitet: 5 postelja


Splitsko-dalmatinska županija Poštovani organizatori i izlagači 7. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja Eko - etno Hrvatske, uvaženi gosti i posjetitelji,

Dear organizers and participants of the 7th exhibition of products and services of rural regions - Eco Ethno Croatia, honourable guests and visitors,

Zahvaljujući organizatorima i pozitivnim iskustvima izlagača, Splitsko-dalmatinska županija se i ove godine aktivno uključila u projekt »Eko-etno Hrvatska« koji je već postao tradicija. Želja nam je na ovoj manifestaciji predstaviti javnosti barem dio raznovrsne i prebogate riznice prirodnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti najveće hrvatske županije.

Thanks to the organizers as well as positive experience of the participants in the past, the County of Split and Dalmatia is actively taking part at this year’s Eco Ethno Croatia project that has become a tradition by now. Our wish is to familiarize the public with at least a small part of the opulent and varied heritage of natural, cultural and traditional values of the largest Croatian county.

S obzirom na prirodne blagodati i iznimnom geografskom položaju, Splitsko-dalmatinska županija izrazito je turistički orijentirana. Stoga je upravo razvoj i unapređenje turizma kao generatora i pokretača ukupnog gospodarskog rasta i razvoja na području naše županije, a time i cijele Hrvatske, jedna od naših ključnih strateških odrednica.

Due to its rich natural resources and exceptional geographical position, Split and Dalmatian county is particularly devoted to the development of tourism. Being the key generator and accelerator of the overall economic growth of our County as well as Croatia on the whole, developing and upgrading tourism presents one of our key strategic points.

Splitsko – dalmatinska županija predstavlja se sa preko 40 poljoprivrednika, obrtnika i malih poduzetnika koji će i ove godine prezentirati svoje proizvode i usluge.

Split and Dalmatia County is this year presented by more than 40 farmers, craftsmen, and small entrepreneurs who will exhibit their products and services.

Projekt »Etno-eko sela« i dalje je naš kapitalni projekt koji ujedinjuje potrebu za očuvanjem kulturne baštine, zaštitu tradicionalne dalmatinske arhitekture i načina života, zadržavanje i povratak domicilnog stanovništva u ruralne dijelove županije, te stvaranje jedinstvenog i visokokvalitetnog turističkog proizvoda. Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije ustanovljen je registar ruralnih naselja koja se tretiraju kao zaštićene cjeline kulturnih dobara. Donošenjem Programa Etno – eko sela naša županija daje konkretan doprinos zaštiti i gospodarstvenoj revalorizaciji zapuštenih sela na našem području.

Project »Etno-eco villages« is still considered the capital project that unifies the need for the preservation of our cultural heritage, protection of the traditional Dalmatian architecture and way of living, staying and return of domicile population to rural parts of the County, all leading to the creation of a unique and high quality tourist product. Within its spatial plan, Split and Dalmatia County has set up a register of rural settlements which are under special care as protected units of cultural heritage. Launching the Program called »Etno-eco villages«, our County is making a real contribution towards the protection and economic re-valorisation of villages that have mainly been uncared for.

Posebnu pozornost također posvećujemo kulturnom turizmu, potpomažući čitav niz kulturnih manifestacija i aktivnosti koje njeguju izvorne, tradicionalne kulturne i običajne vrednote naših krajeva. Podupiremo razvoj i širenje ekološke svijesti i zdravog života, posebno među mladima, surađujući sa školama te drugim ustanovama i organizacijama u gradovima i općinama diljem naše županije.

We give special attention to cultural tourism, supporting all kinds of cultural events and activities that foster authentic and traditional values and customs in this region. In close cooperation with schools and other institutions and organizations in our county, we also encourage the development and rise of ecological awareness and healthy lifestyle, especially among the young.

I ove godine je naša županija prezentirana na gotovo svim svjetskim sajmovima, a izdana je i nova brošura pod nazivom »Gastronomski vodič Splitsko dalmatinske županije«.

Our county is again this year presented at nearly all worldwide known fairs, and the new brochure »Gastro guidebook of Split and Dalmatia County« has been published.

Organizatorima čestitam na uzornoj organizaciji a svim izlagačima želim puno uspjeha na ovogodišnjoj manifestaciji sa željom da se ponovo vidimo dogodine.

Finally, I am using this opportunity to sincerely congratulate the organisers on their outstanding performance and to wish all the presenters a lot of success at this year’s manifestation, hoping to meet again next year.

Srdačan pozdrav, ŽUPAN

Best regards,

mr. Ante Sanader, dipl.ing

COUNTY PREFECT Mr. Ante Sanader, B.Sc.Eng.

46


PODUZETNIČKI CENTAR SINJ d.o.o. za razvoj poduzetništva - Vrlička 41 21230 Sinj (kontakt 021 824 453, 091 735 6526, direktor Ana Barać) Nacionalni Sajam pršuta – prezentacija JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE BIOKOVA Marineta / Mala obala / 16, Makarska 21300 Tel./ fax +385 (0)21 616 924, Podgora – selo bb, Tel. +385 (0)21 625 136; 625 141; e-mail: park-prirode-biokovo@ st.htnet.hr Ravnatelj: Ante Cvitanović TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT A. G. Matoš 60, 21000 Split Tel. 021 / 386-824 Fax. 021 / 386-827 e-mail: turističko-ugostiteljskaškola-split@škole.htnet.hr Obrt »FINI BRAČKI SAPUNI« 21410 Postira – (kontakt osoba: Joško Šantić tel. 021/ 632-168) - proizvodnja fini sapuni na bazi maslinova ulja s dodatkomaromatičnih ulja Obrt »BROJNE« 21480 Vis, Mirni dvori 3, (kontakt osoba: Velimir Mratinić, tel. 021/ 711-893), - proizvodnja autohtonog prehrambenog proizvoda od suhih smokava s aromatičnim biljem SMJELI Proizvodnja pršuta i sušenje mesa po domaćoj recepturi u vlastitim objektima – Šampion kvalitete – najbolji pršut na 3. Nacionalnom sajmu pršuta u Sinju 2008. g. Zlatna medalja na 4. Nacionalnom sajmu pršuta u Sinju 2009.g. Tel. 021/ 655-941 OPG – Vučić Velimir Glavice Proizvodnja kozjeg mlijeka i sira extra kvalitete tel. 098 947-3190 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SINJA 21230 Sinj, Vrlička bb (kontakt osoba: Ante Latinac tel. 021/ 826-352) Izlošci: - promotivni materijal

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TRILJA 21240 Trilj Bana Jelačića 40 (kontakt tel. 021/ 832-510) Izlošci: - promotivni materijal

TPO »GIUSEPPE« 21260 Imotski, Kralja Zvonimira 4, Runovići (kontakt: Mladenka Puljiz) tel. +385 (0) 98 422-259 - proizvodnja domaćih likera Izlošci: - liker višnja – sherry brandy

UDRUGA »POKRENIMO TIJARICU« 21240 Trilj, (kontakt osoba: Ivan Bota 098/ 182-5830) očuvanje kulturne baštine, starih obrta i zanata područja sela Tijarice Izlošci: - promotivni materijal - prezentacija narodne nošnje i običaja

Udruga LIPA DALMACIJA 21217 Kaštel Štafilić, Lucijin put 17 (kontakt: Željana Mornar Deman) tel. 021/ 234-202 mob. 091/ 582-3876, 098/ 1839612 - proizvodnja suvenira Izlošci: - narodna nošnja - zlatovez - etno odjeća, nakit, torbe

OPG – MARIJA MRAVAK 21241 Obrovac sinjski, Gala, Gala bb (kontakt osoba: Marija Mravak tel. 021/ 839-008) − proizvodnja i prerada meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: − med i proizvodi od meda

»MASTRINKA« Udruga maslinara Kaštela Izlošci: - maslinovo ulje OPG – Grgantov 21215 Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 35 (kontakt: Ante Grgantov) mob. 098/ 286-403 - proizvodnja tradicionalnih domaćih likera

»BOKUN d.o.o.« Muć (kontakt osoba: Mate Jukić tel. 021/ 535-066) - prerada šumskog voća Izlošci: - sokovi od šumskog voća - likeri od šumskog voća - džemovi od šumskog voća

Udruga Poljičana »SVETI JURE« 21310 Omiš, Glagoljaška 10 (kontakt: Petar Rodić-Knez) mob. 098/ 983-1377 prezentacija: - poljički soparnik - janjetina na brstinama - poljička juha, poljički gulaš - crni rižot - ostali riblji specijaliteti

»DUJMEX d.o.o.« - Imotski (kontakt osoba: Ljilja Dujmović) - proizvodnja kruha, slastica i proizvoda od tijesta Izlošci: - Imotska torta i rafioli Obrt HERBAE DALMATIAE – JELENA I TEO ERCEG 21300 Makarska, Put požara 14 (kontakt osoba: Jelena Erceg tel. 021/ 613-546 mob. 095/ 815-429) - proizvodnja prirodne kozmetike na bazi djevičanskog maslinovog ulja Izlošci: - eko sapuni s ljekovitim travama - ulja za masažu na bazi maslinova ulja i ekstrakta aromatičnog bilja

DOMAĆA RADINOST, IZR. SUV.-ANTE BOTIĆ 21230 Sinj, Bazana 7 (kontakt: Neda Botić) tel. 021/ 700-183 mob. 099/ 783-1350 - proizvodnja suvenira Izlošci: -zlatovez -oslikano staklo, vaze, ogledala

Obrt GALE TROGIR 21220 Trogir (kontakt: Ivan Ćaleta mob. 098/ 9072-680) - uzgoj maslina - proizvodnja ulja, džemova, likera, smokava

Obrt »SYMPATICO« SOLIN 21210 Solin, Šubićeva 1 (kontakt: Marijana Vranješ) tel. 021/ 215-100, fax. 021/ 215-100 mob. 098/ 324-223 e-mail: sympatico@sympatico.hr - proizvodnja prirodnih sapuna i kozmetike Izlošci: - prirodni sapuni - prirodna kozmetika na bazi bilja

BEK – pušnica d.o.o. 21216 Kaštel Novi, Polinovac 54 a tel. +385 (0) 21 231- 118 faks. +385 (0) 21 231-127 - proizvodnja svježe dimljene ribe

47

»ŠALTURICA« OTOK 21238 Otok, Trg dr. Franje Tuđmana (kontakt: Brankica Marinović) mob. 099/ 401-4574 - izrada izvorne narodne nošnje SLOBODNI UMJETNIK DAVOR IVKOVIĆ 21230 Sinj, Kneza Branimira 4 (kontakt: Davor Ivković) mob. 091/ 547-8485 - proizvodnja suvenira - slikanje (ulje na platnu, ulje na kartonu) OPG Babić Petar Trilj 21240 Trilj, (kontakt: Babić Petar) - proizvodnja meda i proizvoda od meda, propolis, kreme rakija medika, rakija rašeljkovača, višnjevača i orahovica tel. 095/ 905-8294 Izlošci: - med i proizvodi od meda LUXOR D.o.o. SOLIN (kontakt:Marinko Biškić) Put Majdana b.b. Solin Tel:021 212 651 Fax 021 210 299 Mail nadalina@nadalina.hr www.nadalina.hr www.nadalina-cokolade.com.hr Proizvodnja začina, dodataka jelima, čokolada i pralina NADALINA BRANITELJSKA-EKOLOŠKA ZADRUGA »PONIKVA« 21233 Hrvace, Bitelić (kontakt: tel. 021/ 818-040) - sakupljači ljekovitog bilja, sjemenje ljekovitih trava, i proizvodnja kubara O. Š. »OCA PETRA PERICE« 21300 Makarska, Zelenka bb, tel. 021/ 615-180 Ravnateljica: Milica Ujević Voditeljica etno programa: Mirjana Radalj - eko škola koja je osvojila brojne nagrade u raznim projektima Republike Hrvatske na temu ekologija te u svojim radionicama proizvode eko sapune s biokovskim travama, kantarijonovo ulje, mirisne vrećice lavande te keramičke suvenire. Učenici škole koriste maslinovo ulje koje sami proizvode iz maslina u svom školskom vrtu za kojeg su također osvojili brojne nagrade. Ove godine obilježavaju desetljeće znanja. (www.opp.hr) Izlošci: - učenički proizvodi


OPG – LIOVIĆ 21233 Hrvace, Vučipolje bb (kontakt: Ivan Liović) mob. 091/ 541-2186 - proizvodnja i prerada meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: - med i proizvodi od meda »BATLAN d.o.o.« 21238 Otok-Dalmatinski, Otočkih mučenika 12 (kontakt osoba: Ivan Jukić) tel. 021/ 834-577 - proizvodnja kozjeg i miješanog sira, te kozjeg sira u maslinovu ulju »BIK COMMERCE d.o.o.« Radošić, (kontakt osoba: Marko Škopljanac) tel. 021/ 805-666 - turizam i ugostiteljstvo Izlošci:

- prezentacija etno eko sela Radošić

mob. 095/ 903-7011 - razvoj agro turizma na području zagore - izrada izvornih suvenira - edukacije o ekologiji u cilju promicanja turizma u zagori Izlošci: - kalendari na temu Alke i Gospe - suveniri na temu Alke i Gospe

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VRGORCA 21276 Vrgorac, Tina Ujevića 32, tel/ fax: 675-110, Direktor: Kornelija Bajalo Izlošci: - promotivni materijal

VINARIJA ČAPORICE OPG- Klarić Nediljko, 21240 Trilj, Kralja Tomislava 10, (kontakt: Klarić Nediljko) mob. 091/ 792-1363 - uzgoj vinove loze i proizvodnja vina Izlošci: - vino

UDRUGA VINARA I VINOGRADARA OTOKA VISA 21480 Vis Izlošci: Vino DALMATINSKA ZAGORA ZADRUGA AGROTURIZMA I RURALNOG TURIZMA ZAGORE 21230 Sinj, A. Stepinca 2/2 (kontakt: Josip Richter) tel./fax.: 021/ 826-117

»ULJARA VUKŠIĆ« d.o.o. 21210 Solin, (kontakt osoba: Katarina Vukšić) tel. 021/ 217-082

48

- proizvodnja i prerada djevičanskog maslinovog ulja ekstra kakvoće, te proizvodnja slastica i kolača na bazi maslinovog ulja i mediteranskog voća i bilja A. D. A. K. dizajn 21230 Sinj, Vrlička 40 (kontakt: Predrag Barać) tel. 021/ 824-453 - proizvodnja suvenira Izlošci: - pirografija na drvu - kutije za vino - alka ART UNIKAT 21230 Sinj, Kvartiri 4 (kontakt: Vesna Bader) - proizvodnja suvenira - slikanje (ulje na platnu, akvarel, tuš) Izlošci: - povijesni šah - Sinj


*Neka poslovne prilike dolaze k Vama.

*Pretplatite se na Privredni vjesnik.

privredni vjesnik

ÿlanstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori osiguralo je svakom poduzeþu u Hrvatskoj jedan primjerak Privrednog vjesnika. Vašem poduzeþu treba više od jednog primjerka? Nazovite +385 (0)1 5600 027 ili pošaljite zahtjev na broj faksa +385 (0)1 4923 168 ili e-mail pretplata@privredni-vjesnik.hr Godišnja pretplata za RH je 795,00, a polugodišnja 449,00 kn. Za naruĀenih 25 pretplata popust je 10%, dok je popust na 50 pretplata 20%.


Šibensko-kninska županija Dear visitors, we are very glad to participate also in this year in Eko-etno Hrvatska – a fair of products and services from rural areas; the fair that is of special importance for producers of autochthonous products and an opportunity for faster entering into market competition. Such events are especially important also for promotion of rural tourism, and, in addition to its natural, cultural and historical wealth as well as the developed sense for the need for preserving traditional values; Sibenik-Knin County has all the prerequisites for the development of rural tourism. It is for this reason that we organize rural tourism fair in Sibenik-Knin County, in order to promote tourist and agricultural production of our area, all with the aim of strengthening agricultural production in function of tourism and development of rural areas. The rural tourism fair of Sibenik-Knin County is organized every year in May, and I am inviting you all to start planning your visit to our Fair already in this year, and to enjoy with us the abundance of offered food and drinks produced in a traditional way as well as to enjoy natural and cultural beauties of Sibenik-Knin County. By implementing various measures, the county has developed programs that encourage development of rural areas, with the aim to, in addition to diversification of tourist offer, promote development of rural areas and maintain rural households on their land. We encourage development of tourism and agriculture to the largest extent, as these are strategic directions of economic development of Sibenik-Knin County. The county provides, independently or in cooperation with the Croatian government, a range of measures providing co-financing of projects for sustainable development of rural areas in our county, which is based on renewable natural resources, cultural, historical and natural values and traditional features. All of this has resulted in significant positive movements in our efforts to stimulate a uniform level of regional development in our county and the return of young, educated people to the village, who are bearers of modern agricultural production in development, and who can rely on our full support, whether through co-financing of their projects, building agricultural infrastructure, or possibilities for providing loans for agricultural projects. I shall use this opportunity once again to express the willingness of Sibenik-Knin County to proceed with providing favorable conditions in order to provide a uniform level of regional development. In the end I would like to welcome all efforts of Hrvatski farmer d.d. so far, who has promoted Croatian autochthonous products, gastronomic, enological, and other traditional values that make us recognizable and competitive, for the seventh year in a row. Pay a visit to the exhibition area of Sibenik-Knin County and enjoy with us in rich offer of wooden and/or woven handicrafts as well as in top quality autochthonous products.

Poštovani posjetitelji, i ove godine s posebnim zadovoljstvom odazvali smo se pozivu za sudjelovanjem na Eko-etno Hrvatska – sajmu proizvoda i usluga ruralnih područja; Sajmu koji je od osobitog značaja za proizvođače autohtonih proizvoda i prilika za brži ulazak na tržišnu utakmicu. Ovakve i slične manifestacije imaju osobit značaj i za promociju seoskog turizma, a Šibensko-kninska županija uz prirodno i kulturno-povijesno bogatstvo te razvijeni osjećaj za potrebu očuvanja tradicijskih vrijednosti ima sve preduvjete za razvoja seoskog turizma. Upravo na tom tragu i mi u Šibensko-kninskoj županiji organiziramo Sajam agro-turizma koji ima za cilj promovirati turističku i poljoprivrednu proizvodnju našeg kraja, a sve u cilju snaženja poljoprivredne proizvodnje u funkciji turizma i razvoja ruralnih krajeva. Sajam agroturizma Šibensko-kninske županije nastaviti će se organizirati svake godine u svibnju mjesecu, a vas sve zajedno pozivam da, već sad planirate dolazak na naš Sajam i zajedno s nama uživate u bogatstvu ponude hrane i pića proizvedenih na tradicionalan način kao i u prirodnim i kulturnim ljepotama Šibensko-kninske županije. Različitim mjerama u županiji razvijamo programe koji potiču razvoj ruralnih krajeva, gdje nam je cilj, uz diverzifikaciju turističke ponude razvoj ruralnih krajeva i zadržavanje seoskog domaćinstva na svom imanju. Najizravnije potičemo razvoj turizama i poljoprivrede kao strateške odrednice gospodarskog razvoja Šibensko-kninske županije. Samostalno ili u suradnji s Vladom Republike Hrvatske nizom mjera sufinanciramo projekte održivog razvoja ruralnih područja naše županije koji se temelji na obnovljivim prirodnim resursima, kulturno-povijesnim i prirodnim vrijednostima te tradicijskim posebnostima. Sve to rezultiralo je značajnim pozitivnim pomacima u ravnomjernom regionalnom razvoju naše županije i vraćanju mladih, obrazovanih ljudi na selo kao nosioca suvremene poljoprivredne proizvodnje u razvoju koje mogu računati na našu punu potporu; bilo kroz sufinanciranje njihovih projekata, izgradnju poljoprivredne infrastrukture ili mogućnosti osiguranja poljoprivrednih kredita. I ovim putem izražavam spremnost Šibensko-kninske županije da nastavi s osiguranjem povoljnih uvjeta za ravnomjeran regionalan razvoj. Na kraju pozdravljam sve dosadašnje napore Hrvatskog farmera d.d. koji već sedmu godinu za redom promovira hrvatske autohtone proizvode, gastronomske, enološke i ostale tradicionalne vrijednosti koje nas čine prepoznatljivima i konkurentnima. Posjetite izložbeni prostor Šibensko-kninske županije i zajedno s nama uživajte u bogatstvu drvenih i/ili tkanih rukotvorina te u vrhunskim autohtonim proizvodima. Goran Pauk, dipl.oec. Župan Šibensko-kninske županije

County Prefect Goran Pauk

50


Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Aralica Vlasnik: Branka Aralica Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, 22 000 Šibenik Telefon: 022 441 658 Fax: 022 441 658 E-mail: aralica@mail.inet.hr Proizvodi: maslinovo ulje, džem i liker od Maraske, džem crne smokve i orasa, bajame u šećeru Poljoprivredna zadruga Primošten Burni Direktor: Blaž Jurin Adresa: Draga bb, 22 202 Primošten Burni Telefon: 022 574 142 Fax: 022 574 134 e-mail: p.z-primosten.burni@ si.t-com.hr Proizvodi: maslinovo ulje, suhe smokve Dalmacijavino d.d. Poslovna jedinica Drniš Direktor: Tvrtko Topić Adresa: Ivana Meštrovića 38, 22 320 Drniš Telefon: 021 408 333 Fax: 021 338 265 e-mail: dalmacijavino@st.t-com. hr Kontakt osoba: Mirko Radačić Proizvodi: vina, sokovi i alkoholna pića Vinar Stipe Knežević Adresa Put kroz Oklaj, 22 303 Oklaj Telefon: 022 881 245 Fax: 022 881 820 Proizvodi: vino: maraština i debit

Udruga »ŽENA« Drniš Direktor: Milena Perčin Adresa: Postolarska 3, 22 320 Drniš Telefon: 022 886-388 Fax: 022 887-944 e-mail: zena.drnis.woman@ si.t-com.hr Proizvodi: crvena kapa (velika i mala), muška i ženska nošnja, ekološke vrećice,... LASIN d.o.o. Vlasnik: Ivica Džapo Adresa: Gandelj 10, 22 010 Brodarica Telefon: 022 310 935 Fax: 022 310 935 e-mail: Proizvodi: vino Obiteljsko gospodarstvo Paić Vlasnik: Ante Paić Adresa: Bićine velike 31, 22 222 Skradin Telefon: 022 771 348 Fax: 022 771 348 e-mail: kapaic@globalnet.hr Proizvodi: skradinska torta, slatki i slani badem, smokvenjaci, marmelade od šumskog voća, likeri

Poljoprivredni obrt »M&A MED« Vlasnik: Milenko Čavlina Adresa: Tomislavova 84, 22 300 Knin Telefon: 022 889 841 Fax: 022 662 432 Proizvodi: med, medni likeri, medni ocat, propolis

ATELIER VENEL Vlasnik: Nelica Knežević Adresa: Blata 47, 22 211 Vodice Telefon: 022 443 122 Fax: 022 443 122 e-mail: vedran.knezevic@si.tcom.hr Proizvodi: narodne nošnje, šibenska i lička kapa, čestitke

»LIPA« Obrt za izradu narodnih odjevnih predmeta i edukaciju Vlasnik: Liposava Kuštović Adresa: ul. IX Južna obala 3, 22 234 Prvić Šepurine Telefon: 022 448 401 e-mail: lipa1@windowslive. com Proizvodi: ručno izrađene povjesne kape

Obrt za usluge »MASLINJAK« Vlasnik: Zvona Bašić Adresa: Bašina 12, 22 243 Murter Telefon: 022 434 684 Fax: 022 434 653 e-mail: zvonabasic@gmail.com Proizvodi: mreže za ribarstvo, nautiku i sport

Udruga proizvođača drniškog pršuta Predsjednik: Nikola Rakić Adresa: Pakovo Selo, 22 320 Drniš Telefon: 022 864 027 Fax: 022 864 027 e-mail: Proizvodi: pršut, suhomesnati proizvodi (panceta, plećka, pečenica, vrat)

Seosko gospodarstvo »DUGA STRANA« Vlasnik: Ivan Živković Adresa: Zatonskih žrtava 81, 22 215 Zaton Telefon: 022 485 235 Fax: 022 332 537 e-mail: Proizvodi: seoska košara sa sadržajem (maslinovo ulje, vino, rakija, smokve, višnjin liker i sirup)

API-HERBA Vlasnik: Pero Antičević Adresa: Zvonimirova 45, 22 300 Knin Telefon: 022 663 802 Fax: 022 663 802 e-mail: panticev@globalnet.hr Proizvodi: zeleni med, čajevi od ljekovitog bilja, melemi, pčelinji vosak, ljekoviti jastuci

Obrt »FILIPPO« – Baćulov dvor Vlasnik: Jadranka Bolanča Adresa: Draga bb, 22 202 Primošten Burni Telefon: 022 571 320 Fax: 022 571 320 e-mail: info@baculov-dvor.com Proizvodi: rakija, vino i djevičansko ulje u prigodnim pakovanjima, orasi, bajame i suhe smokve u prigodnim pakovanjima, suveniri od kamena i vune, žitarice iz eko uzgoja Seosko domaćinstvo »JURLINOVI DVORI« Vlasnik: Don Stipe Perkov Adresa: Draga bb, 22 202 Primošten Burni Telefon: 022 574 106 Fax: 022 571 320 e-mail: info@jurlinovidvori.org Proizvodi: autohtoni primoštenski proizvodi: vino Babić, pršut, slane srdele, ovčiji sir, kruh ispod peke, lozovaču

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

51


Vukovarsko–srijemska županija Ladies and gentlemen, dear participants and visitors to the 7th »Eco - Ethno Croatia«, an Exhibition of Products and Services of Rural Areas. I am greeting you on behalf of the VukovarSrijem Countv, the easternmost Croatian County, where the Slavonian plain and the hills of Srijem join together. It has been throughout history a meeting point of traffic, culture and history of the East and the West and remains today. The County, which main town is Vukovar, occupies an area of 2,448 square kilometers, which provides so many scenic beauties, cultural monuments, traditional crafts and trades, but also fruitful arable land, vineyards and forests that every county inhabitant, living in 5 cities and 26 municipalities, must work hard to create them into distinguished homemade food and beverages, souvenirs, traditional costumes as well as modern clothes with ethno decorations right up to ethno hairstyle. The history of this region is rich, and so are the finds which testify to it. They are spread all over the County and date from all periods. It is difficult to single out the very best from a rich 8000-years-long history … the most valuable, the most interesting, most special. However, I would like to sort out the Orion - the oldest European calendar and the by far better known Vučedol Dove, an artefact dated 2.000 B.C. which belongs to the Vučedol Culture and is famous far beyond the borders of Croatia, as well as the latest valuable exhibit of the same culture, the Vučedol Boot. It is quite a considerable responsibility to be the Prefect of the one of the oldest cities in Europe, the City of Vinkovci which is also the longest inhabited settlement in the Republic of Croatia. Furthermore, there is also the City of Županja where the first football and tennis in Croatia was played, and the City of Otok which is famous for the Suvara, a mill driven by horses in order to operate and produce flour. The Suvara dates back to the 19th century. It is a monument of greatest cultural value and a sole reconstructed and preserved object of this kind in Croatia and Southeast Europe. These are only some of reasons justifying our pride but also responsibility in preserving and maintaining the rich cultural heritage. At the same time, it may be the reason for your visit to the Vukovar-Srijem County where you will go sightseeing and visit castles from the 18th century, namely the Eltz Castle in Vukovar and the Odeschalchi Castle in Ilok, which is at the same time a »Vine Kingdom«. In both Castles there are located City Museums and together with the City Museum of Vinkovci and Županja you could learn everything about the history of the Vukovar-Srijem County of which I have just given a few hints. After you got to know our history and found out who and what we are, we shall take you to numerous wine cellars where you can taste our high quality wines of which we are very proud and then we would take you to some of numerous family farms where you can try the famous plum brandy called »Šljivovica«, and then a genuine Slavonian sausage called »kulin-kulen«. But if you would like to taste something else for a change, we

Dragi gosti i posjetitelji 7. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja: »Eko-etno Hrvatska«, donosim Vam pozdrave iz Vukovarsko-srijemske županije, najistočnije hrvatske županije koja na svojih 2.448 km² površine ima toliko prirodne ljepote, spomenika kulture, tradicijskih obrta i zanata, ali i plodnih oranica , vinograda i šuma da 204.768 stanovnika županije smještenih u 5 gradova i 26 općina imaju pune ruke posla da to prirodno bogatsvo i tradicijsko nasljeđe pretoče u prepoznatljive domaće proizvode hrane i pića, suvenira, tradicijskih nošnji, ali i moderne odjeće sa etno motivima,pa sve do etno frizura. Nasljeđe kojim se ponosimo ujedno nam je i velika odgovornost u njegovu očuvanju, njegovanju i promicanju. Jer nije mala odgovornost biti župan jednog od najstarijih gradova Europe i mjesta sa najdužim kontinuitetom života u Republici Hrvatskoj. A Grad Vinkovci je upravo to, jer je u neprekinitom nizu naseljen već više od 7.000 godina. Tu je i Grad Županja, mjesto u kojem se igrao prvi nogomet i tenis u Republici Hrvatskoj. Vukovarsko –srijemska županija je arheološko nalazište ORIONA- najstarijeg europskog kalendara. Tu je nadaleko poznata i izvan RH, Vučedolska golubica, najpoznatiji nalaz Vučedolske kulture koji datira od vremena više od 2000 godina prije Krista. To su samo neki od razloga za naš opravdani ponos ali i odgovornost u očuvanju i njegovanju bogate kulturne baštine, ali isto tako i jedan od razloga za Vašu posjetu Vukovarskosrijemskoj županiji, gdje bi ste obišli i razgledali dvorce iz 18. stoljeća, dvorac »Eltz« u Vukovaru i dvorac Odeschalchi u Iloku, u kojima su ujedno i Gradski muzeji i u kojima bi uz Gradske muzeje u Vinkovcima i Županji saznali sve o bogatoj povijesti Vukovarsko-srijemske županije koje sam se samo malo dotakao. No kada bi ste upoznali našu povijest,i uvjerili se što smo i tko smo, poveli bi Vas u brojne Vinske podrume u kojima bi kušali vrhunska vina kojima se ponosimo, a potom bi Vas poveli na brojna seoska obiteljska gospodarstva na kojima bi kušali na daleko poznatu slavonsku šljivovicu, pa potom izvorni slavonski kulin-kulen, a zatim bi Vam možda za promjenu ponudili fiš paprikaš na obalama Dunava, Save, Vuke ili Bosuta ili Vam ponudili čobanac od divljači iz brojnih lovišta u Spačvanskom bazenu, staništu jedinstvenog u Europi hrasta lužnjaka. A sve to u Slavoniji ne ide bez dobrih tamburaša odjevenih u tradicijsku narodnu nošnju, staru i po 100 godina, ili netom istkanu i isšlinganu po uzoru na tradicijsku. Dio toga ugođaja ponudit ćemo posjetiteljima sajamske priredbe »Eko-etno Hrvatska«. No da bi ste uistinu uživali u svim eko-etno prozvodima Vukovarsko srijemske županije u specifičnom ozračju i okru-

53


ženju, dođite na jednu od brojnih manifestacija u Vukovarskosrijemskoj županiji među kojima je zasigurno najpoznatija »Vinkovačke jeseni«, koje su pred nama.

can offer a fish soup on the banks of the Danube, Sava, Vuka or Bosut River or »Čobanac«, stew made of venison from numerous hunting-grounds in the Spačva forest, the habitat of the common oak which is unique in Europe. Everything mentioned above is not possible in Slavonia without good »tambouritza« (national music instrument) players dressed in traditional costumes which might be older than 100 years or just woven and decorated pursuant to those made in a traditional way. But to really enjoy eco-ethno products of Vukovar-Srijem County in the specific atmosphere and scenery, we are inviting you to come and join one of many cultural events taking place in our County whereby the best known is the event »Vinkovačke jeseni«. Other cultural events should also be sort out, such as »Iločka berba grožđa« in Ilok, »Šokačko sijelo« in Županja, »Otočko proljeće« in Otok as well as »Konji bijelci« in Babina Greda. You will find out that we can offer a lot to national as well as to foreign markets and that there is no fear of losing a part of our identity by the accession to the European Union. I am convinced that everything mentioned will be a good reason to pay a visit to our County but till the occasion causes you may satisfy your curiosity by tasting our products at the stand of Vukovar-Srijem County within the 7th »Eco - Ethno Croatia«, where you will feel at least a part of the atmosphere being offered to dear visitors to our County by examining our offer and reading the printed materials as well as by watching the video spots. This is a rich region. Rich in nature and rich in humanity, come and see!

Uvjerit ćete se da itekako imamo što ponuditi domaćem i inozemnom tržištu i da nema bojazni da ćemo ulaskom u EU izgubiti dio svoga identiteta. Upravo obrnuto, našom ponudom domaćih prozvoda hrane i pića, kao i ponudom proizvoda tradicijskih zanata i obrta, obogatit ćemo ponudu EU u cjelini. Vjerujem da će sve ovdje navedeno biti razlogom za Vašu posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji, te ukoliko iz nekoga razloga ne uspijete doći na »Vinkovačke jeseni«, dođite na Iločku berbu grožđa. Ako pak jesen nije vrijeme za Vašu posjetu, dođite zimi na »Šokačko sijelo« u Županji ili u kasno proljeće na »Konje bijelce« u Babinoj Gredi. A dok Vam se ne ukaže prigoda doći nam u posjetu, svoju znatiželju za kušanjem naših prizvoda zadovoljite na štandu Vukovarsko-srijemske županije, u sajamske priredbe »Eko-etno Hrvatska«, gdje ćete pažljivim razgledanjem naše ponude i čitanjem naših tiskanih materijala kao i gledanjem video zapisa osjetiti barem dio atmosfere koju nudimo našim dragim posjetiteljima županije. Siguran sam da je to dobar razlog za Vaš dolazak! Božo Galić, dipl.ing.

County Prefect

Župan Vukovarsko-srijemske županije

Božo Galić, B.Sc.Eng.

»Iločki podrumi« d.d. Darija Rotim Dr. F. Tuđmana 72, 32236 Ilok tel. 032/590 015 fax 032/590 117 Vino Udruga »Zlatne ruke« Marijana Aleksić V. Nazora 9, 32275 Bošnjaci 091 55 38 533; 032/845 671 Šlinga Obiteljsko pčelarstvo «Knežević« A.T.Jemrića 1, 32272 Šiškovci 032/851-104 Med i drugi pčelinji proizvodi i proizvodi na bazi meda i od meda OPG Marko Jukić Kolodvorska 55, 32272 Cerna 032/354-589; 098 856 146 Voćne rakije Marija Vincetić Udruga »Bošnjački šlingeraji« M. A. Reljkovića10; 32275 Bošnjaci 032/845-299; 098 992 44 12 Šlinga i zlatovez Mesnica »As«, vl. Ilija Jelović Veliki kraj 3, 32270 Županja, 032/837-592 Slavonski kulen

Mato Idžojtić I.A. Fritzya 26, 32 100 Vinkovci tel. 032/366 410 pčelinji proizvodi i medni liker

OPG Sumrak Zvonarska 6, 32100 Vinkovci 032/370 363; 098 950 89 89 kalotine i poslužavnici Tradicijski šokački jastuk

»Mathias« Mato Šimunić G. Krkleca 15, 32 100 Vinkovci 099 214 99 63 domaći slavonski kulen i ostali proizvodi

Udruga »Priplit« Ljudevita Gaja 17a, Vinkovci 098/95 43 742 suveniri i etno odjeća PO »Sovar« dr. F. Tuđmana 64, 32 232 Sotin 098/186 87 15 kupinovo i voćna vina

Marija Jovanić Strossmayerova 11, 32 100 Vinkovci tel. 098 949 08 17 zlatovez

OPG Perković Kvaternikova 70, 32282 Retkovci 091/59 47 817 kozji sir, štavljene kože i ostali kozji proizvodi

Udruga »Škrinjica« J. Kozarca 38, 32 100 Vinkovci 032/338 730; 098 309 319 etno suveniri

Braniteljska zadruga »Kumino selo« S.S. Kranjčevića 1, 32249 Tovarnik; tel/fax 032/524103; 099 225 43 54 domaći pekmez

Općina Nijemci Projekt E.R.S.P.A. PHARE 2006 Općine Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32 245 Nijemci tel. 032/280 018; fax 032/ 280 012 projekt E.R.S.P.A. PHARE 2006

OPG »Ambar« Grga Kraijina Kralja Tomislava 19a, 32 221 Nuštar 032/387 014; mob: 098/933 77 90 kulen

Zadruga Šokački divani Matije Gupca 56, 32270 Županja 098 905 0341

54

zlatovez, suveniri od zlatoveza, otarci, šlinga, kandirani orasi, sir i slatko od dunja Obrt za proizvodnju zlatoveza, rukotvorina, suvenira i trgovina »Marija«, vl. Marija Marić Braće Radića 97, 32 283 Novi Mikanovci, tel. 099 797 31 29 zlatovez, rukotvorine Udruga »Bošnjački šlingeraji« Ana Sabo V. Nazora 196, 32275 Bošnjaci; tel. 091 541 47 89 zlatovez i etno torbice SLADORANA D.D. ŽUPANJA Šećerana 63, 32270 Županja Tel. 032/820-100 Šečer VINSKI KLASTER SRIJEM CENTAR ZA KOMPETENCIJE I PRO MOCIJU Trg Nikole iločkog 13, 32236 Ilok, Tel. 032/592-957 vino UDRUGA ŽENA OPĆINA NIJEMCI SV. KATARINA Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, 098 183 1406 zlatovez, rukotvorine, tkanje, vez izrada nakita i oslikavanje boca


Zadarska županija

Dragi prijatelji,

Dear friends,

razvoj ruralnog turizma u koji se idealno uklapa i domaća proizvodnja jedan je od prioriteta u razvoju Zadarske županije.

development of the rural tourism, that ideally comprises domestic production, is one of priorities of the Zadar County development.

Nakon što smo se na turističkoj karti pozicionirali kao uspješno i poželjno turističko odredište koje iz godine u godinu obara sve rekorde u broju turističkih noćenja, naš daljnji razvoj usmjeravamo u one dijelove svoje županije koji su manje poznati. Drago nam je stoga i ove godine biti sudionikom manifestacije »Eko etno Hrvatska« na kojoj vam možemo pokazati i dočarati sve raznolikosti svoje županije, sve ono u čemu mi možemo uživati 365 dana u godini i sve ono što naši mali proizvođači nude. Nebrojeno puta osvajali su nagrade i priznanja za svoj trud, a sada i svi vi možete okusiti tu specifičnost naših proizvoda. Na našem štandu možete kroz okuse i mirise otkriti i doživjeti našu županiju za koju uvijek rado ponavljam kako je jedinstvena po spoju najrazličitijih prirodnih ambijenata.

After we have been situated on the tourist map as successful and attractive tourist destination, that each year is breaking records in the number of tourist visitors, we directed our further development as well to those parts of our County that are less familiar. We are glad therefore that even this year we participate in this manifestation »Eco Ethno Croatia« where we can present and visualize all diversities of our County, all what we can enjoy 365 days each year and all that our small producers can offer. Numerous times we won prizes and recommendations for our efforts, but now all of you can taste that particularity offered by our products. On our exhibition area you can discover and live through flavours and scents offered by our County to which I always refer to be so unique by its composition of the most various natural ambiences.

Zaleđe Zadarske županije vrijedan je resurs koji se može očuvati, revitalizirati i pretvoriti u vrhunski turistički proizvod, a naša razvedena obala i 116 većih i manjih otoka biseri su koji su mnogi odavno otkrili. No pri svakoj novoj posjeti otkrivaju se nove uvale, naša otočna mala mjesta, običaji i ljudi koji tamo žive. Posjetite stoga štand Zadarske županije i na trenutak postanite dijelom našeg svakodnevnog življenja.

The Zadar County hinterland is valuable resource that could be maintained, revitalized and turned into top-class tourist product, as our scattering coast and 116 smaller and larger islands are pearls discovered by lots many years ago. But on each occasion our visitors discover new bays, small island villages, customs and resident people. So, visit the Zadar County exhibition area and for just a moment become a part of our every-day life. Welcome!

Dobro nam došli! ŽUPAN ZADARSKE ŽUPANIJE

THE ZADAR COUNTY PRESIDENT

Stipe Zrilić, mag.iur.

Stipe Zrilić, LLM

56


ZADARSKA ŽUPANIJA Adresa: Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar Telefon : 023/350-350, 023/350- 401 Telefax : 023/250-356 E-mail: informiranje@zadarskazupanija.hr Kontakt osoba: Vlatka Vučić Marasović (Ured za informiranje)

Izlagači na štandu Zadarske županije SIRENA – mala sirana d.o.o. Vlasnik: Ivan Gligora Adresa: Figurica 20, 23 251 Kolan, otok Pag Telefon: 023/ 698-052, mob. 098 /236-498 Telefax: 023/ 698-107 E-mail: sirena@sirena.hr Kontakt osoba: Ivan Gligora, direktor Izlošci: Paški sir Gligora, sir Žigljen, sir Figurica, sir Kolan, Sir Kozlar, Paška skuta MARASKA d.d. Adresa: Obala kneza Trpimira 7, 23 000 Zadar Telefon: 023/208-800, 098/461855 Telefax: 023/208-801 E-mail: maraska@maraska.hr Kontakt osoba: Petar Šimunić Izlošci: likeri, voćni sirupi, voćni sokovi KAMEN BENKOVAC d.o.o. Vlasnik: Mate Šunić Adresa: Kralja Dmitra Zvonimira 65, 23 420 Benkovac Telefon: 023/684-134 Telefax: 023/684-405 E-mail: benkovac@kamenbenkovac.hr Kontakt osoba: Mate Šunić Izlošci: kamen-lomljena ploča, ciklop Bunja, sječeni kamen, kocka, pilana ploča, bunja, propila ploča, štokana ploča, razni suveniri od kamena. BADEL 1862 d.d. – proizvodnja, Vinarija Benkovac Vlasnik: BADEL 1862 d.d Zagreb Adresa: Ivana Meštrovića 28, 23 420 Benkovac Telefon: 023/681-734 Telefax: 023/681-165 E-mail: / darinka.andrasek@ badel1862.hr Kontakt osoba: Marija Pavlović, dipl. ing. Izlošci: Kvalitetno vino-Rose Benkovac (1l, 0,75l)

Telefax: 023/ 372 -053 Kontakt osoba: Nikica Žampera. Izlošci: kozji sir i travarica

SOLANA NIN d.o.o. Adresa: Ilirska cesta, 23 232 Nin Telefon: 023/264-021 Telefax: 023/265-093 E-mail: solana.nin@zd.t-com.hr Kontakt osobe: Damir Oštrić Izlošci: mirisna sol, cvjetna sol

BODULICA RAMOV d.o.o. Vlasnik: Meri Ramov Adresa: 23 281 Sali, Zaglav Telefon: 023/377-150, 091/2222-933 Telefax: 023/377-150 Kontakt osoba: Dragan Ramov Izlošci: extra djevičansko maslinovo ulje

JOSKRO d.o.o. Vlasnik: Johan Skroče Adresa: Put Bokanjca 24, 23000 Zadar Telefon: 023/ 322-225, mob. 098/ 273-938 Kontakt osoba: Johan Skroče Izlošci: maslinovo ulje, kozji sir u maslinovom ulju, ulje gospine trave (kantarijonovo ulje)

PTO NEKIĆ Vlasnik: Dragica Nekić Adresa: Savska 9, 23 210 Biograd n/m Telefon: 023/638-154, 091/553-07711 Kontakt osoba: Rade Nekić E-mail: ranekic@inet.hr Izlošci: masti, ulja za njegu lica i tijela, kugla spavalica, travarice

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Adresa: Sv. Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar Telefon: 023/ 315-316, 023/251-705 Telefax: 023/315-316 Email: tz-zd-zup@zd.htnet.hr Kontakt osoba: Ivo Dunatov Osnovne informacije: Promidžba turizma Zadarske županije Izlošci: promidžbeni materijal

MATAŠ-M.N. d.o.o. Vlasnik: Mladen Nekić Adresa: Vukovarska 11, 23 243 Jasenice Telefon: + 3858(23) 655618, 098/414-704 Telefax: + 385 (23) 655619 E-mail: matas@matas.hr Kontakt osoba: Mladen i Nikša Nekić Izlošci: dalmatinki pršut, buđola, panceta,

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZLATKO KAŠTELANAC Vlasnik: Zlatko Kaštelanac Adresa: Polača 20, 23 423 Polača Telefon: 091/ 3039-406, 662-394 Kontakt osoba: Zlatko Kaštelanac Izlošci: Bijelo stolno vino Zlatna kap (0,75 l)

HRVATSKA UDRUGA KREATIVNIH AMATERA Vlasnik: Mirela Maurin Adresa: R. K. Jeretova 7a, 23 000 Zadar Telefon: 023/235-656, 091/5979368 E-mail: mirela.maurinoptinet.hr Kontakt osoba: Mirela Maurin Izlošci: suveniri od morskih naplavina i kukuruzne mase, brodovi, dalmatinske kuće, naselja, privjesci i slike

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SANDRA BABAC Adresa: Poljica 161, 23235 Vrsi Telefon: 098/9550-642, 023/390-320 Kontakt osoba: Sandra babac E-mail: sandra.babac@zg.t-com. hr Web: www.babac.com Izlošci: pekmez od suhih šljiva »Šinjorina smokva«, »Miss Fig«, pekmez od svježih kupina

UDRUGA KUHARA ZADARSKE ŽUPANIJE Predsjednik Udruge: Renato Kraljev Adresa: A.G. Matoša 40, 23 000 Zadar Telefon: 091/2277600 E-mail: renato.kraljev@gmail. com Kontakt osoba: Renato Kraljev

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NIKICA ŽAMPERA Vlasnik: Nikica Žampera Adresa: 23 282 Žman, Dugi otok Telefon: 023/372-071, 091/8920-750

RIBARSKA ZADRUGA »Ribarska sloga« Upravitelj: Đorđi Kolega Adresa: Batalaža, otok Ugljan, 23272 Kali

57

Telefon: 023/281-748 Telefax: 023/282-443 E-mail: ribarska-sloga@zd.tcom.hr Kontakt osoba: Đorđi Kolega Izlošci: filetirani slani inćuni, očišćena slana srdela, maslina punjena filetima slanih inćuna, filetirani slani inćuni s kaparima R.P.O. ŠIŠ-MAR Vlasnik: Livio Perin Adresa: Put Nehaja b.b., Kali Telefon: + 385(23) 281-751 Telefax: + 3858239 281-751 E-mail: nataša.grzunov@inet.hr Kontakt osoba: Livio Perin Izlošci: slane i marinirane ribe PRŠUTANA POSEDARJE d.d. Direktor: Zdenko Kojić Adresa: Dragana Klanca Dadela bb Telefon: + 385(23) 204-720, 098/320-251 Telefax: + 385(23) 332-018 E-mail: info@prsutanaposedarje.hr Web: www.prsutana-posedarje.hr Kontakt osoba: Jasmina Segarić Izlošci: dalmatinski pršut, dalmatinski šokol, dalmatinska panceta LIKERI – ŠITUM (OPG) Vlasnik: Ivica Šitum Adresa: Šetalište Stjepana Radića 5, Imotski Telefon: + 385(23) 224-158 Telefax: + 3858(23) 224-158 E-mail: likerisitum@gmail.com Kontakt osoba: Đana Atanasovska Izlošci: likeri, divlja naranča, smokovača limeta OSTREA – d.o.o. Vlasnik: Neven Badurina Adresa: Hrvatske Vlade br.1, Novi Stankovci Telefon: + 385(23) 380-703, 098/272-951 Telefax: + 3858(23) 380-236 E-mail: ostrea@zd.t-com.hr Kontakt osoba: Nikola Katalinić Izlošci: fileti inćuna APIS DALMACIJA, Braniteljska pčelarska zadruga Upravitelj: Krste Bukvić Adresa: R.K.Jeretova 5, 23 000 Zadar Telefon: 098/429-077 E-mail: krste.bukvic@hi.t-com.hr Kontakt osoba: Krste Bukvić Izlošci: med od vriska, dalmatinski cvjetni med, propolis


58


Grad Grubišno Polje Poštovani posjetitelji i sudionici,

Dear visitors and exhibitors,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Grada Grubišnoga Polja i naših izlagača koji se predstavljaju na ovogodišnjoj manifestaciji Eko-etno Hrvatska.

It is my great pleasure to welcome you in the name of the City of Grubišno Polje and our exhibitors who are taking part in this year’s Eco – Ethno Croatia.

Grad Grubišno Polje smješten je u Bjelovarsko bilogorskoj županiji između gradova Bjelovara i Daruvara s jedne strane, te Virovitice i Garešnice s druge strane, prostoru Gornjeg Poilovlja, u ravnici između gornjih tokova rijeka Ilove i Česme. Na površini od 269 km2 nalaze se 24 naselja s ukupno 7.523 žitelja. Svoj dan Grad Grubišno Polje obilježava 4. studenoga, na godišnjicu završetka prve uspješno provedene vojno-redarstvene operacije »Otkos 10« kojom je oslobođen prvi hrvatski teritorij u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

The City of Grubišno Polje is located in the County of Bjelovar and Bilogora between the cities of Bjelovar and Daruvar on one side, Virovitica and Garešnica on the other, in Gornje Poilovlje, the valley between upper flows of the Ilova and Česma rivers. In the area covering 269 square kilometres there are 24 settlements with 7523 inhabitants. Grubišno Polje City Day is celebrated on 4th November, the anniversary of the first successful military-constabulary operation Otkos 10 that resulted in liberation of the first Croatian territory in the independent Republic of Croatia.

Područje Grada i šire okolice obilježava stočarska proizvodnja, a već 85 godina, utemeljenjem Zdenke d.d. iz Velikih Zdenaca i proizvodnja mljekarskih proizvoda i sireva. Grad Grubišno Polje svake godine u mjesecu studenom organizira gospodarski sajam – sajam sira gdje se okupi preko 70 izlagača sa područja čitave države.

The city and the surrounding area are known for animal husbandry, as well as dairy production in Zdenka PLC established 85 years ago in Veliki Zdenci. Every year in November, the City of Grubišno Polje organizes the commercial cheese fair, which gathers more than 70 national exhibitors.

Nositelj kulturnih aktivnosti u gradu je Centar za kulturu i umjetnost dr. Franjo Tuđman koji u svom sastavu ima folklorni ansambl, dramsku družinu, likovnu radionicu, te glazbene aktivnosti i tečajeve.

Dr. Franjo Tuđman Centre for Culture and Arts is the organizer of cultural activities in the city that includes folklore and drama troupes, art workshop, and musical activities and classes.

Na našem izložbenom prostoru ponudit ćemo vam ekološke proizvode od kupine, razne vrste sira iz domaće proizvodnje, pčelarske i druge poljoprivredne proizvode, rukotvorine, te moći ćete se upoznati s bogatom tradicijom našega grada i okolice, ukusnim proizvodima i starim zanatima.

Our exhibitors are offering ecological products made of blackberries, various homemade cheeses, apicultural and other agricultural products, as well as introducing the rich tradition of our city and the surrounding area, savoury products and old crafts.

Ovom prigodom pozivam vas da posjetite naš štand, doživite naš bilogorski kraj i ugodno se provedete.

I will use this opportunity to invite you to visit our booth, experience Bilogora region, and have a pleasant time.

Dobrodošli!

Welcome! GRADONAČELNIK

Mayor Zlatko Mađeruh

Zlatko Mađeruh

59


Grad Jastrebarsko Cijenjeni posjetitelji, poštovani sudionici priredbe Eko Etno Hrvatska 2009.

Dear visitors, dear participants of the event Eko Etno Croatia 2009

Srdačno Vas pozdravljam ispred Grada Jastrebarskog.

I would like to welcome you cordially on behalf of the City of Jastrebarsko.

Projekt Eko Etno nesumnjivo je od velikog značaja ne samo za Hrvatsku već i za šire područje ovog dijela Europe.

The project Eko Etno is undoubtedly of large significance not only for Croatia but also for this part of Europe.

Program održivog razvoja ruralnih sredina danas je imperativ opstanka naše civilizacije.

The programme of sustainable development of rural areas is nowadays an imperative for the survival of our civilization.

Savjestan odnos prema prirodi, ekološki uzgoj hrane i očuvanje tradicijskih vrijednosti ne treba smatrati suvremenim trendom već obvezom svake sredine radi unapređivanja ukupne kvalitete života sadašnje i budućih generacija.

A conscientious relationship towards nature, growing of organic food and safekeeping of traditional values should not be considered as a modern trend but as an obligation of each region aimed at improving the overall quality of life of the present and the future generations.

Grad Jastrebarsko sa svojim vinorodnim brežuljcima, poznatim obiteljskim gospodarstvima, izletištima, bogatstvom pitkih voda, prostranstvom nizinskih šuma i močvarnim područjem čuvenog ornitološkog rezervata Crna Mlaka, kao i ekološkim uzgojem zdrave hrane i pića – već dugi niz godina predstavlja istinski biser Zagrebačke Županije, Hrvatske pa i šire regije.

The City of Jastrebarsko with its wine-growing hills, famous family farmsteads, excursion centres, affluence of drinking water, wide spaces of lowland forests and a marshy area of the renowned Crna Mlaka ornithological reserve, as well as growing of organic, healthy food and drinks – have for many years been genuine pearls of the County of Zagreb, Croatia and the region.

Poznato je da je upravo jaskanski kraj jedan od najočuvanijih dijelova prirode i pitoresknih sela, a uz to se nalazi na glavnoj prometnici srednje i istočne Europe prema Jadranskome moru.

The Jaska region is famous for being one of the most preserved pars of nature and for its picturesque villages. Besides, it is located on the main traffic routes from the Central and Eastern Europe to the Adriatic Sea.

To je prednost koju želimo iskoristiti i to ne samo u turističkom smislu već i potičući nove investicije i ulaganja u ruralni razvoj.

This is an advantage we would like to make use of not only in terms of tourism but also by encouraging investments into the rural development.

Kao gradonačelnik Jastrebarskog prenosim Vam srdačne pozdrave stanovnika jaskanskoga kraja i izražavam zadovoljstvo što smo po prvi puta sudionici ovog projekta.

As the Mayor of Jastrebarsko I would like to convey to you warm greetings of people of the Jastrebarsko region as well as to express my satisfaction with our first participation in this project.

Čestitam sjajnim Organizatorima na ustrajnosti i zavidnoj razini na koju su podigli ovaj značajan projekt, a sve posjetitelje i ljubitelje zdravog života pozivam da nas posjete u Areni, istovremeno im želeći dobrodošlicu u Jastrebarsko gdje će uvijek biti dragi i dobro primljeni gosti.

My congratulations go to our splendid Organizers for their perseverance and for the outstanding level they have brought this important project to. Hereby I would like to invite all visitors and healthy lifestyle enthusiasts to visit us in Arena, and I wish to extend to them our warm welcome to Jastrebarsko where they will always be our dear and well-received guests.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog

The Mayor of the City of Jastrebarsko

Mihael Zmajlović, dipl.oec

Mihael Zmajlović, BEcon

60


Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko, www.tzgj.hr, info@tzgj.hr, tel. 01 6272 940 Obitelj Šestak, Plešivica 5, 10450 Jastrebarsko, tel. 01 6293-214, mob.091 185 3938 proizvodnja i prodaja domaćeg sireva Pčelarsko društvo Lipa Jastrebarsko, Plješivička 58, 10450 Jastrebarsko, mob. 091 592-2470 Darko Vancaš prozvodnja meda i mednih proizvoda (propolis, cvjetni prah, vosak, razni kolači, medenjaci, medne rakije, likeri i dr.)

Zelena livada, udruga starih pučko pastirskih igara, Volavje 64, 10450 Jastrebarsko, klm@klm-interijeri.hr, mob 098 839 489 Marijan Kostelac

Stjepan Stipković, Rastoki 2, 10450 Jastrebarsko, mob. 098 584 821 - Lončarstvo, proizvodi od gline

Tkalački stan Katice Marinčić, J. Bana Jelačića 49, mob: 091/1749-277, tel. 01 6283-656 Na očuvanim tkalačkim stanovima gđa Marinčić prezentira izradu tkanja na tradiionalan način.

Bačvar Golub, Franje Tuđmana 16, 10450 Jastrebarsko, tel. 01 6283 515, mob. 095/8003-960, milivoj.golub1@zg.hinet.hr, bačvarski obrt Tilka, proizvodnja kozjeg sira, Stankovo 1b, 10450 Jastrebarsko, e-mail: tilka@zg.t-com.hr, mob: 098/799-201 Tihomir Ladašić - obrt za uzgoj koza i obradu mlijeka

Repro Eko, Volavje 30, 10450 Jastrebarsko, eko@repro.hr, www.repro.hr Mob .098/236-005, Dragica Repar Proizvodnja zdrave hrane

OPG Peurača, Svetojanska draga 2, 10453 Gorica Svetojanska, tel 01 6270 942, mob. 098 668 641 Duško Peurača Proizvodi od lavande (suveniri, eterična ulja, čajevi, likeri, lavandina vodica)

OPG Rundek, Domagović 3, 10450 Jastrebarsko, Davor Rundek 091 5660 194 - domaći proizvodi od kupina (vino, sokovi, likeri, pekmez)

Etno udruga Sveta Jana, Gorica Svetojanska bb, 10453 Gorica Svetojanska, etnosvjana@net.hr, mob. 098 9291 639 Jasnica Vojvodić

Obrt Lanterna, Ruža Horvat, D. Desinec 71 A , 091 504 75 60 - proizvodnja tradicionalnih kolača i svih ostalih svadbenih kolača

Klub prijatelja dobrog vina, Lokošin dol 2, 10450 Jastrebarsko, mob. 098 202 695 Robert Braje

Medeni Kutak , Zagrebačka 1, 10450 Jastrebarsko, mob 098/412-245, medenikutak@gmail.com,

Likovno društvo Ljube Babić, Trg A. Stepinca bb, 10450 Jastrebarsko, 098 9435 027 Nikola Novosel

Učenička zadruga Grozdek, OŠ Ljubo Babić Jastrebarsko, Ante i Davida Starčevića 16, 10450 Jastrebarsko

»QUERCUS« suveniri i drvna gal., Hrastje Plešivičko 5, 10450 Jastrebarsko, tel. 01 6281-862 Proizvodnja suvenira

61

SPORT: Klub koturaša Jastrebarsko, www.kkj.hr, kontakt: 098 228 416 (Želimir Pukšar), Atletski klub Jastreb 99, www.akjastreb99.hr, kontakt: 091 5654 249 (Predrag Bošnjak) HPD Jastrebarsko, hpd.jastrebarsko.hr, kontakt 098 356 386 (Dražen Lovreček) Aero klub Jastreb, www.aero-jastreb.hr, kontakt: 098 1658 488 (Ivan Batušić) Konjički klub »Equus«, Petrovina 19, kontakt: 01 6283 991 (Mirko Škrabe) Konjički klub Jaska, Novaki Petrovinski bb, kontakt: 092 1090 522 (Josip Šolman) Lovni ured Jastrebarsko, V. Mačeka 2, kontakt: 01 6272 416 Športsko ribolovno društvo »Jastrebarsko« 098 868 523 (Ivan Gašpar) MK Jaska, kontakt: 098 207 448 (Ivan Lafter) Sanjkaški klub Plešivica1907, kontakt: 098 246 167 (Nikola Ivančić)


62


Grad Kutjevo Dear visitors of the exhibition, »Eco-Ethno Croatia« It is my great pleasure to greet you on behalf of the City of Kutjevo, which is this year for the first time independentljy represents on this exhibition. I hope you will enjoy on your tour around our city. City of Kutjevo is situated in the north-eastern part of the Požega-Slavonia County, at the foot of Krndija mountain. Roads associate it with Požega and Pleternica below where the highway it is connected to Slavonski Brod - Zagreb. In the north it borders with Virovitica-Podravina and Osijek-Baranja County, in the west with the municipalities Kaptol and Jaksic, in the south with the City Pleternica, and in the east with the municipality Čaglin. It spreads over an area of 173.61 km2 and has a total of 17 villages (Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac, Venje and Vetovo). According to Census 2001 Kutjevo city has 3500 inhabitants, in the city area live a total of 7472 inhabitants, and population density is 43.04 st./km2. Kutjevo city is rich in historical and cultural heritage. Kutjevo, the largest town and seat of the city is mentioned more than 777 years ago. It is well known as well organized estate, through its people and the famous wine of Kutjevo, whose tradition dates back to medieval and even Roman times. The first written information about Kutjevo dates from the 13th century when the Cistercian monks, the people known as »white monks« established here an abbey, »Vallis honesta de Gotho,« the monastery property in 1232. From that time the famous wine cellar is here, and also, according to a legend, a stone table from the time of Baron Franjo Trenk and Empress Maria Theresa. In 1536, the Turks occupied this area, and after 150 years of Turkish rule the nobleman Ivan Josip Babić rules here. In 1698 he sold the estate to The Jesuits. In less than two decades they rebuilt the abbey, built the parish church (1698). and baroque castle (1725)., renew and enhanced the wine producuction and wine cellar, ran the fairs and revived barell production, leather, blacksmith, mill, bakery and other businesses. From 1773 to 1882 Hungary state Chamber of commerce or Science Foundation controlled the estate. At that time Kutjevo stagnanted and in 1882 The National government announced auction for sale of Kutjevo estate. Turković family from Karlovac bought it. From 1882 until 1945 family of Baron Turković raised Kutjevo estate and brought it to the biggest boom. Kutjevo became known in vineyard and wine circles in the world. It raised large vineyards and orchards (plantations Dragan-Lug the largest in Europe at the time), brought skiled workforce and improved the breeding of grape vines and wine, and changed habits and practices in the local farming population. Kutjevo was known for horses lipizzaners and dressage driving school and light riders. In 1773 the barracks were built and within them military stables were established in 1873.. Work of stable was restored in 1946 with the establishment of the Military ergele which quickly moved to a homestead Ovcare, and 1960 it was revoked.

Poštovani posjetitelji izložbe »Eko etno Hrvatska«, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Grada Kutjeva, koji se ove godine po prvi put samostalno predstavlja na ovoj izložbi. Nadam se da ćete uživati u upoznavanju našega grada. Grad Kutjevo smjestio se u sjeverno-istočnome dijelu Požeško-slavonske županije, podno gorja Krndija. Cestovno je povezan s Požegom i Pleternicom gdje se u nastavku spaja na autocestu Slavonski Brod – Zagreb. Na sjeveru graniči s Virovitičko – podravskom i Osječkobaranjskom županijom, na zapadu s općinama Kaptol i Jakšić, na jugu s Gradom Pleternicom, a na istoku s općinom Čaglin. Prostire se na površini od 173,61 km2, te broji ukupno 17 naselja (Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac, Venje i Vetovo). Prema popisu stanovništva 2001.g. grad Kutjevo ima 3.500 stanovnika, na području grada živi ukupno 7.472 stanovnika, a gustoća naseljenosti iznosi 43,04 st./km2. Grad Kutjevo bogate je povijesne i kulturne baštine. Kutjevo, najveće naselje i sjedište grada, spominje se više od 777 godina i prepoznaje po, nekad uzoritom, vlastelinstvu, ljudima i glasovitome kutjevačkome vinu, čija tradicija seže do srednjovjekovnoga pa čak i rimskog doba. Prvi pisani podaci o Kutjevu potječu iz 13.st. kada redovnici Cisterciti, u narodu poznati kao »bijeli fratri«, 1232. godine ovdje osnivaju opatiju »Vallis honesta de Gotho« kao samostanski posjed. Iz tog vremena je i čuveni vinski podrum, a u njemu je prema narodnoj predaji, kameni stol iz doba baruna Franje Trenka i carice Marije Terezije. Ovaj kraj 1536. godine osvajaju Turci, a nakon 150 godina turske vladavine, od 1686. godine, ovdje stoluje plemić Ivan Josip Babić koji 1698. godine vlastelinstvo predaje isusovcima. Isusovci u manje od dva desetljeća obnavljaju opatiju, grade župnu crkvu (1698.) i barokni dvorac (1725.), obnavljaju podrum te unapređuju vinogradarstvo i podrumarstvo, pokreću se sajmovi te oživljava bačvarski, kožarski, kovački, mlinarski, pekarski i dr. obrti. Posjedom od 1773. do 1882. godine upravlja Ugarska državna komora, odnosno Naukovna zaklada. U tom vremenu Kutjevo stagnira pa 1882. godine Zemaljska vlada raspisuje dražbu za prodaju Kutjevačkoga dobra. Kupuje ga obitelj Turković iz Karlovca. U razdoblju od 1882. do 1945. godine obitelj baruna Turkovića podigla je Kutjevačko dobro i dovela ga do najvećeg procvata. Kutjevo postaje poznato u vinogradarskim i vinarskim krugovima u svijetu. Podižu velike vinograde i voćnjake (plantaža Dragan-lug tada najveća u Europi), dovode stručnu radnu snagu i unapređuju uzgoj vinove loze i podrumarstvo te mijenjaju navike i praksu u poljodjelstvu lokalnoga stanovništva. Kutjevo je bilo poznato po konjima lipicancima i dresurnoj vožnji te školi lakih jahača. 1773. godine sagrađena je vojarna u okviru koje se 1873.osniva vojna pastuharna. Rad pastuharne je obnovljen 1946. osnivanjem Vojne ergele koja se brzo seli u majur Ovčare, a 1960. godine biva ukinuta.

63


In 2006 Kutjevo acquired city status. City now has the building of City Administration, the Registry Office, the Tourist Board, Elementary school, the National Library and Reading Room, the Institute for Enology, Health centre with three dpctors of general practice and two dentists, pharmacy, veterinary station, nursery, post office, cinema, sports and recreation center the football and handball fields, chess room, bowling, and plans to build swimming pools and tennis courts. The biggest firm is »Kutjevo« d.d. with over 800 employees and we have many others small firms. There are also some valuable cultural heritage objects such as R.B.D. Mary church, votive to image of Our Lady of the Miraculous Kutjevo, Castle Kutjevo, wine cellar from the 1232, The villa belvedere »Vinkomir«, Matičevac well, and from the recent history there is a unique graševina square. In the City of Kutjevo big folk festivals, vineyards, wine, cultural, economic, sporting and tourist events and attractions are held such as »Kutjevačko Vincelovo«, »Festival Graševine«, »Svijet Graševine«, »Journey of Baron Trenk«, the International Equestrian Tournament in Hurdle Race »Kutjevo Grand Prix«, auto racing Mountain, Day of Kutjevo, the beginning of the grape harvest, 8th of September feast of Nativity of Virgin mMary, Judo Tournament, St. Martin’s day and Christmas concert. Also, each year tourists can visit some unplanned events such as the recording and live broadcast of the popular HTV series »Postcards from the Croatia« in 2008. I invite all visitors to come to the exhibition space of our city, where they will have the opportunity to enjoy the benefits of the Slavonian traditional products, try Slavonian »kulen« (paprika-flawoured salami) and well known ultimate wines of Kutjevo as well as other products from our region. Come and feel part of the atmosphere that everyone can feel who at least once arrive in Kutjevo.

Od 2006. godine Kutjevo je steklo status grada. Grad danas ima zgradu Gradske uprave, Matični ured, Turističku zajednicu, Osnovnu školu, Narodnu knjižnicu i čitaonicu, Zavod za vinarstvo, Dom zdravlja sa tri ambulantne opće medicine i dvije stomatološke ambulante, ljekarnu, veterinarsku stanicu, dječji vrtić, poštu, kino dvoranu, športsko rekreacioni centar u okviru kojeg su nogometni stadion, rukometni stadion, šahovska dvorana, boćalište, a planira se izgradnja bazena i tenis igrališta. Od gospodarskih subjekata tu je najveći »Kutjevo« d.d. sa preko 800 uposlenih i mnogi drugi. U Kutjevu se nalaze i objekti vrijedne spomeničke baštine kao što su crkva R.B.D. Marije, zavjetna slika čudotvorne gospe kutjevačke, dvorac Kutjevo, vinski podrum iz 1232. godine, vidikovac vila »Vinkomir«, izvor vode Matičevac, a od novije povijesti tu je jedinstveni Trg graševine. U Gradu Kutjevo se održavaju velike pučke svetkovine, vinogradarske, vinarske, kulturne, gospodarske, športske i turističke manifestacije i atrakcije kao što su »Kutjevačko vincelovo«, »Festival Graševine«, »Svijet Graševine«, »Putevima baruna Trenka«, Međunarodni konjički turnir u preponskom jahanju »Grand Prix Kutjevo«, brdske auto trke, Dan grada Kutjevo, početak berbe grožđa, 8. rujna Blagdan Male Gospe, Judo turnir i Martinje, Božićni koncert. Isto tako svake godine se turistička ponuda obogati i ponekom neplaniranom manifestacijom kao što je 2008. godine bilo snimanje i prijenos uživo popularnog HTV serijala »Razglednice iz Hrvatske«. Pozivam sve posjetitelje da dođu do izložbenog prostora našeg grada gdje će imati priliku uživati u blagodatima Slavonskih tradicijskih proizvoda, posebice Slavonskog kulena i vrhunskih vina kutjevačkog vinogorja kao i ostalih proizvoda našega kraja. Dođite i osjetite dio atmosfere koju mogu osjetiti svi koji barem jednom dođu u Kutjevo.

Gradonačelnik Grada Kutjeva Mayor of the City of Kutjevo

Ivica Nikolić

Ivica Nikolić

Kutjevo d.d. Dioničko društvo Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo 034/255-002 034/255-104 kutjevo@kutjevo.com www.kutjevo.com Igor Hruškar 098/299587 Vino i suhomesnati vakumirani program Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lukačević Branko Lukačević Branko Zagrebačka 22, 34335 Vetovo 034/267-107, 098/9954230 branko.lukacevic@inet.hr Ovčji sir od svježeg nepasteriziranog ovčjeg mlijeka – polutvrdi, tvrdi, kuhanipolutvrdi, iz mišine

Udruga »Žene i vino IlokKutjevo« Dopredsjednica Željka Antunović Trg graševine 1, Kutjevo 034/315-008 034/255-093 zeljka.antunovic@kutjevo.hr Željka Antunović 099/2142357 Rukotvorine Marijane Vasilj (oslikane čaše, boce, stari crijepovi, aranžmani od vinove loze,…) i vina udruge »Žene i vino«

Obiteljsko pčelarsko gospodarstvo »Egner« Danko Egner Republike Hrvatske 12, 34340 Kutjevo 034/255-690, 098/746706 Med hrasta sladuna, bagrema i kestena

Stolarija »Ašenbrener« Tomo Ašenbrener Bana Josipa Jelačića 24a, 34340 Kutjevo 034/255-702 034/255-593 098/402317 franjo.asenbrener@po. t-com.hr Drvena ambalaža za vino, kolače, ulja, kravate, šahove, držači za boce, stalci za posjetnice.

Grbić d.o.o. Ivan Grbić Mlinska 90, 34000 Požega 034/274-634 034/274-304 grbic@po.t-com.hr www.grbic.hr Nives Lovrić Djevičansko bučino ulje, ekološke žitarice i brašna.

64

Poljoprivredno gospodarstvo Polić Mirko Polić Kralja Tomislava 48, Grabarje, 34312 Pož. Sesvete 034/265-059 098/2650100 aleksandar.polic@po.t-com.hr Aleksandar Polić Rakija vilijamovka Kutjevački vinari, udruga vinara i vinogradara Kutjevo Predsjednik Vlado Krauthaker Trg graševine 1, 34340 Kutjevo 034/315-196 034/315-196 info@kutjevacki-vinari.hr www.kutjevacki-vinari.hr Maja Jakobović 099/701-5640 Vrhunska, kvalitetna i stolna vina udruge Kutjevački vinari


Općina Cestica Dear friends, honoured guests, dear participants of the manifestation »Eco-ethno Croatia 2009«,

Dragi prijatelji, poštovani posjetitelji, dragi sudionici manifestacije ‘’Eko-etno Hrvatska 2009’’, kao načelnik Općine Cestica, srdačno Vas pozdravljam i pozivam da posjetite naš izložbeni prostor. Pozivam Vas da na trenutak svratite do Općine Cestica i osjetite dašak starih vremena. Siguran sam da će vas to potaknuti da postepeno otkrijete svu ljepotu ovog djela Hrvatske. Upoznajte turističku i gastronomsku ponudu Općine Cestica, njene vrijedne i gostoljubive žitelje koji će vas dočekati širom otvorenih vrata i srca.

As the Mayor of the Municipality of Cestica, I wish you all a very warm welcome and invite you all to visit our show-rooms. I invite you to come and visit the Municipality of Cestica and feel the ancient spirit. I am sure it will inspire you to gradually discover all the beauty of this part of Croatia. Experience the tourist and gastronomic offer of the Municipality of Cestica, its diligent and hospitable inhabitants who will welcome you with open doors

Općina Cestica je napredna mala općina koja se smjestila na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske, jednim dijelom u plodnoj Dravskoj nizini, a drugim po pitomim vinorodnim brežuljcima na površini od 46 km², odnosno na 3,8 % Varaždinske županije, sa dvadeset naselja u kojima živi oko 6.000 stanovnika.

and hearts. The Municipality of Cestica is a small but advanced municipality situated in the north-west part of Croatia, with one part in the valley along the River Drava and the other covered with many vineyards, the total area of 46 square kilometres which is 3,8% of Varaždin County where 6.000 people live in 20 different villages.

Prometni položaj općine dosta je povoljan iako je općina smještena u pograničnom dijelu države. Kroz nju prolazi jedan od ključnih cestovnih prometnih pravaca – državna cesta D2: Granični prijelaz Dubrava Križovljanska ( granica Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek - Vukovar – Ilok – (Granica Republike Srbije ).

The traffic position of the municipality is rather favorable, although it is situated on a state cross-border. Passing through is one of the key traffic directions - the state road D2: border crossing Dubrava Križovljanska (Slovenian border) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok – (Serbia and Montenegro border).

Posebnost općine Cestica naglašava očuvani lijep prirodni krajolik duž rijeke Drave s Ormoškim jezerom. Radi očuvanja posebnosti i zaštite prirode u pograničnom području pokrenuta je inicijativa za proglašenjem posebnog ornitološkog rezervata na području šuma i dravskih rukavaca uz rijeku Dravu i Ormoško jezero.

In the Municipality of Cestica, there is an especially beutiful scenery along the River Drava and Ormož Lake. There is an initiative to protect the cross-border nature and to proclaim a special ornithological resort park along the River Drava and Ormož Lake.

Po mnogočemu raznolik i poseban cestički kraj oduvijek je tijekom svoje povijesti težio razvitku. Bez obzira na to koliko su ga u tome sputavale ili poticale društveno-političke ili ekonomske prilike pojedinih razdoblja, on je imao svoju crkvenu povijest i kulturu, školstvo, gospodarstvo, svoje vinograde i poznata domaća vina. Međutim, trebalo je proći nekoliko desetljeća da bi se pokrenuo kotač razvoja i dobio onaj zamah koji je presudan za opći prosperitet ovoga kraja.

This versatile and very special part of Croatia, has during its history always aspired for development. No matter the social, political or economic problems of some periods, it has always had its church history and culture, school system, rural economy, its vineyards and well-known home-made vines. However, a few decades had to pass to move the wheel of development and to get the kind of swing which was crucial for the general prosperity of this territory.

Općina Cestica dosegnula je u ovih petnaest godina najvišu razinu razvitka u svojoj povijesti, a u zadnje tri godine i svoj procvat u gotovo svim područjima svojega društvenog i gospodarskog života.

The Municipality of Cestica has in the last ten years reached the highest point of development in its history and in the last three years prosperity in almost all spheres of its social and economic life.

Posebno smo ponosni na projekt ‘’Turistička zona HalozeZagorje’’ koji u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka, te sufinanciranjem Europske komisije, provodi Općina Cestica. Na području Turističke zone živi 55000 stanovnika u potpuno očuvanom okolišu punom kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti.

We are especially proud of the project »Tourist zone Haloze-Zagorje« which is in the cooperation with the Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development and co-financing of European Comission executed by the Municipality of Cestica. There are 55.000 inhabitants on the territory of the Tourist zone, living in an area of completely preserved cultural, historical and natural sights.

Na području Općine Cestica nalaze se tradicionalne zagorske hiže, kuće za odmor kao i seoski turizmi koji nude vrhunsko domaće vino i domaće gastronomske specijalitete.

In the Municipality of Cestica territory, there are traditional Zagorje region houses and country tourisms which offer highquality vines and home-made gastronomic specials.

U Općinu Cestica pozivamo Vas na jednodnevni i višednevni odmor, izlet ili piknik. Razgledati možete mnogobrojne kulturno-povijesne i prirodne znamenitosti. U mnogobrojnim vinskim podrumima možete degustirati vrhunska bijela vina, a na seoskim gospodarstvima probati domaće kulinarske specijalitete. Za skupine imamo osposobljene turističke vodiče.

We invite you to come to the Municipality of Cestica on a one- or more days vacation, visit or picnic. You can do sightseeing; there are many cultural-historical and natural sights. In our vineyards, you can try out high-quality white vines, and

65


Moramo spomenuti i projekt Gospodarska zona Cestica. S obzirom da Općina Cestica pripada području posebne državne skri 3. kategorije, investiranje u općinu ima niz prednosti od ostalih poslovnih i poduzetničkih zona u okolici.

the home-made culinary specialities at our farms. There are also qulified tourist guides for groups of visitors. There is another project that has to be mentioned, Economic zone Cestica. As the Municipality of Cestica is a part of the state`s 3rd category care, the investment into the Municipality has more advantages than any other business or entrepreneurial zones nearby.

Na području općine Cestica nalazi se vinska cesta ‘’Klampotic. Na toj vinskoj cesti nalaze se 10 ponuđača vina. Uz dobru kapljicu vina nude i domaće specijalitete te mogućnost noćenja.

In this occasion, I would like to invite you to discover, explore and experience the Municipality of Cestica. At least for a little while take a look at the lifes of the people who have always known to give back and with gratitude treasure the fortune of traditional heritage and nature around them. I am sure that is a good reason for your visit.

Ovom prigodom pozivam vas da otkrijete, istražite, okusite i doživite Općinu Cestica. Makar nakratko zavirite u svakodnevnicu ljudi koji su oduvijek ljubavlju znali vraćati i zahvalnošću čuvati bogatstvo tradicijske baštine i prirode koja ih okružuje. Siguran sam da je to dobar razlog za Vaš dolazak. Dobrodošli u Cesticu!

- Općina Cestica - Vinska cesta ‘’KLAMPOTIC’’ - Vinski hram ‘’Kotolenko’’ (Slavko Kotolenko), - Klet ‘’Županić’’ (Županić Marijan), - ‘’Lovrini vinogradi’’ (Marijan Matijašec),

Welcome to Cestica! Načelnik

Mayor

Mirko Korotaj

Mirko Korotaj

- Turizam i vinogradarstvo ‘’Pungračić’’ (Pungračić Robert), - Vinotočje ‘’Banfić’’ (Banfić Ivan), - Turizam ‘’Roki’’ (Stanko Ročkar), - Vinotočje ‘’Klasić’’ (Klasić Vjekoslav), - Kušaonica vina ‘’Žućo’’ (Martinec Stjepan),

66

- Seoski turizam ‘’Cvetko’’ (Slavica Cvetko), - Kušaonica vina ‘’Banfić’’ (Banfić Drago) - OPG Horvat Mladen – kupinovo i malinovo vino - Udruga ručnih radova ‘’Vezilje’’ - OPG Bregović Kristijan, Peščenica, proizvodnja ovčih sireva


67


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Program Fonda za poticanje održivog razvoja ruralnog prostora

The Environmental Protection and Energy Efficiancy Fund is a part of Eko Etno Fair for three years.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već treću godinu sudjeluje na hvalevrijednoj manifestaciji Eko-etno. Fond je dio svojih aktivnosti usmjerio na ulaganje u projekte, programe i slične aktivnosti koji su vezani za razvoj ruralnog područja sa ciljem očuvanja zatečene autohtone vrijednosti (kulturnog nasljeđa, biološke i krajobrazne raznolikosti) kako bi se poboljšali uvjeti za život i rad stanovnika ruralnog područja.

The Environmental Protection and Energy Efficiancy Fund a part of its activities focused on investment in procjects, programs and similar activities that are related to the development of rural areas with the aim of perserving indigenous valous (cultural heritage, biological and landscape diversity) to improve living and working condition of rural areas.

Ulaganjima u projekte razvoja ruralnog prostora Fond potiče razvoj autohtonih zanata i proizvoda, obnovu zapuštenih voćnjaka, vinograda, maslinika, uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina i dr., sve u cilju prevladavanja poteškoća u ruralnim područjima i osiguravanja uvjeta za povratak stanovništva na ta područja, te osiguranja primjernog standarda i uvjeta života za zatečeno stanovništvo i povratnike. Fond je svoja sredstva uložio u podizanje novih nasada vinograda i očuvanju autohtonih sorti vinove loze na poluotoku Pelješcu, nasada autohtone sorte maslina i uzgoj ljekovitog bilja u dolini Neretve, te proizvodnju maslinovog ulja, obnovu voćnjaka kao i u uspostavu sustava organizirane proizvodnje povrtlarskih kultura.

With investments in the rural area development projects, the Fund encourages the development of indigenous crafts and products, rebuilding abandoned orchards, vineyards, olive graves, cultivation of the original and protected breeds and others, all in order to overcome the difficulties in the rural areas ensuring the conditions for the return of population in these areas, and to rise living conditions for existing residents and returnees. The Fund has invested its resources in raising new plantation of vineyards and conservation of indigenous varieties of grape vines on the Pelješac peninsula, planted native varieties of olives and herbes growing in the valley of the Neretva River and the production of olive oils, rehabilitation of orchards as well as the establisment of organized production of vegetables cultures.

Nadalje, Fond svojim sredstvima sudjeluje u programu zaštite i očuvanja raznolikosti okoliša, razvitka i uključivanja ruralnog prostora u turističku ponudu Dubrovačkog primorja, osnivanju centra za razvitak otoka Dubrovačkoneretvanske županije, te programu Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana. Navedenim projektima cilj je očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, krajolika i prirodnog naslijeđa, očuvanje kulturnog naslijeđa ruralnog prostora, poboljšanje uvjeta života u seoskom području priobalnog dijela Jadrana i otoka uz istodoban razvoj poljoprivrede, ekološkog turizma i gospodarstva, te otvaranje mogućnosti za razvitak dosad turistički slabo razvijenih područja.

In addition, the Fund with its investments is involved in the protection and preservation of environmental conservation, rural development and the inclusion of rural area in turistic attraction of Dubrovnic Riviera, in founding the Center for development of the islands of Dubrovnik – Neretva County, and in programme for Center for sustainable development of island in the Northern Adriatic. The aim of before mantioned projects is the preservation, protection and sustainable use of environmental landscape and natural heritage, presrevation of cultural heritage of rural areas of the Adriatic coastal area and islands with simultaneous development of agriculture, ecological tourism, and opening opportunities for development so far poorly developed tourist area.

U razvoj ruralnog područja Fond planira u 2009. godini uložiti 4.800.000,00 kn.

In rural areas development, the Fund planned investments for 2009 are 4.800.000,00 kn.

Direktor Fonda

This Fair represent a unique privilege for us to have an opportunity to ensure a more secure future for our children and for generations to come.

Vinko Mladineo, dipl. iur.

Direktor Fonda Vinko Mladineo, dipl. iur.

68


Hrvatski centar za konjogojstvo The Croatian Center for Horse Breeding – State Stud Farm Lipik (CCHB) is a newly founded leading national institution for all affairs of horse breeding, founded by the Decree of the Government of the Republic of Croatia. Since the very beginning the Croatian Center for Horse Breeding has taken over the coordination of all horse breeding and all other activities affiliated with the implementation of breeding programs, genetic advancement, promotion of horse breeding and exercising various other activities related to horses. Within the framework of CCHB, as one of its constitutional units, is the State Stud Farm Lipik which was restored on the 13th of October, 2007 to the Republic of Croatia, after 16 years of abalienation which occurred at the beginning of the Homeland War.

Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (HCK) je novoosnovana krovna nacionalna ustanova za poslove konjogojstva, utemeljena odlukom Vlade Republike Hrvatske. Od samog početka HCK je preuzeo koordinaciju sveukupnog uzgoja konja i svih drugih aktivnosti vezanih za provedbu uzgojnih programa, genetsko unaprjeđenje, promidžbu uzgoja konja i bavljenja raznim drugim aktivnostima vezanim za konje. U okviru HCK kao jedna od ustrojbenih jedinica djeluje i Državna ergela Lipik koja je vraćena 13. listopada 2007. godine u Republiku Hrvatsku, nakon 16 godina od otuđenja početkom Domovinskog rata. HCK kao krovna nacionalna specijalizirana ustanova hrvatskog konjogojstva pored velikog broja zadataka ima i zadatak brinuti o očuvanju našeg genetskog i kulturnog blaga, odnosno naših autohtonih pasmina konja i magaraca. Republika Hrvatska na popisu ima četiri zaštićene pasmine konja, lipicanac, hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj. Iz razloga što su konji puno više u odnosu na druge domaće životinje povezani sa velikim brojem segmenata života u našoj povijesti, neupitno je da su postali i sastavni dio naše kulturne baštine. Gotovo da i nema kulturno – folklorne manifestacije u kojoj kao obvezni segment sudjeluju i konji. Upravo iz tog razloga, dogodila se uska poveznica između HCK i sajma »Eko – etno Hrvatska« kao našeg najznačajnijeg i najvećeg sajma ovakve prirode. Mišljenja smo da se naše institucije kada se govori o konjima jako dobro upotpunjuju upravo na području očuvanja kulturne baštine, ali i iskorištavanju ruralnih područja sa više stajališta, od razvoja konjičkog turizma pa na dalje. Ove godine krenuli smo u zajedničku »priču« u cilju promoviranja i očuvanja međimurskog konja upravo sa stajališta i kulturnog i genetskog blaga lijepe naše. Uvjereni u uspjeh naše akcije, nadamo se nastavku suradnje i na drugim zadacima koji su pred nama, a to je zastupljenost u hrvatskom lipicanskom uzgoju svih rodova kobila koji su izvorno hrvatskog porijekla, a danas nisu zastupljeni u našem uzgoju. Na suradnju osim našeg partnera Hrvatskog farmera d.d. pozivamo i sve druge institucije koje su zainteresirane da zajedničkom voljom i radom očuvamo naše pasmine konja kao genetsko i kulturno blago, nama i našoj generaciji na ponos i zadovoljstvo, a budućim generacijama na nasljeđe…

CCHB as the leading national specialized institution of Croatian horse breeding among a large number of tasks has also the duty to care of the preservation of our genetic and cultural treasure, respectively to our autochthonous breeds of horses and donkeys. The Republic of Croatia has four different horse breeds listed as protected breeds, the Lipizzan, the Croatian Coldblood, the Croatian Posavian and the Murinsulaner horse. Due to the horses having a greater connection to a large number of segments of life in our history than other domestic animals, it is without question that they have become an elemental part of our cultural heritage. There are hardly any cultural – folkloric events in which horses are not an obligatory segment. Just because of this reason, a narrow link was formed between CCHB and the »Eko – etno Croatia« Fair, as one of our most significant and biggest fair of this nature. We hold the opinion that our institutions, in regards to horses, complete each other very well precisely regarding the question of cultural heritage preservation, but also the exploitation of rural areas from more different aspects, from horse tourism development onwards. This year we have embarked upon a joint story which has the goal of promoting and preservation of the Murinsulaner horse precisely through viewing it as a cultural and genetic treasure of our fair country. We are convinced of the success of our action, we hope to continue this collaboration on other tasks which are ahead of us, one of which is also the representation of all damn lines which are of Croatian origin in Croatian Lipizzan breeding, and which are not represented in our breeding today. We invite other institutions, besides Hrvatski farmer d.d., that are interested in preserving our horse breeds as our genetic and cultural treasure, to collaborate with us, and we will, through joint will and hard work, do us and our generation proud, and bless future generations with this hare loom...

Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik Ravnatelj Mr.sc. Mato Čačić, dipl.ing. Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (HCK)        

Vlasnik: Republika Hrvatska Odgovorna osoba: mr.sc. Mato Čačić, dipl.ing. Marije Terezije 27, pp 12, 34551 Lipik Telefon: 034/ 421 880 Telefax: 034/ 421 844 E-mail: hck@hck-del.hr Web: www.hck-del.hr Kontakt osoba: Ana Šoš, referent u Odjelu za marketing, edukaciju i informatiku

Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farm Lipik Director Mr.sc. Mato Čačić, dipl.ing.

69


Hrvatski kuharski savez 2. revija Hrvatske kulinarske baštine je prezentacija tradicijskih jela svih krajeva Hrvatske, a vezana na projekt »Baština« koji unazad 5 godina provodi Hrvatski kuharski savez. HKS je putem svojih 20 županijskih Udruga kuhara i preko 1.400 članova sakupio originalne recepte tradicijskih jela iz svih krajeva Hrvatske te 50 najznačajnijih objavio u posebnoj zbirci recepata. Izbor predjela, glavnih jela i deserta Hrvatske kulinarske baštine pripremati će članovi Udruga kuhara i to prema podjeli na 5 regija - Dalmaciju, Istru i Kvarner te Sjevernu, Središnju i Istočnu Hrvatsku.

2nd exhibition od Croatian culinary heritage is presentation od traditional dishes from all regions of Croatia. It is in conjuction with »Haritage« project by Croatian Culinary Federation that has been ongoing for past 5 years. In this project CCF had, trough it’s 20 County Chef’s Societies and over 1.400 members, collected recipies of traditional dishesfrom all parts of Croatian, and 50 most important were published in a book. Choice of startes, main dishes and desserts of Croatian culinary heritage will be prepared by County Chef’s Societies and according to regional segragation - Dalmatia, Istria and Kvarner, Northern, Central and Eastern Croatia. Damir Crleni

Damir Crleni

Predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza

70


NACIONALNE MANJINE UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE Stjepana Supanca18 32000 Vukovar Telefon: 098 499876 Kontakt osoba: Ivan Semenjak, predsjednik KPD Ukrainaca »KARPATI«, Lipovljani POLJSKA KULTURNA UDRUGA ″MIKOLAJ KOPERNIK″ Mesnička 6 10000 Zagreb Tel/Fax: 01 4921919 E-mail: kopernik@zg.htnet.hr , kopernikzg@yahoo.com Telefon: 0989327359 Kontakt osoba: Valentina Lončarić

EKO-ETNO HRVATSKA 2009 – veliki izlagači AQUAVIVA Vrtni put 3 10000 Zagreb Telefon: 0800 08 99 Telefax: 01 5497976 E-mail: info@aquaviva.hr Web: www.aquaviva.hr UDRUŽENJE OBRTNIKA VELIKA GORICA Kurilovečka 5 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6222110 Telefax: 01 6222110 E-mail: uovg@zg.t-com.hr Web: www.obrtnici-vg.hr Popis izlagača: »ZP« izrada ukrasa i ukrasnih predmeta vl. Zdenka Petras Vukovina, Stara cesta 56 tel./fax. 6230 257, mob. 098/767 195 »IVANČICA« modni salon i izrada etno suvenira vl. Ivka Srdar Sisačka 11, Velika Gorica tel. 6225 070, mob. 091/25 35 459, fax. 6230 941 FORTE proizvodnja, trgovina i usluge (izrada i prodaja muzičkih instrumenata) vl. Marinko Katulić Buševec, Novo selo bb Tel. 6255 238, fax. 6255 845, mob. 099 682 97 03 POKLON ATELJE Vl. Maja Radočaj Velika Gorica, HBZ 3 tel./fax. 6213 464, mob.091 5500 432

Tkalački obrt »BARBARA« vl. Mirjana Švarum Strmec Bukevski 52/2, Velika Gorica, tel. 6258 361mob. 091/5862 826

SIRENA - MALA SIRANA d.o.o. Figurica 20 23251 Kolan, otok Pag Telefon: 023 698 052 Telefax: 023 698 107 E-mail: sirena@sirena.hr Web: www.sirena.hr Kontakt osoba: Ivan Gligora Popis proizvoda: Paški sir, sirevi Žigljen, Figurica, Kozlar, Kolan i Paška skuta

HALUGA uzgoj voća, proizvodnja sokova, alkoh.pića, voćnih vina i trg. na malo Vl. Ivan Haluga Velika Gorica, Kolodvorska 12 tel. 6252 331, mob.098/511 553 tel./fax. 6263 091, mob. 091 52 44 875

KREŠIMIR REŽEK Plešivica 39 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 629 4836 E-mail: kontakt@rezek.hr Web: www.rezek.hr Popis proizvoda: vinarija i kušaona

»ŠKRINJA« studio za dizajn, izradu i restauriranje proizvoda od drva Vl. Hrvoje Blašković Velika Gorica, Turopoljska 17 Mob. 091 289 58 58

OPG Valentin Ivančan Ivana Mažuranića 9 43 231 Ivanjska Kontakt osoba: Valentin Ivančan Popis proizvoda: kupinovo vino, glogovo vino, tinkture, medicinska vina

HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA Dalmatinska 12 10000 Zagreb Telefon: 01 4846251 Telefax: 01 4846251 E-mail: ucenicko.zadrugarstvo@ huuz.hr Web: www.huuz.hr Kontakt osoba: Blanka Dragojević

IZLAGAČI NOSITELJI OZNAKE »HRVATSKI OTOČNI PROIZVODI«

AUTOKUĆA ŠTARKELJ d.o.o. Zagrebačak 28 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6659800, 098 274524 Telefax: 01 6609012 E-mail: auto-starkelj@zg.t-com.hr Web: www.autokuca-starkelj.hr Kontakt osoba: Vladimir Štarkelj

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I VINARIJA DINGAČ Potomje 3 20244 Potomje, poluotok Pelješac Telefon: 020/742-010, 098/393 757 E-mail: pz-vinarija-dingac@du.htnet..hr Web: www.advance.hr/vinarijadingac/ Popis proizvoda: vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino Dingač, vrhunsko vino i arhivsko vino Postup, kvalitetno vino Plavac, kvalitetno vino Pelješac

ŠTAND HRVATSKOG FARMERA MESNICA »AS« Veliki Kraj 3 32270 Županja Telefon: 032 / 837590 Telefax: 032 / 837592 E-mail: mesnica-as@hi.t-com.hr Kontakt osoba: Ilija Jelović Popis proizvoda: meso i mesne prerađevine

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JEDINSTVO 20272 Smokvica,otok Korčula Telefon: 020/831-026, 091/381 30 21 Ratko Pecotić Telefon: 091/301 30 91 Ivan Pecotić E-mail: ipecotic@posip.hr Web: www.posip.hr Popis proizvoda: vrhunsko vino Pošip Smokvica vrhunsko vino Rukatac Smokvica kvalitetno vino Pošip Korčula

OPG ANDABAKA Vladimira Nazora 79 32252 Otok Telefon: 032 394783 Telefax: 032 394783 E-mail: opgandabaka@net.hr Kontakt osoba: Samson Andabaka Popis proizvoda: izrada tradicionalnih suhomesnatih proizvoda od mesa crne slavonske pasmine svinja, začinjenim prirodnim začinima

BLATO 1902 d.d. 20271 Blato Trg dr. Franje Tuđmana 2, otok Korčula Telefon: 020/851-664,

71

098/243 471 E-mail: blato@blato1902.hr Web: www.blato1902.hr Kontakt osoba: Ivo Milat Popis proizvoda: kvalitetno vino Plavac Blato kvalitetno vino Korčulanka ekstra djevičansko maslinovo ulje Marco Polo POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I VINARIJA SVIRČE 21462 Vrbanj, otok Hvar Telefon: 021/768-380, 091/176 83 80 E-mail: pzsvirce@hi.t-com.hr Web: www.pz-svirce.hr Kontakt osoba: Andrija Carić Popis proizvoda: vrhunsko vino, barrique i arhivsko vino »IVAN DOLAC« kvalitetno vino Plavac Hvar POŠIP POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Čara 213, otok Korčula 20273 Čara Telefon: 020/833-146, 098/244 102 Telefon: 098/452 527 Drago Žabica E-mail: posip.cara@du.t-com.hr Kontakt osoba: Luka Marelić Popis proizvoda: vrhunsko vino Pošip POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GOSPOJA Frankopanska 1, otok Krk 51516 Vrbnik Telefon: 051/857-142, 091/202 02 11 E-mail: info@gospoja.hr Kontakt osoba: Frano Toljanić Popis proizvoda: kvalitetno vino Žlahtina Toljanić PAŠKA SIRANA d.d. Pag Splitska bb, otok Pag 23250 Pag Telefon: 023/600-810, 091/27 20 20 20 E-mail: paska-sirana@zd.t-com. hr, ante.ostaric@zd.t-com.hr Web: www.paskasirana.hr Kontakt osoba: Ante Oštarić Popis proizvoda: paški sir SIRENA - MALA SIRANA d.o.o. Figurica 20, otok Pag 23251 Kolan Telefon: 023/698-052, 098/236 498 E-mail: igligora@sirena.hr Web: www.sirena.hr Kontakt osoba: Ivan Gligora Popis proizvoda: paški sir SAMOSTAN SV. MARGARITE Don Josipa Felicinovića 2,


otok Pag 23250 Pag Telefon:023/611-061 E-mail: benediktinke-sv. margarite@zd.htnet.hr Web: www.benedictus.info/ samostan_pag-html Popis proizvoda: paški baškotin OBRT BRAC FINI SAPUNI Prodol bb, otok Brač 21410 Postira Telefon: 021/632-168, 098/954 36 17 E-mail: info@bracfinisapuni.com Web: www.bracfinisapuni.com Kontakt osoba: Joško Šantić Popis proizvoda: Brac fini sapuni, osvježivači za kožu lica i tijela aromatizirano Jadransko more FANITO, Obrt za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu Ulica 35 broj6, otok Korčula 20270 Vela Luka Telefon:020/813-833, 098/485 128 E-mail: fanito@fanito.hr Web: www.fanito.hr Kontakt osoba: Fanito Žuvela Popis proizvoda: ekstra djevičansko ulje Torkul SONOMEDIA d.o.o. 21483 Podšpilje, otok Vis Podšpilje bb Telefon: 021/ 530 930, 095/ 522 49 16 E-mail: info@oh.com.hr Kontakt osoba: Zrinka Tolno Popis proizvoda: liker limoncelo džem limun /gorka naranča/ višnja-maraska/kupina/planika/ grejp ROKI´S d.o.o. Plisko polje 17 21480 Vis, otok Vis Telefon: 021/714 004, 098/328 626 E-mail: no.vis@hok.hr Kontakt osoba: Niko Roki Popis proizvoda: kvalitetno vino Muškardin kvalitetno vino Bugava Roki’s desertno vino Roki´s prošek OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO Mato Antunović Privor 3, poluotok Pelješac 20242 Oskorušno Telefon: 020/742 277, 098/187 29 55 E-mail: domo.antunovic@ hotmail.com Kontakt osoba: Mato Antunović Popis proizvoda: vrhunsko vino Postup Antunović kvalitetno vino Plavac Antunović kvalitetno vino Rukatac Antunović

LIPA, Obrt za izradu narodnih odjevnih predmeta i edukaciju Ulica IX – Južna obala 3 22234 Prvić Šepurine, otok Prvić Telefon: 098/964 65 84 E-mail: andrea.kustovic@gmail.com Kontakt osoba: Liposava Kuštović Popis proizvoda: crvenkapa pomidorić

FRAJONA d.o.o. Lina Bolmarčića 6 51511 Malinska, otok Krk Telefon: 051/859 102, 098/211 426 E-mail: frajona@ri.t-com Kontakt osoba: Ivan Volarić Popis proizvoda: kvalitetno vino Žlahtina desertno vino Noa prirodno pjenušavo vino Frajona

LUSTRA d.o.o. 21405 Milna, otok Brač E-mail: prodaja@lustra.hr Web: www.lustra.hr Telefon: 091/264 62 82, 091/264 62 80 Kontakt osoba: Siniša Vrandečić Popis proizvoda: filet dimljenog tunja u mediteranskom ulju filet slanog inćuna u suncokretovom ulju inćunele – masline punjene slanim inćunima u suncokretovom ulju fileti slanog inćuna djelomično očišćena slana srdela

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIJATELJI LASTOVA Pušćet b.b. , otok Lastovo 20290 Lastovo Telefon: 020/801 181, 091/44 666 111 E-mail: darinkakrncevic@gmail.com Web: www.prijatelji-lastova.com Kontakt osoba: Darinka Krnčević Popis proizvoda: Petrovac – motar u slanom octu OBRT BROJNE Mirni dvori 3 21480 Vis, otok Vis Telefon: 098/199 33 06 E-mail: brojne@email.t-com.hr Kontakt osoba: Velimir Mratinić Popis proizvoda: pogača od suhih smokava viški HIB kolač od mendula pandulete

OBRT ZURE RIBARSTVO Lumbarda 239 20263 Lumbarda, otok Korčula E-mail: batistic.zure@du.t-com.hr Web: www.zure.hr Telefon: 091/512 87 12 Kontakt osoba: Bartul Batistić Popis proizvoda: domaći liker miendula/ mediteransko voće/rogač/ naranča/šipak domaća rakija aniseta, travarica, plavac mali zure, kvalitetno vino Grk Bartul, vrhunsko vino

OBRT PEKARNICA SLASTICA »VILMA« Banjol 162 51280 Rab, otok Rab Telefon: 051/724 537, 098/910 40 44 E-mail: pekarnica.vilma@ri.t-com.hr Kontakt osoba: Josip Brna Popis proizvoda: rapska torta tradicionalna rapska slastica muštaćoni

OBRT LIKERI ANTUNOVIĆ Šetalište Škvar 6 20250 Orebić, Pelješac E-mail: jadran.antunovic@du.t-com.hr Telefon: 091/561 07 81 Kontakt osoba: Jadran Antunović Popis proizvoda: biljni liker mirta/ gorki pelinkovac/ melisa voćni liker orahovica/ limun/ naranča/ šipak/ rogač/ smokva rakija od aromatičnog bilja morač/ rakija od ljekovitog bilja travarica/ voćna rakija rogač/jako alkoholno piće travka desertno likersko piće prosik

OBRT CUKARIN Hrvatske bratske zajednice b.b. 20260 Korčula, otok Korčula Telefon: 020/711 055, 098/432 954 E-mail: smiljana.matijaca1@dn.t-com.hr Kontakt osoba: Smiljana Matijaca Popis proizvoda: cukarin POLJOPRIVREDNI OBRT »LA BARBARA« Palit 109 51280 Rab, otok Rab Telefon: 051/771 027, 098/947 00 83 E-mail: kruno.matusan@ri.t-com.hr Kontakt osoba: Barbara Matuša Popis proizvoda: lavandino ulje suhi cvijet lavande

AGRO HVAR d.o.o. Vrisak bb, 21450 Hvar, otok Hvar Telefon: 021/741 659, 098/918 28 81 E-mail: rosa.dulcic@gmail.com Web: www.agro-hvar.hr Kontakt osoba: Rosa Dulčić Popis proizvoda: lavandino ulje, lavandin cvijet, medovača bruška, medovača hvaranka, med ružmarin, med lavanda

72

RIBARSKA ZADRUGA »RIBARSKA SLOGA« Batalaža bb 23272 Kali, otok Ugljan Telefon: 023/281 748, 099/413 44 48 E-mail: ribarska.sloga@zd.t-com.hr Kontakt osoba: Đorđi Kolega Popis proizvoda: slana srdela u ulju, marinirani inćun u ulju, filet inćun u ulju, filet inćun s kaparama, maslina punjena inćunima OBRT NATURA DALMATIA Hodilje 26, 20230 Ston Telefon: 02/754 050, 099/677 64 07 E-mail: natura.dalmatia@gmail.com Web: www. naturadalmatia.hr Kontakt osoba: Nikola Đuračić Popis proizvoda: travarica s medom i ljekovitim i aromatičnim biljem DALMACIJAVINO, HVARSKE VINARIJE 21460 Stari Grad Put Križa bb, otok Hvar E-mail: dalmacijavino@st.htnet.hr, hvarske.vinarije@dalmacijavino.hr Web: www.dalmacijavino.hr Telefon: 021/778 149 Marija Stančić Popis proizvoda: vrhunsko vino Faros/Faros barrique kvalitetno vino Bogdanuša POLJOPRIVREDNI OBRT »KAMENICA« Filozofa Petrića 28 21485 Komiža, otok Vis Telefon: 021/713 634, 098/720 133 E-mail: vicko.mardesic1@st.t-com.hr Kontakt osoba: Ivanka Jović Mardešić Popis proizvoda: ekstra djevičansko maslinovo ulje PZ KOMIŽA Riva sv. Mikule 33 21485, Komiža, otok Vis Telefon: 021/713 023, 098/423 899 E-mail: komiza.pz@st.t-com.hr Kontakt osoba: Miloš Mandić Popis proizvoda: voćni liker rogačica POLJOPRIVREDNI OBRT POJE Uskočka 1, 21480 Vis, otok Vis Telefon:091/596 84 39 E-mail: miro.buncic@st.t-com.hr Kontakt osoba: Toni Bunčić Popis proizvoda: ulje za tijelo limun/ gorka naranča/ lavanda


EKO-ETNO 2009 – mali izlagači OPG ROKO RAČIĆ Apanovac 1 44430 Hrvatska Kostajnica Telefon: 044 851300 Telefax: 044 851300 E-mail: roko-r@net.hr Kontakt osoba: Roko Račić Popis proizvoda: proizvodi od lavande ZIGANTE TARTUFI d.o.o. Portoroška 15 52680 Buje Telefon: 052 777409, 052 777410 Telefax: 052 777111 E-mail: office@zigantetartufi.com Web: www.zigantetartufi.com Kontakt osoba: Renata Dabac Popis proizvoda: Tartufata (mješavina crnih i bijelih tartufa,šampinjona i maslina), bijeli tartufi i vrganji, crni tartufi i masline TGS d.o.o. Trutina 1 10000 Zagreb Telefon: 01 5004020 E-mail: tuljci@gmail.com Kontakt osoba: Željana Mlinarević Popis proizvoda: tuljci za čišćenje ušnih kanala POLJOPRIVREDNA ZADRUGA »Marina« Obala k. Alojzija Stepinca 2 21222 Marina Telefon: 021 889333 Telefax: 021 889125 E-mail: jnajev@pz-marina.com Web: www.pz-marina.com Kontakt osoba: Jakša Najev Popis proizvoda: ekstra djevičansko maslinovo ulje »MATTINA CROATICA« obrt za proizvodnju i preradu voća i povrća D. Cesarića 35 10090 Zagreb Telefon: 01 7773929 Telefax: 01 7773929 E-mail: mattina.croatica@xnet.hr Kontakt osoba: Mislav Ante Jurenić Popis proizvoda: proizvodnja i prerada voća i povrća OBITELJSKO GOSPODARSTVO PČELARSTVO »NAMJESNIK« Križovljan 64 42230 Ludbreg Telefon: 042 973194

Telefax: 042 673194 E-mail: mladen.namjesnik1@ vz.t-com.hr Web: www.pcelarstvo-namjesnik.com Kontakt osoba: Mladen Namjesnik Popis proizvoda: med i proizvodi od meda

POLJOPRIVREDNI OBRT »PROMINKA« Tomislavova 84 22300 Knin Telefon: 022 889841 Telefax: 022 662432 Kontakt osoba: Miljenko Čavlina Popis proizvoda: PROMINKA medni liker

OPG JAKOPOVIĆ Paka 26 42220 Novi Marof Telefon: 042 612067 Telefax: 042 205067 E-mail: info@opg-jakopovic.hr Web: www.opg-jakopovic.hr Kontakt osoba: Snježana Mikulčić Popis proizvoda: proizvodi od ljekovitog bilja

GRDUNAC U.T.O. Jaškovo 99 47281 Mali Erjavec Telefon: 047 751010 Telefax: 047 751010 E-mail: grdunac.darkoug.obrt. grdunac@ka.t-com.hr Web: www.grdunac.hr Kontakt osoba: Darko Grdunac Popis proizvoda: ugostiteljsko gospodarstvo

ILOVAC KERAMIKA d.o.o. Donje pokupje 2 47000 Karlovac Telefon: 047 600471 Telefax: 047600471 E-mail: ilovac-keramika@ka.t-com.hr Kontakt osoba: Katarina Lamza Osterman Popis proizvoda: lončarsko kolo, suveniri

TURE d.o.o. 21410 Postira Telefon: 021 632200 Telefax: 021 632075 E-mail: ture@st.t-com.hr Kontakt osoba: Ana Jelinčić Popis proizvoda: maslinovo ulje ŠULOG d.o.o. Krapinska 12 10298 Gornja Bistra Telefon: 01 098412632 E-mail: exotic-king@hi.thnet.hr Kontakt osoba: Ivan Šulog Popis proizvoda: uzgoj egzotičnog voća i povrća

OBRT »KISKO« za uzgoj i preradu povrća i voća i trgovinu Dugi konec 3 10297 Jakovlje Igrišće Telefon: 01 3351149 Kontakt osoba: Branko Tumpa Popis proizvoda: uzgoj i prerada povrća i voća

ILIRIJA PROMET Baruna Trenka 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 452583 Kontakt osoba: Nuri Ziberi Popis prizvoda/izlošci: slastice

OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42000 Varaždin Telefon: 042 230043 Telefax: 042 230043 E-mail: o.p.g.franic@vz.t-com.hr Web: www.medenarakija.com Kontakt osoba: Mirko Franić Popis proizvoda: medena rakija

»BRIKS« Ivana Gojtana 2 53000 Gospić Telefon: 053 572393 Kontakt osoba: Nikola Baričević Popis proizvoda: lička štrudla

GNLD INTERNATIONAL Malekovec 1 Bedekovčina Kontakt osoba: Nada Lasić Tel: 098 48 11 55 E-mail: nadalasic@net.hr Popis proizvoda: vitamini i ljekovita sredstva

ACTIVA GRUPA D.O.O. Ivana Šibla 17 10020 Zagreb Telefon: 01 6636672 E-mail: activagrupa@gmail.com Kontakt osoba: Mićo Vulović

IGO-MAT d.o.o. Otruševec 15 A 10432 Samobor Telefon: 01 3324182 Telefax: 01 3324182 E-mail: igo-mat@zg.t-com.hr Kontakt osoba: Zdravko Runtas, Igor Runtas Popis proizvoda: suhomesnati proizvodi

OPG MURIĆ »KUPISAN« desertno voćno vino od plodova kupina Očura 43 4250 Lepoglava Telefon: 042 792111 Kontakt osoba: Velimir Murić Popis proizvoda: desertno voćno vino od kupina

73

Četkarstvo, stolarija, galanterija i trgovina »MATO« Varaždin Zagrebačka 326 42000 Varaždin Telefon: 042 240748 Telefax: 042 240748 Kontakt osoba: Mato Trtinjak Popis proizvoda: četkarstvo, stolarija i galanterija EURO-MILK d.o.o. Beloslavec 17 G 10381 Bedenica Telefon: 01 2064190 Telefax: 01 2043511 E-mail: mljekara@euromilk.hr Web: www.euromilk.hr Kontakt osoba: Božidar Kuzmić Popis proizvoda: mljekarski proizvodi EKOP - Udruga proizvođača ekoloških proizvoda Karlovačke županije Haulikova 14 47000 Karlovac Telefon: 091 1694400 E-mail: robert.poturica@ka.t-com.hr Kontakt osoba: Robert Poturica Popis proizvoda: ekološki proizvodi RADIONICA KOLAČA »MONIKA« Ivanovec J. Broza 117 40000 Čakovec Telefon: 040 337127 Telefax: 040 337127 E-mail: monika@post.t-com.hr Kontakt osoba: Helena Mihaljković Popis proizvoda: Proizvodnja dvopeka i keksa, trajnog peciva i kolača ANA JOZIĆ – ZLATOVEZ Pustički 21 10362 Kašina Telefon: 01 2056005 E-mail: anajozic1@gmail.com Kontakt osoba: Ana Jozić Popis proizvoda: zlatovez KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. Potok kalnički 115 48269 Kalnik Telefon: 048 270787 Telefax: 048 270787 E-mail: mladen-keser@kc.t-com.hr Kontakt osoba: Martina Vidmanić Popis proizvoda: mliječni proizvodi OPG VICENCINOVIĆ HERGOUTH Stari put 28


Gornja Gračenica 44318 Voloder Telefon: 044 657500 Telefax: 044 657501 Kontakt osoba: Larisa Hornjak Popis proizvoda: voćne rakije UDRUGA »EKO KULTURA« Iločka 47 43000 Bjelovar Telefon: 043 221922 Kontakt osoba: Zlata Radanec Popis proizvoda: ekološki proizvodi DENDI d.o.o. Ružičnjak 24 10000 Zagreb Telefon: 01 4683901 Telefax: 01 4683901 E-mail: dendi24@gmail.com Web: www.dendi.hr Kontakt osoba: Dubravka Petek Popis proizvoda: suveniri OBRT »PLITVIČKA ŠTRUDLA« Mukinje P4 53231 Plitvička Jezera Telefon: 053 774199 Telefax: 053 774199 E-mail: gordana@plitvickastrudla.hr Web: www.plitvicka-strudla.hr Kontakt osoba: Gordana Radaković Popis proizvoda: Plitvička štrudla OPG PREPELICE PEREČINEC Čička Lazina 6 10415 Novo Čiče Telefon: 01 6262593 Telefax: 01 6262593 E-mail: ivica@prepelica.info Web: www.prepelica.info Kontakt osoba: Ivica Perečinec Popis proizvoda: prepelice OPG KAVIĆ Donje Psarjevo 85/1 10380 Sv. Ivan Zelina Telefon: 01 2069037 E-mail: kavicml@gmail.com Kontakt osoba: Mladen Kavić Popis proizvoda: uzgoj lavande, suveniri od lavande »DUGA« društvo za biološkodinamičko gospodarenje A. Schulteissa 19 40000 Čakovec Telefon: 098 9657724 Kontakt osoba: Jagoda Turk Popis proizvoda: ekološki proizvodi (žitarice, povrće, mahunarke, džemovi i pekmezi) NEON STIL d.o.o. Pleška 61 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6265117 Telefax: 01 6265117

Kontakt osoba: Juraj Čužić Popis proizvoda: vitamini i ljekovita sredstva

10000 Zagreb Telefon: 048 211-061 Telefax: 048 211-063 E-mail: ijaic@globalnet.hr Kontakt osoba: Željka MarićOrehovec Popis proizvoda: mliječni proizvodi

UDRUGA MALIH SIRARA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE »PREVELAC« Novo Selo Palanječko 214 44202 Topolovac Telefon: 044 776312 Telefax: 044 776312 Kontakt osoba: Đurđica Kršić Popis proizvoda: sirevi

»PLEŠA« OBRT ZA PRERADU MESA Homerova 1 Orahovica Telefon: 033 673859 Telefax: 033 401059 E-mail: plesa-obrt@inet.hr Kontakt osoba: Anica Pleša Popis proizvoda: prerada mesa

OPG NOVKOVIĆ Točak 26 47240 Slunj Telefon: 091 4110988 Web: www.opg-novkovic.com Kontakt osoba: Nenad Novković Popis proizvoda: proizvodnja i kušaona sira

VINOTOČJE VUČINIĆ Tehnoroba Jaska d.o.o. Zdihovačka 75 Jastrebarsko Telefon: 01 6282483, 098 / 231 - 021 Telefax: 01 6282406 E-mail: tehnoroba-jaska@ zg.htnet.hr Web: www.vinavucinic.hr Kontakt osoba: Zdenko Vučinić Popis proizvoda: Vinogradarskovinarska proizvodnja

EKO-VET Anina 94 10000 Zagreb Telefon: 01 3816973 Telefax: 01 3863008 E-mail: ekovet@ekovet.hr Web: www.ekovet.hr Kontakt osoba: Dina Delić Popis proizvoda: pčelarski proizvodi

EKO-HVAR j.t.d./PZ HVAR Dolac bb 21450 Hvar Telefon: 021 718967, 098 360189 Telefax: 021 718967 E-mail: ante.jakic2@st.htnet.hr Kontakt osoba: Ante Jakić Popis proizvoda: Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

PČELARSKI OBRT »DELMINIUM« Višala 29 53 270 Senj Telefon: 053 882 458, 098 93 54 546 Kontakt osoba: Marija Vila Popis proizvoda: sve vrste velebitskog i primorskog meda: kadulja,vrijesak, medljikovac i planinska livada,voštane svijeće raznih oblika, propolis, medenu rakiju i med u saću

Udruga »Kulturna baština etno muzej predaka obitelji Mikulić« Petra Preradovića 34 33404 Špišić Bukovica Telefon: 033 716147 E-mail: zeljko.mikulic@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Željko Mikulić Popis proizvoda: etno muzej

OPG SIRC ZLATKO Turčišće 44 40318 Dekanovec Telefon: 098 862239 Kontakt osoba: Zlatko Sirc Popis proizvoda: domaća rakija od kruške viljamovke

OPG ANTOLČIĆ Selinje Brigade 20 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6213225 E-mail: tantolicic@gmail.com Kontakt osoba: Tomislav Antolčić Popis proizvoda: pčelinji proizvodni program

SMAT - Udruga roditelja djece sa spinalnim mišićnom atrofijom i traheostomama Zadvorska 41R 10257 Brezovica Novi Zagreb Telefon: 01 6538916, 098 9571920 Telefax: 01 6538916 E-mail: udruga.sma.t@zg.t-com.hr Web: www.smat.hr Kontakt osoba : Sonita Britvec KRIŽEVAČKA MLJEKARA d.o.o. Jana Sibeliusa 6

OG ŠEMBER Pavlovčani 11B 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6282476, 091 6282476 Telefax. 01 6271350 E-mail: zdenko.sember@zg.t-com.hr Kontakt osoba: Zdenko Šember

74

Popis proizvoda: Vinska kušaonica, proizvodnja kvalitetnih i vrhunskih vina, te proizvodnja pjenušca »MIRUŠ« izrada tradicijskih suvenira i igračaka Prigradska 17 10257 Brezovica Telefon: 091 7822988 E-mail: pavica.mlinaric@hznet.hr Kontakt osoba: Pavica Mlinarić Popis proizvoda: izrada tradicijskih suvenira i igračaka te ostala proizvodnja OPG PERO PERIJA Krnjak 48 47242 Krnjak Telefon: 047 727157 E-mail: pero.perija@ka.t-com.hr Web: www.bamija.hr Kontakt osoba: Pero Perija Popis proizvoda: proizvodnja 21 vrste bamije GOSPODARSTVO IVANOVIĆ obrt za poljoprivrednu proizvodnju i preradu Gajeva 34 43500 Daruvar Telefon: 043 332876, 098 898725 Telefax: 043 332876 E-mail: gospodarstvo-ivanovic@ bj.t-com.hr Kontakt osoba: Damir Ivanović Popis proizvoda: jabučni ocat i jabučno vino OLEO ENO Pametna ideja d.o.o. Republika Austrija 35 10000 Zagreb Telefon: 01 3764401 E-mail: oleoeno@gmail.com Web: www.oleoeno.eu Kontakt osoba: Silvija Akrap ANNAPURNA Siget 18, Novaki 10431 Sv. Nedelja Telefon: 01 3385533 Telefax: 01 3385534 E-mail: info@annapurna.hr Kontakt osoba: Vlatka Kuzmić Popis proizvoda: tofu, soja, jogurti, tofu namazi, tofu hrenovke, settan VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO Šetalište Alojzija Stepinca 2 21230 SINJ Tel: 021 824 833 Fax: 021 821 113 E-mail: vad@st.t-com.hr Kontakt: Ante Delić, tajnik EKO MAVROVIĆ d.o.o. B. Adžije 17a 10000 Zagreb


Telefon: 091 4900597 E-mail: vedran.marasovic@ekomavrovic.hr Kontakt osoba: Vedran Marasović Popis proizvoda: ekološki suhomesnati proizvodi

Telefon: 01 2049567, 091 2526415 Telefax. 01 2049568 E.mail: odisej@zg.t-com.hr Web: www.thainoni.hr Kontakt osoba: Branko Beronja

OPG IVANKA ŠEBALJ Vladimira Nazora 48 32253 Komletinci Telefon: 032 391260, 098 9948804 E-mail: ivankasebalj@gmail.com Popis proizvoda: modernistički stilizirana etno odjeća

EKO-ETNO TOURizlagači

OBITELJSKO GOSPODARSTVO MIKULJAN Donja Kupčina 94 10451 Pisarovina Telefon: 01 6292277 Telefax: 01 6292277 E-mail: darko.mikuljan@zg.t-com.hr Kontakt osoba: Darko Mikuljan INCLUDO ZADRUGA HRVATSKI AUTOHTONI PRIZVODI Tina Ujevića 9 10000 Zagreb Telefon: 091 5509960 Kontakt osoba: Amir Agić ZADRUGA VALENTA Blagoja Berse prilaz 3/6 43000 Bjelovar Telefon: 043 231007 Telefon: 043 231007 E-mail: vedrana.vv@gmail.com Kontakt osoba: Vladimir Valenta MARKO OBRT ZA DIMLJENE RIBE Bana Jelačića 25 47250 Duga Resa Telefon: 047 641166 Telefax: 047 600101 Kontakt osoba: Branka Petrunić Becker Popis proizvoda: dimljene ribe »MEDITERAN« TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT Petrinjska 61 10000 Zagreb Kontakt osoba: Zdravko Kučić Telefon: 098 288453 Popis proizvoda: knjige EKO-TILA Habijanovac 12a 10000 Zagreb Telefon: 098 239163 Kontakt osoba: Duška Gregurek Kreativna radionica »Od starog novo – blago u otpadu« ODISEJ d.o.o. Antolovečki put 9 10040 Zagreb

GRAD ZAGREB Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Avenija Dubrovnik 12/III 10000 Zagreb Tel. 01/6585600 Fax. 01/6585609 GRAD KUTJEVO Trg Graševine 1 34340 Kutjevo Tel. 034/315008 Fax. 034/255093 opcina.kutjevo@po.htnet.hr

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Petra Krešimira IV br. 1 35000 Slavonski Brod Tel. 035/216 200 Fax. 035/443 003

GRAD JASTREBARSKO Strossmayerov trg 13 10450 Jastrebarsko tel./fax. 01/ 6281-110, 6281-112

DUBROVAČKONERETVANSKA ŽUPANIJA Gundulićeva poljana 1 20000 Dubrovnik Tel. 020/351 402 Fax. 020/321 059 www.edubrovnik.org

GRAD LIPIK Marije Terezije 27 34551 LIPIK Telefon : 034 314800 Fax : 034 421031

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Magistarska 1-3 49000 Krapina tel. 049/329 212 fax. 049/329 211 www.kr-zag-zupanija.hr

GRAD GRUBIŠNO POLJE Trg bana Josipa Jelačića 1 43290 Grubišno Polje Tel: 043 448200 Fax: 043 485496

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Trg Ante Starčevića 2 31000 Osijek Tel. 031/212 303 Fax. 031/203 191 www. osjecko-baranjska-zupanija.hr

OPĆINA CESTICA Dravska 1a 42208 Cestica Tel. 042/724824 Fax. 042/724825 cestica@cestica.hr TURISTIČKA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Petra Krešimira IV br. 2, HR35000 Slavonski Brod Telefon: +385 (0)35 408 393 Telefax: +385 (0)35 408 392 E-mail: turisticka-zajednica.bpz@ sb.htnet.hr

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Domovinskog rata 2 21000 Split Tel. 021/300 200 Fax. 021/345 164 www.splitsko-dalmatinskazupanija.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE Cvijete Zuzorić 1/1 20000 Dubrovnik Telefon: +385(20)324 999, 324 992 Telefax: +385(20)324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr Web: www.visitdubrovnik.hr

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Trg Pavla Šubića I br. 2 22000 Šibenik tel. 022/244 200 fax. 022/218 966 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Županijska 9, Palača Srijem 32000 vukovar Tel. 032/454 201 Fax. 032/454 200

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Telefon: +385 (49) 233 653 Telefax: +385 (49) 233 653 E-mail: info@tz-zagorje.hr

ZADARSKA ŽUPANIJA Božidara Petranovića 8 23000 Zadar Tel. 023/350 401 Fax. 023/250 356

75

TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Šetalište kardinala F. Šepera 1d/II 31000 Osijek Kapucinska 40 31000 Osijek Telefon: (031) 21 48 52 E-mail: info@tzosbarzup.hr Web: www.tzosbarzup.hr TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Braće Kaliterna 10 21000 Split Telefon: 021/490036, 021/490032 Fax: 021/490033 E-mail: info@dalmatia.hr Web: www.dalmatia.hr TURISTIČKA ZAJEDNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Fra Nikole Ružića 2 22000 Šibenik Telefon: 00 385 22 219 072 Fax: 00 385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com Web: www.sibenikregion.com TURISTIČKA ZAJEDNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Glagoljaška 27/3, Vinkovci tel/fax 032 344 034 E-mail: turisticka-zajednica@ vk.t-com.hr Web: www.tzvsz.hr TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Sv. Leopolda B. Mandića 1 23000 Zadar Telefon: +385 (023) 315 107 Telefax: +385 (023) 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Web: www.zadar.hr TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA Kaptol 5 10000 Zagreb Tel: +385 1 48-98-555 Fax: +385 1 48-14-340 Mail: info@zagreb-touristinfo.hr ZADRUGA »ŠOKAČKI DIVANI« Matije Gupca 56 32270 Županja Telefon: 032 837389, 098 9050341 Telefax: 032 827979 Kontakt osoba: Nada Nikolić PZ ERGELA VIŠNJICA Višnjica bb, PP-46 33520 Slatina Telefon: 033 401650, 033 401652 Telefaks: 033 401 651


E-mail: visnjica@visnjica.hr Web: www.visnjica.hr Kontakt osoba: Ksenija Plantak Popis proizvoda i usluga: uzgoj konja jelena lopatara i muflona, batata, gljiva bukovača, šparoga i ljekovitog bilja, hotel i restoran

EKO-ETNO WELL UČILIŠTE LOVRAN - SPA WELLNESS AKADEMIJA Šet. Maršala Tita 19/2 51415 Lovran Telefon: 051/293-851 Fax: 051/292-451 E-mail: info@wellness.hr Web: www.wellness.hr VIMAL ustanova za obrazovanje odraslih Vrbik 20 10000 Zagreb Telefon: 01/60 40 695 Telefax: 01/60 40 712 E-mail: vimal@vimal.hr Web: www.vimal.hr Kontakt osoba: Marko Jurakić ESENSA MEDITERANA Dermoestetik d.o.o. Buščina 20c, 52740 Umag Telefon: ++385 52 732 366 Tel.laboratorij: ++385 52 732 330 Telefaks: ++ 385 52 732 342 E-mail: info@dermoestetik.hr E-mail: dermoestetik@pu.t-com.hr Web: www.esensamediterana.com Edukacijski Centar Zagreb Radauševa 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 244 6548 E-mail:zagreb@dermoestetik.hr B.P. EURO GRUPA d.o.o. Hribarov prilaz 6a 10000 Zagreb Telefon: 01 6699361 Telefax: 01 6602938 E-mail: info@bioproduct.hr Kontakt osoba: Valerija Mavrić UDRUGA ZDRAV ŽIVOT Milutina Barača 18a 51000 Rijeka Telefon: 091 2580088 E-mail: nedjeljkaj@yahoo.com Kontakt osoba: Nedjeljka Jurin Popis proizvoda: prozvodi od ljekovitog iaromatskog bilja - ulja, kreme,

EKOLOŠKI PROIZVOĐAČI PROIZVODNI OBRT »KUPINA« Orahovac 5b 10 000 Zagreb Telefon: 01 3700869

Kontakt osoba: Ljiljana Viduka Popis proizvoda: proizvodi od kupina (vino, sirup, liker, rakija, džem, sadnice)

OPG PETROVIĆ RADICA Jakšina 18 10290 Zaprešić Telefon: 01 2923655, 098 9726430 E-mail: radica.petrovic@zg.t-com.hr Kontakt osoba: Radica Petrović Popis proizvoda: kupinovo vino

OPG VLATKA BERIĆ Ljupina 82 35400 Nova Gradiška Telefon: 091 360200 Telefax: 035 360200 E-mail: opgberic@gmail.com Kontakt osoba: Vlatka Berić Popis proizvoda: kozji sirevi (Alpino-dimljeni kozji sir, Ljutko-dimljeni kozji sir s ljutom paprikom, Biberko-dimljeni kozji sir sa šarenim biberom)

OPG TURK Staroplavnička 193 43000 Bjelovar Telefon: 043 237784, 091 2539194k Kontakt osoba: Milenko Turk OPG KATA MILOVIĆ Hrvatske Republike 150 43271 Velika Pisanica Telefon: 043 883323, 098 1391863 Kontakt osoba: Kata Milović Popis proizvoda: bućinop ulje, suhe i pržene sjemenke tikve, grah, slana i slatka zimnica

OPG VERA TRAMPUS Vladimira Nazora 49 31551 Belišće Telefon: 031 663786 E-mail: zeljko.trampus@os.t-com.hr Web: www.lavandavera.hr Kontakt osoba: Vera Trampus Popis proizvoda: mirisne vrećice suhog cvijeta lavande, eterično ulje lavande, suvenir-košarica cvijeta lavande i eterično ulje lavande

EOPG NENAD KUFTIĆ Marčana 480 52206 Marčana Telefon: 091 7956288 E-mail: kufta@net.hr Kontakt osoba: Danijela GašparKuftić

OPG VESELIĆ GORAN Vukovarska 24, Novo Selo Palanječko 44202 Topolovac Telefon: 044 776353 Kontakt osoba: Tihana Veselić Popis proizvoda: prerađevine od voća i povrća (pekmezi, džemovi, ajvar, sokovi)

EPG PEREGLIN »ZDRAVA HRANA« Vatrogasna 20a 10380 Sv. Ivan Zelina Telefon: 01 2060965 Kontakt osoba: Ivanka i Rudolf Pereglin Popis proizvoda: eko proizvodi, sjeme

TURE d.o.o. 21410 Postira Telefon: 021 632200 Telefax: 021 632075 E-mail: ture@st.t-com.hr Kontakt osoba: Ana Jelinčić Popis proizvoda: maslinovo ulje

BIO-ZRNO d.o.o. Habijanovac 45 10343 Nova Kapela Telefon: 01 2728173 Telefax: 01 2728196 E-mail: zlata.nanic@zg.t-com.hr Web: www.bio-zrno.hr Popis proizvoda: ekološki proizvodi - žitarice, povrće i voće i prerađevine

EKOLOŠKO GOSPODARSTVO IVICA BUDROVČAN Hrvatskih mučenika 100 43271 Velika Pisanica Telefon: 098 1818476 Kontakt osoba: Ivica Budrovčan Popis proizvoda: svježe povrće (mrkva, krumpir, tikve), žitarice (raž, zob)

EKO GACKA, PZ OTOČAC M. Krleže 21 53220 Otočac Telefon: 098 768220 Telefax: 057 772581 E-mail: info@sirana-ekogacka.hr Kontakt osoba: Mijo Orešković Popis proizvoda: sirevi

OPG VJEKOSLAV KOŽNJAK Tišina Erdetska 44 44000 Sisak Telefon: 098 371188 E-mail: vjekoslav.koznjak@sk.tcom.hr Kontakt osoba: Vjekoslav Kožnjak Popis proizvoda: ekološki džem, marmelada, sirup od jagoda i kupine

ANNAPURNA Siget 18, Novaki 10431 Sv. Nedjelja Telefon: 01 3385533 Telefax: 01 3385534

76

E-mail: info@annapurna.hr Kontakt osoba: Vlatka Kuzmić Popis proizvoda: tofu, soja jogurt, tofu namazi, settan UDRUGA PRIJATELJA HRVATSKIH BOŽIĆNIH JASLICA Stjepan Kulfa Trg braće Mažuranića 14 10000 Zagreb Telefon: 091 5343404 Telefax: 01 4880320 E-mail: jbarlek@emz.hr Kontakt osoba: Josip Barlek OPG ANA KOŽAR Vinogradska 29 48350 Đurđevac Telefon: 048 811078 E-mail: irena.kozar1@kc.t-com.hr Kontakt osoba: Ana Kožar Popis proizvoda: sir OPG MAĐERIĆ ANKICA Peščenik 31 48000 Koprivnica Telefon: 048 864152, 098 964152 E-mail: stjepan_madjeric@ hotmail.com Kontakt osoba: Ankica Mađerić Popis proizvoda: prgica, kuhani kravlji sir, kravlji sir od obranog mlijeka dimljeni i bijeli SUDIONICI OCJENJIVANJA SIRA »NAJBOLJE OD NAJBOLJEG« Zlatne medalje za kvalitetu sira 2009. AMBIENT PARK d.o.o. Dominićev odvojak 6 10360 Sesvete Telefon: 091 3709333 Kontakt osoba: Sara Grgić − Skuta od kozjeg mlijeka s brusnicom, medom i jelinimi glicama – − Šampion u kategoriji skuta OPG JURANIĆ Višnjevac 41 43226 Veliko Trojstvo Telefon: 043 255110 − Svježi kravlji sir - Šampion u kategoriji svježih sireva − Kuhani kravlji sir − Dimljena prgica sa češnjakom OBRT »TILKA« Stankovo 1b 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6294144 E-mail: tilka@zg.t-com.hr − Kozji dimljeni sir - Šampion u kategoriji kozjih sireva − Kozji sir sa vlascem


KRIŽEVAČKA MLJEKARA Jana Sibeliusa 6 10000 Zagreb Telefon: 098 712232 Kontakt osoba: Željka MarićOrehovec − Križevački polutvrdi dimljeni sir - Šampion u kategoriji dimljenih kravljih sireva EUROMILK d.o.o. Beloslavec 17 G 10381 Bedenica Telefon: 01 2064190 E-mail: mljekara@euromilk.hr Kontakt osoba: Ivica Kudeljić − »Dragec« masni polutvrdi sušeni sir sa zelenim paprom - Šampion u kategoriji sušenih sireva − »Dragec« masni polutvrdi sušeni sir KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. Potok Kalnički 115 48269 Kalnik Telefon: 048 270787 Kontakt osoba: Danijela Modrić − Kalnički sir sa mirodijama »Pinklec sa 7 Začina« – − Šampion u kategoriji začinskih sireva − Kalnički sir dimljeni OPG MAGRIŽ 17. travnja 9 51517 Kornić Telefon: 051 851351 − Ovčji tvrdi sir (krčki) - Šampion u kategoriji tvrdih sireva OPG SLAVKO PETROVIĆ Zoričići 27, Pakovo Selo 22320 Drniš Telefon: 022 864188, 098 9431583 − Ovčji sir iz mišine - Šampion posebne kategorije BELJE d.d. Imre Nagya 1 31300 Beli Manastir Telefon: 031 790235 E-mail: info@belje.hr − Baranjac – polutvrdi sir − ABC – svježi krem sir OPG VLATKA BERIĆ Ljupina 82 35400 Nova Gradiška Telefon: 091 5486440, 035 360200 E-mail: opgberic@gmail.com − Biberko - dimljeni kozji sir s šarenim biberom − Ljutko - dimljeni kozji sir s ljutom paprikom BIOGAL d.o.o. Donji Daruvar 184/c

43 500 Daruvar Telefon: 043 334222 − Polutvrdi masni kozji sir (capra)

MIH sirana - Kolan Stanić 29 23251 Kolan, Pag Telefon: 023 698011 E-mail: info@siranamih.hr − Paški sir

PG GORUPEC BOŠKOVIĆ Vidikovac 4, Marija Magdalena 10294 Donja Pušća Telefon: 01 3399153 − Kuhani kravlji sir u orahovoj marami

MILS - Mljekara Split d.d. Komulovića put 4 21000 Split Telefon: 021 383822, 021 685150 E-mail: mils@st.htnet.hr − Lećevački sir

OPG MARIJA BOŽIČEVIĆ Zagrebačka 21a, Žažina 44272 Lekenik Telefon: 044 752027 − Kuhani bijeli kozji sir

OPG MIŠĆEVIĆ Senjska 83 47303 Josipdol Telefon: 047 581363 − Škripavac

OPG ZORKA ČAČIĆ Bužim 53211 Smiljan Telefon: 053 635014 − Kuhani kravlji sir − Škripavac

OPG LJILJANA PEČNIK Sveti Martin 29 48260 Križevci Telefon: 048/716403 Kravlji dimljeni sir s dodatkom šunke

OPG MARIJA ĐOĐ Bjelovarska 34 43227 Šandrovac − Telefon: 043 879168 − Kozja skuta

SIRANA RUNOLIST Krasno 110 53274 Krasno Telefon: 053 851 220 E-mail: tomaic-commerce@ gs.t-com.hr Kontakt osoba: Vlado Tomaić − Velebitski ovčji sir

OPG KATARINA FÜRNKRANZ I. Gregurića 14 10291 Prigorje Brdovečko Telefon: 01 3311866 − Kuhani dimljeni kravlji sir OPG TOMISLAV HLEBIĆ Selnica Miholečka 12 48267 Sv. Petar Orehovec Telefon: 048/856380 − Polutvrdi sir s ljutom paprikom i vlascem

MINI MLJEKARA - VERONIKA d.o.o. Put Matije Gupca 5 49216 Desinić Telefon: 049 343731 E-mail: info@veronika.hr − Zagorski svježi sir

OPG JADANEC ČUTURA Kusanovec, Kusanovečka 32 10371 Dugo Selo Telefon: 01 2762224 − Kuhani kravlji sir

OPG KRUNOSLAV VIDAS Tina Ujevića 1 53291 Novalja Telefon: 053 661159 − Paški sir

OPG ADELE JAREŠ Donji Sređani 3 43 506 Dežanovac Telefon: 043 329 065 − Škripavac − Svježi punomasni sir

OPG ŽAMPERA Žman bb 23282 Žman Telefon: 023 372071 − Kontakt osoba: Katica i Nikica Žampera − Kozji sir u masl ulju s češnjakom i bosiljkom

OPG KUŠT Komin 28 10383 Komin Telefon: 01 2067135 − Svježi kravlji sir

SUORGANIZATOR OCJENJIVANJA: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za mljekarstvo Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Prof. dr. sc. Jasmina Havranek Ružica Gagić, dipl. ing., tajnik Zavoda Telefon: 01 23 93 848

OPG NADA MAŽAR Rudanovac 119 53230 Korenica Telefon: 053 776462 − Kuhani sir s kiselim mlijekom

77

Telefax: 01 23 93 988 E-mail: mlijeko@agr.hr, rgagic@ agr.hr SUDIONICI SENZORSKOG OCJENJIVANJA MEDA »NAJBOLJE OD NAJBOLJEG« OPG VLADIMIR BILEK K. Frankopana 82 43500 Daruvar Telefon: 098 9778508 Telefax: 043 332090 E-mail: vladimir.bilek@bj.t-com.hr Kontakt osoba: Vladimir Bilek DUŠ STJEPAN I.Rendića 21 49000 Krapina Telefon: 098 1841429 Kontakt osoba: Stjepan Duš OPG ČRGAR Kunjkova 4, Moravče 10363 Belovar-Zagreb Telefon: 01 20422111 Telefax: 01 2059296 E-mail: josip57@gmail.com Kontakt osoba: Josip Črgar, Štefica Črgar KAMIVA Koprivnička 1a 48314 Koprivnički Ivanec Telefon: 048 638059 Telefax: 048 638059 Kontakt osoba: Vatroslav Vrban E-mail: mailto:kamiva@kc.t-com.hr Web: www.kamiva.com OBITELJSKO GOSPODARSTVO PČELARSTVO »NAMJESNIK« Križovljan 64 42230 Ludbreg Telefon: 042 973194 Telefax: 042 673194 E-mail: mladen.namjesnik1@ vz.t-com.hr Web: www.pcelarstvo-namjesnik.com Kontakt osoba: Mladen Namjesnik DARKO POKOS 8. Požarinje 11a 10000 Zagreb Telefon: 098 4123111 E-mail: dapokos@inet.hr Kontakt osoba: Darko Pokos OPG IVO VLAŠIĆ Vukovarska 24/III, Srebreno 20207 Mlini Telefon: 020 487105 Kontakt osoba: Ivo Vlašić


SUORGANIZATOR OCJENJIVANJA: − Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu − Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda − dr.sc. Nada Vahčić, predstojnik Zavoda Telefon: 1 4605 277 Telefax: 1 4605 497 e-mail: nvahcic@pbf.hr SUDIONICI OCJENJIVANJA ALKOHOLNIH I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA »NAJBOLJE OD NAJBOLJEG« OBITELJSKO GOSPODARSTVO PČELARSTVO »NAMJESNIK« Križovljan 64 42230 Ludbreg Telefon: 042 973194 Telefax: 042 673194 E-mail: mladen.namjesnik1@ vz.t-com.hr Web: www.pcelarstvo-namjesnik.com Kontakt osoba: Mladen Namjesnik OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42000 Varaždin Telefon: 042 230043 Telefax: 042 230043 E-mail: o.p.g.franic@vz.t-com.hr Web: www.medenarakija.com Kontakt osoba: Mirko Franić OPG LIKERI ŠITUM Ljudevita Posavskog 8d 23000 Zadar Telefon: 023 244158 Telefax: 023 244158 E-mail: likerisitum@gmail.com Web: www.likerisitum.com Kontakt osoba: Đana Atanasovska POLJOPRIVREDNI OBRT »PROMINKA« Tomislavova 84 22300 Knin Telefon: 022 889841 Telefax: 022 662432 Kontakt osoba: Miljenko Čavlina OPG SIRC ZLATKO Turčišće 44 40318 Dekanovec Telefon: 098 862239 Kontakt osoba: Zlatko Sirc OPG HORVAT »VOĆESAN« Maka Dizdara 13 43000 Bjelovar

Telefon: 043 218265 Kontakt osoba: Vlado Horvat

MIRO PETOHLEB Stjepana Komzula 6 52420 Buzet Telefon: 052 662750 Telefax: 052 662750 Kontakt osoba: Miro Petohleb

OPG VICENCINOVIĆ HERGOUTH Stari put 28 Gornja Gračenica 44318 Voloder Telefon: 044 657500 Telefax: 044 657501 Kontakt osoba: Larisa Hornjak

OPG ŠARONJA Dubrava Zabočka 166 49210 Zabok Telefon: 098 250657 Telefax: 049 500057 E-mail: gospodarstvo.saronja@ gmail.com Kontakt osoba: Zlatko Šaronja

OPG »VILIJAMOVKA VITAS« Sv. Marka 91 35211 Trnjani Telefon: 035 422177 E-mail: vilijamovka.vitas@gmail.com Kontakt osoba: Milan Vitas

DALMACIJAVINO d.d. Obala kneza Domagoja 15 21000 Split Telefon: 021 408333 Telefax: 021 315686 E-mail: prodaja@dalmacijavino.hr Kontakt osoba: Mirko Radačić

MEDIKAL Bunić 15 532300 Korenica Telefon: 098 9641319 Kontakt osoba: Eror Budimir

LIKERI ANTUNOVIĆ Šetalište Škvar 6 Orebić Telefon: 091 561 0 781 Telefax: 020 713 227 E-mail: jadran.antunovic@du.t-com.hr Web: www.likeri-antunovic.com

ĐANIĆ obrt za tradicionalnu proizvodnju P. Preradovića 3 31433 Podgorac Telefon: 031 617061 Telefax: 031 617061 E-mail: danic-sljivovica@net.hr Kontakt osoba: Goran Đanić OPG DANKO Branka Bertovića 14 Magić Mala 35410 Nova Kapela Telefon: 035 383230 E-mail: dankodr@gmail.com Kontakt osoba: Danko Radičević MDM PERKOVIĆ Klokočevec Samoborski 6E 10432 Bregana Telefon: 01 3371233 Telefax: 01 3371234 Kontakt osoba: Dražen Perković ZURE Lumbarda 239 20263 Lumbarda Telefon: 020 712334 Telefax: 020 712274 E-mail: zure@du.t-com.hr Web: www.zure.hr Kontakt osoba: Bartul Batistić OPG VLADIMIR BILEK K. Frankopana 82 43500 Daruvar Telefon: 098 9778508 Telefax: 043 332090 E-mail: vladimir.bilek@bj.t-com.hr Kontakt osoba: Vladimir Bilek

78

»VOĆE BILOGORE« obrt za proizvodnju alkoholnih pića i suvenira Nova Diklenica 67 43203 Kapela Telefon: 091 1965117 E-mail: voce-bilogore@vip.hr Kontakt osoba: Petar Paurović BEPO d.o.o. Ratarska 33 32000 Vukovar Telefon: 032 410783, 091 4565678 E-mail: bepo.d.o.o@vu.t-com.hr Kontakt osoba: Josip Barun SUORGANIZATOR OCJENJIVANJA: − Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo − Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo Jandrićeva 42 10000 Zagreb Mr. sc. Ivana Alpeza, voditeljica Odjela vinarstva i Laboratorija za senzorna ispitivanja Tel: 01 4629 225 Fax: 01 4629 224 E-mail: zavod@hrzvv.hr


LOKALNI MEDIJSKI POKROVITELJI

Grafička priprema: »Glas Slavonije« d.d. Osijek / Tisak: IBL d.o.o. Osijek

79


Bilješke: ............................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

80


Katalog Eko Etno Hrvatska Europa Tour 2009.  

Katalog EEH sadrži kontakte svih sudionika sajma, pozdravne riječi pokrovitelja i sponzora te poruke sponzora.

Katalog Eko Etno Hrvatska Europa Tour 2009.  

Katalog EEH sadrži kontakte svih sudionika sajma, pozdravne riječi pokrovitelja i sponzora te poruke sponzora.

Advertisement