Page 1


Coul dbei nt er est i ng

( Buzet ,Cr oat i a)


Wet r yt ot hi nkwhati tshoul dr eveal


Fi r stsnow

( Buzet ,Cr oat i a)


Shoul di tshow anobj ect


St .Rocks

( Ver udel a,Pul a,Cr oat i a)


Shoul di tshow asubj ect


Lookbet weent hecandl es

( Cr oat i a)


Shoul di thaveameani ng


Whyl ookr i ght

( London,Gr eatBr i t ai n)


Shoul di tbei nbl ackandwhi t e


Chai ned

( Ri j eka,Cr oat i a)


Orshoul di tbei ncol our


Cr eat i vepossi bi l i t i es

( Har iI vanci cAt el i er ,Cr oat i a)


Wet hi nki tshoul dhaveal loft hat


Si mpl i ci t yofdesi gn

( Fami l yhouse,Cr oat i a)


Butweal sot hi nkaphot oshoul dhaveavi t ali ngr edi ent


I si tr eal

( Hum,Cr oat i a)


Andt hati semot i on


I nanol df ashi onway

( Buzet ,Cr oat i a)


Wewantyout osee


I t ’ snotaboutt heeyes

( Cr oat i a)


Hear


Gl ennMor i sson

( Mor i ssonRecor di ngs,USA)


Andf eelt hoseemot i ons


Bybl osdi scot heque

( Por ec,Cr oat i a)


Weknow how t oar ouseemot i ons


Tomanybi r ds

( Ri j eka,Cr oat i a)


Weknow how t ot r ansf ert hem


Decumanus

( Por ec,Cr oat i a)


Andweknow how t obr i ngemot i onst ol i f e


I st hi st r umpetwor ki ng

( Fest i val“ Pet kot i na” ,Buzet ,Cr oat i a)


Butmostofal lweknow how t oshar eemot i ons


Shar et hej oy

( Davi sCup,Por ec,Cr oat i a)


Sol etushel pyoudoj ustt hat -l etushel pyour eachyourt ar get edaudi ence


Coul di tbemor ecr owded

( Subot i nai nanol df ashi onway ,Buzet ,Cr oat i a)


Bi ogr aphy Fort hatr easoni n2005heboughthi sf i r st Dej anHr en,bor nonSept ember26t h1985i n camer aandst ar t edpl ayi ngwi t hdi f f er entl i ght Koper ,Sl ov eni a. Hegothi sMast er sdegr eei n sour cesi ncr eat i ngst unni ngpi ct ur es . Ful l y Busi nessI nf or mat i csi n2009. Forhi sf ur t her oyi ngandconst ant l ydev el opi ngt hi smuch educat i on,att heendof2009heat t ends“ Ci sco enj ecr eat i v esi deofl i f e,hegotachancet obe CCNAAcademy”t ost udynet wor kt echnol ogi es . mor anof f i ci alphot ogr apherf orsomef ott hebest Nowl i v esandwor ksf ul lt i mei nhi shomet own ghtcl ubsi nt hi sr egi on. Butf ur t her mor e i nBuz et ,Cr oat i a. Out si deofhi sf ul lt i mej obhe ni el opi nghi scr eat i v enesswhenf acedwi t h i sdev el opi ngwebsi t esandhel pi ngbusi nesses dev numer ousnewandt hr i l l i ngexper i ment sand pr omot et hei rpr oduct sandser vi cest hr ough chal engesi nav astv ar i et yt hatphot ogr aphy br andi nganddev el opi ngt hei rI nt er net . Fr om spor t s ,ar chi t ect ur e,f ashi on,ar t , pr esencei nwhi chabi gr ol lpl ay sphot ogr aphy . has l i f est yl e,ni ght ,macr o,ad,panor ami c ,por t r ai t phot ogr aphyj ustt onameaf ew.

Hi spassi onf orcapt ur i ngpeopl e’ semot i onsand moment shasear nedhi mr espectamongcr eat i v e i ndi vi dual si nt hef i el dsofphot ogr aphy . Wor k ed f oranumer ousev ent sandcl i ent st hr ought hese y ear shasgai nedhi m exper i encei nwhati s i mpor t antt ocapt ur eonanev entt osat i sf y publ i shi ng,pr omot i ngandshar i ngt hoseev ent s andpl acest hr oughdi f f er entki ndsofmedi a,no mat t eri ft heyar eanal ogordi gi t al . Andbecause oft hatdel i v er i ngy oupi ct ur est hatsayi tal li s whathewi l lal way st r yt oaccompl i sh. Ar espect f ul numberofcl i ent spr ov esj ustt hat .


Hren | Photography - this is how we see the world around us (Full)  

Series of promotional brochures from Hren | plethora of creativity - Full brochure of photography - this is how we see the world around us

Hren | Photography - this is how we see the world around us (Full)  

Series of promotional brochures from Hren | plethora of creativity - Full brochure of photography - this is how we see the world around us