a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Símenntun fyrir stjórnendur og sérfræðinga Námsframboð 2018 - 2019


Opni háskólinn í HR Námskeið Opna háskólans í HR eru sniðin að þörfum sérfræðinga og stjórnenda í íslensku atvinnulífi. Leiðbeinendur eru ýmist sérfræðingar akademískra deilda Háskólans í Reykjavík, fulltrúar atvinnulífsins eða erlendir gestafyrirlesarar. Námsframboð samanstendur af 16 löngum námslínum, styttri námskeiðum og sérsniðnum lausnum fyrir atvinnulífið.

Efnisyfirlit Lengri námslínur ........................................................................................................ 3 APME verkefnastjórnun (Applied Project Management Expert) ............................. 4 Ábyrgð og árangur stjórnarmanna ........................................................................... 5 Bókhald - grunnur . ................................................................................................... 6

Hótelstjórnun og veitingahúsarekstur í samstarfi við César Ritz Colleges .............. 7 Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni ........................................................................ 8

Markþjálfun (Executive Coaching) ........................................................................... 9 PMD stjórnendanám HR (Programme for Management Development) . ............... 10 Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu ....................................................... 11 Stjórnendur framtíðarinnar . ................................................................................... 12 Stjórnendur í þriðja geiranum – frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir ........ 13 Verðbréfaviðskipti .................................................................................................. 14 Viðurkenndir bókarar . ............................................................................................ 15 Vinnsla og greining gagna (Data Analytics) ........................................................... 16 Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar ......................................................... 17 Ferla-og gæðastjórnun – NÝTT............................................................................... 18 Opni háskólinn í HR Menntavegi 1 101 Reykjavík Sími: 599 6300 www.opnihaskolinn.is @opnihaskolinn

Fjármál og rekstur fyrirtækja – NÝTT . .....................................................................18 Sérsniðnar lausnir ................................................................................................... 19 Samstarfsverkefni með atvinnulífinu . .................................................................. 20 Styttri námskeið ....................................................................................................... 22


Opni háskólinn í HR | 3

Lengri námslínur Lengri námslínur Opna háskólans í HR eru allt frá einni önn að einu ári og henta vel samhliða starfi. Meginmarkmið lengri námslína er að veita þátttakendum viðurkenningu í sínu fagi og auka þekkingu þeirra og færni innan ákveðinna fagsviða.

Fagráð Lengri námslínur eru hannaðar í samráði við fagráð. Þau eru skipuð sérfræðingum akademískra deilda HR og samstarfsaðilum úr íslensku atvinnulífi. Erlendar fyrirmyndir eru jafnframt hafðar að leiðarljósi.

Einingar og vottanir Með lengri námslínum Opna háskólans í HR öðlast nemendur í mörgum tilvikum annaðhvort ígildi eininga sem gilda í námi við akademískar deildir Háskólans í Reykjavík eða alþjóðlega vottun.


4 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Í náminu hef ég lært góðar aðferðir við að skipuleggja og halda utan um verkefni. Þekkingin úr náminu hefur líka nýst mér þegar ég þarf að taka erfiðar ákvarðanir sem gerir mér auðveldara að leysa úr margs konar vandamálum sem upp geta komið.“

Óttar Kristinn Bjarnason Sérfræðingur á skipulags- og þróunarsviði hjá ISS

Nemendur gáfu einkunnina

4,3 af 5

í námskeiðsmati 2017

Fjarnám

APME verkefnastjórnun (Applied Project Management Expert) Hefst: 15. september 2018 Verð: 560.000 kr. Gott skipulag og vönduð verkefnastjórnun eykur skilvirkni í daglegum störfum. APME verkefnastjórnun er nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi og í staðarlotum. Námið er skipulagt í samstarfi við tækni- og verkfræðideild HR. Markmið námsins er m.a. að leiðbeina nemendum að útbúa heildstæða verkefnisáætlun og framkvæma árangursmælingar. Farið er yfir gerð verkáætlana og kostnaðarútreikninga í forritinu MS Project, greiningu framleiðsluferla og uppbyggingu stefnumiðaðra gæðakerfa. Nemendur læra tölfræði, notkun og greiningu líkana og aðferðir til að taka ákvarðanir þegar óvissa ríkir um niðurstöður. Í lok náms þreyta nemendur próf sem veitir þeim alþjóðlega IPMA vottun samkvæmt stigi D sem er staðfesting á þekkingu á sviði aðferðafræði verkefnastjórnunar. Vinna við hvert námskeið krefst um 100-120 klukkustunda framlags frá nemanda. Við mat á vinnuframlagi er áætluð tímasókn í staðarlotum, undirbúningur fyrir heimavinnu, hlustun á hljóðglærur, próftaka, prófundirbúningur og verkefnavinna.  Við lok námsins fá nemendur afhent prófskírteini og staðfestingu á námsárangri. Nemendur þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum með lágmarkseinkunn.

Leiðbeinendur: – Dr. Hlynur Stefánsson, lektor í rekstrarverkfræði við tækni- og verkfræðideild HR – Dr. Páll Jensson, prófessor við tækni- og verkfræðideild HR – Eðvald Möller, aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands – Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti Viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst

Námslotur: – Upplýsingatækni – Framleiðsla og gæðastjórnun – Forysta og samskipti / Leiðtogafræði – Aðferðir við ákvörðunartöku – Áætlanagerð í verkefnum


„Námið eflir mann í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir óháðar hagsmunum og í að vinna faglega að öllu því sem kemur að stjórnarsetu. Það eykur skilning manns á því hvernig stjórnarmenn nálgast málefni sem kynnt eru fyrir þeim á stjórnarfundum. Námið veitir því góðan, faglegan grunn og það er dregið vel fram hvert hlutverk, ábyrgð og skyldur stjórnarmanna eru.“

Bjarnólfur Lárusson Viðskiptastjóri á Fyrirtækja- og fjárfestasviði Íslandsbanka

Nemendur gáfu einkunnina

4,7 af 5

í námskeiðsmati 2017

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna Hefst: 12. september 2018 og í febrúar 2019 Lengd: 30 klst. Verð: 265.000 kr. Markmið námsins er að efla árangur, ábyrgð og trúverðugleika íslenskra fyrirtækja með því að styrkja faglegan grunn stjórnarmanna m.a. með þjálfun á sviði lagalegra, rekstrarlegra, fjárhagslegra og siðferðislegra viðfangsefna. Námið samanstendur af átta lotum sem eru ætlaðar stjórnarmönnum fyrirtækja, stofnana og eftirlitsskyldra aðila samkvæmt skilyrðum FME sem og þeim sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarsetu. Námið er kjörið fyrir þá aðila sem sitja í stjórnum eða hafa hug á því að gefa kost á sér til stjórnarsetu.

Námslotur: – Grundvallaratriðin - handbók stjórnarmanna – Hlutverk og verklag stjórna – Stefnumótun og ábyrgir stjórnarhættir – Fjárhagsleg viðfangsefni stjórna – Samfélagsleg ábyrgð og viðskiptasiðfræði – Endurskoðun og áhættustýring – Lagaleg viðfangsefni stjórna – Verklag og teymisvinna

Leiðbeinendur: – Almar Guðmundsson, MBA, framkvæmdastjóri Krítar fjármögnunarlausna – Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og ráðgjafi – Helga Harðardóttir, endurskoðandi hjá KPMG – Magnús Hrafn Magnússon, hrl. hjá Sigurjónsson & Thor lögmannsstofu – Ketill Berg Magnússon, MA og MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR – Tanya Zharov, lögfræðingur og aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfðagreiningar – Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og lektor við viðskiptadeild HR – Dr. Auður Arna Arnardóttir, forstöðumaður MBA-náms og lektor við viðskiptadeild HR – Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR


6 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Ég hef uppfært þekkingu mína á bókhaldi og fengið mikið af hagnýtum ráðum og upplýsingum sem ég get nýtt mér í framtíðinni.“

Hjördís Jónsdóttir Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra námsmanna erlendis

Nemendur gáfu einkunnina

4,5 af 5

í námskeiðsmati 2017

Fjarnám

Bókhald - grunnur Hefst: 13. febrúar 2019 Lengd: 48 klst. Verð: 179.000 kr.

Námslotur:

Markmið námsins er að auka færni þátttakenda í bókhaldi og áhersla er lögð á að námið nýtist í starfi. Farið er í gegnum hlutverk bókara, tilgang bókhalds og bókhaldslögin kynnt. Ennfremur er fjallað um hagnýt atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, útgáfu reikninga, rekstrarkostnað, virðisaukaskatt, skattskyldu og undanþágur.

– Excel staðarlota

Í upplýsingatæknihluta námskeiðsins er kennd notkun á Excel við bókhald. Farið er yfir almenna notkunarmöguleika forritsins ásamt því að kenna þátttakendum að setja upp töflur, nota formúlur og ýmislegt fleira sem tengist notkun þess í daglegu lífi og starfi. Að loknu námskeiði ættu þátttakendur meðal annars að þekkja helstu atriði viðskiptamanna-, launa- og lánadrottnabókhalds. Kennt er í fjarnámi en staðarlota er haldin í Reykjavík í lok námsins. Fyrirlestrar eru aðgengilegir á sameiginlegu vefsvæði nemenda.

Leiðbeinendur: – Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte – Helga Hauksdóttir, héraðsdómslögmaður hjá Land lögmönnum – Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

– Reikningshald – Skattskil


„Námið hefur gert mér kleift að horfa öðruvísi á hlutina, hjálpað til við að efla skapandi hugsun og dýpkað þá þekkingu sem ég hafði á hótel- og veitingahúsageiranum. Ég þurfti sífellt að finna leiðir til að vinna verkefnin betur og nýta tímann betur í hagnýta hluta námsins. Námið er því frábær stökkpallur fyrir þá sem vilja taka fyrstu skrefin sem leiðtogar í þessu fagi, ekki síst vegna þess hversu alþjóðlegt það er.“

Jón Ómar Grétarsson Nemi í Hótelstjórnun og veitingahúsarekstri

Nemendur gáfu einkunnina

4,6 af 5

í námskeiðsmati 2017

Hótelstjórnun og veitingahúsarekstur í samstarfi við César Ritz Colleges Hefst: 17. september 2018 Lengd: 2 annir Verð: 1.150.000 kr. Námið er samstarf Opna háskólans í HR og César Ritz Colleges í Sviss, sem er einn af virtustu skólum heims í hótel- og veitingahúsarekstri. Um er að ræða tveggja anna hagnýtt og faglegt nám sem veitir góðan undirbúning fyrir alþjóðlegar stjórnunarstöður innan hótel- og veitingahúsageirans. Eftir fyrsta árið ljúka nemendur diplómanámi í hótel- og veitingahúsarekstri frá skólunum tveimur og eiga þess kost í framhaldinu að ljúka BIB-námi (e. Bachelor of International Business) frá samstarfsskólanum í Sviss. Kennsla fer fram á ensku. Námið er lánshæft hjá LÍN.

Námslotur: – Introduction to Hospitality and Tourism Management – Management Information Systems – Business Writing – Introduction to Industry Experience – German Language – Food Service Studies & Operations – Financial Accounting – Public Speaking – Wine and Beverage Management – Rooms Division Operations

Leiðbeinendur: – Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands – Erlendína Kristjánsson, M.Paed og stundakennari við HR – Margrét Polly Hansen Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Hótelráðgjafar – Hallgrímur Sæmundsson, framreiðslumeistari og kennari við MK – Ágústa Guðrún Bernharðsdóttir, BA í þýsku, kennslufræði til kennsluréttinda og prófstjóri við HR – Lýdía Huld Grímsdóttir, MSc í Service Management frá CBS, markþjálfi og verkefnastjóri í Opna háskólanum í HR


8 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Námið hefur nýst mér ákaflega vel í mörgum þáttum starfs míns. Í alþjóðlegu umhverfi smásölugeirans gilda skýrar vinnureglur og því skipta góð samskipti milli fólks afar miklu máli. Námið í Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni veitir manni mörg tól og tæki til að takast á við ýmis mál tengd samskiptum og færa þau í góðan farveg. Það auðveldar vinnustöðum að ná sameiginlegum markmiðum.“

Þórhallur Ágústsson Sölustjóri útflutnings hjá Nóa Síríus

Nemendur gáfu einkunnina

4,7 af 5

í námskeiðsmati 2017

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni Hefst: 11. september 2018 Lengd: 56 klst. Verð: 485.000 kr.

Námslotur:

Verðmæti fyrirtækja og stofnana veltur ekki hvað síst á mannauðnum sem þar starfar hverju sinni. Sýnt hefur verið fram á að skilvirk og stefnumiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í bættum rekstri og frammistöðu skipulagsheilda.

– Stjórnandinn í hlutverki markþjálfans

Námslínan þjálfar þátttakendur í mannauðsstjórnun í öllum sínum fjölbreytileika. Meðal viðfangsefna eru stjórnun, ráðningar, vinnuréttur og markþjálfun. Námið byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða við þróun og eflingu mannauðs.

Leiðbeinendur: – Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi – Ketill Berg Magnússon, MA og MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR – Guðrún Högnadóttir, MHA, framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi – Dr. Auður Arna Arnardóttir, forstöðumaður MBA-náms og lektor við viðskiptadeild HR – Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti Viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst – Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður – Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri hjá Torg ehf. – Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, lektor og sviðsstjóri við tækni- og verkfræðideild HR

– Stefnumiðuð mannauðsstjórnun – Ráðningar, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað – Frammistöðustjórnun, hvatning og endurgjöf – Þjónandi forysta – Vinnuréttur og sáttamiðlun – Jákvæð stjórnun og gildi góðrar liðsheildar


„Markþjálfun veitir manni frábær og öflug verkfæri til þess að vinna með í starfi mannauðsstjórans. Starfið snýst að stórum hluta um samskipti við fjölbreytta og breiða hópa sem eru að fást við mismunandi áskoranir. Það er því gott að geta nýtt sér þessi verkfæri og þá þjálfun sem maður öðlast í náminu, sem er t.d. í samskiptum, sérstakri spurningatækni og virkri hlustun. Þetta nýtist svo ekki aðeins í vinnu, heldur líka almennt í lífinu sjálfu. Styrkleikar námsins eru fjölbreyttar og skemmtilegar kennsluaðferðir, mjög færir kennarar og síðast en ekki síst, frábær félagsskapur og tengslanet. Námið hefur nýst mér gríðarlega vel.“

Edda Björk Kristjánsdóttir Mannauðsstjóri hjá Húsasmiðjunni

Nemendur gáfu einkunnina

5 af 5

í námskeiðsmati 2017

Markþjálfun (Executive Coaching) Hefst: 26. september 2018 Lengd: 77 klst. Verð: 750.000 kr.

Námslotur:

Hæfni í samskiptum og virk hlustun eru þættir sem stjórnendur í dag verða að tileinka sér til að vera í fremstu röð. Nýjar kynslóðir hafa nýja sýn á vinnu­ markaðinn þar sem aukin krafa er gerð um að stjórnendur hvetji, styðji og leiði starfsmenn eða viðskiptavini í gegnum áskoranir eða vandamál sem þeir kunna að standa frammi fyrir.

– Vöktuð samtöl og hringborðsumræður í janúar

Markþjálfun í Opna háskólanum í HR er hagnýtt nám á háskólastigi þar sem grunnurinn er lagður að alþjóðlegri ACC-vottun nemenda (e. Associate Certified Coach). Í náminu öðlast nemendur traustan grunn til að starfa sjálfstætt sem markþjálfar og geta í kjölfarið hafið ACC vottunarferli á vegum Alþjóðlegu markþjálfasamtakanna (e. International Coach Federation). Námið byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða.

Leiðbeinendur: – Cheryl Smith, MCC markþjálfi með víðtæka reynslu sem stjórnendamarkþjálfi og MA í leiðtogaþjálfun. Framkvæmdastjóri Leadscape Learning Inc. – Hilary Oliver, PCC markþjálfi með víðtæka reynslu af stjórnendamarkþjálfun. Stjórnarformaður alþjóðlegrar stjórnar ICF (International Coach Federation).

– Fyrri staðarlota í september – Seinni staðarlota í október


10 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Eftir að hafa starfað sem stjórnandi í mörg ár fannst mér ég þurfa að endurnýja og hressa upp á þekkingu mína á ýmsum þáttum stjórnunar. Ég sá að PMD stjórnendanámið var mjög fjölbreytt og kennararnir áhugaverðir. Námið stóð undir væntingum mínum; það var mjög fræðandi og skemmtilegt og ýmsir þættir námsins eiga eftir að nýtast mér mjög vel bæði í starfi og persónulega. Námið eykur einnig víðsýni og gefur innsýn í nýja þekkingu og aðferðir sem ég mun klárlega nýta mér í mínu starfi.“

Vigdís Jónsdóttir Framkvæmdastjóri VIRK

Nemendur gáfu einkunnina

4,8 af 5

í námskeiðsmati 2017

PMD stjórnendanám HR (Programme for Management Development) Hefst: 13. september 2018 Lengd: 98 klst. Verð: 730.000 kr.

Námslotur:

PMD stjórnendanám HR er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd og lagað að íslenskum aðstæðum til að efla faglega þekkingu stjórnenda, auka færni þeirra, frammistöðu og frumkvæði í dagsins önn.

– Rekstur og verðmætasköpun

PMD stjórnendanám HR er kjörið fyrir stjórnendur sem vilja bæta við menntun sína og auka hæfni samhliða starfi án þess að skuldbinda sig til langtímanáms. Kennslan byggir að miklu leyti á hagnýtum verkefnum tengdum atvinnulífi og alþjóðaumhverfi. Námið samanstendur af sjö tveggja daga kennslulotum með um það bil fjögurra vikna millibili. Tveir tímar í markþjálfun eru innifaldir í náminu.

– Stjórnun og forysta – Persónuleg þróun I / Samningatækni – Straumlínustjórnun / Stefnumótun – Breytingastjórnun – Samfélagsleg ábyrgð / Árangur á markaði – Árangursrík ákvörðunartaka / Persónuleg þróun II

Leiðbeinendur: – Dr. Auður Arna Arnardóttir, forstöðumaður MBA-náms og lektor við viðskiptadeild HR – Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs- og markaðsstjórnar hjá RB – Kristján Vigfússon, MBA, aðjúnkt við viðskiptadeild HR – Almar Guðmundsson, MBA, framkvæmdastjóri Krítar fjármögnunarlausna – Pétur Arason, MSc, stofnandi og eigandi Manino – Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR – Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og lektor við viðskiptadeild HR

– Ketill Berg Magnússon, MA og MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR – Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild HR


„Ég lærði hversu fjölbreytt stafræn markaðssetning getur verið og námið fékk mig til að prófa nýjar leiðir í markaðssetningu á slíkum miðlum. Ég varð öruggari í starfi eftir því sem leið á námið og þekkingin jókst. Kennarar voru duglegir að benda okkur á ítarefni sem hefur nýst vel og ég hef getað leitað í þegar hentar.“

Þórdís Magnúsdóttir Vef- og samfélagsmiðlafulltrúi hjá Toyota

Nemendur gáfu einkunnina

4,6 af 5

í námskeiðsmati 2017

Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu Hefst: 20. september 2018 Lengd: 120 klst. Verð: 535.000 kr. Í síbreytilegu stafrænu markaðsumhverfi finna fyrirtæki í vaxandi mæli fyrir aukinni samkeppni þegar kemur að leiðum til að ná til viðskiptavina sinna. Nám í stafrænni markaðssetningu og viðskiptum á netinu er unnið í samstarfi við viðskiptadeild HR og starfandi sérfræðinga á þessu sviði. Mikil áhersla er lögð á að námið sé hagnýtt þannig að það nýtist nemendum sem allra best í starfi. Í náminu er farið í stefnumótun og greiningar á árangri stafrænnar markaðssetningar. Að náminu kemur fjöldi gestafyrirlesara úr atvinnulífinu sem sýna hvernig hægt er að nálgast viðfangsefnið út frá íslenskum veruleika. Auk þess takast nemendur á við raundæmi í viðskiptum á netinu og notast verður við hermun (market simulation). Boðið verður upp á eins dags vinnustofu þar sem nemendur geta unnið að sínum eigin verkefnum undir leiðsögn leiðbeinanda.

Leiðbeinendur: – Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor í markaðsfræði og neytendasálfræði við viðskiptadeild HR – Ari Steinarsson, markaðsstjóri Kynnisferða og sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu – Andrés Jónsson, sérfræðingur í almannatengslum, eigandi Góðra samskipta

Námslotur: – Stafræn markaðssetning og stafrænt hagkerfi: Fjárfesting í neytendum – Leitarvélar og leitarvélabestun – Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar vinnustofa í Google AdWords – Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning – Almannatengsl á netinu – Gerð og notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu – Markaðssetning á samfélagsmiðlum – Markaðssetning á snjallsímum, snjalltækjum og upplifunarferlar – Framtíð smásölu: Hvaða lærdóm má draga af fyrirtækjum á borð við Amazon og Google? – Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun – Vefgreiningar – Stefnumótun stafrænna markaðsherferða


12 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Í náminu var farið yfir skipulag, áætlanagerð og verkefna- og tímastjórnun en einnig vorum við fengin til að leita inn á við í sjálfskoðun og hvernig við viljum að okkar persónulega þróun verði. Mér varð ljóst að það er mikilvægt að stjórnendur þekki sjálfa sig vel til þess að geta tekist á við hin ýmsu verkefni og áskoranir í starfi. Nemendurnir í hópnum komu úr mismunandi vinnuumhverfi og með ólíka reynslu svo það var einnig áhugavert að hlusta á þeirra sögur og hvað þau voru að takast á við í sínum störfum. Námið hefur nýst mér á ýmsa vegu í mínu starfi.“

Ragnhildur Edda Tryggvadóttir Global Category Manager hjá Marel

Nemendur gáfu einkunnina

4,6 af 5

í námskeiðsmati 2017

Stjórnendur framtíðarinnar Hefst: 3. október 2018 Lengd: 25 klst.  Verð: 217.000 kr.

Námslotur:

Þátttakendur eru kynntir fyrir helstu lykilatriðum stjórnunar og námið hentar því vel þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref sem stjórnendur eða vilja efla sig í stjórnendahlutverkinu. Lögð er áhersla á raunhæf verkefni til að tengja námsefnið sem best við þær áskoranir sem stjórnendur standa frammi fyrir í daglegum störfum.

– Verkefna- og tímastjórnun

Námið er skipulagt í samstarfi við sérfræðinga úr HR og samstarfsaðila í íslensku atvinnulífi og hefur það að markmiði að veita stjórnendum aukið öryggi í nýju hlutverki.

Leiðbeinendur: – Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi – Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands – Ketill Berg Magnússon, MA og MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR – Lára Óskarsdóttir, PCC stjórnendamarkþjálfi

– Stjórnun og forysta – Fjármál og rekstur – Mannauðsstjórnun – Persónuleg þróun stjórnandans


Nemendur gáfu einkunnina

4,6 af 5

í námskeiðsmati 2017

Stjórnendur í þriðja geiranum – frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir Hefst: 2. október Lengd: 56 klst. Verð: 325.000 kr.

Námslotur: – Frjáls félagasamtök, stjórnarhættir og réttarumhverfi

Námslínan er samstarfsverkefni Opna háskólans í HR og Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir samtök og sjálfseignastofnanir sem starfa í almannaþágu.

– Siðfræði við stjórnun almannaheillasamtaka

Kennsla byggist að miklu leyti á hagnýtum verkefnum tengdum atvinnulífi og alþjóða­ umhverfi. Einnig er áhersla lögð á persónulega þróun þátttakenda með það að leiðarljósi að efla og styrkja stjórnendur til að takast á við áskoranir í síbreytilegu starfsumhverfi.

– Mannauðsstjórnun og stjórnun sjálfboðaliða almannaheillasamtaka

Að námslínunni koma margir af færustu sérfræðingum Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands og Háskólans á Bifröst auk samstarfsaðila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa mikla reynslu á sínu sviði.

– Forysta og stjórnun í þriðja geiranum – Stefnumótun almannaheillasamtaka

– Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningatækni – Hagnýt verkefna- og viðburðastjórnun – Markaðssetning og samfélagsmiðlar

Leiðbeinendur: – Hildur Tryggvadóttir Flóvenz, MA, ráðgjafi hjá KPMG

– Hulda Bjarnadóttir, MBA, forstöðumaður þróunarsviðs Árvakurs

– Ketill Berg Magnússon, MA og MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR

– Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild HR

– Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og lektor við viðskiptadeild HR

– Hrönn Pétursdóttir, MBA, stjórnunarráðgjafi

– Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, dósent við Félagsvísindasvið HÍ

– Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti Viðskiptafræðideildar Háskólans á Bifröst – Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi – Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands


14 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Námið hefur nýst vel í mínu starfi. Það hefur bætt þekkingu mína og eflt mig sem starfsmann í fjármálaumhverfi.“

Kristín Ágústsdóttir Sérfræðingur í rekstrarteymi Stefnis hf.

Nemendur gáfu einkunnina

4,2 af 5

í námskeiðsmati 2017

Verðbréfaviðskipti 1) Hefst: Ágúst 2018 Lengd: 60 klst. Verð: 135.000 kr.

2) Hefst: Nóvember 2018 Lengd: 60 klst. Verð: 135.000 kr.

3) Hefst: Febrúar 2019 Lengd: 72 klst. Verð: 165.000 kr.

Námið undirbýr nemendur fyrir próf í verðbréfaviðskiptum í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki og reglugerð um próf í verðbréfaviðskiptum. Starfsmenn fjármálafyrirtækja sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga þurfa að standast próf í verðbréfaviðskiptum. Opni háskólinn í HR annast próf í verðbréfaviðskiptum og kennir undirbúningsnámskeið.

Leiðbeinendur: – Bjarni Aðalgeirsson, hdl. fulltrúi hjá Juris – Einar Farestveit, hdl. hjá Lögmönnum Höfðabakka – Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður – Magnús H. Magnússon, hrl. hjá Sigurjónsson og Thor lögmannsstofu – Sigurður Guðmundsson, hrl. sjálfstætt starfandi – Stefán A. Svensson, hrl. eigandi Juris – Vífill Harðarsson, hrl. eigandi Juris – Jóhann Viðar Ívarsson, MBA, ráðgjafi hjá IFS greiningu – Dr. Ólafur Ísleifsson, framkvæmdastjóri gæðamála við Háskólann á Bifröst – Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte – Dr. Andri Fannar Bergþórsson, lektor við lagadeild HR – Loftur Ólafsson, sjóðsstjóri hjá Birtu lífeyrissjóði – Páll Ammendrup Ólafsson, MSc, TM – Marinó Örn Tryggvason, aðstoðarforstjóri Kviku – Sigurður Erlingsson, MBA, ráðgjafi og fyrrum forstjóri Íbúðalánasjóðs

Verðbréfaviðskipti 1 Farið er yfir grunnatriði í lögfræði og réttarreglur á sviðum sem varða störf á fjármagnsmarkaði.

Verðbréfaviðskipti 2 Farið er yfir grundvallaratriði fjármálafræðinnar, vaxtaútreikning, tímavirði fjármagns, fjármagnskostnað fyrirtækja, aðferðir við mat á fjárfestingum og greiningu ársreikninga.

Verðbréfaviðskipti 3 Farið er yfir lög og reglur á fjármagnsmarkaði, markaðsviðskipti, tegundir verðbréfa, samval verðbréfa og verðbréfasöfn, fjárvörslu, ráðgjöf o.fl. Nemendum er kennt að fletta upp í íslenskum réttarheimildum um fjármagnsmarkaðinn og að túlka og heimfæra upp á raunhæf tilvik.


„Námið hefur veitt mér aukna færni, öryggi og betri skilning á öllum þáttum bókhalds, til dæmis á ársuppgjöri fyrirtækja ásamt skattalögum. Opni háskólinn í HR hefur framúrskarandi kennara og starfsfólk sem gera námið virkilega áhugavert og skemmtilegt þó það sé krefjandi.“

Guðbjörg Ágústsdóttir Bókari hjá Fishproducts Iceland Ltd.

Nemendur gáfu einkunnina

4,2 af 5

í námskeiðsmati 2017

Viðurkenndir bókarar Hefst: 14. ágúst 2018 Lengd: 132 klst. Verð: 223.000 kr. Námið er einkum ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja ásamt sjálfstætt starfandi bókurum. Æskilegt er að umsækjendur hafi haldbæra reynslu af bókhaldi. Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til viðurkenningar bókara skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald sem fram fara á haustönn 2018. Námið er í boði bæði sem staðarnám og fjarnám. Fyrirlestrar eru aðgengilegir á sameiginlegu vefsvæði nemenda.

Leiðbeinendur: – Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte – Páll Jóhannesson, lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu – Þórunn Ólafsdóttir, lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu – Páll Daði Ásgeirsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte – Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte – Davíð Halldórsson, verkefnastjóri hjá KPMG

Námslotur: – Reikningshald – Skattskil – Upplýsingakerfi – Excel dæmatímar


16 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

„Námskeiðin í Vinnslu og greiningu gagna eru fjölbreytt og nýtast í starfi á margvíslegan hátt. Helsti styrkleiki námsins er færni leiðbeinanda en þeir hafa allir mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði.“

Haukur Þór Arnarson Mannauðsráðgjafi hjá Isavia

Nemendur gáfu einkunnina

4,6 af 5

í námskeiðsmati 2017

Vinnsla og greining gagna (Data Analytics) Hefst: 25. september 2018 Lengd: 132 klst. Verð: 490.000 kr.

Námslotur:

Árangur skipulagsheilda í síbreytilegum heimi byggir í auknum mæli á greiningu gagna til stuðnings ákvörðunartöku. Það er því sífellt mikilvægara að átta sig á þeim verðmætum sem felast í gögnum, sem og að hafa kunnáttu á þeim aðferðum og verkfærum sem hægt er að nota við greiningu og framsetningu þeirra.

– Vöruhús gagna

Námið tekur á öllu greiningarferlinu, allt frá því að nálgast og vinna gögn í gagnasöfnum, undirstöðuatriðum forritunar, greiningu með mismunandi verkfærum, svo og framsetningu gagna. Það byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum, raunhæfum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi verkfæra og aðferða.

Leiðbeinendur: – Dr. Anna Helga Jónsdóttir, aðjúnkt í tölfræði við Raunvísindadeild HÍ – Grímur Sæmundsson, MBA, ráðgjafi hjá Deloitte – Hera Grímsdóttir, aðjúnkt og sviðstjóri byggingasviðs tækni- og verkfræðideildar HR – Kjartan R. Guðmundsson, tölvunarfræðingur hjá Íslenskri erfðagreiningu – Ottó Hólm Reynisson, áhættustjóri hjá Stapa lífeyrissjóði – Dr. Páll Ríkharðsson, forseti viðskiptadeildar HR – Dr. Yngvi Björnsson, prófessor við tölvunarfræðideild HR

– Viðskiptagreindarkerfi – val kerfa – Pivot töflur og gröf – Excel – R-tölfræðiúrvinnsla – Power BI – skýrslur og mælaborð – Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar – SQL gagnagrunnar – Forritun – Verkefnastjórnun


„Námskeiðið víkkaði sjóndeildarhringinn hjá mér og ég sá að ég hafði í sumum tilfellum talið að ég væri búinn að hámarka virði í áfangakeðjunni í stað þess að endurskoða ferlana reglulega. Fyrirlesararnir voru mjög færir og voru búnir að innleiða þær aðferðir sem var fjallað um. Ég lærði líka mikið af samnemendum mínum en í gegnum líflegar umræður heyrði maður um fjölbreyttar aðstæður og lausnir.“

Halldór Gunnarsson Vörustjóri hjá Stillingu hf.

Nemendur gáfu einkunnina

4,5 af 5

í námskeiðsmati 2017

Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar Hefst: 9. október 2018 Lengd: 40 klst. Verð: 305.000 kr. Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar (e. logistics and supply chain management) lýsir meðal annars öllum þeim ólíku en samþættu aðgerðum sem þarf til að flytja og meðhöndla aðföng frá upprunastað til áfangastaðar með það að markmiði að mæta þörfum viðskiptavina. Í námslínunni er fjallað um hvernig fyrirtæki geta skipulagt aðfangakeðjuna sína í heild svo að hún sé ekki bara hagkvæm, heldur fylgi jafnframt markaðsstefnu fyrirtækisins. Farið er yfir aðferðir til að lækka birgða- og flutningskostnað samhliða því að bæta þjónustu við viðskiptavini, meðal annars með því að auka skilvirkni við áætlanagerð, flutninga, framleiðslu og innkaup á vörum og þjónustu. Námið er byggt á fræðilegum grunni en mikil áhersla er lögð á að það sé hagnýtt og að það nýtist þátttakendum í starfi. Námsefnið er skipulagt og unnið í samstarfi við AGR Dynamics. 

Leiðbeinendur: – Björgvin Víkingsson, Senior Project Procurement Manager hjá Maersk Drilling í Danmörku – Daði Rúnar Jónsson, ráðgjafi í innkaupa- og birgðastjórnun hjá AGR Dynamics – Einar Karl Þórhallsson, rekstrarstjóri og ráðgjafi hjá AGR Dynamics – Elva Sif Ingólfsdóttir, Global Category Manager hjá Marel – Finnur Torfi Magnússon, forstjóri IsArc Consulting

Námslotur: – Inngangur að vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar – Eftirspurn, söluspár og áætlanir – Innkaupa- og birgðastýring – Framleiðslustýring og stefnumótandi innkaup – Vörudreifing, flutningar og skipulag vöruhúsa


18 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

Nýjar námslínur

Fjármál og rekstur fyrirtækja Lengd: 28 klst. Hefst: 3. október Verð: 235.000 kr.

Námslotur:

Stutt og hagnýt námslína fyrir þá aðila sem vilja dýpka þekkingu sína og auka færni á sviði reksturs og fjármála.

– Fjármögnun

– Áætlanagerð – Ákvarðanataka – Lestur ársreikninga

Á námskeiðinu er farið í greiningu á fjármálum fyrirtækja og rekstrareininga. Jafnframt er farið yfir samspil áhættu, ákvörðunartöku í rekstri og fjármögnun ólíkra verkefna. Lögð er áhersla á hagnýt og fjölbreytt verkefni. Námskeiðið nýtist ekki hvað síst þeim sem ekki starfa við fjármál daglega.

Leiðbeinendur: – Haukur Skúlason, sjálfstætt starfandi ráðgjafi – Jóhann Viðar Ívarsson, MBA, ráðgjafi hjá IFS greiningu – Kristján Markús Bragason, Chief equity analyst hjá Íslandsbanka

Ferla- og gæðastjórnun Lengd: 28 klst. Hefst: 18. september Verð: 235.000 kr.

Námslotur:

Nám í ferla- og gæðastjórnun er sérstaklega þróað fyrir þá sérfræðinga og stjórnendur sem vilja bæta ferla og gæðastarf og efla umbótastarf innan fyrirtækja og stofnana.

– Stjórnun umbóta

Markmið námslínunnar er að þátttakendur öðlist yfirsýn yfir helstu gæðastaðla, auki færni í stjórnun verkefna og gæða og hljóti meiri þekkingu á ferla- og virðisgreiningu. Ennfremur að þeir verði færir um að leiða og taka virkan þátt í umbótastarfi og stýringu teyma.

Leiðbeinendur: – Agnes Hólm Gunnarsdóttir, gæðastjóri Verkís – Hjálmar Eliesersson, verkefnastjóri stöðugra umbóta hjá Rekstrarstýringu Icelandair – Viktoría Jensdóttir, Global Program/Project Manager hjá Össuri.

– Stjórnun gæða og verkefna – Stjórnun ferla og virðis – Stjórnun teyma


Opni háskólinn í HR | 19

Sérsniðnar lausnir Opni háskólinn í HR starfar náið með akademískum deildum HR og samstarfsaðilum í íslensku atvinnulífi að því að sérsníða fræðslu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Sérsniðnar lausnir eru ólíkar eftir áherslum og þörfum fyrirtækja. Lengd námskeiða geta verið allt frá hálfum degi upp í nokkurra ára samstarfsverkefni. Efnistök eru einkum sótt til sérfræðinga akademískra deilda HR, sérfræðinga í íslensku atvinnulífi sem og til erlendra samstarfsaðila og gestakennara. „Opni háskólinn í HR kennir hluta af Forystunámi Reykjavíkurborgar sem er samhæft skyldunám stjórnenda og sérfræðinga hjá borginni. Hjá Opna háskólanum eru framúrskarandi leiðbeinendur sem hafa yfirgripsmikla þekkingu og reynslu á sínu sviði. Kennslan einkennist af mikilli fagmennsku og metnaði auk þess sem lögð er áhersla á hagnýta þjálfun sem nýtist í daglegum störfum stjórnanda. Öll umgjörð er eins og best verður á kosið, aðstaða til fyrirmyndar og þjónustan með besta móti. Mikil ánægja hefur ríkt með námskeiðin meðal stjórnenda Reykjavíkurborgar.“

Arnar Ingi Friðriksson Skrifstofu borgarstjóra og borgarritara

„EFLA verkfræðistofa valdi Opna háskólann í HR til að setja saman markvissa og hagnýta stjórnendaþjálfun fyrir stjórnendahóp fyrirtækisins. Nálgun Opna háskólans var afar fjölbreytt og hagnýt og hentaði vel þörfum EFLU. Samstarfið við Opna háskólann hefur gengið mjög vel og greinilegt að starfsmenn leggja mikinn metnað í að mæta okkar þörfum“.

Ingunn Ólafsdóttir Mannauðsstjóri EFLU


20 | Opni háskólinn í HR

Samstarfsverkefni með atvinnulífinu Opni háskólinn í HR hefur sett á fót fjölda námskeiðslína í samstarfi við starfsgreinar og fagsamtök sem miða að því að bæta árangur og færni starfsmanna á ákveðnum sviðum. Námskeiðslínurnar miða að því að bæta árangur og færni starfsmanna. Kennsluefni er þróað í samstarfi við viðkomandi starfsgreinar, akademíska starfsmenn HR og fagráð Opna háskólans í HR.

Dæmi um samstarfsverkefni: – Vottun fjármálaráðgjafa í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja, viðskiptabanka á Íslandi, viðskiptadeild HR, HÍ og Háskólann á Bifröst – Tryggingaskólinn – vottun vátryggingafræðinga í samstarfi við vátryggingafélögin og lagadeild HR – Stjórnendur í ferðaþjónustu í samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar – Stjórnendur í sjávarútvegi í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi – Stjórnendur bílgreina í samstarfi við Bílgreinasambandið – Stjórnendur í verslun og þjónustu í samstarfi við Samtök verslunar og þjónustu – Stjórnendur í iðnaði í samstarfi við Samtök iðnaðarins


Opni háskólinn í HR | 21

„ „Mannauður fyrirtækja verður öflugri með aukinni menntun og fyrirtækin þá um leið samkeppnishæfari. Verslun og þjónusta er stór og mikilvæg atvinnugrein á Íslandi eða um 14% allra starfa. SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, leggja áherslu á menntun innan greinarinnar. Það er mikilvægt að stjórnendur innan verslunar og þjónustu hafi tækifæri til að auka færni sína en þannig verða þeir betur í stakk búnir til að takast á við þær breytingar sem framundan eru í atvinnulífinu.“

Áslaug Hulda Jónsdóttir Forstöðumaður menntasvið SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu

„ „Mér fannst kennararnir alveg frábærir, þeir gerðu námið ennþá skemmtilegra og áhugaverðara og maður fann að þetta var virkilega þeirra áhugasvið. Uppröðun á fögum hentaði mér líka mjög vel. Svo finnur maður að við það að fara í nám eða á námskeið gefur manni aukinn kraft og eflir sjálfstraustið.“

Alda Björk Larsen Sölustjóri þjónustu hjá Nóa Síríus Stjórnendur í verslun og þjónustu


22 | Námskeiðsframboð 2018 - 2019

Styttri námskeið Opni háskólinn í HR býður upp á úrval styttri námskeiða á sviði tækni, viðskipta og laga. Þau eru kennd jafnt og þétt yfir skólaárið og mælt er með að áhugasamir fylgist með dagsetningum og upplýsingum um skráningu á vefnum opnihaskolinn.is og á fésbókarsíðu Opna háskólans í HR.

Tækni

Markaðsfræði

Fjármál

– Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar

– Almannatengsl á netinu

– Arðsemismat fjárfestinga í rekstri

– Framsögn og ræðumennska

– Atferlisfjármál

– Blockchain

– Áætlanagerð í rekstri

– Devops

– Framtíð smásölu: Hvaða lærdóm má draga af fyrirtækjunum Amazon og Google?

– Eftirspurn, söluspár og áætlanir

– Frá hugmynd á markað

– Fjármál fyrirtækja og rekstrareininga

– Excel – formúlur og hagnýt ráð

– Gerð markaðsáætlana

– Fjármálalæsi

– Forritun

– Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar – vinnustofa í Google AdWords

– Greining ársreikninga

– Framleiðslustýring og stefnumótandi innkaup – Hagnýt forritun fyrir atvinnulífið – Inngangur að vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

– Leitarvélar og leitarvélabestun – Markaðssetning á snjallsímum og snjalltækjum og upplifunarferlar

– Innkaupa- og birgðastýring

– Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning

– Iphone og Ipad í leik og starfi

– Menningarlæsi

– Ipad í kennslu – grunnur

– Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu

– JIRA Administrator – JIRA – betra skipulag – Pivot töflur og gröf – Project portfolio management – Power BI: skýrslur og mælaborð – Power pivot – R-tölfræðiúrvinnsla – Scrum og Agile verkefnastjórnun

– Markaðssetning á samfélagsmiðlum – Stafræn markaðssetning og stafrænt hagkerfi: Fjárfesting í neytendum – Stefnumótun stafrænna markaðsherferða – Vefgreiningar – Viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga – Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun

– Beyond budgeting

– Gerð fjárhagsáætlana – Hagnýt opinber innkaup – Skattskil rekstraraðila – Selt til opinberra aðila – Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið – Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar – Virðismat fyrirtækja fyrir stjórnendur

Mannauðsstjórnun

– Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar í stjórnun – Að taka á erfiðum starfsmannamálum – Endurmenntun fyrir markþjálfa

– SQL gagnagrunnar

– Feedback Conversations

– Trello – Tæknismiðja fyrir leikskólakennara

– Frammistöðustjórnun og starfmannasamtöl

– Verkefnastjórnun og áætlanagerð

– Hagnýting jákvæðrar sálfræði

– Viðskiptagreindarkerfi – Vöruhús gagna

– Innleiðing árangursríkrar samskiptastefnu

– Vöruþróun og nýsköpun í hugbúnaðargerð

– Jafnlaunavottun – Team Coaching

– Öryggis- og umhverfismál eru góður „business“  

– Virkjaðu orkuna til lífsgæða og árangurs

– Vörustjórnun

– Þjónandi forysta og markþjálfun

– Vörudreifing, flutningar og skipulag vöruhúsa


Stjórnun og stefnumótun

– 7 venjur árangursríkra stjórnenda – Álags-og árangursstjórnun – Árangursrík samskipti – Árangursrík verkefna- og valddreifing – Átakastjórnun fyrir stjórnendur – Breytingastjórnun – Design Thinking – Forysta í stöðugum umbótum – Innsæi stjórnandans – Jafningjastjórnun – Krísustjórnun – Leader as a Coach – Mindful Leadership – Nýir stjórnendur – Samningatækni – Sáttamiðlun fyrir stjórnendur – Self navigation – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sterkari leiðtogi og árangursþjálfun – Stjórnun í fjölmenningarumhverfi – Stjórnun félagasamtaka – Stígur hugrekkisins – The Daring Way – Sýnileg stjórnun – Virðisgreining – Þjónustustjórnun

Lög

– Neytendaréttur – Lög um fasteignalán – Lög um persónuvernd – Lög PS2D – Samkeppnisréttur – Vinnuréttur


24 | Nรกmskeiรฐsframboรฐ 2018 - 2019

Profile for Reykjavik University

Bæklingur Opna háskólans 2018  

Námskeið Opna háskólans í HR eru sniðin að þörfum sérfræðinga og stjórnenda í íslensku atvinnulífi. Námsframboð samanstendur af 16 löngum ná...

Bæklingur Opna háskólans 2018  

Námskeið Opna háskólans í HR eru sniðin að þörfum sérfræðinga og stjórnenda í íslensku atvinnulífi. Námsframboð samanstendur af 16 löngum ná...

Profile for hr.is
Advertisement