Page 1

การดูแลตนเอง ก่อนผ่าตัดมะเร็งเต้านม

2. การเตรียมทางด้ านจิตใจ

ก็กลับบ้านได้ และใส่ ท่อระบายน้ า

ทาจิตใจให้สงบ ถ้าเครี ยดและวิตกกังวล

1. การเตรียมทางด้ านร่ างกาย

หาทางคลายเครี ยด เช่น นัง่ สมาธิ

เลือดจากแผลกลับบ้านด้วย 2. หลังผ่าตัดเมื่อเมื่อกลับไป

- รับประทานอาหารที่มี

สวดมนต์ ไหว้พระ ทาบุญ ออกกาลัง

อยู่บ้าน พยาบาลจะสอน และ

ประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง

กาย ปรึ กษาญาติ เพื่อน แพทย์ พยาบาล

แนะนาการดูแลตนเองเพื่อป้ องกัน

อาหารไขมันสู ง และเครื่ องดื่ม

หรื อผูป้ ่ วยที่เคยรักษามะเร็ งเต้านม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น

แอลกอฮอล์หรื อรสจัด

มาแล้ว การดูแลตนเอง หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม 1. หลังผ่ าตัดช่ วงแรก ผูป้ ่ วยควร

- ยังไม่ตอ้ งงดอาหาร โดยแพทย์ จะให้ผปู ้ ่ วยเข้าอยูร่ ักษาใน โรงพยาบาลก่อนผ่าตัด 1 วัน และแพทย์จะให้งดอาหารก่อน ผ่าตัด 8–12 ชัว่ โมง เจ้าหน้าที่ จะแจ้งอีกครั้ง - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชัว่ โมง

พยายามลุกและเดินให้ได้เร็ วที่สุด ภายใน 24 ชัว่ โมง เพื่อลด ภาวะแทรกซ้อน และร่ างกายกลับสู่

2.1. สังเกตอาการผิดปกติที่ ต้องไปพบแพทย์ก่อนถึงวันนัดเช่น แผลผ่าตัด บวม แดง หรื อ มีเลือด ซึ มจากแผลมาก มีไข้สูง เป็ นต้น 2.2. การดูแลบาดแผล ระวังไม่ให้แผลเปี ยกน้ า และไม่ให้ ท่อระบายเลื่อนหลุดจนกว่าแพทย์จะ

ภาวะปกติได้เร็ วขึ้น ส่ วนใหญ่จะ

เอาออกให้และตัดไหมหลังผ่าตัด

นอนรักษาในโรงพยาบาล3-7วัน

ประมาณ 7-10 วัน


2.3. ป้ องกันไม่ให้แขนข้าง ที่ผา่ ตัดเต้านมบวมโดยหลีกเลี่ยงการ สวมเสื้ อที่รัดแขน ผ้ายืดรัดแขน

ดังนี้ หลังสิ้ นสุ ดการรักษา 1-3 ปี แพทย์ จะนัดทุก 3-4 เดือน 4-5 ปี แพทย์ จะนัดทุก 6 เดือน

สร้อยแขน นาฬิกาข้อมือ แหวน ควร

มากกว่า 5 ปี แพทย์ จะนัดทุก 1 ปี

หลีกเลี่ยง การยกของหนัก รัดแขน

และเมื่อครบรอบวันสิ้ นสุ ดการรักษาทุก 1 ปี

เจาะเลือด ฉี ดยา และ วัดความดันโลหิ ต 2.4. บริ หารข้อไหล่ทุกวัน เพื่อป้ องกันข้อไหล่ขา้ งที่ผา่ ตัด เต้านมยึดติดยกได้ไม่สะดวก 2.5. เตรี ยมความพร้อมเพื่อ

แพทย์จะให้ ผูป้ ่ วยตรวจเช็คร่ างกายอย่าง ละเอียดคือ ตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ตรวจอัลตราซาวด์ และแมมโมแกรม เต้านม อัลตราซาวด์ช่องท้อง เอกซเรย์ปอด และ ตรวจสแกนกระดูก หากผูป้ ่ วยมีอาการผิดปกติ ใดๆอย่าลืมแจ้งแพทย์ทราบทุกครั้งและไป

พบแพทย์ก่อนถึงวันนัด

รับการรักษาเสริ มด้วยยาเคมีบาบัด และการฉายแสง 3. ติดตามผลการรักษาตาม แพทย์นดั สม่าเสมอโดยปฏิบตั ิ

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมที่ 043-366919-20

หน่ วยรักษ์ ปทุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวบรวมโดย: ผศ.องอาจ โสมอินทร์ พว.คณิตา ชาดี พว.ธนาพร อรรจนางกูร มกราคม 2560

การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด  

การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you