Page 1

VLAHO BUKOVAC I GLAZBA glazben i in st r u m en t i k r oz st aln i post av i f ot ogr af ije iz zbir k e Ku ?e Bu k ovac

S


I. VLAHO BUKOVAC I GLAZBENI INSTRUMENTI

Biografija Vlaha Bukovca (1855.-1922.), obilje?ena iznimnim slikarskim talentom, pro?eta je i posve?enosti glazbi. Svirao je nekoliko instrumenata. U svojim neobjavljenim Uspomenama na oca k?i Ivanka pi?e: ?Osim slikarstva najvi?e je otac volio muziku, koju je razumijevao kao pravi umjetnik. Nije imao prilike da izu?ava ikoji instrumenat, ali kao samouk se bavio igrom na tamburicu, takodjer na harmonium a malo i na klavir je igrao. Za njegovog boravka u Cavtatu u?estvovao je u tambura?kom zboru dru?tva ?Epidaurus?, kao i ranije u Zagrebu u umjetni?kom dru?tvu?.* Jo? od razdoblja provedenog u Zagrebu (1893.-1898.) Bukovac se ne odvaja se od bra?a i harmonija, koji su se nalazili u njegovom novoizgra?enom atelieru gdje je i fotografiran tijekom muziciranja. Iste glazbene instrumente nalazimo na fotografijama iz njegovog pra?kog ateliera, a njima dodaje gitaru. Koristio ih je sam Bukovac kao i ?lanovi obitelji i prijatelji tijekom dru?enja i ugodnog provo?enja vremena, kada se slikarstvo i glazba nadopunjuju. Harmonij i bra? svoj su put zavr?ili u Cavtatu. Danas se nalaze u rodnoj ku?i i muzeju Vlaha Bukovca. * Ivanka Bukovac, Uspomene na mog oca Vlaha Bukovca, neobjavljeni rukopis,1976., 34, arhiva Ku?e Bukovac


Vlaho Bukovac u atelieru svira bra?, Zagreb, 1897/98., 15,1 x 21,2 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Vlaho Bukovac u atelieru svira harmonij, Zagreb, 1897/98., 15 x 20,2 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Vlaho Bukovac u atelieru svira gitaru, Prag, 1921., 16,7 x 11,1 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Vlaho Bukovac u atelieru s obitelji i prijateljima svira gitaru, Prag, 1921., 9,2 x 13,8 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Vlaho Bukovac u atelieru s obitelji i prijateljima uz harmonij, Prag, 1921., 9,2 x 13,8 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


II. INTERIJERI VLAHA BUKOVCA

Glazbeni instrumenti uobi?ajeni su inventar interijera Vlaha Bukovca. Bilo da se radi o prostorima za stanovanje, ili onima za rad, glazba i glazbeni instrumenti su sveprisutni. Svoj prvi vlastiti umjetni?ki atelier Bukovac je izgradio za vrijeme ?ivota u Parizu 1887. godine, u prostranom unajmljenom vrtu na Montmartreu. Vrt se nalazio u Rue Chavalier de la Barre 40, iza apside bazilike SacrĂŠ-C? ur. Na fotografijama pari?kog ateliera (oko 1888.) iz zbirke Ku?e Bukovac prikazan je ?enski model s guslama, instrumentom s ovih prostora kojeg je Bukovac donio u Pariz, grad u kojem cvjeta umjetni?ka produkcija, a orijenatalizam je prisutan u slikarstvu, ure?enju interijera i prakticiranju putovanja na istok. Fotografija modela naj?e??e je predlo?ak za slikarske kompozicije. Pari?ki duh preseljen je u zagreba?ki atelier, izgra?en 1897. godine na dana?njem Tomislavovom trgu br. 18. Ispod lukova galerije u maurskom stilu smje?ten je harmonij, a na zidu me?u slikama obje?en je def. Harmonij je na?ao svoje mjesto i u Bukov?evom atelieru na pra?koj Akademiji, uz bra?, gitaru i gusle. Muziciralo se i kod ku?e, u obli?njoj Oveneckoj ulici, gdje su uz pianino na zidu obje?eni bra? i gusle.


Atelier Vlaha Bukovca u Parizu, model s guslama, Pariz, oko 1888., 11,8 x 8,6 cm, na kartonu 13,6 x 10 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Atelier Vlaha Bukovca u Parizu, model s guslama, Pariz, oko 1888., 11,8 x 8,6 cm, na kartonu 13,6 x 10 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Zid atelijera Vlaha Bukovca s defom, Zagreb, 1897/98., 15 x 20,4 cm, na kartonu 17,9 x 24 cm

@ Zbirka Ku?e Bukovac


Atelier Vlaha Bukovca s harmonijem, Prag, 9,6 x 14,8 cm, na kartonu 16,8 x 25 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Stan Vlaha Bukovca s pianinom, bra?om i guslama, Prag, 8,4 x 5,8 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


III. OBITELJBUKOVAC I GLAZBA

Vlaho Bukovac svirao je harmonij, bra? i gitaru. K?er Marija Bukovac Houdek bila je pijanistica. Za vrijeme studija na pra?kom konzervatoriju po nekoliko sati dnevno je vje?bala. K?eri Ivanka Bukovac Javorsky i Jelica Bukovac Radosavljevi? bile su slikarice i kad god je to bilo mogu?e provodile su vrijeme s ocem u njegovom radnom prostoru. Ivanka je fotografirana sviraju?i gitaru u o?evom atelieru, kao i njen suprug, Anatolij Javorsky. Dok Ivanka slika, Tolja svira, a glazbom su za?injena prijateljska dru?enja i ku?ne zabave koje su, kako saznajemo iz obiteljskih pisama, obi?avali prire?ivati. U tim prilikama pjevalo se i sviralo, ponekad i na dva pianina.


K?eri Vlaha Bukovca u o?evom atelieru, Ivanka svira gitaru, Prag, 1921.(?), 8,3 x 11,2 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Ivanka Bukovac i Anatolij Javorsky, Prag, 1930., 8,2 x 11,3 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


Ivanka Bukovac i Anatolij Javorsky s prijateljicama, Prag 1930., 8,4 x 11,4 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


K?eri Vlaha Bukovca s prijateljima na balkonu, Prag, 1922., 11 x 8,3 cm @ Zbirka Ku?e Bukovac


IV. SLIKE VLAHA BUKOVCA

Karneval u Epidauru, 1901. reprodukcija 8.5 x 22.1 cm, na kartonu 16.4 x 32.9 cm

Karneval u Epidauru, slika nastala 1901. godine u Cavtatu, prikazuje Cavta?ane tijekom karnevalskog plesa. Me?u ?edzeset i devet sugra?ana Vlaho Bukovac je u prednjem lijevom planu naslikao samog sebe sviraju?i bra?, kojeg prepoznajemo po vratu instrumenta i upletenoj trobojnoj traci s pomponima na krajevima. Berda, u rukama Nika Frani?evi?a, sa?uvana je i danas u Ku?i Bukovac. Zate?ena je u ostav?tini Vlaha Bukovca sa znatnim o?te?enjima nastalim tijekom vremena i nalazi se u muzejskoj ?uvaonici. U svojim neobjavljenim Uspomenama k?i Ivanka citira oca: ?Ova slika predstavlja kako se dru?tvo Epidaurus zabavlja. Svak je tu ma?karan, tambura?ki zbor udara jedan komad za ples a Ljubo Medini, koji je bio na? vodja ? vlada. Zbor je od 16 osoba a medju njima ja.?* * Ivanka Bukovac, Uspomene na mog oca Vlaha Bukovca, neobjavljeni rukopis, 1976., 34, arhiva Ku?e Bukovac


Strop kazali?ta u Dubrovniku, 1901. reprodukcije, 19,5 x 8,7 cm; 18,8 x 8,9 cm; 14,9 x 25,1 cm (12 reprodukcija) 4/4 (1-12)

Godine 1901. Vlaho Bukovac je izradio veliku kompoziciju s temom ?Dvostrukog krunisanja na nebu i zemlji? za strop novoizgra?enog kazali?ta u Dubrovniku. Prikaz je posveta pjesmi i pjesni?tvu. Sredi?nja se cjelina sastoji od jedanaest lati?astih polja, ispunjenih faunima i vilama koje u rukama imaju glazbene instrumente: rogove, bubanj, liru, harfu i def. U dva su polja smje?teni likovi dubrova?kih pjesnika koje na nebu kruni bo?ica pjesni?tva. U zasebnom romboidnom polju prikaz je krunidbe narodne pjesme na zemlji, personificirane u liku slijepog guslara u narodnoj no?nji. Uz njega su djevojka u konavoskoj no?nji i razigrane vile.


Kraj kamina, Prag, 1914. reprodukcija 19.8 x 15.4 cm, na kartonu 33 x 24.9 cm

Danas izgubljenu sliku Vlaha Bukovca ?Kraj kamina? poznajemo po fotografiji koja se nalazi u arhivu Ku?e Bukovac. Model je umjetnikova k?i Ivanka. Sjedi uz orijentalni stoli? ukra?en sedefom sviraju?i o?ev bra?, tako?er sa?uvan u zbirci Ku?e Bukovac. Stoli? i paravan u pozadini otkrivaju interijer Bukov?evog pra?kog ateliera. U razdoblju kada je nastala slika ?Kraj kamina?, Bukovac ?esto slika k?erke, variraju?i kompozicije od intimisti?kih do onih metafori?kih.


Daleko od doma, Prag, 1916. reprodukcija 15.4 x 18 cm, na kartonu 24.6 x 33.1 cm

Nepoznata je sudbina slike Vlaha Bukovca ?Daleko od doma? iz 1916. godine. Sliku poznajemo po fotografiji koja se ?uva u arhivu Ku?e Bukovac. Model je Ivanka Bukovac, postavljena uz kamenu ogradu, zami?ljenog pogleda izgubljenog u daljini, s rukom oslonjenom na def, sugeriraju?i nomadska lutanja i ?e?nju za domom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, u te?kim povijesnim prilikama i nemogu?nosti putovanja, Bukovac pati za svojim jugom i rodnim Cavtatom. Njegova ?elja za povratkom u domovinu sve je ja?a, ali i njeno ostvarenje sve dalje.


La cigale, Prag, 1918.(?) reprodukcija 16.4 x 19.3 cm, na kartonu 24.7 x 32.4 cm

Slika ?La cigale? poznata je danas jedino po fotografiji. Prikazan je le?e?i ?enski akt u gr?evitom polo?aju tijela, u pejza?u prekrivenom snijegom. Uz ?enu je bra?, posut snijegom. Reprodukcija slike ?La cigale? sa?uvana je u zbirci Ku?e Bukovac, kao i bra? koji je poslu?io za kompoziciju.


Portret Fenerly Hristi?, Prag, 1921. reprodukcija 21.5 x 12.6 cm, na kartonu 32.5 x 24.5 cm

Portret mlade ?ene Fenerly Hristi? u bogatoj prizrenskoj tradicijskoj odje?i, okru?ene ?ilimima, nastao je 1921. godine. Pozadina, odjevni predmeti i def u njenoj ruci reminiscencija su davno ugaslog orijentalizma u europskoj umjetnosti.


Impressum:

Facebook izlo?ba ?Vlaho Bukovac i glazba? prire?ena je povodom Me?unarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2018., https://web.facebook.com/KucaBukovac/ na temelju ?etiri unikatne knjige ?Vlaho Bukovac i glazba? izra?ene i izlo?ene povodom No?i muzeja, 27. sije?nja 2017.

Autorice: Helena Puhara, Lucija Vukovi? Fotografije: Arhiva Ku?e Bukovac Uvez knjiga: Mia Mi?eta Ku?a Bukovac Bukov?eva 5 Cavtat / Muzeji i galerije Konavala, Trumbi?ev put 25, Cavtat


Vlaho bukovac i glazba  

VLAHO BUKOVAC I GLAZBA – glazbeni instrumenti kroz stalni postav i fotografije iz zbirke Kuće Bukovac U zbirci Kuće Bukovac nalazi se nek...

Vlaho bukovac i glazba  

VLAHO BUKOVAC I GLAZBA – glazbeni instrumenti kroz stalni postav i fotografije iz zbirke Kuće Bukovac U zbirci Kuće Bukovac nalazi se nek...

Advertisement