f12249

Page 1

2022

∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜

HO.RE.CA. ∂ÈÏÂÁ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÂÏ. 2-5

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ηʤ, ÛÂÏ. 6-10

¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ - Û‹Ì·ÓÛ˘, ÛÂÏ. 11-25

∂›‰Ë Û˘Ó‰ڛԢ, ÛÂÏ. 26-27

ŒÓÙ˘· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ηʤ, ÛÂÏ. 28-29

ΔÛ¿ÓÙ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ - ¿ÓÈÓ˜, ÛÂÏ. 30-32 (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘-‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜)

∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ - Ù˘ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÂÏ. 33-48

√È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÏÈ·ÓÈ΋˜ Ì º¶∞.

íÝïò ∑ËÙ‹ÛÙ ̷˜ ‹ ‰Â›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ site Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ¡∂XΔDECO 2022, Ì ¤ÈÏ· & ›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ HO.RE.CA.


∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 1

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

™Î¿Ï˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & ÛȉÂÚ¤ÓȘ ™Î¿Ï· ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ™ËÎÒÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ¤ˆ˜ 130 ÎÈÏ¿. μ¿ÚÔ˜: 1.5kg. ⁄„Ô˜: 30ÂÎ. 35175, ™Î¿Ï· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì 3 ÛηÏÔ¿ÙÈ· À50ÂÎ., 63,20

™Î¿Ï· ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ™ËÎÒÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ¤ˆ˜ 130 ÎÈÏ¿. μ¿ÚÔ˜: 1.5kg. ⁄„Ô˜: 50ÂÎ.

15696, ™Î¿Ï· Ì 2 ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, 67

35174, ™Î¿Ï· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì 2 ÛηÏÔ¿ÙÈ· À50ÂÎ., 48

™Î¿Ï· ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Ì 4 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 150 ÎÈÏ¿. ⁄„Ô˜: 140ÂÎ. XÚÒÌ·: ·ÛËÌ›.

™Î¿Ï· ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Ì 6 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 150 ÎÈÏ¿. ⁄„Ô˜: 200ÂÎ. XÚÒÌ·: ·ÛËÌ›.

35172, ™Î¿Ï· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì 4 ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·ÛËÌ› À140ÂÎ., 64

35173, ™Î¿Ï· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì 6 ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·ÛËÌ› À200ÂÎ., 103,60

™Î¿Ï· Ì 3 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ˘ÏÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 150 ÎÈÏ¿. ⁄„Ô˜: 110ÂÎ. 35171, ™Î¿Ï· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì 3 ÛηÏÔ¿ÙÈ· À110ÂÎ., 38,40

À95ÂÎ. -63ÂÎ.x38.5x28ÂÎ.

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‡„Ë 63ÂÎ. & 80ÂÎ. & 95ÂÎ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‚¿Û˘: 38,5x28ÂÎ. ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜: 80kg. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÁÈ·Ù› È¿ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÙ·Ó ‰ÈÏÒÓÂÈ.

35270, ∫·ÚfiÙÛÈ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ À95ÂÎ. -63ÂÎ.x38.5x28ÂÎ., 64

2

™Î¿Ï· Ì Úfi‰Â˜. ΔËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ¯ˆÚ›˜ Ó· Û·‚ÂÙÂ. ⁄„Ô˜: 46ÂÎ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛηÏÔ·ÙÈÔ‡: 20x34ÂÎ.

™Î¿Ï· Ì 4 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ˘ÏÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 150 ÎÈÏ¿. ⁄„Ô˜: 142ÂÎ. 35170, ™Î¿Ï· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì 4 ÛηÏÔ¿ÙÈ· À142ÂÎ., 43

72x48ÂÎ.

™Î¿Ï· Ì 5 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ˘ÏÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 150 ÎÈÏ¿. ⁄„Ô˜: 164ÂÎ. 35169, ™Î¿Ï· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì 5 ÛηÏÔ¿ÙÈ· À164ÂÎ., 50,40

¶Ï·ÙÊfiÚÌ·-ηÚfiÙÛÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì Úfi‰Â˜, Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 72x48ÂÎ. ∞ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË. M¤ÁÈÛÙÔ ÊÔÚÙ›Ô 150kg. ¢ÈÏÒÓÂÈ Ë Ï·‚‹ Ù˘, ÁÈ· Ó· È¿ÓÂÈ Ï›Áo ¯ÒÚÔ. ªÂ Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Ï·‚‹ Î·È ÚÔ‰¿ÎÈ·, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û·˜.

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ (ÁÈ· ÊÔÚÙÔÙ·Í›) 35271, ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·-ηÚfiÙÛÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ 72x48ÂÎ., 115


∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

2

∫¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ inox Ì ÂÓÙ¿Ï

35350, ∫¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ inox. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ø28x61ÂÎ. ‡„Ô˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 30l. ∞ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÙ¿Ï ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, 42

3

∑˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÒ˜ 5 ÎÈÏ¿

35349, ∫¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ inox. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ø29x43ÂÎ. ‡„Ô˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 20l. ∞ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÙ¿Ï ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, 31

6

35348, ∫¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ inox. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ø25x39ÂÎ. ‡„Ô˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12l. ∞ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÙ¿Ï ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, 22

∫·ıÚ¤ÊÙ˘ ‰ÈÏfi˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ì ÊÒ˜

μ‹Ì· 1gr ∞˘ÙfiÌ·ÙË Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ŒÓ‰ÂÈÍË ¯·ÌËÏ‹˜ Ì·Ù·Ú›·˜. ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ˙˘Á›ÛÌ·ÙÔ˜ 12x10¯ÈÏ. ∑˘Á›˙ÂÈ ·Ó· 1 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ AA (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›·). XÚÒÌ·: ¿ÛÚÔ. 35408, ∫·ıÚ¤ÊÙ˘ ‰ÈÏfi˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ì ÊÒ˜ ø15,5ÂÎ.., 12

35261, ∑˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÒ˜ 5 ÎÈÏ¿ (‚‹Ì· 1gr), 11

4

ª·Úη‰fiÚÔ˜ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ Î·È Ï‡ηÓÛ˘ ·ÚÌÒÓ

7

∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ ÚÂÛ„ÈfiÓ

MÂÙ·ÏÏÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÚÂÛ„ÈfiÓ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‚¿Û˘: 8,5ÂÎ.

31891, ª·Úη‰fiÚÔ˜ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ Î·È Ï‡ηÓÛ˘ ·ÚÌÒÓ. XÚÒÌ·: Ï¢Îfi. √ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ·ÚÌÒÓ Ì ÌÈ· ΛÓËÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ·ÚÌÔ‡˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ï¿ıÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ¤Ó· ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó›. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ı¤ÏÂÈ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ, ÌË ÙÔÍÈÎfi, Û˘ÛÎ. 3ÙÂÌ., 2 /ÙÂÌ.

35234, ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ ÚÂÛ„ÈfiÓ ø8,5ÂÎ., 3,20

8

5

ø8,5ÂÎ.

∫·Ì·Ó¿ÎÈ

∞ˆıËÙÈÎfi ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ-ÂÓÙfiÌˆÓ Ï·ÛÙÈÎfi Ì·‡ÚÔ ‰ÈÒÍÙ ٷ ¤ÓÙÔÌ· & Ù· ÙÚˆÎÙÈο 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË

30152, ∞ˆıËÙÈÎfi ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ-ÂÓÙfiÌˆÓ Ï·ÛÙÈÎfi Ì·‡ÚÔ 1,8W, 20

ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚ‹¯ˆÓ. ∞fi abs-Ï·ÛÙÈÎfi. μ¿ÚÔ˜: 0,23kg. ∞ÎÙ›Ó· ‰Ú¿Û˘: 120mÇ. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‹¯Ô˘: 20000-30000Hz. ∏¯ËÙÈο ·̷ٷ: 2x160db. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 14x6.8x8.2ÂÎ.

28920, ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ Û¯ÔÏ›Ԣ ¯Ú˘Ûfi ‡„Ô˜ 10ÂÎ. x Ø 5ÂÎ., Û˘ÛÎ.3 ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

35235, ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ ·ÛËÌ› Ì ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ‡„Ô˜ 7,5ÂÎ. x ø5ÂÎ., 3

3


∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›

9

12

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ-ÏÂÍÈÎfi Ì·‡ÚÔ Y24x15.5x5.5ÂÎ.

ΔÔ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜, (ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÙÈ Â›Ó·È ‚È‚Ï›Ô). XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À24x15.5x5.5ÂÎ. 35220, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ-ÏÂÍÈÎfi Ì·‡ÚÔ Y24x15.5x5.5ÂÎ., 14,80

-09

-00

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ÎÏÂȉȿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î.·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÙˆı› ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

13

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›

35039-XX, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›, À16,8x22,8x17ÂÎ., 54

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›

10

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. ªÂ Έ‰ÈÎfi Î·È ÎÏÂȉ›. ∞fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÛ·ÏÔÏ·Ì·Ú›Ó·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: Y50x38x35ÂÎ. XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. ªÂ Έ‰ÈÎfi Î·È ÎÏÂȉ›. ∞fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÛ·ÏÔÏ·Ì·Ú›Ó·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: Y25x35x25ÂÎ.

35040, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ› À50x38x35ÂÎ., 218

14

∫·Ù·ÛÙÚÔʤ·˜ ÂÁÁڿʈÓ, CD, DVD, ÈÛÙˆÙ. ηÚÙÒÓ

35038, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›, À25x35x25ÂÎ., 84

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi & ÎÏÂȉ›

11

XX:

09

Ì·‡ÚÔ

08

ÁÎÚÈ

35272-XX, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÎÏÂȉ› À20x31x20ÂÎ. ‚¿ıÔ˜, 69,60

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î.·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÙˆı› ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À20x31x20ÂÎ. À30x38x30ÂÎ. XÚÒÌ·: ÁÎÚÈ, Ì·‡ÚÔ

∫fi‚ÂÈ: 8 ʇÏÏ· 70ÁÚ. ∞4 ·˘ÙfiÌ·Ù· & 7 ʇÏÏ· 80ÁÚ. ∞4. Δ‡Ô˜ ÎÔ‹˜ cross cut: 4x45mm ¶Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜: 225mm B¿ÚÔ˜: 3,6 ÎÈÏ¿ XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ο‰Ô˘: 13 Ï›ÙÚ· ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 310x190x325mm. Δ·¯‡ÙËÙ· ÎÔ‹˜: 2,2m/ÏÂÙfi

∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È cd Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ 17485, Comix ηٷÛÙÚÔʤ·˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ S340-C060, 112,40

15

º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi

31904, º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi, À32x21,4x8ÂÎ., 30 XX:

09

Ì·‡ÚÔ

08

ÁÎÚÈ

35273-XX, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÎÏÂȉ› À30x38x30ÂÎ. ‚¿ıÔ˜, 115

4

31905, º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi, À36x31x10ÂÎ., 39


∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

16

£‹Î˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· ʇϷÍË ÎÏÂȉÈÒÓ

18

£‹ÎË ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Â˘ÚÒ, Ï·ÛÙÈ΋, Ì·‡ÚË

ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î.¿. (Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜) £‹ÎË ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Â˘ÚÒ, Ï·ÛÙÈ΋. ∂Í·ÈÚÂÙÈο Ú·ÎÙÈ΋, ÁÈ· οı ÊÔÚËÙfi Ù·ÌÂ›Ô ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·‰fiÛˆÓdelivery, Ù·Í› ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ÌÈÎÚfi Ù·Ì›Ô! ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 13x8.3ÂÎ. ÎÏÂÈÛÙfi ·ÓÔ›ÁÂȘ ÙÔ Î·¿ÎÈ, ‚ϤÂȘ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ

ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›˜ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ·›ÚÓÂȘ Ù· ÎÏÂȉȿ

35155, £‹ÎË ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Â˘ÚÒ, Ï·ÛÙÈ΋, Ì·‡ÚË 13x8.3ÂÎ., 3,50

19

24427, £‹ÎË Ê‡Ï·Í˘ ÎÏÂȉÈÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋, ÌÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi, 90

μ¿ÛË ÁÈ· Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜, ÌÂÙ·ÏÏÈ΋

¢›ÓÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÛÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔÓ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ› Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ›, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. ŸÙ·Ó ʇÁÂÈ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙË ı‹ÎË ·ÛÊ·Ï›·˜.

¶Ôχ ‡¯ÚËÛÙË, ‰ÂÓ Û¿ÂÈ fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ. XÚÒÌ·: ÎfiÎÎÈÓÔ.

ªÂÙ·ÏÏÈ΋, ÌÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi (Û·Ó ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ), 65x100x55mm. ªÔÚ› Ó· ‚ȉˆı› ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ·ÎfiÌË Î·È Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi Î¿Ï˘Ì· (η¿ÎÈ). π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÏÂȉȿ .¯. Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏÂȉȿ Ù· ÔÔ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.

35259, μ¿ÛË ÁÈ· Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜, ÌÂÙ·ÏÏÈ΋, 2,70

35929, ∫Ô˘Ù› ʇϷ͢ ÎÏÂȉÈÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, À10,5x9,5x3,5 ÂÎ. 26

20

£ÂÚÌÔÎÔÏÏËÙÈÎfi Ï·ÛÙÈ΋˜ Û·ÎԇϷ˜ 30ÂÎ. ªË¯·Ó‹ ıÂÚÌÔÎfiÏÏËÛ˘ ÁÈ· Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Û˘Û΢·Û›· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¶Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË. 30ÂÎ. Ì‹ÎÔ˜ Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘.

∫Ô˘Ù› ʇϷ͢ ÎÏÂȉÈÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi 4 „ËÊ›ˆÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Airbnb. ªÔÚ› Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙ› Û ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È fiÚÙ˜. ∫ÏÂȉÒÓÂÈ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi 4 „ËÊ›ˆÓ. ∞ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ, ÁÎÚÈ.

35260, £ÂÚÌÔÎÔÏÏËÙÈÎfi Ï·ÛÙÈ΋˜ Û·ÎԇϷ˜ 30ÂÎ., 31,60

35929-01, ∫Ô˘Ù› ʇϷ͢ ÎÏÂȉÈÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ÌÂÁ¿ÏÔ, À15x12x5ÂÎ., 34

17

∫Ô˘Ù›· ʇϷ͢-ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ 21

-03 (ÌÏÂ)

∂ÙÈÎÂÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ 8 „ËÊ›·

∞ÓıÂÎÙÈ΋ ηٷÛ΢‹. ¢¤¯ÂÙ·È ÂÙÈΤÙ˜ 22x12mm. XÚÒÌ·: ÎfiÎÎÈÓÔ.

-09 (Ì·‡ÚÔ)

35258, ∂ÙÈÎÂÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ 8 „ËÊ›·, 15,40

∫Ô˘Ù› ʇϷ͢ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Ì ‰‡Ô ÎÏÂȉȿ. √ ‰›ÛÎÔ˜ ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›Ô˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 25x18x9ÂÎ. 24412-XX, ∫Ô˘Ù› ʇϷ͢-ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ 25x18x9ÂÎ., 44

22

EÙÈΤÙ˜ ÁÈ· ÂÙÈÎÂÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜

16872

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ì·‡ÚÔ, Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï·‚‹. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2 ·ÓÙÈÎÏ›‰È· Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ı‹Î˜ ÁÈ· ΤÚÌ·Ù· ‹ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Û·Ó ÎÔ˘Ì·Ú¿˜.

XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï·‚‹. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 ·ÓÙÈÎÏ›‰È· Î·È ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ı‹ÎË ÁÈ· ΤÚÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

35987, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ì·‡ÚÔ, À6x12,5x9,5ÂÎ., 8,50

35988, XÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi À8x15x12ÂÎ. ÎÔÎÙ¤ËÏ 3 ¯ÚÒÌ·Ù·, 10

Έ‰./code

10348 16872

10348

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

EÙÈΤÙ˜ Ï¢Τ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙÈÎÂÙÔÁÚ¿ÊÔ 10867 ∂ÙÈΤÙ˜ ΛÙÚÈÓ˜ Ó¤ÔÓ 22x12mm, ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 100 ÚÔÏÒÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙÈÎÂÙÔÁÚ¿ÊÔ 10867

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 100 ÚÔÏ¿ 0,33 1ÙÂÌ. 100 ÚÔÏ¿ 0,44

5


ªÂÓÔ‡ 23

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

∂ÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ∞4, ·fi ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË, Ì ‚›‰Â˜

⁄„Ô˜ 32x24ÂÎ., (ÎÏÂÈÛÙfi) ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4. ∫·¿ÎÈ ·fi ·ÓıÂÎÙÈ΋ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ Ì ·ÊÚÔϤÍ. ¶Ôχ ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙË ¯Ú‹ÛË, ϤÓÔÓÙ·È Ì ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÂÚfi Â͈ÙÂÚÈο. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 10 ‰È¿Ê·Ó˜ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ (¿¯Ô˘˜ 0,8mm), ÁÈ· 20 ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4 & 2 ˙‡ÁË ‚ȉÒÓ (·ÚÛÂÓÈΤ˜-ıËÏ˘Î¤˜). ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË WOOD (·ÔÌ›ÌËÛË Í‡ÏÔ˘) 18 ηʤ ·ÓÔȯÙfi

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Û fiÏ· Ù· ÌÂÓÔ‡

15 Á·Ï¿˙ÈÔ

24 ÌÂ˙

11256-XX, ªÂÓÔ‡ Wood 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, 12,50 08 ηʤ

∂ÛˆÙÂÚÈο 10 ‰È¿Ê·Ó˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ ∞4, ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ٷ ʇÏÏ· Û·˜ (ˆ˜ 20 ÛÂÏ›‰Â˜). ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜

∂ÎÙ‡ˆÛË logo

¶Ôχ ·ÓıÂÎÙÈο ÌÂÓÔ‡ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË. ∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ¯¿ÚÙÈÓ·, ¤Á¯ÚˆÌ·, Ì Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË

ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË NOMAD (·ÔÌ›ÌËÛË Î·Ì‚¿)

01 ÎÚÔΛ

05 Ú¿ÛÈÓÔ

24 ÌÂ˙

09 ÁÎÚÈ

∞ÛËÌÔÙ˘›·

æËÊȷ΋ ¤Á¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË

08 ηʤ

11260-XX, ªÂÓÔ‡ Nomad 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, 14

EÎÙ‡ˆÛË ÏÔÁÔÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ (̤ÁÂıÔ˜ ̷Τٷ˜ ¤ˆ˜ 10x10ÂÎ.): £ÂÚÌÔÙ˘›· (¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÛËÌ›), 120 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜. æËÊȷ΋ ¤Á¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË Ì UV LED, 50 ÛÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ +2 /ÙÂÌ. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ‰ÈÎfi Û·˜ 4¯ÚˆÌÔ Î·¿ÎÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜.

ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË FABRIC (·ÔÌ›ÌËÛË ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜) 24 ÌÂ˙

08 ηʤ

09 Ì·‡ÚÔ

03 ÌÏÂ

12 ÚÔ˙

00 ˙·¯·Ú›

15 Á·Ï¿˙ÈÔ

11257-XX, ªÂÓÔ‡ Fabric 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, 14

™Â fiÏ· Ù· ÌÂÓÔ‡, Ë Ï¤ÍË «menu» Â›Ó·È ÚÔÙ˘ˆÌ¤ÓË Ì ·ÛËÌÔÙ˘›·

6


ªÂÓÔ‡

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

24

ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Old Leather (·ÔÌ›ÌËÛË Êı·Ṳ́ÓÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜)

25

ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Î·ÈÙÔÓ¤

18 ηʤ ·ÓÔȯÙfi

15 Á·Ï¿˙ÈÔ

07 ÁÎÚÈ

12 ÚÔ˙

09 Ì·‡ÚÔ

08 ηʤ

11262-XX, ªÂÓÔ‡ Old Leather 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, 15

11258-XX, ªÂÓÔ‡ ∫·ÈÙÔÓ¤ 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, 13

00 Ï¢Îfi

™Â fiÏ· Ù· ÌÂÓÔ‡, Ë Ï¤ÍË «menu» Â›Ó·È ÚÔÙ˘ˆÌ¤ÓË Ì ·ÛËÌÔÙ˘›· 26

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ BASIC ∞4 & ∞5 Ì ‰È·Ê. ı‹Î˜ Â͈ÙÂÚÈο ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Î·È ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, ÂÛˆÙÂÚÈο 8 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜ ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4 (ÁÈ· 16 ÛÂÏ›‰Â˜)

∞ÛËÌÔÙ˘›·

æËÊȷ΋ ¤Á¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË

05 Ú¿ÛÈÓÔ 03 ÌÏÂ 04 ÌÔÚÓÙÒ

09 Ì·‡ÚÔ

XX:

03

ÌÏÂ

04

ÌÔÚÓÙÒ

09

Ì·‡ÚÔ

EÎÙ‡ˆÛË ÏÔÁÔÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ (̤ÁÂıÔ˜ ̷Τٷ˜ ¤ˆ˜ 10x10ÂÎ.): £ÂÚÌÔÙ˘›· (¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÛËÌ›), 120 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜. æËÊȷ΋ ¤Á¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË Ì UV LED, 50 ÛÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ +2 /ÙÂÌ. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ‰ÈÎfi Û·˜ 4¯ÚˆÌÔ Î·¿ÎÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜.

05

Ú¿ÛÈÓÔ

11250-XX, Menu Basic ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4 (21x29.7ÂÎ.), 9,50

ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4, (21x29.7ÂÎ.), Ì 8 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜ (ÁÈ· 16 ÛÂÏ›‰Â˜, ∞4)

11251-XX, Wine List Basic ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4 (21x29.7ÂÎ.), 9,50

·Ï¿ Ù˘ÒÓÂÙ ٷ ʇÏÏ· Û ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÛÙȘ ı‹Î˜

27

Price list ÁÈ· ʇÏÏ· ∞5

28

Â͈ÙÂÚÈο ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Basic Î·È ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, ÂÛˆÙÂÚÈο 6 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜ ÁÈ· ʇÏÏ· ∞5 (ÁÈ· 12 ÛÂÏ›‰Â˜)

£‹ÎË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi A5 (ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ, bar Î.¿.)

Â͈ÙÂÚÈο ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Basic Î·È ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, ÂÛˆÙÂÚÈο ‰È¿Ê·ÓË ı‹ÎË ÁÈ· οÚÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ & ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÍÈ¿ -09 Ì·‡ÚÔ

-04 ÌÔÚÓÙÒ

14,5x21ÂÎ. ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ, bar Î.¿.

ÁÈ· ʇÏÏ· ∞5 Ù· Ù˘ÒÓÂÙ Û ÂÎÙ˘ˆÙ‹

XX:

03

ÌÏÂ

04

ÌÔÚÓÙÒ

09

Ì·‡ÚÔ

24

ÌÂ˙

11261-XX, £‹ÎË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, 14,5x21ÂÎ., ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË basic, 8,50 05

Ú¿ÛÈÓÔ

Price list ÁÈ· ʇÏÏ· ∞5, (14x21ÂÎ.) Ì 6 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜ (ÁÈ· 12 ÛÂÏ›‰Â˜, ∞5) 11254-XX, Price list ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ Basic ÁÈ· ʇÏÏ· ∞5 (14x21ÂÎ.), 8,50

·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı‹ÎË ÁÈ· οÚÙ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·

7


ªÂÓÔ‡ 29

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˘ÚÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË (PU), Ì ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ·ÊÚÔÏ¤Í ÂÛˆÙÂÚÈο ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË ˘ÚÔÁÚ·ÊÈ΋ (Û·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ ‰¤ÚÌ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜) ˘ÚÔÁÚ·Ê›· ∫fiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ıÂÚÌÔÙ˘›·˜ (¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÛËÌ›) ‹ ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜, ¤ˆ˜ 10x10ÂÎ., Ì ÙÔ logo ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ 120 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜

™Ù· ÌÂÓÔ‡ ˘ÚÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÎÙ‡ˆÛË ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ (·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Û·Ó Ó· οËÎÂ) ∏ ϤÍË «menu» Â›Ó·È ÚÔÙ˘ˆÌ¤ÓË Ì ˘ÚÔÁÚ·Ê›·. 11259-XX, ªÂÓÔ‡ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË ˘ÚÔÁÚ·ÊÈ΋ 24x32ÂÎ. ‡„Ô˜, Ì ‚›‰Â˜ & 10 ‰È·Ê¿ÓÂȘ, Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 17 09 Ì·‡ÚÔ

30

04 ÌÔÚÓÙÒ

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ (‹ guest directory ÍÂÓԉԯ›ˆÓ) ˘ÚÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Ì·‡ÚÔ & ÌÔÚÓÙÒ À29,7x21ÂÎ. (∞4)

ƒ·Ì̤ÓÔ Ì ÎψÛÙ‹ ÂÚÈÌÂÙÚÈο.

ƒ·Ì̤ÓÔ Ì ÎψÛÙ‹ ÂÚÈÌÂÙÚÈο.

35250, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ PU ÌÔÚÓÙÒ À29,7x21ÂÎ., 12

35249, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ PU Ì·‡ÚÔ À29,7x21ÂÎ., 12

ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Â›Ó·È ·Ù‡ˆÙÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ Î·È ÌÔÚÓÙÒ PU, ˘ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi. ƒ·Ì̤ÓÔ Ì ÎψÛÙ‹ ÂÚÈÌÂÙÚÈο. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ̷ϷÎfi ·ÊÚÔÏ¤Í ÂÛˆÙÂÚÈο. ªÂ 8 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 16 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁÔÙ‡Ô˘ Ì ˘ÚÔÁÚ·Ê›· ‹ ıÂÚÌÔÙ˘›·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À29,7x21ÂÎ. 31

∫fiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ıÂÚÌÔÙ˘›·˜ (¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÛËÌ›) ‹ ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜, ¤ˆ˜ 10x10ÂÎ., Ì ÙÔ logo ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ 120 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜

Guest Directory (‚È‚Ï›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ - airbnb - Room Service)

ªÂ ‚›‰Â˜ (‰Â›Ù ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ «menu» ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜)

∫Ï·Û¤Ú Ì 2 ÎÚ›ÎÔ˘˜ Fabric À32x26x4ÂÎ. Ú¿¯Ë ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4

˘Ê‹ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜

XX: 00

24

07

08

03 15

03461, ∫Ï·Û¤Ú 2 ÎڛΈÓ, À32x26x4ÂÎ. (ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4), 4,50

8

ŸÏ˜ ÔÈ ÛÂÈÚ¤˜ menu ÌÔÚÔ‡Ó, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Guest Directory (‹ ηٿÏÔÁÔÈ Room Service). ªÔÚԇ̠ӷ Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔ «Guest Directory» ‹ ÙÔ «Room Service» & ÙÔ logo ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Û·˜ Ì ıÂÚÌÔÙ˘›· Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 120 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‹ ¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË UV LED, Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 50 ÁÈ· ÙÔ ÛÂÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ +2 /ÙÂÌ. Δ· ÂÛˆÙÂÚÈο ʇÏÏ· ÌÔÚÔ‡Ó, Ó· ÌÔ˘Ó Û ‰È¿Ê·Ó˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ ‹ Ó· Ï·ÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹, ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜.

12


ªÂÓÔ‡

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

32

ªÂÓÔ‡ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· (‹ guest directory)

Ì ‚›‰Â˜

Ì ÎÚ›ÎÔ˘˜

Ì ϿÛÙÈ¯Ô ‹ ÎÔÚ‰fiÓÈ

Ì ı‹ÎË ÁÈ· ¯¿ÚÙÈÓÔ ÌÂÓÔ‡

·. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜, ‚. Ì ıÂÚÌÔÙ˘›· ‹ ˘ÚÔÁÚ·Ê›·, Á. Ì ¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË ÏÔÁÔÙ‡Ô˘, ‰. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘

ÀÏÈο η·ÎÈÔ‡ (ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ) 1. ¢ÂÚÌ·Ù›Ó˜ (PVC): ŸÏ˜ ÔÈ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˜ ÙˆÓ ¤ÙÔÈÌˆÓ ÌÂÓÔ‡, ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ (Fabric, Nomad, Wood Î.¿.) 2. ¶˘ÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˜ (‰Â›ÙÂ Î·È ÙȘ ˘ÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›Ó˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜) Î·È ÂÈϤÔÓ: Vivella

Charme

Dedalo

Acero

Cork

50 ¯ÚÒÌ·Ù·

30 ¯ÚÒÌ·Ù·

10 ¯ÚÒÌ·Ù·

30 ¯ÚÒÌ·Ù·

20 ¯ÚÒÌ·Ù·

3. ŒÁ¯ÚˆÌÔ Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ (‰Â›Ù ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì·˜):

∫fiÛÙÔ˜ ÌÂÓÔ‡ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·: 12 /ÙÂÌ. ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ʇÏÏ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· 20 ÙÂÌ¿¯È·, +120 ÎfiÛÙÔ˜ ıÂÚÌÔÙ˘›·˜ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÓÔ‡).

9


ªÂÓÔ‡ 33

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ 14x21ÂÎ. (∞5)

37

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À29.7x21ÂÎ. (∞4)

∞Ô ÛÎÏËÚfi PVC, Ì 2 ‰È·Ê¿Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 4 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞5, ÙȘ Ôԛ˜ Ù˘ÒÓÂÙÂ. ªÂ ·ÛËÌ› ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 14x21ÂÎ. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ.

∞fi ÛÎÏËÚfi PVC, Ì 8 ‰È·Ê¿Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 16 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4, ÙȘ Ôԛ˜ Ù˘ÒÓÂÙÂ. ªÂ ·ÛËÌ› ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 29.7x21ÂÎ. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ.

∞4

35255, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ 29.7x21ÂÎ. ÁÈ· 16 ÛÂÏ›‰Â˜, 14 35251, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ 14x21ÂÎ. ÁÈ· 4 ÛÂÏ›‰Â˜, 3,40

38 34

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À23,5x16,5ÂÎ. (∞5+)

∞5+

∞fi ÛÎÏËÚfi PVC, Ì 4 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 8 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞5, ÙȘ Ôԛ˜ Ù˘ÒÓÂÙÂ. ∏ ÈÔ ·Ï‹, ‡¯ÚËÛÙË Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Ù· ÌÂÓÔ‡ Û·˜. ªÂ ·ÛËÌ› ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À23,5x16,5ÂÎ. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ.

35252, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À23,5x16,5ÂÎ. ÁÈ· 8 ÛÂÏ›‰Â˜, 6,40

35

¶ÈӷΛ‰· ∞4+ ͇ÏÈÓË Ì È¿ÛÙÚ·, À32x23ÂÎ.

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À29.7x21ÂÎ. (∞4)

-00 ÛʤӉ·ÌÔ˜

¶ÈӷΛ‰· ͇ÏÈÓË Ì È¿ÛÙÚ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À32x23ÂÎ. 03815-XX, Next ÈӷΛ‰· ͇ÏÈÓË Ì È¿ÛÙÚ· À32x23ÂÎ., 3,50

∞4

∞fi ÛÎÏËÚfi PVC, Ì 2 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 4 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4, ÙȘ Ôԛ˜ Ù˘ÒÓÂÙÂ. ∏ ÈÔ ·Ï‹, ‡¯ÚËÛÙË Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Ù· ÌÂÓÔ‡ Û·˜. ªÂ ·ÛËÌ› ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À29.7x21ÂÎ. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ.

39

∞4

35254, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À29.7x21ÂÎ. ÁÈ· 12 ÛÂÏ›‰Â˜, 11,20

10

∞4+ Made in Greece ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÂÙ·Èڛ˜ Î.¿.

¶ÈӷΛ‰· ∞4 Ì È¿ÛÙÚ· ͇ÏÈÓË, À31,5x23ÂÎ.

35222, ¶ÈӷΛ‰· ∞4 Ì È¿ÛÙÚ· ͇ÏÈÓË À31,5x23ÂÎ., 2,50

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÂÙ·Èڛ˜ Î.¿.

ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À29.7x21ÂÎ. (∞4)

∞fi ÛÎÏËÚfi PVC, Ì 6 ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜, ÁÈ· 12 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4, ÙȘ Ôԛ˜ Ù˘ÒÓÂÙÂ. ∏ ÈÔ ·Ï‹, ‡¯ÚËÛÙË Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Ù· ÌÂÓÔ‡ Û·˜. ªÂ ·ÛËÌ› ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À29.7x21ÂÎ. XÚÒÌ·: Ì·‡ÚÔ.

-09 ‚¤ÁΠ(ÛÎÔ‡ÚÔ Î·Ê¤)

¶ÈӷΛ‰· Ì È¿ÛÙÚ· ÁÈ· ʇÏÏ· ∞4. ∞fi ͇ÏÔ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À31,5x23ÂÎ.

35253, ªÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ À29.7x21ÂÎ. ÁÈ· 4 ÛÂÏ›‰Â˜, 4,40

36

-07 ‰Ú˘˜

æËÊȷ΋ ¤Á¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË Ì UV LED, 50 ÛÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ +2 /ÙÂÌ.

40

¶ÈӷΛ‰· ͇ÏÈÓË, ∞5+ Ì È¿ÛÙÚ·, ‰Ú˘˜, À23x16 ÂÎ.

Next ÈӷΛ‰· ͇ÏÈÓË Ì È¿ÛÙÚ·, ‰Ú˘˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À23x16ÂÎ.

03816, Next ÈӷΛ‰· ͇ÏÈÓË Ì È¿ÛÙÚ· ‰Ú˘˜, À23x16ÂÎ., 1,80

∞5+


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

41

∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË Ì ı‹ÎË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡

17184, ∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ‹ ÂÈÁڷʤ˜. ¢‡Ô fi„ˆÓ. ªÂ ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ı‹ÎË. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ Î·È Ì·Ú. ¶Ï¿ÙÔ˜: 7ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 3,50 /ÙÂÌ.

42

∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË Ì ı‹ÎË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡

46

∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË Ì ı‹ÎË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ∞5

17183, ∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ∞5 ‹ ÂÈÁڷʤ˜. ∫·ı·Úfi Ï¿ÙÔ˜ 15ÂÎ. ¢‡Ô fi„ˆÓ. ªÂ ı‹ÎË. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÈÙ‹ χÛË ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Î.·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À18x22x4ÂÎ., Û˘ÛÎ. 2ÙÂÌ., 17,10 /ÙÂÌ.

47

∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÛÙ·ÓÙ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3 Ï¢ÚÒÓ

17186, ∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ‹ ÂÈÁڷʤ˜. ¢‡Ô fi„ˆÓ. ªÂ ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ı‹ÎË. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ Î·È Ì·Ú. ªÔÚ› Ó· ÂÎÙ˘ˆı› logo Ì ¯¿Ú·ÍË laser ‹ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·. ¶Ï¿ÙÔ˜: 15ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 4,30 /ÙÂÌ.

43

35975, ∂ÈÙÚ·¤˙Èo ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÛÙ·ÓÙ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3 ı¤ÛˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏo ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ-Ì·Ú, Î.·.). ∞˘Í‹ÛÙ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ó¤· ›‰Ë, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÓÔ‡, Î.¿. °È· ʇÏÏ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 10x18,5YÂÎ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 10x20ÂÎ., 12

∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË Ì ı‹ÎË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ 48 17187, ∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ‹ ÂÈÁڷʤ˜. ¢‡Ô fi„ˆÓ. ªÂ ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ı‹ÎË. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ Î·È Ì·Ú. ªÔÚ› Ó· ÂÎÙ˘ˆı› logo Ì ¯¿Ú·ÍË laser ‹ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·. ¶Ï¿ÙÔ˜: 21ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 6,20 /ÙÂÌ.

∞ÚÈıÌÔ› ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ inox Ù‡Ô˘ §, À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË

ÛÂÙ 1-10 35247-01, ∞ÚÈıÌÔ› ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ inox Ù‡Ô˘ §, ÛÂÙ 1-10 À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË, 28,60 /ÛÂÙ

ÛÂÙ 11-20 44

∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË Ì ı‹ÎË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ 35247-02, ∞ÚÈıÌÔ› ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ inox Ù‡Ô˘ §, ÛÂÙ 11-20 À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË, 28,60 /ÛÂÙ

17185, ∂ÈÙÚ·¤˙È· ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ‹ ÂÈÁڷʤ˜. ¢‡Ô fi„ˆÓ. ªÂ ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ı‹ÎË. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ Î·È Ì·Ú. ¶Ï¿ÙÔ˜: 10,5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 3,90 /ÙÂÌ.

45

ÛÂÙ 21-30 35247-03, ∞ÚÈıÌÔ› ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ inox Ù‡Ô˘ §, ÛÂÙ 21-30 À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË, 18 /ÛÂÙ

ÛÂÙ 31-39

∫·ÚÙÔı‹ÎË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ ‹ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˘.

18775, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi ÁÈ· οÚÙ˜ ÂÈÛÎÂÙËÚ›Ô˘ 5,5x9,5x4ÂÎ., 0,90

35247-04, ∞ÚÈıÌÔ› ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ inox Ù‡Ô˘ §, ÛÂÙ 31-39 À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË, 18 /ÛÂÙ

°È· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›· Î.·. ∞fi ̤ٷÏÏÔ inox. ¢ÂÓ Êı›ÚÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Ù· ·›ÚÓÂÈ Ô ·¤Ú·˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À7x7.5ÂÎ. ‚¿ÛË

11


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 49

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

53

KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· μ2

KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. °È· ʈÙÔÁڷʛ˜ ‹ ¤ÓÙ˘· ∞4 / ∞3 / ∞2. XÚÒÌ·: ∞ÛËÌ›. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 21x29,7 ÂÎ. / 29,7x42 ÂÎ. / 42x59,4 ÂÎ.

KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. °È· ʈÙÔÁڷʛ˜ ‹ ¤ÓÙ˘· B2. XÚÒÌ·: ∞ÛËÌ›. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 50x70 ÂÎ.

17206, KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· A4, 21x29,7 ÂÎ., 9 17207, KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· A3, 29,7x42 ÂÎ, 12,80

17209, KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· μ2, 50x70 ÂÎ., 24,60

17208, KÔÚÓ›˙· 25¯ÈÏ. ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÈ· A2, 42¯59,4 ÂÎ., 21,40

50

∫ÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 25¯ÈÏ. ÁÈ· ¤ÓÙ˘· ∞4

54

∫ÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ï¢΋ ∞6, ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË, Ì fi‰È

ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÈ̤˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

18789, ªÂÙ·ÏÏÈ΋ ÎÔÚÓ›˙·. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ôχ ·Ï¿ Î·È ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜ οÓÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ·Ê›Û·˜ ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 21x29,7ÂÎ., 7,50

51

18753, ∫ÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ï¢΋ οıÂÙË ∞6, 105x155x72mm, ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË, Ì fi‰È, Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ. 4 /ÙÂÌ.

∞ÎÚ˘ÏÈο ™Ù·ÓÙ Ô‚¿Ï, οıÂÙ· A4, A5, A6

Ô‚¿Ï ÁˆÓ›Â˜, Ì ‰‡Ô ÂÊ·ÙÒÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ· ∞4 οıÂÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÂÚÈÁڷʤ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙÈ̤˜, ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î.·.

Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÎÔÚÓ›˙·˜

55

·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ›Ù ·Ó‡ÎÔÏ· ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈο ∞5 & ∞6 ÁÈ· ÌÂÓÔ‡ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡

∞5 οıÂÙÔ

∞6 οıÂÙÔ

4 x A6 4 x A5

18751, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi 18752, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi Ô‚¿Ï 18750, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi Ô‚¿Ï Ô‚¿Ï οıÂÙÔ ∞5, οıÂÙÔ ∞4, 210x305x92mm, οıÂÙÔ ∞6, 105x155x72mm, 150x215x72mm Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ. 7,50 /ÙÂÌ. Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ. 3,40 /ÙÂÌ. Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ. 3,70 /ÙÂÌ.

52

56

∂ÈÙÔ›¯È· ÎÔÚÓ›˙· ÂÓÙ‡ˆÓ

¶›Ó·Î·˜ ÁÈ· poster ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ Ì ÎÏÂȉ›

17271, ∞3 (29,7x42ÂÎ.), 94,20 17272, ∞2 (42x59,4ÂÎ.), 122 17273, ∞1 (59,4x84,1ÂÎ.), 171

12

18754, ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi ÛÙ·ÓÙ 4x∞5 (148x210mm), 215x150x215, 12 18755, ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi ÛÙ·ÓÙ 4x∞6 (105x148mm), 301x212x301, 5,80

17274, ∞0 (84,1x118,9ÂÎ.), 278 17275, 50x70ÂÎ., 135 17276, 70x100ÂÎ., 214

·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰ÈÏfi ‰È¿Ê·ÓÔ plexiglass Î·È inox ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·. ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘¯›ˆÓ, ‚Ú·‚›ˆÓ, Â·›ÓˆÓ, ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (ISO Î.·.), ‰È·ÊË̛ۈÓ. 18771, ∂ÈÙÔ›¯È· ÎÔÚÓ›˙· ÂÓÙ‡ˆÓ ·ÎÚ˘ÏÈ΋, 297x420mm, 20,40


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

57

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi landscape ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘

60

∞6 (À14,8x10,5ÂÎ.) ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË Î·È Ï¢Îfi ÂÚ›‚ÏËÌ·. ªÂ 2 ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÙÈ̤˜ & ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÈfiÓÙˆÓ, ÌËӇ̷ٷ Î.·. XÚÒÌ·: Ï¢Îfi.

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÂÚÈÁڷʤ˜ & ÙÈ̤˜ ÚÔÈfiÓÙˆÓ Î.·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À5,5x9ÂÎ. Y7.4x10.5ÂÎ. Y10.5x14.8ÂÎ. 14.8x21ÂÎ. À21x29,7ÂÎ.

Έ‰./code

35229 35230 35231 35232 35233

58

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi ÁÈ· οÚÙ· À5,5x9ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi landscape ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞7 À7.4x10.5ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi landscape ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞6 À10,5x14,8ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi landscape ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞5 À14,8x21ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi landscape ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞4 À21x29,7ÂÎ.

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

0,90 1,20 2,00 2,70 4,60

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË

35227, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ï¢Îfi ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË À14,8x10,5ÂÎ., 4

61

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË

∞5 (À21x14,8ÂÎ.) ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË & ·ÛËÌ› ÂÚ›‚ÏËÌ·. ªÂ 2 ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÙÈ̤˜ & ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÈfiÓÙˆÓ, ÌËӇ̷ٷ Î.·.

ªÂ 2 ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÙÈ̤˜ & ÂÚÈÁڷʤ˜ ÚÔÈfiÓÙˆÓ Î.·.

35228, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi ·ÛËÌ› ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ Ì ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ‚¿ÛË À21x14,8ÂÎ., 6,40 Έ‰./code

35242 35241 35238 35239 35243 35244 35240 35236 35245 35237

59

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À4,5x7,5ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À5,5x9ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À7,2x15ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À8x20ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À10x15ÂÎ. (∞6) ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À10x18ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À9x25ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À15x29,7ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À15x30ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi Ù‡Ô˘ §, À21x29,7ÂÎ. (∞4)

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

0,70 0,80 1,40 2,00 2,30 1,80 2,30 4,40 9,20 10,20

62

∂ȉ·¤‰Èo ÛÙ·ÓÙ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ

1 ÚÔ˚fiÓ, 2 ı¤ÛÂȘ. °˘Ú›˙ÂÈ Î¿ıÂÙ· Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. √È Ï¢ڤ˜ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì·

π¢∞¡π∫∞ ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î.·.

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ªÂ 2 ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÙÈ̤˜ & ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÈfiÓÙˆÓ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À9x5.5ÂÎ. Y14.8x10.5ÂÎ. À21x14.8ÂÎ. À29.7x21ÂÎ.

Έ‰./code

35223 35224 35225 35226

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ À9x5.5ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ À14,8x10,5ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ À21x14.8ÂÎ. ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ À29,7x21ÂÎ.

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

1,60 2,80 4,00 7,20

17251, ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ & οıÂÙÔ Ì·˙›, ÛÙ·ÓÙ ∞4 (33x24ÂÎ.), 72 17267, ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ & οıÂÙÔ Ì·˙› ÛÙ·ÓÙ ∞3 (45x33ÂÎ.), 100,60

13


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 63

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈο ÂÈÙÚ·¤˙È·

66

1/3 ∞4

1/3 ∞4

05083, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞4 ‰Èψ̤ÓÔ ÛÙ· 3 (10x21ÂÎ.)., Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 2,50 /ÙÂÌ.

05084, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞4 (21x30ÂÎ.) Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 5,40 /ÙÂÌ.

∞ÎÚ˘ÏÈο ™Ù·Ó٠οıÂÙ· & ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· A4, A5, A6 ∞4 οıÂÙÔ

Ì ‰‡Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ô˘ ̤۷ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ· ∞5 οıÂÙÔ ∞6 οıÂÙÔ

∞5

198mm

15705, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞5 (15x21ÂÎ.), Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 3,20 /ÙÂÌ. 17155, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ∞6, 105x155x72mm, 2,80

17154, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ∞5, 150x215x72mm, 4,70

17153, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi οıÂÙÔ ∞4, 210x305x92mm, 8,80

ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ÂÚÈÁڷʤ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙÈ̤˜ Î.¿. 83mm

111mm

64

™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈο ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘

1/3 ∞4 ∞4 212mm

15706, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞4 (21x30ÂÎ.) Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 9,40 /ÙÂÌ.

∞5

17156, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi 17157, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ∞4, 300x215x92mm, ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ∞5, 8,80 210x155x72mm, 4,90

15707, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞5 (15x21ÂÎ.). Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 5,20 /ÙÂÌ. 75mm

∞5 ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ

∞4 ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ

∞4 οıÂÙÔ

∞6 ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ

17158, ™Ù·ÓÙ ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ∞6, 150x110x52mm, 3

∞5 οıÂÙÔ

105mm

15708, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ∞4 ‰Èψ̤ÓÔ ÛÙ· 3 (10x21ÂÎ.). Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 3,90 /ÙÂÌ.

65

∂ȉ·¤‰ÈÔ ÛÙ·ÓÙ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 2xA4, 98ÂÎ. ‡„Ô˜

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ inox & plexiglass ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ªÂ Ì˯·ÓÈÛÌfi 4 ÎڛΈÓ, ·›ÚÓÂÈ Ê‡ÏÏ· ∞4

33061, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi portrait ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞4 À29,7x21ÂÎ., 4,60

67 ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ηʤ Î.·.

18773, ∂ȉ·¤‰ÈÔ ÛÙ·ÓÙ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 98ÂÎ. ‡„Ô˜, 2xA4, 126

14

∞6 οıÂÙÔ

33062, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi portrait ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞5 À21x14,8ÂÎ., 2,80

33063, ™Ù·ÓÙ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi portrait ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ∞6 À14,8x10,5ÂÎ., 1,50

£‹ÎË ‰È¿Ê·ÓË ÁÈ· ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜, price list ÁÈ· ηʤ, Ù˘ÚÔÈÙ¿‰Èη, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Î.·.

Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ʇÏÏ· Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó & ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

15985 15986 15987

£‹ÎË ∞5 ÁÈ· ·Ê›Û˜, 210x148mm £‹ÎË ∞4 ÁÈ· ·Ê›Û˜, 297x210mm £‹ÎË ∞3 ÁÈ· ·Ê›Û˜, 420x297mm

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

1 2 3


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

68

¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·

72

∫ÏÈ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË 2,5x2.5x2.5ÂÎ.

°È· ÙÈ̤˜ Î.·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 2,5x2,5x2,5ÂÎ. 35212, ∫ÏÈ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË 2,5x2.5x2.5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

°È· ÙÈ̤˜, ÌËӇ̷ٷ Î.·. ∫ÔÎÙ¤ËÏ 4 ¯ÚÒÌ·Ù· (ÚÔ˙, ÌÏÂ, Ï¢Îfi Î·È Î·Ê¤). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À13,5x9ÂÎ. 35202, ¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· À13,5x9ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

69

73

¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË À17.5x8.6ÂÎ.

°È· ÙÈ̤˜, ÌËӇ̷ٷ Î.·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 17,5x8,6ÂÎ.

74

ª·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· «Memo»

¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· Ô‚¿Ï ͇ÏÈÓË

√ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ·ÔÛÒÌÂÓÔ˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ οıÂÙ· (portrait ‹ landscape). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À20x15ÂÎ. ‹ À15x20ÂÎ.

21011-00, ∫ÏÈ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ, 10.5x2.5x2.5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,20 /ÙÂÌ.

21011, ∫ÏÈ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ, 10.5x2.5x2.5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,20 /ÙÂÌ.

35203, ¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË À17.5x8.6ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 0,90 /ÙÂÌ.

70

∫ÏÈ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ

ª·ÓÙ·Ï¿ÎÈ "ªemo". °Ú¿ÊÂÙ Ì ÎÈ̈ϛ·, Ì·Úη‰fiÚÔ Î.¿. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 6,5x5ÂÎ. 35263, ª·ÓÙ·Ï¿ÎÈ memo ·Î¤ÙÔ 6 ÙÂÌ¿¯È· 6,5x5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 3·Î., 1,80 /ÙÂÌ.

35204, ¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· Ô‚¿Ï ͇ÏÈÓË À20x15ÂÎ. (‹ À15x20ÂÎ.), Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,70 /ÙÂÌ.

71

ÁÚ¿ÊÂȘ Ì ÎÈ̈ϛ·

¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË

√ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ·ÔÛÒÌÂÓÔ˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ οıÂÙ· (portrait ‹ landscape). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À19,7x15ÂÎ. 35311, ¶ÈӷΛ‰· Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ͇ÏÈÓË Ì ηÌ‡Ï˜ Î·È Ì‡Ù˜ À19,7x15ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,70 /ÙÂÌ.

28145, ª·ÓÙ·Ï¿ÎÈ «ªemo», 7x5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 24ÙÂÌ., 1,40 /ÙÂÌ.

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜: οÚÙ˜ ÂÈÛÎÂÙËÚ›Ô˘, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·, ÛÔ˘Ï¿, ÂÈÛÙÔÏfi¯·ÚÙ·, Ê¿ÎÂÏÔ˘˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ê›Û˜, ¤ÓÙ˘·, ¯ËÌÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ˘Ïfi, ÙÛ¿ÓÙ˜ ¿ÓÈÓ˜ Î·È ¯¿ÚÙÈÓ˜ Î.·.

15


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

¶›Ó·Î·˜ ÙÔ›¯Ô˘ Ì·‡ÚÔ˜ Ì ͇ÏÈÓË ÎÔÚÓ›˙·

75

ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Û¯ÔÏ›· Î.·. ÁÚ¿ÊÂÙ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ (οو) Î·È Û‚‹ÓÂÙ ·Ó‡ÎÔÏ· Έ‰./code

77

ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› ‹ Ì ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ·

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¶›Ó·Î·˜ ÙÔ›¯Ô˘ Ì·‡ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚÓ›˙·

ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Û¯ÔÏ›· Î.·. ÁÚ¿ÊÂÙ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ (οو) Î·È Û‚‹ÓÂÙ ·Ó‡ÎÔÏ·

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ. Έ‰./code

17160 17162

76

ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› ‹ Ì ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ·

¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ Ì ͇ÏÈÓË ÎÔÚÓ›˙· 40x50ÂÎ. (ηı·Úfi 30x40ÂÎ.) ¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ Ì ͇ÏÈÓË ÎÔÚÓ›˙· 50x100ÂÎ. (ηı·Úfi 40x90ÂÎ.)

32,10 52,00

¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Âȉ·¤‰ÈÔ˜ 60x78ÂÎ.

17164 17165 17166

78

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚÓ›˙· 40x60ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚÓ›˙· 40x90ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚÓ›˙· 60x80ÂÎ.

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

47,10 53,50 68,50

¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Âȉ·¤‰ÈÔ˜ 60x80ÂÎ.

Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î.·. ÌÔÚ›Ù ·Ó‡ÎÔÏ· Ì ÎÈ̈ϛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜, Ó· ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È Ó· Û‚‹ÓÂÙÂ

18786, ¶›Ó·Î·˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ 60x78ÂÎ., 106

¢ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹. ™˘Ì·Á¤˜ ͇ÏÔ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂ȉÈ΋ Ï¿ÙË ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ.

‰Â›Ù ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÎÈ̈ϛ·˜, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (Ó· ÌË ‚Ú¤¯ÂÙ·È)

·fi mdf

16

17167, ¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Âȉ·¤‰ÈÔ˜, 600x800mm, 150

18785, ¶›Ó·Î·˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ 60x78ÂÎ., 72,80


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

79

ª·Úη‰fiÚÔÈ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ ·Î¤ÙÔ 8 ÙÂÌ¿¯È·

83

¶›Ó·Î·˜ led Âȉ·¤‰ÈÔ˜ À100x50ÂÎ.

™ÂÙ Ì 8 ÙÂÌ¿¯È·. (8 ʈÛÊÔÚÔ‡¯· ¯ÚÒÌ·Ù·). ºˆÛÊÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ™‚‹ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó›.

ªÂ ͇ÏÈÓË ÎÔÚÓ›˙·. °È· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηʤ, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.¿. °Ú¿ÊÂÙ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ Î·È Û‚‹ÓÂÙ Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› ‹ Ì ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Ó·Î·: 50x70ÂÎ.

35267, ª·Úη‰fiÚÔÈ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ ·Î¤ÙÔ 8 ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÔÎÙ¤ËÏ, 14,80

°Ú¿ÊÔ˘Ó ¿Óˆ Û ›Ó·Î˜ led Î·È ÊˆÛÊÔÚ›˙Ô˘Ó. led 80

¶›Ó·Î·˜-ÛÙ·ÓÙ Ì·‡ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 84

35276, ¶›Ó·Î·˜-ÛÙ·ÓÙ Ì·‡ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ À100,5x50x44ÂÎ., 84

¶›Ó·Î·˜ led Âȉ·¤‰ÈÔ˜ À100x50ÂÎ.

∞ÓıÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ÛÙȘ ÙÒÛÂȘ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î.·. °Ú¿ÊÂÙ Ì ̷Úη‰fiÚÔ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ ‹ ÎÈ̈ϛ˜. ™‚‹ÓÂÙ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Ó·Î·: 78x40ÂÎ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À116x42x3ÂÎ.

led 81

ªÂ ÎÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. °È· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηʤ, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.¿. °Ú¿ÊÂÙ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ Î·È Û‚‹ÓÂÙ Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› ‹ Ì ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Ó·Î·: 50x70ÂÎ. 35265, ¶›Ó·Î·˜ led Âȉ·¤‰ÈÔ˜ À100x50ÂÎ. Ì ÎÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, 74,40

¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 85

¶›Ó·Î·˜ led ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˜-ÎÚÂÌ·ÛÙfi˜ 50x70ÂÎ.

ªÂ Ì·‡ÚÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· & ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ô˘Ï¿ÎÈ ¿Óˆ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î.·. °Ú¿ÊÂÙ Ì ̷Úη‰fiÚÔ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ ‹ ÎÈ̈ϛ˜. ™‚‹ÓÂÙ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À110x47x2,5ÂÎ.

35277, ¶›Ó·Î·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì ̷‡ÚÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· À110x47x2,5ÂÎ., 80

led

ªÂ ÎÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. °È· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηʤ, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.¿. °Ú¿ÊÂÙ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜ Î·È Û‚‹ÓÂÙ Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› ‹ Ì ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù˙¿ÌÈ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 50x70ÂÎ.

35266, ¶›Ó·Î·˜ led ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˜-ÎÚÂÌ·ÛÙfi˜ 50x70ÂÎ. Ì ÎÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, 52

86 82

35264, ¶›Ó·Î·˜ led Âȉ·¤‰ÈÔ˜ À100x50ÂÎ. Ì ͇ÏÈÓË ÎÔÚÓ›˙·, 82

√ıfiÓË led "Open" ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 48,5x25ÂÎ. led

¶›Ó·Î·˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘

ªÂ ÎÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ºˆÙ›˙ÂÙ·È Ì led Î·È ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 48,5x25Î. 35268, √ıfiÓË led "Open" ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 48,5x25ÂÎ., 15

-09 -00

18787-XX ¶›Ó·Î·˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì ̷‡ÚÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ï¢΋ ‹ Ì·‡ÚË, 60x80 ÂÎ., 139

¶›Ó·Î·˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î.¿. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 60x80 ÂÎ. ªÔÚ›Ù ·Ó‡ÎÔÏ·, Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ˘ÁÚ‹˜ ÎÈ̈ϛ·˜, Ó· ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È Ó· Û‚‹ÓÂÙÂ.

87

™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ̷ÁÓ‹ÙË ÎÔÎÙ¤ËÏ ÌÏ & ÁÎÚÈ

35216, ™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ̷ÁÓ‹ÙË ÎÔÎÙ¤ËÏ 2 ¯ÚÒÌ·Ù· 14x6x4,5ÂÎ., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

ªÂ Ì·ÁÓ‹ÙË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ™Â 2 ¯ÚÒÌ·Ù· (ÌÏÂ Î·È ÁÎÚÈ). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 14x6x4.5ÂÎ. 17


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 88

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜

ªÏÔÎ ›Ó·Î· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ï¢Îfi, 25 ʇÏÏ·

91

¢È¿ÛÙ·ÛË ÌÏÔÎ 58x86ÂÎ.

¢¤¯ÂÙ·È ÌÏÔÎ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ

ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÁÎÔ¤˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ (10x1.5ÂÎ.)

01010, ¡∂XΔ ªÏÔÎ ›Ó·Î· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, 5,50

17390, ¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ï¢Îfi˜, Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ÙÚ›Ô‰·, Ì Á·Ï‚·ÓÈ˙¤ Ï¿ÙË Î·È ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‚¿ÛË , 70x100ÂÎ., 106

89

92

ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ÙÚ›Ô‰· 70x100ÂÎ.

¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ªÂ ı‹ÎË ÁÈ· ÌÏÔÎ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ

17478, Comix ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ÙÚ›Ô‰· 70x100ÂÎ., 120

17425, ¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜, 70x100ÂÎ., Ì ϷηÚÈṲ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· & ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‚¿ÛË, 220

93

¶›Ó·Î˜ Ì ̷Úη‰fiÚÔ

ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û¯ÔÏ›· Î.·.

90

¶›Ó·Î·˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰ÈÏfi˜ 60x90ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ ‰ÈÏfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÂ Úfi‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ 360 ÌÔ›Ú˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ›Ó·Î·. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÎ·Ï˘Ì¤ÓË ·Ô Ì·ÁÓ‹ÙË ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Û·˜. ™‚‹ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi.

Ì 4 ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ÛÙ‹ÚÈ͢

∞4

30x21ÂÎ.

17483, Comix ¶›Ó·Î·˜ ∞4, Ì ̷Úη‰fiÚÔ, 6,80 /ÙÂÌ.

∞3

43x28ÂÎ.

17482, Comix ¶›Ó·Î·˜ ∞3 Ì ̷Úη‰fiÚÔ, 9 /ÙÂÌ.

94

ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ̷Úη‰fiÚÔ

ÁÚ¿ÊÂȘ Î·È Û‚‹ÓÂȘ Ô Ì·Úη‰fiÚÔ˜, ¤¯ÂÈ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ Û‚Ë̷ۛÙÔ˜

À„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ‰ÔÌ‹ ΢„¤Ï˘, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Î·È ÛÙÂÚ¿, ÌË ·Ú·ÌÔÚʈ̤ӷ 17487, Comix ›Ó·Î·˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰ÈÏfi˜ 60x90ÂÎ., 145

18

29832, ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ̷Úη‰fiÚÔ 16x22ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 5,40 /ÙÂÌ.

Ì ̷ÁÓ‹ÙË ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

95

¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜

¶›Ó·Î˜ Ï¢ÎÔ› Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› Ì ı‹ÎË ÁÈ· Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜

99

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘ÏÈο ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô

¢ÈÏfi˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì Á·Ï‚·ÓÈ˙¤ Ï¿ÙË Î·È ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‚¿ÛË 17426, ¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ‰ÈÏfi˜, Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜, 90x120ÂÎ., 112

Ì·ÁÓËÙÈÎo› 96

¶›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜

¶›Ó·Î·˜ ‰ÈÏfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÂ Úfi‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ 360 ÌÔ›Ú˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ›Ó·Î·. ªÂ ÌÔ¯Ïfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÓÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÎ·Ï˘Ì¤ÓË ·Ô Ì·ÁÓ‹ÙË ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Û·˜. ™‚‹ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi.

Έ‰./code

10885 10886 10887

100

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ 40x60ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ 60x80ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ 80x120ÂÎ.

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

13,20 26,40 37,40

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì Ï·›ÛÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

ÌË Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘ÏÈο ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô

17486, Comix ›Ó·Î·˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰ÈÏfi˜ 90x120ÂÎ., 260

97

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ‚¿ÛË 25x35ÂÎ.

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

16991 16994

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ (ÌË Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜) 30x40ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ (ÌË Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜) 80x120ÂÎ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10,50 50,60

33068,¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ‚¿ÛË 25x35ÂÎ., 19

101

98

¶›Ó·Î˜ Ï¢ÎÔ› Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› Ì ı‹ÎË ÁÈ· Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ‚¿ÛË 25x35ÂÎ.

Ì·ÁÓËÙÈÎo› 17857, Comix ÛÂÙ 12 Ì·Úη‰fiÚÔÈ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·, 5,30 Έ‰./code

17480 17481

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ 60x90ÂÎ. ¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ 90x120ÂÎ.

Û˘ÛÎ.1

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

Û˘ÛÎ.2

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

50 140

19


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ 102

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

Comix Ï¢Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˜

104

¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÊÂÏÏÔ‡ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ Ì ÎÏÂȉ›

°È· Ó· ¤¯ÂÙ ·Ó‡ÎÔÏ· Ï¢Îfi ›Ó·Î·, Û fiÔÈÔ ÙÔ›¯Ô ı¤ÏÂÙÂ!

ΔÔÓ ÎÔÏÏ¿Ù fiÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ. °Ú¿ÊÂÙ Ì ̷Úη‰fiÚÔ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È Û‚‹ÓÂÙ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ.

17278, XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4xA4, 208

105

¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ Ì ÎÏÂȉ›

¶›Ó·Î·˜ Ï¢Îfi˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ó· Ï¢Îfi ›Ó·Î· Û fiÔÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı¤ÏÂÙ ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ٷ ¿ÓÙ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ:60x90ÂÎ./ 90x120ÂÎ./ 90x200ÂÎ. 32322, Comix Ï¢Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˜ 60x90ÂÎ., 33,40 32323, Comix Ï¢Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˜ 90x120ÂÎ., 51 32324, Comix Ï¢Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˜ 90x200ÂÎ., 82,40

103

∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ı‹ÎË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÓÙ‡ˆÓ (‰È¿Ê·ÓË)

17282, XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4xA4, 212

106

¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎoÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Â͈Ù. ¯ÒÚÔ˘

17269, ¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ·ÓÔÈÁ̤ÓÔ˜ Ì ÎÏÂȉ›, xˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 9x∞4. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙ·. ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À108x82ÂÎ. ª‹ÎÔ˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ 7ÂÎ. ‚¿ıÔ˜ ›Ó·Î· 5ÂÎ.,

394

107 ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÛÙ·ÓÙ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ∞4 Ì 10 ı‹Î˜ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· super market, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î.¿.

∞‰È¿‚ÚÔ¯Ë ı‹ÎË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÂÓÙ‡ˆÓ, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ηٷÏfiÁÔ˘˜ Î.·. ∞fi ‡ηÌÙÔ ˘ÏÈÎfi pet, Ì ٷÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, Ì·›ÓÂÈ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ Ù˙¿ÌÈ·. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ı¤Ì·. 18776, ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ı‹ÎË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È¿Ê·ÓË, ∞4 οıÂÙË, 2,00 18777, ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ı‹ÎË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È¿Ê·ÓË, ∞4 ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, 2,50 18780, ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ı‹ÎË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È¿Ê·ÓË, ∞6 οıÂÙË,

20

0,70 18772, ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÛÙ·ÓÙ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì 10 ı‹Î˜ ∞4 Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ‚¿ÛË, 72,80

Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ‚¿ÛË


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

108 ¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎoÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿

111 Quick banner ÌÈ·˜ fi„˘ Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

17260, 60x200ÂÎ., 30 17261, 70x200ÂÎ., 44 17262, 80x200ÂÎ., 27 17263, 90x200ÂÎ., 50 17264, 100x200ÂÎ., 33

¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ Ì ÎÏÂȉ›. XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12¯∞4. ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 1,045x1,075Ì. 17268, ¶›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎoÈÓÒÛÂˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ 12xA4, 448

109

°È· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡ÎÔÏË ¯Ú‹ÛË. ⁄„Ô˜ 2Ì.

¶›Ó·Î·˜ led ÌÈ·˜ fi„˘ ·ÛËÌ› ∞3

π¢∞¡π∫√ ÁÈ· ÂÚ›ÙÂÚ· ÂÎı¤ÛˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ

112 ¶Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ banner Ì ÚÔÏÏfi 80ÂÎ. x 2Ì.

17180, ¶›Ó·Î·˜ led ∞3. ªÈ·˜ fi„˘. ªÂ ‡ÎÔÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ê›Û·˜. √ ʈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ Î·È ·Ó ÙÔÔıÂÙËı›. ªÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 45.2x32,9ÂÎ. XÚÒÌ·: ·ÛËÌ›, 90

110

¶›Ó·Î·˜ led ÌÈ·˜ fi„˘ ·ÛËÌ› μ2

17290, ª›·˜ fi„˘, 120 17291, ¢ÈÏ‹˜ fi„˘, 154 17181, ¶›Ó·Î·˜ led ÌÈ·˜ fi„˘ B2 Ì ¿¯Ô˜ 18¯ÈÏ. ªÂ ‡ÎÔÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ê›Û·˜. √ ʈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÙÔÔıÂÙËı›. ªÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 73.2x53.2ÂÎ. XÚÒÌ·: ·ÛËÌ›, 110

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ÔÛÙÂÚ Û ÚÔÏÏfi. ∂‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

21


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

113 Quick banner ÌÈ·˜ fi„˘ Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

116 Quick banner ÌÈ·˜ fi„˘ Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·Ê›· Ù·Íȉ›ˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î.·.

17287, 60x200ÂÎ., 47,10 17288, 70x200ÂÎ., 64,20 17289, 80x200ÂÎ., 64,20

17298 ÛÙ·ÓÙ ∞4 ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ, 112,40

17299 ÛÙ·ÓÙ ∞4 οıÂÙÔ, 112,40

114 ™Ù·ÓÙ ZickZack - ÊÔÚËÙfi ÛÙ·ÓÙ ZICKZACK

17230, ¢ÈÏ‹˜ fi„˘ Ì 16 ı‹Î˜ ∞4, 290 17231, ª›·˜ fi„˘ Ì 8 ı‹Î˜ ∞4, 310

117 ªÂÙ·ÏÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ‚›ÙÚÈÓ· 32mm, 2 fi„ÂˆÓ 17219 47,10

17216 314

115

17217 314

17218 170

Œ‰Ú·ÓÔ ÔÌÈÏËÙ‹ (podium) ͇ÏÈÓo ¯ˆÚ›˜ Úfi‰Â˜

17141, A1 (594x841mm), 70 ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ poster. ªÂ ÂȉÈ΋ Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙËÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ. ªÂ ‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÎÏ›‰ˆÌ·

íÝïò

17182,Œ‰Ú·ÓÔ ÔÌÈÏËÙ‹ podium ͇ÏÈÓo ¯ˆÚ›˜ Úfi‰Â˜. ªÂ 1 Ú¿ÊÈ Î·È ı‹ÎË ÁÈ· ÌÈÎÚfiʈÓÔ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À114ÂÎ., 220

22

∑ËÙ‹ÛÙ ̷˜ ‹ ‰Â›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ site Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ¡∂XΔDECO 2022, Ì ¤ÈÏ· & ›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ HO.RE.CA.


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

118

∫ÔÚÓ›˙· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 25mm, ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË Ì ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

120

Poster Snap (ÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘˜, Ù·‚¿ÓÈ·, ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÂÎı¤ÛÂȘ Î.·.)

8 ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∞ ¶§∞Δ∏ - ª∏∫√™ ∞¶∂ƒπ√ƒπ™Δ√ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÂÈϤÁÂÙ ÂÛ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜

(Ì ˘ÏÈο ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘)

ªÂÙ·ÏÏÈ΋ ÎÔÚÓ›˙· Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ôχ ·Ï¿ Î·È ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜ οÓÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ·Ê›Û·˜ ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. 17200, A4 (21x29,7), 13,90 17201, A3 (29,7x42), 16,00 17202, A2 (42x59,4), 24,60

119

17236, Ï¿ÙÔ˜ 100ÂÎ., 18,20 17237, Ï¿ÙÔ˜ 85ÂÎ., 17,10 17238, Ï¿ÙÔ˜ 70ÂÎ., 16,10 17239, Ï¿ÙÔ˜ 60ÂÎ., 15,00 17240, Ï¿ÙÔ˜ 50ÂÎ., 10,70 17241, Ï¿ÙÔ˜ 42ÂÎ., 7,00 17242, Ï¿ÙÔ˜ 30ÂÎ., 5,20

17203, A1 (59,4x84,1), 38,50 17204, 50x70ÂÎ., 30,00 17205, 70x100ÂÎ., 50,30

Poster Strecher Ôχ ¤Í˘ÓÔ Î·È Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

121 ∫ÔÚÓ›˙· 32mm, ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË, Ì ‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜, 1 fi„Ë

Ì ‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜

17220, A4 (21x29,7), 9,10 17221, A3 (29,7x42), 10,70 17222, A2 (42x59,4), 11,80 17223, A1 (59,4x84,1), 15,00 17224, 50x70ÂÎ., 11,80 17225, 70x100ÂÎ., 15,00

17135, A2 (420x594mm), 42,80 17136, A1 (594x841mm), 64,20 17137, 500x700mm, 47,10 17138, 700x1000mm, 75,00

23


¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

122 ªÂÙ·ÏÏÈ΋ ÎÔÚÓ›˙· 25mm, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ÁˆÓ›Â˜, 2 fi„ˆÓ

124 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÎÔÚÓ›˙˜ & posters 1

17210: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ fiÛÙÂÚ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ Û¯ÔÈÓ› (5) ‹ ·Ï˘Û›‰· (6), ·Ú·›ÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· 3, 12

2

17211, 16,10

17212, 2,10

Û˘ÛÎ.2: 2ÙÂÌ.

Û˘ÛÎ.2: 2ÙÂÌ.

17211: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ fiÛÙÂÚ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ Û¯ÔÈÓ› (5) ‹ ·Ï˘Û›‰· (6), ··Ú·›ÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· 3

4 17129, A4 (210x297mm), 20 17130, A3 (297x420mm), 26 17131, A2 (420x594mm), 36 17133, 700x1000mm, 70 17226, ÂÍ¿ÚÙËÌ· stop, 4

123

¶ÚÔ˚fiÓÙ· Û‹Ì·ÓÛ˘ Covid-19

Û˘ÛÎ.2: 12ÙÂÌ.

17213, BÂÓÙÔ‡˙· ™Ù‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ Ù˙¿ÌÈ, 0,22

125

3

17212: ÂÍ¿ÚÙËÌ· ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 1‹2

5

6

Û˘ÛÎ.2: 5 ̤ÙÚ·

Û˘ÛÎ.2: 5 ̤ÙÚ·

17214, ™˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ Û¯ÔÈÓ›, ÙÈÌ‹ ̤ÙÚÔ˘: 5,70

17215, ∞Ï˘Û›‰·, ÙÈÌ‹ ̤ÙÚÔ˘: 2,40

∂ÈÁÚ·Ê‹ (ƒƒ) 7x22ÂÎ. 2 fi„ÂˆÓ ·ÓÔÈÎÙfi - ÎÏÂÈÛÙfi ¡∂XΔ ªÂ ·Ï˘Û›‰· Î·È ‚ÂÓÙÔ‡˙· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ

05648, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË «∫ڷٿ٠·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Keep distance», 8x48,7ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,60 /ÙÂÌ.

∞ã √æ∏

05998, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË «Keep Distance», 8x32ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

05994, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË «∫ڷٿ٠·ÔÛÙ¿ÛÂȘ», 8x32ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

06570, ∂ÈÁÚ·Ê‹ (ƒƒ) 2 fi„ÂˆÓ ·ÓÔÈÎÙfi-ÎÏÂÈÛÙfi, Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 5,30 /ÙÂÌ.

126 Next ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ "XÒÚÔ˜ covid free", Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ. 05992-01, ø9ÂÎ., 0,60 /ÙÂÌ. 05993-01, ø16ÂÎ., 1,10 /ÙÂÌ.

∂ÈÁÚ·Ê‹ ͇ÏÈÓË "Wi-fi" 29x23x4ÂÎ. ¶Ôχ ¤Í˘ÓÔ ÚÔ˚fiÓ!

Next ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ "Covid19 ÌÂÈÎÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜", Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ. 05992-02, ø9ÂÎ., 0,60 /ÙÂÌ. 05993-02, ø16ÂÎ., 1,10 /ÙÂÌ. Next ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ "¶Ï‹Úˆ˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi", Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ. 05992-03, ø9ÂÎ., 0,60 /ÙÂÌ. 05993-03, ø16ÂÎ., 1,10 /ÙÂÌ.

05996, ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ‰·¤‰Ô˘ «STAND HERE», ø30ÂÎ., Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

NOTICE

NOTICE

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

FACE MASK REQUIRED

PLEASE USE HAND SANITIZER

05989, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏ. «XÚ‹ÛË Ì¿Ûη˜», 15x20ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

05999, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏ. «∞ÓÙÈÛËÙÈÎfi», 15x20ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ.

24

μã √æ∏

π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· airbnb & ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ∂ÈÁÚ·Ê‹ ͇ÏÈÓË "Wi-fi". °È· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ Ì ÎÈ̈ϛ· ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi wi-fi Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, hotel, cafe Î.·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 29x23x4ÂÎ. °Ú¿ÊÂÙ Ì ÎÈ̈ϛ·. 35118, ∂ÈÁÚ·Ê‹ ͇ÏÈÓË "Wi-fi" 29x23x4ÂÎ., 12

127

∂ÈÁÚ·Ê‹ Free Wi Fi

·fi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ PVC Ì ÌÔÚÊÔÎÔ‹ 06495, EÈÁÚ·Ê‹ pp "O ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÏ˘Ì·Óı›" 10,5x28ÂÎ., Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

06793, ∂ÈÁÚ·Ê‹ Free Wi Fi, 15x20ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,40 /ÙÂÌ.


¶ÚÔ˚fiÓÙ· Û‹Ì·ÓÛ˘

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

∂ÈÁÚ·Ê‹ Do not disturb (ÌËÓ ÂÓԯϛÙÂ) ¡∂XΔ

128

132

¶ÈӷΛ‰Â˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ WC, ÙÚÈۉȿÛٷ٘

·fi ÛÎÏËÚfi Ï·ÛÙÈÎfi, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ), ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜

ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ

XÚ˘Ûfi, o‚¿Ï 88x120mm

¶ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÒÚÔ˘

18761, 3,40

·ã fi„Ë

‚ã fi„Ë

∞ÛËÌ›, o‚¿Ï 110x150mm

18762, 3,40

18763, 2,80

ªÚÔÓ˙¤, o‚¿Ï 110x150mm

∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ fiÌÔÏÔ Ù˘ fiÚÙ·˜ ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Î.·.

‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì ٷÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘

18764, 2,80

‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ì ٷÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘

06500, ¡∂XΔ, ÂÈÁÚ·Ê‹ «ÌËÓ ÂÓԯϛٻ, ·fi Ï¢Îfi ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ, Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

›Ûˆ fi„Ë, Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘

129 ∂ÈÁڷʤ˜ 15x20cm ·fi PP (ÛÎÏËÚfi ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ) 18765, 4,50

133

18766, 4,50

¶ÈӷΛ‰Â˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ WC inox

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Δ√ ∫∞¶¡π™ª∞ 06572(PP)

06573(PP)

06537(PP)

06578(PP)

∂ÈÁڷʤ˜ ·fi ÛÎÏËÚfi ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ (ƒƒ) Ì ÂÎÙ‡ˆÛË ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜, ηٿÏÏËϘ Î·È ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ‹ ÙÚ‡˜ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚˆıÔ‡Ó.

ªfiÓÔ 2,20 /ÙÂÌ. 130

19344, 5,40

¶ÈӷΛ‰· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· "No smoking" 12,7x12,7ÂÎ.

19345, 5,40

™‹Ì·Ù· Û‹Ì·ÓÛ˘ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î.¿. ¢È¿ÛÙ·ÛË: 90x90x1mm

∞Ó¿ÁÏ˘ÊË, ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË (3D) ÈӷΛ‰· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·fi ÛÎÏËÚfi Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Ï·›ÛÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ªÂ ÈÛ¯˘Úfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ, ÁÈ· Ó· ÎÔÏÏÈ¤Ù·È ·ÓÙÔ‡, Î·È Û ÁÚ·Ê‹ ÌÚ¿ÈÁ (Braille) ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.

πÛ¯˘Úfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ fiˆ˜ fiÚÙ˜, ÙÔ›¯Ô, Á˘·Ï› Î.¿.

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 12,7x12,7ÂÎ.

18790, ¶ÈӷΛ‰· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· "No smoking" 12,7x12,7ÂÎ., 9,20 /ÙÂÌ.

131

∂ÈÁڷʤ˜ ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ ƒƒ & ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Pvc

‰È¿ÛÙ·ÛË: 15x20ÂÎ 06537 (PP) 06637 (PVC)

06795 (PP) - 06741 (PVC) ‰È¿ÛÙ·ÛË: 10x30ÂÎ

‰È¿ÛÙ·ÛË: 15x20ÂÎ 06794 (PP) 06799 (PVC)

19348, 5,40

134

¶ÈӷΛ‰Â˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ 15x20ÂÎ. ‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ì ٷÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘

∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∂™ ™∂ √§√À™ Δ√À™ ¢∏ª√™π√À™ Xøƒ√À™ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√ ¡√ª√ ∫∞Δ∞ Δ√À ∫∞¶¡π™ª∞Δ√™

·fi ÛÎÏËÚfi Ï·ÛÙÈÎfi, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ), ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜

Î·È Ì ÁÚ·Ê‹ μraille (ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜)

06796 (PP) - 06742 (PVC) ‰È¿ÛÙ·ÛË: 10x30ÂÎ

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

***** *****

∂ÈÁÚ·Ê‹ ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ (PP) ∂ÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ (PVC)

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

6ÙÂÌ. 2,20 10ÙÂÌ. 1,10

18768, ¶ÈӷΛ‰· WC WOMEN, ·ÛËÌ›, 150x200mm, 9

18767, ¶ÈӷΛ‰· WC MEN, ·ÛËÌ›, 150x200mm, 9

18770, ¶ÈӷΛ‰· EXIT, ·ÛËÌ›, 150x200mm, 5,60

18769, ¶ÈӷΛ‰· NO SMOKING, ·ÛËÌ›, 150x200mm, 9

25


∂›‰Ë Û˘Ó‰ڛԢ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

135

°È· ‡ÎÔÏË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË Î·È Î¿ÚÙ·. ªÂ ÎÏÈÛ¿ÎÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ.

16552, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·ÎÚ˘ÏÈÎfi 7x3ÂÎ. ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ì ·Ú·Ì¿Ó·, Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,80 /ÙÂÌ. 16896, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ οıÂÙÔ Ì ÎÏÈ 118x74ÂÎ., Û˘ÛÎ.100ÙÂÌ., 0,22 /ÙÂÌ.

10874, ∂ÙÈΤÙ˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, Û˘ÛÎ. 100ÙÂÌ., 0,28 /ÙÂÌ.

ÛÎÏËÚfi ·fi ƒƒ

Ì ÎÏÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·

10585, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÎÏËÚfi, οıÂÙÔ Ì ÎÏÈ 11x7.5ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,44 /ÙÂÌ.

15965, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ 100x72mm, Û˘ÛÎ. 50ÙÂÌ., 0,40

16895, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ì ÎÏÈ 110x83ÂÎ., Û˘ÛÎ.100ÙÂÌ., 0,22 /ÙÂÌ.

ΔÔ ÎÚÂÌ¿Ù ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Û·˜, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ‰Â›¯ÓÂÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘.

∂ÂÎÙ ÈÓfiÌÂÓ Ô

ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ 10x15ÂÎ. 16897-XX, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ 110x80ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,35 /ÙÂÌ. -09

-03

-02

16898-XX, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ οıÂÙÔ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ 155x103ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,45 /ÙÂÌ.

-00

03

XX:

21078-XX, ∂ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÚÂÏfiÎ ÁÈ· οÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô-·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, 2,20

ÌÏÂ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

XX:

03

ÌÏÂ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

09

Ì·‡ÚÔ

ÌÂ Ì·ÁÓ‹ÙË

íÝï

ÛÎÏËÚfi ·fi ƒƒ

ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚ˘ÈÒÓÙ·È ÔÈ ÌÔ‡˙˜ & Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ· Ì ÙȘ ·Ú·Ì¿Ó˜

16046, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ οıÂÙÔ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ 82x128mm, Û˘ÛÎ. 25ÙÂÌ., 0,40

16047, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ 117x84mm, Û˘ÛÎ. 50ÙÂÌ., 0,35

10584-XX, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÎÏËÚfi, ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ 9.2x5.9ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,45 /ÙÂÌ. XX:

26

03

ÌÏÂ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

21844, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ (ÎÔÓοډ· Û˘Ó‰ڛˆÓ) Ì ̷ÁÓ‹ÙË. ∞ÎÚ˘ÏÈÎfi. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 9x5.8ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.


∂›‰Ë Û˘Ó‰ڛԢ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

136

XX:

03

ÌÏÂ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

02

09

ÎfiÎÎÈÓÔ

Ì·‡ÚÔ

01

ΛÙÚÈÓÔ

10962-XX, ∫ÔÚ‰fiÓÈ Û˘Ó‰ڛˆÓ 95ÂÎ., ·Î¤ÙÔ 100ÙÂÌ., Û˘ÛÎ. 100ÙÂÌ., 0,56 15966, ∫ÔÚ‰fiÓÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ 420x9mm, Û˘ÛÎ. 100ÙÂÌ. ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·, 0,26

-02

-01 -09

-00

-01 -02

15177-XX, ∫ÔÚ‰fiÓÈ ÔÏÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, 48.5x2ÂÎ., Û˘ÛÎ.100ÙÂÌ., 1,20 /ÙÂÌ.

-03

-09

-03

35400-XX, ∫ÔÚ‰fiÓÈ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ì‹ÎÔ˜ 2x46ÂÎ.x1ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜, Û˘ÛÎ. 100ÙÂÌ./¯ÚÒÌ·, 0,32 /ÙÂÌ.

∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ· ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ (ÎÔÓοډ˜ Û˘Ó‰ڛˆÓ) ·fi ÛÎÏËÚfi PVC

ÌÂ Ì·ÁÓ‹ÙË

Ì ηÚÊ›ÙÛ·

-17 ·ÛËÌ› -17 ·ÛËÌ›

27756-XX, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ηÚÊ›ÙÛ· 6.8x3.3x0.5ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 1,80 /ÙÂÌ.

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· „ËÊȷ΋˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁÔÙ‡Ô˘

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· „ËÊȷ΋˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁÔÙ‡Ô˘

-18 ¯Ú˘Ûfi

-18 ¯Ú˘Ûfi

27757-XX, ∫·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ̷ÁÓ‹ÙË 6.8x3.3x0.5ÂÎ., Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 2,50 /ÙÂÌ. ªÂ Ì·ÁÓ‹ÙË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚ˘È¤Ù·È Ë ÌÏÔ‡˙· ‹ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ

™À¡∂¢ƒπ√: ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Û·˜ Â͢ËÚÂÙԇ̠ٷ¯‡Ù·Ù·. ∂ÍÂȉÈ΢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Ï‹ÚË Áο̷ ÂȉÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ (ÎÔÓοډ˜, ÌÏÔÎ, ÛÙ˘Ïfi, ÙÛ¿ÓÙ˜, usb, ‚È‚Ï›· Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·Ê›Û˜, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, folders, ʷΤÏÔ˘˜, ÎÔ˘ÙÈ¿ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Î.·.). Œ¯Ô˘Ì Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÛÙ ̷˙› Ì·˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ χÛÂȘ.

27


ŒÓÙ˘· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ηʤ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

137 ŒÓÙ˘· ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ NEXT

¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î.·. 8x17ÂÎ., 10x20ÂÎ., 12x25ÂÎ.

¢ÂÏÙ›Ô ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ delivery 8x17ÂÎ. 366, ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 2x50Ê, 8x17ÂÎ., Û˘ÛÎ. 5ÙÂÌ., 1,30 /ÙÂÌ. 367, ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 3x50Ê, 8x17ÂÎ., Û˘ÛÎ. 3ÙÂÌ., 1,80 /ÙÂÌ. Ì ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÛÙÔȯ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘

210 ¢ÈÏfiÙ˘Ô, 8x17ÂÎ. 211 ΔÚÈÏfiÙ˘Ô, 8x17ÂÎ. 250 ¢ÈÏfiÙ˘Ô, 10x20ÂÎ. 251 ΔÚÈÏfiÙ˘Ô, 10x20ÂÎ. 291 ¢ÈÏfiÙ˘Ô, 12x25ÂÎ. 292 ΔÚÈÏfiÙ˘Ô, 12x25ÂÎ.

Next ·fi‰ÂÈÍË ÊfiÚÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 3x50Ê 10x17ÂÎ. 00299, ∞fi‰ÂÈÍË ÊfiÚÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ (ÕÚıÚÔ 53 Ó.4389/16). °È· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ηٷχ̷ٷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜. ∞˘ÙÔÁÚ·ÊÈ΋, ÙÚÈÏfiÙ˘Ë. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 10x17ÂÎ., Û˘ÛÎ. 3ÙÂÌ., 2,80 /ÙÂÌ.

210 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 2x50Ê, 8x17ÂÎ., Û˘ÛÎ.5ÙÂÌ., 1,30 /ÙÂÌ. 211 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 3x50Ê, 8x17ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 1,80 /ÙÂÌ. 249 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 50Ê, 10x20ÂÎ., Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ.,1,30 /ÙÂÌ. ·Ïfi ¯·ÚÙ› 250 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 2x50Ê, 10x20ÂÎ., Û˘ÛÎ.5ÙÂÌ., 1,60 /ÙÂÌ. 251 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 3x50Ê, 10x20ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 2,60 /ÙÂÌ. 291 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 2x50Ê, 12x25ÂÎ., Û˘ÛÎ.5ÙÂÌ., 2,00 /ÙÂÌ. 292 ¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 3x50Ê, 12x25ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 3,00 /ÙÂÌ.

ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ∂ÓÙ‡ˆÓ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·      

¿ÁÈ· ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ ̷Τٷ (¤ÓÙ˘Ô): 72 ÎfiÛÙÔ˜ ̷Τٷ˜ ÛÙȘ ÊfiÚ̘ Ù˘ ¡∂XΔ: 24 ÎfiÛÙÔ˜ ¿ÏÏ˘ ̷Τٷ˜: ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ ÎfiÛÙÔ˜ μã ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜: 60 ÎfiÛÙÔ˜ ΔÂÙÚ·¯ÚˆÌ›·˜: 144 οı ÂÈϤÔÓ ÛÂÈÚ¿: 36

3Ù˘Ô

4Ù˘Ô

2.40

3.40

4.60

ˆ˜ 14.5x21ÂÎ. (‹ 10x25ÂÎ.)

3.60

5.40

7

ˆ˜ 17.5x25ÂÎ. (‹ 10.5x29.5ÂÎ.)

4.60

6.60

8.20

ˆ˜

∂ÎÙÒÛÂȘ ·Ó¿ ÂÚÁ·Û›· (̷Τٷ) ÚÔ º¶∞ 600 + -15%, 1.000 + -20%, 2.000 + -30%

138

2Ù˘Ô

ÙÈÌ‹ ÙÂÌ·¯›Ô˘ 12.5x17.5ÂÎ.

ˆ˜

21x29ÂÎ.

6.80

10

12.60

ˆ˜

25x35ÂÎ.

8.80

12.40

15.40

μÈ‚Ï›Ô ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ XXL, ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›· Î.·. 25ÂÎ.

ηÈÓÔÙÔÌÈÎfi ÚÔ˚fiÓ

Δ˘ÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ¤ÓÙ˘·, Ì ÂÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË & ·Ú›ıÌËÛË.

ÒÚ· ·Ú. ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‹ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ fiÓÔÌ· ÂÏ¿ÙË ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ ÙËϤʈÓÔ e-mail

ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Ì ηÏÏ˘Ì·ÙÈ΋, 100 ·ÚÈıÌË̤ӷ ʇÏÏ·, 120ÁÚ.

·Ú›ıÌËÛË

33ÂÎ.

Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘, Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î.·. ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ Û˘ÓÔÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 6 ÂÙÒÓ (2016-2021) ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ logo ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

369, μÈ‚Ï›Ô ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ XXL, 25x33ÂÎ., 17

139

100 ·ÚÈıÌË̤ӷ ʇÏÏ· (200ÛÂÏ.) ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÂÏ·ÙÒÓ. ™Â οı ʇÏÏÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÒÚ· ¿ÊÈ͢, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‹ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë ÎÚ¿ÙËÛË, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ e-mail

XXL ̤ÁÂıÔ˜ ∞4 (21x29 ÂÎ.)

BASIC+ ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ A4 ͯˆÚÈÛÙ¿ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋

∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 21x29ÂÎ., ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· ÛÈÚ¿Ï

02049-XX, 21x29ÂÎ., 7,60 /ÙÂÌ. 02065-XX, 21x29ÂÎ., ÛÈÚ¿Ï 7 /ÙÂÌ.

28

XX: 09

04

08

05

03

X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ÛÎÏËÚfi η¿ÎÈ 2 ¯ÈÏ. Ì ·ÊÚÔÏ¤Í ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË Ì ·ÛËÌÔÙ˘›· ÂÛˆÙÂÚÈο 388 ÛÂÏ›‰Â˜, ¯·ÚÙ› ÁÚ·Ê‹˜ 70ÁÚ., Ì 2¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË ÁÎÚÈÌÔÚÓÙÒ ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˘ ÎÔÚ‰¤Ï· ÂȉÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì‹Ó˜


ŒÓÙ˘· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ηʤ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

140

143 ªÏÔÎ

Δ·Ì›Ԣ (Ï·¯ÓÔ›) 01-100, 6x16ÂÎ. Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 1,30 /ÙÂÌ. ·Ïfi ¯·ÚÙ› Ì ÂÚÊÔÚ¤ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ·Ú›ıÌËÛË

X·ÚÙÔÙ·Èӛ˜ ·ÚÈıÌÔÌ˯·ÓÒÓ ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó¤˜. À„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 60 ÚÔÏ¿/ÎÈ‚ÒÙÈÔ.

155 ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Ï¢Îfi, 6x16ÂÎ.,

158 ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Á·Ï¿˙ÈÔ, 6x16ÂÎ.,

1,30 /ÙÂÌ.

1,30 /ÙÂÌ.

09980, ¡∂XΔ X·ÚÙ/ӛ˜ ·ÚÈıÌÔÌ. 57mm Ï¿ÙÔ˜xØ60mm, Û˘ÛÎ.60ÙÂÌ., 0,58 /ÙÂÌ.

141

X·ÚÙÔÙ·Èӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ 156 ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ ΛÙÚÈÓÔ, 6x16ÂÎ.,

159 ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Ú¿ÛÈÓÔ, 6x16ÂÎ.,

1,30 /ÙÂÌ.

1,30 /ÙÂÌ.

157 ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˙, 6x16ÂÎ., 1,30 /ÙÂÌ. Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

Ï¿ÙÔ˜/‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

09981 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰›Ê˘ÏϘ, 37mm x Ø 70mm 09982 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰›Ê˘ÏϘ, 44mm x Ø 70mm 09983 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰›Ê˘ÏϘ, 57mm x Ø 60mm

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ.

0,42 0,48 0,28

09985 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ·Ϥ˜, 37mm x Ø 70mm 09987 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ·Ϥ˜, 70mm x Ø 70mm 09988 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ·Ϥ˜, 76mm x Ø 60mm

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

60ÙÂÌ. 40ÙÂÌ. 40ÙÂÌ.

0,20 0,36 0,30

09989 X·ÚÙ/ÓȘ Ù·Ì. ‰›Ê˘ÏÏ· ·˘ÙÔÁÚ·ÊÈο, 44mm x Ø 70mm

1ÙÂÌ.

60ÙÂÌ.

0,56

09991 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 28mm x Ø 09999 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 37mm x Ø 09992 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 37mm x Ø 09993 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 37mm x Ø 09995 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 44mm x Ø 09997 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 57mm x Ø

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ. 60ÙÂÌ.

0,20 0,36 0,38 0,48 0,60 0,54

1ÙÂÌ.

50ÙÂÌ.

2,30

1ÙÂÌ.

60ÙÂÌ.

0,40

50mm 40mm 50mm 70mm 70mm 50mm

09899 X·ÚÙ/ӛ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÈο, 80mm x Ø80mm 09898 X·ÚÙÔÙ·ÈÓ›· POS ıÂÚÌÈ΋ 57x Ø40mm

142

144

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ʇÏÏÔ, Ï¢Îfi ‹ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘

¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, 8x12ÂÎ. ·Ù‡ˆÙÔ, ‰ÈÏfiÙ˘Ô, ·˘ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi

354,

355,

356,

145

∫Ô˘Ù› «∑»

ªÏÔÎ ∫Ô˘Ì ∫·Ó, 14x21ÂÎ., 100 ʇÏÏ·, Ì ·Ú›ıÌËÛË

Ì ·Ú›ıÌËÛË ∫Ô˘Ù› ÌÈÎÚÔ‚¤Ï 12 ı‹Î˜

146

ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ "∑" ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜: 2001704 03780, ¡∂XΔ ∫Ô˘Ù› ÌÈÎÚÔ‚¤Ï 12 ı‹Î˜ (ÌËÓÈ·›Ô), Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 5,30

357,

Ï¢Îfi-Ú¿ÛÈÓÔ Ï¢Îfi-ΛÙÚÈÓÔ Ï¢Îfi-ÚÔ˙ Ï¢Îfi-Á·Ï¿˙ÈÔ ·˘ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi, ·Ù‡ˆÙÔ, ‰ÈÏfiÙ˘Ô, 2x50 ʇÏÏ·, Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 1,30 /ÙÂÌ.

153, MÏÔÎ ∫√Àª ∫∞¡ 14x21ÂÎ., 100Ê., 8 ÛًϘ Ì ·Ú›ıÌËÛË, Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1,80 /ÙÂÌ.

ªÏÔÎ ∫Ô˘Ì ∫·Ó, ‰Ëψً Î.·., 10x17ÂÎ., 100 ʇÏÏ·

154, MÏÔÎ ∫√Àª ∫∞¡, ‰Ëψً Î.·. 10x17ÂÎ., 100Ê., 7 ÛًϘ, Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 0,60 /ÙÂÌ.

29


X¿ÚÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

146 X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÛÙÚÈÊÙfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Ï¢΋, ÎÚ·ÊÙ, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ·Ó¿ Έ‰ÈÎfi (150-500ÙÂÌ.) ¤¯ÂÙ 5% ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹

ηʤ ÎÚ·ÊÙ

Ï¢Τ˜

ηʤ ÎÚ·Ê٠̤۷ - ¤Íˆ

Ï¢Îfi ÎÚ·Ê٠̤۷ - ¤Íˆ

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

300ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 200ÙÂÌ. 150ÙÂÌ. 300ÙÂÌ.

22 31 35 41 48 39

31700 31712 31713 31725 31737 bottle 31738

ÂÎÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ùfi˜ Û·˜

SUPER ¶√π√Δ∏Δ∞ SUPER Δπª∂™

18 22 26 32 45 14

8 10 12 12 17 8

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,34 0,42 0,48 0,58 0,82 0,48

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

300ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 200ÙÂÌ.

31701 31741 31714 31726

22 31 35 41

18 22 26 32

8 10 12 12

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,34 0,42 0,48 0,58

ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÏÂ

ÔÚÙÔηϛ

ÂÛˆÙÂÚÈο ηʤ ÎÚ·ÊÙ

ÂÛˆÙÂÚÈο Ï¢Îfi ÎÚ·ÊÙ

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

31750 31718 31730

31 35 41

22 26 32

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

31743 31716 31728

31 35 41

22 26 32

10 12 12

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,56 20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,60 20ÙÂÌ. 200ÙÂÌ. 0,78

20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,44 20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,50 20ÙÂÌ. 200ÙÂÌ. 0,62

10 12 12

ÌÔÚÓÙÒ ÂÛˆÙÂÚÈο ηʤ ÎÚ·ÊÙ

ÛÎÔ‡ÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈο ηʤ ÎÚ·ÊÙ

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

31744 31720 31732

30

31 35 41

22 26 32

10 12 12

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,56 20ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 0,60 20ÙÂÌ. 200ÙÂÌ. 0,78

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 200ÙÂÌ. 300ÙÂÌ.

31745 31723 31735 bottle 31739

31 35 41 39

22 26 32 14

10 12 12 8

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,56 0,60 0,78 0,56


X¿ÚÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

147

X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ì ÛÙÚÈÊÙfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ

∂ÎÙ‡ˆÛË ¯¿ÚÙÈÓˆÓ ÙÛ·ÓÙÒÓ (ÊÏÂÍÔÁÚ·Ê›·) ÚÙÈÓˆÓ ∂ÎÙ‡ˆÛË ¯¿ fi Û·˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ Ì ‰ÈÎ Ó ÏÔÁfiÙ˘Ô ‹ Ùˆ ÂÏ·ÙÒÓ Û·˜

ηٿÏÏËϘ Î·È ÁÈ· ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜ 31738 X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ÔÙÒÓ À39x14x8ÂÎ., ηʤ ÎÚ¿ÊÙ, Û˘ÛÎ.20ÙÂÌ ‹ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 300ÙÂÌ., 0,48 /ÙÂÌ. 31739 X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ÔÙÒÓ À39x14x8ÂÎ., ÌÔÚÓÙÒ ÎÚ¿ÊÙ, Û˘ÛÎ.20ÙÂÌ ‹ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 300ÙÂÌ., 0,56 /ÙÂÌ.

∫fiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÛ·ÓÙÒÓ 1 ‹ 2 ¯ÚÒÌ·Ù· (ÊÏÂÍÔÁÚ·Ê›· - ·Ó¿ Ï¿ÛÙÈ¯Ô - 1 ‹ 2 fi„ÂȘ) ∂Ï¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË ÂÎÙ‡ˆÛ˘: 1 ¯ÚÒÌ·: 120 , 2 ¯ÚÒÌ·Ù·: 160

ÌÔÚÓÙÒ 31739

‹ 0,24 /ÙÛ¿ÓÙ·

∂ÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË Ï¿ÛÙÈ¯Ô˘/¯ÚÒÌ· (ÙÔ ÏËÚÒÓÂÙ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿) 0,24 /cm2 (.¯. Ï¿ÛÙÈ¯Ô 10x20ÂÎ., ¤Ó· ¯ÚÒÌ·, ÎfiÛÙÔ˜ 60 ). ∂Ï¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË Ï¿ÛÙÈ¯Ô˘ 60

ÎÚ·ÊÙ 31738

+ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÙÛ·ÓÙÒÓ (Ì ¤ÎÙˆÛË 5% ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Ú·ÁÁÂÏ›· 2 ÎÈ‚./Έ‰.).

148

X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ì ϷΤ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ

Ï¢Τ˜

ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ·Ó¿ Έ‰ÈÎfi (150-500ÙÂÌ.) ¤¯ÂÙ 5% ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹

ÎÚ·Ê٠̤۷ - ¤Íˆ

ΔÛ¿ÓÙ· ÁÈ· delivery, ¯¿ÚÙÈÓË, ·Ó·Î˘ÎÒÛÈÌË (Ï¢΋ ‹ ηʤ ÎÚ·ÊÙ) À25x26x17ÂÎ. Ȥٷ

ÂȉÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· delivery

ÁÈ· delivery (Ê·Ú‰‡˜ ¿ÙÔ˜, 17ÂÎ.)

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

500ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ.

0,28 0,34 0,34 0,42

Έ‰./code ˘„Ô˜ x Ï¿ÙÔ˜ x Ȥٷ (cm) Û˘ÛÎ.1

ÎÈ‚ÒÙÈÔ

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

500ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 250ÙÂÌ. 150ÙÂÌ. 250ÙÂÌ.

31757 31760 31758 31759

22 25 28 35

18 26 22 26

8 17 10 12

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

ηʤ ÎÚ·Ê٠ηʤ ÎÚ·Ê٠̤۷ - ¤Íˆ

ÂȉÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· delivery

31752 31753 31755 31761 31754 31756

22 25 35 28 48 41

18 26 26 22 45 32

8 17 12 10 17 12

0,28 0,30 0,40 0,30 0,70 0,44

ÁÈ· delivery (Ê·Ú‰‡˜ ¿ÙÔ˜, 17ÂÎ.) 149

Next ¯¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·, À38x35x21ÂÎ., ηʤ ¯ˆÚ›˜ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ

ÁÈ· delivery & „ÒÓÈ· ÛÂ super market

X¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ¯ˆÚ›˜ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜, Ì·Ó¿‚Èη, ÁÏ˘Î¿-ηڷ̤Ϙ, delivery Ê·ÁËÙÔ‡, Î.¿. ™Â ηʤ ¯ÚÒÌ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À38x35x21ÂÎ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘. 31762, Next ¯¿ÚÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·, À38x35x21ÂÎ., ηʤ ¯ˆÚ›˜ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, Û˘ÛÎ. 20ÙÂÌ, 0,42 /ÙÂÌ.

íÝïò

∑ËÙ‹ÛÙ ̷˜ ‹ ‰Â›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ site Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ¡∂XΔDECO 2022, Ì ¤ÈÏ· & ›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ HO.RE.CA.

31


¶¿ÓÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ 150

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

% ÁÈ· ŒÎÙˆÛË 10 ˆ‰ÈÎfi 1.000+ÙÂÌ./Î

ΔÛ¿ÓÙ˜ ¿ÓÈÓ˜ (‚·Ì‚·ÎÂÚ¤˜)

·fi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ

ÔÈ ÙÛ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ·fi 100% ÔÚÁ·ÓÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÓÂÙÈο ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ SKAL.

ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘: ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·: 1 ÙÔ ¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 140 /¯ÚÒÌ· X·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ (500ÙÂÌ.+) Ì ÂÎÙ‡ˆÛË flexo

·fi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ

15724, ΔÛ¿ÓÙ· ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ 130ÁÚ. Ì ÎÔÓÙfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, 42x38ÂÎ.,Û˘ÛÎ.6ÙÂÌ., 1,40 /ÙÂÌ.

29981, ΔÛ¿ÓÙ· ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ 130ÁÚ. Ì ̷ÎÚ‡ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, 38x44x14ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 2,80 /ÙÂÌ.

ÌÈÎÚ‹ Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ ÙÛ¿ÓÙ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ê·Ú̷Λ· Î.¿.

29984, ¶¿ÓÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÎÔÓÙfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À31x27ÂÎ., Û˘ÛÎ. 10ÙÂÌ., 1 /ÙÂÌ.

ΔÛ¿ÓÙ· Á›Á·˜: ÂȉÈ΋ ÁÈ· ÙÔ super market

¶Ôχ ¯ÔÓÙÚ‹ (230gr/Ù.Ì.). ™ËÎÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜

‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ Á›Á·˜ ªÂÁ¿ÏË Ȥٷ 23ÂÎ.

35

21030, ΔÛ¿ÓÙ· ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ 130ÁÚ. Ì ̷ÎÚ‡ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, 42x38ÂÎ., Û˘ÛÎ.6ÙÂÌ., 1,40 /ÙÂÌ.

ÙËÏÂʈÓ›ÛÙ ̷˜, ÁÈ· ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÊÏÂÍÔÁÚ·Ê›·˜ (ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜)

29982, ΔÛ¿ÓÙ· ·fi η̂¿ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‚¿ÛË ·fi ÏÈÓ¿ÙÛ·, 35x41x12ÂÎ., Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 3,80 /ÙÂÌ.

29989, ΔÛ¿ÓÙ· ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹, 230ÁÚ., Á›Á·˜ Ì ̷ÎÚ‡ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ, À35x40x23ÂÎ., 3,40

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ·È‰È¿ & ÙÚfiÊÈÌ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· super market, ÁÈ· „ÒÓÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î.¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘.

29983, ΔÛ¿ÓÙ· ·fi ÏÈÓ¿ÙÛ· Ì ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ·fi ÛÎÔÈÓ› Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜, 29x30x20ÂÎ., 4,40

32

ŒÎÙˆÛË 10% ÁÈ· 1.000+ÙÂÌ./Έ‰ÈÎfi

29980, ΔÛ¿ÓÙ· ·fi ÏÈÓ¿ÙÛ· Ì ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ·fi ÛÎÔÈÓ› Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜, 35x45x14ÂÎ., 4,40


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

Colors Ê¿ÎÂÏÔÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô & ·˘ÙÈ¿, 25x35ÂÎ.

151

·fi ·ÏËıÈÓfi ÚÂÛ¿Ó (fi¯È Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¯·ÚÙfiÓÈ) Ì ÔÏϤ˜ ÈÎÌ¿ÓÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¿Ó ÔÏÏ¿ ʇÏÏ· ¯·ÚÙ›

Ì ÔÏϤ˜ ÈÎÌ¿ÓÛÂȘ ÛÙË Ú¿¯Ë Î·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿

01 ΛÙÚÈÓÔ

10 Á·Ï¿˙ÈÔ

¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ›

38 Ï·¯·Ó›

12 ÊÔ˘Í

13 ÔÚÙÔηϛ

(¯ˆÚ›˜ Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË)

¶ÚÂÛ¿Ó Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ϿÛÙȯÔ

154

42

03208-XX, º¿ÎÂÏÔ˜ Ï¿ÛÙȯÔ, À35x25ÂÎ., ·Î¤ÙÔ 10ÙÂÌ., 0,70 /ÙÂÌ.

Έ‰./code

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

01

ΛÙÚÈÓÔ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

42

08

̈‚

ÁÎÚÈ

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

07

ηʤ

15

Á·Ï¿˙ÈÔ

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 0,80 10ÙÂÌ. 0,80 10ÙÂÌ. 1,80

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

√ÈÎÔÏÔÁÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ Ï¿ÛÙȯÔ

155

¡ÙÔÛȤ ¤Ï·ÛÌ· ∞4

03

ÌϤ

03407-XX º¿ÎÂÏÔ˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô À32x22x0ÂÎ.Ú¿¯Ë 03408-XX º¿ÎÂÏÔ˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô À35x25x0ÂÎ.Ú¿¯Ë 03411-XX º¿ÎÂÏÔ˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ∞3 À43x30x0ÂÎ.Ú¿¯Ë

03508-XX, º¿ÎÂÏÔ˜ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜, À35x25ÂÎ., ·Î¤ÙÔ 10ÙÂÌ., 0,80 /ÙÂÌ.

152

Ó¤· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÌfiÓÔ ÛÙÔ 03407 & 03408

XX:

Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ ¯·ÚÙfiÓÈ 400ÁÚ.

01

ÁÓ‹ÛÈÔ ÚÂÛ¿Ó ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·).

03408 ¡¤Ô ÎÔÙÈÎfi ηÏÔ‡È 25x35ÂÎ. Ì ÔÏϤ˜ ˘ÎÌ¿ÓÛÂȘ

¯·ÚÙfiÓÈ 400ÁÚ.

02

05

03

(Ì ÙÚ‡˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ·Û¿ÚÂÙ·È)

Ì ÙÚ‡˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ·Û¿ÚÂÙ·È

11¯ÚÒÌ·Ù·: Ï¢Îfi, ΛÙÚÈÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ, ÌÏÂ, ÁÎÚÈ, Ì·‡ÚÔ, ̈‚, ÚÔ˙, ÔÚÙÔηϛ, ·ÓÔȯÙfi ÌÏÂ

25 ÂÎ. 0 3125

0 3127

XX:

00

Ï¢Îfi

01

ΛÙÚÈÓÔ

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

03

ÌÏÂ

08

ÁÎÚÈ

09

Ì·‡ÚÔ

06

̈‚

12 ÚÔ˙

13

15

ÔÚÙÔηϛ ·ÓÔȯÙfi ÌÏÂ

04900-XX, ¡ÙÔÛȤ ¤Ï·ÛÌ· ∞4, Û˘ÛÎ. 25ÙÂÌ., 0,24 /ÙÂÌ.

153

™˘Ì·Á¤˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯·ÚÙfiÓÈ 900gr, ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (fi¯È ÌÈÎÚÔ‚¤Ï Ô˘ Û¿ÂÈ) Έ‰./code

º¿ÎÂÏÔ˜ ÎÔ˘Ì› ‰È¿Ê·ÓÔ˜, 0.18mic

∞4

0 3123

03120 03121 03123 03125 03127 03131 03122 03124 03126 03128 03141

0 3121

0 3120

03141

∂‰Ò Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Â›Ó·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο!

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

XÔÓÙÚfi ÎÔ˘Ù› Ì ϿÛÙÈ¯Ô À32.5x24x1.5ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À33.5x25x3ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À33.5x25x5ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À33.5x25x8ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À33.5x25x12ÂÎ. Ú¿¯Ë ∫Ô˘Ù› ¯ÔÓÙÚfi ∞3 À43.5x32x3.5ÂÎ. Ú¿¯Ë XÔÓÙÚfi ÎÔ˘Ù› Ì ϿÛÙÈ¯Ô À36x27x4ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À36x27x7ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À36x27x10ÂÎ. Ú¿¯Ë >> >> À36x27x12ÂÎ. Ú¿¯Ë §ÔÍ‹ ÁˆÓ›· ¯ÔÓÙÚ‹ 9 ÂÎ. ηʤ, À32x25x9ÂÎ.Ú¿¯Ë

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ. 5ÙÂÌ.

1,10 1,30 1,30 1,90 2,40 2,90 1,50 2,00 2,20 2,40 1,40

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Û·˜ Ê·Î¤ÏˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ (ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÙ·Èڛ˜ Î.¿.) 10590, º¿ÎÂÏÔ˜ ÎÔ˘Ì› ‰È¿Ê·ÓÔ˜, 0.18mic, Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·, 0,42 /ÙÂÌ.

 33


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÂÙÈΤٷ˜ Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙ˘fi Û·˜

∫Ï·Û¤Ú Ï·ÛÙÈÎfi ¡∂XΔ 8/32, 5/32, 8/20

156

14 ¯ÚÒÌ·Ù·

Ï¢Îfi

Á·Ï¿˙ÈÔ

ÌÏÂ ÛÎÔ‡ÚÔ

̈‚

ÎfiÎÎÈÓÔ

ÁÎÚÈ

ΛÙÚÈÓÔ

ÎfiÎÎÈÓÔ

ÌÏÂ

Ú¿ÛÈÓÔ

ÌÔÚÓÙÒ

ƒ¿¯Ë/À„Ô˜ ÌÏ ̷‡ÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÎÚÈ Î›ÙÚÈÓÔ ÌÔÚÓÙÒ ÔÚÙÔηϛ Ï¢Îfi Á·Ï¿˙ÈÔ Ìˆ‚ ÌÏ ÛÎÔ‡ÚÔ 55mm, 5/32 18010 18011 18012 18013 18014 18015 71801 18017 18019 18021 18023 18025 75mm, 8/32 18000 18001 18002 18003 18004 18005 61801 18016 18018 18020 18022 18024

8/20 03428-03 03428-09

157

8/20 Û˘ÛÎ. 25 25

ÙÈÌ‹ 2,50 2,50

Ï·¯·Ó›

̈‚ 18038 18037

̈‚

Ï·¯·Ó› 18036 18035

Û˘ÛÎ. ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÈÌ‹ 2,50 30 1 2,50 25 1

™Ô˘Ï Ì ‰È¿Ê·Ó˜ ı‹Î˜ ƒƒ (ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ) ∑ÂÏ·Ù›Ó· ∞4 ÔχÙÚ˘Ë 23x31ÂÎ.

15971, COMIX ∑ÂÏ·Ù›Ó· ∞4 ÔχÙÚ˘Ë, Û˘ÛÎ. 20ÙÂÌ., 60microns, 2,20

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

04875 04876 04877 04878 04879 04880 04881

™Ô˘Ï Ì 10 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 20 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 30 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 40 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 60 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 80 ı‹Î˜ ™Ô˘Ï Ì 100 ı‹Î˜

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

1,80 1,60 2,20 2,70 3,60 4,70 5,30

∫Ô˘Ù› ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ ƒƒ (ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ)

¶¿¯Ô˜ 60 microns

160

15972, COMIX ∑ÂÏ·Ù›Ó· ∞4 ÔχÙÚ˘Ë, Û˘ÛÎ. 100ÙÂÌ., 40microns, 7,20

¢È·Ê·Ó‹˜ ı‹ÎË ∞4, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ

∫Ô˘Ù› ·‰Ú·ÓÔ‡˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ 50 ÎÈÏ¿

30ÂÎ.

¯ˆÚ¿ÂÈ 12 ÎÏ·Û¤Ú 8/32

XX:

03

ÌÏÂ

09

Ì·‡ÚÔ

52.5ÂÎ. Έ‰./code

34

03428-09 03428-03 Ì·‡ÚÔ ÌÏÂ

¯ˆÚ›˜ ο‰ÌÈÔ (ÂÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙÔ ¯ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜)

¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¯·ÚÙfiÓÈ 2,2mm, Â͈ÙÂÚÈο Ï·ÛÙÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜, ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰·¯Ù˘Ï›‰È & ÂÙÈΤٷ Û ‰È¿Ê·ÓË ı‹ÎË, Ú¿ÓÙÔ, ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

159

158

Ì·‡ÚÔ

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

38ÂÎ.

Û˘ÛÎ.1 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

15942-XX ∫Ô˘Ù› ·Ú¯ÂÈÔı. ∞4, À320x238x38mm, ¯ˆÚ. 35mm 1ÙÂÌ. 3,20 15974-XX ∫Ô˘Ù› ·Ú¯ÂÈÔı. ∞4, À320x238x58mm, ¯ˆÚ. 75mm 1ÙÂÌ. 6,80

04191, ∫Ô˘Ù› ·‰Ú·ÓÔ‡˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ηʤ η¿ÎÈ, 6,80


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

164

161 PPC ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ∞4, 80ÁÚ, 500ʇÏÏ·

ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› NEXT GOLD, ∞4, ∞3 90, 120, 160ÁÚ.

ÙËÏÂʈӋÛÙ ÁÈ· ÙÈ̤˜

80ÁÚ. ∞4

18381, PPC ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ∞4, 80ÁÚ, 500ʇÏÏ·, ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 ‰ÂÛÌ›‰ˆÓ

162

ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› A4 & A3, Paperline Gold, 80ÁÚ., 500Ê. °ÓˆÚ›ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›·

ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ôχ ˘„ËÏ‹˜ Ï¢ÎfiÙËÙ·˜ Û ¯ÔÓÙÚ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, 90, 120, 160, Super Whiteness 172 CIE and Brightness 100 Έ‰./code

18397, X·ÚÙ› Paperline Gold A4 80ÁÚ. 500Ê., ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 ‰ÂÛÌ›‰ˆÓ, 8 /‰ÂÛÌ.

∞3

∞4

ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈο ¯·ÚÙÈ¿

18391 18392 18393 18394 18395 18396

18398, X·ÚÙ› Paperline Gold A3 80ÁÚ. 500Ê., ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 ‰ÂÛÌ›‰ˆÓ, 16,80 /‰ÂÛÌ.

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

‰ÂÛÌ.

Next Gold A4, 90ÁÚ., premium copy paper Next Gold A4, 120ÁÚ., premium copy paper Next Gold A4, 160ÁÚ., premium copy paper Next Gold A3, 90ÁÚ., premium copy paper Next Gold A3, 120ÁÚ., premium copy paper Next Gold A3, 160ÁÚ., premium copy paper

500Ê. 500Ê. 250Ê. 500Ê. 500Ê. 250Ê.

‰ÂÛÌ./ÎÈ‚.

5 ‰ÂÛÌ. 4 ‰ÂÛÌ. 6 ‰ÂÛÌ. 5 ‰ÂÛÌ. 4 ‰ÂÛÌ. 6 ‰ÂÛÌ.

ÙÈÌ‹/‰ÂÛÌ.

9,60 12,80 10,00 19,20 25,60 20,00

ªÔÚ›Ù ӷ Û¿Ù ÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È Ó· ·›ÚÓÂÙ fiÛ˜ ‰ÂÛÌ›‰Â˜ ı¤ÏÂÙÂ, Û fiÏ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿.

SUPER PREMIUM 165

-10% ÁÈ· ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 ‰ÂÛÌ›‰ˆÓ 163

º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜

Ôχ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎfiÏÏ· ÂÏ·ÊÚ‡˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Έ‰.

35180 35181 35182 35183 35189 35184 35185 35186 35187 35188 35191

º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ʷΤÏÔ˘ ηı·Úfi

º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ.

9x13ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 9,5x18ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 16x23.5ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 20x22.5ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 27x16.5ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 18x30ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 22x29ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 23x32ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 28x40ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 31x45ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο 38x49ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο

Û˘ÛÎ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,10 0,18 0,32 0,32 0,40 0,50 0,50 0,50 0,80 0,90 1,00

Ôχ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎfiÏÏ· ÂÏ·ÊÚ‡˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Έ‰.

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ʷΤÏÔ˘ ηı·Úfi

Û˘ÛÎ.

35451 35367 35368 35369 35371 35374 35370 35372 35375 35373 33019 33020 33021

º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 11x13ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 12x16ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 15x22ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 23x21ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 20x30ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 21x28ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 23x27ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 29x41,5ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 32x46ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 40x52ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 22,5x35ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 26x38ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο º¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, 80 ÁÚ. 29x42ÂÎ. ÂÛˆÙÂÚÈο

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,08 0,14 0,22 0,28 0,30 0,30 0,36 0,60 0,70 0,90 0,40 0,50 0,60

35


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ 166

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

ŒÓÙ˘· ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘

ªÏÔÎ ÛÈÚ¿Ï «X-NOTES pad»

167

when quality meets design

00228 ¢ÈÏfiÙ˘Ë

00229 ΔÚÈÏfiÙ˘Ë

ÌÏÔÎ ÛÈÚ¿Ï 120 ÛÂÏ›‰Â˜, ÚÈÁ¤, ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ¯·ÚÙfiÓÈ 800ÁÚ., ÎÔÎÙ¤ËÏ 2 ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ÎÔÎÙ¤ËÏ Û ÔÚÙÔηϛ & ·ÛËÌ› Έ‰./code

00242 ¢ÈÏfiÙ˘Ë 00243 ΔÚÈÏfiÙ˘Ë

16107 16108 16109 16110

00234 ¢ÈÏfiÙ˘Ë 00235 ΔÚÈÏfiÙ˘Ë

168

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

ªÏÔÎ ™ÈÚ¿Ï 21x29ÂÎ., 2 ı¤Ì., ªÏÔÎ ™ÈÚ¿Ï 17x25ÂÎ., 2 ı¤Ì., ªÏÔÎ ™ÈÚ¿Ï 14x21ÂÎ., 2 ı¤Ì., ªÏÔÎ ™ÈÚ¿Ï 12x17ÂÎ., 2 ı¤Ì.,

120 ÛÂÏ. 120 ÛÂÏ. 120 ÛÂÏ. 120 ÛÂÏ.

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.. 10ÙÂÌ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

3,30 2,80 2,30 1,80

ªÏÔÎ «X-NOTES PAD»

00285 ¢ÈÏfiÙ˘Ô 00286 ΔÚÈÏfiÙ˘Ô 00277 ¢ÈÏfiÙ˘Ô 00278 ΔÚÈÏfiÙ˘Ô when quality meets design

ÌÏÔÎ 50Ê˘ÏÏÔ, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ, ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ¯·ÚÙfiÓÈ 900ÁÚ. 00158 ªÏÔÎ Ù·Ì›Ԣ Á·Ï¿˙ÈÔ Îˆ‰./code

00236 ¢ÈÏfiÙ˘Ë 00237 ΔÚÈÏfiÙ˘Ë ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

00228 ∞fi‰ÂÈÍË ∂›Ûڷ͢, 2x50Ê 00229 ∞fi‰ÂÈÍË ∂›Ûڷ͢, 3x50Ê

10x17ÂÎ. 10x17ÂÎ.

2,00 2,80

00242 ∞fi‰ÂÈÍË ∂›Ûڷ͢ ∂ÓÔÈΛԢ, 2x50Ê 00243 ∞fi‰ÂÈÍË ∂›Ûڷ͢ ∂ÓÔÈΛԢ, 3x50Ê

10x17ÂÎ. 10x17ÂÎ.

2,00 2,80

00277 ™˘ÓÔ‰. ¢È·Î›ÓËÛ˘ ∞ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, 2x50Ê 00278 ™˘ÓÔ‰. ¢È·Î›ÓËÛ˘ ∞ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, 3x50Ê

17x25ÂÎ. 17x25ÂÎ.

4,20 5,70

00234 ∞fi‰ÂÈÍË ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ, 2x50Ê 00235 ∞fi‰ÂÈÍË ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ, 3x50Ê

10x17ÂÎ. 10x17ÂÎ.

2,00 2,80

00267 ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, 2x50Ê 00268 ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, 3x50Ê

17x20ÂÎ. 17x20ÂÎ.

3,70 5,50

00236 ∞fi‰ÂÈÍË ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì º¶∞, 2x50Ê 00237 ∞fi‰ÂÈÍË ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì º¶∞, 3x50Ê

10x17ÂÎ. 10x17ÂÎ.

2,00 2,80

00285 ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ¶·Ú. ÀËÚÂÛÈÒÓ, 2x50Ê 00286 ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ¶·Ú. ÀËÚÂÛÈÒÓ, 3x50Ê

17x20ÂÎ. 17x20ÂÎ.

3,70 5,50

00321 ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, 2x50Ê

14x21ÂÎ.

3,70

6x16ÂÎ. 6x16ÂÎ. 6x16ÂÎ. 6x16ÂÎ. 6x16ÂÎ.

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

00155 00156 00157 00158 00159

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Έ‰./code

ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Ï¢Îfi, 100Ê ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ ΛÙÚÈÓÔ, 100Ê ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˙, 100Ê ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Á·Ï¿˙ÈÔ, 100Ê ªÏÔÎ Δ·Ì›Ԣ Ú¿ÛÈÓÔ, 100Ê

¶Ï‹Ú˘ Áο̷ ÂÓÙ‡ˆÓ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘. ∂ÎÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÏÔÁÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·, ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ Î·È ·Ú›ıÌËÛË.

36

16101 16102 16103 16104 16145 16146 16147 16148

169

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

ªÏÔÎ §Â˘Îfi 21x29ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ƒÈÁ¤ 21x29ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ∫·Ú¤ 21x29ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ∫·ÙÚÈÁ¤ 21x29ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ §Â˘Îfi 12x17ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ƒÈÁ¤ 12x17ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ∫·Ú¤ 12x17ÂÎ., 50 ʇÏÏ· ªÏÔÎ ∫·ÙÚÈÁ¤ 12x17ÂÎ., 50 ʇÏÏ·

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

1,30 1,40 0,80 0,80 0,80 0,90 0,50 0,50

ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÁÈ· ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜

20234, ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÁÈ· ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜, À60x30x59ÂÎ., 96 ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·›ÚÓÂÈ ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜: 15959-XX, ∫ƒ∂ª∞™Δ√π º∞∫∂§√π ∞4 243x319mm, Û˘ÛÎ. 25ÙÂÌ., 1,10 /ÙÂÌ. 03 02 01 05 08


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

170

Notes - Ì›ÓÈ ÌÏÔÎ ÛÈÚ¿Ï, ÚÈÁ¤, ÚÂÛ¿Ó

¶Ôχ ‡¯ÚËÛÙ·

173

ΔÂÙÚ¿‰È· ÚÂÛ¿Ó ÛÈÚ¿Ï next

ΔÂÙÚ¿‰È· (ÎÔÎÙ¤ËÏ 5 ¯ÚÒÌ·Ù·) ‰ÈÏfi ÛÈÚ¿Ï ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ 400ÁÚ. ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÎÙ‡ˆÛË Û ¯·ÚÙfiÓÈ ÚÂÛ¿Ó. ∫·Ê¤ ¯ÔÓÙÚfi ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ 900ÁÚ.

ÈÁ¤ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ú È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë

SUPER TIMH!

4 ÌÂÁ¤ıË Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ & ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÚÂÛ¿Ó (ÎÔÎÙ¤ËÏ 5 ¯ÚÒÌ·Ù·/̤ÁÂıÔ˜) Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο 80 ʇÏÏ· ÚÈÁ¤ Έ‰./code

01524 01525 01526 01527

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.

Ì›ÓÈ ÌÏÔÎ notes ÛÈÚ¿Ï 80ʇÏÏÔ, 10x14ÂÎ. Ì›ÓÈ ÌÏÔÎ notes ÛÈÚ¿Ï 80ʇÏÏÔ, 9x13ÂÎ. Ì›ÓÈ ÌÏÔÎ notes ÛÈÚ¿Ï 80ʇÏÏÔ, 8x12ÂÎ. Ì›ÓÈ ÌÏÔÎ notes ÛÈÚ¿Ï 80ʇÏÏÔ, 7x10ÂÎ.

20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1,00 0,90 0,80 0,70

ªÏÔÎ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ Ì ÂÚÊÔÚ¤ (ÚÈÁ¤ ‹ Ï¢Îfi)

171

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚÈÁ¤ ‹ Ï¢Îfi, 80ʇÏÏ·

Έ‰./code

02986 02987 02988 02989 02990 02991 02992 02993 02995 02994

174

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 17x25ÂÎ. 2ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 17x25ÂÎ. 3ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 17x25ÂÎ. 4ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 17x25ÂÎ. 5ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 21x29ÂÎ. 2ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 21x29ÂÎ. 3ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 21x29ÂÎ. 4ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 21x29ÂÎ. 5ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next ÚÂÛ¿Ó, 5 ¯ÚÒÌ·Ù· 12x17ÂÎ. 2ı ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. next Ì›ÓÈ ÛÈÚ¿Ï, 8x12ÂÎ., 70 ʇÏÏ·

Û˘ÛÎ.1 Û˘ÛÎ.2 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

1,80 2,40 3,10 3,60 2,60 3,50 4,30 5,00 1,30 0,90

Colors flexi

ªÏÔÎ ÂÚÊÔÚ¤ ÚÈÁ¤ Έ‰.

03770 03771 03772

Û¯‹Ì·

ʇÏÏ·

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

20x29 16,5x24 11x16.5

80Ê. ÚÈÁ¤ 80Ê. ÚÈÁ¤ 80Ê. ÚÈÁ¤

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

3,00 2,20 1,80

ªÏÔÎ ÂÚÊÔÚ¤ Ï¢Îfi Έ‰.

03773 03774 03775

172

Û¯‹Ì·

ʇÏÏ·

20x29 80Ê. Ï¢Îfi 16,5x24 80Ê. Ï¢Îfi 11x16.5 80Ê. Ï¢Îfi

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

2,60 2,00 1,50

Ì ÂÚÊÔÚ¤, ÁÈ· Ó· ÛΛ˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ù· ʇÏÏ·

Έ‰./code

02842 02843 02844 02996

∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ¯·ÚÙ¿ÎÈ· Scripti

175

04702, SCRIPTI ∞˘ÙÔÎ. ΛÙÚÈÓÔ 76x51mm, 100 ʇÏÏ·, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,60 /ÙÂÌ.

04703, SCRIPTI ∞˘ÙÔÎ. ΛÙÚÈÓÔ 76x76mm, 100 ʇÏÏ·, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,70 /ÙÂÌ.

04708, ∞˘ÙÔÎfiÏ. ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· 400 ʇÏÏ·, 76x76 ÂÎ., Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 3,20 /ÙÂÌ.

04704, SCRIPTI ∞˘ÙÔÎ. ΛÙÚÈÓÔ 76x102mm, 100 ʇÏÏ·, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 1,20 /ÙÂÌ. 04706, ∞˘ÙÔÎ. ‰È·Ê·Ó›˜ ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜ 12x48mm, Û 5 ʈÛÊÔÚÔ‡¯· ¯ÚÒÌ·Ù·, Û˘ÛÎ.24ÛÂÙ, 0,90 /ÛÂÙ

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ ÙÂÙÚ. COLORS 360o, 21x29ÂÎ., 192ÛÂÏ., 2ıÂÌ. ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. COLORS 360o, 17x25ÂÎ., 192ÛÂÏ., 2ıÂÌ. ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. COLORS 360o, 14x21ÂÎ., 192ÛÂÏ., 2ıÂÌ. ¡∂XΔ ÙÂÙÚ. COLORS 360o, 12x17ÂÎ., 192ÛÂÏ., 2ıÂÌ.

Û˘ÛÎ. ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

4,40 3,50 2,90 2,40

∫‡‚ÔÈ & ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ʇÏÏ· ·‚Ô˘ 01028, º‡ÏÏ· ·‚Ô˘ ÎÔÏÏËÙ¿ ÏÂ˘Î¿ 9x9ÂÎ., 750 Ê., 2

01033, º‡ÏÏ· ·‚Ô˘ ÎÔÏÏËÙ¿ Ôχ¯ÚˆÌ· 9x9ÂÎ., 500Ê., 2,50

∫‡‚Ô˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi˜ ÎÔÏÏËÙfi˜ XXL CUBE 500 ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿, ÎÔÏÏËÙ¿ ʇÏÏ· ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ 10.5x10ÂÎ., ‰ÂÓ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ı‹ÎË. X·ÚÙ› 80ÁÚ. 01060, XXL CUBE ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi˜ ·‚Ô˜ 10x10.5x5.5ÂÎ., 500Ê., Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ., 2,50 /ÙÂÌ.

37


¢È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ˘Ïfi - ÌÔχ‚È· 176

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

X·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi 160ÁÚ., ∞4 & ∞3, 125Ê.

179

√ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÌÔχ‚È Ì ۂ‹ÛÙÚ· ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi

¡∂√ 125 ʇÏÏ· ÎÔÎÙ¤ËÏ 5 ¯ÚÒÌ·Ù· x 25 ʇÏÏ· ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ

ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ™X√§∂π∞ HOME OFFICE, B2B

¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË UV LED 0,24 /¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 120

(1 ·Î¤ÙÔ, 5¯ÚÒÌ·Ù·) 1000ÙÂÌ. Ì ÌÔÓfi¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË 240 ‹ Ì ¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË 480

∞4 & A3

15452, ïéêïëïãéêü ìïëýâé ìå óâÞóôñá 18xø0.8åê., Û˘ÛÎ. 50ÙÂÌ. 0,12 /ÙÂÌ.

A4 09031, X·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜, ∞4, 160ÁÚ., 125 Ê., ÎÔÎÙ¤ËÏ 5¯ÚÒÌ·Ù·, 6,50 /·Î¤ÙÔ

ÁÈ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, ÂÎÙ˘ÒÛË ÂÙÈÎÂÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜

177

180

ªË¯·ÓÈÎfi ÌÔχ‚È 0.5mm & 0.7mm ¡∂XΔ

A3 09032, X·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜, ∞3, 160ÁÚ., 125 Ê., ÎÔÎÙ¤ËÏ 5¯ÚÒÌ·Ù·, 13 /·Î¤ÙÔ

X·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi 80ÁÚ., ∞4 (ÎÔÎÙ¤ËÏ 10 ¯ÚÒÌ.) PAPERLINE 250 ʇÏÏ· ÎÔÎÙ¤ËÏ 10 ¯ÚÒÌ·Ù· x 25 ʇÏÏ· ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ

30297, Next Ì˯·ÓÈÎfi ÌÔχ‚È 0.5mm, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,90 /ÙÂÌ. 30298, Next Ì˯·ÓÈÎfi ÌÔχ‚È 0.7mm, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,90 /ÙÂÌ.

181

™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÏÈ

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi -03

-09

250 ʇÏÏ· ÎÔÎÙ¤ËÏ 10 ¯ÚÒÌ·Ù· x 25 ʇÏÏ· ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ

-02

Ôχ ¤Í˘ÓÔ ÚÔ˚fiÓ

ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· HOME OFFICE & B2B

-05

(1 ·Î¤ÙÔ, 10¯ÚÒÌ·Ù·)

∫fiÛÙÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ 0,12 /ÙÂÌ., ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 60

09020, ŒÁ¯ÚˆÌÔ ¯·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜ Paperline, ∞4, 80ÁÚ., 250 Ê., ÎÔÎÙ¤ËÏ 10 ¯ÚÒÌ·Ù·, ÎÈ‚ÒÙÈÔ 10·Î., 6,50 /·Î¤ÙÔ

30218-XX, ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÔ˘Ì› 1,0mm. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ··Ï‹ ÁÚ·Ê‹. ªÂ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÏ¿ÓÈ. XÚÒÌ· ÁÚ·Ê‹˜: ÌÏÂ, ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ./¯ÚÒÌ·, 0,18 /ÙÂÌ.

178

ªÔχ‚È· Flash HB Ì ۂ‹ÛÙÚ· ¡∂XΔ 182

™Ù˘Ïfi Î·È touch pen Ï·ÛÙÈÎfi -02

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi -17

ÌfiÓÔ

15

ÏÂÙ¿ ÙÔ ÌÔχ‚È

27767, NEXT ªÔχ‚È· Flash HB Ì ۂ‹ÛÙÚ·, 3 ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÔÎÙ¤ËÏ, ·Î. 12ÙÂÌ. 1,80

38

™Ù˘Ïfi Î·È touch pen Ï·ÛÙÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜ Ì ÔıfiÓË ·Ê‹˜ fiˆ˜ tablet, smartphone, pda, gps, ÊÔÚËÙ¤˜ ÎÔÓÛfiϘ ÎÏ. XÚÒÌ· ÁÚ·Ê‹˜: ÌÏÂ. 22259-XX, ™Ù˘Ïfi Î·È touch pen Ï·ÛÙÈÎfi, Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ./¯ÚÒÌ·, 0,50 /ÙÂÌ.


¢È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ˘Ïfi

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

183

¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÔ˘Ì›

185

™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ ¡∂XΔ 1mm ÌfiÓÔ

XX:

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

12§ ÙÔ ÛÙ˘Ïfi

09

Ì·‡ÚÔ

03

ÌÏÂ

30210-XX, ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ classic ¡∂XΔ 1mm, ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ., 0,14 /ÙÂÌ.

186

™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ ¡∂XΔ, ÌÏÂ

Ôχ ηÏfi ÛÙ˘Ïfi, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜

anyball 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿¯Ë ÁÚ·Ê‹˜ XX:

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

ÁÚ¿ÊÂÈ Ù¤ÏÂÈ·!

03

ÌÏÂ

- Ì ÎÔ˘Ì›

ÌfiÓÔ

- ·Ù¿˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› & ÁÚ¿ÊÂȘ

¡∂√

- ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È

¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË UV LED 0,24 /¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 120

ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··Ï‹ ÁÚ·Ê‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÏ¿ÓÈ

30211-XX, ¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÔ˘Ì› 0.5mm, ÎÔ˘Ù› 12ÙÂÌ., 0,30 /ÙÂÌ. 30280-XX, ¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÔ˘Ì› 0.7mm, ÎÔ˘Ù› 12ÙÂÌ., 0,30 /ÙÂÌ. 30212-XX, ¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÎÔ˘Ì› 1mm, ÎÔ˘Ù› 12ÙÂÌ., 0,30 /ÙÂÌ.

184

XX:

14§ ÙÔ ÛÙ˘Ïfi 02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

03

ÌÏÂ

30200-XX, ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ ¡∂XΔ 1mm, ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ., 0,14 /ÙÂÌ.

187. ™Ù˘Ïfi ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο

¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi gel pen Ì ÎÔ˘Ì› 0.7mm ¢30200-03, ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ ¡∂XΔ 1mm, ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ., 0,14 /ÙÂÌ.

∫·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi

1000ÙÂÌ. ÌÏ ÛÙ˘Ïfi, Ì ÌÔÓfi¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË 260

09260

09262

09261

09259

XX:

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

03

ÌÏÂ

íÝï

30217-XX ™Ù˘Ïfi ‰È·ÚΛ·˜ 1mm, ÌÏ ÁÚ·Ê‹˜, Û˘ÛÎ.50ÙÂÌ., 0,12 /ÙÂÌ.

- Ì ÎÔ˘Ì› - ·Ù¿˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› & ÁÚ¿ÊÂȘ

∫·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi

- ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··Ï‹ ÁÚ·Ê‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÏ¿ÓÈ

30213-XX, ¡∂XΔ ™Ù˘Ïfi gel pen Ì ÎÔ˘Ì› 0.7mm, ÎÔ˘Ù› 12ÙÂÌ., 0,40 /ÙÂÌ. ÛÙ˘Ïfi GEL Û SUPER TIMH! 30900-XX ™Ù˘Ïfi ballpoint Ì ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ ÛÒÌ·, (ÌÏ ÁÚ·Ê‹), Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 0,32 /ÙÂÌ.

√ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ˘Ïfi, ÛÒÌ· ·fi ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ ¯·ÚÙfiÓÈ

39


¢È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ˘Ïfi 188

™Ù˘Ïfi - touch pen 13xø0,6ÂÎ.

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

SUPER ÙÈÌ‹!

190

ª·Úη‰fiÚÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ¡∂XΔ

-02

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi

-03

-05

-09

-15 XX:

-06

01

ΛÙÚÈÓÔ

05

Ú¿ÛÈÓÔ

03

ÌÏÂ

12 ÚÔ˙

13

ÔÚÙÔηϛ

30203-XX, ¡ext fluo ʈÛÊ. Ì·Úη‰fiÚÔ˜, Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 0,50 /ÙÂÌ.

-00

191

ª·Úη‰fiÚÔ˜ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î· Â·Ó·ÁÂÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜

-17

-18

™Ù˘Ïfi Ì ÌÏ ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È touch pen. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜ Ì ÔıfiÓË ·Ê‹˜ fiˆ˜ tablet, smartphone, pda, gps, ÊÔÚËÙ¤˜ ÎÔÓÛfiϘ ÎÏ. ÕÚÈÛÙË Û¯¤ÛË ÙÈÌ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

¡∂√ ¤Á¯ÚˆÌË „ËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË UV LED 0,24 /¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 120

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi. ªÔÓfi¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË 0,12 /¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 120 ŒÁ¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË 0,24 /¿ÙËÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 120

XX:

22205-XX, ™Ù˘Ïfi - touch pen 13xØ0,6ÂÎ., Û˘ÛÎ. 6ÙÂÌ./¯ÚÒÌ·, 0,44 /ÙÂÌ.

189

™Ù˘Ïfi˜ 4 ¯ÚÒÌ·Ù· ¡∂XΔ

30295, Next ÛÙ˘Ïfi ÙÂÙÚ¿¯ÚˆÌÔ 4 Û 1, ̇ÙË 1mm, Û˘ÛÎ.10ÙÂÌ., 0,50 /ÙÂÌ.

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

03

ÌÏÂ

30293-XX, Next Ì·Úη‰fiÚÔ˜ Ï¢ÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÏË Ì‡ÙË, Â·Ó·ÁÂÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,60 /ÙÂÌ.

192

Next ‰ÈÏfi˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜

Next ‰ÈÏfi˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·‡ÚÔ˜, Ì ‰‡Ô ̇Ù˜, Fine 0,6mm Î·È Medium 1mm ÁÈ· CD/DVD Î·È ¿ÏÏ·. ªÂ ¤Ó· Ì·Úη‰fiÚÔ ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È ¯ÔÓÙÚ¿ Î·È ÏÂÙ¿. ∞‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜. ¢ÂÓ ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÂÙ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ Î·¿ÎÈ. °Ú¿ÊÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ: ¯·ÚÙ›, ÊÈÏÌ, foil, Á˘·Ï›, ÔÚÛÂÏ¿ÓË Î·È CD/DVD. Easy cap. ªË ÙÔÍÈÎfi ÌÂÏ¿ÓÈ. 31563, Next ‰ÈÏfi˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ ÁÈ· CD/DVD Ì·‡ÚÔ˜ 0,6mm & 1mm, Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 0,50 /ÙÂÌ.

40


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

193

∞ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂȘ

196

∞ÚÈıÌÔÌ˯·Ó¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ

·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ (Ù‡Ô˘ lumocolor), ·ÎÚÈ‚¤˜ ¿¯Ô˜ ÁÚ·Ê‹˜. ÁÚ¿ÊÂÈ Û ÊÈÏÌ, foil, Ï·ÛÙÈÎfi, ηԢÙÛÔ‡Î, ̤ٷÏÏÔ, Á˘·Ï› & ÔÚÛÂÏ¿ÓË 29540

29538

29539

XX: Έ‰./code

29538-XX 29539-XX 29540-XX 29541-XX

194

03

ÌϤ

29541

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

29953, CASINE ∫ÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ 8 „ËÊ›ˆÓ, 15x10x3ÂÎ., 7,20

29955, CASINE ∫ÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ ÙÛ¤˘ 10x6x1ÂÎ., 8 „ËÊ›ˆÓ, 3,90

05

Ú¿ÛÈÓÔ

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

∞ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ small 0.3mm ∞ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ fine 0.6mm ∞ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ medium 1mm ∞ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˜ large 1-3mm

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ. 10ÙÂÌ.

0,70 0,70 0,70 0,70

197

¢ÈÔÚıˆÙÈο

ª·Úη‰fiÚÔ˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ¡∂XΔ

29800, μALUNE ¢ÈÔÚıˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· 5mm x 8m, ÛÙ·ÓÙ 20ÙÂÌ., 1,30 /ÙÂÌ.

198

Next ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ˘ÁÚfi 12ml. ÕÚÈÛÙË ÂÈÎ·Ï˘ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÂÁÓÒÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. 31562, Next ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ˘ÁÚfi 12ml, Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ. 0,50 /ÙÂÌ.

NEXT ÎfiÏÏ· stick 21gr & Û‚‹ÛÙÚ· Ï¢΋

ÌË ÙÔÍÈ΋ XX:

02

ÎfiÎÎÈÓÔ

09

Ì·‡ÚÔ

03

ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Û¯ÔÏ›·, ÓËÈ·ÁˆÁ›·

ÌÏÂ

30292-XX, Next Ì·Úη‰fiÚÔ˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ˜ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÏË Ì‡ÙË, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 0,50 /ÙÂÌ.

195

ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ï‡Ù˜

™Ù˘Ïfi Ì ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÁÎÈÛ¤)

31568, Next ÎfiÏÏ· stick 21gr., Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 0,60 /ÙÂÌ.

199

™˘ÚÚ·ÙÈÎfi,

¡ext Û‚‹ÛÙÚ· Ï¢΋. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· οı هÔ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Î·È Í˘ÏÔÌÔÁÈ¿˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¯¿ÚÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. 31564, Next Û‚‹ÛÙÚ· Ï¢΋ 6.2x2.1x1.1ÂÎ., 0,30 /ÙÂÌ. 31565, Next Û‚‹ÛÙÚ· Ï¢΋ 4x1,8x1ÂÎ., 0,20 /ÙÂÌ.

12 ʇÏψÓ

ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ 3 ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÂÏ¿ÓÈ·

30296, ™Ù˘Ïfi ÁÈ· ÁÎÈÛ¤ Ì·‡ÚÔ Ì ÌÏ ÌÂÏ¿ÓÈ, 1,20

ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÚÚ·Ê‹˜: 12 ʇÏÏ· 80ÁÚ. ¢¤¯ÂÙ·È ™‡ÚÌ·Ù·: ¡Ô.10, ¢È¿ÛÙ·ÛË: 12x5ÂÎ. 28806, ™˘ÚÚ·ÙÈÎfi 12 ʇÏψÓ, Ì‹ÎÔ˜ 113mm, Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 2,40 /ÙÂÌ.

41


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ 200

™˘ÚÚ·ÙÈÎfi,

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

204

16 ʇÏψÓ

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi ∂ÁÁ‡ËÛË ÂÊãfiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜

μ·ÚÈ¿˜ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi. ª¤ÁÂıÔ˜ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ 24/6-8mm & 26/6-8mm. ∂Í ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ. ÕÊı·ÚÙÔ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË.

ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÚÚ·Ê‹˜: 16 ʇÏÏ· 80ÁÚ. ¢¤¯ÂÙ·È ™‡ÚÌ·Ù·: 24/6, 26/6, ¢È¿ÛÙ·ÛË: 18x6.5ÂÎ. 28807, ™˘ÚÚ·ÙÈÎfi 16 ʇÏψÓ, Ì‹ÎÔ˜ 176mm, Û˘ÛÎ.3ÙÂÌ., 5,40 /ÙÂÌ.

201

20210, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi, 16

∞ÔÛ˘ÚÚ·ÙÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 205

æ·Ï›‰È·

æ·Ï›‰È 16 ÂÎ.

æ·Ï›‰È 17 ÂÎ.

04740, AÔÛ˘ÚÚ·ÙÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi, Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

202

¢È·ÎÔÚÂ˘Ù‹˜ ÁÚ·Ê›Ԣ,

10 ʇÏψÓ

super ÙÈÌ‹ 28945, æ·Ï›‰È 16ÂÎ.,1,10

206

35035, æ·Ï›‰È 17ÂÎ., 0,80

∫Ô›‰È ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘

πηÓfiÙËÙ· ÙÚ˘‹Ì·ÙÔ˜ 10 ʇÏÏ·. M‹ÎÔ˜: 102mm, ¯ÚÒÌ· Ì·‡ÚÔ ¢È¿ÛÙ·ÛË: 10.5x5.5x5ÂÎ.

28801, ¢È·ÎÔÚÂ˘Ù‹˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 10 ʇÏψÓ, Û˘ÛÎ. 3ÙÂÌ., 2,60 /ÙÂÌ.

203

16091, ∫Ô›‰È 16ÂÎ. Ì‹ÎÔ˜, ¿¯Ô˜ ÏÂ›‰·˜ 50mic, Û˘ÛÎ.12ÙÂÌ., 2,20 /ÙÂÌ.

μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÛÎÏ‹ÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË

™‡ÚÌ·Ù· Û˘ÚÚ·ÙÈÎÒÓ 207

§·ÛÙȯ¿ÎÈ· ÌÔÓfi¯ÚˆÌ· ÎÔ˘Ù› 50gr

∫·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›· 1 ÎÈÏÔ‡. www.allforoffice.gr

Έ‰./code

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

04750 04751 04752

™‡ÚÌ·Ù· ¡Ô 24/6 ™‡ÚÌ·Ù· COMIX ¡Ô 10-1ª ™‡ÚÌ·Ù· ¡Ô 2000 64

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

10ÙÂÌ. 20ÙÂÌ. 20ÙÂÌ.

0,45 0,32 0,32

42

19333 19334 19335 19336

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ §¿ÛÙÈ¯Ô ÌÔÓfi¯ÚˆÌÔ 25mm ÎÔ˘Ù› 50gr, ¡Ô3 ¡∂XΔ §¿ÛÙÈ¯Ô ÌÔÓfi¯ÚˆÌÔ 40mm ÎÔ˘Ù› 50gr, ¡Ô6 ¡∂XΔ §¿ÛÙÈ¯Ô ÌÔÓfi¯ÚˆÌÔ 50mm ÎÔ˘Ù› 50gr, ¡Ô8 ¡∂XΔ §¿ÛÙÈ¯Ô ÌÔÓfi¯ÚˆÌÔ 65mm ÎÔ˘Ù› 50gr, ¡Ô10

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

1ÎÔ˘Ù› 1ÎÔ˘Ù› 1ÎÔ˘Ù› 1ÎÔ˘Ù›

10 ÎÔ˘ÙÈ¿ 10 ÎÔ˘ÙÈ¿ 10 ÎÔ˘ÙÈ¿ 10 ÎÔ˘ÙÈ¿

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1,30 1,30 1,30 1,30


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

208

¶ÈÓ¤˙˜, ·Ú·Ì¿Ó˜, Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, ηÚÊ›ÙÛ˜

NEXT Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘

210

‰ÂÌ¿ÙˆÓ 16922, ¶ÈÓ¤˙˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ 11mm, ÎÔ˘Ù› 100ÙÂÌ., Û˘ÛÎ. 12 ÎÔ˘ÙÈ¿, 1,10 /ÎÔ˘Ù›

ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÊÈÏÌ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘, ηʤ ‹ ‰È¿Ê·ÓÔ

Έ‰./code

16924, ¶·Ú·Ì¿Ó˜ 38mm, ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ., Û˘ÛÎ. 12 ÎÔ˘ÙÈ¿, 1 /ÎÔ˘Ù›

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2 ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

1ÚÔÏfi 1ÚÔÏfi 1ÚÔÏfi 1ÚÔÏfi

6 ÚÔÏ¿ 6 ÚÔÏ¿ 6 ÚÔÏ¿ 6 ÚÔÏ¿

26160 26161 26162 26163

NEXT Ù·ÈÓ›· ƒƒ ηʤ 66m Ì‹ÎÔ˜ x 38mm Ï¿Ù., 52mic NEXT Ù·ÈÓ›· ƒƒ ηʤ 66m Ì‹ÎÔ˜ x 48mmÏ¿Ù., 52mic NEXT Ù·ÈÓ›· ƒƒ ‰È¿Ê·ÓË 66m Ì‹ÎÔ˜ x 38mm Ï¿Ù., 52mic NEXT Ù·ÈÓ›· ƒƒ ‰È¿Ê·ÓË 66m Ì‹ÎÔ˜ x 48mm Ï¿Ù., 52mic

211

NEXT ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ‰È¿Ê·ÓË (ÛÂÏÔÙ¤˚)

1,60 1,80 1,70 2,00

∞ã ÔÈfiÙËÙ·˜ 12986, ™ÂÙ ÈÓ¤˙˜, Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, È¿ÛÙÚ˜, Û˘ÛÎ. 3ÙÂÌ., 1,60 /blister

10880, ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ 78mm (ÎÔ˘Ù› 50ÙÂÌ.), 2,70 Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

1ÚÔÏfi 12 ÚÔÏ¿ 1ÚÔÏfi 10 ÚÔÏ¿ 1ÚÔÏfi 8 ÚÔÏ¿ 1ÚÔÏfi 10 ÚÔÏ¿

26150 26151 26152 26153

NEXT ÎÔÏ.Ù·ÈÓ. 33m Ì‹ÎÔ˜ x 12mm Ï¿Ù., 45mic NEXT ÎÔÏ.Ù·ÈÓ. 33m Ì‹ÎÔ˜ x 15mm Ï¿Ù., 45mic NEXT ÎÔÏ.Ù·ÈÓ. 33m Ì‹ÎÔ˜ x 19mm Ï¿Ù., 45mic NEXT ÎÔÏ.Ù·ÈÓ. 66m Ì‹ÎÔ˜ x 15mm Ï¿Ù., 45mic

212

«πnvisible Tape» ·fiÚ·ÙË ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

0,26 0,30 0,44 0,76

10538, ∫·ÚÊ›ÙÛ˜, Û˘ÛÎ. 12ÙÂÌ., 1,40

209

¶È¿ÛÙÚ· Ì·‡ÚË ·fiÚ·ÙË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ʈÙÔÙ˘›Â˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ¿Óˆ Ù˘ ÂȉÈ΋ ÁÈ· Û¯¤‰È·, ̷ΤÙ˜, ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ ÂÁÁڿʈÓ

04789

04786

26154, Next ·fiÚ·ÙË ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· 18¯ÈÏ x25Ì./40mic, 0,80 /ÙÂÌ.

04785

213

∫ÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ı‹ÎË

04787 04788

Έ‰./code

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

04785 04786 04787 04788 04789

ª·‡ÚË È¿ÛÙÚ· 19mm, 12¿‰· ª·‡ÚË È¿ÛÙÚ· 25mm, 12¿‰· ª·‡ÚË È¿ÛÙÚ· 32mm, 12¿‰· ª·‡ÚË È¿ÛÙÚ· 41mm, 12¿‰· ª·‡ÚË È¿ÛÙÚ· 51mm, 12¿‰·

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

12ÙÂÌ. 12ÙÂÌ. 12ÙÂÌ. 12ÙÂÌ. 12ÙÂÌ.

1,00 1,40 1,40 2,60 3,60

21740, ∫ÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ı‹ÎË, 12mm x 33m, ÛÙ·ÓÙ 15ÚÔÏ¿, 0,90 /ÚÔÏfi

43


∂›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ 214

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

Δ·Èӛ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Δ·ÈÓ›· ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ÁÔ˘Û· ÂÈÛ΢‹ ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. ∂Ӊ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÎÏ. ∂›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹, ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë Î·È Â‡ÎÔÏË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. °È· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

215

∫fiÏϘ ‰È¿ÊÔÚ˜

26807, Bostik ÎfiÏÏ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20ml, 2,40

26808, Bostik ‚ÂÓ˙ÈÓfiÎÔÏÏ· Ì ‚¿ÛË ‰È·Ï‡Ù˜, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 50ml, 3,60

26809, Bostik ÔÏ˘Ô˘ÚÂı·ÓÈ΋ ÎfiÏÏ· ÁÈ· ‰¤ÚÌ·Ù·, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20ml, 3,20

26810, Bostik ÎfiÏÏ· ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË Ê˘ÛÈÎfi Ï·Ù¤Í, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20ml, 4,90

26811, Bostik ÎfiÏÏ· ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ Ï·ÛÙÈο, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20ml, 4,40

26812, Bostik ÎfiÏÏ· ÁÈ· ̷Ϸο Ï·ÛÙÈο, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20ml, 4,30

26813, Bostik Ú¢ÛÙ‹ ΢·ÓÔ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ÎfiÏÏ·, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 3gr, 2,50

26814, Bostik Ú¢ÛÙ‹ ΢·ÓÔ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ÎfiÏÏ· gel, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 3gr, 3,10

26815, Bostik ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfi ˘ÂډȷʷÓÔ, Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ 20gr, 9,40

26816, Bostik ÂÔÍÂȉÈ΋ ÎfiÏÏ· ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 3gr, 5

26817, Bostik ÂÔÍÂȉÈ΋ ÎfiÏÏ· ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 25ml, 8

26818, Bostik ÂÔÍÂȉÈ΋ ÎfiÏÏ· Ûȉ‹ÚÔ˘ ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ 25ml, 9,80

26800, Bostik ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË Ù·ÈÓ›· 50mm x 10m ÁÎÚÈ, 2,80

Δ·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎfiÏÏËÛË Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ¯·ÏÈÒÓ Û ÌË ·ÔÚÚÔÊËÙÈο ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚfiÛÊ˘ÛË Ì ÂÊÂÏ΢ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË 5¡/25mm. ∞ÓÙÔ¯‹ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· -200C ¤ˆ˜ +700C. 26801, Bostik Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ÌÔΤٷ˜ 38mm x 5m, 1,40 26802, Bostik Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ÌÔΤٷ˜ 38mm x 10m, 2,60

Δ·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·ÊÚÒ‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡ PE, ÁÈ· ÙË ÛÙÂÚ¤ˆÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙÔ Û›ÙÈ ÎÏ. 26803, Bostik Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ·ÊÚÒ‰Ë ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 19mm x 5m x 0,8mm, 3,60 26804, Bostik Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ·ÊÚÒ‰Ë ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 19mm x 10m x 0,8mm, 4,80

Δ·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ªÂ ·ıfiÚ˘‚Ô ÍÂÙ‡ÏÈÁÌ· Î·È ‹È· ÔÛÌ‹. ∞ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÙË Á‹Ú·ÓÛË.

26805, Bostik Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ·ıfiÚ˘‚Ë 50mm x 60m ηʤ, 2,70

Δ·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ªÂ ·ıfiÚ˘‚Ô ÍÂÙ‡ÏÈÁÌ· Î·È ‹È· ÔÛÌ‹. ∞ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÙË Á‹Ú·ÓÛË.

26806, Bostik Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ·ıfiÚ˘‚Ë 50mm x 60m ‰È¿Ê·ÓË, 2,70

44


∂›‰Ë Û˘Û΢·Û›·˜

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

216

218

∫Ô˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ (2-5ÂÎ.)

∫Ô˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂηÙÔÛÙ¿ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ & ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (500ÙÂÌ.+)

ªÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 2, 3, 4, 5 ÂÎ.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ & ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (500ÙÂÌ.+)

·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÎÔ˘Ù› ·fi ÌÈÎÚÔ‚¤ÏÂ, ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· e-shop Î·È ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û·˜. Œ¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ·È. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ‹ ÙÛ¤ÚÎÈ.

¶Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÎÔ˘Ù› ·fi ÌÈÎÚÔ‚¤ÏÂ, ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· e-shop Î·È ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û·˜. Δ·¯‡Ù·ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· ‹ ÙÛ¤ÚÎÈ. Œ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÈÎÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (·fi 2 ¤ˆ˜ 5 ÂηÙÔÛÙ¿).

Έ‰./code Έ‰./code

27570 27571 27572 27573

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

Û˘ÛÎ.

¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·Ê. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 18x26x2-5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·Ê. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 24x31x2-5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·Ê. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 26x36x2-5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·Ê. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 36x49x2-5ÂÎ. ‡„Ô˜

10 10 10 10

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

20801 20802 20803

0,80 1,00 1,30 1,50

219 217

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞5+, 15,5x23x3.5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ μ5+, 18.5x27x3.5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞4+, 24x32x3.5ÂÎ. ‡„Ô˜

220

Û˘ÛÎ.1

Û˘ÛÎ.2

¡∂XΔ ∫Ô˘Ù› ∞5+, Y26x19x3ÂÎ. Ú¿¯Ë ¡∂XΔ ∫Ô˘Ù› ∞4+, Y31x22x3ÂÎ. Ú¿¯Ë ¡∂XΔ ∫Ô˘Ù› ∞4+, Y31x22x5ÂÎ. Ú¿¯Ë ¡∂XΔ ∫Ô˘Ù› μ4+, Y36x26x3ÂÎ. Ú¿¯Ë

1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ. 1ÙÂÌ.

6ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 6ÙÂÌ. 6ÙÂÌ.

0,70 0,80 0,90

·ÛÊ¿ÏÂÈ·

K§∂π™πª√ ∞™º∞§∂π∞™ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›·), Ë ÔÔ›·, ·Ó ÛÎÈÛÙ›, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ·ÓÔ›¯ÙËΠÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

10 10 10

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ & ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (500ÙÂÌ.+)

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ & ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (500ÙÂÌ.+)

03187 03189 03191 03193

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

∫Ô˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‡„Ô˘˜ 7 ÂηÙÔÛÙ¿

∫Ô˘Ù› ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ - Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛ˘

Έ‰./code

Û˘ÛÎ.

¶Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÎÔ˘Ù› ·fi ÌÈÎÚÔ‚¤ÏÂ, ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· e-shop Î·È ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û·˜. Œ¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ·È. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ‹ ÙÛ¤ÚÎÈ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

Έ‰./code

0,80 0,90 1,00 1,10

20806 20807 20808

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞5+, 14x21x7ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ μ5+, 19x27x7ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞4+, 24x36x7ÂÎ. ‡„Ô˜

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

10 10 10

0,80 0,90 1,20

∫Ô˘ÙÈ¿ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (·ÔÛÙÔÏÒÓ e-shop) ·fi ÌÈÎÚÔ‚¤Ï 500ÁÚ./m2 15,5x18x4ÂÎ. ‡„Ô˜ 15,5x23x8ÂÎ. ‡„Ô˜

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȉÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· 500ÙÂÌ.+

15,5x29x3,5ÂÎ. ‡„Ô˜ ÎÔ˘Ù› ·Ô˘ÙÛÈÒÓ 20,5x32.5x11,5ÂÎ. ‡„Ô˜ 20,5x32.5x11,5. ÂÎ. ‡„Ô˜ Ì ÙÚ‡· ÎÔ˘Ù› ÚÔ‡¯ˆÓ 34x37,5x8ÂÎ. ‡„Ô˜

¶Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÎÔ˘Ù› ·fi ÌÈÎÚÔ‚¤ÏÂ, ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· e-shop Î·È ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û·˜. Œ¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ·È. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ‹ ÙÛ¤ÚÎÈ.

Έ‰./code

20809 20810 20811 20812 20813 20814 20815 20816

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 15,5x18x4ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 15,5x23x8ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 15,5x29x3,5ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 20,5x32.5x11,5ÂÎ. ‡„Ô˜ (·Ô˘ÙÛÈÒÓ) ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 20,5x32.5x11,5. ÂÎ. ‡„Ô˜ (·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ì ÙÚ‡·) ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 34x37,5x8ÂÎ. ‡„Ô˜ (ÚÔ‡¯ˆÓ) ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 12x12x11ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ÎÔ˘Ù› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, 44x30x10ÂÎ. ‡„Ô˜ (ÚÔ‡¯ˆÓ)

Û˘ÛÎ.

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.

10 10 10 10 10 10 10 10

0,80 1,20 1,00 1,80 1,80 1,80 1,00 2,30

ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÎÔ˘Ù› ·Ô˘ÙÛÈÒÓ (ÙÚ‡·) ÎÔ˘Ù› ÚÔ‡¯ˆÓ 44x30x10ÂÎ. ‡„Ô˜

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË ÎÔ˘ÙÈÒÓ ÛÙÔ site Ì·˜

12x12x11ÂÎ. ‡„Ô˜

45


∂›‰Ë Û˘Û΢·Û›·˜ 221

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· 3Ê˘ÏÏ· & 5Ê˘ÏÏ· Έ‰./code

∫·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Û˘Û΢·Û›·˜.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ & ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (500ÙÂÌ.+)

70863 70868 70864 70860 70865 70855 70857 70856 70859 70858 70866 70867

222

íÝï

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜/description

X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· 3Ê˘ÏÏ· (350ÁÚ./Ù.Ì.) ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞4, 22x31x15 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞4, 32x23x13 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ μ4, 26x36x15 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞4, 21.5x30.2x29.5 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞3, 31x43x15 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ μ4, 25x35x25 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞3, 30x43x30 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ μ3, 35x50x25 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ ∞2, 60x40x30 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 3Ê˘ÏÏÔ μ2, 50x75x26 ÂÎ. ‡„Ô˜ X·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· 5Ê˘ÏÏ· (‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 550ÁÚ./Ù.Ì.) ¡∂XΔ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 5Ê˘ÏÏÔ μ3, 36x51x30 ÂÎ. ‡„Ô˜ ¡∂XΔ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ 5Ê˘ÏÏÔ ~ ∞2, 40x60x30 ÂÎ. ‡„Ô˜

Û˘ÛÎ.

25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 25ÙÂÌ. 15ÙÂÌ.

0,80 1,00 0,98 1,00 1,10 1,10 1,60 2,60 3,40 3,90

15ÙÂÌ. 15ÙÂÌ.

2,80 4,40

Next ÎÔ˘Ù› ÎÚ·ÊÙ (ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi) A3, À21x32x44ÂÎ.

∫Ô˘Ù› ·Ôı‹Î¢Û˘ ∞3, ·fi ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÎÚ·ÊÙ Ôχ ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú¯Â›ˆÓ Û ÁÚ·Ê›·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À21x32x44ÂÎ. ¶Ôχ ÁÂÚ¿ 5Ê˘ÏÏ· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· (550ÁÚ./Ù.Ì.), ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ∞¶√§ÀΔ∞ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÊıÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

223

04072, Next ÎÔ˘Ù› ÎÚ·ÊÙ (ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi) A3, À21x32x44ÂÎ., Û˘ÛÎ. 3 ÙÂÌ. 4 /ÙÂÌ.

NEXT ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, 40x30ÂÎ. & ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ 70x100ÂÎ.

íÝï

Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ·fi ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÎÚ·ÊÙ (fi¯È ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ) 70ÁÚ., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛÙ›·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. ™˘ÌʤÚÔ˘Û· χÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Û·˜.

14295, Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ "ª·›·Ó‰ÚÔ˜" 250 ÙÂÌ. 40x30ÂÎ. 70ÁÚ., 14

14296, Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ "Ethnic" 250 ÙÂÌ. 40x30ÂÎ. 70ÁÚ., 14

14298, Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ "Greek Cuisine" 250 ÙÂÌ. 40x30ÂÎ. 70ÁÚ., 14

14299, Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ "Sea food" 250 ÙÂÌ. 40x30ÂÎ. 70ÁÚ., 14

14297, Next ÛÔ˘Ï¿ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ "Olive" 250 ÙÂÌ. 40x30ÂÎ. 70ÁÚ., 14

14289, Next ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÊÙ 200 ÙÂÌ. 70x100ÂÎ. 70ÁÚ., 35,20

46

ÙÈÌ‹/ÙÂÌ.


∞ڈ̷ÙÈο ÎÂÚÈ¿

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

∞ڈ̷ÙÈο ÎÂÚÈ¿. ¢È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ·ÚˆÌ·ÙÈο ÎÂÚÈ¿ & ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∫ÔÌ„fi design Ì ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ı· Û·˜ Ì·Á¤„Ô˘Ó. 224

30970, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÎÂÚ·ÛÈÔ‡, 212 ml, 2,70

225

ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηʤ, bar, ÂÛÙ›·ÛË

∞ڈ̷ÙÈο ÎÂÚÈ¿ "CandleArt" Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, 212 ml

30971, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÔÚÙÔηÏÈÔ‡, 212 ml, 2,70

30972, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ì‹ÏÔ˘, 212 ml, 2,70

30973, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ì·ÓfiÏÈ·˜, 212 ml, 2,70

30974, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÛÈÙÚÔӤϷ˜, 212 ml, 2,70

∞ڈ̷ÙÈο ÎÂÚÈ¿ "CandleArt" Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, 37 cl

30975, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ï‚¿ÓÙ·˜, 212 ml, 2,70

227

30976, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ‚·Ó›ÏÈ·˜, 212 ml, 2,70

30977, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘, 212 ml, 2,70

30978, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ˘, 212 ml, 2,70

§Â˘Îfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÎÂÚ› Û ‚·˙¿ÎÈ Ì ÊÂÏÏfi

íÝï 30979, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ›, Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÎÂÚ·ÛÈÔ‡, 37 cl, 5,40

30980, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ›, Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÔÚÙÔηÏÈÔ‡, 37 cl, 5,40

-01

-02

32563-XX, §Â˘Îfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÎÂÚ› Û ‚·˙¿ÎÈ Ì ÊÂÏÏfi, O12xÀ10ÂÎ., 11

228

30982, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ›, Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ì·ÓfiÏÈ·˜, 37 cl, 5,40

226

∞ڈ̷ÙÈο ÎÂÚ›· ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹

íÝï

30985, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ›, Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ‚·Ó›ÏÈ·˜, 37 cl, 5,40

32557, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹, Ì ¿ÚˆÌ· «§Â‚¿ÓÙ·», ÛÂÙ 6 ÙÂÌ. Û ÎÔ˘Ù›, 3

∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› "CandleArt" Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, 212 ml

32558, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹, Ì ¿ÚˆÌ· «μ·Ì‚¿ÎÈ», ÛÂÙ 6 ÙÂÌ. Û ÎÔ˘Ù›, 3

30989-02, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û˘Û΢·Û›·, 212 ml, 10

32559, ∞ڈ̷ÙÈÎfi ÎÂÚ› ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹, Ì ¿ÚˆÌ· «•ÂÎÔ‡Ú·ÛË», ÛÂÙ 6 ÙÂÌ. Û ÎÔ˘Ù›, 3

¢È·ÊËÌÈÛÙÈο ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘ & ÁÚ·Ê›Ԣ

Next Promo ÌÏÔÎ

íÝï

-01

-02

-03

16344-XX, Next Promo ÌÏÔÎ ÚÈÁ¤ ∞5 80 ʇÏÏˆÓ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ÛÙ˘Ïfi, 2,60

ÙËÏÂʈӋÛÙ ̷˜

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ÙÔ ÛÙ˘Ïfi Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ

47


Δ˘ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

√È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜

230. K¿ÚÙ˜ ÂÈÛÎÂÙËÚ›Ô˘ („ËÊ. ÂÎÙ‡ˆÛË)

234. ªÏÔÎ ÎÔÏÏËÙ¿ 50 Ê˘ÏÏ· 80ÁÚ. ¯·ÚÙ› ÁÚ·Ê‹˜, 4¯ÚˆÌ›·, 1 fi„Ë, ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ 400ÁÚ. Ï¢Îfi 20ÙÂÌ.

¤Á¯ÚˆÌ˜ ˆ˜ 5x9ÂÎ., ¯·ÚÙ› ‚¤Ï‚ÂÙ 300ÁÚ.

ÂÈϤÔÓ ÙÂÌ.

∞4 (21x29ÂÎ.)

220

1,50

μ5 (17x24ÂÎ.)

200

1,10

∞5 (14x21ÂÎ.)

180

0,70

μ6 (12x17ÂÎ.)

160

0,60

ΔÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 1 fi„Ë

ΔÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 2 fi„ÂȘ

A6 (10x14ÂÎ.)

150

0,50

500ÙÂÌ. 40 1000ÙÂÌ. 60 ∂ÈϤÔÓ 1000¿‰· 30

500ÙÂÌ. 60 1000ÙÂÌ. 80 ∂ÈϤÔÓ 1000¿‰· 40

μ7 (8x12ÂÎ.)

140

0,40

¶Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ÛË Î·ÚÙÒÓ 50

·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛfiÙËÙ·˜

∂ȉÈÎfi ¯·ÚÙ› 30 ·Ó¿ 1000 οÚÙ˜ 5x9ÂÎ. ¢ÈϤ˜ οÚÙ˜ (·ÓÔȯ٤˜ 5x18ÂÎ. ‹ 10x9ÂÎ.) ¢ÈÏ¿ÛȘ ÙÈ̤˜ +40 ›ÎÌ·ÓÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ 5x9ÂÎ.

∂¶π¶§∂√¡: ∂ÎÙ‡ˆÛË & ÙÔÔı¤ÙËÛË Â͈ʇÏÏÔ˘ ¯·ÚÙ› 170ÁÚ., 4¯ÚˆÌ›·, 1 fi„Ë. ∞4, μ5: 0,50 /ÙÂÌ., ∞5, μ6, μ7: 0,40 /ÙÂÌ. (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË 60 )

235. ∂ÎÙ˘ÒÛÂȘ ÂÓÙ‡ˆÓ (4¯ÚˆÌ›· offset) ¯·ÚÙ› 150ÁÚ. ÙÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 1 fi„Ë ¤ÓÙ˘Ô ·ÓÔȯÙfi

°È· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ηÚÙÒÓ (10.000ÙÂÌ.+) ˙ËÙ‹ÛÙ ̷˜ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË offset.

231. ∂ÈÛÙÔÏfi¯·ÚÙ· ‹ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ∞4 80ÁÚ., 4¯ÚˆÌ›·, 1 fi„Ë

∞5 14x21ÂÎ. ∞4 21x30ÂÎ. ∞3 30x42ÂÎ.

1000ÙÂÌ.

150

210

290

ÂÈϤÔÓ 1000‰·

20

40

80

¯·ÚÙ› 150ÁÚ. ÙÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 2 fi„ÂȘ

º‡ÏÏÔ 4¯ÚˆÌ›· 500 160 1000 240 ∂ÈϤÔÓ 1000¿‰· +26

¤ÓÙ˘Ô ·ÓÔȯÙfi

∞ÛÚfiÌ·˘Ú· ÂÈÛÙÔÏfi¯·ÚÙ· -30% ÛÙȘ ÙÈ̤˜. 2¯ÚˆÌ›· ›‰È· ÙÈÌ‹ Ì 4¯ÚˆÌ›·.

∞5 14x21ÂÎ. ∞4 21x30ÂÎ. ∞3 30x42ÂÎ.

1000ÙÂÌ.

190

260

360

ÂÈϤÔÓ 1000‰·

24

48

96

¢›ψ̷/1000‰· (2Ù˘¯Ô ‹ 3Ù˘¯Ô) 10 ÔÛfiÙËÙ˜ ¿Óˆ ·fi 10.000ÙÂÌ.  °È· ΔËÏÂʈÓ›ÛÙ ÁÈ· ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜

236. æËÊȷο ¤ÓÙ˘· (Û ÌÈÎÚfi ÙÈÚ¿˙) æËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË Û ÔÈfiÙËÙ· offset ¯·ÚÙ› Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ ·fi 80 ˆ˜ 300ÁÚ. ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÊÔÚ¤ (ÁÈ· ÊÔÚÙˆÙÈΤ˜, ·ԉ›ÍÂȘ Î.·.) ‹ ‰›ψ̷ ‹ ›ÎÌ·ÓÛË Ì ÂÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË

ΔÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 1 fi„Ë

232. ∂ÎÙ‡ˆÛË ÛÔ˘Ï¿ (¤Á¯ÚˆÌ·) 1000ÙÂÌ. 240 ∂ÈϤÔÓ 1000¿‰· 60

¯·ÚÙ› ÁÚ·Ê‹˜ ∞3 (30x43ÂÎ.), 80ÁÚ., 4¯ÚˆÌ›·, 1 fi„Ë

̤¯ÚÈ

̤¯ÚÈ

̤¯ÚÈ

100ÙÂÌ.

30

40

70

ÂÈϤÔÓ 100¿‰·

20

30

60

∞5 16x24ÂÎ. ∞4 24x32ÂÎ. ∞3 32x48ÂÎ.

-

ΔÂÙÚ·¯ÚˆÌ›· 2 fi„ÂȘ +80% ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÈ̤˜ ¶›ÎÌ·ÓÛË - ‰›ψ̷ 30 ¶Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË 50 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ‹ ÂȉÈο ¯·ÚÙÈ¿ ÂÈϤÔÓ 0,20 /∞3+ ÛÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ 4¯ÚˆÌ›·˜ Ì›· fi„˘ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú¤ˆÛË +20 )

237. ∂Ù·ÈÚÈο folder Ì 4¯ÚˆÌË ÂÎÙ‡ˆÛË 233. ∞ʛۘ 4¯ÚˆÌ›· 1 fi„Ë FBB=ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, ÁÈ· ÎÔÏÒÓ˜ ¢∂∏ ÎÙÏ. 50x70ÂÎ.

500ÙÂÌ.

¯·ÚÙ› Velvet 150ÁÚ. 340 ¯·ÚÙ› FBB 250ÁÚ. 440 ‹ ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ 350ÁÚ.

1000ÙÂÌ. ÂÈϤÔÓ 1000‰·

420 620

210 340

ÎÏÂÈÛÙfi 24x33ÂÎ., ·ÓÔȯÙfi 48x33ÂÎ., ¯·ÚÙ› 300ÁÚ. ‚¤Ï‚ÂÙ ‹ ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ, ÂÎÙ‡ˆÛË 4¯ÚˆÌ›· 500ÙÂÌ. ÂÈϤÔÓ ÙÂÌ¿¯È· 0,30 /ÙÂÌ. 4¯ÚˆÌ›· 1 fi„Ë 460 0,34 /ÙÂÌ. 4¯ÚˆÌ›· 2 fi„ÂȘ 540 +0,14 /ÙÂÌ. + Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË +80 ªÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜. æËÊȷ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË, (ÙÔ ·˘Ù› Â›Ó·È Ï¢Îfi) ˆ˜ 50ÙÂÌ. 180 , ÂÈϤÔÓ ÙÂÌ. 1 /ÙÂÌ. (+50 Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË)

ÂÁÎÔ‹ ÁÈ· οÚÙ·