Page 1

H ρ α!

Τίποτα πιο ελ ληνικό… λογος που κρατ άτε στα Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της ΗΡΑ. Ο κατά ς διανύουμε ήδη την καθώ εμάς για ή χέρια σας σηματοδοτεί μια νέα εποχ μέσα από τις επόμενες τρίτη δεκα ετία της εταιρείας μας και ελπίζουμε αλύψετε την φιλοσοφία ανακ να α τότητ σελίδες να σας δώσουμε την δυνα και τις αξίες της ΗΡΑ. δόσεις της ελληνικής Οι αξίες μας είναι η πηγή έμπνευσής μας. Η παρα και εξακολουθούν να εδώ ως αν οικογένεια ς είναι αυτέ ς που μας έφερ υμε. Ως οικογενεια κή κάνο ότι σε αποτ ελού ν την κατευθυντ ήρια δύνα μη μας από τα ιρία εμπε την επιχείρηση, επενδύσα με την γνώσ η και ήσουμε να βοηθ σας να για μας χρόνια που μεγα λώσα με τις 3 κόρε ς ια που εσείς χρόν τα σας, ζωής απολ αύσε τε τα πιο όμορφα χρόνια της στε εσείς Άλλω σας. ά παιδι τα τε περιμένετε το μωρό σας και μεγα λώνε για την ευσή έμπν η ταν ήσασ , παιδί που σήμε ρα είστε γονείς ή περιμένετε ια. χρόν 30 από επιχειρηματική μας δρασ τηριότητα πριν ποτέ άλλοτε, να Ως ελληνική επιχείρηση επιμέ νουμε τώρα , όσο θα ανακαλύψετε στις που παρά γουμε ελληνικά προϊόντα. Τα προϊόντα γονται από Έλληνες παρά και σελίδες του κατα λόγου μας σχεδιάζον ται σύμφωνα με τις πιο τες, εργά ς σχεδιαστέ ς, τεχνικούς και εξειδικευμένου νται από τα διεθν ή ποιού πιστο σύγχ ρονε ς προδιαγραφές σχεδιασμού και πρότ υπα ασφά λειας και ποιότ ητας. ελού ν δέσμευση όλων Οι συλλογές μας δεν είναι απλά προϊόντα, αποτ κανέ νας συμβιβασμός σας ς των ανθρώπων της ΗΡΑ ότι για τις οικογένειε δεν γίνετ αι σε θέματα ποιότ ητας. Καλώς ορίσατε στην οικογένεια μας! Γεώργιος και Βασιλική Κοκκώνη

H πιο τρυφερή αγκαλιά μετά τη δική σας. The most tender hug after yours.


π ά νω α

π more ό than

Ένα κατάστημα ΗΡΑ δίπλα σας Visit our stores

Αγορές στα μέτρα σας!

Shopping to suit you… On line αγορές @ www.irabebe.gr Online shopping @ www.irabebe.gr Περιηγηθείτε online και κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας Αγοράστε online με δωρεάν αποστολή σε κατάστημα ΗΡΑ Αποστολή σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας Δωρεάν αποστολή και συναρμολόγηση σε περιοχές που διευκρινίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ΗΡΑ Δωρεάν αποστολή προϊόντων για αγορές άνω των €50 Λίστα μωρού Προτάσεις δώρων Δωροεπιταγές On-line προσφορές Browse online and do your shopping quickly, easily and safely at any time of the day Purchase online with free delivery to indicated by you HPA store Shipping to any location in Greece Free delivery and assembly to areas indicated in the online store Free shipping on orders value over 50Euros. New born list Gift ideas Gift certificates Web exclusive offers 2

Πάνω από 40 καταστήματα ΗΡΑ σε όλη την Ελλάδα Προσωπική εξυπηρέτηση και συμβουλές εξειδικευμένου προσωπικού σε κάθε επίπεδο αγοράς Επίδειξη προϊόντων Συναντήσεις εγκύων με συμβουλές από μαία Δωροεπιταγές Διαμορφωμένα βρεφικά δωμάτια για να σας βοηθήσουν να φανταστείτε το δωμάτιο των ονείρων σας Δωρεάν αποστολή και συναρμολόγηση των επίπλων στον χώρο σας Προτάσεις για έξυπνες αγορές Λίστα μωρού More than 40 HPA stores all over Greece Personal service and one to one advice by highly qualified staff at any stage of your shopping. Product demonstration Maternity meetings with midwife advices Gift certificates Baby rooms exhibition to help you create a room of your dreams Free delivery and assembly of furniture at your home Special deal advices Baby list

ΗΡΑ σε όλη την Ελλάδα Our specialist retailers Συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 100 ανεξάρτητα βρεφικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν τα περισσότερα από τα προϊόντα ΗΡΑ και αρκετές από τις υπηρεσίες μας. Για το κοντινότερο σε εσάς εξειδικευμένο βρεφικό κατάστημα επισκεφτείτε το www.irabebe.gr ή τηλεφωνήστε στο +302109885746 We cooperate with more than 100 independent nursery stores around Greece, which offer most of HPA products and services. For information on the nearest specialist baby store visit www.irabebe.gr or call at +302109885746

3


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONTENTS

δωμα τίων, μια σειρά Δώδε κα ολοκ ληρω μένες συλλ ογές βρεφικών ς καθώς επίσης και ξιέρε αλλα , πέδες από κρεβ ατάκια/ κούν ιες, κανα μωρού. του ύπνο τον για ισμός εξοπλ όλος ο απαραίτητ ος cots/ beds, sofas, of series a , rooms ry nurse of tions collec lete Twelve comp sleep. baby’s for ment dressers, as well as all necessary equip

σελ . pg. 6-99

Made in Greece Made in Greece

έχουμ ε τους ανθρώ πους που Είμασ τε περήφ ανοι που στην οικογ ένειά μας ΗΡΑ είναι ελλην ικά, σχεδιάζοντ αι και ντα προϊό Τα παράγουν τα προϊόντα για εσάς. εξειδικευμέ νους τεχνικούς και εργάτ ες. κατασ κευάζ ονται από έλληνες σχεδιαστές, the products for you. HPA products are create who family our in We are proud of the people ers, technicians and skilled workers. design of Greek origin, designed and produced by Greek

ΗΡΑ Collection HPA Collection

ηρωμ ένες συλλο γές προϊόντων. Η φιλοσ οφία μας είναι να δημιο υργού με ολοκλ ΗΡΑ και συνδυ άστε τα όλα μεταξύ τους! γές συλλο στις υν ανήκο που Βρείτε τα προϊόντα ts. Find products belonging to produc of ions Our philosophy is to create integrated collect er! togeth all them e combin and ion collect the same HPA

Μπανάκ ια, αλλαξιέ ρες, αξεσου άρ μπάνιου και προϊόντ α εκπαίδευσης Baths, Dressers, Bathroom accessories and Educational products

collection

σελ. pg. 100-107

ce Προσωπικ ή εξυπηρέτ ηση Personal Servi έχουμ ε μεταφέρει

και Ξέρου με ότι έχετε πολλέ ς απορίες γι’ αυτό που είναι έτοιμοι να σας όλη την εμπει ρία μας στους ανθρώ πους μας σουν να επιλέξ ετε αυτό βοηθή σας να και πικά προσω ουν ρετήσ εξυπη Κλείσ τε τώρα το ραντε βού σας! ες. ανάγκ σας δικές στις που ταιριά ζει καλύτ ερα we have transferred all of our why is We know that you have plenty of questions; this to serve you personally and ready are who , people our to nce knowledge and experie tment now! appoin your Book needs. help you choose what best suits your

Δείτε τα στο κατάστημα Touch in Store των προϊόντων μας δεν

Το μεράκ ι μας, η τεχνο γνωσ ία και η ποιότ ητα συνισ τούμε να επισκ εφτεί τε κάποιο μεταφέρετα ι εύκολ α μέσα από μια εικόνα . Σας και να αγγίξ ετε τα προϊόντα ΗΡΑ. κοντά από δείτε να από τα κατασ τήματ α μας για easily expressed by an image. not are Our passion, our expertise and our product quality experience the HPA products. and touch see, to stores our of one visit We encourage you to

Καρέκλε ς φαγ ητού, σαλ ιάρε ς, πανάκια και μαξ ιλάρια θηλ ασμ ού High chairs, Bibs, Wipes and Breast feeding pillows

σε λ. pg. 108-113

on Πληροφορίες Online Online informatiακόμα

Επισκ εφτεί τε το www.irabebe.gr για να βρείτε σας ενδιαφέρει. περισ σότερ ες πληρο φορίε ς για το προϊόν που the product you are looking for. about ation inform more even find to .gr Visit www.irabebe

Έξυπνη αγορά Smart price

κατανάλωσ ης με μοναδική Προϊόντα καθημ ερινή ς χρήση ς και ευρεία ς εια της χρονιάς. Ανακα λύψτε τα! διάρκ τη σχέση τιμής και ποιότ ητας, καθ’ όλη value and quality throughout the year. unique e combin ables consum and ts produc Daily usage Discover them!

Καταπληκ τική τιμή Great price

προσι τή σε όλους μας οδήγη σε Η φιλοσ οφία μας να προσφέρουμ ε πολυτ έλεια με τιμές που θα σας εκπλή ξουν. να δημιο υργήσ ουμε μια σειρά από προϊόντα us to create product series led all, for luxury ble Our philosophy, to offer afforda with prices which are going to surprise you.

Ρηλά ξ και πάρκα Bouncing cradles and Play pens

σελ . pg. 114-119

Πορτ-Μπεμπέ και τσάντες αλλαξιέρες Carry cots and Changing bags

σελ. pg. 120-123

Νέο Προϊόν New Product

ανάγκ η, Καθημ ερινά αναζη τούμε λύσεις σε κάθε σας προτά σεις ή βελτιώνουμε νέες ώς συνεχ ε έρουμ γι’ αυτό και σας προσφ ζωή σας πιο εύκολ η! τη με κάνου τα προϊόντα μας. Θέλου με απλά να this is why we offer needs, every your to ns solutio new seek Everyday we want to make your life easier! just We them. e improv new products and continuously

Γενικές Πληροφορίες General Information Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες των καταστημάτων μας, βρείτε το κοντινότερο σε εσάς σημείο πώλησης των προϊόντων μας και γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Discover the services provided by our stores, find the nearest outlet selling our products and become a member of our family.

σελ. pg. 124-128 4

5


HPA Baby rooms Preparation of your baby room is one of the most memorable and exciting moments during the pregnancy. HPA is proud to create products with unique design and attention paid to every detail in order to ensure the best for you and your baby. Based on your needs, we created the most comprehensive collection of baby rooms, to fit every style, taste and budget. Choose from our co-ordinated room collections or create your own combining different elements with accompanied bedding and accessory sets of your preference. We are confident that with HPA you are going to create the most perfect nursery for your baby. All HPA baby furniture is made exclusively in Greece with accordance to the strictest safety and quality standards, confirmed by official certifications.Visit one of our HPA stores or an HPA specialist retailer to evaluate the products yourself and consult our qualified staff in order to find answers to all your questions and doubts.

σειρά Δημιουργήσαμε την πιο ολοκληρωμένη για βρεφικών δωματίων, με πολλές επιλογές κάθε στυλ, γούστο και προϋπολογισμό.

We ‘ve created the most comprehensive collection of baby rooms, to fit every style, taste and budget.

6

Bρεφικά Δωμάτια HPA Η προετοιμασία του βρεφικού δωματίου είναι μια από τις πιο όμορφες στιγμές κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όλοι εμείς στην ΗΡΑ είμαστε περήφανοι που σχεδιάζουμε προϊόντα με μοναδικό design και με προσοχή στην λεπτομέρεια ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο για εσάς και το μωράκι σας. Με βάση τις δικές σας ανάγκες, δημιουργήσαμε την πιο ολοκληρωμένη σειρά βρεφικών δωματίων, με πολλές επιλογές για κάθε στυλ, γούστο και προϋπολογισμό. Επιλέξτε κάποιο δωμάτιο από τις έτοιμες συλλογές μας ή δημιουργείστε το δικό σας δωμάτιο συνδυάζοντας τα ανεξάρτητα επιπλάκια μας με οποιαδήποτε βρεφική προίκα σας αρέσει. Είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσετε το τέλειο βρεφικό δωμάτιο με την ΗΡΑ. Τα βρεφικά έπιπλα ΗΡΑ κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και πιστοποιούνται από κρατικούς φορείς. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε κάποιο κατάστημα ΗΡΑ ή κάποιο συνεργαζόμενο κατάστημα για να δείτε από κοντά τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να λύσετε με την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού μας όλες τις απορίες σας.

collection


In T h e Z o o δωματια | rooms | hρα 2011

4

9 6

1

2

4 5

9 3

7

6

2

1 8

11

10

1. Ε3728 Κρεβάτι In the Zoo Cot Bed In the Zoo Διάσταση Size: H:90 X W:88 X L:148cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed 2. Ε3828 Σιφονιέρα In the Zoo Dresser In the Zoo Διάσταση Size: H:101 X W:95 X L:54cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 3. Ε3928 Ντουλάπα In the Zoo Wardrobe In the Zoo Διάσταση Size: H:171 X W:95 X L:54cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 4. 4777 Πανώ τοίχου Wall Hanger with Pockets Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 5. 6877 Λαμπατέρ Table Lamp 6. 1677 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 7. 3777 Τσάντα Μωρού / Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 8. 1077 Πάντα Cot Bumper Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 9. 1177 Κουνουπιέρα Mosquito Net 10. 1277 Κουβερλί Quilt Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 11. 3977 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 100 % cotton

8

9


4

15

5

6

14

2 13

12

16

12. Ε7023 Κρεβατάκι / Κούνια Little In the Zoo Cot Little In the Zoo Διάσταση Size: H:106 X W:70 X L:138cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 13. 1477 Θόλος Cot Canopy Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 14. Ε70202/1 Λίκνος Λευκός με Ταμπλά Crib White with Headrboards Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 15. 7477 Σετ Λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 16. ΕE2201 Κουτί Ξύλινο Παιχνιδιών Wooden Toy Box Διάσταση Size: H:57 X W:36 X L:48cm 17. 7777 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue

17

10

11


19 1

7 3

18

18. 31771 Ρηλάξ Bouncing Cradle Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 19. 4277 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 100 % cotton 20. 1777 Καλαθούνα Moses Basket Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 21. E018171 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Λευκή Wooden Stand for Moses Basket White 22. 4477 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 100 % cotton 23. 4377 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 100 % cotton 24. 4077 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm Διατίθεται σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ Available in White, Pink, Light Blue 100 % cotton

23 20 24

22

21

6

12

13


1. E3732 Κρεβάτι Navy Look Cot Bed Navy Look Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed 2. E3832 Σιφονιέρα Navy Look Dresser Navy Look Διάσταση Size: H:102 X W:94 X L:49cm 3. E3932 Ντουλάπα Navy Look Wardrobe Navy Look Διάσταση Size: H:182 X W:94 X L:49cm 4. 1680 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 5. 1180 Κουνουπιέρα Mosquito Net 6. Ε70202/1 Λίκνο Λευκό με Ταμπλά Crib White with Headrboards Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 7. 7480 Σετ Λίκνου 5 τεμάχια Crib Set 5 pieces 8. 17801 Καλαθούνα Moses Basket 9. 4180 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 10. 1080 Πάντα Cot Bumper 11. 1280 Κουβερλί Quilt 12. 3980 Σετ σεντόνι απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 13. 6080 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow

7

k o o L y v a N ms | hρα 2011 δ ωματια | roo

6

3

5

4

1

2

10

8

9

14

15


18

19

21 17

27

20

25 16

14

21

15

22

23

24

25

26

16

10 14. Ε7022-1 Κρεβατάκι / Κούνια Little Navy Look Cot Little Navy Look Διάσταση Size: H:110 X W:70 X L:137cm Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 15. 3880 Τσάντα Κρεβατιού Bed Bag 16. 6580 Πολυθρονάκι Soft Armchair 17. 7780 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 18. 4380 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 19. 4580 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 20. 4480 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 21. 3780 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 22. 4280 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 100 % cotton 23. 4080 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x80cm 100 % cotton 24. 2780 Σαλιάρα Πλαστική Μεσαία Medium Waterproof Towelling Bib top: 100 % cotton 25. EΕ2201 Κουτί Ξύλινο Παιχνιδιών Wooden Toy Box Διάσταση Size: H:57 X W:36 X L:48cm 26. 1780 Καλαθούνα Moses Basket 27. 3380ΠP Πάρκο με Κέντημα και Χοντρό Δίχτυ Playpen with embroidered PVC Διάσταση Size: H:78 X W:80 X L:124cm

13

12

11

17


t o ri e s S Sδωeμa ατια | rooms | hρα 2011

4

3 6

34

33

2

13 1

5

7


14

12

11

16 15

9

8

S ea

Sto ri es 1. E3735 Κρεβάτι Sea Stories Cot Bed Sea Stories Διάσταση Size: H:96 X W:90 X L:148cm Mετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed 2. E3835 Σιφονιέρα Sea Stories Dresser Sea Stories Διάσταση Size: H:107 X W:92 X L:52cm 3. E3935 Ντουλάπα Sea Stories Wardrobe Sea Stories Διάσταση Size: H:191 X W:92 X L:52cm 4. 75810 Φωτιστικό οροφής Ceiling Light 5. 6581 Πολυθρονάκι Soft Armchair 6. 4781 Πανώ Τοίχου Wall Hanger with Pockets 7. 7981 Τάπητας Playmat 8. Ε7028 Κρεβατάκι /Κούνια Little Sea Stories Cot Little Sea Stories Διάσταση Size: H:104 X W:70 X L:139cm Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 9. 1481 Θόλος Cot Canopy 10. 13813 Σετ Παπλωματοθήκη Set Cover Quilt Διάσταση Size: 100Χ140cm 100 % cotton 11. 6681 Μαξιλάρι Θηλασμού Breast Feeding Pillow 12. 1081 Πάντα Cot Bumper 13. 1181 Κουνουπιέρα Mosquito Net 14. 1281 Κουβερλί Quilt 15. 3981 Σετ σεντόνι απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 16. 6181 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion 17. Ε70202/1 Λίκνο Λευκό με Ταμπλά Crib White with Headrboards Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 18. 7481 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 19. 17811 Καλαθούνα Moses Basket 20. 3781 Τσάντα μωρού - Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag

10

19

18

20 17

20

21


34

32

35 36

3

33

21

31 26

29

25

27 30 28

22

23

22

24

21. 31812 Ρηλάξ Bouncing Cradle 22. 3881 Τσάντα Kρεβατιού Toys’ Bed Bag 23. 7781 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 24. 1781 Καλαθούνα Moses Basket 25. E01817 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Λευκή Wooden Stand for Moses Basket White 26. 2781 Σαλιάρα πλαστική μεσαία Medium Waterproof Toweling Bib 27. 4881 Κουβέρτα Πικέ Embroided Piquet Blanket Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 28. 4081 Σετ σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 sheets and pillow case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 29. 4681 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm 30. 4281 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 31. 4581 Σελτές μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm 32. Υπνόσακος Sleeping Bag 33. 1681 Καλαθάκι καλλυντικών Cosmetic’s Basket 34. 6881 Λαμπατέρ Sea Stories Table Lamp Sea Stories 35. 2181 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 36. 4481 Πετσέτα μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130 100 % cotton

1

23


e Flow e r Wδωhμαit τια | rooms | hρα 2011 12

8

22

6

3 1 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E3730 Κρεβάτι White Flower Cot Bed White Flower Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed E3830 Σιφονιέρα White Flower Dresser White Flower Διάσταση Size: Η:108 Χ W:95 X L:49cm E3930 Ντουλάπα White Flower Wardrobe White Flower Διάσταση Size: Η:190 Χ W:95 X L:49cm EE2201 Κουτί Ξύλινο Παιχνιδιών Wooden Toy Box Διάσταση Size: H:57 X W:36 X L:48cm 7979 Τάπητας Playmat 4779 Πανώ Τοίχου Wall Hanger with Pockets 4679 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 4079 Σετ Σεντόνι 3 Τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton

1

7

2

5

4

5

24

25


20

14

23

10 13

21

24

11

9

26

9. E7024 Κρεβατάκι/ Κούνια Litlle White Flower Cot Little White Flower Διάσταση Size: H:108 X W:70 X L:137cm Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 10. 1479 Θόλος Cot Canopy 11. 13793 Σετ Παπλωματοθήκη Set Cover Quilt Διάσταση Size: 100x140cm 12. 1779 Καλαθούνα Moses Basket 13. Ε70202/1 Λίκνο Λευκό με Ταμπλά Crib White with Headrboards Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 14. 7479 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 15. 6879 Λαμπατέρ Table Lamp 16. 1679 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 17. 4379 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80 100 % cotton 18. 2479 Σαλιάρα Πετσετέ Στρογγυλή Round Toweling Bib 100 % cotton 19. 4579 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 20. 1079 Πάντα Cot Bumper 21. 1279 Κουβερλί Quilt 22. 1179 Κουνουπιέρα Mosquito Net 23. 3979 Σετ σεντόνι απλικέ Set embroidered sheet and pillow case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 24. 6179 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion

27

18

15

19

16

17


25

27

26 29 4 30

28

25. 31792 Ρηλάξ Bouncing Cradle 26. 6579 Πολυθρονάκι Soft Armchair 27. 42791 Μπουρνουζοπετσέτα Hooded Towel 100 % cotton 28. 4479 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80X130cm 100 % cotton 29. 2779 Σαλιάρα Πλαστική Μεσαία Medium Waterproof Toweling Bib top: 100 % cotton 30. 3779 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξίερα Baby’s Changing Bag 31. 2179 Υφασμάτινη Αλλαξιέρα Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 32. 7779 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot

32

31

11

28

29


h it e Sn o op y Wδωμ ατια | rooms | hρα 2011

3 8

4 9

7

11

2

10

1 6

5

30

31


1. E3734 Κρεβάτι Silver Star Cot Bed Silver Star Διάσταση Size: H:95 X W:85 X L:146cm Mετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed 2. E3834 Σιφονιέρα Silver Star Dresser Silver Star Διάσταση Size: H:113 X W:106 X L:48cm 3. E3934 Ντουλάπα Silver Star Wardrobe Silver Star Διάσταση Size: H:178 X W:106 X L:48cm 4. 11820 Κουνουπιέρα Mosquito Net 5. 65820 Πολυθρονάκι Soft Armchair 6. 318220 Ρηλάξ Bouncing Cradle 7. 37820 Τσάντα Μωρού / Αλλαξίερα Baby’s Changing Bag 8. 6882 Λαμπατέρ White Snoopy Table Lamp White Snoopy 9. 16820 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetic’s Basket 10. 4882 Κουβέρτα Πικέ White Snoopy Embroidered Piquet Blanket White Snoopy Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 11. 23820 Σαλιάρα Πετσετέ Μεσαία Medium Toweling Bib 12. 66820 Μαξιλάρι Θηλασμού Breastfeeding pillow 13. 43820 Πετσέτα μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 14. 428210 Μπουρνουζοπετσέτα Hooded Towel Διάσταση Size: 100 % cotton 15. Υπνόσακος Sleeping Bag 16. 60820 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow 17. 1082 Πάντα White Snoopy Cot bumper White Snoopy 18. 1782 Καλαθούνα White Snoopy Moses Basket White Snoopy 19. 7782 Πορτ Μπεμπέ White Snoopy Carry Cot White Snoopy 20. E018171 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Λευκή Wooden Stand for Moses Basket White Λευκό White 21. E7025 Κρεβατάκι/ Κούνια Silver Star Cot Little Silver Star Διάσταση Size: H:104 X W:70 X L:139cm Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 22. 14820 Θόλος Cot Canopy 23. 13823 Σετ παπλωματοθήκη White Snoopy Set Cover Quilt White Snoopy Διάσταση Size: 100X140cm 100 % cotton 24. 75820 Φωτιστικό Oροφής Ceiling Light

24

19

18 20

Whit e Sn o o p y

16

23

22

12

15

21

17 13

14

32

33


34

16 26

32

33 37

25

25

36

35

17

27

38 34. 40820 Σετ σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 35. 45820 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 36. 46820 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 37. 44820 Πετσέτα μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130 100 % cotton 38. 41820 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton

29

28 31

3 25. 1282 Κουβερλί White Snoopy Quilt White Snoopy 26. 39820 Σετ σεντόνι απλικέ Set embroidered sheet and pillow case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 27. 61820 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel cushion 28. 21820 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 29. 24820 Σαλιάρα Πετσετέ Στρογγυλή Round Toweling Bib 100 % cotton 30. E70202 Λίκνo Κάγκελο Λευκό Crib all Rail White Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 31. 7482 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων White Snoopy Crib Set 5 pieces White Snoopy 32. 4782 Πανώ Τοίχου White Snoopy Wall Hanger with Pockets White Snoopy 33. 4282 Μπουρνούζι Κάπα White Snoopy Bath Cape White Snoopy 100 % cotton

30

23

6

34

35


ie s Junδωμgατιαl|erooSmst| hραor 2011 9 7

5

2

6

3

7

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ε3729 Κρεβάτι Jungle Stories Cot Bed Jungle Stories Διάσταση Size: H:100 X W:90 X L:146cm Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed Ε3829 Σιφονιέρα Jungle Stories Dresser Jungle Stories Διάσταση Size: H:105 X W:97 X L:49cm Ε3929 Ντουλάπα Jungle Stories Wardrobe Jungle Stories Διάσταση Size: H:188 X W:104 X L:49cm 6578 Πολυθρονάκι Soft Armchair 75782 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 1178 Κουνουπιέρα Mosquito Net 1678 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 3878 Τσάντα Κρεβατιού Bed Bag 6878 Λαμπατέρ Table Lamp

36

2 4

8

37


22

24

21

10

17

Jungl e s e i r o t S

23

11

13 20 12 14 15

18

16

19

38

10. 4378 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 11. 4578 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 12. 4478 Πετσέτα Μεγάλη L arge Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 13. 4678 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 14. 4878 Κουβέρτα Πικέ Piquet Blanket Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 15. 4078 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 16. 2178 Υφασμάτινη Αλλαξίερα Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 17. 42781 Μπουρνουζοπετσέτα Hooded Towel 100 % cotton 18. 3778 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 19. Ε7022 Κρεβατάκι/Κούνια Litlle Jungle Stories Cot Little Jungle Stories Διάσταση Size: H:110 X W:70 X L:137cm Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer 20. 1478 Θόλος Cot Canopy 21. 13783 Σετ Παπλωματοθήκη Set Cover Quilt Διάσταση Size: 100x140cm 22. 1078 Πάντα Cot Bumper 23. 1278 Κουβερλί Quilt 24. 3978 Σετ σεντόνι απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton

39


27

29 28

30

10

31 33

14

32

25

25. 1778 Καλαθούνα Moses Basket 26. E018171 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Λευκή Wooden Stand for Moses Basket White 27. 4178 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Embroidered Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 28. 7778 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 29. 6078 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow 30. ΕE2201 Κουτί Ξύλινο Παιχνιδιών Wooden Toy Box Διάσταση Size: H:57 X W:36 X L:48cm 31. 31782 Ρηλάξ Bouncing Cradle 32. E70202 Λίκνo Λευκό με Kάγκελο Crib all Rail White Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 33. 7478 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces

26

40

41


P i n k Dr e a m s δωματια | rooms | hρα 2011

4

8

5 11

3

6 2 1

7 9

42

43


5

11

17 15

1

20

6

1. Ε3731 Κρεβάτι Pink Dreams Cot Bed Pink Dreams Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:96 X W:88 X L:146cm 2. Ε3831 Σιφονιέρα Pink Dreams Dresser Pink Dreams Διάσταση Size: H:107 X W:101 X L:56cm 3. Ε3931 Ντουλάπα Pink Dreams Wardrobe Pink Dreams Διάσταση Size: H:186 X W:101 X L:57cm 4. 7560 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 5. 76602 Λαμπατέρ Table Lamp 6. 1660 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 7. 3760 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 8. 4760 Πανώ τοίχου Wall Hanger with Pockets 9. 6560 Πολυθρονάκι Soft Armchair 10. 1060 Πάντα Cot Bumper 11. 1160 Κουνουπιέρα Mosquito Net 12. 1260 Κουβερλί Quilt 13. 3960 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 14. 6160 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion 15. 4360 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 16. 4660 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 17. 1760 Καλαθούνα Moses Basket 18. 7760 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 19. 4260 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 20. 2460 Σαλιάρα Πετσετέ Στρογγυλή Round Toweling Bib 100 % cotton

18

44

19

15

11

9 10

14 13

12

45


3

23 15

24

21

26

22

23

24

15 16

25 27

46

21. 4060 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 22. 4160 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 23. 7460 Σετ Λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 24. 4460 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 25. 2160 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 26. E70202 Λίκνo Κάγκελο Λευκό Crib all Rail White Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 27. 31601 Ρηλάξ Bouncing Cradle 28. 4560 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton

7

28

47


r Ra b bi t P eδωtμαe τια | rooms | hρα 2011 4

5

8

6 2

1

3

48

49


8 8

1

7 12

10 9

1. Ε3720-2 Κρεβάτι Peter Rabbit Cot Bed Peter Rabbit Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:92 X W:87 X L:149cm 2. Ε3702-2 Σιφονιέρα Peter Rabbit Dresser Peter Rabbit Διάσταση Size: H:100 X W:105 X L:54cm 3. Ε3701-2 Ντουλάπα Peter Rabbit Wardrobe Peter Rabbit Διάσταση Size: H:184 X W:105 X L:53cm 4. 7576 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 5. 767620 Λαμπατέρ Table Lamp 6. 16760 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 7. 1076 Πάντα Cot Bumper 8. 1176 Κουνουπιέρα Mosquito Net 9. 1276 Κουβερλί Quilt 10. 3976 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 11. 1776 Καλαθούνα Moses Basket 12. 6076 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow 13. 4376 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 14. 4476 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 15. 4576 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 16. 4776 Πανώ τοίχου Wall hanger wtih pockets 17. 4876 Κουβέρτα Πικέ Embroidered Piquet Blanket Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton

11

13 14 15

16

17

50

51


5

22

6

2 28 13

24

23

25 26

21 19

18. Ε70201 Λίκνο Κάγκελο Crib all Rails Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm Μελί Honey 19. 7476 Σετ Λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 20. 7776 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 21. 2476 Σαλιάρα Πετσετέ Στρογγυλή Round Toweling Bib 100 % cotton 22. 1476 Θόλος Cot Canopy 23. 13763 Σετ Παπλωματοθήκη Set Cover Quilt 24. 4676 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 25. 6576 Πολυθρονάκι Soft Armchair 26. 4176 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 27. 31761 Ρηλάξ Bouncing Cradle 28. 21760 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton

27

20

18

52

53


e c n a D s a n i r Ba l l e ρα 2011

5

δ ωματια | rooms | h

6

8

15 7

2 1

3

4

54

55


B a l l e r i na s Da nce 10 13

11

12

18

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

56

E3731-1 Κρεβάτι Ballerinas Dance Cot Bed Ballerinas Dance Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:97 X W:88 X L:146cm Ε3831-1 Σιφονιέρα Ballerinas Dance Dresser Ballerinas Dance Διάσταση Size: H:107 X W:101 X L:56cm Ε3931-1 Ντουλάπα Ballerinas Dance Wardrobe Ballerinas Dance Διάσταση Size: H:186 X W:101 X L:57cm 6575 Πολυθρονάκι Soft Armchair 75752 Φωτιστικό οροφής Ceiling Light 4775 Πανώ τοίχου Wall Hanger with Pockets 1675 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmatics Basket 76752 Λαμπατέρ Table Lamp Ε70202/1 Λίκνο Λευκό με Ταμπλά Crib White with Headrboards Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 7475 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 2875 Σαλιάρα Πλαστική Στρογγυλή Round Waterproof Toweling Bib top: 100 % cotton 4075 Σετ Σεντόνια 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 4575 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 1075 Πάντα Cot Bumper 1175 Κουνουπιέρα Mosquito Net 1275 Κουβερλί Quilt 3975 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 7775 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot

57

15

17

14

16


21

15

19

26 1

20 28 11 27

6

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

24

3775 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 4175 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 4675 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 31751 Ρηλάξ Bouncing Cradle 4275 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 100 % cotton 2275 Σαλιάρα Πετσετέ Βολάν Frilled Toweling Bib 100 % cotton 1775 Καλαθούνα Moses Basket 4475 Πετσέτα Μεγάλη L arge Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 4375 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 2175 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton

8

23 7

22

25

58

59


5

e g a ll i V e l L itt ρα 2011 δ ωματια | rooms | h

6

4

11

15 9

8

12

3 1

10

2

7

60

61


18

15

13

14 15

9

17

16

8

1

1. E3900-1 Κρεβάτι Little Village Cot Bed Little Village Διαιρούμενο, Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm 2. E3902-1 Σιφονιέρα Little Village Dresser Little Village Διάσταση Size: H:111 X W:95 X L:53cm 3. E3901-2 Ντουλάπα Little Village Wardrobe Little Village Διάσταση Size: H:188 X W:95 X L:53cm 4. EE2101 Εταζέρα Κρεμάστρα Shelf Hanger 5. 75722 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 6. 4772 Πανώ τοίχου Wall Hanger with Pockets 7. 6572 Πολυθρονάκι Soft Armchair 8. 1672 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 9. 6872 Λαμπατέρ Table Lamp 10. 7972 Τάπητας Playmat 11. 3772 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 12. 4272 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 100 % cotton 13. 2172 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 14. 1072 Πάντα Cot Bumper 15. 1172 Κουνουπιέρα Mosquito Net 16. 1272 Κουβερλί Quilt 17. 3972 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 18. 2772 Σαλιάρα Πλαστική Μεσαία Medium Waterproof Toweling Bib top: 100 % cotton 19. 1772 Καλαθούνα Moses Basket

62

24 20

16

1

63


32

26 19 31 28

L ittle Village

27

21

33

22

23 24

29

10

25

64

20. 6172 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion 21. 2272 Σαλιάρα Πετσετέ Βολάν Frilled Toweling Bib 100 % cotton 22. 4072 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton 23. 4472 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 24. 6072 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow 25. 4172 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton 26. 4372 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 27. 4572 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 28. 69723ΠΡ Μπάνιο Αλλαξιέρα με 1 Ράφι Baby’s Bath with 1 Shelf 29. 7772 Πορτ Μπεμπέ Carry Cot 30. 31721 Ρηλάξ Bouncing Cradle 31. 7472 Σετ λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces 32. 32723ΠΡ Καρέκλα Φαγητού 5 Θέσεων 5 Positions Highchair 33. 3372ΠP Πάρκο με Κέντημα και Χοντρό Δίχτυ Playpen with embroidered PVC

30

65


5

y B lue Car Mδωματια | rooms | hρα 2011

3

9 11

7

8

2

1

6

66

67


11

11

10 18 13

1

14 12

17 16

1. Ε3727 Κρεβάτι My Blue Car Cot Bed My Blue Car Διαιρούμενο, Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm 2. Ε3827 Σιφονιέρα My Blue Car Dresser My Blue Car Διάσταση Size: H:103 X W:95 X L:50cm 3. Ε3802 Ντουλάπα My Blue Car Wardrobe My Blue Car Διάσταση Size: H:170 X W:65 X L:49 4. EE2100 Εταζέρα Shelf 5. 75712 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 6. 6571 Πολυθρονάκι Soft Armchair 7. 76712 Λαμπατέρ Table Lamp 8. 1671 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 9. 2271 Σαλιάρα Πετσετέ Βολάν Frilled Toweling Bib 100 % cotton 10. 1071 Πάντα Cot Bumper 11. 1171 Κουνουπιέρα Mosquito Net 12. 1271 Κουβερλί Quilt 13. 3971 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 14. 6071 Μαξιλαράκι Φιγούρας Theme Pillow 15. 31711 Ρηλάξ Bouncing Cradle 16. 7971 Τάπητας Playmat 17. E70202 Λίκνo Λευκό με Kάγκελο Crib all Rail White Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm 18. 7471 Σετ Λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces

68

15 6

16

69


28 22

26

25

23

14

19

24

1 7

20 21

8

My Blu e Ca r

29

19. 1471 Θόλος Cot Canopy 20. 13713 Σετ Παπλωματοθήκη Set Cover Quilt Διάσταση Size: 100X140cm 21. 3771 Τσάντα Μωρού/ Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 22. 4371 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 23. 4471 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 24. 4271 Μπορυνούζι Κάπα Bath Cape 100 % cotton 25. 4571 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 26. 2171 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 27. 1771 Καλαθούνα Moses Basket 28. 4771 Πανώ Τοίχου Wall Hanger with Pockets 29. 6171 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion 30. 4071 Σετ Σεντόνι 3 τεμαχίων Set 2 Sheets and Pillow Case Διάσταση Size: 110x180cm 100 % cotton

70

18

27 9

30 25

71


Sw e e t R o o m δωματια | rooms | hρα 2011

5

8 4

6

10

7

2 1 3

9

72

73


13 11 13

12 8

1. Ε3720-1 Κρεβάτι Sweet Room Cot Bed Sweet Room Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση Size: H:92 X W:87 X L:149cm 2. Ε3702-1 Σιφονιέρα Sweet Room Dresser Sweet Room Διάσταση Size: H:100 X W:105 X L:53cm 3. Ε3701-1 Ντουλάπα Sweet Room Wardrobe Sweet Room Διάσταση Size: H:184 X W:105 X L:54cm 4. EE2100 Εταζέρα Shelf 5. 7557 Φωτιστικό Οροφής Ceiling Light 6. 76572 Λαμπατέρ Table Lamp 7. 1657 Καλαθάκι Καλλυντικών Cosmetics Basket 8. 4757 Πανώ Τοίχου Wall Hanger with Pockets 9. 3757 Τσάντα Μωρού / Αλλαξιέρα Baby’s Changing Bag 10. 1157 Κουνουπιέρα Mosquito Net 11. 1757 Καλαθούνα Moses Basket 12. Ε70201 Λίκνο Κάγκελο Crib all Rails Διάσταση Size: H:80 X W:58 X L:95cm Καρυδί Walnut 13. 7457 Σετ Λίκνου 5 τεμαχίων Crib Set 5 pieces

6

7

74

75


22

21

23

10 25

26

14

17

16

15

76

27

Sw e e t Ro om

19

20

24

18

14. 1057 Πάντα Cot Bumper 15. 1257 Κουβερλί Quilt 16. 3957 Σετ Σεντόνι Απλικέ Set Embroidered Sheet and Pillow Case Διάσταση Size: 90x150cm 100 % cotton 17. 2157 Αλλαξιέρα Υφασμάτινη Cotton Changing Mattress Διάσταση Size: 50x85cm cover: 100 % cotton 18. 4557 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 60x80cm top: 100 % cotton 19. 4657 Σελτεδάκι Μικρό Small Terry Waterproof Sheet Διάσταση Size: 40x60cm top: 100 % cotton 20. 2357 Σαλιάρα Πετσετέ Μεσαία Medium Toweling Bib 100 % cotton 21. 6557 Πολυθρονάκι Soft Armchair 22. 31571 Ρηλάξ Bouncing Cradle 23. 4257 Μπουρνούζι Κάπα Bath Cape 100 % cotton 24. 6157 Μαξιλάρι Καραμέλα Caramel Cushion 25. 4357 Πετσέτα Μικρή Small Towel Διάσταση Size: 40x80cm 100 % cotton 26. 4457 Πετσέτα Μεγάλη Large Towel Διάσταση Size: 80x130cm 100 % cotton 27. 4157 Πάνα Αγκαλιάς Πικέ Piquet Coverlet Διάσταση Size: 90x90cm 100 % cotton

77


Περίληψη Eπίπλων από συλλογές

Furniture Summary room collections

Για να σας διευκολύνουμε να επιλέξετε τα κατάλληλα έπιπλα για εσάς και το μωρό σας, σας παρουσιάζουμε τα έπιπλα από τις συλλογές βρεφικών δωματίων ΗΡΑ σε μια πολύτιμη βοηθητική λίστα.

To help you choose the right furniture collection for you and your baby, we have listed here all of our collections in one helpful summary.

a

b

c

j

k

l

d

e

f

m

n

o

g

h

i

p

q

r

a. E3729 Κρεβάτι Jungle Stories CotBed Jungle Stories Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:100 X W:90 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm b. E3900-1 Κρεβάτι Little Village Cot Bed Little Village Διαιρούμενο/Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm c. E3720-2 Κρεβάτι Peter Rabbit Cot Bed Peter Rabbit Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:92 X W:87 X L:149cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm d. E3732 Κρεβάτι Navy Look Cot Bed Navy Look Διαιρούμενο/Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm e. E3731 Κρεβάτι Pink Dreams Cot Bed Pink Dreams Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:96 X W:88 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm Διατίθεται και σε γαλάζια πατίνα Available also in patina light blue f. E3730 Κρεβάτι White Flower Cot Bed White Flower Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:97 X W:85 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm g. E3720-1 Κρεβάτι Sweet Room Cot Bed Sweet Room Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:92 X W:87 X L:149cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm h. E3728 Κρεβάτι In the Zoo Cot Bed In the Zoo Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:90 X W:88 X L:148cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm Διατίθεται και σε ροζ, σιέλ Available also in pink, light blue i. E3727 Κρεβάτι My Blue Car Cot Bed My Blue Car Διαιρούμενο/Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm Διάσταση Size: H:97 X W:85 X L:146cm

78

E3731-1 Κρεβάτι Ballerina’s Dance Cot Bed Ballerinas Dance Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:96 X W:88 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm E3734 Κρεβάτι Silver Star Cot Bed Silver Star Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:95 X W:85 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm E3735 Κρεβάτι Sea Stories Cot Bed Sea Stories Διαιρούμενο/Μετατρεπόμενο σε Προεφηβικό Convertible into junior bed Διάσταση size: H:96 X W:90 X L:148cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm m. E7022 Κρεβατάκι/Κούνια Little Jungle Stories Cot Little Jungle Stories Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:110 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm n. E7022-1 Κρεβατάκι/Κούνια Little Navy Look Cot Little Navy Look Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:110 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm o. E7023 Κρεβατάκι/Κούνια Little In the Zoo Cot Little In the Zoo Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:106 X W:70 X L:138cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται και σε ροζ, σιέλ Available also in pink, light blue p. E7024 Κρεβατάκι/Κούνια Little Flower Cot Little Flower Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:108 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm q. E7025 Κρεβατάκι/Κούνια Little Silver Star Cot Little Silver Star Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:104 X W:70 X L:139cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm r. E7028 Κρεβατάκι/Κούνια Little Sea Stories Cot Little Sea Stories Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:104 X W:70 X L:139cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm j. k. l.

79


Βρεφικά Κρεβάτια Ήρα HPA cot beds Για να κοιμάται το μωρό σας καλά…και εσείς

καλύτερα!

ρονη τεχνολογία , Παντ ρεύοντας αρμονικά την παράδοση με την σύγχ τα υλικά με την την άρισ τη ποιότητα με το ξεχωριστό design, τα άρισ έπιπλα που στολίζουν εξειδικευμένη γνώσ η, εμείς στην ΗΡΑ δημιουργούμε κό χώρο για να μεγα λώσει κάθε βρεφικό δωμάτιο και πιστοποιούν τον ιδανι το μωρό σας!

For your baby to sleep well …and you even bet

κρεβατάκια/κούνιες, καναπέδες, αλλαξιέρες “Αν δεν διαθέτετε χώρο ή δεν χρειάζεστε ολοκληρωμένη συλλογή επίπλων, επιλέξτε κάποιο από τα μεμονωμένα βρεφικά κρεβατάκια, καναπέδες ή αλλαξιέρες της συλλογής μας. Μέσα από τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ζωγραφιών, δημιουργήστε το δικό σας βρεφικό δωμάτιο.

ter!

uction technologies, Harmoniously combining tradition with modern prod with specialized excellent quality with unique design, best materials ry room and nurse each n knowledge, we create furniture which ador make it a perfect place to grow up your child.

If you do not have the space or you don’t need a whole furniture collection, you can choose from ourr collection of standalone cots, cribs, sofa bed and changing units. A wide variety of colours and pictures is available to choose from.”

Δημιουργήσ τε το δικό σας βρεφικό δωμάτιο!

Create your own baby bedroom!

Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical Features 1. Παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα 2. Παράγονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας ΕΝ 716-1/2 3. Έχουν γερή βάση από φυσικό ξύλο φουρνιστή οξιάς, η οποία προσαρμόζεται σε 3 θέσεις. 4. Έχουν πλαϊνά κάγκελα από φουρνιστή οξιά που συμμορφώνονται στους κανόνες ασφάλειας για τα διάκενα. 5. Διαθέτουν διάφανο, μη τοξικό κάλυμμα για τα κάγκελα για την προστασία από τα δοντάκια του μωρού. 6. Έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια. 7. Μετατρέπονται σε προεφηβικό κρεβατάκι με την χρήση τραβερσών. 8. Έχουν χειροποίητες ζωγραφιές. 1. Produced in Greece 2. Produced and certified according to European Norms EN 716-1/2 3. Solid base in natural beech wood adapted in two levels. 4. Solid beech sides that conform to safety standards. 5. Sides covered with non-toxic, bite-resistant transparent coating. 6. Rounded edges for maximum safety. 7. Sides for pre-school bed included in price and packaging. 8. Handmade drawings. 80

Επιλογές χρωμάτων color variety

Ιδανικά για μικρότερους χώρους Ideal for smaller nurseries

Επιλογές ζωγραφιάς picture variety

Συνδυάστε τα με τα υπόλοιπα έπιπλα Mix and Match with other furniture Συνδυάστε τα με οποιαδήποτε βρεφική προίκα ΗΡΑ Combine with our nursery accessories collections

collection

81


κρεβατάκια/κούνιες

cots

b

c a

Χαρακτηριστικά Characteristics e

d

f

Τα κρεβατάκια/κούνιες διαθέτουν ένα ευρύχωρο συρτάρι με μηχανισμό που ανοίγει και κλείνει εύκολα. Τα κάγκελα ανεβοκατεβαίνουν για την διευκόλυνση της μητέρας και την ασφάλεια του μωρού. Οι 4 περιστρεφόμενες ρόδες διευκολύνουν την μετακίνηση της κούνιας ενώ 2 από αυτές διαθέτουν φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια. HPA cots have a spacious drawer with mechanism that opens and closes easily. Side bars can be moved up and down to facilitate the mother and provide maximum safety for your baby. Four rotating wheels facilitate movements of the cot, two of them equipped with brakes for even more safety.

Δείτε και τις κούνιες από τις συλλογές βρεφικών δωματίων (σελ. 79) View also cots from baby room collections at page 79 g

h

i

a. E6135 Κρεβατάκι/Κούνια με 1 Συρτάρι Cot with 1 drawer Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:103 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται μόνο σε μελί Available only in honey color

e,f,g,h E6136 Κρεβατάκι/Κούνια Simplicity Cot Simplicity Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:103 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors

b,c,d E6137 Κρεβατάκι/Κούνια Simple Cot Simple Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:103 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors

i. E7015 Κρεβατάκι/Κούνια Dolce Cot Dolce Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:111 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors

82

k

j

j. E7022-2 Κρεβατάκι/Κούνια Aniline Cot Aniline Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:110 X W:70 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται μόνο σε φυσική ανελίνη Available only in natural aniline

83

k. E7029-1 Κρεβατάκι/Κούνια Teddy Cot Teddy Με 1 ευρύχωρο συρτάρι With a large convenient drawer Διάσταση size: H:103 X W:78 X L:137cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 60X130cm Διατίθεται μόνο σε μελί Available only in honey color


κρεβατάκια/καναπές

λίκνα

cribs

sofa beds

Χαρακτηριστικά Characteristics

a

Για τους πρώτους μήνες της ζωής του μωρού σας, το λίκνο αποτελεί την ιδανική λύση για τον ύπνο του! Συνδυάστε το με ένα από τα σετ με τα απαραίτητα για τον ύπνο σε λίκνο και δημιουργήστε το πιο όμορφο πρώτο κρεβατάκι για το μωρό σας…

c

b

During the first months of your baby’s life crib is an ideal solution for its sleep. Combine it with the crib set of your choice and create the most beautiful first bed for your baby.

a. E3621 Κρεβατάκι Καναπές Fantasia Sofa Bed Fantasia Με 2 ευρύχωρα συρτάρια With 2 large convenient drawers Διάσταση size: H:96 X W:75 X L:141cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 65X130cm b. E3626 Κρεβατάκι Καναπές Mezzo Sofa Bed Mezzo Με 2 ευρύχωρα συρτάρια With 2 large convenient drawers Διάσταση size: H:97 X W:78 X L:141cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 65X130cm c. E3627-1 Κρεβατάκι Καναπές Woodwork Sofa Bed Woodwork Με 2 ευρύχωρα συρτάρια With 2 large convenient drawers Διάσταση size: H:95 X W:78 X L:141cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 65X130cm

Ιδανικό για το δωμάτιο των γονιών Ideal for the parents’ bedroom

a collection

Χαρακτηριστικά Characteristics Τα κρεβατάκια/καναπές διαθέτουν 2 ευρύχωρα συρτάρια με μηχανισμό που ανοίγουν και κλείνουν εύκολα. Τα κεφαλάρια και τα κάγκελα ανεβοκατεβαίνουν για την διευκόλυνση της μαμάς και την προστασία του μωρού. Τα κάγκελα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν ώστε το κρεβατάκι να μετατραπεί σε καναπέ. Sofa beds have two spacious drawers equipped with special mechanism for easy opening. Both sidebars and headboards can be moved up and down to facilitate the mother and ensure maximum safety for your baby. Removable sidebars allow transformation of cot bed into baby sofa bed.

84

b

a. b. c. d.

c

E70201 Λίκνο κάγκελο Crib all rail Διάσταση size: H:80 X W:58 X L:95cm Διατίθεται σε μελί και καρυδί Available in honey and walnut E70202 Λίκνο κάγκελο Crib all white rail Διάσταση size: H:80 X W:58 X L:95cm E70202/1 Λίκνο λευκό με ταμπλά White Crib with headboard Διάσταση size: H:80 X W:58 X L:95cm Επιλέξτε τη ζωγραφιά ή το ξυλόγλυπτο της συλλογής δωματίων ΗΡΑ που σας αρέσει Choose a picture from the HPA room collection you prefer. Διατίθεται σε λευκό Available in white E7019 Λίκνο Elegance Crib Elegance Συνδυάστε το με ένα από τα σετ λίκνου Elegance Combine with a set for crib Elegance Διάσταση size: H:89 X W:69 X L:105cm Διατίθεται σε λευκό Available in white

85

d


αλλαξιέρες

childhood σετ

childhood set

changing units

ΧαρακτηριστικάCharacteristics Minimal γραμμές για το πιο λιτό και όμορφο αποτέλεσμα! Minimal lines for the most simple and beautiful result!

collection

Χαρακτηριστικά Characteristics

a

Η σιφονιέρα μας που μετατρέπεται σε αλλαξιέρα με μια απλή κίνηση. Την αγαπάμε γιατί…μας λύνει τα χέρια! Our dresser turns into changer with one simple movement. We love it!

a

Συνδυάστε την με οποιοδήποτε μεμονωμένο κρεβατάκι Combine it with any cot bed Συνδυάστε την με τα έπιπλα των συλλογών ΗΡΑ Co-ordinate with HPA Collection furniture Ιδανική για μικρότερα βρεφικά δωμάτια Ideal for smaller size nurseries

collection

b b

c

f

e

d

g

a,b,c,d,e,f E3051 Σιφονιέρα/Αλλαξιέρα Amore Changing Unit Amore Μετατρέπεται σε αλλαξίερα. Διάσταση size: H:105 X W:90 X L:43cm κλειστή H:105 X W:90 X L: cm ανοιχτή Διατίθεται σε πολλά χρώματα Available in differnet colors g. E3056 Αλλαξιέρα Cosmos Changing Unit Cosmos Χρησιμοποιήστε τη με ένα στρώμα για το άλλαγμα του μωρού. Διάσταση size: H:90 X W:80 X L:55cm Λευκό White

86

Συνδυάστε το με οποιαδήποτε βρεφική προίκα ΗΡΑ απλά επιλέγοντας τη ζωγραφιά που σας αρέσει. Combine with any baby bedding set HPA simply selecting the picture of your choice.

c

a.,b. E3722-1 Κρεβάτι Childhood Cot Bed Childhood Διαιρούμενο/Μετατρεπόμενο σε προεφηβικό Διάσταση size: H:88 X W:85 X L:146cm Διάσταση στρώματος Mattress size: 74Χ140cm c. E3833 Σιφονιέρα Childhood Dresser Childhood Διάσταση size: H:90 X W:105 X L:44cm

87


καλαθούνες

moses baskets Από φυσικό υλικό και 100% βαμβακερή επένδυση Natural materials and 100% cotton lining

1775 Ballerina’s Da

Συνδυάστε την καλαθούνα με την συλλογή του βρεφικού δωματίου Choose moses basket matching baby room collection

nce

1776 Peter Rabbit

1777 In the zoo Pink (also available in Beige and

Blue)

Επιλέξτε μια βάση για να δημιουργήσετε το πρώτο κρεβατάκι του μωρού σας. In all moses baskets mattress and hood included Συνδυάστε πάνες και σεντόνια σε διάσταση καλαθούνας. Choose stand to create first bed for your baby Όλες οι καλαθούνες περιλαμβάνουν στρωματάκι και κουκούλα Combine with coverlets and sheets in suitable size

176 0 Pink Dreams

1771 My Blue Car

Χαρακτηριστικά Characteristics

1772 Lit tl

1757 Sweet Room

1779 White Flower

1778 Jungle Stories

17801 Navy Look New

Type

e Village

1781 Sea Stories

1780 Navy Look

1782 White Snoopy

βασεισ καλαθουνασ moses basket stands

Για το πρώτο κρεβατάκι του μωρού σας, η καλαθούνα αποτελεί την πιο ευπροσάρμοστη λύση! Είναι ελαφριά και μετακινείται εύκολα στους χώρους του σπιτιού, για να έχετε πάντα δίπλα σας το μωρό σας. As first baby bed – moses basket is the most versatile solution! It’s light and easily movable around the home, so you can keep your baby always next to you.

Ε018171 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Wooden stand for moses basket Με ρόδες With wheels

collection

88

Ε01817 Ξύλινη Βάση Καλαθούνας Wooden stand for moses basket Με ρόδες With wheels Καρυδί Walnut

89

1801 Μεταλλική Βάση Καλαθούνας Metallic stand for moses basket Με ρόδες With wheels Λευκό White


Αξεσουάρ ύπνου bedding essentials

a

Μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, απαραίτητων για τον ύπνο του μωρού, δημιουργήθηκαν για να συμπληρώσουν τα κλινοσκεπάσματα του μωρού σας.

b

Range of high quality products needed for baby sleep, designed to complete your baby beddings set.

c

Επιλογές χρωμάτων για πολλούς συνδυασμούς. Many color options for different combinations collection

d

e

f

Συνδυάστε τα με οποιαδήποτε βρεφική προίκα ΗΡΑ Combine with any HPA nursery collection Υψηλής ποιότητας βαμβάκι που διατηρείται μαλακό όσες φορές και αν πλυθεί. High quality cotton, which remains soft regardless of washing frequency a

g

j

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

h

k

i

l

7000 Κατωσέντονο Μακώ με Λάστιχο Fitted Bottom Sheet Διάσταση size: 110 Χ 180cm Λευκό, Εκρού White, Cream 7100 Πανωσέντονο Χασέ Cotton Flat Sheet Διάσταση size: 110Χ180cm Λευκό, Εκρού White, Cream 7110 Πανωσέντονο Χασέ Cotton Flat Sheet Διάσταση size: 110Χ180cm Ροζ, Σιέλ, Κίτρινο, Λαχανί Pink, Blue, Yellow, Green 7100-1 Κατωσέντονο Χασέ με Λάστιχο Cotton Fitted Sheet Διάσταση size: 110Χ180cm Λευκό, Εκρού White, Cream 7110-1 Κατωσέντονο Χασέ με Λάστιχο Cotton Fitted Sheet Διάσταση size: 110Χ180cm Ροζ, Σιέλ, Κίτρινο, Λαχανί Pink, Blue, Yellow, Green 7200 Μαξιλαροθήκη Pillow Case Διάσταση size: 40X30cm Λευκό, Εκρού White, Cream 7210 Μαξιλαροθήκη Pillow Case Διάσταση size: 40X30cm Ροζ, Σιέλ, Κίτρινο, Λαχανί Pink, Blue, Yellow, Green 6000 Βαμβακερό Μαξιλάρι Ύπνου Cotton Sleeping Pillow 100% μεταξοβάμβακο 100 % silken cotton Διάσταση size: 30X40cm Φυτικό Προϊόν 6001 Μαξιλάρι Ύπνου Sleeping Pillow Διάσταση size: 37X26cm 4573 Σελτές Κρεβατιού με Λάστιχο Bed Fitted Terry Waterproof Sheet top: 100 % cotton Διάσταση size: 80X140cm Λευκό White 4599 Σελτές Κρεβατιού Flat Bed Terry Waterproof Sheet top: 100 % cotton Διάσταση size: 80X140cm Λευκό White 9940 Σφηνάκι Ύπνου Baby Sleep

90

a. 4001 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας Λευκό Set Sheet for Moses Basket White Διάσταση size: 68x100cm 4002 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας Εκρού Set Sheet for Moses Basket Cream Διάσταση size: 68x100cm 4003 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας Ροζ Set Sheet for Moses Basket Pink Διάσταση size: 68x100cm 4003 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας Σιέλ Set Sheet for Moses Basket Blue Διάσταση size: 68x100cm

c

b. 4001 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας Navy Look Set Sheet for Moses Basket Navy Look Διάσταση size: 68x100cm c. 4001 Σετ Σεντόνι Καλαθούνας White Flower Set Sheet for Moses Basket White Flower Διάσταση size: 68x100cm

b

91


Τα βήματα για το σωστό στρώσιμο του βρεφικού κρεβατιού. Steps for proper preparation of your baby bed. Ο ύπνος του μωρού σας είναι σημαντική υπόθεση. Για να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε έναν υγιή ύπνο στο μωρό σας, σας δημιουργήσαμε μια λίστα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να στρώσετε σωστά το κρεβατάκι του και τις ποσότητες που θα χρειαστείτε από το κάθε είδος… Το μόνο που απομένει είναι να το νανουρίσετε γλυκά, όπως εσείς καλύτερα ξέρετε… It is very important that your baby sleeps well and comfortable. In order to help you to ensure sound sleep for your little one, we have created a list of necessary steps to follow while you prepare your baby’s bed, and number of necessary accessories of each kind…The only thing left is to lullaby you child in a way best known by you…

92

Α.Α.

προΪον product

χαρακτηρηστικά Characteristics

τμχ.

1.

Στρώμα Mattress

Με φερμουάρ για να αερίζεται With zipper for proper ventilation

01

2.

Ύφασμα Στρώματος Mattress Fabric

Με αντιμυκητιακή επεξεργασία With antibacterial layer

01

3.

Κάλυμμα Στρώματος Mattress sheet

Που να καλύπτει όλο το στρώμα για προστασία (Σελτές κρεβατιού) Covering entire mattress for protection

02

4.

Κατωσέντονο Bed sheet

Με λάστιχο για πιο εύκολο στρώσιμο With elastic rubber for easier changing

04

5.

Πάνα Coverlet

Τοποθετείται πάνω από το κατωσέντονο, στο σημείο που κοιμάται το μωρό, για να μην λερώνεται το σεντόνι από τι «γουλίτσες» μετά από κάθε γεύμα του μωρού Placed on top of bed sheet in the place where baby sleeps, to avoid frequent dirtying the bed sheet

06

6.

Πανωσέντονο Top bedsheet

Για να μην λερώνεται το κουβερλί. Το καλοκαίρι το πανωσέντονο είναι αρκετό για να σκεπάσετε το μωρό. To protect the quilt. During summer its itself enough to cover the baby.

02

7.

Κουβερλί Quilt

Ή πάπλωμα ή κουβέρτα. Το πόσα κλινοσκεπάσματα θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την θερμοκρασία του δωματίου. Or duvet or blanket. How many layers you use depends on room temperature.

01

8.

Πάντα Cot Bumper

Μειώνει το χώρο του κρεβατιού ώστε το μωρό να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και προφυλάσει το μωρό από τα κάγκελα. Restricts bed’s space, so your baby feels safer

01

9.

Κουνουπιέρα Mosquito net

Απαραίτητη για τις μεσογειακές χώρες Necessary for Mediterranean countries

01

10.

Mουσικό Παιχνίδι Music Toy

Για να απασχολείται ευχάριστα το μωρό. For baby’s fun

01

93


Χαρακτηριστικά Characteristics

πάνες

coverlets Όπως ακριβώς μας έμαθαν οι μαμάδες μας…. c

Για να αγκαλιάσετε το μωρό σας, για να το σκεπάσετε, για να το αλλάξετε, για το κρεβάτι, για το καρότσι, για την καλαθούνα, για την βόλτα, για μέσα στο σπίτι, για όπου πρέπει να ακουμπήσετε το μωρό…. Οι πάνες είναι απαραίτητες παντού, ειδικά τους πρώτους 6 μήνες, μέχρι να αναπτυχθεί σωστά το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού σας. Είναι το κάλυμμα προστασίας του μωρού σας από όλα τα μικρόβια της καθημερινότητας! 100 % βαμβακερές, σε χρώματα και σε απίστευτες τιμές, η ΗΡΑ διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή από πάνες, που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη!

f

To hug your baby, to cover it, to change it, for the bed, pram, moses basket, for walk, at home, anywhere you have to lay down your baby … Coverlets are essential everywhere, especially during the first 6 months, while baby builds up and strengthens its immune system. They are safety cover against all the bacteria and microbes of every day life! 100 % cotton, in various colors and at great prices, HPA offers great variety of coverlets to facilitate your every day routines.

like our mothers used to... a

b

d

e

g

h

j

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

4181 Sea Stories Διάσταση size: 90X90cm

4177 In the Zoo Pink Διάσταση size:90X90cm

4157 Sweet Room Διάσταση size: 90X90cm

4176 Peter Rabbit Διάσταση size: 90X90cm

4166 Pink Dreams Διάσταση size: 90X90cm

4175 Ballerinas Dance Διάσταση size: 90X90cm

4171 My Blue Car Διάσταση size: 90X90cm

4172 Little Village Διάσταση size: 90X90cm

4178 Jungle Stories Διάσταση size: 90X90cm

4180 Navy Look Διάσταση size: 90X90cm

4177 In the Zoo Blue Διάσταση size: 90X90cm

4177 In the Zoo Beige Διάσταση size: 90X90cm

collection

i

k

6402 Πάνα Κουκουτσάκι Μονόχρωμη Piqueτ Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ In White, Pink, Blue 6499 Πάνα Κουκουτσάκι με Κέντημα Embroidered Piqueτ Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Λευκό, Ροζ, Σιέλ In White, Pink, Blue 6409 Πάνα Interlock Αστεράκια Interlock Stars Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Ροζ, Σιελ, Κίτρινο In Pink, Blue, Yellow 6420 Πάνα Φανέλα Χρωματιστή Colored Flanelle Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Ροζ, Σιελ, Λαχανί, Κίτρινο In Pink, Blue, Green, Yellow 6400 Πάνα Φανέλα Λευκή White Flanelle Coverlet Διάσταση size: 85X90cm 6495 Πάνα Φανέλα Εμπριμέ Allover Flanelle Coverlet Διάσταση size: 85X90cm 6498 Πάνα Φανέλα Λευκή με Κέντημα White Flanelle Embroidered Coverlet Διάσταση size: 85X90cm 64981 Πάνα Φανέλα Χρωματιστή με Κέντημα Colored Flanelle Embroidered Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Ροζ, Σιελ, Λαχανί, Κίτρινο In Pink, Blue, Green, Yellow 6401 Πάνα Χασέ Cotton Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Ροζ, Σιελ, Λευκό, Λαχανί, Κίτρινο In Pink, Blue, White, Green, Yellow 6413 Πάνα Χασέ Χρωματιστή με Κέντημα Colored Embroidered Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Ροζ, Σιέλ In Pink, Blue 6410 Πάνα Χασέ με Κέντημα Embroidered Cotton Coverlet Διάσταση size: 85X90cm Σε Λευκό, Εκρού In White, Cream

94

41820 Silver Star Διάσταση size: 90X90cm

95


Ρουχισμός clothing e

Τα βασικά βρεφικά ρουχαλάκια ΗΡΑ είναι διάσημα για την ποιότητα και την αντοχή τους! Στην ΗΡΑ δίνουμε βαρύτητα στις πρώτες ύλες, ψάχνοντας καθημερινά για ποιοτικό βαμβάκι που θα αγκαλιάσει το μωρό σας από τις πρώτες κιόλας μέρες. Μια ολοκληρωμένη σειρά βασικών βρεφικών ρούχων για κάθε γούστο είναι εδώ, σε μοναδική ποιότητα και απίστευτες τιμές. Πάρτε μια γεύση και επισκεφτείτε ένα κατάστημα ΗΡΑ για να δείτε από κοντά και να ακουμπήσετε τα πρώτα ρουχαλάκια του μωρού σας!

f

g

e. 190112 Εσώρουχο Κορμάκι λευκό χωρίς μανίκι Bodysuit white without sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €2.50 f. 19011 Εσώρουχο Κορμάκι λευκό με κοντό μανίκι Bodysuit white short sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €2.90 g. 19023 Εσώρουχο Κορμάκι λευκό με μακρύ μανίκι Bodysuit white long sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €3.30

Basic baby clothes from HPA are famous for their quality and durability. In HPA we put great emphasis on the raw materials, looking every day for quality cotton which will be wrapping your child from very fist days. A complete line of basic baby clothes for each taste and at incredible prices is available here. Get the taste by visiting one of HPA stores to see and touch the first dresses of your baby.

Τι θα χρειαστείτε για το νεογέννητο;

Everything your newborn needs. Για τις πρώτες μέρες με το μωρό σας, που δεν θα είναι εύκολες οι μετακινήσεις σας για ψώνια και για να μην πλένετε συνέχεια, θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί αρκετά ρουχαλάκια στο πρώτο μέγεθος. Εμείς ετοιμάσαμε για εσάς μια λίστα με τα απαραίτητα ρουχαλάκια που θα πρέπει να έχετε αγοράσει και πλύνει πριν τον τοκετό. You shall purchase enough clothes in the first size in order to avoid excess movement or need for often washing, during the first days with your baby. We have prepared a list of essentials, which you shall buy and wash before the delivery.

a

b

προΪον product

χαρακτηρηστικά Characteristics

τμχ.

Εσώρουχα Bodysuits

Κορμάκια με τρουκ από κάτω, για εύκολο άλλαγμα. Μπορούν να φορεθούν στο μωρό είτε από τα πόδια είτε από το κεφάλι. Bodies with snap bottom for easy changing. Wearable from head or feet.

12

Φορμάκια Sleeping suits

Με τρουκ από μπροστά ή πίσω για εύκολο άνοιγμα With snap front or back for easy opening

06

Νυχτικάκι Night dresses

Με σούρα από κάτω για να αλλάζετε το μωρό ενώ κοιμάται With folding bottom for changing the baby while sleeping

03

Σκουφάκι Hat

d

a. 6301 Γαντάκι λευκό Cotton mits One size €1.90 b. 6310 Σκουφάκι λευκό Cotton hat One size €2.90 c. 5100 Φορμάκι πικέ Piquet Sleeping suit Σε Λευκό, Ροζ, Σιελ In White, Pink, Blue €18.60 Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months d. 5110 Ζακετάκι πικέ Piquet Jaket Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months Σε Λευκό, Ροζ, Σιελ In White, Pink, Blue €9.90

96

01

Γαντάκια Mitts

Για να μην γδέρνει το μωρό το προσωπάκι του Necessary so that the baby does not scratch their face

02

Ζακετάκια Cardigans

Χρήσιμα τόσο για την βόλτα όσο και μέσα στο σπίτι Necessary in house and outhouse

02

Υπνόσακος Sleeping bag

Για τους χειμερινούς μήνες During winter times

01

Ρουχαλάκια εξόδου Outing clothes

Μπουφάν, φόρμα εξόδου, κουστουμάκια, φορεματάκια Jacket, costumes, dresses, pilots

ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ As many as you like

c

97


βασικά ρουχαλάκια

basic clothing Εφαρμόζουν απόλυτα στο μωρό και ανταποκρίνονται ακριβώς στο ελληνικό μεγεθολόγιο Perfect fit for the baby due to Greek sizing applied

a

d

e

h a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

c

b

g

f

j

i

57310 Σετ 3 τμχ Nυχτικάκι μπλε Set 3 pcs baby boy Night Dress One size €35.60 57320 Σετ 3 τμχ Nυχτικάκι ροζ Set 3 pcs baby girl Night Dress One size €35.60 5741 Νυχτικάκι με σούρα Night Dress One size Σε Λευκό, Ροζ, Σιελ In White, Pink, Blue €13.20 51323 Φορμάκια-Πυζαμάκια Pussy Cat - πακέτο των 3 Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months €30.50 51312 Φορμάκια-Πυζαμάκια Garden blue - πακέτο των 3, Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months €30.50 51313 Φορμάκια-Πυζαμάκια My doggy -πακέτο των 3, Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months €30.50 51322 Φορμάκια-Πυζαμάκια Garden pink -πακέτο των 3, Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 μηνών months €30.50 5740 Νυχτικάκι με σούρα πικέ Piquet Night Dress One size Σε Λευκό, Ροζ, Σιελ In White, Pink, Blue €12.20 1917003 Κορμάκια με μακρύ μανίκι Village unisex - πακέτο των 7 Set 7 pcs bodysuit long sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €30.50 1917112 Κορμάκια χωρίς μανίκι I love u blue -πακέτο των 7 Set 7 pcs bodysuit without sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €26.50 1917122 Κορμάκια χωρίς μανίκι I love u pink -πακέτο των 7 Set 7 pcs bodysuit without sleeves Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months €26.50

98

k

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1

a

b

c

d

e

f

g

h

j

k

1917012 Κορμάκια με κοντό μανίκι Village unisex - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €26.50 1917121 Κορμάκια με κοντό μανίκι Princess - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €28.50 1917111 Κορμάκια με κοντό μανίκι King - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €28.50 1917021 Κορμάκια με κοντό μανίκι I love u pink - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €28.50 1917011 Κορμάκια με κοντό μανίκι I love u blue - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €28.50 1917411 Κορμάκια με κοντό μανίκι Garden blue - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €30.50 1917421 Κορμάκια με κοντό μανίκι Garden pink - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €30.50 1917511 Κορμάκια με κοντό μανίκι Team - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €30.50 1917521 Κορμάκια με κοντό μανίκι Coral - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit short sleeves €30.50 1917211 Κορμάκια με μακρύ μανίκι I love u blue - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit long sleeves €30.50 1917221 Κορμάκια με μακρύ μανίκι I love u pink - πακέτο των 7 1 Set 7 pcs bodysuit long €30.50

Μεγέθη Sizes: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 μηνών months

99

i


πλιτς!πλατς! Η καθαριότητα και το μπάνιο του μωρού σας είναι απαραίτητα όσο και το γάλα του. Δημιουργήσαμε μια σειρά από προϊόντα απαραίτητα για την καθαριότητα του μωρού σας, με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια, τα οποία συνδυάσαμε με τις συλλογές δωματίων ΗΡΑ για το πιο ολοκληρωμένο και όμορφο αποτέλεσμα. Επιλέξτε τα απαραίτητα αξεσουάρ, βρείτε τα προϊόντα που σας εξυπηρετούν και κάνετε το μπάνιο του μωρού σας απλό και διασκεδαστικό. Μάθετε στο παιδάκι σας να απολαμβάνει από μωρό το μπανάκι του και να περιποιείται τον εαυτό του. Τέλος, διαλέξτε μια μαλακή πετσέτα ή μπουρνούζι, για να τυλίξετε το μωρό σας και να το στεγνώσετε πριν το βάλετε για ύπνο!

Τι θα χρειαστείτε για το μπάνιο του? What you will need for baby bath? Προετοιμάστε το μπάνιο του μωρού σας, συγκεντρώνοντας δίπλα σας όλα τα απαραίτητα αντικείμενα. Ετοιμάσαμε για εσάς μια λίστα με ότι θα χρειαστείτε, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας λείπει κάτι την ώρα που θα κάνετε το μωρό σας μπάνιο. Prepare your baby’s bath having all necessities in your reach. We have prepared for you a list of what you will need, to make sure nothing is missing during baby’s bath time.

Baby hygiene and bathing are as important as its milk. We have created a line of products necessary for maximum comfort and safety while taking care of your baby hygiene. Our bath accessories designs match HPA nursery room collections to allow you for complete and most beautiful creations. Select appropriate accessories, find the products that serve your needs and make your baby bath easy and full of fun. Teach your child to enjoy the water and take care of himself from the very first days. Lastly, choose a soft towel or bathrobe to wrap and dry your baby before putting it to sleep!

Κάντε το μπάνιο του μωρού σα ς απλό και διασκεδαστικό!

Make your babys’ bath simple & fun!

collection

100

προΪον product

χαρακτηρηστικά Characteristics

τμχ.

Μπανάκι Baby bath

Επιλέξτε ένα μπανάκι-αλλαξιέρα ή μια λεκάνη με μια βάση. Choose baby bath-changer or simple bath with stand.

01

Αλλαξιέρα English Missing

Υφασμάτινη ή Πλαστική, για την αλλαξιέρα ή για το κρεβάτι Fabric or PVC, for changer or cot bed

01

Σελτεδάκια Waterproof Sheets

Μικρά ή μεγάλα, είναι απαραίτητα για να ακουμπήσετε το μωρό σας πάνω στην αλλαξιέρα Small or big, necessary for placing you baby on the changing mattress

04

Μπουρνούζι Bath robe

Ή πετσέτα μεγάλη για να τυλίξετε και να στεγνώσετε το μωρό σας Or big towel to wrap and dry you baby

02

Πετσέτα μικρή Small towel

Για να σκουπίσετε το μωρό σας To dry your baby

02

Γάντι Μπάνιου Bathing Glove

Για να πλύνετε και να σαπουνίσετε το μωράκι σας To wash and soap your baby

04

Πετσετέ Πανάκια Terry sheets

Για τοπικό σκούπισμα και τα μπονάρισμα For topical wiping

Θερμόμετρο Thermometer

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι ιδανική για το μωρό σας Make sure that water temperature is appropriate for your baby

04

Καλλυντικά Cosmetics

Αφρόλουτρο. Σαμπουάν, λαδάκι για μασάζ, κρέμα για τις ευαίσθητες περιοχές, κολόνια Shower gel, shampoo, massage oil, cream for sensitive spots

από 01

Βούρτσα και χτένα Brush and Comb

Απαραίτητα για να απομακρύνετε τα νεκρά κύτταρα από το κεφαλάκι του. Necessary for removal of dry skin cells from baby’s head.

01

Μπατονέτες Ear Buds

Ασφαλείας, για να μην τραυματιστούν τα αυτάκια του μωρού σας Baby safe not to hurt the ear.

01

101


μπάνιο αλλαξιέρα

collection

μπάνιο αλλαξιέρα με 1 ράφι

baby’s bath with 1 shelf

baby’s bath

Από μη τοξικό PVC που πλένεται, είναι μαλακό και ανθεκτικό. From non toxic soft, durable and washable PVC

Με αποσπώμενο μπανάκι και θήκη για σαπούνι. Flipping bathing tab and shampoo pocket

Με σταθερά πόδα με τάπες που δεν γδέρνουν το πάτωμα. With firm foot plugs, which do not scratch the floor

Εύκολο κλείσιμο για μεταφορά και φύλαξη. Easily foldable for transportation and storage

69681 Garden Bees Pink

69681 Garden Bees Red

collection

69801 Navy Look

69721 Little Village

69741 Flower

102

Σχέδια που συνδυάζονται με τις συλλογές βρεφικών δωματίων ΗΡΑ Designs matching HPA room collections

69683 Garden Bees Red

69731 Golf

69683 Garden Bees Pink

69661 Family Party

69743 Flower

69723 Little Village

69663 Family Party

103

69733 Golf

69803 Navy Look


μπάνιο αλλαξιέρα με 2 ράφια

collection

baby’s bath with 2 shelves

αλλαξιέρες

changing mattresses collection

Με αποσπώμενο μπανάκι και θήκη για σαπούνι. Flipping bathing tab and shampoo pocket

4 ρόδες, οι δύο με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια. 4 wheels, 2 equipped with breaking mechanism for maximum safety

69662 Family Party

Αλλαξίερες Υφασμάτινες Cotton Changing Mattresses Διάσταση size: 50X85cm Κάλυμμα Cover: 100 % cotton

2157 Sweet Room

2171 My Blue Car

2172 Little Village

2175 Ballerina’s Dance

21760 Peter Rabbit

2177 In the Zoo (Beige)

2177 In the Zoo (Blue)

2178 Jungle Stories

2179 White Flower

2180 Navy Look

2181 Sea Stories

21820 Silver Star

Από μη τοξικό PVC που πλένεται, είναι μαλακό και ανθεκτικό. From non toxic soft, durable and washable PVC

Χαρακτηριστικά Characteristics

Για το εύκολο άλλαγμα του μωρού σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, η αλλαξιέρα είναι απαραίτητη. Για την σιφονιέρα, για το έπιπλο της αλλαξιέρας ή για το κρεβάτι, υφασμάτινη ή πλαστική, η αλλαξιέρα κάνει το άλλαγμα του μωρού σας παιχνίδι! Changing Mattress facilitates easy baby changing at any time of the day. For the dresser, changer or cot bed, made of fabric or PVC, it helps to make changing your baby a playtime! 69682 Garden Bees Pink

69722 Little Village

69732 Golf

Συνδυάζονται με την σιφονιέρα ή την αλλαξιέρα σας Combine it with dresser or changer Τοποθετείστε ένα σελτεδάκι για να ακουμπήσετε το μωρό σας πάνω στην αλλαξιέρα Cover it with waterproof sheet before placing your baby

69742 Flower

69682 Garden Bees Red

104

a. 202066 Αλλαξιέρα PVC Μαλακή Soft PVC Changing Mattress Διάσταση size: 68X44cm Διατίθεται στις συλλογές Available in collections Family Party, Garden Bees Pink, Garden Bees Red, Little Village, Navy Look, Golf, Flower b. 203080 Αλλαξιέρα PVC Κρεβατιού Cot PVC Changing Mattress Διατίθεται στις συλλογές Available in collections Family Party, Garden Bees Pink, Garden Bees Red, Little Village, Navy Look, Golf, Flower

105

b

a


αξεσουάρ μπάνιου και καθαριότητας

Rotho BabyDesign

bathtime essentials

Χρησιμοποιείσ τε τα απαραίτητα αξεσουάρ που θα κάνουν το μπάνιο του μωρού σας ασφαλές και διασκεδαστικό. Our bath accessories, designed for maximum safety and comfort of your child, will help you both to combine bathing with fantastic playtime.

Μια καινοτομική σειρά βρεφικών προϊόντων με εργονομικό σχεδιασμό και απίθανα χρώματα, είναι τώρα διαθέσιμη και στην Ελλάδα από την ΗΡΑ! Γερμανικός σχεδιασμός και Ελβετική παραγωγή, τα προϊόντα Rotho Babydesign είναι ασφαλή, άνετα και υψηλής ποιότητας. An innovative range of baby products with ergonomic design and awesome colors now available in Greece from HPA! German design and Swiss production ensure Rotho Babydesign products to be safe, comfortable and high quality.

e a

d

h

b

d

j

c m

b f

e

f

g

h

i

j

k

l

l i g

a c k Εργονομικός σχεδιασμός για άνεση και ασφάλεια Κατάλληλα για νεογέννητα Διαφορετικές επιλογές για κάθε χώρο, γούστο και προϋπολογισμό

Ergonomic design Suitable for newly born Different choices for each space taste and budget.

a. 6900 Βάση Μπάνιου Bath Base Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors b. 6911 Λεκάνη με Μπάρες Baby Bath Adaptable Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors c. 6921 Ανατομική Λεκάνη Anatomic Baby Bath Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors d. 6912 Τετράγωνη Λεκάνη Baby Bath Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors e. 9901 Σφουγγάρι Ασφαλείας Safety Sponge for Baby Bath Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors f. 9943 Αντιολισθιτική Πετσέτα Safety Towel for Baby Bath Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors g. 9970 Λεκανάκι 2 Θέσεων Plastic Bowl Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors h. 9910 Καθικάκι Plastic Pot Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors i. 6700 Πανάκι Οβάλ Oval Cloth 100% cotton j. 4399 Πετσετάκι Μπάνιου Bath Cloth 35Χ35cm Διατίθεται σε διάφορα χρώματα Available in different colors 100% cotton k. 6398 Γάντι Μπάνιου Towelling Wash Mit 100% cotton l. 4500 Σελτές Μεγάλος Large Terry Waterproof Sheet 60X80cm Πάνω: 100% cotton Κάτω: Πλαστικοποίηση άνευ φθαλικών ουσιών Top: 100 % cotton Πιστοποιημένο προϊόν Certified product m. 4600 Σελτές Μικρός Small Terry Waterproof Sheet 40X60cm Πάνω: 100% cotton Κάτω: Πλαστικοποίηση άνευ φθαλικών ουσιών Top: 100 % cotton Πιστοποιημένο προϊόν Certified product

106

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Ε20001 Μπανάκι Top Top Bath E20002 Κουβάς Απορριμάτων Top Top Nappy Pale E20003 Καθικάκι Top Top Potty E20004 Μειωτής Τουαλέτας Top Top Toilet Seat E20005 Σκαλοπατάκι Top Top Children’s Stool E20006 Λεκανάκι 2 Θέσεων Top Top Wash Basin E20013 Σκαράκι Μπάνιου Top Top Bath tub seat Ε20211 Μπανάκι Winnie the Pooh Bath tub Winnie the Pooh E20212 Σκαράκι Μπάνιου Winnie the Pooh Bath tub Seat Winnie the Pooh E20213 Καθικάκι Winnie the Pooh Potty Winnie the Pooh E20214 Κάθισμα Λεκάνης Winnie the Pooh Toilet Set Winnie the Pooh E20215 Κάδος Απορριμάτων Winnie the Pooh Nappy Pale Winnie the Pooh E20216 Σκαλοπατάκι Winnie the Pooh Children’s Stool Winnie the Pooh

Η σειρά Top Line διτίθεται σε ροζ, σιελ, εκρού, διαφανές, φούξια Top Line is available in baby rose, baby blue, vanila, transparent, strawberry pearl

107

m


φαγητό

mealtime!

καρέκλα φαγητού 5 θέσεων

5 positions foldinghighchair Ρυθμιζόμενη πλάτη 3 σημείων. Adjustable backseat in 3 positions

Καρέκλες φαγητού, σαλιάρες, πανάκια, μαξιλάρια θηλασμού… Η ΗΡΑ προσφέρει μια σειρά προϊόντων, απαραίτητων για την ώρα του φαγητού. Σχεδιασμένα με σκοπό να κάνουν την ώρα του φαγητού εύκολη και διασκεδαστική, τα προϊόντα ΗΡΑ για το φαγητό συμπληρώνουν τις ανάγκες σας. Συνδυάστε τα με τα προϊόντα βρεφανάπτυξης -μπιμπερόν, αποστειρωτή, βραστήρα, πιπίλες, θήλαστρο κλπ- που θα βρείτε στα καταστήματα ΗΡΑ, και δώστε στο μωράκι σας τις σωστές διατροφικές συνήθειες από τις πρώτες του κιόλας μέρες!

Κάθισμα με επενδυμένο PVC που συνδυάζεται με τις συλλογές δωματίων ΗΡΑ Seat covered on PVC, cobine with HPA room collections

Με αποσπώμενο τραπεζάκι φαγητού Removable convenient tray

Αναδίπλωση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Easy closing for transportation-storage

High chairs, bibs, coverlets, nursing pillows… HPA offers complete collection of products needed during meal time. Designed to make eating time easy and entertaining, HPA products fulfill all your needs. Combine our products with bottles, sterilizers, kettles, pacifiers, breast pump etc…, available in HPA stores, and teach your baby proper eating habits from the very first day!

collection

Ρυθμιζόμενο ύψος 5 θέσεων Adjustable height in 5 positions Ρόδες, οι δύο με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια 4 castors, 2 braked for maximum safety

32803 Navy Look Κατάλληλη για παιδιά από 6 μηνών έως 3 χρονών περίπου Age suitability: 6 months to 3 years approx. Διάσταση Size: H:100 X W:66 X L:60cm collection

Δώσ τε στο μωράκι σας τις σωσ τές διατ ροφικές συνήθειες από τις πρώτες του κιόλας μέρες!

Teach your baby proper eating habits from the very first day! 32683 Garden Bees Pink

32733 Golf

108

32683 Garden Bees Red

32663 Family Party

109

69743 Flower

32723 Little Village


καρέκλα φαγητού

collection

folding highchair

σαλιάρες, πανάκια φαγητού

bibs

collection

ύμα σημαίνει και γε θε κά ς πω λά κα ε υμ ρο Ξέ ετε το συνε χόμε νο λερωμέ να ρούχα… Αποφύγ τε τεύοντάς τα με πλύσιμο των ρούχων, προσ σα λιάρες και πανάκια. eal means

Κάθισμα με επενδυμένο PVC που συνδυάζεται με τις συλλογές δωματίων ΗΡΑ Seat covered on PVC, cobine with HPA room collections

every m We all know that continuously d oi v A ... es h ot cl y dirt g them clean n pi ee k es h ot cl g whashin using bibs.

Λεπτή εύκολη αναδίπλωση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Slim & Easy closing for transportation-storage

b

Με αποσπώμενο τραπεζάκι φαγητού Removable convenient tray

g

Κατάλληλη για παιδιά από 6 μηνών έως 3 χρονών περίπου Age suitability: 6 months to 3 years approx. Διάσταση Size: H:108 X W:64 X L:64cm

k

h

3272 Little Village

f a c e

d j

3266 Family Party

3273 Golf

m

3274 Flower

i

3268 Garden Bees Pink

110

3268 Garden Bees Red

a. 2377 In the Zoo Beige Σαλιάρα Πετσετέ Μεσαία Medium Towelling Bib b. 2379 White Flower Σαλιάρα Πετσετέ Μεσαία Medium Towelling Bib c. 2761 Pink Dreams Σαλιάρα Πλαστική Μεσσαία Medium Waterproof towelling Bib d. 2857 Sweet Room Σαλιάρα Πλαστική Στρογγυλή Small waterproof towelling Bib e. 2471 My Blue Car Σαλιάρα Πετσετέ Στρογγυλή Small towelling Bib

f. 2280 Navy Look Σαλιάρα Πετσετέ Βολάν Frilled towelling Bib g. 2279 White Flower Σαλιάρα Πετσετέ Βολάν Frilled towelling Bib h. 6799 Πανάκι διπλό με κέντημα Double embroidered cloth i. 6798 Πανάκι μονό Embroidered cloth j. 6710 Σετ 5 πανάκια χρωματιστά Set 5 colored cloths k. 6797 Πανάκι πετσετέ με ρέλι Towelling cloth l. 6701 Πανάκι τετράγωνο απλό Square cloth m. 6709 Πανάκι Interlock Αστεράκια Interlock cloth Stars

111

l


Για τους 6 πρώτους μήνες For the first 6 months

μαξιλάρι θηλασμού

breastfeeding pillow Tο... «έξυπνο» μα ξιλ

Μεγάλα μπιμπερό Big feeding bottles

Για το γάλα του μωρού For baby’s milk

06

Μικρά μπιμπερό Small feeding bottles

Για το τσάι και το νερό του For baby’s tea and water

02

Θηλές Teats

Ανταλλακτικά για τα μπιμπερό Spare for the feeding bottles

03

Αποστειρωτής Sterilizer

Απαραίτητο για ότι έρχεται σε επαφή με το φαγητό του μωρού Essential for everything that comes in contact with baby’s food

01

Θερμαντήρας Warmer

άρι!!

The... ‘smart ’ pillow!!

01

Βούρτσα καθαρισμού Cleaning brush

Για τα μπιμπερό και τις θηλές For feeding bottle and teats

01

Δοσομετρητής Measuring cup

Για το φαγητό του μωρού εκτός σπιτιού

01

Προσφέρει άνεση στο μωρό και στήριξη στη μέση της μαμάς την ώρα του θηλασμού Offers comfort to your baby and provides back support for the mother during breastfeeding

Θερμός Thermos

Διατηρεί τη θερμοκρασία του γάλατος εκτός σπιτιού Keeps the proper milk temperature while away from home

01

Εσωτερικά: ευέλικτο συνθετικό υλικό που διαμορφώνει σχήμα ανάλογα με τις ανάγκες. Internal: Versatile synthetic material, easily adjusting to required shape.

Πανάκια Clothes

Σαλιάρες Bibs

12 Για το φαγητό και το ρέψιμο For feeding and burping

10

Για το θηλασμό For breastfeeding

100% βαμβακερό αφαιρούμενο κάλυμμα 100% cotton removable cover Κατάλληλο και πριν τον τόκετο, για να ξεκουράζεται η μαμά Suitable for relaxing during pregnancy

6679 White Flower

Μαξιλάρι θηλασμού Breastfeeding pillow

01

Πανάκια Cloths

10

Θήλαστρο Breast pump

01

Μπιμπερό Feeding bottle

02

Επιθέματα στήθους Nipple pads

Ανάλογα με την διάρκεια που θα θηλάζετε Depending on the breast feeding period

Σουτιέν θηλασμού Breastfeeding bra

04

Μετά τους 6 μήνες After 6 months 6678 Jungle Stories

6657 Sweet Room

Εξωτερικό Cover: 100% cotton Εσωτερικό Filling: 100 % polyester

6675 Ballerinas Dance

Καρέκλα φαγητού High chair

01

Κουταλάκι Spoon

02

Πιατάκι Plate

Με βεντούζα

02

Ποτηράκι Training Cup

Με λαβές With handles

02

Σαλιάρες

12

Ατμομάγειρας

01

66760 Peter Rabbit

Τι θα χρειαστείτε για το φαγητό του? What are you going to need for feeding? 6680 Navy Look

6681 Sea Stories

112

66820 Silver Star

113


ασφάλεια

safety Τα ρηλάξ και τα πάρκα θα κάνουν την καθημερινότητα στο σπίτι με το μωρό σας άνετη και ασφαλή. Βάλτε το μωρό σας στο ρηλάξ και κάντε τις δουλειές του σπιτιού δίνοντας του την ευκαιρία να σας παρατηρεί. Αργότερα, αφήστε το στο πάρκο να παίξει… Συμπληρώστε με προϊόντα ασφάλειας για το σπίτι, και χαρίστε του τον ιδανικό χώρο να μεγαλώσει με ασφάλεια και σιγουριά. Τα προϊόντα ασφαλείας ΗΡΑ παράγονται στην Ελλάδα, συνδυάζονται με τις συλλογές βρεφικών δωματίων ΗΡΑ και πιστοποιούνται από τους κρατικούς φορείς για την ασφάλειά τους! Bouncing cradles and playpens help to make daily life of yours and your baby comfortable and safe. Place your baby in relax and do your usual housekeeping giving him the chance to observe you. Later let him play in a playpen. Additionally use home safety products and offer your baby the perfect place to grow up safely and securely. HPA safety products are being manufactured in Greece; they match the HPA room collections and have been certified with European norms of quality.

collection

ει με Xαρίσ τε του τον ιδανικό χώρο να μεγαλώσ

ασφά λεια και σιγουριά

place to grow up Offer your baby the perfect safely and securely

31721 Little Village

E33726 Little Village Πάρκο Σπαστό Τετράγωνο Folding Playpen Διάσταση size: H:78 X W:108 X L:110cm

114

115


ρηλάξ

bouncingcradles collection

Συνδυάζονται με τις συλλογές βρεφικών δωματίων ΗΡΑ Designs match HPA room collections

Κατάλληλο για νεογέννητο έως 6 μηνών Age suitability: from newborn to 6 months approx.

318220 Silver Star

31571 Sweet Room

31601 Pink Dreams

31711 My Blue Car

31771 In the Zoo Pink

31751 Ballerinas Dance

31761 Peter Rabbit

31792 White Flower

31802 Navy Look

116

31771 In the Zoo Blue

31782 Jungle Stories

117

31771 In the Zoo Beige


πάρκα

collection

playpens

4 χειρολαβές εσωτερικά. 4 handles inside.

Προσοχή! Attention!

Μην αφήνετε το μωρό στο πάρκο χωρίς φύλαξη. Το πάρκο είναι κατάλληλο μέχρι την ηλικία που το παιδάκι σας θα καταφέρνει να βγαίνει μόνο του από το πάρκο. Attention! Never leave your child in the playpen unattended. Playpen is suitable for your child up to the age when it is capable of coming out of it on its own.

Εύκολο κλείσιμο για μεταφορά και φύλαξη. Easy-closing for transportation and storing.

Μη τοξικά PVC που πλένονται, είναι μαλακά και ανθεκτικά. Non toxic PVC, washable, soft and durable.

Σταθερά πόδια με τάπες που δεν γδέρνουν το πάτωμα. Stable metallic legs with rubber non-marking stops.

a. b. c. d. e. f.

E33736 Snoopy Golf Πάρκο Σπαστό Τετράγωνο Folding Playpen Διάσταση size: H:78 X W:108 X L:110cm

a

b

c

g

h

d

e

f

j

k

E3366 Family Party Πάρκο Σταθερό με Δίχτυ Playpen Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm E3368 Garden Bees Pink Πάρκο Σταθερό με Δίχτυ Playpen Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm E3368 Garden Bees Red Πάρκο Σταθερό με Δίχτυ Playpen Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm E3372 Little Village Πάρκο με Κέντημα και Δίχτυ Playpen with Embroidered PVC Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm E3373 Snoopy Golf Πάρκο με Κέντημα και Δίχτυ Playpen with Embroidered PVC Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm E3374 Snoopy Flower Πάρκο με Κέντημα και Δίχτυ Playpen with Embroidered PVC Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm

118

i

g. E3380 Navy Look Πάρκο με Κέντημα και Δίχτυ Playpen with Embroidered PVC Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm h. E33665 Family Party Πάρκο Σταθερό με Διπλό Δίχτυ Playpen with New Type Net Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm i. E33685 Garden Bees Red Πάρκο Σταθερό με Διπλό Δίχτυ Playpen with New Type Net Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm j. E33701 White Stars Πάρκο με Ύφασμα και Επένδυση Fabric and Crystal Cover Playpen Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm k. E33761 Peter Rabbit Πάρκο με Ύφασμα και Επένδυση Fabric and Crystal Cover Playpen Διάσταση size: H:78 X W:80 X L:124cm

119


βόλτα

walk Στην ΗΡΑ ξέρουμε καλά ότι μια βόλτα με το μωρό σας σημαίνει και μια μεγάλη λίστα πραγμάτων που πρέπει να πάρετε μαζί σας. Γι’αυτό έχουμε για εσάς μια σειρά προϊόντων που θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη. Επιλέξτε την κατάλληλη τσάντα-αλλαξιέρα, το πορτ-μπεμπέ του, κουβερτούλες και παιχνιδάκια και συνδυάστε τα με τα απαραίτητα προϊόντα ασφαλείας όπως το κάθισμα αυτοκινήτου και το καρότσι του. At HPA we know well that a walk with your baby means an endless list of things you need to take with you. This is why we have for you a collection of products that will make your life easier. Choose the right changing bag, the carry cot, the blankets and the travel toys that you will combine with the necessary safety products like the car seat and the pram.

collection

Mια σειρά προϊόντων που θα κά

νουν τη

ζωή σα ς ευκολότερη! A collection of product s that will make your life easier!

7782 White Snoopy

37820 Silver Star

120

121


Τσάντα-αλλαξιέρα

collection

changingbag Οργάνωση στη μεταφορά των ο απαραίτητων του μωρού σε κάθε έξοδ baby Organized way of carrying all the necessities each time you go out

πορτ-μπεμπέ

carry-cots

collection

Κάλυμμα και κουκούλα που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από το περιβάλλον σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς Cover and hood, for better protection against rough weather compared to other means of transportation Συνδυάστε το με την κουβερτούλα καροτσιού ή αγκαλιάς, από τις ολοκληρωμένες συλλογές ΗΡΑ Combine with the pram coverlet from the HPA collections

μέσ α σε αυτ ό Δυνατό τητ α να παραμείνει εί κοιμηθ μωρό και να το παραμείνει Δυνατότητα μέσα σε αυτό ετή ώρα να αρκ αυτ ό σε α μέσ ι ίνε παραμε να μωρό α το αρκετή ώρα και να κοιμηθεί ατό τητ Δυν εί μηθ κοι να και ρό μω το to stay for extended Possibility ofαbaby ετή ώρ αρκ period of time and sleep.

Στρωματάκι-αλλαξιέρα για άλλαγμα του μωρού Changing mattress for your baby

7781 Sea Stories

3779 White Flower

3760 Pink Dreams

3775 Ballerinas Dance

3757 Sweet Room

3772 Little Village

3777 In the Zoo Beige

7775 Ballerinas Dance

7778 Jungle Stories

7776 Peter Rabbit

7777 In the Zoo Pink

3777 In the Zoo Blue

3777 In the Zoo Pink

3776 Peter Rabbit

3778 Jungle Stories

7757 Sweet Room

7777 In the Zoo Blue

7771 My Blue Car

7761 Pink Dreams

3771 My Blue Car

3701 Blue

3780 Navy Look

3781 Sea Stories

7779 White Flower

7772 Little Village

7777 In the Zoo Beige

7780 Navy Look

122

123


Kαταστήματα HPA HPA stores

Συναντήσεις Εγκύων Pregnancy meetings

Στα καταστήματά ΗΡΑ διοργανώνουμε σεμινάρια με στόχο να σας δώσουμε τις πρώτες πρακτικές συμβουλές για εσάς και το μωράκι σας. Με τη βοήθεια μας εξειδικευμένης μαίας, μπορείτε να λύσετε τις απορίες σας για καθημερινά πράγματα όπως η διατροφή, ο θηλασμός και η καθαριότητα του μωρού σας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα ΗΡΑ της περιοχής σας. We organize seminars in our stores in order to provide you with the first practical advice on your baby. With the help of our skilled midwife, you can solve your questions about everyday routines such as nutrition, breast feeding and hygiene of your baby. For more information contact the HPA store in your area.

Aτζέντα Agenda

Ζητήστε από το προσωπικό μας την Agenda τις μέλλουσας μαμάς με πολύτιμες συμβουλές για την διάρκεια της εγκυμοσύνης και όλες τις πληροφορίες για το τι θα χρειαστεί η μητέρα και το μωράκι της. Ask our staff for the Agenda of expectant mother, with valuable tips on pregnancy and information on what will be needed by the mom and her baby.

Ένας μοναδικός κόσμος για να ονειρευτείτε! A unique world to dream!

σετε και να Τα καταστ ήματα ΗΡΑ είναι το ιδανικό μέρος για να ονειρευ τείτε, να σχεδιά για τις σχέσεις δημιουργήσετε το τέλειο περιβά λλον για το μωρό σας. Είμαστε περήφανοι που δημιουργούμε μαζί σας! ment for your baby. HPA stores are the perfect place to dream, plan and create the best environ into ideas. turned be can s feeling Here you can find answers to all your doubts and all your We are proud of the relationship we built with you.

Λίστα μωρού Baby List

Για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς σας, για τη βάπτισή του, για τα πρώτα του γενέθλια δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος από το να φτιάξετε την λίστα με τα δώρα που εσείς χρειάζεστε. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα ΗΡΑ ή το www.irabebe.gr. For the arrival of a new member of your family, for his baptism, on his first birthday, there is no easier way than making a list of gifts you need. Visit an HPA store or www.irabebe.gr.

Δωροεπιταγές Gift Certificates Προσωπική εξυπηρέτηση ΗΡΑ Personalized service HPA

Στα καταστήματά μας θα βρείτε τον προσωπικό σας σύμβουλο που θα σας εξυπηρετήσει, θα λύσει όλες τις απορίες σας και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε αυτό που εσείς πραγματικά χρειάζεστε! Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας με τον σύμβουλό σας τηλεφωνικά ή στο www.irabebe.gr In our stores you will find your personal consultant who will assist you, answer all your questions and help you choose what you really need! You can book your appointment with the advisor by phone, at your nearest store or at www.irabebe.gr

Διαμορφωμένα Βρεφικά Δωμάτια Complete Baby Rooms

Στα καταστήματα ΗΡΑ μπορείτε να δείτε πως θα είναι το βρεφικό δωμάτιο που θέλετε να φτιάξετε! Σε κάθε κατάστημα έχουμε στήσει για εσάς ολοκληρωμένα δωμάτια που θα κάνουν ευκολότερη την επιλογή σας. At HPA stores you can see how the nursery you want to make will look like! In every shop we set up for you complete baby rooms to make your choice easier.

124

Προσφέρετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα μια δωροεπιταγή με την αξία που εσείς θέλετε ώστε να επιλέξουν εκείνοι τα προϊόντα που προτιμούν. Treat your loved ones with a gift voucher of the value decided by you, so they can choose the products they prefer.


HPA after sales service Τα καταστήματα ΗΡΑ βρίσκονται πάντα δίπλα σας! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε κάποιο από τα προϊόντα μας και σας εξασφαλίζουμε ότι θα δώσουμε άμεσα και αξιόπιστα λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Έπιπλα Ως κατασκευαστές βρεφικών επίπλων, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα βρούμε την λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας! Σας εξασφαλίζουμε ότι: 1 Τεχνικός θα σας επισκεφτεί στο σπίτι σας σε περίπτωση που χρειαστεί για να διαπιστώσει την βλάβη ή το πρόβλημα του επίπλου (ισχύει για τις ευρύτερες περιοχές όπου υπάρχουν καταστήματα ΗΡΑ) 2 Αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή επέμβαση του πελάτη, αναλαμβάνουμε την εντός εύλογου χρόνου αντικατάστασή του επίπλου ή του εξαρτήματος. 3 Αν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή επέμβαση του πελάτη, σας παρέχουμε ανταλλακτικά για την επιδιόρθωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν από την αγορά του επίπλου (εκτός και αν η παραγωγή του συγκεκριμένου κωδικού έχει διακοπεί για πάνω από 2 χρόνια) 4 Η ομάδα τεχνικών μας είναι δίπλα σας ακόμα και όταν μετά από χρόνια επιθυμείτε να μετατρέψετε το βρεφικό κρεβατάκι σε προεφηβικό και χρειάζεστε βοήθεια. Μεταλλικά είδη Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής κάποιου μέρους των ειδών σας εξασφαλίζουμε ότι: 1 αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή επέμβαση του πελάτη, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται σε εύλογο χρονικό διάστημα εφόσον το προϊόν παραδοθεί σε κάποιο κατάστημα ΗΡΑ. 2 Η επισκευή επιβαρύνει τον πελάτη μόνο αν η ζημιά οφείλεται σε κακή χρήση ή επέμβαση του πελάτη. 3 Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα για την αποστολή του προϊόντος στον κατασκευαστή. Προϊόν εξυπηρέτησης Αν η επισκευή του προϊόντος σας χρειαστεί χρόνο, μπορούμε πιθανώς να σας προσφέρουμε ένα προϊόν αντικατάστασης του δικού σας έως ότου παραλάβετε το δικό σας προϊόν επισκευασμένο.

Τα καταστήματα ΗΡΑ σας καλωσορίζουν στον υπέροχο κόσμο του ΗΡΑ GOLDEN CARD CLUB! Με μια απλή κίνηση και χωρίς καμία επιβάρυνση, αποκτήστε τη Χρυσή Κάρτα «ΗΡΑ» και μπείτε σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, δώρα και εκπλήξεις. Για εσάς που θέλετε πάντα να προσφέρετε σε εσάς και στο μωρό σας το καλύτερο, τα καταστήματα ΗΡΑ σας επιβραβεύουν σε κάθε σας αγορά! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο ειδικό έντυπο και αποκτήστε εντελώς δωρεάν την ΗΡΑ GOLDEN CARD από οποιοδήποτε κατάστημα ΗΡΑ και κερδίστε:

- Μόνιμη έκπτωση 10% σε προϊόντα ΗΡΑ και LE BARON εκτός προσφορών.

- Εκπτώσεις πριν από τις εκπτώσεις* - Προσφορές* - Αμέτρητα δώρα και εκπλήξεις Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιδεικνύετε στο ταμείο την κάρτα ΗΡΑ GOLDEN CARD σε κάθε σας αγορά! Έτσι απλά!

*μόνο για τα μέλη

126

127


Όροι και Προϋποθέσεις Terms and Conditions Για περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις αγορών και την after sales service πολιτική μας, επισκεφτείτε το www.irabebe.gr For information on our terms and conditions and after sales service please visit www.irabebe.gr Παραγγελία προϊόντων Order Placement Για την παραγγελία προϊόντων από το κατάστημα, τηλεφωνικά ή Online είναι απαραίτητη η προκαταβολή του 20% της αξίας της συνολικής παραγγελίας. Η υπογραφή σας στο δελτίο παραγγελίας ή το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας για αγορές τηλεφωνικά ή οn line αποτελούν την γραπτή συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγγελίας. Για την παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας είναι απαραίτητη η συνολική εξόφληση του ποσού της παραγγελίας 3 ημέρες πριν από την παράδοση της παραγγελίας αν η παραγγελία παραδίδεται από εμάς στο χώρο σας και 1 εβδομάδα πριν αν η παραγγελία έχει γίνει τηλεφωνικά ή on line. To order products from the store, by telephone or online, prepayment of 20% of order total is required. Your signature on the order form, or confirmation e-mail of your phone or online shopping is a written agreement with our terms and conditions. Delivery of goods requires payment of total amount 3 days before the delivery date in case that the order is delivered directly by us, or 1 week before delivery in case of telephone or online orders. Ακυρώσεις παραγγελιών – Αλλαγή επίπλων Cancelled orders - Change of furniture Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία των επίπλων σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο οποίο κάνατε την παραγγελία ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Η ακύρωση της παραγγελίας των επίπλων γίνεται σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η προκαταβολή μπορεί να εξαργυρωθεί με αγορές άλλων προϊόντων. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Αν η παραγγελία ακυρωθεί μετά το πέρας των 3ων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, τότε χάνετε την προκαταβολή. Σας συμβουλεύουμε, όποτε είναι δυνατόν, να βλέπετε τα προϊόντα πριν τα παραγγείλετε καθώς το ξύλο, ως φυσικό προϊόν, μπορεί να έχει χρωματικές διαφορές. Επίσης, θα ήταν καλό να ελέγχετε τις διαστάσεις των χώρων από όπου θα περάσουν τα έπιπλα και θα τοποθετηθούν στο δωμάτιο που επιθυμείτε, πριν προβείτε στην παραγγελία τους. Εφόσον παραλάβετε τα έπιπλα που έχετε παραγγείλει, δεν ισχύει η πολιτική αλλαγών ή επιστροφής χρημάτων εκτός και αν υπάρχει κάποιο ελάττωμα.* *Τίποτα από τα παραπάνω δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

If you want to cancel the order for the furniture, please contact the store where you have made the order or the Customer Service Centre. The cancellation of the furniture is made within 3 working days from date of order. In this case, the deposit can be redeemed for purchases of other products. The deposit is not refundable. If the order is canceled after the third working day, you lose the deposit. Whenever possible, we advise you to see the products before ordering as the wood, being natural product, can have color variations. It is also advisable to check the dimensions of the spaces where the furniture will be placed before ordering. If you receive the furniture you have ordered, change or refund policy doesn’t apply unless there is a defect.* * nothing in these terms and conditions affects your statutory rights.

Παράδοση Προϊόντων Product Delivery Για παραγγελίες προϊόντων άνω των €50, σας παρέχουμε δωρεάν παράδοση. Για τις on line αγορές σας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την παραλαβή των προϊόντων από το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα ΗΡΑ. Για τον προγραμματισμό της παράδοσής σας, είναι απαραίτητο να έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας στο κατάστημα που την κάνατε. Αν θέλετε η παράδοση να γίνει σε χώρα εκτός Ελλάδος, επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα ΗΡΑ ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. For product orders over € 50, we offer free delivery. For online purchases, you can also choose to pick up the products from your nearest HPA store. To schedule your delivery, it is essential that you pay your order’s total amount at the store where it was placed. For deliveries to places outside Greece, please contact one of the HPA stores or Customer Service Center. Εγγύηση Προϊόντων ΗΡΑ HPA Product Warranty Ως κατασκευαστές βρεφικών προϊόντων και με 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, έχουμε ως στόχο να σας παρέχουμε συνεχώς υψηλή ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, απαραίτητες από την αρχή της εγκυμοσύνης σας. Είτε αγοράζετε από κάποιο κατάστημα ΗΡΑ, είτε τηλεφωνικά ή οnline στεκόμαστε στις εγγυήσεις και τις δεσμεύσεις μας. Αν έχετε κάποιες προτάσεις, θα θέλαμε να τις ακούσουμε. Στείλτε μας απλά e-mail στο customer.care@ira-bebe.gr As manufacturers of baby products and with 30 years experience in the industry, we aim to constantly provide you highest quality products and services from the beginning of your pregnancy. Whether you purchase from an HPA store, by telephone or online, we stand by our commitments and guarantees. If you have any suggestions, we would like to hear from you. Just send us an e-mail to customer.care@ira-bebe.gr Πολιτική Αλλαγών και Επιστροφής χρημάτων Changes and Refund policy Θέλουμε να είστε πάντα χαρούμενοι με τις αγορές που πραγματοποιείτε στα καταστήματα ΗΡΑ. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από κάποια νέα σας αγορά, θα σας αλλάξουμε οποιοδήποτε μη χρησιμοποιημένο προϊόν μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων σας, εφόσον βρίσκεται σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση εκτός από τα εκπτωτικά ρούχα. Για τα εκπτωτικά ρούχα, οι αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών, με απαραίτητη την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς ή της κάρτας αλλαγής. Οι αλλαγές στα εκπτωτικά προϊόντα γίνονται με αρχικές τιμές. Για την διευκόλυνσή σας, μπορείτε να κάνετε την αλλαγή των προϊόντων που αγοράσατε από κάποιο κατάστημα ΗΡΑ, από το e-shop μας ή τηλεφωνικά, σε οποιοδήποτε κατάστημα ΗΡΑ που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς, ή την κάρτα αλλαγής του δώρου ή το e-mail επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής αγοράς σας αν αγοράσατε το προϊόν σας από το e-shop ή τηλεφωνικά. Αν εκτιμήσουμε ότι το προϊόν που επιθυμείτε να αλλάξετε δεν είναι σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί να πωληθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αλλαγή. Επιστροφή χρημάτων γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ένα προϊόν είναι ελαττωματικό έπειτα από έλεγχο και όχι επειδή δεν είναι πλέον επιθυμητό. Αν χρειάζεστε συμβουλή πριν επιστρέψετε κάποιο προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα καταστήματα ΗΡΑ ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να στείλετε e-mail στο customer.care@ira-bebe.gr Οποιοδήποτε ταχυδρομικό κόστος προκύπτει για την επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος, δεν επιβαρύνει την εταιρεία εκτός και αν πρόκειται για ελαττωματικό έπιπλο. Η ΗΡΑ κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά μια ευρεία γκάμα βρεφικών προϊόντων τα οποία πουλά με Εγγύηση 12 μηνών* από τη μέρα αγοράς των προϊόντων και μια εφ’ όρου ζωής δέσμευση εξυπηρέτησης για τα προϊόντα της. *Η εγγύηση δεν αφορά τα ρούχα και την προίκα μωρού ΗΡΑ, για τα οποία όμως μπορεί να γίνει αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση κατασκευαστικού λάθους. Η πολιτική της εταιρείας ΗΡΑ δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

We want to keep you happy with the purchases made at HPA stores. If you are not satisfied with your shopping, you can change any unused product in condition suitable for sale, within 30 days from receipt date, except for the discount clothes. For discount clothing changes are accepted within 14 days, with the necessary proof of purchase - receipt or the change card. Changes in discount products are made with base prices. For your convenience, you can change products purchased from an HPA store, our e-shop or by telephone at any HPA shop that best suits you. You need to present the proof of purchase in a form of receipt, change card, gift card or an e-mail confirmation of your online purchase if you bought your product from our e-shop or by telephone. If the product, which you want to exchange is not in a condition suitable for sale we reserve the right to refuse the change. Refunds are accepted only in cases of defective products, and not because they are no longer desirable. In case you require advice before returning a product, please contact one of the HPA stores or our customer service center or send an e-mail to customer.care@ira-bebe.gr Postal costs incurred in returning or changing the product, are born by the customer unless it is defective furniture. HPA manufactures and markets a wide range of baby products which are sold with 12 months Warranty * from the day of purchase, and a lifetime commitment to service its products. * The guarantee does not apply to clothes and baby dowry HPA, which however can be changed or refunded in case of construction error. HPA Company policy does not affect any of your statutory rights.

Προμήθεια Supply Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται κατόπιν διαθεσιμότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εκτέλεση της παραγγελίας σε ιδιώτη ή εταιρεία. Κανένας από τους παραπάνω όρους δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας. All orders are subject to availability. We reserve the right to refuse the execution of delivery to an individual or a company. None of the above conditions affect your statutory rights. Περιγραφές προϊόντων Product Descriptions Κατά την έκδοση του καταλόγου όλες οι περιγραφές είναι ακριβείς. Λάθη εκτύπωσης είναι αποδεκτά. Η αναπαραγωγή των χρωμάτων είναι κατά προσέγγιση, εξαιτίας περιορισμών εκτύπωσης. Όλες οι μετρήσεις διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση. Τιμές και προϊόντα: Προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι όλες οι περιγραφές και οι τιμές είναι σωστές για τη διάρκεια ζωής του καταλόγου, όταν αυτός τυπώνεται. Παρ’ όλα αυτά διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τιμές ή προδιαγραφές αν αυτό είναι απαραίτητο. Upon issuing of the catalogue all descriptions are accurate. Printing errors are acceptable. Printing limitations may mean that actual product color differs from that shown in catalogue. All measurements are approximate dimensions. Prices and products: We try to ensure that all products’ descriptions and prices are correct for the validity time of the catalogue, once it is printed. Nevertheless, we reserve the right to change prices or specifications if necessary.

καταλογος ΗΡΑ  

ο νέος κατάλογος της ΗΡΑ ειναι εδώ!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you