Page 1

# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 1

fag- og lærebøker

2011


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 2


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 3

Innhold 5

Med boka i en digital verden

6

Ansatte

8

Manuskonkurranse

9

Helse- og sosialfag

23

Humanistiske fag

39

Idrett og friluftsliv

45

Medie- og kommunikasjonsfag

51

Journalistikk/IJ-forlaget

69

Pedagogikk

87

Realfag

93

Samfunnsvitenskap

103

Juridiske fag

106

Tittelregister

109

Forfatterregister


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 4


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 5

Med boka i en digital verden

I 20 år har Høyskoleforlaget gitt ut fag- og lærebøker for høyere utdanning. Mye har skjedd med skolestruktur, læreplaner og lesevaner hos studenter og menigmann. Mange har spådd at bøkene i utdanningssektoren vil bli erstattet av digitale læremidler, og at papirbøkene i stor grad vil forsvinne. Uavhengig av publiseringsform er vår erfaring at det er det gode samarbeidet med de faglitterære forfatterne som er bærebjelken i vårt forleggeri. Det er det gode innholdet som er kjernen i bokutgivelsene. Det tror vi også vil gjelde i fremtiden, enten bøkene vil komme i papirformat eller i digital versjon. I Høyskoleforlaget tror vi på den gode fag- og læreboka. Vi opplever at mange studenter og andre lesende fortsatt ønsker bøker i papirformat og verdsetter den fysiske boka med de kvaliteter den har. Samtidig ser vi muligheter til å nå større målgrupper og tilfredsstille andre behov i en digital bokverden. Derfor tilrettelegger vi våre utgivelser slik at de lett kan gjøres tilgjengelige i nye formater. Vi vil gjerne takke alle våre forfattere, konsulenter, språkeksperter, og andre samarbeidspartnere, for et godt og inspirerende samarbeid! Uten dere hadde vi aldri kunnet presentere en så innholdsrik jubileumskatalog. Vi er også svært glade for det nære samarbeidet vi har med Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Resultatet av dette sees i katalogen i form av de utgivelsene som kommer under vignetten IJ-forlaget. Vi ønsker dere alle et godt bokår i 2011, og velkommen til videre samarbeid med oss i Høyskoleforlaget!!

½ Med fjærlett penn

norunn tveiten benestad Forlagssjef /adm.dir.


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 6

6

Hovedkontor Kristiansand

NORUNN TVEITEN BENESTAD Adm.dir./forlagssjef Tlf. (+47) 40 40 82 74 nt.benestad@hoyskoleforlaget.no

MARY-ANN HJEMDAHL

INGEBORG EIDSVÅG FREDWALL

Forlagsredaktør pedagogikk og førskolelærerutdanning

Forlagsredaktør humaniora

Tlf. (+47) 40 42 82 81 ma.hjemdahl@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+ 47) 99 01 33 76 ie.fredwall@hoyskoleforlaget.no

BJØRN OLAV AAS HANSEN

MARIA ROSTED BRAADLAND

Forlagsredaktør allmennlærerutdanning og grunnskole

Manusredaktør Tlf. (+47) 93 84 37 31 m.braadland@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 48 10 14 53 b.hansen@hoyskoleforlaget.no

MORTEN YNGVAR OLSEN

BJØRG TORHILD JOHNSEN

Forlagsredaktør helse- og sosialfag

Produksjonskoordinator

Tlf. (+47) 40 42 82 80 m.olsen@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 90 55 76 70 bt.johnsen@hoyskoleforlaget.no

HOVEDKONTOR I KRISTIANSAND: HØYSKOLEFORLAGET Sørlandet kunnskapspark Gimlemoen 19 4630 Kristiansand


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 7

7

Administrasjon/marked

MARI ELDOR

KJERSTI BJERKÅS

Salgs- og markedssjef

Markedskonsulent

Tlf. (+47) 90 11 13 50 m.eldor@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 91 62 78 18 k.bjerkaas@hoyskoleforlaget.no

WENCHE I. NILSEN

TOM ANDERS SKAIÅ

IT- og webkoordinator

Økonomisjef

Tlf. (+47) 97 95 80 27 w.nilsen@hoyskoleforlaget.no

Tlf. (+47) 40 40 82 72 ta.skaiaa@hoyskoleforlaget.no

Oslo-kontor

RAGNHILD HJORTH

KNUT VEGARD BERGEM

Forlagsredaktør journalistikk/ IJ-forlaget og mediefag

Forlagsredaktør samfunnsfag og humaniora

Tlf. (+47) 91 32 56 11 r.hjorth@hoyskoleforlaget.no r.hjorth@ij-forlaget.no

Tlf. (+47) 41 60 10 66 kv.bergem@hoyskoleforlaget.no

OSLO-KONTORET: HØYSKOLEFORLAGET Besøksadresse: Kristian Augusts gate 14 Postadresse: PB 6737 St. Olavs plass 0130 Oslo


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 8

Høyskoleforlaget fyller 20 år i 2011 og markerer jubileet med en manuskonkurranse om beste fag- eller lærebokmanuskript. Høyskoleforlaget er blant de sentrale fag- og lærebokforlagene i Norge, og utgir pedagogisk tilrettelagte fagbøker innenfor de fleste fagfelt både i trykt og digital form. Vi inviterer nå nye og etablerte fagbokforfattere til å bidra med sitt manuskript.

• • • •

Vi ønsker primært manuskripter for bachelornivå Manus skal være skrevet på norsk, og målgruppen skal spesifiseres Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og to kapitler Manus kan ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden, siden alle manus vil bli vurdert for utgivelse.

Vinnerbidraget honoreres med kr 125 000 og utgivelse på Høyskoleforlaget. Det vil også bli utdelt inntil tre arbeidsstipend à kr 25  000 innen samfunnsfag/ humaniora, økonomisk/administrative fag og juss. Disse forfatterne vil få intensjonsavtale med forlaget og redaksjonell oppfølging med sikte på senere utgivelse. Juryen vil bestå av forlagssjef Norunn Tveiten Benestad, HFs forlagsredaktør innen fagområdet samt to eksterne representanter.

Innsendingsfrist er 15. august 2011, og manus sendes på e-post til: nt.benestad@hoyskoleforlaget.no eller på papir til: Høyskoleforlaget v/forlagssjef Norunn Tveiten Benestad, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand. Vinneren/vinnerne offentliggjøres medio oktober 2011. For mer informasjon, se www.hoyskoleforlaget.no


# 1-9 orig_Layout 1 15.12.10 16.10 Side 9


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 10

1

2

4

3

5

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE

1 ELLING BERE Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 2 NINA C. ØVERBY Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 3 HANNE TUNTLAND Førstelektor, Høgskolen i Bergen 4 LEIF A. HELGESEN Høgskolelektor, Universitetet i Stavanger 5 DAG INGVAR JACOBSEN Professor, Universitetet i Agder 6 HILDE LOHNE SEILER Høgskolelektor, Universitetet i Agder 7 BIRGITTA LANGHAMMER Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo 8 HILDE THYGESEN Førsteamanuensis, Diakonhjemmets høgskole

6

7

8


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 11

helse- og sosialfag

NY UTG.

NY UTG.

LeIF a. heLGeseN

arNe JohaN NorheIm

DaG INGvar JacobseN

menneskets dimensjoner

Komplementær og alternativ medisin

Forståelse, beskrivelse og forklaring

2. UTGave

En innføring for helsepersonell

Innføring i metode for helse- og sosialfagene

Menneskets dimensjoner er en innføringsbok som gir en framstilling av de mest sentrale emnene i psykologien. Denne andre utgaven er en grundig revidering av denne populære boken. Den grunnleggende strukturen, det pedagogiske grepet og den bakenforliggende filosofien fra første utgave er intakt. I denne nye utgaven behandles følgende emner: • tanker og følelser • motivasjon • læring • individuelle forskjeller • utvikling gjennom livet • stress og kriser • klinisk psykologi og psykisk helse • sosial påvirkning og sosial tenkning • det gode og det onde mennesket • kommunikasjon og makt Kapitlene er godt illustrert med eksempler som vil lette forståelsen og vise den praktiske relevansen av stoffet. Boken er spesielt tilpasset studenter innen helseog sosialfag på høgskoler og universiteter. Det er utviklet en nettressurs til boken: www.hoyskoleforlaget.no/psykologi

Boken gir et innblikk i ulike sider ved komplementær og alternativ medisin (KAM), og leseren får en oversikt over fagfeltet. Boken er ingen lærebok for å kunne utøve alternativ behandling, men den vil gi helsepersonell kunnskap, råd og tips som vil være til hjelp i møte med pasienten. Boken omhandler: • alternative behandlingsformer med særlig fokus på akupunktur og homøopati • lovverket og alternativ medisin • effekt av KAM • bivirkninger og skader ved bruk av KAM • alternativ medisinsk forskning i Norge og internasjonalt • ernæring og kosttilskudd • KAM og kreft Boken støtter seg på vitenskap, har en omfattende referanseliste og har også henvisninger til nettsteder for den som vil innhente ytterligere kunnskaper. Boken retter seg primært mot studenter innen helsefag og medisin, men vil også være aktuell for alle som ønsker en kort innføring i KAM.

Pris ikke fastsatt • 2011

kr 319,- • 2009 • 208 • 978-82-7634-589-6

Lærebok i psykologi

2. UTGave

Denne boken gir en innføring i metode. Den viser hvordan kvalitative og kvantitative undersøkelser gjennomføres, og redegjør for fasene i en undersøkelsesprosess. Hovedfokus er lagt på de praktiske problemene studenter står overfor når de skal gjennomføre undersøkelser, og hvordan resultater fra undersøkelser kan presenteres i form av en rapport eller oppgave. I tillegg drøftes etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglige undersøkelser. Målet med boken er å sette leseren i stand til selv å kunne gjennomføre enkle empiriske undersøkelser, og stimulere leseren til å oppsøke og anvende forskningsbasert kunnskap i sin yrkesutøvelse. Boken retter seg særlig mot studenter innen helse- og sosialfagene, men egner seg også for alle som vil ha en grunnleggende innføring i en empirisk undersøkelsesprosess.

kr 399,- • 2010 • 294 s. • 978-82-7634-857-6

11


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 12

12

helse- og sosialfag

NY UTG.

GreTe vabo • eLse saNDvaND

Dokumentasjon i sykepleien En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon

Boken samler fagstoff som er sentralt for å kunne gjøre en faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon i helsetjenesten, blant annet: • sentrale lover og forskrifter • teori om hvorfor og hvordan dokumentere • hvordan sykepleieprosessen bidrar til forsvarlig dokumentasjon • presentasjon av elektroniske journalsystemer, Dips, Profil Unique og Gerica, og registreringssystemet IPLOS • presentasjon av ulike klassifikasjonssystemer Boken gir også praktiske eksempler på hvordan helsepersonell bør dokumentere. Målgruppen for boken er spesielt sykepleiestudenter og sykepleiere, men også andre studenter og helsepersonell som autoriseres etter § 48 i helsepersonelloven.

kr 330,- • 2007 • 248 s. • 978-82-7634-729-6

chrIsTIaN a. DrevoN • rUNe bLomhoFF

haNNe TUNTLaND

• GUNN-eLIN aa. bJørNeboe (reD.)

en innføring i aDL

mat og medisin

2. UTGave

Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring 5. UTGave

Dette er en lærebok i generell og klinisk ernæring. Den er skrevet for studenter innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idrett. Boken er også velegnet til bruk for ferdig utdannede leger, tannleger, ernæringsfysiologer, sykepleiere, fysioterapeuter og andre som er interessert i temaet. Målet med boken er å gi leseren oppdatert kunnskap om kostholdets betydning for helsen og en forståelse for at maten har en sentral plass i forebygging og behandling av sykdommer.

kr 669,- • 2007 • 712 s. • 978-82-7634-736-4

Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Å bistå personer som har behov for hjelp innen dette området, forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boken gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver vesentlige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne arbeide innen dette feltet. Boken har både et teoretisk og et praktisk innhold. Boken var den første læreboken om ADL i Norge da den utkom i 2006. Andre utgave av boken er supplert med nyere faglitteratur og forskning, samt aktuelle temaer som er kommet i fokus i helse- og sosialtjenesten de siste årene. Boken henvender seg primært til ergoterapeut- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for andre som tar helsefaglig grunnutdanning eller videreutdanning på høgskolenivå. Boken er i tillegg aktuell for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet.

Pris ikke fastsatt • 2011


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 13

helse- og sosialfag

LIsbeTh IreNe bUberG • eLIsabeTh hessevaaGbaKKe

røde tråder i praktiske studier Et pedagogisk verktøy for sykepleierstudenter og deres veiledere

Boken er tenkt som en ledetråd for sykepleierstudenter som skal ut i praktiske studier, og den følger studentene i læreprosessen gjennom praksisperioden. Praksisperioden beskrives gjennom følgende faser: planleggings-, bli-kjent – bli-trygg-, arbeids- og avslutningsfasen samt ettertanke og bearbeiding av erfart praksis. Fasene skal være en hjelp til å strukturere studentens læreprosess i praksisstudiet. Hver enkelt fase gjennomgås med tilhørende teori og eksempler. Boken er illustrert med eksempler og tegninger. Røde tråder i praktiske studier kan studeres i sin helhet, men kan også brukes som et oppslagsverk underveis i en praksisperiode. I siste del av boken foreslås aktuelle studieformer som både studenter og veiledere kan ha nytte av. Boken gir også et innblikk i veiledernes rolle og ansvar.

kr 319,- • 2004 • 159 s. • 978-82-7634-622-0

raGNhILD NILseN (reD.)

reNaTe GrøNvoLD bUGGe

samhandling i helsefaglig arbeid

Når krisen rammer barn og unge

Studentopplevelser fra praksisfeltet

Dette er en essaysamling skrevet av helsefagstudenter. Studenter fra ulike profesjonsutdanninger beskriver og reflekterer over en samhandlingssituasjon fra praksis. Boken viser utfordringer knyttet til samhandling i helsefaglig arbeid, sett med studentenes øyne. Essayene preges av studentenes følelsesmessige engasjement og beskriver avmakt og frustrasjoner, men også stunder av jublende glede. Målgruppen er helsefagstudenter som har vært eller skal ut i praksis. I tillegg vil den også være aktuell for veiledere i praksisfeltet og lærere på alle helsefagutdanninger. Bokens redaktør har kategorisert essayene basert på tematikk og knytter disse sammen i lys av studentenes refleksjoner og teorier. Slik blir opplevelser som er felles for alle helsefagstudentene, løftet fram og belyst. Boken viser studenten som en ressurs for praksisfeltet i forhold til å se ting med «nye øyne». I tillegg viser den studenten som en viktig bidragsyter i helsefaglig forsknings- og utviklingsarbeid.

kr 169,- • 2010 • 102 s. • 978-82-7634-847-7

Dette er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge og deres familier som opplever kriser og ulykker. Viktige temaer som tas opp, er: • barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser • organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge • oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen • samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge • lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker • aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og foreldre.

kr 269,- • 2008 • 160 s. • 978-82-7634-634-3

13


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 14

14

helse- og sosialfag

haLDor øvreeIDe

LoveLeeN rIheL breNNa

raGNhILD IhLe

samtaler med barn

marasim

søkelys

Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner

Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand – og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boken er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. Øvreeide bruker et kommunikasjonsteoretisk perspektiv på barns opplevelse, selvforståelse og utvikling. Videoopptak av barnesamtaler fra Norge, Sverige og Danmark danner en viktig erfaringsbase. Forfatterens egne klienter – barna og foreldrene deres – gir ny og fordypet innsikt. Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner.

«Marasim» betyr relasjon og er en metafor for det viktige samspillet mellom helsearbeider og pasient/pårørende. Boken setter fokus på hvordan universelle mellommenneskelige fellestrekk bygger usynlige broer/relasjoner mellom mennesker, og hvordan disse broene hjelper oss til å håndtere annerledeshet. Dette er en praktisk bok, en veileder med konkrete tips og råd, spørsmål og svar, som vil gi større trygghet i møte med pasienter og pårørende fra etniske minoriteter. Temaer som tas opp, er graviditet, fødsel, barseltid, helsestasjon, kosthold, omskjæring, sykdomsforståelse og behandlingsmetoder sett i et kulturelt perspektiv. Marasim er en fagbok for alle, men er særlig aktuell for studenter innen helsefagene og for alle helseprofesjoner som har kontakt med pasienter med en annen kulturell bakgrunn.

kr 369,- • 2009 • 306 s. • 978-82-7634-583-4

kr 339,- • 2007 • 192 s. • 978-82-7634-630-5

3. UTGave

Perspektiver på arbeid med etniske minoriteter i velferdstjenestene

Denne boken setter søkelys på velferdstjenestene som arena for samhandling og på møtet mellom den som oftest etnisk norske tjenesteutøveren og brukeren med etnisk minoritetsbakgrunn. Den har særlig søkelys på hvordan tjenesteyterens og majoritetskulturens rammer påvirker denne samhandlingen, men viser også alternative måter å belyse betydningen av kultur, ideologi og strukturelle rammebetingelser på. Dette innebærer at det settes spørsmålstegn ved det som oppleves selvsagt og naturlig i etablerte referanserammer for profesjonell handling. Ideer, verdier og forestillinger ses på som flytende, skiftende og konstruerte, noe som krever en aktiv fortolkningskompetanse i konkrete situasjoner. Denne fortolkningskompetansen innebærer noe annet enn bare å forstå motpartens kultur. Boken henvender seg til studenter innen utdanninger som rekrutterer yrkesgrupper til velferdstjenestene, og fagpersoner i praksisfeltet.

kr 329,- • 2008 • 208 s. • 978-82-7634-775-3


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 15

helse- og sosialfag

TerJe meseL

Peer h. sTaFF

JohN GUNNar mæLaND

Legers profesjonsetikk

Når plager blir sykdom

Refleksjon og mestring i en sykehuskultur

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser

helhetlig hjerterehabilitering

Hva tenker leger om profesjonsetikk? Er etikk noe de har med seg i bagasjen hjemmefra, eller er det noe de har lært seg på doktorskolen eller i legepraksisen? Kjenner de til og bruker de profesjonsetikk aktivt i sin kliniske praksis? Og hvordan lærer og mestrer legene det å være moralske subjekter i en hverdag som kan være preget av sterke inntrykk, vanskelige avgjørelser og trange tidsrammer? Ved siden av å sette søkelys på legenes refleksjon om egen profesjonsetikk, setter boken også søkelys på de strukturelle rammene som synes å hemme eller fremme legenes etiske refleksjon. Boken bygger på dybdeintervjuer med 21 sykehusleger fra ulike spesialiteter innenfor somatisk medisin og er en tilrettelagt ut gave av en doktoravhandling fra medisinsk fakultet, UiO. Målgruppen er primært leger, legestudenter, profesjonsutdannere og ledere i helsetjenestene.

Helseplager som muskel-skjelettsmerter, mage-tarmplager, tretthet, nedsatt stemningsleie og engstelse er utbredt i befolkningen, og er de vanligste årsakene til sykemelding og uførhet i Norge i dag. I denne boken settes slike helseplager i perspektiv. Hvordan kan plagene forstås? Hva er den enkeltes holdning til plagene og problemene de medfører? Hva kan helsevesenet bidra med? I boken legges en kognitiv atferdsrettet behandling (CBT) til grunn for hvordan pasienten kan forholde seg til sine helseplager og de problemer plagene medfører. Grunntrekkene i CBT gjennomgås systematisk og danner et godt grunnlag for videre læring gjennom kursing og veiledet praksis. Målgruppen er studenter og praktikere innen medisin, fysioterapi, ergoterapi, idrettsfag og sykepleie. Den er også aktuell for andre grupper, som ansatte og ledere i NAV og forsikringsbransjen.

kr 439,- • 2009 • 310 s. • 978-82-7634-823-1

kr 219,- • 2009 • 124 s. • 978-82-7634-785-2

2. UTGave

Boken tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering. Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Rehabiliteringen dreier seg om å hjelpe hjertepasienter til selv å gjøre en innsats for økt funksjonsevne, redusert risiko og et bedre liv. Virkemidlene er medisinsk oppfølging, fysisk opptrening, atferdsendring, psykologisk rådgivning og yrkesmessig veiledning. Denne innføringsboken er skrevet med dette helhetssynet for øyet. Boken er skrevet for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og etter sykehusopphold. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert med nyere forskning på dette tverrfaglige området.

kr 338,- • 2006 • 158 s. • 978-82-7634-715-9

15


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 16

16

helse- og sosialfag

UNNIe bJørKLUND • Per GUNNar

oLaUG s. LIaN

IDar KJøLsvIK • JosTeIN hoLmeN (reD.)

Når helse blir en vare

helse–Frelse

Medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten

Samfunnsmedisin og livssyn – et møte

2. UTGave

Hvilken sammenheng er det mellom livssyn og helse? Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) gir svar på dette. En hel befolkning er blitt spurt om livssynstilhørighet, -aktivitet og bønn. Dette er enestående også internasjonalt og åpner et helt nytt forskningsfelt. Denne boken gir innblikk i hva forskerne så langt vet. Den har fire hovedbolker: Medisin og samfunn, Forskningsfronten 2008, Livssyn og samfunn og Livssyn og sykepleie. Boken har en bredt sammensatt gruppe forfattere og er redigert av teologen Idar Kjølsvik og medisineren Jostein Holmen. Den henvender seg til alle med interesse for forholdet mellom livssyn og helse, og særlig til forskere og studenter innen medisin, religion og teologi, samfunnsfag og sykepleie.

bJørhoLT • aNDers GoGsTaD • heLGe moI • Peer h. sTaFF (reD.)

er du halt, kan du ride Fysikalsk medisin og rehabilitering – et fag tar form

Få spesialiteter er så gjennomgripende i et menneskets liv som fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne spesialiteten har sin historie – sin tilblivelse og sin utvikling. Historien har vært styrt av samfunnets utvikling, etterspørsel, vitenskapelige nyvinninger eller rett og slett tilfeldigheter basert på enkeltpersoners interessefelt. Vi vil i denne boken føre dere gjennom en spennende utvikling i utformingen av en spesialitet hvor hovedfokus er menneskets egne ressurser og muligheter. Mange profesjoner arbeider sammen med pasienten/brukeren for å nå de mål som til enhver tid settes. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom ulike etater og nivåer i helsetjenesten er nødvendig for å nå målene, og legens, fysioterapeutens, ergoterapeutens og sykepleierens rolle i dette samarbeidet omtales.

Hvordan kan det ha seg at dess flinkere vi blir til å helbrede sykdommer, og dess flere helsearbeidere vi får per innbygger, dess sykere blir befolkningen som helhet? Medisinens ansvarsområde utvides, det skapes et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. For å minke dette gapet skal sykehus og andre helseinstitusjoner omgjøres til helsefabrikker som produserer og selger sine varer i konkurranse med andre. Er markedet løsningen på prioriteringsproblemene? Boken er skrevet for studenter innen medisin og helsefag. Den vil også egne seg for studenter i sosiologi og statsvitenskap og andre som har interesse for helsevesenet, helsepolitikken eller omstillinger i offentlig sektor mer generelt.

kr 359,- • 2008 • 182 s. • 978-82-7634-752-4

kr 379,- • 2007 • 266 s. • 978-82-7634-751-7

kr 389,- • 2008 • 296 s. • 978-82-7634-199-7


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 17

helse- og sosialfag

GITLe KIrKesoLa • aLF sIGUrD soLberG

Klinisk undersøkelse av ryggen 2. UTGave

Boken gir en oversikt over standardiserte tester til bruk ved undersøkelser av rygg, bekken og hofte. Denne reviderte utgaven er i tillegg utvidet med kapitler om undersøkelser av kne og ankel/fot. Aktuelle tester er beskrevet i detalj, kliniske funn blir tolket og drøftet, og en rekke tester har fotoillustrasjoner. Boken retter seg mot studenter innen medisin og fysioterapi og egner seg også som oppslagsverk for helsepersonell som undersøker pasienter med belastningslidelser i rygg, bekken og underekstremiteter.

kr 538,- • 2007 • 280 s. • 978-82-7634-735-7

aLF sIGUrD soLberG

Klinisk undersøkelse av nakke-skulder Boken tar for seg prosedyrene ved undersøkelse av nakke-skulderpasienter. Tester som anvendes, er beskrevet og illustrert. Det er søkt forskningsbasert viten om validitet og reliabilitet av testene, og ut fra klinisk erfaring har forfatteren drøftet funn og feilkilder. Boken er delt inn i hovedkapitler som tar for seg undersøkelse av nakke, skulder, thorax, kjeve og nevrologisk orienterende prøver. I appendiks er det beskrevet et forslag til hvordan en undersøkelse kan utføres. Målgruppen for boken er studenter i fysioterapi og medisin, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, naprapater og leger.

kr 563,- • 2002 • 265 s. • 978-82-7634-357-1

Tore aUNe

Næringsmiddeltoksikologi Tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner 2. UTGave

Boken omhandler helsemessige aspekter vedrørende fremmedstoffer i næringsmidler. Med fremmedstoffer menes både tilsetningsstoffer og forurensinger i matvarer. I boken blir det gjort rede for hvorfor man trenger tilsetningsstoffer, hvordan de reguleres, og, ikke minst, hvilke av dem som kan representere en helserisiko i for høye doser Målet med boken er å gi leserne bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom fremmedstoffer i maten og helserisiko. Boken er skrevet for studenter og fagfolk innen næringsmiddelfag, for folk som arbeider med media, men også for forbrukergrupper som er opptatt av å tilegne seg bedre forståelse for det komplekse samspillet mellom kosthold, miljøforurensninger og helse.

kr 469,- • 2007 • 362 s. • 978-82-7634-664-0

17


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 18


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 19

helse- og sosialfag

Per eINar GraNUm (reD.)

matforgiftning Næringsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner 3. UTGave

Boken gir en oversikt over alle næringsmiddelassosierte sykdommer forårsaket av mikroorganismer, og hvordan smittekilder kan identifiseres. Den gir en oversikt over alle de agens som kan medføre slike sykdommer, og forklarer smitteveier og hvordan sykdommene kan forebygges. Boken passer for veterinærer og veterinærstudenter, studenter innen næringsmiddelfag, helsepersonell og ansatte i næringsmiddelindustrien og forbrukere som er interessert i å behandle matvarer hygienisk forsvarlig. Den kan også fungere som håndbok for mennesker som blir rammet av slike sykdommer.

kr 489,- • 2006 • 406 s. • 978-82-7634-625-1

KarI KrüGer Grasaas • marIT sJUrseN • JørN sTorDaLeN

helsefagskolen

LeIF a. heLGeseN

helsefagskolen Sosiologi og psykologi

Etikk og kommunikasjon Boken er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. Den bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet. Blant temaene som behandles, er: • helse- og sosialfagenes og velferdsstatens historie og utvikling • teorier og begreper innen helse- og sosialfagene • yrkesetikk • sentrale lover • forholdet mellom juss, etikk og skjønn • kjennetegn ved et etisk dilemma • presentasjon av hjelperedskaper for å løse etiske dilemmaer • kommunikasjonsteknikker • tverrkulturell kommunikasjon og bruk av tolk • kommunikasjon i arbeidsfellesskapet • konflikthåndtering Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/SFO eller sosialtjenesten.

Boken er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. Den bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet. Blant temaene som behandles, er: • familien som sosial og kulturell institusjon • normalitet og avvik • makt og avmakt • utviklingsteorier – livsløpet • emosjoner, behov og motivasjon • holdninger • forsvarsmekanismer og kriseteori • gruppepsykologi og nettverksteorier Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/ SFO eller sosialtjenesten.

kr 400,- • 2009 • 238 s. • 978-82-7634-726-5

kr 400,- • 2010 • 256 s. • 978-82-7634-725-8

19


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 20

20

helse- og sosialfag

JaN beNGTssoN (reD.)

oDD LINGJærDe

raIJa DahLø • INGebJørG Laache

Å forske i sykdomsog pleieerfaringer

Psykofarmaka

Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer

Livsverdensfenomenologiske bidrag

Medikamentell behandling av psykiske lidelser

En veileder for helsepersonell 5. UTGave

Livsverdensbegrepet har inspirert forskning og teoridanning innen flere ulike vitenskapsområder. Denne boken har til hensikten å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Boken består av to hoveddeler. I det innledende kapittelet gjøres det greie for livsverdenstilnærmingens teoretiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I de følgende kapitlene anvendes livsverdensteorien i en forståelse av syke og pleietrengendes egne erfaringer med å være syke og bli pleid.

Boken er beregnet for undervisning på universiteter og høgskoler, men henvender seg til alle som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og er interessert i kvalitativ forskning, spesielt ut fra en livsverdenstilnærming.

kr 339,- • 2006 • 194 s. • 978-82-7634-728-9

Boken er lagt opp i tre hoveddeler: (1) Grunnleggende bakgrunnsstoff, som søker å gi et best mulig grunnlag for forståelse av medikamentenes virkemåte på det individuelle og generelle farmakologiske plan. (2) Medikamentdelen, der medikamentene blir nærmere karakterisert med hensyn til virkningsmekanisme, farmakokinetikk, kliniske egenskaper og indikasjoner, dosering og bivirkninger. (3) Behandlingsdelen, som tar for seg behandling av de enkelte lidelsene, fra schizofreni til personlighetsforstyrrelser. Boken er forsynt med stikkordliste og en omfattende litteraturliste. Psykofarmaka henvender seg først og fremst til psykiatere, allmennleger og andre leger som ofte står overfor personer med psykiske lidelser, men vil også kunne leses med utbytte av andre yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn, som psykologer og sykepleiere.

kr 689,- • 2006 • 556 s. • 978-82-7634-727-2

Hensikten med denne veilederen er å gi hjelp og støtte og utvikle kompetansen til dem som i sitt profesjonelle virke ivaretar gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer. Målet er at svangerskap, fødsel og barseltid forløper så komplikasjonsfritt som mulig og fører til styrket mestringsfølelse hos kvinnen. Individuell tilrettelegging er viktig når man støtter og hjelper kvinner med overgrepserfaringer og deres familier i denne fasen av livet. Et lydhørt og empatisk helsepersonell har store muligheter til å bidra til å gjøre opplevelsen håndterbar og begripelig. Målgruppen for veilederen er alle profesjoner i perinatalomsorgen, bl.a. jordmødre, helsesøstre og leger samt studenter innen disse profesjonene.

kr 189,- • 2010 • 94 s. • 978-82-7634-852-1


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 21

helse- og sosialfag

NY boK!

NY boK!

NY boK!

hILDe ThYGeseN

hILDe LohNe seILer

NINa øverbY • moNIKa KLUNGLaND

• bIrGITTa LaNGhammer

TorsTveIT • rUNe høIGaarD (reD.)

Fysisk aktivitet og fysisk trening for eldre

Folkehelsearbeid

Betydningen for fysisk kapasitet og funksjon

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er, og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fem hoveddeler: • Hva er folkehelsearbeid? • Sentrale folkehelseutfordringer. • Ernæring i et folkehelseperspektiv. • Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. • Hvordan endre helsevaner. Hoveddelene presenteres gjennom 19 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt. Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer, og i tillegg vil studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid kunne ha nytte av boken.

Hvilken rolle har teknologi i omsorg? Og hvordan bidrar teknologi til god omsorg? Dette er to spørsmål denne boken søker å gi svar på. I de siste 10–15 årene har ulike typer former for teknologi i økende grad blitt tatt i bruk i pleie- og omsorgsektoren, både i Norge og i andre europeiske land og teknologiske løsninger forventes å få en stadig viktigere rolle innen denne sektoren. Men hva er teknologi? Et av bokens hovedargumenter er at helsepersonell trenger en bevissthet rundt teknologi; hva teknologi er, og hvordan den inngår i de daglige omsorgspraksisene. Poenget er at teknologien legger premissene for hva slags omsorg som blir gjort mulig. Utgangspunktet for boken er nyere forskning med eksempler hentet fra pleie- og omsorgsektoren. Boken er en innføringsbok som er tilpasset studenter innen helseog omsorgsfag.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-893-4

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-908-5

Boken gir en grundig innføring i fysisk aktivitet og fysisk trening for eldre og presentere nyere kunnskap om hvilken betydning dette har for eldres selvstendighet i aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Boken har et praktisk fokus og presenterer blant annet tester av eldres fysiske form og funksjon samt treningsprogrammer med konkrete øvelser tilrettelagt spesielt for denne aldersgruppen med tanke på å vedlikeholde og forbedre fysisk form og funksjon. Det er utviklet en nettside til boken hvor tester og fysiske aktivitetsprogrammer beskrives grundig. Denne boken er primært skrevet for studenter innen fysioterapi, ergoterapi, sykepleie og idrettsfag, samt for fagpersoner som til daglig jobber med eldre.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-598-8

Teknologi og god omsorg Mot framtidens eldreomsorg

21


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 22

22

helse- og sosialfag

TIDLIGere UTGIveLser

Tom TILLer • marY PaULINe breKKe

aNNe marIe verPe • hILDe eNGJa

aNNe marIe sTøKKeN • børre NYLehN

samklang

barn på venting

et velferdsmarked i vekst

Nye læringsutfordringer i helsefaglig utdanning og yrke

Institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg

Privat barnevern i det offentlige

kr 338,- • 2007 • 246 s. • 978-82-7634-765-4

kr 269,- • 2004 • 132 s. • 978-82-7634-646-6

mereTe JaNseN • sveIN arThUr

morTeN sKJørshammer

oLseN • GørIL ThomasseN

KaLLevIK

bedre planlegging i helsesektoren

Kvalitet i samspill

adopsjonsboken

I et systemisk perspektiv

Veien til en familie

kr 406,- • 2004 • 170 s. • 978-82-7634-631-2

Innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersonell

kr 319,- • 2003 • 217 s. • 978-82-7634-476-9 hILDFrID v. braTaas • Tove sTeeN-

kr 289,- • 2006 • 166 s. • 978-82-7634-712-8

kr 282,- • 2003 • 152 s. • 978-82-7634-415-8 oDD LINGJærDe

TorIL raNNesTaD

Depresjon og angst

KarI moxNes

Uten livmor – livet etter operasjon

Hvor mye hjelper medisiner?

skånsomme skilsmisser – med barnet i fokus

kr 309,- • 2004 • 150 s. • 978-82-7634-623-7

kr 189,- • 2006 • 80 s. • 978-82-7634-633-6

kr 282,- • 2003 • 166 s. • 978-82-7634-471-4 beNTe LINDbæK

ÅshILD sLeTTebø

etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten

Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid

ove saNDeLL

Den varme kunnskapen

kr 376,- • 2004 • 204 s. • 978-82-7634-644-2

kr 511,- • 2002 • 422 s. • 978-82-7634-439-4

Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

vIGDIs LYsNe

haLDor øvreeIDe • eLIsabeTh bacKe-

Likeverd i praksis

haNseN

kr 309,- • 2005 • 178 s. • 978-82-7634-637-4

Mellom fagkunnskap og innleving

Fagetikk i psykologisk arbeid

kr 301,- • 2004 • 193 s. • 978-82-7634-636-7

kr 417,- • 2002 • 272 s. • 978-82-7634-410-3

sTorDaLeN • oLav JohaNNes hovLaND

Tore ThorvIK • eva UNDaLL

Lars smITh

Grunnleggende behov

• sveIN søYLaND

Tilknytning og barns utvikling

kr 250,- • 2005 • 128 s. • 978-82-7634-627-5

riktig medisin i riktig dose

kr 402,- • 2002 • 252 s. • 978-82-7634-425-7

eIvIND meroK • oLaUG s. LIaN

Legemiddelhåndtering og medikamentregning for helsepersonell

mellom nostalgi og avantgarde

kr 355,- • 2004 • 210 s. • 978-82-7634-628-2

KarI KrüGer Grasaas • JørN

Distriktsmedisin i moderne tid kr 353,- • 2005 • 180 s. • 978-82-7634-652-7

ÅshILD sLeTTebø

strebing mot pasientens beste Lars smITh

barn med atferdsvansker En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte kr 409,- • 2004 • 270 s. • 978-82-7634-472-1

kr 355,- • 2004 • 217 s. • 978-82-7634-638-1


#10-23 orig_Layout 1 15.12.10 15.24 Side 23


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 24

1

2

3

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE 4

5 1 MARTIN ENGEBRETSEN Professor, Universitetet i Agder 2 WILLY AAGRE Professor, Høgskolen i Vestfold

6

3 BENTE AAMOTSBAKKEN Professor, Høgskolen i Vestfold

7

4 SVEIN SLETTAN Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 5 SUSANNE V. KNUDSEN Professor, Høgskolen i Vestfold 6 BERIT EIDE JOHNSEN Professor i historie, Universitetet i Agder

8

7 BENEDICTE BULL Førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitet i Oslo

9

8 HILDE HENRIKSEN WAAGE Professor i histore, Universitetet i Oslo

10

9 GUNNAR EKELØVE-SLYDAL Assisterende generalsekretær, Den norske helsingsforskomiteen 10 STEN INGE JØRGENSEN Utenriksjournalist, Morgenbladet. 11

12

11 RAGNHILD LOUISE MURIAAS Post doktor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitet i Bergen 12 INGVAR MÆHLE Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

13 13 ÅRSTEIN JUSTNES Førsteamanuensis, Universitetet i Agder


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 25

humanistiske fag

NY BOK!

HistOrie • aNtiKK HistOrie

språK Og KOmmuNiKasjON

HistOrie • NOrsK HistOrie

iNgvar mæHle

WillY aagre

jaN vea

politiske systemer i antikkens verden

Hurra for deg, margrethe munthe

to kulturer

Sanger, liv og samtid De selvstendige bystatene som omkranset middelhavsområdet og svartehavsområdet i perioden fra ca. 800 f.Kr. til 500 e.Kr., utgjorde til sammen et unikt politisk laboratorium. Ulike styreformer ble etablert, utprøvd og forkastet, ofte i løpet av et par generasjoner. Maktkampene mellom masse og elite i de greske, etruskiske, latinske og fønikiske bystatene skapte på denne måten et mangfold av politiske systemer og en referanseramme for all senere politisk tenkning. Politiske systemer i antikkens verden gir en grunnleggende innføring i de ulike variantene av enevelde (monarki, tyranni, keiserdømme), fåmannsvelde (aristokrati, oligarki, plutokrati) og folkestyre (demokrati, republikk). Boken beskriver den politiske utviklingen i bystater som Aten, Sparta og Roma, og tilbyr i tillegg sammenligninger av de forskjellige politiske styringsformene, på tvers av tid og rom.

Margrethe Munthe ble et begrep mens hun levde. Hun synges fremdeles i barnehager og i skoler over hele landet. Til tross for hvor kjent hun er, vet vi forholdsvis lite om hva slags liv hun levde, hvordan hun var som lærer, eller hva som var drivkraften bak de sangene hun lagde. I Hurra for deg, Margrethe Munthe nærmer forfatteren seg Margrethe Munthes liv ved å tegne et bilde av hvordan datidens skoleliv og oppvekst var i Kristiania. Munthes gjennombrudd bør ses i lys av kvinnenes frammarsj på nye samfunnsområder og på bakgrunn av de ideene om nasjonalitet og norskhet som bredte seg i befolkningen omkring forrige hundreårsskifte. Boken gir også en oversikt over sangene Margrethe Munthe skrev, hvilke sanger som er mest brukt, og hvor melodiene stammer fra.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-615-2

kr 279,- • 2010 • 176 s. • 978-82-7634-862-0

En sammenlignende undersøkelse av det vestnorske og det nordnorske kystsamfunnet. Med hovedvekt på det 19. og det 20. århundret

To kulturer er et unikt praktverk som sammenligner sildefiskekulturen på Vestlandet med torskefiskekulturen i Nord-Norge. Ifølge forfatteren har de to kulturene forskjellige syn på penger, politikk, religion og på hvordan naturressursene best skal utnyttes. Dette har i sin tur gitt store ringvirkninger av både sosial, økonomisk og politisk art. Boken konfronterer folkelige forestillinger og stereotypier med historiske fakta og viser hva som ligger til grunn for mentalitetsforskjellene mellom nordlendinger og vestlendinger, hvordan disse forskjellene kommer til uttrykk, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser de har fått.

kr 598,- • 2009 • 480 s. • 978-82-7634-829-3

25


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 26

26

NY BOK!

serie:

utfOrdriNger I serien UTFORDRINGER gir noen av landets fremste eksperter innsiktsfulle og oppdaterte fremstillinger av regioner og stormakter som vil sette sitt preg på verdenssamfunnet framover. Serien retter seg særlig mot studenter og forskere på område- og utviklingsstudier i tillegg til fag som geografi, historie og statsvitenskap.

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

BeNedicte Bull

latinamerikanske utfordringer Latinamerikanske utfordringer gir en grundig innføring i Latin-Amerikas nyere historie. Boken viser hvordan markante lederskikkelser, folkelige massebevegelser og politiske reformer har skapt ny optimisme og gjort Latin-Amerika til en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk. Samtidig står regionen overfor store utfordringer av sosial og økonomisk art; politisk turbulens, fattigdom, vold og kriminalitet preger fremdeles hverdagen i mange land. Boken gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå de mange utfordringene Latin-Amerika står overfor, og viser både mulighetene og begrensningene i de sosiale, politiske og kulturelle endringsprosessene som preger regionen. Benedicte Bull (f. 1969) er statsviter, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning.

kr 329,- • 2010 • 203 s. • 978-82-7634-614-5


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 27

humanistiske fag

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

steN iNge jørgeNseN

guNNar m. eKeløve slYdal

ragNHild muriaas

globale utfordringer

øst- og sentraleuropeiske utfordringer

afrikanske utfordringer

Globale utfordringer viser hvordan nye aktører og institusjoner i økende grad setter sitt preg på verdenssamfunnet og utfordrer etablerte maktstrukturer, og drøfter blant annet følgende spørsmål: Hvilket internasjonalt system vil erstatte det systemet som ble skapt etter den andre verdenskrig? Hvordan håndteres globale utfordringer knyttet til klima, økonomi, miljø, migrasjon og matvaresikkerhet i den nye verdensorden? Hva ønsker nye stormakter som Kina, India og Brasil å bruke makten sin til? Globale utfordringer lanserer ikke bastante svar, men formidler og systematiserer sentrale innsikter fra ledende eksperter innenfor internasjonal politikk og samfunnsutvikling. Boken henvender seg til studenter på internasjonalt orienterte fag og alle andre som ønsker oppdatert informasjon om hvor verdenssamfunnet er på vei.

kr 329,- • 2010 • 219 s. • 978-82-7634-860-6

Fra slutten av 1980-tallet har Øst- og Sentral-Europa gjennomgått omfattende endringer av politisk, økonomisk og sosial art. Landene har forkastet den kommunistiske samfunnsmodellen til fordel for en kapitalistisk økonomi og demokratiske reformer. Hva er resultatet av denne omveltningen? Hvor demokratiske er landene egentlig blitt? Respekterer myndighetene medienes frihet og domstolenes uavhengighet? Hva betyr medlemskapet i organisasjoner som Europarådet og EU for de tidligere østblokklandene? Øst- og sentraleuropeiske utfordringer gir en kritisk og nyansert beskrivelse av en region som har opplevd store forandringer i løpet av kort tid, og henvender seg til alle som studerer eller er opptatt av utviklingen i Øst- og Sentral-Europa.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-620-6

Afrikanske utfordringer gir et grundig innblikk i de viktigste politiske utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boken tar utgangspunkt i problemet med å etablere bærekraftige stater på kontinentet og drøfter dagsaktuelle problemstillinger knyttet til demokratiutvikling, borgerkriger, valgavvikling, velferdspolitikk, korrupsjon, matvaresikkerhet og statskollapser. Boken viser variasjonene mellom ulike stater, stiller spørsmål ved vestlige framstillinger av det afrikanske kontinentet og peker på alternative forståelser av de afrikanske statsdannelsene.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-802-6

27


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 28

28

humanistiske fag

NY BOK!

NY BOK!

HistOrie • NOrsK HistOrie

HistOrie • NOrsK HistOrie

HistOrie • iNterNasjONal samtidsHistOrie

Berit eide jOHNseN (red.)

Bjørg selaNd (red.)

Hilde HeNriKseN Waage

sørlandsk kultur

regionen

Mangfoldet og motsetningene

– historiske perspektiver, aktuelle utfordringer

Konflikt og stormaktspolitikk i midtøsten

Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene setter et kritisk søkelys på forestillinger om Sørlandets kultur og identitet. Et grunnleggende spørsmål er om Sørlandet rent geografisk lar seg avgrense. Er det snakk om en region med unike kulturelle, sosiale og politiske særtrekk? Eller bør det vi kaller «sørlandsk» heller forstås som et «forestilt fellesskap»? Med utgangspunkt i disse spørsmålene drøfter artikkelforfatterne alt fra skjønnlitterære stereotypier om sørlendingen til regionale særegenheter og variasjoner knyttet til likestilling, byggeskikk, dialekter, politisk velgeradferd og religiøst liv. Alle artiklene har et utpreget historisk perspektiv og bidrar til å kaste nytt lys over landsdelen både i fortid og nåtid. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene vil være av interesse for alle som er opptatt av Sørlandets historie. Boken henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum. Berit Eide Johnsen er professor i historie og dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder.

kr 298,- • 2010 • 230 s. • 978-82-7634-899-6

Hvordan skapes regional identitet? Hvilke geografiske, administrative og økonomiske vilkår må være til stede for å skape regioner? Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer gir en grundig innføring i regionsbegrepet og drøfter konkrete eksempler på regionsbygging i norsk og europeisk sammenheng. Forfatterne er særlig opptatt av skiftende politiske, sosiale og økonomiske motiver for regionalt samarbeid på nasjonalt og overnasjonalt nivå. Boken setter et særlig søkelys på Agderregionen, med artikler som diskuterer sørlandsfylkene i et historisk perspektiv, og med henblikk på næringsutvikling og politiske utfordringer i tiden som kommer. Boken samler noen av landets fremste regionsforskere og vil være av stor interesse for historikere, geografer, statsvitere og økonomer, i tillegg til allment samfunnsinteresserte lesere.

kr 269,- • 2009 • 166 s. • 978-82-7634-836-1

Boken gir en grundig oversikt over og drøfting av de historiske hendelsene som leder fram til dagens konflikter i Midtøsten. Forfatteren beskriver både internasjonale og nasjonale maktstrukturer og konfliktlinjer, og hun legger særlig vekt på stormaktenes rolle i regionen. Boken formidler forfatterens egen forskning på temaet, samtidig som den sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om Midtøsten. I så måte er boken uomgjengelig lesning for så vel historiestudenter som journalister, forskere, politikere og andre som befatter seg med den konfliktfylte Midtøsten-regionen.

pris ikke fastsatt • 2011/2012


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 29

humanistiske fag

NY BOK!

HistOrie • metOde

filOsOfi • eKsisteNsialisme

filOsOfi • eKsisteNsialisme

jaN BjarNe Bøe

BjørN HOlgerNes

HaNs HerlOf grellaNd

å lese fortiden

dømt til frihet

tausheten og øyeblikket

Historiebruk og historiedidaktikk

De menneskelige villkår i Jean-Paul Sartes Væren og intet

Kierkegaard, Ibsen og Munch

Hvordan bruker vi fortiden? Fortiden finnes overalt i hverdagen; den tolkes og løftes fram for å fremme ideologiske, kulturelle og politiske formål. Historien brukes i reklame og underholdning, i politisk argumentasjon og som identitetsskaper hos gamle og unge. Historiebruk utvider den historiedidaktiske forståelsen, og emnet har blitt stadig viktigere i historiefaget. Å lese fortiden passer for alle som er interessert i historiefaget, og er spesielt tilrettelagt for studenter som studerer historiedidaktikk på universiteter og høgskoler. Jan Bjarne Bøe er professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Han har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og høyere utdanning. Bøe har gitt ut flere bøker, bl.a. Bildene av fortiden. Historiedidaktikk og historiebevissthet på samme forlag.

kr 429,- • 2006 • 304 s. • 978-82-7634-653-4

Jean-Paul Sartres hovedverk Væren og intet fra 1943 regnes som en bærebjelke innenfor den filosofiske eksistensialismen og har vært en viktig inspirasjonskilde for flere generasjoner av filosofer, teologer, litteraturforskere, kunstteoretikere og psykologer. Dømt til frihet tar for seg de viktigste filosofiske innsiktene i Sartres berømte bok og fungerer både som en veiledning til og en fordypning i de mest sentrale aspektene ved Sartres argumentasjon. Boken gir i tillegg en utfyllende presentasjon av eksistensialismen som tankeretning, med utgangspunkt i Sartres nå klassiske hovedverk. Bjørn Holgernes er professor i filosofi ved Universitet i Bergen.

kr 349,- • 2010 • 224 s. • 978-82-7634-900-9

Tausheten og øyeblikket handler om Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen og Edvard Munch, tre nordiske navn som har sin plass i verdens filosofi- og kunsthistorie. Både Ibsen og Munch leste Kierkegaard og arbeidet med kierkegaardske temaer. Boken består av tre deler som hver er delt opp i flere kapitler. Første del gir en introduksjon til Søren Kierkegaards filosofi, med spesiell vekt på temaene tausheten, øyeblikket, angsten og problemet om å være eller ikke ville være seg selv. Disse temaene hører sammen og definerer en linje i Kierkegaards forfatterskap, og de gir en passende bakgrunn for å forstå Ibsens og Munchs lesning av ham. Annen del omhandler Henrik Ibsens forhold til Kierkegaard og kierkegaardske temaers rolle i Ibsens diktning. Tredje del tar opp Edvard Munchs forhold til Kierkegaard og hans behandling av kierkegaardske temaer i bilder og i tekster.

kr 369,- • 2007 • 236 s. • 978-82-7634-739-5

29


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 30

30

humanistiske fag

NY BOK!

filOsOfi • eKsisteNsialisme

BjørN HOlgerNes

selvets gåte

NY BOK!

språK Og KOmmuNiKasjON

språK Og KOmmuNiKasjON

tONje raddum HitcHiNg • aNNe

susaNNe v. KNudseN

Birgitta NilseN • aslaug veum (red.)

• BeNte aamOtsBaKKeN (red.)

diskursanalyse i praksis

teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster

I lys av Søren Kierkegaards tenkning Metode og analyse Selvets gåte kaster nytt lys over Søren Kierkegaards dyptloddende eksistensfilosofi og viser hvordan Kierkegaard konsekvent overskrider de tradisjonelle grensene mellom filosofi, teologi og psykologi i sine refleksjoner over hva det vil si å være menneske. Holgernes nærmer seg Kierkegaards tenkning «baklengs», ved først å gå veien om Albert Camus, JeanPaul Sartre og Peter Wessel Zappfe, og viser hvordan disse tenkerne på ulike måter står i gjeld til den danske eksistensfilosofen. Selvets gåte er et originalt og tankevekkende tilskudd til Kierkegaard-forskningen og vil ha stor interesse for studenter, lærere og praktikere innenfor fag som filosofi, psykologi og teologi. Men boka henvender seg til alle som er opptatt av hvordan mennesket skaper – og kan skape – mening i en tilværelese som fundamentalt sett framstår som meningsløs.

kr 318,- • 2007 • 212 s. • 978-82-7634-773-9

Boka inneholder konkrete eksempler på hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn. Den presenterer ulike tilnærminger som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retoriske, sosiokognitive og etnografiske tilnærminger. I boka vektlegges de metodiske aspektene ved diskursanalysen, og det vises eksempler på analyse av blant annet gudstjenester, politiske taler, organisasjonstekster, medietekster og talesjangre i skolen. Boka går noe dypere enn generelle grunnbøker i tekst- og diskursanalyse, og passer derfor særlig for masterstudenter, ph.d-kandidater og forskere. Forfatterne har mangeårig erfaring med praktisk analyse av forholdet mellom språk og samfunn.

En pedagogisk tekst kan være skrevet som sakprosa, men den kan også være en skjønnlitterær tekst dersom den står i en pedagogisk-didaktisk sammenheng. Det kan være tale om tekster man til vanlig ikke tenker inn i en slik sammenheng, som bruksanvisninger, togtabeller og bokanmeldelser. I de senere årene er slike tekster blitt gjenstand for forskning og utvikling. Teorier med blikk for pedagogiske tekster er imidlertid mer sjeldne både i de nordiske land og internasjonalt. Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster ønsker å kaste lys over hvilke teorier man kan bruke som refleksjonsgrunnlag når man analyserer pedagogiske tekster. Boken henvender seg til master- og bachelorstudenter med interesse for pedagogiske tekster, og til lærere i alle skoleslag som ønsker

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-904-7

kr 385,- • 2010 • 258 s. • 978-82-7634-880-4


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 31

humanistiske fag

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

språK Og KOmmuNiKasjON

språK Og KOmmuNiKasjON

språK Og KOmmuNiKasjON

elise seip tøNNesseN

martiN eNgeBretseN (red.)

sveiN slettaN

skrift/bilde/lyd

inn i barnelitteraturen

Analyse av sammensatte tekster

Artiklar om bøker for barn og unge

Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder og grafikk – og iblant også av lyd, video og animasjon? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og hyppighet i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. I denne boken tilbys svar fra ledende forskere på feltet. I elleve kapitler gjennomgås en rekke ulike tekstsjangre; fra turistbrosjyrer og kart via nettspill og digitale reiseguider til spillefilmer og visualisert skjønnlitteratur. Felles for alle bokens kapitler er fokuset på samspillet mellom de ulike meningsressursene som tekstene er sammensatt av. Boken henvender seg primært til forskere og studenter som arbeider analytisk med sammensatte tekster. Ikke minst vil studenter i siste fase av lærerutdanningen ha glede av bokens rike tilbud av analyseeksempler og av dens teori- og metodegjennomganger.

Inn i barnelitteraturen er ei samling artiklar om barne- og ungdomsbøker. Artiklane tek for seg mange ulike sjangrar, og vi blir presenterte for ei rekke forfattarskap, for det meste innanfor samtidslitteraturen, men også frå tidlegare tider. Artiklane går inn på forskjellige tema i barnelitteraturen, slik som fantasi og leik, familieliv og oppseding, kjønn og identitet. Samtidig får dei fram karakteristiske trekk ved bøkene som kunstnarlege tekstar. Inn i barnelitteraturen rettar seg mot lærarar og studentar på universitet og høgskolar, og mot lærarar i grunnskolen og den vidaregåande skolen, bibliotekarar og andre som ønskjer meir kunnskap om barne- og ungdomsbøker.

kr 398,- • 2010 • 260 s. • 978-82-7634-858-3

kr 399,- • 2010 • 374 s. • 978-82-7634-859-0

• magNHild vOllaN

tekster og lesere i praksis Elevene som begynner på skolen i dag, skal utrustes til å orientere seg i et samfunn vi bare aner konturene av. Hva slags tekster vil de møte i 2050, når de står midt i arbeidslivet? I boka Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur følger forfatterne ei gruppe elever gjennom de to første skoleårene. De ser på barnas møte med tekster av ulike slag og på hvordan klasserommet skaper et miljø for slike teksthendinger. De følger flere grupper av elever på 2. trinn gjennom ulike arbeidsoppgaver der de leser og skaper tekster. Og de analyserer et bredt utvalg av læremidler til bruk både i og utenfor skolen. Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese og skrive. Boka passer for studenter ved grunnskolelærerutdanninga, lærere og lærerutdannere.

kr 379,- • 2010 • 978-82-7634-881-1

31


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 32

32

humanistiske fag

språK Og KOmmuNiKasjON

språK Og KOmmuNiKasjON

språK Og KOmmuNiKasjON

rutH vatvedt fjeld • lars s. viKør

Helge ridderstrøm

HaNNe KNutseN • aNNe ørvig

Ord og ordbøker

litteraturhistoriske tekstpraksiser

scenepresentasjon

Ei innføring i leksikologi og leksikografi

Boken beskriver kunsten å lage ordbøker, både teoretisk og praktisk. Den gir en innføring i ordlære, dvs. hva et ord er, og hvordan ordene oppfører seg i brukssammenhenger, samt en oversikt over hvilke ordbøker som fins for norsk, hvordan man skal bruke dem best mulig, og hvordan de har utviklet seg historisk. Boken gir også innsikt i hvordan man lager faglig holdbare ordbøker. Det innebærer både tradisjonelle og moderne leksikografiske metoder, der datamaskiner er blitt det viktigste hjelpemiddelet.

kr 438,- • 2008 • 268 s. • 978-82-7634-677-0

Boken handler om den vestlige verdens litteratur. I framstillingen blir det lagt stor vekt på lesingens, skrivingens og bokmediets historie, og innholdet i litterære mesterverk blir belyst. Boken har overraskende vinklinger på sentrale forfattere og deres tekster, og forklarer hvordan tekst kan lages, leses og anvendes.

kr 438,- • 2008 • 286 s. • 978-82-7634-754-8

Framføringsprosjekter med barn og unge

Scenepresentasjon gir en innføring i et bredt spekter av uttrykksformer og viser med konkrete eksempler hvordan en kan administrere prosjekter der skapende arbeid er i fokus. Skolens læreplan stiller elevene overfor krav om å kunne presentere stoff på forskjellige måter. Det angis kompetansemål for egne framføringer og for å vurdere presentasjoner av andre. For å følge opp dette, trenger lærere kunnskap om sceniske uttrykksformer og gode opplæringsstrategier for arbeid med dramatisk uttrykk. Boken viser hvordan barn og unge kan lære å nå fram til et publikum på en god måte. Scenepresentasjon retter seg mot dem som har framføringsprosjekter som del av sitt arbeidsfelt. Studenter med drama som eget fag vil finne aktuelt teoristoff og få grundig innblikk i didaktiske refleksjoner.

kr 399,- • 2006 • 266 s. • 978-82-7634-732-6


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 33


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.13 Side 34

34

humanistiske fag

NY BOK!

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

årsteiN justNes

årsteiN justNes (red.)

sveiN rise • ståle jOHaNNes

• jeNs e. Braavig (red.)

Hellige skrifter i verdensreligionene I mange religioner er det den hellige tekst eller det hellige skrift, i videste forstand, som gir den aktuelle religionen dens grunnleggende identitet. Hellige skrifter i verdensreligionene gir en grundig innføring i jødedommens, kristendommens, islams, hinduismens og buddhismens hellige skrifter. Den ser på skriftenes historiske bakgrunn og virkningshistorie, hva skriftene inneholder, og den går også inn på litterære uttrykk og sjangre i de ulike skriftene. Boken drøfter hva en hellig tekst er, og gir et forslag på hvordan en kan lese den andres hellige skrifter. Fortellinger fra religionenes hellige tekster er en sentral del av RLE-faget i skolen. Boken innholder et appendiks der forfatterne foreslår hvilke fortellinger som egner seg til undervisning i grunnskolen. Alle forfatterne er blant Norges fremste forskere på det feltet de skriver om.

pris ikke fastsatt • 2011• 978-82-7634-902-3

dødehavsrullene Deres innhold, historie og betydning

KristiaNseN (red.)

moderne teologi Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer

Boken er en oppdatert innføring i skriftene som ble funnet i elleve huler i nærheten av Qumran-ruinene ved Dødehavet. Den gir et overblikk over hele skriftsamlingen og en innføring i tekstenes historiske, religiøse og sosiale sammenheng. Boken presenterer de siste tiårs forskning og drøfter nyere teorier om tekstene og bosetningen i Qumran på bakgrunn av hele tekstmaterialet, som nå er kjent og tilgjengelig. Dødehavsrullene skildrer ideologi og praksis hos de gruppene som forfattet skriftene, og viser hvordan utforskningen av Dødehavsrullene har åpnet for nye perspektiver i synet på Bibelen, jødedommen og tidlig kristendom. Boken er blitt til i et samarbeid mellom nordiske Qumran-forskere. Den norske utgaven er redigert av Årstein Justnes ved Universitetet i Agder, én av to nordmenn som har tatt doktorgraden på disse tekstene.

I boken presenteres de mest sentrale av det 20. århundrets teologer gjennom 48 enkeltportretter. Sammenlignet med oversiktsverker av samme format utmerker boken seg med et bredere økumenisk perspektiv: Hovedfigurantene fra alle de tre teologiske tradisjonene – protestantisk, ortodoks og katolsk – er representert. Alle portrettene inkluderer en biografi og utdypning av teologiske nøkkeltanker, og plasserer dessuten den aktuelle figuranten innenfor århundrets teologiske diskurs. Det siste perspektivet utvides gjennom bokens åtte oversiktsartikler om postmoderne teologi, frigjøringsteologi, feministteologi og økumenisk teologi. 1900tallets teologiske tenkning har også mottatt viktige impulser fra andre faggrener, ikke minst fra kontinental filosofi. Dette forholdet blir belyst i kapitlet teologi, filosofi og litteratur.

kr 469,- • 2009 • 464 s. • 978-82-7634-588-9

kr 638,- • 2008 • 758 s. • 978-82-7634-585-8


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.14 Side 35

humanistiske fag

NY BOK!

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

rOlv NøtviK jaKOBseN • guNNfrid

tOrleiv austad

jaN-Olav HeNriKseN

tolkning av kristen tro

religion – mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt

ljONes øierud

prekenbeskrivelse

Metodespørsmål i systematisk teologi Forstå – formidle – forbedre – forkynne

Boken presenterer en arbeidsmåte som egner seg for arbeid med prekener og annen forkynnelse. Boken viser ulike hjelpemidler for å kunne beskrive alt fra språklig form, argumentasjon og framføring til teologi, bibelbruk og prekenen som kommunikativ handling. Den kristne forkynnelsen skal både sette ord på det som er, og skape bilder av det som ennå ikke er. På samme måte har den som beskriver forkynnelse en dobbel oppgave: å skildre den allerede holdte prekenen på en sann og gjenkjennelig måte, og i tillegg framstille den slik at det åpner opp for innsikt og lyst til å lage nye og enda bedre prekener.

kr 249,- • 2009 • 150 s. • 978-82-7634-830-9

Innen den systematiske teologi arbeider man med å tolke kristendommen for mennesker i dag. I denne tolkningsprosessen er det vesentlig å reflektere over forholdet mellom framgangsmåte og innhold. De spørsmål som stilles, må avveies i forhold til den sak som skal undersøkes. Med bakgrunn i mange års erfaring fra undervisning av studenter i troslære på akademisk nivå drøfter Torleiv Austad metodespørsmål i systematisk teologi med særlig henblikk på dogmatikken. Hensikten er å hjelpe studenter som er usikre på hvordan de skal gå fram for å kunne tilegne seg et helhetssyn på kristen tro, eller som ønsker å trenge dypere inn i forståelsen av kristendommen på et bestemt område.

kr 339,- • 2008 • 198 s. • 978-82-7634-582-7

Religion er blitt et knutepunkt for mange kontroverser og konflikter i samfunnet. I denne situasjonen kan både mangel på kunnskap om den, og mangel på kritikk av den, være like problematisk som at troende isolerer seg fra samfunnet de lever i. I denne boken tar Jan-Olav Henriksen til orde for at vi trenger mer konkret og solid forankret kunnskap om religion i dagens samfunn for å avdramatisere noen debatter, og for å forstå hva som står på spill i andre. Han mener religion må forstås som en del av menneskelig kultur – verken mer eller mindre – og at den ikke er tjent med at noen ignorerer den, mens andre vil unndra den kritikk. Slik sett er boken ment som en utfordring til både troende og sekulære som vil ta på alvor utfordringene som finnes ved å leve side om side i samme samfunn.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-911-5

35


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.14 Side 36

36

humanistiske fag

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

Helje KriNgleBOtN sødal (red.)

Helje KriNgleBOtN sødal (red.)

per BjørNar graNde

Kristendommen i

Kristendommen ii

den ortodokse kirke

Bibelen

Tradisjon og tro

2. utgave

2. utgave

Ingen bok i verden har hatt så stor utbredelse og betydning som Bibelen. Opp gjennom historien har den øvd fundamental innflytelse på samfunn, språk og kultur – og på troslivet til utallige mennesker. Kristendommen I. Bibelen gir grunnleggende innføring i bibelkunnskap. Den tar opp historisk bakgrunnsstoff til skriftene i den bibelske boksamlingen og viser deler av Bibelens virkningshistorie. Men i første rekke vil boken gi en presentasjon av de mest sentrale bibelske fortellingene, slik de blir presentert i Det gamle og Det nye testamente. Tilnærmingen er historisklitterær og behandler fortellingene som litteratur samtidig som de får en forankring i den tiden og det miljøet de ble til i.

Boken gir en innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boken er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Konfesjonskunnskapsdelen legger særlig vekt på de tallmessig store trostradisjonene i Norge og på økumenikk.

I denne boken presenterer Per Bjørnar Grande Den ortodokse kirke gjennom både en historisk og en biografisk synsvinkel. Den ortodokse kirke gir en oversikt over hvordan Østkirken utviklet seg fra da Konstantin den store flyttet hovedsetet til Konstantinopel i år 324 og fram til i dag. I boken finner man også en presentasjon av sentrale ortodokse teologer og sider ved Den ortodokse kirke som forfatteren mener er av betydning i dag. Forfatteren er også opptatt av hvordan dette eldste kirkesamfunnet har forstått og tolket begjæret, noe som kan være med på å kaste lys over en side ved kristendommen som har vært lite vektlagt i Vesten.

kr 449,- • 2009 • 286 s. • 978-82-7634-783-8

kr 479,- • 2009 • 354 s. • 978-82-7634-782-1

kr 369,- • 2009 • 230 s. • 978-82-7634-596-4


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.14 Side 37

humanistiske fag

tidligere utgivelser

HistOrie • HistOrisK metOde jaN BjarNe Bøe

Bildene av fortiden Historiedidaktikk og historiebevissthet kr 419,- • 2002 • 325 • 978-82-7634-462-2 HistOrie • HistOrisK metOde aNders gustavssON

Kulturvitenskap i felt religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

Metodiske og pedagogiske erfaringer

geir uldal • geir WiNje

Brita elise pOllaN

kr 353,- • 2005 • 250 s. • 978-82-7634658-9

Hekser og healere

for djevelen er alt mulig

Religion og spiritualitet i det moderne

Kristne historier om samene

HistOrie • NOrsK HistOrie Hege sKjeie • jON p. KNudseN

Hvitt stakitt og fiberoptikk Regionale myter – regional makt kr 359,- • 2002 • 310 s. • 978-82-7634-486-8

I boken presenteres nye religiøse og spirituelle strømninger som gjør seg gjeldende i Norge. Sentralt er alternativbevegelsen (New Age) og neopaganismen, herunder «heksereligionen» wicca. Boken er delt i tre deler og inneholder: • Historisk oversikt – spiritisme, teosofi, Det Gylne Daggry, antroposofi, Aleister Crowley, moderne satanisme, UFOreligiøsitet, nye konstruerte religioner og kaosmagi • Alternativbevegelsen – med vekt på tarotkortene, Alternativt Nettverk, ArunA, ILIANA og Holistisk Forbund • Neopaganismen eller nyhedendommen – særlig moderne åsatro, wicca, gudinnebevegelsen og neosjamanismen.

Boken rekonstruerer hva som var god kristendom på 1700-tallet – hva det var aktuelt å tvinge samene til å tro på da de skulle kristnes. Kildene er skrifter om den gamle samiske kulturen, forfattet av kristne lærere, prester og misjonærer. Troen på Djevelen var sterk. Samisk kultur ble oppfattet som djevelstyrt og samene som djevelbesatte. Senere samiske kilder viser at samene på sin side tolket kristendommen inn i sitt virkelighetsbilde, og at kulturforskjellene var store.

idéHistOrie OttO m. cHristeNseN • sveN arNtzeN

Hvor kommer idéhistorien fra? Tematiske og teoretiske brytninger i idehistoriefaget kr 259,- • 2003 • 176 s. • 978-82-7634-519-3 filOsOfi • ex.pHil BjørN HOlgerNes • lars steiNar Hauge

filosofia En historie om kjærlighet til visdom 2.utgave kr 438,- • 2002 • 461 s. • 978-82-7634-473-8 filOsOfi • ex.pHil lars steiNar Hauge • BjørN HOlgerNes

vitenskap og språk En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk kr 359,- • 2005 • 206 s. • 978-82-7634-665-7

kr 469,- • 2007 • 304 s. • 978-82-7634-687-9

kr 315,- • 2007 • 168 s. • 978-82-7634-194-2

37


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.14 Side 38

38

humanistiske fag

filOsOfi • eKsisteNsialisme

språK Og KOmmuNiKasjON

BjørN HOlgerNes

per lYsvåg

farteiN valeN-seNdstad

angst i eksistensfilosofisk belysning

the english language

palestina på jesu tid

En studie i Irvin D. Yalom og Søren Kierkegaard

A Text-Based Resource Book. From Increased Awareness to Improved Writing

Spennende, skremmende og fascinerende

kr 353,- • 2004 • 226 s. • 978-82-7634-542-1

religiONsviteNsKap

kr 438,- • 2006 • 262 s. • 978-82-7634-640-4

kr 469,- • 2005 • 370 s. • 978-82-7634-681-7 språK Og KOmmuNiKasjON

religiONsviteNsKap

eric papaziaN • BOtOlv HellelaNd

språK Og KOmmuNiKasjON

tOrleiv austad

Norsk talemål

aNNa-Brita steNstrøm • eli-marie

Kirkelig motstand

Lokal og sosial variasjon

draNge

kr 338,- • 2005 • 156 s. • 978-82-7634-539-1

jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden

Dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen 1940–45 med innledninger og kommentarer

språK Og KOmmuNiKasjON

kr 280,- • 2002 • 125 s. • 978-82-7634-421-9

kr 459,- • 2005 • 296 s. • 978-82-7634-480-6

dialektar i Noreg

språK Og KOmmuNiKasjON

religiONsviteNsKap

Tradisjon og fornying

stig jOHaNssON • aNNe-liNe

lars jOHaN daNBOlt • HaNs stifOss-

kr 369,- • 2005 • 226 s. • 978-82-7634-683-1

graedler

HaNsseN

rocka, hipt og snacksy

gråte min sang

språK Og KOmmuNiKasjON

Om engelsk i norsk språk og samfunn

uNNi laNgås

kr 379,- • 2002 • 318 s. • 978-82-7634-452-3

Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer

martiN sKjeKKelaNd

den litterære kroppen

kr 389,- • 2007 • 264 s. • 978-82-7634-743-2

Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag

religiONsviteNsKap Halldis Breidlid • geir WiNje • tOve

religiONsviteNsKap

kr 406,- • 2005 • 270 s. • 978-82-7634-693-0

NicOlaiseN • levi geir eidHamar •

KNut a. jacOBseN

Helje KriNgleBOtN sødal

sikhismen

språK Og KOmmuNiKasjON

religioner og livssyn

Historie, tradisjon og kultur

HaNs cHristiaN garmaNN jOHNseN

kr 489,- • 2004 • 432 s. • 978-82-7634-517-9

kr 289,- • 2006 • 136 s. • 978-82-7634-676-3

Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005

religiONsviteNsKap

religiONsviteNsKap

carl smitH-gaHrseN

tOve NicOlaiseN

kr 333,- • 2005 • 256 s. • 978-82-7634-679-4

Kristen tro og livstolkning

fortellingene om rama og sita

2.utgave

Reiser i den ytre og den indre verden

kr 438,- • 2002 • 269 s. • 978-82-7634-508-7

kr 238,- • 2006 • 124 s. • 978-82-7634-689-3

metaforenes tyranni

språK Og KOmmuNiKasjON fiNN steNstad

Brev fra en dikter

religiONsviteNsKap

kr 248,- • 2003 • 90 s. • 978-82-7634-509-4

farteiN valeN-seNdstad

«ikke for å herske» språK Og KOmmuNiKasjON

Innføring i den kristne tro

per-BjørN pederseN • per mOeN

kr 319,- • 2005 •206 s. • 978-82-7634-536-0

Norwegian grammar kr 259,- • 2003 • 153 s. • 978-82-7634-533-9


#24-39 orig_Layout 1 15.12.10 16.14 Side 39

39


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 40

idrett og friluftsliv

40

NY BOK!

idrett

idrett

sveiN OlaF thOrBjørNseN

ruNe høigaard

en plass på pallen

gruppedynamikk i idrett

Konkurransen, idretten og mennesket

Konkurranseidrett og toppidrett er blitt en viktig del av det norske samfunn. Idretten er blitt noe selvfølgelig – som det i liten grad settes spørsmålstegn ved. I denne boken stilles slike spørsmål. De er kritiske, men i ordets egentlige forstand: Det gjelder å skille det positive fra det som er problematisk. Særlig fokuseres det på konkurransemomentet, både allment og innen toppidrett. Fremmer konkurranse fellesskap? Øker det prestasjonene? Er det karakterbyggende? Innebærer det en sunn selvrealisering? Fører kommersialiseringen til en ny forståelse av idrett? Er doping egentlig en naturlig konsekvens av denne utviklingen? Finnes det moralske og ikkemoralske konkurranser innen idrett? Slike og mange andre spørsmål drøftes ut fra ulike etiske og antropologiske perspektiver. Boken hører hjemme innen idrettsfilosofien. Dens viktigste faglige bidrag er drøftingen av konkurranse og toppidrett ut fra et antropologisk relasjonsperspektiv. Som sådan vil den kunne være nyttig også i undervisningssammenhenger på høgskole- og universitetsnivå.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-910-8

Denne boken er en utvidelse og oppdatering av boken Gruppepsykologi i idrett. Boken gir en innføring i hva grupper er, og hvordan de utvikles, og den tar opp sentrale gruppedynamiske fenomener og prosesser som er avgjørende for å skape gode og effektive grupper. De ulike teoriene og forskningsresultatene som blir presentert, gir leseren et bedre grunnlag for å forstå hva som skjer i en idrettsgruppe. En økt forståelse av idrettsgruppens dynamikk kan bidra til at den enkelte og gruppen som helhet vil fungere og prestere bedre. Boken er skrevet primært for trenere, utøvere og de som studerer idrett på høgskole- og universitetsnivå, men også andre som er opptatt av eller ønsker å lære mer om grupper, vil ha nytte av boken.

kr 409,- • 2008 • 252 s. • 978-82-7634-592-6

idrett

BjørN tOre jOhaNseN • ruNe høigaard •jOhN Besse Fjeld (red.)

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk Boken består av en samling spesialskrevne artikler innenfor pedagogikk, psykologi og sosiologi i idrett og samfunn, og hvert bidrag reflekterer på sin måte nyere perspektiv innenfor idrettsvitenskapen. Det problematiseres rundt ulike perspektiv ved spennende og aktuelle områder som barne- og ungdomsidrett, moralske aspekter ved konkurranseidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, toppidrett kontra breddeidrett, maskulinitet i idretten, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge, læringslandskap og fysisk aktivitet, mesterlære og friluftslivsaktiviteter, timetall og trivsel i kroppsøvingsfaget og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget i Norge. Boken er laget med tanke på studenter, lærere og trenere.

kr 418,- • 2008 • 206 s. • 978-82-7634-792-0


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 41

idrett og friluftsliv

idrett

idrett

idrett

KOlBjørN raFOss

steiNar BratteNBOrg

eYsteiN eNOKseN • esPeN

• herBert ZOglOweK

• Berit eNgeBretseN

tøNNesseN • leiF iNge tjelta (red.)

spill og lær ballspill

innføring i kroppsøvingsddaktikk

styrketrening

En innføring i skudd-på-mål-spill

i individuelle idretter og ballspill

2. utgave

Boken handler om de fire skudd-på-målspillene basketball, fotball, håndball og innebandy. Den gir leseren en pedagogisk bakgrunn for å kunne reflektere over og undervise i ballspill i skolen. Første del er en generell innføring i ballek og ballspill som dannende aktivitet og gir et innblikk i de ulike ballspillenes utvikling og historie. Del to beskriver og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I del tre presenteres forskjellige metodiske modeller. Del fire inneholder et stort utvalg lek- og spilleformer som viser hvordan balleker, småspill og koordinative balløvelser kan bygges opp til en elevorientert og målrettet tilrettelegging for skudd-påmål-spill. Boken henvender seg til studenter som har ballspill som del av sin idrettsfaglige utdanning på universitet og høgskole, og til lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag.

kr 289,- • 2008 • 180 s. • 978-82-7634-587-2

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Hensikten er å gi studentene en plattform å arbeide ut fra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisning. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenters og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving.

kr 359,- • 2007 • 208 s. • 978-82-7634-747-0

Boken tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og hurtighetsegenskaper. Blant temaene som presenteres, er: • fysiologiske tilpasninger ved styrke-, spenst- og hurtighetstrening • spensttrening og hurtighetstrening • utvikling av styrke, spenst og hurtighet hos barn og ungdom • riktig buk- og ryggtrening • hvordan verdens beste bodybuildere trener • styrketrening i ballspill og utholdenhetsidretter Kapitlene beskriver det fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke, spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle idretter og lagballspill. Treningsplaner og treningsmetoder er tilpasset alder, kjønn, treningsutvikling, målsetting og nivå.

kr 419,- • 2007 • 288 s. • 978-82-7634-704-3

41


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 42

42

idrett og friluftsliv

NY BOK!

idrett

idrett

idrett

leiF iNge tjelta

elisaBeth sMith

Oddgeir aNderseN • BjørN Petter

• eYsteiN eNOKseN (red.)

utholdenhetstrening Løping, sykling, langrenn

Boken tar opp viktige spørsmål omkring det erfaringsmessige, treningsteoretiske og fysiologiske fundamentet som ligger til grunn for treningsplanlegging og gjennomføring av den praktiske treningen i en del utholdenhetsidretter (langrenn, langdistanseløp, orientering, svømming, sykling, osv.). Det gis konkrete eksempler på treningsfilosofi, treningsprinsipper og treningsmetoder til noen av dagens norske topputøvere. I treningsprosessen er forholdet mellom treningsmengde, restitusjon og overtrening svært sentralt. I denne sammenheng rettes fokus både mot de fysiologiske, psykologiske, sosiologiske og medisinske faktorer som påvirker dette forholdet. Artikkelsamlingen retter også et fokus mot betydningen av intensitetsstyring i den praktiske treningen med tanke på å oppnå en optimal overkompensasjonseffekt og en hensiktsmessig formutvikling.

kr 359,- • 2004 • 210 s. • 978-82-7634-534-6

instruktøren Denne boken er en veiledningsbok for alle som gjerne vil jobbe med fitnessfaget. Den tar for seg de elementene instruktører eller personlige trenere på et treningssenter bør være kjent med, som helsestudioetikette, veileder-/instruktørrollen og praktisk arbeid i gruppe, og den presenterer flere arenaer å jobbe innenfor. Boken tar opp emner som anatomi, fysiologi, biomekanikk og treningslære. Den omhandler også fysisk aktivitet og helse, kost og ernæring, skader og førstehjelp.

kr 269,- • 2009 • 169 s. • 978-82-7634-776-0

KalteNBOrN • MOrteN KraaBøl

veien til jegerprøven Pensumbok for nye jegere

Denne boken fornyer jegerprøvepensumet med et kvart århundre, og kan derfor med rette kalles en milepæl for jegeropplæringen i Norge. Kapitlene følger det fastsatte undervisningsopplegget fra Direktoratet for naturforvaltning. Teorikapitlene oppsummeres med de aller viktigste momentene som dukker opp på jegerprøveeksamen. Boken er helt oppdatert på viktige temaer som for eksempel våpen og sikkerhet. Det samme gjelder det moderne samfunns holdninger til jakt, samt økologiske prinsipper knyttet til jakt og forvaltning. De to bonuskapitlene på slutten av boken – «Zoonoser» og «Møter med farlig rovvilt» – er foreløpig ikke pensum til jegerprøven, men omtaler viktige og ikke minst spennende temaer for både unge og erfarne jegere. Veien til jegerprøven er lettlest, summarisk og presis. De delene av pensum som erfaringsmessig gir flest feil under eksamen, er sterkt vektlagt.

kr 395,- • 2010 • 978-82-7634-835-4


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 43

idrett og friluftsliv

NY BOK!

FriluFtsliv

FriluFtsliv

FriluFtsliv

BjørN tOrdssON

aNdré hOrgeN

aNdré hOrgeN

Friluftsliv, kultur og samfunn

Friluftslivsveiledning vinterstid

Kano på vann og vassdrag

Denne boken vil belyse friluftsliv som et sosialt og kulturelt fenomen, vise at friluftsliv kan si noe om det samfunn vi lever i, og samtidig gi leseren en første introduksjon til noen vesentlige teoritradisjoner innen samfunns- og kulturforskning. Boka gir en bred og utfyllende oversikt over friluftslivet i en sosial og kulturell kontekst. Ved siden av å dekke et omfattende teoretisk felt, i utdypende og utfyllende grad når det gjelder samfunnsvitenskap og fenomenologi tar den i tillegg opp andre relevante teorier for friluftslivsfaget, som evolusjonsbiologi og filosofi. Den essayistiske formen følger friluftslivets egenart og gjør lesningen til en vandring inn i et rikt og mangfoldig beskrevet felt.

Boken handler om formidling av praktisk vinterfriluftsliv og tar for seg både vinterfriluftsliv og friluftslivsveiledning. Den tar for seg ulike praktiske sider ved det å ferdes i naturen vinterstid, samtidig som veilederperspektivet hele tiden er med. Stoffet er organisert i tre hoveddeler: • Før ferden omhandler forberedelsesfasen fram mot ferden og gir blant annet en teoretisk innføring i veilederrollen, snø, skred og ferdplanlegging. • Underveis tar for seg det som foregår ute i felt mens man er på tur. • Etter ferden handler om hva man gjør når ferden er over, og man er vel hjemme igjen. Boken henvender seg i første rekke til studenter som utdanner seg til å bli friluftslivsveiledere i vinterskogen og på vinterfjellet, og lærere og andre «utepedagoger» som allerede beskjeftiger seg med formidling av vinterfriluftsliv i ulike sammenhenger.

kr 399,- • 2010 • 978-82-7634-894-1

kr 449,- • 2009 • 328 s. • 978-82-7634-799-9

Kanopadling og friluftsveiledning Dette er en bok om kanopadling og om veiledning i kanopadling på vann og vassdrag. Boken er bredt anlagt og tar for seg ulike praktiske sider ved det å ferdes med kano, samtidig som veilederperspektivet hele tiden med. Boken «bygger bro» mellom det praktiske friluftslivet, det metodiske, pedagogikk og didaktikk, samt det kulturhistoriske grunnlaget for denne friluftsaktiviteten. Boken har tre hoveddeler: «Før ferden», «Underveis» og «Etter ferden». På forlagets hjemmeside, http://friluft.hfdigital.no, vil du finne to kapitler. Ett omhandler kanopadlingens historie og ett omhandler forvaltning av vann- og vassdragsnaturen. Boken henvender seg til studenter som utdanner seg til å bli friluftslivsveiledere innenfor kanopadling samt lærere og andre «utepedagoger» som allerede beskjeftiger seg med formidling av kanopadling i ulike sammenhenger.

kr 389,- • 2009 • 240 s. • 978-82-7634-613-8

43


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 44

44

idrett og friluftsliv

tidligere utgivelser idrett jaN Ove taNgeN

hvordan er idrett mulig? Skisse til en idrettssosiologi kr 427,- • 2004 • 280 s. • 978-82-7634-647-3 gerd lise N. NOrdBOtteN

Barns fysiske utvikling Hvordan stimulere barns fysiske utvikling? FriluFtsliv

arNe j. MOrteNseN

På sporet av de fire store Spor og tegn – Feltbiologi – Praktisk forvaltning

De store rovdyrene var i lengre tid så sjeldne i Norge at den praktiske kunnskapen om dem nesten gikk tapt. Målet med boka er å gjenetablere kunnskapen og relatere den til forskning og forvaltning. Dette er en bok om spor, tegn, atferd og levesett hos bjørn, ulv, jerv og gaupe. Alle sportegn fra sporavtrykk til bevegelsesmønster, ekskrementer, hi og yngleplasser, byttedyr og håndtering av byttedyr samt revirmarkeringer. Utbredelse og vandringsmønster – hvor og når man finner sportegn og hvilke sportegn som er vanlige. Grunntrekkene i forvaltningen av store rovdyr. Oppgavefordeling, forvaltningsmål og regelverk. Prosedyrer for dokumentasjon av spor og skader på husdyr. Boka er relevant ved kurs i viltforvaltning ved videregående skoler, universiteter og høgskoler. Den er et verktøy for lærere, veiledere, guider, forvaltere, husdyreiere, jegere og fiskere.

kr 479,- • 2008 • 330 s. • 978-82-7634-586-5

kr 249,- • 2006 • 120 s. • 978-82-7634-642-8


# 40-45 orig_Layout 1 15.12.10 16.17 Side 45

45


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 46

1

2

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE 3

4

Foto: Zulfikar Fahmy

1 SARA BRINCH Førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 2 GUNNAR IVERSEN 5

Professor, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 3 BARBARA GENTIKOW Professor emerita, Institutt for informasjonsog medievitenskap, Universitetet i Bergen 4 KJELL LØVIK Kommunikasjonsrådgiver, Mattilsynet 5 OLE ANDRÉ BRÅTEN Høgskolelektor og politioverbetjent, Politihøgskolen


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 47

medie- og kommunikasjonsfag

NY BOK!

NY BOK!

Sara BriNch • GuNNar iverSeN

BarBara GeNtiKOw

Sara BriNch • aNNe GjelSviK

Populær vitenskap

Nye fjernsynserfaringer

veier tilbake

Fjernsynet i kunnskapssamfunnet

Teknologi, bruksteknikker, hverdagsliv

Filmhistoriske perspektiver

Hvordan formidles forskningsresultater og kunnskap i norsk fjernsyn? Hvilken rolle spiller fjernsynet i det moderne kunnskapssamfunnet? Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved formidling av kunnskap og forskning i faktaprogrammer? Boken setter spørsmålstegn ved gamle forestillinger om at popularisering er ødeleggende for kunnskapsformidling. Studier av svært ulike programtyper viser hvordan faktaprogrammer blir laget og hva de kommuniserer. Eksemplene spenner fra forskningsformidling til kunnskapsbaserte programmer innen historie, natur, helse og forbrukerveiledning. Programmene som analyseres, er hovedsakelig fra NRK og TV 2. Sara Brinch er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Gunnar Iversen er professor samme sted.

Hvordan har fjernsynet, Norges mest populære medium, gjennomgått omstillingen fra analog til digital teknologi? Hvilke ønsker og forventninger har folk til den nye fjernsynsverdenen? Hvilke vurderinger av tradisjonelle og alternative måter å bruke fjernsyn på ligger til grunn, og hvordan er forholdet mellom fjernsynstitting og Internett? Disse spørsmålene er sentrale i Barbara Gentikows dokumentasjon av teknologiske og kulturelle prosesser, basert på tre omfattende intervjuundersøkelser av folks holdninger til fjernsynets utvikling. Gentikows hovedanliggende er å undersøke hvordan folk omgås teknologiske innovasjoner av et medium, og å utvikle teoretiske perspektiver på sammenhengen mellom teknologiske og kulturelle endringer. Barbara Gentikow er professor emerita ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Hvordan skaper man filmhistorie? Hvordan finne, rekonstruere og formidle den filmatiske fortiden? Veier tilbake omfatter artikler om filmhistorikeres arbeid for å finne veiene til fortiden. Bokens artikler spenner fra filmhistoriografiske perspektiver via drøftinger av arkivets funksjon og betydning til filmhistorie basert på kinominner og filmanalyser. Alt i alt gir boken en forståelse av hva filmhistorie er og kan være, med historiske perspektiver på alt fra sentrale personer via enkeltfilmer og genre til sentrale institusjoner. Veier tilbake inneholder bidrag fra en rekke ledende nordiske og internasjonale filmhistorikere og er den første systematiske perspektiveringen av filmhistorie på norsk. Sara Brinch er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Anne Gjelsvik er professor samme sted.

kr 398,- • 2010 • 280 s. • 978-82-7634-845-3

kr 429,- • 2010 • 350 s. • 978-82-7634-875-0

kr 449,- • 2009 • 310 s. • 978-82-7634-779-1

47


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 48

48

medie- og kommunikasjonsfag

NY BOK!

aNNe GjelSviK

vondt og vakkert

KOmmuNiKaSjONSfaG

KOmmuNiKaSjONSfaG

Kjell løviK

Kjell løviK

øvelse gjør mester

håndbok i informasjonsberedskap

Vold i audiovisuelle medier Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser Få ting har skapt så mange kontroverser og debatter som vold i mediene. Visuelle voldsrepresentasjoner oppleves som sterke, skremmende og farlige. Samtidig har mange mennesker glede av skytespill eller skrekkfilm. Hvorfor er voldelige framstillinger både kontroversielle og fascinerende? Hva er det med de visuelle mediene som gjør at de kan betraktes som skadelige? Dette er den første boken om vold i mediene på norsk. Boken gir en oversikt over medieutvikling, debatter og forskning innen feltet. Anne Gjelsvik argumenterer for nødvendigheten av å forstå fiktive representasjoner av vold som nettopp det – fiksjoner og representasjoner, og viser hvor viktig det er å analysere voldsrepresentasjonenes form og funksjon. Med utgangspunkt i filmvitenskapen gir hun nye perspektiver på hvordan vi kan forstå opplevelsen av voldelige framstillinger. Boken inneholder en rekke analyser av sentrale og kontroversielle amerikanske filmer som Natural Born Killers, Kill Bill, Fight Club og Apocalypto. Anne Gjelsvik er professor i filmvitenskap ved NTNU.

kr 349,- • 2007 • 256 s. • 978-82-7634-762-3

Denne boken henvender seg til ledere, redningsetater, kommuner, bedrifter, organisasjoner og beredskapsansvarlige, og er et godt verktøy i opplæringen innen beredskap, samfunnssikkerhet og risikovurdering. Den passer like godt for erfarne som for nybegynnere i faget. Den gir råd, anbefalinger og maler for hvordan øvelser best skal kunne fungere, og ser på metoder, mål og pedagogisk virkning. Den vurderer kommunikasjonen rundt en øvelse og evalueringen i etterkant. Boken kan leses fra perm til perm eller brukes som oppslagsbok. Den er bygd opp i tre deler: forarbeid, arbeid under øvelsen og arbeid i etterkant. Den er blitt til i tett samarbeid med fagfolk, og egner seg godt som undervisningsmateriale. Kjell Løvik er kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet og en mye brukt foreleser.

kr 429,- • 2010 • 248 s. • 978-82-7634-874-3

En alvorlig krisesituasjon kan innebære at hverdagen ødelegges. Individer, grupper eller et helt samfunn kan for kortere eller lengre tid miste fotfestet. Da gjelder det å ha en godt fungerende beredskap og en organisasjon som raskt kan ta over ansvar, samordning og informasjon. En svært viktig og avgjørende del i dette arbeidet er informasjonshåndteringen. I denne håndboken får du råd og anbefalinger om hvordan informasjonsarbeidet bør bygges opp og hvordan du på en god måte skal kunne kommunisere i forkant, under og etter en krise. Håndboken henvender seg til deg som jobber med informasjon. Den er også aktuell for ledere, sjefer og beredskapsansvarlige i virksomheter og organisasjoner som kan bli berørt under en krisesituasjon, og den kan brukes både som undervisningsmateriale, hjelpemiddel og oppslagsbok.

kr 418,- • 2007 • 178 s. • 978-82-7634-759-3


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 49

49


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 50

50

medie- og kommunikasjonsfag

NY BOK!

tidliGere utGivelSer

eliSaBet S. hauGe • Per-aNderS havNeS (red.)

women entrepreneurs Theory, Research and Policy Implications kr 299,- • 2005 • 178 s. • 978-82-7634-667-1 JENS OTTO KJÆR HANSEN

i andres brød KOmmuNiKaSjONSfaG

KOmmuNiKaSjONSfaG

Odd eiNar OlSeN • eSPeN reiSS

Ole aNdré BråteN

mathieSeN • marit BOYeSeN

media og krisehåndtering

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Strategisk informasjonsjournalistikk, virksomhetskommunikasjon og Public Relations Oversatt av Torgeir Ulshagen og tilrettelagt for norske forhold av Pål B. Horsle. kr 438,- • 2006 • 338 s. • 978-82-7634-690-9

En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere

Denne boka handler om forholdet mellom de profesjonelle krisehåndtererne og journalistene, om samarbeidet og konfliktene mellom media og de som prøver å håndtere en krise. Vi ser krisene fra ulike ståsteder og diskuterer de svært ulike rammebetingelsene krisehåndterere og journalister arbeider under. Hvordan kan media oppføre seg slik at de ikke ødelegger for dem som skal rydde opp uten å svikte informasjonsoppdraget? Hvordan skal krisehåndtererne takle konfliktene med media? Finnes det måter å samarbeide på som er til gavn for begge parter, og når kolliderer forventninger og mål? Vi som har skrevet denne boka underviser og forsker i samfunnssikkerhet og journalistikk, og boka er et ekte tverrfaglig prosjekt som har modnet seg gjennom flere år med felles undervisning og prosjektarbeid. Boka egner seg godt for journalister og journaliststudenter, studenter og praktikere i risiko og sikkerhetsfag, samt alle de som i sin daglige gjerning kan komme opp i en situasjon der de skal håndtere eller informere om en krise. kr 369,- • 2007 • 260 s. • 978-82-7634-685-5

Vold, trusler og trakassering i den profesjonelle yrkeshverdagen er et økende problem. Denne boken er en innføringsbok i kommunikasjon og konflikthåndtering for studenter som utdanner seg til yrker som ofte må håndtere konfliktsituasjoner. Boken vektlegger hvordan man kan søke å håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Boken er skrevet for studenter ved Politihøgskolen og for studentveiledere, ansatte og ledere i politi- og lensmannsetaten, samt for studenter og ansatte i andre yrker som ofte må håndtere konflikter.

eliSaBeth eide • aNNe heGe SimONSeN

mistenkelige utlendinger Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år kr 338,- • 2007 • 220 s. • 978-82-7634-750-0 martiN eNGeBretSeN

digitale diskurser Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena kr 338,- • 2007 • 208 s. • 978-82-7634-760-9 BarBara GeNtiKOw

hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode kr 369,- • 2004 • 206 s. • 978-82-7147-274-0

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-906-1


#46-51 orig_Layout 1 15.12.10 15.48 Side 51


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 52

Foto: Tor Andersen

Foto: R. Birgitsdatter Haarvik

3

2

1

4

5

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE

1 BIRGIT RØE MATHISEN Stipendiat ved Høgskolen i Bodø 6

2 FINN SJUE Førstelektor ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo 3 GUNNAR BODAHL-JOHANSEN Fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk 4 CARL-ERIK GRIMSTAD

7

Statsviter, journalist og forsker Foto: Birgit Dannenberg

8

5 TOR BJARNE CHRISTENSEN Journalist i fagbladet Natur & miljø 6 KRISTIAN SKJELLUM AAS 9

Redaktør i fagbladet Natur & miljø 7 CHRISTIAN THORKILDSEN Nyhetsleder i Aftenpostens nett-tv-redaksjon 8 PER EDGAR KOKKVOLD Generalsekretær i Norsk Presseforbund 9 EIRI ELVESTAD Førsteamanuensis i sosiologi og instituttleder ved Høgskolen i Vestfold


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 53

10 ANNE FOGT Førstelektor og studieleder, Høgskolen i Oslo 11 JOHANN ROPPEN Førsteamanuensis i journalistikk, Høgskulen i Volda 10 12 SIGURD ALLERN Professor i journalistikk, Universitetet i Oslo 13 ARNE H. KRUMSVIK Medieforsker, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI 11

12

14 NILS G. INDAHL Hovedlærer i journalistikk, Norges Kreative Fagskole 15 PAUL BJERKE Førsteamanuensis ved journalistutdanninga, Høgskulen i Volda

14

13

16 GERD VON DER LIPPE Professor i idrettssosiologi, Institutt for idretts- og friluftlivsfag, Høgskolen i Telemark 15

17 BENTE SABEL

Foto: Varden

Rådgiver og forhandlingsleder i Norsk Journalistlag 18 HENRIK G. BASTIANSEN Dr.art. og forsker, Høgskulen i Volda

16

Foto: Scanpix/NJ

17

18


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 54

54

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

BirGit røe mathiseN

FiNN sjue

GuNNar BOdahl-jOhaNseN

lokaljournalistikk Blind patriotisme eller kritisk korrektiv?

undersøkende journalistikk

• Carl-eriK Grimstad

Pressejuss for journalister

En innføring

Denne boken handler om de lokale mediene – den ofte undervurderte ryggraden i norsk medievirkelighet – og de utfordringer lokaljournalistikken møter. Det handler om nærhetens dilemma, om identitet og tilhørighet, for lokaljournalisten som skal fylle sin yrkesrolle i små samfunn der hun og han ofte er nær både saker og kilder. Boken drøfter også lokalmedienes rolle. Hvordan fyller lokaljournalistikken sin samfunnsrolle, og hvordan balansere lokalpatriotisme og kritisk journalistikk? Birgit Røe Mathisen er stipendiat ved Høgskolen i Bodø og skriver doktorgrad om lokalpresse og næringsliv.

Forfatteren lar filosofi og refleksjon gå hånd i hånd med praktiske metoder og leveregler av høy nytteverdi. Han ønsker å vise at gravejournalistikk slett ikke er til bare for de få «heltene» med store ressurser i ryggen. Den som har holdning, vilje og kunnskap kan også komme langt. Boken bygger i stor grad på personlige erfaringer. Leseren blir invitert med på en reise gjennom et spennende og ofte komplisert landskap. Her vil hun ikke bare oppleve «glansbildene», de vellykte avsløringene. For forfatteren forteller også åpent og personlig om hvorfor noen saker mislyktes totalt. Dermed blir det klart hvilke grep og metoder, ikke minst kildekritikk, som fører til gode resultater og hvilke som fører på avveier. Finn Sjue er førstelektor ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

I de siste ti årene har en rekke nye lover og rettsavgjørelser fått stor betydning for ytringsfrihetens og pressens rammevilkår. I Pressejuss for journalister gir forfatterne en oversikt over ny rettsutvikling og – praksis innenfor sentrale temaer som opphavsrett, møte- og dokumentoffentlighet og redaktørenes rettslige stilling. Hovedvekten er lagt på pressen og personvernet, foto- og publiseringsbestemmelser, kildevernet og andre lovregulerte forhold av betydning for utøvelsen av journalistyrket. Boken gir også en oversikt over pressens selvreguleringsordning i noen utvalgte land og drøfter forholdet mellom rettsvitenskapen og den journalistiske profesjonsetikken. Gunnar Bodahl-Johansen er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk. Carl Erik Grimstad er statsviter, journalist og forsker med bred erfaring fra presse- og forfattervirksomhet.

kr 398,- • 2010 • 312 s. • 978-82-7147-310-5

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-340-2

Pris ikke fastsatt • 2011• 978-82-7147-332-7


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 55

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

NY BOK!

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

tOr BjarNe ChristeNseN

ChristiaN thOrKildseN

Ole hedemaNN

Vj for dummies

idéutvikling i mediehuset

• KristiaN sKjellum aas

miljøjournalistikk

Videojournalistikk på nett Klimaendringer og tap av natur truer vårt samfunn. Hva skjer med livet i naturen rundt oss? Hvordan møter vi globale klimaendringer lokalt? Bygger vi bærekraftige samfunn? Og hvordan skal vi som journalister kunne dekke så kompliserte problemstillinger i vår publikasjon? I denne boken får du nøkkelkunnskapen du trenger for å bli en god miljøjournalist. Den har en fyldig kildeguide og en rekke tips, både for den som liker å grave, og den som må fylle en side i morgendagens avis. Boken er særlig tilpasset lokale og regionale medier. Forfatterne har mange års erfaring med miljøjournalistikk og har krydret boken med gode historier fra egen praksis. Tor Bjarne Christensen er journalist i fagbladet Natur & miljø. Kristian Skjellum Aas er redaktør samme sted.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-343-3

VJ for dummies er en praktisk håndbok og innføring for studenter og journalister som ønsker å lære seg videojournalistikk. Reportasjer som tidligere ble gjort av flere, forventes nå løst av én person. Boken gir en enkel innføring i de forskjellige håndverkene som kreves for å lykkes som videojournalist: lydteknikk, foto, redigering og ikke minst journalistikk. I tillegg til konkrete eksempler fra en VJs jobbhverdag, tar boken for seg idéutforming, planlegging og utstyrsvalg. Leseren tas med fra morgenmøte til publisert video og lærer å håndtere et videokamera, redigere en reportasje og eksportere til nett. I tillegg inneholder boken intervjuer med flere ledende VJ-er. Christian Thorkildsen er nyhetsleder i Aftenpostens nett-tv-redaksjon og har mottatt flere priser for sine videoreportasjer.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-341-9

Hva finnes av systematikk og organisasjonsmessige grep som tilrettelegger for at mediehus så vel som enkeltpersoner kan lykkes med å utvikle nye produkter? Ole Hedemann har arbeidet med utvikling av nytt innhold i NRK i fem år. I denne boken deler han og NRK raust av sine erfaringer med å arbeide metodisk og strukturert med nyutvikling, men han henter også eksempler fra andre virksomheter. Boken anbefales til journaliststudenter, medarbeidere og ledere i mediebransjen, der det eneste sikre er at lite vil bli som før. Den er også svært relevant for medarbeidere og ledere i andre bransjer hvor systematikk i innovasjonsarbeidet er sårt tiltrengt. Ole Hedemann har bakgrunn som journalist, programleder og redaksjonssjef i NRK.

kr 349,- • 2010 • 247 s. • 978-82-7147-338-9

55


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 56

se! deKKe VerdeN! rett På saK! Lærebokserien gir en innføring i sentrale journalistfaglige emner. Bøkene inneholder tips og råd til studenter så vel som praktiserende journalister, skribenter og reportere i aviser, radio, fjernsyn og på nett. De er skrevet i en lett tilgjengelig form, og legger vekt på den praktiske utøvelsen av journalistyrket.


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 57

journalistikk / ij-forlaget

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jON Petter eVeNseN

elisaBeth eide

VeslemøY KjeNdsli

• aNNe heGe simONseN

• aNNe heGe simONseN

se!

dekke verden!

Lærebok i visuell journalistikk

Lærebok i utenriksjournalistikk

Se! er en lærebok i visuell avisjournalistikk. Den tar for seg grunnprinsippene i avislayout og -design, der ikke minst bilderedigering har en sentral plass. Avisenes visuelle uttrykk er i stadig endring. Derfor gir boken innsikt i de grunnleggende prinsippene som all visuell kommunikasjon bygger på, og som er med på å forklare hvordan lesere reagerer når de ser et avisoppslag. Boken gir også en praktisk innføring i arbeidet på desken og understreker viktigheten av å tenke journalistisk i alle produksjonsledd. Jon Petter Evensen koordinerer fotojournalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Anne Hege Simonsen er førstelektor i journalistikk samme sted.

Hvordan møte globalisering, bistandspolitikk og godhetsregime? EU-utfordringene? Kinas kompleksitet og sensur? Norge som fredsnasjon? Journalistene er stilt overfor den nærmest umulige oppgaven det er å formidle verdens mangfold, oftere som tidvis omflakkende frilanser eller «rykker» enn som fast stasjonert korrespondent. Dekke verden! bringer i 22 kapitler analyser av dagens utenriksjournalistikk og peker på en del av de veivalgene journalistene står overfor. De fleste forfatterne har journalistisk bakgrunn, mange er journalistlærere og -forskere. Dette er en lærebok og en inspirasjonskilde for alle som ønsker å bevege seg utaskjærs og formidle hjem noe av det de opplever. Elisabeth Eide er førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Anne Hege Simonsen er førstelektor i journalistikk samme sted.

Hvordan arbeider en journalist? Hva er forskjellen på arbeidsmetoder og praksis i de forskjellige mediene? Hvilke lover og regler gjelder for journalister, og hva har moral og etikk med saken å gjøre? Hvordan finner du pålitelige kilder til de gode sakene? Hvordan bygger du opp og presenterer en nyhetssak? Hvordan kan en samtale bli et godt intervju? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i denne læreboken. Den er ment som en verktøykasse med de grunnleggende redskapene du trenger for å bli en profesjonell formidler. Den inneholder tips og råd til studenter så vel som til praktiserende journalister, skribenter og reportere i aviser, radio, fjernsyn og på nett. Veslemøy Kjendsli er en prisbelønt journalist og skribent med over 20 års erfaring som programskaper i radio og fjernsyn.

kr 298,- • 2010 • 162 s. • 978-82-7147-325-9

kr 449,- • 2009 • 355 s. • 978-82-7147-309-9

kr 389,- • 2008 • 232 s. • 978-82-7147-318-1

jOurNalistisK metOde

rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk

57


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 58

58

journalistikk / ij-forlaget

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

arNe jeNseN • FiNN sjue

Ole P. PederseN

tOrd e. Nedrelid

innsyn

Kommuneøkonomi for journalister

Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene

2. utGaVe

• ståle de laNGe KOFOed

digital sporhund Søk på Internett med journalistisk metode

Er det mulig å forestille seg et åpent demokrati uten at vi alle har rett til innsyn i forvaltning og politikk? Svaret er nei. Vi må ha rett til å kikke makthaverne i kortene og etterprøve vedtak. Men da må vi kjenne grunnlaget for de vedtakene som blir fattet i forvaltning og i politiske organer. Offentlighetsloven, kommuneloven og miljøinformasjonsloven er blant de regelverkene som gir oss adgang til denne viktige kunnskapen. I denne boken finner du de viktigste innsynsreglene i forvaltning og politikk. Men først og fremst er dette en praktisk håndbok for pressefolk, ideelle organisasjoner, privat næringsliv og enkeltpersoner. Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og medlem av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Finn Sjue er førstelektor ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

Lurer du på hvordan du kan lage bedre og mer kritiske saker om kommunens økonomi? Hva KOSTRA er? Hva alle de rare begrepene i kommuneregnskapet egentlig betyr? Hvordan du skal unngå å bli kildenes gissel? Da er dette boken for deg. Kommuneøkonomi for journalister gir deg en rekke konkrete tips om hvordan du kan skrive om kommunens økonomi. Den er ideell for deg som ønsker praktisk bistand for å lage bedre kommunejournalistikk. I denne andreutgaven av boken får du oversikt over alle de siste endringene i overføringssystemet til kommunene, og oppdatert statistikk som gir deg et glimrende utgangspunkt for å kaste deg ut i det og selv lage saker om kommuneøkonomien. Ole P. Pedersen er redaktør for økonomi og utvikling i Kommunal Rapport.

Digital sporhund gir deg en lettfattelig innføring i hvordan søkemotorer på Internett virker, og hvordan du kan bruke dem mest mulig effektivt. Gjennom praktisk orienterte forklaringer og eksempler lærer du triksene for å finne det du trenger, når du trenger det, enten du bruker nettet i jobb, i studier eller på fritiden. Blant tingene du lærer, er å begrense søkene dine med spesialsøkeord og boolske operatører, å utnytte gullgruvene i den dype webben og å bruke enkle metoder for å vurdere troverdigheten til nettsteder og finne ut hvem som egentlig står bak dem. Tord E. Nedrelid er redaksjonell utvikler i Edda Media. Ståle de Lange Kofoed er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk med spesialfelt digital research.

kr 349,- • 2008 • 306 s. • 978-82-7147-316-7

kr 289,- • 2009 • 190 s. • 978-82-7147-333-4

kr 279,- • 2009 • 152 s. • 978-82-7147-321-1


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 59

journalistikk / ij-forlaget

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

jO BeCh-KarlseN

mariaNNe alFseN

alF Kjetil iGlaNd • auduN stølås

losing i mediehuset

reisejournalistikk

Kommentaren

Filosofi, metoder og modeller til bruk i flermediale redaksjoner

Reisejournalistikken har fått et voldsomt oppsving de siste årene. «Alle» vil ha reisestoff – både medlemsblader, lokalaviser og ukeblader. De store avisene har stadig utvidet sine reiseseksjoner, flere nisjemagasiner om reise har funnet sin plass i bladhyllene, og Internett har befestet sin posisjon i reisejournalistikken. Likevel lever reisejournalistikken fortsatt litt på siden av den «seriøse» journalistikken. Målet med denne boken er å gi reisejournalister det redskapet de trenger for å ta bevisste valg og bli med på å utvikle reisejournalistikken videre. Den belyser dilemmaer, skaper debatt og bidrar til nytenkning om et journalistisk felt som har et både fortjent og ufortjent dårlig rykte. Marianne Alfsen er journalist og driver reportasjebyrået Felix Features sammen med fotograf Fredrik Naumann.

Losing (coaching) introduseres her som en egnet metode i arbeidet med å utvikle kvalitet i flerkanalsamarbeidet. Bakgrunnen er det som ofte betegnes som en revolusjon i norsk mediebransje. Tradisjonsrike avishus og kringkastingshus er blitt mediehus, og redaksjonene utvikler seg mot konvergens (tidligere atskilte kanaler løper sammen). Ett aspekt ved denne utviklingen er å sikre redaksjonell kvalitet i alle kanaler. I denne forbindelse er losing en aktuell metode. For å bygge ned gamle kulturer og strukturer som har vært til hinder for samarbeid, må redaksjonene utvikle seg til lærende organisasjoner. Boken tar for seg losingens metoder og hva som menes med en losende lederstil. Til slutt presenteres praktiske modeller for flermedial losing. Jo Bech-Karlsen er førsteamanuensis i journalistikk ved Handelshøyskolen BI.

kr 259,- • 2008 • 104 s. • 978-82-7147-323-5

kr 318,- • 2009 • 226 s. • 978-82-7147-327-3

I denne boken møter du noen av landets fremste mediekommentatorer. Deres viktigste oppgave er å forklare hva som skjer, sette de enkelte hendelser inn i en større sammenheng og fremsette og begrunne meninger om det som skjer. Her får du deres syn på egen rolle og funksjon, og du får innblikk i hvordan de arbeider fram sine kommentarer. Boken gir også et historisk overblikk over utviklingen av kommentarjournalistikken og dens ulike sjangere. Kunsten å argumentere blir grundig belyst, og det blir satt søkelys på etikken innen feltet. Arbeidet med en kommentarartikkel blir gjennomgått trinn for trinn, og du får en rekke eksempler på kommentarer i norsk presse. Alf Kjetil Igland er leder av Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Audun Stølås er faglig leder journalistikk ved Mediehøgskolen Gimlekollen.

kr 269,- • 2008 • 128 s. • 978-82-7147-312-9

59


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 60

60

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

NY BOK!

jOurNalistisK metOde

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

steeN steeNseN

Per edGar KOKKVOld (red.)

eiri elVestad • aNNe FOGt

stedets sjanger

anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-årsjubileum

trenger vi aviser når vi har Facebook?

Om moderne reportasjejournalistikk

Reportasjen er journalistikkens mest grunnleggende sjanger. Samtidig er den en vanskelig sjanger. Den krever at journalisten bruker seg selv som observatør og kilde, noe som er uvant for mange. Denne boken gir råd om hvordan journaliststudenter og journalister kan skrive gode reportasjer. Sentrale spørsmål som diskuteres, er: Hva er en god reportasjeidé? Hvordan komponerer man reportasjer? Hvordan bør man bruke observasjon som metode, og hvordan skal man skildre? Boken diskuterer også reportasjens plass i moderne journalistikk. Hva kjennetegner dagens reportasjejournalistikk? Hvilken plass kan reportasjen ha i nettavisene? Steen Steensen er førsteamanuensis ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, der han blant annet underviser i reportasje- og featurejournalistikk.

kr 418,- • 2009 • 276 s. • 978-82-7147-329-7

Hvem skal overvåke overvåkerne? I hvert fall ikke en sterk stat, for da har vi ikke lenger en fri presse. Mediene kan naturligvis overvåke seg selv. Det er viktig, men det er ikke tilstrekkelig. Frie medier må overvåkes av en kritisk offentlighet, og en kritisk offentlighet må nødvendigvis også være en mediekritisk offentlighet. En sterk presse må være villig til å bruke samme medisin på seg selv som på andre. Norsk Presseforbund har derfor valgt å markere sitt 100-årsjubileum ikke med et festskrift, men med et anti-festskrift, der 20 skriveføre kvinner og menn er bedt om å sette et like sterkt søkelys på norske medier som det mediene gjør overfor andre som utøver makt og innflytelse i det norske samfunn. Per Edgar Kokkvold er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Boken bestilles direkte fra Norsk Presseforbund.

kr 200,- + porto • 2010 • 160 s.• 978-82-7147-337-2

Barn og unges forhold til avis under omstilling

Det har skjedd en betydelig nedgang i avislesingen blant barn og unge i Norge. Hva betyr det for avisene og for samfunnet? Denne boken viser at nedgangen i avislesingen ikke bare svekker avisenes økonomi, men også kan få negative konsekvenser for demokratiet. Avislesing er fortsatt viktig for å skaffe seg nødvendig kompetanse for å navigere i vårt samfunn – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Desto større grunn er det til å bekymre seg over at enkelte grupper av barn og unge ser ut til å gå glipp av denne kompetansen og dermed sjansen til å bli aktive deltakere i samfunnsutviklingen. Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi og instituttleder ved Høgskolen i Vestfold. Anne Fogt er førstelektor og studieleder ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

kr 259,- • 2010 • 174 s. • 978-82-7147-334-1


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 61

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

jOhaNN rOPPeN • siGurd allerN (red.)

arNe h. KrumsViK

heNriK G. BastiaNseN

journalistikkens samfunnsoppdrag

medienes privilegier

Vaktbikkjefjernsynet

En innføring i mediepolitikk

Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV

Begrepet samfunnsoppdrag har vorte eit moteord i den journalistiske kvardagen og mediedebatten, men kva som ligg i begrepet, er langt frå eintydig. I denne boka blir begrepet journalistikkens samfunnsoppdrag underkasta kritikk og analyse ut frå ei rekkje ulike perspektiv: den filosofiske grunngjevinga for samfunnsoppdraget, samfunnsoppdraget i lys av presseetikkens teori og praksis, allmennkringkastingas praksis i ein ny fleirkulturell og fleirmedial kvardag, Google som den etter kvart viktigaste reiskapen i journalistanes verktøykasse og framtidas interaktive fjernsynsreportasje som no byrjar å vise seg. Johann Roppen er dr.polit. og førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Sigurd Allern er dr.polit. og professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo.

kr 398,- • 2010 • 266 s. • 978-82-7147-346-4

Nyhetsmediene har en spesiell posisjon i samfunnet. De har privilegier for å kunne utføre sin demokratiske rolle, samtidig som regulatoriske begrensninger skal forhindre at de blir for mektige. Som følge av de store endringene i mediemarkedene er også mediepolitikken nå i endring. Boken tar en kritisk gjennomgang av norsk mediepolitikk og analyserer i hvilken grad tradisjonelle mediepolitiske virkemidler fortsatt er relevante i en ny medievirkelighet. For å forstå moderne medier er det viktig å forstå de økonomiske mekanismene som ligger til grunn for hvordan mediene handler. Forfatteren argumenterer for at en grunnleggende forståelse for medieøkonomi og strategisk medieledelse er nødvendig for å forstå utviklingen i de fleste medievirksomheter. Arne H. Krumsvik er medieforsker ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-347-1

Hva er den undersøkende dokumentarens oppgave i norsk fjernsyn, eller mer presist: hvilken rolle spiller den undersøkende TVdokumentaren for det journalistiske samfunnsoppdraget som NRK og TV2 i dag påberoper seg i kraft av å være allmennkringkastere? Her gis for første gang en bred oversikt over hvordan pressens gamle vaktbikkjeideal – troen på pressen som den fjerde statsmakt – har smittet over til fjernsynet, slik at vi har fått det forfatteren  kaller vaktbikkjefjernsynet. Boken viser helt konkret hvordan dette har skjedd – fra NRKfjernsynets monopolperiode og helt frem til 2010 – med gjennomgang av bestemte programmer. Henrik G. Bastiansen er dr. art og forsker ved Høgskolen i Volda.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-348-8

61


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 62

62

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

Nils G. iNdahl

Paul BjerKe

Gerd VON der liPPe

de tre presseideologier

journalistikkens vekst – og fall?

et kritisk blikk på sportsjournalistikk

Kan ytringsfriheten sikres med lovgivning, eller bør loven holde staten tilbake slik at borgerne kan utfolde ytringsfrihet? 2010tallets bloggere ytrer seg uten sensur på samme måte som 1600-tallets skribenter avviste statens rett til å utstede lisenser for å publisere. Boken gjennomgår den liberale og den autoritære presseideologi, og spør om dagens forhandlingsmodell tar nok hensyn til borgernes rett til ytrings- og informasjonsfrihet. Bør vi avvise statens forsøk på å kontrollere mediene og finansieringen av dem? Nils G. Indahl er hovedlærer i journalistikk ved Norges Kreative Fagskole. Han er statsviter og journalist og har undervist i journalistikk og samfunnsfag ved Nordens ledende journalistskoler.

Om journalistisk profesjonsmakt

Medier og idrett i en globalisert verden

Pris ikke fastsatt • 2011• 978-82-7147-343-3

Bør journalistprofesjonen ha monopol på nyhetsutvelging? Bør kildene i større grad slippe til i nyhetsmediene på egne premisser? Bør presseetikken inneholde strengere begrensninger mot journalisters rett til å bryte allmennmoralen? Dette er noen av de sentrale journalistiske dilemmaer boken prøver å gi svar på. Journalistikken som fag og profesjon er under press fra flere hold. De tradisjonelle forretningsmodellene svikter. Amatørpublisering og bruken av ikke-journalistiske, sosiale nettmedier er i sterk vekst. Og det er betydelig skepsis blant lesere, lyttere og seere til journalistikkens behandling av kjente politikere, næringslivsledere og kulturprofiler. Etter 150 år i framgang, møter den norske journalistiske profesjonen seriøse utfordringer. Paul Bjerke er phd i medievitenskap og førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7147-349-5

Sportsjournalistikk handler først og fremst om følelser, enten idolene seirer, taper eller bare har en sånn passelig dag på jobben. I intense hundredels sekunder ser vi om ballen er i mål, distansen er vunnet, hoppet er vellykket eller kastet langt nok. Det er nettopp blandingen av galskap, innlevelse og entusiasme som gjør at mange seere, lyttere og lesere bryr seg om idrett i mediene. Idrettsheltene gir dessuten næring til våre myter, drømmer og fantasier. Og når en skikkelig idrettsskandale er under oppseiling, tar det bare et tastetrykk før vi kjenner alle detaljer. Mediene har gått fra deadline til online. Boken er beregnet på studenter innen idrett, journalistikk- og mediefag, kultur, norsk og kroppsøving. Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idretts- og friluftlivsfag, Høgskolen i Telemark.

kr 429,- • 2010 • 410 s. • 978-82-7147-339-6


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 63

journalistikk / ij-forlaget

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

Peter dahléN

ruNe OttOseN

OddGeir tVeiteN

sport och medier

VG, saddam og vi

storyland

En introduktion

Et kritisk blikk på nyhetsdekning av krig og konflikt

Journalistikk, makt og meningsdannelse

Sport genomsyrar i dag den kulturella offentligheten och är en del av den globala nöjesmarknaden. Sportens stjärnor är stilikoner med djupa förankringar i modeindustrin samtidigt som de tillhör samhällets mest värderade personer. Inget av detta hade varit möjligt utan medier som press, radio, film, tv, videospel och Internet. Det är via de berättelser som formas i och cirkulerar mellan olika medier som framgångsrika idrottare blir kända för den stora allmänheten. Sport har med andra ord stor kulturell, social, ekonomisk och ideologisk betydelse för dagens samhällsliv. Detta och mycket annat behandlas i denna bok. Syftet är att ge en introduktion till forskning och teorier om förhållandet mellan sport och medier. Peter Dahlén er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Går norske medier i propagandafella og gjengir historier som er konstruert av det militære og PR-byråer? Ved å følge VGs dekning av Irak-konflikten fra krigen mot Iran i 1981 til henrettelsen av Saddam Hussein i 2006, får vi mange eksempler på hvordan fiendebilder og propaganda påvirker nyhetsdekningen. Boken viser hvor sårbare og utsatte medier er i dekningen av kriger og konflikter. Gjennom studiet av Irak-krigen i 2003 får vi innblikk i de mange fallgruvene journalister står overfor når de skal formidle hva som skjer. Dette blir tydeliggjort ved bruken av ulike teoretiske perspektiver som den visuelle påvirkningskraft, språk, fredsjournalistikk og kjønn. Rune Ottosen er professor i journalistikk ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.

Hva er grunnlaget for våre forestillinger om nyhetsjournalistikk og makt? Hvorfor tror vi at nyhetsmedier står i en særstilling når det gjelder påvirkning? Hvordan kan vi studere journalistikkens makt over politikken gjennom kritikk av nyhetshendelser og nyhetstekster? Bidrar nyhetsjournalistikken til kollektiv demokratirefleksjon? Bør vi introdusere begrepet politisk kultur til studiet av politisk kommunikasjon? Dette er noen av de spørsmål forfatteren tar opp til diskusjon i boken, som inneholder flere casestudier. Disse studiene gir rom for sammenlikninger og kontraster der nyhetsmakt manifesterer seg på ulikt vis og forutsetter ulike tolkningsstrategier. Oddgeir Tveiten er førsteamanuensis ved Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Agder.

kr 469,- • 2008 • 630 s. • 978-82-7147-254-2

kr 449,- • 2009 • 323 s. • 978-82-7147-336-5

kr 415,- • 2009 • 290 s. • 978-82-7147-315-0

63


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 64

64

journalistikk / ij-forlaget

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

OddGeir tVeiteN

Carl-eriK Grimstad

ruNe OttOseN, arNe KrumsViK

Nødvendige nyheter

Privatlivets ufred

En studie i journalistikkens globalisering

Når ord og bilder krenker

journalistikk i en digital hverdag

Boken tar for seg journalistikkens melodramatiske virkelighetshåndtering gjennom konkrete eksempler som illustrerer at nyhetsjournalistikk er kunnskapsproduksjon – ikke bare en refleksjon av hendelser i verden. Ved sin måte å fortelle på blir journalistikken en aktør i hendelsen som formidles. Hva har «hendt» for oss lesere, lyttere og seere før hendelsene har fått sitt språk, sine metaforer og sin form i nyhetene? Spørsmålet antar stadig mer global relevans, fordi nyhetsmedienes eierstruktur, informasjonsteknologi, fortellingsmåter og innholdsflyt globaliseres. Boken tar opp noen slike emner, med utgangspunkt i ulike perspektiver på globalisering og ulike syn på journalistikkens rolle som pådriver og katalysator i globaliseringsprosesser. Oddgeir Tveiten er førsteamanuensis ved Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Agder.

kr 389,- • 2007 • 258 s. • 978-82-7147-253-5

Er retten til et privatliv i ferd med å sette snevrere grenser for pressefriheten? En rekke avgjørelser ved norske og internasjonale domstoler de siste årene kan tyde på det. Samtidig synes en tidvis aggressiv personfokusert journalistikk stadig oftere å føre til krenkelser av enkeltmennesker. Bokens utgangspunkt er et ønske om å klargjøre forutsetningene for en felles etisk plattform i norsk presse. Forfatteren tar fatt i den norske og internasjonale etiske/juridiske debatten om privatlivets fred og stiller seg kritisk til mange sider ved medieutviklingen innen dette feltet de senere årene. Boken argumenterer for at et mer bevisst vern av privatlivet er en forutsetning for en meningsfull praktisering av ytringsfriheten. Carl Erik Grimstad er statsviter, journalist og forsker med bred erfaring fra presse- og forfattervirksomhet.

I denne boken presenteres nyere norsk forskning om den digitale medieutviklingen. Ledende forskere på sitt område skriver om overordnede og strukturelle forhold knyttet til eierskap, økonomien i nettavismarkedet og det digitale bakkenett. De tar for seg både norske og utenlandske medier som NRK, CNN, Dagbladet.no og andre nettaviser. Boken belyser konflikter i omstillingsprosesser i redaksjoner som må tilpasse seg multimedieutviklingen, og presenterer konkrete studier knyttet til journalisters bruk av nye digitale verktøy som mobilkamera, journalistiske utfordringer i kildekritikk, bruk av hyperlenker, m.m. Rune Ottosen er professor i journalistikk ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo. Arne H. Krumsvik er medieforsker ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.

kr 438,- • 2008 • 362 s. • 978-82-7147-289-4

kr 308,- • 2008 • 222 s. • 978-82-7147-319-8


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 65

journalistikk / ij-forlaget

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

håNdBøKer

rOel PuijK

eGil suNdVOr

astrid GYNNild

Fjernsyn i digitale omgivelser

Forbrukarjournalistikk

Kreativ under press

2. utGåVe

Kringkastingens møte med nye medier

Fjernsyn må tilpasse seg en digital verden og Internett. Artiklene i denne boken beskriver og analyserer hvordan tradisjonelle fjernsynsselskaper utvikler konsepter som inkluderer andre plattformer, som Internett og mobiltelefon, for å tiltrekke seg et engasjert publikum. Eksempelstudier fra underholdnings-, fakta-, kultur- og undervisningsområdene belyser hvordan public service-fjernsyn og kommersielt fjernsyn håndterer utfordringene. Boken tar for seg både de lange historiske linjene og den dagsaktuelle situasjonen. Konvergens mellom mediene muliggjør nye måter å kommunisere på, men aktualiserer også spørsmålet om begrepet allmennkringkasting er avleggs og bør erstattes med allmennkommunikasjon. Roel Puijk er professor ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

kr 359,- • 2008 • 258 s. • 978-82-7147-320-4

Ei bok om forbrukarjournalistikk er ei bok om journalistikk. I ei tid der alle er innhaldsleverandørar, er det avgjerande å forstå kva som skil journalistikk frå all anna formidling. Forbrukarjournalistikk er blitt eit viktig tilbod i alle mediehus og skil seg gjerne frå anna journalistisk uttrykksform ved den tydelege måten han vender seg til folk på. Men utviklinga av journalistikken har stått tematisk stille i fleire tiår. Prislappens bakside ligg enno i mørke, og det store bildet manglar. Tida er inne for forbrukarjournalistikkens versjon 2.0. Omgrepa fleirmedialitet, konvergens og innovasjon har slått rot i mediehusa. Boka ser på om dei nye arbeidsoppgåvene betyr ny journalistikk eller nye muligheiter. Ho prøver å gje eit bilde av kva forbrukarjournalistikk er og består av, og kva fordelar denne journalistikken har i ei digital, fleirmedial tid. Boka trekker også opp den historiske utviklinga av forbrukarjournalistikken på 1950-talet og fram til DU-journalistikken på slutten av 1990-talet. Forståinga av historia er avgjerande for å trå riktig i framtida.

kr 339,- • 2008 • 178 s. • 978-82-7147-313-6

Når sekundene teller og du som journalist blir sittende fast i noe – hva gjør du da? Denne boken bidrar til ny innsikt i journalisters evne til rask og smart problemløsning. Den er basert på reporteres egne opplevelser og erfaringer med å være kreative under press, og er lagt opp som en veiviser i journalistisk egenutvikling og karrierebygging. Boken handler om mestring av tøft tidspress, om motivasjon, multitasking, samarbeid og om utvikling av evnen til å være i fleksibel flyt mellom ulike roller og situasjoner. Den handler også om den enkelte journalists behov for å bidra med det man til enhver tid er god til, og god for. Dette er en bok for studenter, journalister og redaksjonelle ledere som ønsker å videreutvikle sine kreative ferdigheter. Astrid Gynnild er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

kr 318,- • 2009 • 202 s. • 978-82-7147-330-3

65


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 66

66

journalistikk / ij-forlaget

NY BOK!

håNdBøKer

håNdBøKer

håNdBøKer

BeNte saBel

BeNte saBel

arNe jeNseN

arbeidsmiljøboka

Forhandlingsboka

redaktørhåndboken

Håndbok i arbeidsmiljø for mediene

Håndbok i forhandlinger for tillitsvalgte

Slik blir du en bedre redaktør

En reiseguide gjennom medienes arbeidsmiljøjungel, basert på eksempler fra dagliglivet i norske redaksjoner. Vi jakter på årsakene til det gode arbeidsmiljøet – og det dårlige – og ser på hvilke redskaper vi har, og hvordan vi kan bruke dem til å forebygge og løse arbeidsmiljøproblemer. Hvordan løser vi konflikter? Hvordan forhindrer vi mobbing? Hvordan håndterer vi rusproblemer? Hvordan lager vi vaktplaner til å leve med? Hvordan forebygger vi belastningsskader? Hvordan mestrer vi stress? Hvordan overlever vi i kontorlandskap? Hvordan takler vi omstillinger og endringer? Hvordan samarbeider vi? Hvordan utvikler vi et godt arbeidsmiljø? Dette er noen av de spørsmålene forfatteren tar for seg i boken. Bente Sabel er rådgiver og forhandlingsleder i Norsk Journalistlag og har i mer enn 30 år hatt arbeidsmiljø i mediene som arbeidsområde.

Hvordan oppnår vi gode resultater i forhandlinger? Hvordan forbereder vi oss? Hvilke skrevne og uskrevne regler må vi forholde oss til? Hvordan lager vi en lønnsstatistikk? Hva er årslønnsvekst? Hvordan beregner vi overheng? Hvordan forholder vi oss i en konfliktsituasjon? Hvordan skriver vi en protokoll? Dette og alt annet du lurer på i en forhandlingssituasjon, får du svar på i denne boken. Den er først og fremst tilegnet tillitsvalgte som skal møte arbeidsgiveren i lønns- og avtaleforhandlinger, og gir praktiske råd og veiledning gjennom hele forhandlingsprosessen. Boken inneholder også en tariffordliste fra A til Å som forklarer begreper, ord og uttrykk i tariffspråket. En nyttig bok både for den helt ferske tillitsvalgte og den garvede. Bente Sabel er rådgiver og forhandlingsleder i Norsk Journalistlag.

kr 398,- • 2010 • 258 s. • 978-82-7147-335-8

kr 338,- • 2008 • 204 s. • 978-82-7147-311-2

Dette er en praktisk innrettet bok som gir konkrete råd og tips om hvordan ulike deler av redaktørjobben kan løses, og inneholder grunnleggende faktakunnskap om sentrale fagområder som en redaktør jevnlig må forholde seg til. Her finner du blant annet beskrivelser av ulike ledermodeller, veiledninger i viktige journalist faglige spørsmål som juss, etikk, innsynsrettigheter og opphavsrett, og grundige innføringer i forholdet til ansatte og tillitsvalgte. Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Boken bestilles direkte fra Norsk Redaktørforening.

kr 100,- + porto • 2010 • 392 s • 978-82-91787-11-4


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 67

journalistikk / ij-forlaget

tidliGere utGiVelser

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

triNe sYVertseN • GuNN sara eNli •

KathriNe sKrettiNG

susaNNe østBY sæther

Gode reklamefilmer?

håNdBøKer

et hjem for oss – et hjem for deg?

ida aamOdt-haNseN

Analyser av TV 2. 2.utGaVe

Etiske og estetiske perspektiver på reklamefilmkvalitet.

Når alle blir fotografer

kr 438,- • 2006 • 352 s. • 978-82-7147-301-3

kr 240,- • 2004 • 138 s. • 978-82-7147-261-0

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

lill-tOruNN Kilde

Per OlaV reiNtON

håNdBøKer

Barn i bildet

Fiksjon som fakta

mOrteN øVerBYe

Når barn blir propaganda

En mediekommentar

Barn i mediene, Lommebok

kr 389,- • 2005 • 228 s. • 978-82-7147-280-1

kr 360,- • 2004 • 261 s. • 978-82-7147-272-6

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

håNdBøKer

turid øVreBø

sVeiN arthur KalleViK

ulF aNdré aNderseN • tOrGeir

Nyhetsproduksjon, kjønn og makt

journalistikk i krise?

lOreNtzeN

Kildeboka 2004

En studie av endring i dagsavisen 2000–2003

Om krisejournalistikk og krisereaksjoner

Håndbok for journalister. Lommebok

kr 259,- • 2005 • 152 s. • 978-82-7147-276-4

kr 259,- • 2004 • 138 s. • 978-82-7147-263-4

MMS-foto i mediene. Lommebok kr 149,- • 2006 • 110 s. • 978-82-7147-299-3

kr 149,- • 2006 • 102 s. • 978-82-7147-298-6

kr 149,- • 2004 • 220 s. • 978-82-7147-266-5 medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

håNdBøKer

jaN aNders dieseN

ruNe OttOseN

Bård miChalseN

Fakta i forandring

i journalistikkens grenseland

Presseetikk, Lommebok

Fjernsynsdokumentaren i NRK 1960– 2000

Journalistrollen mellom marked og idealer

kr 419,- • 2005 • 318 s. • 978-82-7147-279-5

kr 389,- • 2004 • 274 s. • 978-82-7147-204-7

Nils e. øY

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

Offentlighet i rettspleien

GuNNar GraN

triNe sYVertseN

Om åpenhet og lukkethet hos politi, påta

til Kjølen skilte oss ad

mediemangfold

Unionsoppløsningen i svensk og norsk presse

Styring av mediene i et globalisert marked

kr 279,- • 2005 • 168 s. • 978-82-7147-277-1

kr 289,- • 2004 • 242 s. • 978-82-7147-234-4

Fra tabu til tema

medier OG samFuNN

medier OG samFuNN

Selvmord i mediene

eriKa jahr

liV Berit tessem

reiduN KjelliNG NYBø

Kjønn og journalistikk i mediene

kr 269,- • 2007 • 142 s. • 978-82-7147-308-2

kr 279,- • 2004 • 184 s. • 978-82-7147-265-8

Kongereporter – journalist i eventyrland?

jOurNalistisK metOde

medier OG samFuNN

aGNethe Weisser

terje rasmusseN

medier OG samFuNN

Bare et bilde

mektig og aktverdig

elisaBeth BONde

Fotojournalistikk for skrivende journalister

Betraktninger om journalistikkens legitimitet.

tabloid

kr 269,- • 2005 • 128 s. • 978-82-7147-297-9

kr 299,- • 2004 • 174 s. • 978-82-7147-260-3

kr 149,-• 2003 • 166 s. • 978-82-7147-235-1 håNdBøKer

kr 149,- • 2002 • 209 s. • 978-82-7147-219-1 jOurNalistisK metOde

kr 289,- • 2004 • 128 s. • 978-82-7147-244-3

kr 289,- • 2003 • 184 s. • 978-82-7147-258-0

67


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.52 Side 68

68

journalistikk / ij-forlaget

medier OG samFuNN

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

FiNN sjue

NiNa Furu

Per h. BauGstø

det finnes mørke rom i alle hus

Webkommunikasjon,

Hemmelighold og innsyn i den norske stat

kr 319,- • 2006 • 192 s. • 978-82-7147-304-4

kr 325,- • 2005 • 164 s. • 978-82-7147-282-5

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

medier OG samFuNN

aNNe haFstad

tiNe KOlstad

eGil remi jeNseN

På helsa løs

Fingre som klør

de satte det på trykk

Når pressen tar pulsen på Helse-Norge

Journalister i skriveprosessen

Sørlandske pressefolk i liv og trengsel i 100 år

kr 338,- • 2006 • 208 s. • 978-82-7147-269-6

kr 219,- • 2004 • 138 s. • 978-82-7147-275-7

kr 438,- • 2003 • 400 s. • 978-82-7147-238-2

jOurNalistisK metOde

jOurNalistisK metOde

Berit hedemaNN

NiNa Furu

medier OG samFuNN

hør og se

redigering for web

ruNe OttOseN • thOre rOKsVOld

En håndbok i bildeskapende radio

2.utGaVe

Presseetisk front

kr 299,- • 2006 • 182 s. • 978-82-7147-294-8

kr 299,- • 2004 • 140 s. • 978-82-7147-267-2

jOurNalistisK metOde

medier OG samFuNN

2.utGaVe

en avis er ment å skulle leses

kr 359,- • 2003 • 226 s. • 978-82-7147-242-9

Festskrift til Odd Raaum kr 338,- • 2003 • 264 s. • 978-82-7147-240-5

asle stallelaNd • auduN stølås

eiNar sPurKelaNd

jOurNalistisK metOde

samfunnskunnskap for journalister

rødt lys for biljournalistikk

heGe lamarK • lisBeth mOrlaNdstø

kr 298,- • 2005 • 170 • 978-82-7147-293-1

kr 319,- • 2003 • 213 s. • 978-82-7147-257-3

jOurNalistisK metOde

medier OG samFuNN

hederlig menneske, god journalist kr 299,- • 2002 • 190 s. • 978-82-7147-230-6

martiN eNGeBretseN

iNGVild haNdaGard

jOurNalistisK metOde

den forståelige nyhet,

jaN eriK KristiaNseN

kr 199,- • 2005 • 80 s. • 978-82-7147-286-3

2.utGaVe

tall kan temmes! Om å bruke og formidle statistikk kr 339,- • 2007 • 224 s. • 978-82-7147-307-5 jOurNalistisK metOde

stemmer det? Stemmebruk og fremføring i radio og tv kr 469,- • 2003 • 430 s. • 978-82-7147-236-8

jOurNalistisK metOde liNda dalViKeN

jOurNalistisK metOde

Fortellende journalistikk i Norden

tiNe KOlstad

kr 309,- • 2005 • 200 s. • 978-82-7147-292-4

det var en mørk og stormfull dag

Nils G. iNdahl

Dramaturgi for journalister

Nettjournalisten, 2.utGaVe

medier OG samFuNN

reVidert utGaVe

kr 269,- • 2007 • 152 s. • 978-82-7147-302-0

merete liNdstad • øiViNd Fjeldstad

kr 289,- • 2002 • 158 s. • 978-82-7147-227-6

av utenlandsk opprinnelse jOurNalistisK metOde

Nye nordmenn i avisspaltene

jOurNalistisK metOde

sVeiN arthur KalleViK

kr 259,- • 2005 • 156 s. • 978-82-7147-284-9

BjarNe KVam

Nyhetenes psykologi kr 269,- • 2007 • 142 s. • 978-82-7147-290-0

Krimjournalisten medier OG samFuNN sjaK r. haaheim

jOurNalistisK metOde

straffe!!!

Kate KartVeit

Innføring i strafferettens regler

tV-journalistikkens aBC

kr 469,- • 2005 • 340 s. • 978-82-7147-228-3

Metoder, bildeforståelse og fortellerteknikk kr 318,- • 2006 • 206 s. • 978-82-7147-221-4

kr 338,- • 2002 • 259 s. • 978-82-7147-229-0


#52-69 orig_Layout 1 15.12.10 15.53 Side 69

69


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 70

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE

1 RICHARD HAUGEN Professor, Institutt for lærerutdanning 1

og pedagogikk, Universitetet i Tromsø

2

2 VIVIAN NILSEN Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø

3

4

3 PEDER HAUG Professor, Høgskolen i Volda 4 ELAINE MUNTHE Professor, Universitetet i Stavanger 5 rune krumsvik Professor, Universitetet i Bergen

6

5

6 MAY BRITT POSTHOLM Professor ved PLU, NTNU 7 TOM TILLER Professor, Universitetet i Tromsø 8

7

8 STEPHEN DOBSON Professor, Høgskolen i Hedmark 9 ADAM VOGT Førstelektor, Høgskolen i Akershus 10

9

10 GEIR WINJE Førstelektor, Høgskolen i Vestfold 11 MARIT HOEM KVAM Professor emerita SINTEF Global helse og velferd

11

12

12 eva-signe Falkenberg Professor, Universitetet i Oslo 13 may-britt monsrud Høgskolelektor, Høgskolen i Akershus 14 SIW SKRØVSET

13

14

Dosent, Universitetet i Tromsø


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 71

pedagogikk

ny bok!

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

tom tiller • siw skrøvset

tove steen-olsen

kjell skogen • ella CosmoviCi

• may britt postholm (red.)

idsøe

Å utvikle en lærende skole

våre evnerike barn

verdsettende ledelse

en utfordring for skolen Aksjonsforsking og aksjonslæring i praksis

I boken presenteres samarbeidsprosessene og metodene som ble brukt for å utvikle praksis, samt for å forske på disse utviklingsprosessene. I fem kapitler løftes det fram ulike områder som lærerne ønsket å utvikle. Dette er områder som mappevurdering, vurderingsdialoger, tilpasset opplæring og klasseledelse, skriving som grunnleggende ferdighet og varierte arbeidsmetoder med fokus på læringsstrategier. Et sjette kapittel retter oppmerksomheten mot hvordan kunnskapsdeling skjer på skolen, og hvilken betydning denne delingen har for utviklingen av konkret praksis. Boken er skrevet på grunnlag av et toårig aksjonsforskningsog aksjonslæringsprosjekt ved Lade skole i Trondheim. Boken retter seg mot lærerstudenter, lærere i grunnutdanningen, skoleeiere og skoleledere.

kr 259,- • 2009 • 143 s. • 978-82-7634-787-6

I boken rettes oppmerksomheten mot evnerike og talentfulle barn. Hensikten med boken er på den ene siden å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole–hjemsamarbeid i forbindelse med evnerike barn belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna. Boken blir en av de første publisert i Norge som behandler dette kontroversielle temaet.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-895-5

Denne boken setter den verdsettende ledelse på dagsordenen. Forfatterne mener at verdsettingen er en hovednøkkel til en god arbeidsplass, og en organisasjon som preges av et sterkt, indre læringsdriv. Selv om de fleste eksemplene er hentet fra skolen, og de fleste teoriene fra pedagogikkens verden, er overføringsverdienen til andre organisasjoner stor. Det er også lagt vekt på å hente eksempler fra næringslivsbedrifter som kan inspirere skole og andre offentlige organisasjoner. Kapitlene inneholder et omfattende utvalg av konkrete eksempler og praktiske råd på verdsettende ledelse. Målgruppen er skoleledere, kommunale ledere og ledere i næringslivet.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-892-7

71


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 72

PEDAGOGIKK OG

ny bok!

ny bok!

ELEVKUNNSKAP

Grunnskolelærerutdanningen er fornyet og er delt i to løp, et for klassetrinnene 1–7 og et for trinnene 5–10. Dette fordi kravene til kompetanse for å arbeide på de ulike trinnene ikke er de samme. For eksempel er det forskjell på å ha ansvar for begynneropplæring for 5-6-åringer og å skape faglig engasjement for 15-16- åringer. Bokserien en grundig innføring i sentrale tema i faget «Pedagogikk og elevkunnskap». «Lærerarbeid for elevenes læring» og «Elevmangfold i skolen» blir gitt ut i separate utgaver for arbeid i klassetrinnene 1 – 7 og 5 – 10. Temaene som tas opp i kapitlene er de samme, men innholdet og praksiseksemplene i tekstene er tilpasset alderstrinnene og i noen tilfeller med ulike forfattere.

generell pedagogikk

generell pedagogikk

MAY BRITT POSTHOLM • PEDER HAUG

MAY BRITT POSTHOLM • PEDER HAUG

• ELAINE MUNTHE

• ELAINE MUNTHE

• RUNE JOHAN KRUMSVIK (RED.)

• RUNE JOHAN KRUMSVIK (RED.)

lærerarbeid for elevenes læring 1.–7.

lærerarbeid for elevenes læring 5.–10.

Dette er to bøker som er skrevet for lærerstudenter i sitt første studieår i utdanningen. Hver av bøkene inneholder 10 forskningsbaserte kapitler, og har oppmerksomheten rettet mot undervisningen i skolen. Bøkene tar opp tema som vil bidra til at leseren får forståelse av det å være lærer og hvordan elevene lærer. De omhandler planlegging av undervisning, grunnleggende ferdigheter, emosjonelt klima, organisering for læring, læringsstrategier, IKT som støtte for læring, vurdering for læring og hvordan lærerarbeidet kan fanges opp. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete eksempler i praksis. Praksiseksemplene og innholdet i tekstene er tilpasset 1.-7-. og 5.-10.- løpet i lærerutdanningen.

Boka om «Lærernes rolle i skolen som organisasjon» er felles for de to løpene i utdanningen. Bøkene er skrevet av sentrale og høyt kvalifiserte fagpersoner.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-884-2

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-885-9


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 73

pedagogikk

ny bok!

ny bok!

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

MAY BRITT POSTHOLM • PEDER HAUG

MAY BRITT POSTHOLM • PEDER HAUG

MAY BRITT POSTHOLM • PEDER HAUG

• ELAINE MUNTHE

• ELAINE MUNTHE

• ELAINE MUNTHE

• RUNE JOHAN KRUMSVIK (RED.)

• RUNE JOHAN KRUMSVIK (RED.)

• RUNE JOHAN KRUMSVIK (RED.)

elevmangfold i skolen 1.–7.

elevmangfold i skolen 5.–10.

lærerens rolle i skolen som organisasjon

Dette er to bøker som er skrevet for lærerstudenter i sitt andre studieår i utdanningen. Hver av bøkene presenterer og drøfter forskning som er relevant for lærerstudenter, og har oppmerksomheten rettet mot elevmangfoldet i skolen. Bøkene tar opp tema som vil bidra til at leseren får forståelse av det å være barn og ungdom i dagens skole og samfunn. Kapitlene omhandler barns oppvekstvilkår, utviklingspsykologi, kriser og traumer, flerkulturalitet og etnistitet, kjønnsidentitet, faglige behov og utvikling, og barns og unges rettigheter. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete eksempler i praksis.

Denne boken er for studenter i grunnskolelærerutdanningens tredje år, og er felles for de to løpene 1–7 og 5–10. Innholdet er forskningsbasert og rettet mot skolen som organisasjon og skolens samarbeidspartnere. Boken drøfter hvordan organisasjonen legger rammer for lærernes virksomhet og hvilke muligheter som skapes for å realisere skolens målsettinger. Tema i boken er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, samarbeidet mellom skole og hjem, samarbeid med ulike etater utenfor skolen som PPT, barnevern osv., overgangene og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-886-6

pris ikke fastsatt • 2012 • 978-82-7634-883-5

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-887-3

73


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 74

74

pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

riChard haugen (red.)

riChard haugen (red.)

riChard haugen (red.)

barn og unges læringsmiljø bind 1

barn og unges læringsmiljø bind 2

barn og unges læringsmiljø bind 3

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling

– med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet

– med vekt på sosiale og emosjonelle vansker

2. utgave

2. utgave

Boken omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess, utvides drøftingen til en problematisering av dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø. De grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, blir belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Det inngår en utviklingspsykologisk innføring, og nyere pedagogisk-psykologiske perspektiver vektlegges. Her presenteres nyere forskningsresultater som indikerer at barnet selv i betydelig grad er med på å utforme egen utvikling, Sentrale temaer som drøftes, er læring, tenkning, problemløsning, motivasjon og selvoppfatning.

I boken vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage–skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boken er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg også til bruk for idrettsstudenter.

Boken behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge, som atferdsforstyrrelse, ADHD, autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, selvskading, psykosomatiske problemer, m.m. Boken gir innsikt i sosiale og emosjonelle vansker, og behandling og tiltak overfor disse, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer basert på empirisk forskning. Boken overfører teoretisk innsikt til praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier, i barnehagen og i skolen, både kartleggingsarbeid, organisatoriske tiltak, samarbeidsforhold, rådgivning, forebygging og behandling. Tiltaksarbeidet retter seg mot både førskolebarn, eldre barn og ungdom.

kr 489,- • 2006 • 348 s. • 978-82-7634-711-1

kr 299,- • 2006 • 176 s. • 978-82-7634-717-3

kr 618,- • 2008 • 558 s. • 978-82-7634-198-0


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 75

pedagogikk

ny bok!

ny bok!

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

riChard haugen (red.)

Føydis oma ohnstad

barn og unges læringsmiljø bind 4

profesjonsetikk i skolen Læreres etiske ansvar

– med vekt på lærevansker

I boken drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet, skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme, Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse samt nonverbale lærevansker. Leseren får også en innføring i hvordan lærevansker kan kartlegges som grunnlag for tiltak, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet om barn og unge med lærevansker. Teoretisk basert innsikt blir anvendt med tanke på praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier. Teoriutvalget er forankret innen nyere forskning med hovedbasis i kognitive, atferdsteoretiske og humanistiske teoritradisjoner. Nevrobiologisk tilnærming, psykodynamisk teori og nyere utvikling innen relasjonell psykoanalyse samt systemperspektivet der søkelyset rettes mot familien, er også representert.

kr 498,- • 2010 • 978-82-7634-898-9

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Siden mange etiske dilemmaer oppstår spontant og uten forvarsel i klasserommet, må lærere ofte håndtere dem alene – og etter beste evne. Da er det viktig med etisk gode måter å opptre på. Denne boken gir et grunnlag for å forstå en rekke etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen, og viser til nyere forskning på området. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag belyses mange av de etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen. Boken er delt opp i seks kapitler som gir innsikt i forskjellige sider ved læreres pro fesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon.

kr 249,- • 2010 • 144 s. • 978-82-7634-827-9

generell pedagogikk

solveig m. reindal • rune sarromaa hausstätter (red.)

spesialpedagogikk og etikk Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter

Denne boken inviterer til en etisk refleksjon over spesialpedagogikkens grunnlag ut fra ulike historiske og filosofiske innfallsvinkler. De etiske sidene ved den spesialpedagogiske profesjonen blir konkretisert gjennom spesialpedagogikk i praksis, og for å understreke dette knytter flere av bidragene seg opp til den praktiske siden ved profesjonsutøvelsen. Kunnskapsgrunnlaget til spesialpedagogikken har de senere årene blitt kritisert for å være uetisk og motvirke målsettingen om et inkluderende samfunn. Denne kritikken gjør det nødvendig å reflektere over spesialpedagogikkens selvforståelse, og om mulig finne løsninger på de problemene som forskere peker på med hensyn til spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og profesjon.

kr 269,- • 2010 • 188 s. • 978-82-7634-850-7

75


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 76

76

pedagogikk

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

roar engh

trygve bergem • svein helgesen (red.)

jorunn møller • liv sundli (red.)

barn og unge med asperger syndrom i skolen

soria moria – neste?

læringsplakaten

Perspektiver på skoleutviklingen

Skolens samfunnskontrakt

Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt. Boken viser hvordan disse elevene kan bli møtt og hjulpet i skolen slik at skolen kan gi dem positive erfaringer og rom for optimal utvikling. Den gir også ideer til praktisk tilrettelegging og undervisning. Boken er også tenkt som et bidrag til å utvikle et godt samarbeid mellom lærere og foreldre til barn og unge med Asperger syndrom.

Soria Moria – neste? retter et kritisk blikk mot den perspektivforskyvningen som har funnet sted både i skolen og i skoledebatten de siste årene. Fra forskjellige ståsteder advarer forfatterne mot å la internasjonale rankinglister og økonomiske hensyn styre så vel innholdet i skolehverdagen som kursen for den overordnede skolepolitikken. Målet med skole og utdanning kan ikke reduseres til et spørsmål om hvordan vi skal bli best på internasjonale målinger som PISA, hevder de. For å bygge «det gode samfunn» trenger vi derimot en skole der kunnskap og dannelse inngår i en bærekraftig syntese. Men hvordan kommer vi dit? Boken henvender seg til skolepolitikere, lærerstudenter, lærere og skoleledere – i tillegg til foreldre med barn i skolen – og inkluderer tankevekkende artikler fra noen av våre fremste skoleforskere og samfunnsvitere.

Boken retter søkelyset mot grunnleggende prinsipper for opplæring slik de er formulert i Læringsplakaten i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I denne boken tar ledende forskere og forfattere av pedagogisk litteratur opp hvert av de 11 punktene til presentasjon og drøfting. Bokens hensikt er å få en samlet kritisk, inspirerende og informativ framstilling av de hovedkrav Læringsplakaten representerer for skole, lærere og elever. Temaene i Læringsplakaten settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Her drøftes samarbeid mellom skole og hjem, minoritetselever og flerkulturelt syn på skolen, samarbeid med lokalmiljø og globalisering, samt bruk av IKT og alternative og varierte arbeidsmetoder.

kr 249,- • 2010 • 138 s. • 978-82-7634-871-2

kr 369,- • 2009 • 257 s. • 978-82-7634-616-9

kr 398,- • 2007 • 274 s. • 978-82-7634-733-3


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 77

pedagogikk

ny bok!

generell pedagogikk

tom tiller

ti tanker om skolen

generell pedagogikk

generell pedagogikk

roar engh

roar engh • eli kari høihilder

• stephen dobson (red.)

• stephen dobson

vurdering for læring i fag

vurdering for læring

Brev til Storm

Boken henvender seg til skolefolk generelt og til lærere, skoleledere og lærerstudenter spesielt. De ti tankene fordeler seg mellom tro og tvil, mellom kritiske innvendinger og støtteerklæringer, og mellom varsom restaurering og nybygging. Tvilen og kritikken dreier seg blant annet om at mye er feiltenkt og feilgjort i norsk og nordisk skole og utdanning. Pedagogikken har fått noe maskinmessig over seg med alle testene, prøvene og målingene. Prøveregimet er lenket til en elitistisk tenkning der tapere og vinnere sorteres og merkes. De ti tankene preges likevel av visjonene og imaginasjonene for en ny og bedre pedagogisk praksis der formuleringer og realiseringer knyttes sammen. En gjenganger er tankene om en skole som bruker kraft og energi på å lære i hverdagen, og der lærere og ledere tar et nytt skritt i retning av forskende praktikere.

Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egenog hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning. Tema som drøftes, er blant annet forholdet mellom kompetansemål i de enkelte fagene og en formativ vurderingspraksis, konsekvenser av ny vurderingsforskrift og relevante trender i internasjonal vurderingsforskning. Fag som dekkes, er: norsk skriftlig og muntlig, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag, RLE, matematikk, naturfag, musikk, mat og helse, elektrofag, restaurant- og matfag og kroppsøving.

kr 238,- • 2008 • 120 s. • 978-82-7634-700-5

kr 349,- • 2010 • 978-82-7634-897-2

Hva er vurdering? Hvordan kan vurdering integreres i undervisningen i tråd med Kunnskapsløftet? Hvorfor er elevmedvirkning nødvendig for at arbeidet skal resultere i økt læringsutbytte? Hvordan kan elevvurdering resultere i bedre tilpasset opplæring? Hvordan kan god elevvurdering føre til større motivasjon for videre innsats? Undervisning kan gjøres spennende ved å integrere elevvurdering i undervisningen. Metodene bygger på forskning om hvordan barn lærer. Elevvurdering kan brukes som en didaktisk nøkkelfaktor i undervisningen og føre til at tilpasset opplæring gjennomføres i større grad, og med bedre læringsutbytte. Boken kan brukes i arbeidet med planlegging og gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering, vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig vurdering.

kr 259,- • 2007 • 140 s. • 978-82-7634-193-5

77


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 78

78

pedagogikk

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

dag ingvar jaCobsen

margrete wiede aasland

karin rørnes

si det til noen

det motstandsdyktige «mobbeviruset»

• may britt postholm

læreren med forskerblikk

En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge

Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter

2. utgave

Boken er en innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, med sterk vekt på hvordan lærere systematisk kan undersøke – og lære – av skolehverdagen. Koblingen mellom praksis og forskning på egen hverdag står helt sentralt i boken. De mest brukte former for informasjonsinnsamling – observasjon, samtale og spørreskjema – framstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måte. Boken omhandler også systematisk analyse av innsamlet informasjon, både kvantitativ og kvalitativ, samt hvordan denne kan presenteres muntlig og også skriftlig i rapporter og oppgaveinnleveringer.

Dette er en bok om seksuelle overgrep mot barn og beskriver signaler barn kan gi. I samtaler med kvinner og menn som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, sa alle: «De voksne må jo ha sett det – de måtte forstå at noe var galt.» Boken beskriver senskader og senvirkninger. Den forteller deg hvor du kan henvende deg med din bekymring, og få mot og veiledning til å kunne gjøre alt du kan for å hjelpe barnet. Boken gir praktiske råd og kunnskap om hvordan du kan snakke med barn om gode og vonde hemmeligheter, gode og vonde berøringer. Boken er først og fremst skrevet for fagfolk og studenter innen barne-, helseog sosialfaglige utdanninger som for første gang møter dette temaet i en fagbok eller i sitt praktiske virke. Boken bør leses av alle som ønsker å vite noe om seksuelle overgrep mot barn.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-761-6

kr 269,- • 2009 • 140 s. • 978-82-7634-594-0

Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole? Strategi – planer – tiltak

Den nye rammeplanen for barnehagen og Kunnskapsløftet forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Boken gir nødvendig bakgrunn og begrunnelse for hvordan dette kan gjøres. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens, skiftende karakter og konstante trussel mot menneskeheten i et lokalt så vel som et globalt perspektiv. Norge har vært et foregangsland når det gjelder å utvikle strategier, planer og tiltak mot mobbing. Boken gir en teoretisk begrunnelse for og en praktisk tilnærming til fenomenet mobbing. Tiltak mot mobbing må iverksettes i barnehage og skole, og boken gir innspill om hvordan forskning fra ulike perspektiv har bidratt, og fortsatt bidrar, med kunnskap og tiltak rettet mot å forebygge og bekjempe mobbing.

kr 299,- • 2007 • 188 s. • 978-82-7634-720-3


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 79

pedagogikk

generell pedagogikk

generell pedagogikk

kjell skogen • mette bunting

robin munkvold • aida Fjeldavli

elisabeth juell • sissel isaChsen

• hÅvard tjora

• grete oline hole • greta hjertø

blanke ark.

nettbasert undervisning

generell pedagogikk

råd og tips for foreldre med barn i skolen Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter I tv-serien Blanke ark følger vi en gruppe niendeklassinger som har slitt med skolen. I løpet av seks uker greier elevene å ta igjen snittet for klassen i norsk og matematikk. Elevene jobbet med grunnleggende lesing, skriving, grammatikk og brøk. I denne boken forteller fagteamet og læreren fra serien hva en kan gjøre for å motivere og hjelpe barn. Del 1 omhandler foreldrenes rettigheter og hvilke formelle organer foreldrene kan forholde seg til for å få innflytelse på sine barns skolegang. Del 2 omhandler mange intelligenser og læringsstiler og viser hvordan man kan hjelpe, legge til rette og lære barna om læring, noe som kan gjøre skolehverdagen enklere å håndtere i framtiden. Del 3 omhandler råd og praktiske tips om hvordan foreldrene kan bidra aktivt i leksehjelp og skolearbeidet hjemme. Her er det konkrete råd og aktiviteter til lesetrening, skrivetrening og oppgaver i matematikk.

kr 269,- • 2009 • 172 s. • 978-82-7634-837-8

Dette er en praktisk tilrettelagt bok som tar for seg ulike tema innen nettbasert og nettstøttet undervisning. Tema er: • Hva er nettbasert læringsmiljø, og hvordan tilrettelegge dette? • Hvordan legge til rette for god samhandling og interaksjon mellom lærere og studenter? • Hvordan få en god start på nettbaserte kurs? • Hvordan bruke digitale mapper i forbindelse med nettbasert undervisning? • Hvordan utforme og bruke automatiserte tester? • Hva er god nettikette?

kr 259,- • 2008 • 132 s. • 978-82-7634-195-9

Fra kaos til kreativitet Idéutvikling og kreativ tankegang er en meget viktig kilde til å lære skapende virksomhet i kunst og hånstverk. Denne boken viser eksempler på hvordan man kan få inspirasjon gjennom skapende prosesser, fra idé til ferdig produkt. Idéutvikling og prosesspreget arbeid er ikke noe man kan lese seg til. Det må gjøres! Boken er derfor utformet med en rekke praktiske eksempler som skal trigge den kreative prosessen som alle studenter og andre praktiserende må gjennom. Boken dokumenterer hvordan små, enkle skisser og materialprøver kan utvikles til ferdige arbeider gjennom lek, refleksjon og omarbeidinger fram til ferdiggjøring, samt at det er mange veier som kan føre fram til mål. Boken passer for studenter som arbeider med tekstil og design innen profesjonsstudier og lærerutdanningen. Den er også aktuell for alle som er opptatt av kreativitet innen tekstilfaget. Sissel Isachsen og Elisabeth Juell er høgskolelektorer ved Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag. Sissel har mesterbrev i kjole- og draktsyerfaget og har drevet eget firma i 15 år. Elisabeth er utøvende kunstner i tegning/maling og tekstil.

kr 298,- • 2010 • 112 s. • 978-82-7634-896-5

79


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 80

80

pedagogikk

ny bok!

generell pedagogikk

generell pedagogikk

didaktikk

paul leer-salvesen • vigdis hølen

elling bere • nina CeCilie øverby

else marie øvrebø

om mat og ernæring

Fagdidaktikk i mat og helse

• levi geir eidhamar

den andre Etikk og filosofi i skolen

En introduksjon til hva man bør spise

2. utgave

Dette er en innføringsbok i etikk og filosofi som tar opp emner som etikkens historie, prinsipiell etikk, etikk innen ulike livssyn, menneskerettigheter, etisk og moralsk utvikling, verdiformidling, etikkundervisning, områdeetikk og yrkesetikk for lærere. Den gjennomgår filosofi i skolen og noen sentrale filosofer. Boken kombinerer faglig teori med praktiske eksempler fra skolehverdagen og barns virkelighet.

Boken er en lærebok som gir en innføring i faget ernæring, sammenhengen mellom mat og helse og matens betydning for miljøet. Den tar utgangspunkt i det enkle og er tilrettelagt slik at inngående forkunnskaper i naturfag ikke skal være nødvendig. Boken er basert på nyere forskning, og de nye norske kostrådene fra Nasjonalt råd for ernæring blir beskrevet. Boken argumenterer for matens miljøpåvirkning – hvordan maten vi spiser påvirker miljøet, og hvordan en kan spise mest mulig bærekraftig. Om mat og ernæring er først og fremst skrevet for lærerstudenter og førskolelærerstudenter som tar fordypning eller videreutdanning i faget mat og helse, samt studenter i folkehelsearbeid. Boken vil også være aktuell for andre studentgrupper som trenger en innføring i faget ernæring.

kr 479,- • 2007 • 342 s. • 978-82-7634-716-6

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-848-1

Dette er en praktisk fagbok i mat og helse som bygger på LKO6. Boken redegjør for fagets formål, dets egenart og kunnskapsog læringssyn. Den gir konkrete råd om arbeidsmåter og hvordan man kan undervise og gi vurdering i faget. En kort oversikt over temaer boken drøfter: • Læreplan i mat og helse i lys av LKO6. • Formålet med faget, der blant annet begrepene kompetansemål og tverrfaglighet utdypes. • Hvordan organisere og gjennomføre undervisningen. • Hvordan ulike rammefaktorer som rom, utstyr, timetall og læremidler er med på å styre undervisningen. • Hvordan lage gode hel- og halvårsplaner. • Hvordan gi vurdering, og hvordan skal det dokumenteres. • Hvordan bruke IKT i mat og helse. Boken er beregnet på studenter i lærerutdanningen og lærere som underviser i mat og helse i grunnskolen.

kr 338,- • 2008 • 192 s. • 978-82-7634-196-6


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.03 Side 81

pedagogikk

ny bok!

didaktikk

didaktikk

didaktikk

lars versland

rolF mikkelsen

helje kringlebotn sødal (red.)

den profesjonelle trafikklærer Didaktikk i praksis

Denne boken er skrevet for trafikklærerstudenter og trafikklærere som ønsker å utvikle sin fagkunnskap innen fagdidaktisk tenkning. I boken redegjøres det bl.a. for: • hva trafikal samhandling betyr • bakgrunn og føringer for dagens trafikkopplæring • undervisningsplaner i trafikkopplæringen • hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen • ulike undervisningsmetoder i trafikkopplæringen Hvert kapittel innholder eksempler fra praktisk undervisning. Eksemplene skal belyse hvordan den profesjonelle trafikklærer kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning. Mange av eksemplene er basert på relasjonell tenkning med samhandling i fokus.

kr 249,- • 2010 • 162 s. • 978-82-7634-778-4

• per jarle sætre (red.)

geografididaktikk for klasserommet En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere 2. utgave

Boken tar for seg geografiundervisning i skolen og viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen i grunnskolen og videregående skole mer variert. Emner som behandles, er blant annet geografifagets egenart, geografi og identitet, ekskursjoner i skolen, kart og atlas, undervisningsbruk av geografiske informasjonssystemer og satellittbilder, IKT i geografiundervisningen, fortellingen som metode, analyse av lærebøker, vurder ing i geografi og bruk av «thinking skills»metoden. Boken er skrevet for grunnskolelærerutdanning, både 1–7 og 5–10 og praktiskpedagogisk utdanning.

kr 449,- • 2010 • 336 s. • 978-82-7634-831-6

religionsog livsynsdidaktikk En introduksjon 4. utgave

Boken knytter teori og praksis sammen for å gi inspirasjon, forståelse og kunnskaper til å arbeide med religions- og livssynsundervisning. Boken er revidert etter RLEplanen 2008 og inneholder: • Innføring i religions- og livssynsdidaktikk og introduksjon til RLE-faget • Den gode religions- og livssynslæreren, elevforutsetninger • Religions- og livssynsundervisning i Norge i historisk perspektiv • Undervisning om ulike trostradisjoner • Formidling av holdninger i religions- og livssynsundervisningen, arbeidsmåter • Fortellingsdidaktikk, estetiske arbeidsmåter: musikk, drama, bilder, arkitektur • Ekskursjoner og dialog • IKT, tverrfaglige arbeidsmåter, vurdering

kr 339,- • 2009 • 197 s. • 978-82-7634-781-4

81


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 82

82

pedagogikk

ny bok!

ny bok!

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

kristian sørensen • marianne

nina Carson • Åsta birkeland

wenChe nordli • bess merete

godtFredsen • mette modahl • bjørn lerdal

egenledelse i lek og læring

sChelbred thormodsæter

veiledning for førskolelærere

tilstedeværende voksne – medvirkende barn

2. utgave

Endringsarbeid i barnehagen

Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse. Vi har gitt disse funksjonene navnet egenledelse, og vår forståelse av egenledelse baserer seg på etablert pedagogisk teori, nyere forskning på barns utvikling og moderne kunnskap om hjernen. Boka gir konkrete forslag til hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og naturlige aktiviteter i barnehagen. Den gir leseren nyere kunnskap om det dynamiske samspillet mellom hjernens utvikling, barnets atferd og miljøets påvirkning, og viser hvordan den voksne kan bidra til en positiv utvikling hos barn i førskolealder.

Boken gir leseren praktisk hjelp til å komme i gang med veiledning. Den kan brukes i veiledningsopplæringen i førskolelærerutdanningen og er et nyttig redskap i kompetanseutviklingen i barnehagen og for førskolelærere som ønsker å utvikle seg som veiledere. Boken kan også brukes i videreutdanningen i veiledning. Praktiske eksempler får stor plass i framstillingen. Her er det eksempler på veiledningsgrunnlag, på fasene i veiledningen, på bruk av sirkulære spørsmål og gestaltspørsmål og på etiske dilemmaer i veiledningen. Veiledning drøftes ikke isolert, men knyttes til prosesser som refleksjon, danning og læring. Boken drøfter også sammenhengen mellom veiledning, vurdering og skikkethetsvurdering.

Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen? Hvordan være en bevisst og reflektert voksen som gir barn mulighet for deltakelse i tråd med rammeplanen? Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring? Boken gir innblikk i hvordan et prosjektarbeid har ført til konkrete endringer av de voksnes handlinger og holdninger. Den viser hva som skjer når personalet samarbeider med barn som likeverdige på en respektfull måte. Fokus er flyttet fra lydighet til ansvarlighet, lagspill og samarbeid med økt bruk av løsningsfokusert tenkning. Resultatet er at barn er blitt medaktører i barnehagehverdagen. Boken gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-907-8

kr 329,- • 2009 • 186 s. • 978-82-7634-590-2

kr 229,- • 2010 • 128 s. • 978-82-7634-853-8


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 83

pedagogikk

ny bok!

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

terje høiland • geir winje

magritt lundestad

eli rygg • margrete wiede aasland

nå er det min tur

konflikter – bare til besvær?

jeg er meg! min meg

om IKT i barnehagen

Konfliktløsning i barnehagen 3. utgave

Dette er en praktisk og inspirerende bok om hvordan IKT kan brukes i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. IKT ses i lys av fagområdene i barnehagen og årsplanlegging, så vel som lek og moro. Blant de mange konkrete eksemplene finner vi bruk av bilder og lyd, animasjon, dataspill og interaktive tavler. Forslagene er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Boken omtaler i hovedsak gratis programvare og andre digitale ressurser fra Internett. Til boken hører også et nettsted med oppdatert lenkesamling, eksempler på digitale arbeider fra ulike barnehager, veiledninger og andre ressurser.

kr 218,- • 2010 • 116 s. • 978-82-7634-855-2

Hvilke type konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hva kan være årsakene til en konflikt? Hvordan kan en være forberedt på konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres? Forfatteren tar for seg hva en konflikt er, og hva som kan ligge til grunn for konflikter. Etiske og juridiske forhold tas opp i forbindelse med personalsaker, og forfatteren går også inn på den innvirkning kjønn kan ha på konfliktnivået i en personalgruppe. Konflikter er ikke bare negative – de kan også være konstruktive og utviklende. Konflikter kan styres, håndteres og løses, og boken er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.

kr 398,- • 2010 • 266 s. • 978-82-7634-610-7

En bok om kropp, gode og vonde følelser, ulovlige hemmeligheter og berøringer

Boken gir den voksne økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer når de er bekymret for om barn opplever ting de ikke bør oppleve. Det gjelder enten de blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep, eller er vitne til foreldre som krangler eller slåss. Boken skal også bidra til å gjøre barn og voksne bevisst på forskjellen mellom gode og vonde hemmeligheter. Vi vil at barn skal si fra til voksne om hemmeligheter som kan være «store som fjell». Gjennom boken og samtalene rundt de ulike temaene ønsker vi å bidra til at barn kan få et godt og bevisst forhold til kroppen sin. Vi ønsker at de på den måten skal få hjelp til å tørre å si fra til voksne når de opplever ting som for eksempel kan være vondt, ekkelt eller rart.

kr 249,- • 2009 • 48 s. • 978-82-7634-784-5

83


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 84

84

pedagogikk

ny bok!

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

levi geir eidhamar

geir winje

helje kringlebotn sødal

høytidsmarkering i barnehagen

kristen tro og tradisjon i barnehagen

• paul leer-salvesen

nesten som deg selv 3. utgave

Dette er en etikkbok skrevet for alle som arbeider med barn. I den jødiske og kristne tradisjonen står budet om å elske din neste som deg selv sentralt. Budet har fått en renessanse gjennom nærhetsetikken og har vært en viktig inspirasjon for denne boken. Barnehage og hjem er arenaer hvor mennesker lever i forhold til hverandre. Boken retter derfor oppmerksomheten mot alle relasjoner mellom barn og voksne. Del I gir en innføring i deler av etikkens historie og etiske grunnlagsproblemer, og inviterer leseren til å forsøke seg på etisk analyse og diskusjon. Del II konsentrerer seg om praktiske sider ved det etiske samlivet i barnehagen.

kr 333,- • 2008 • 184 s. • 978-82-7634-584-1

4. utgave

Boken viser hvordan ulike religiøse høytider og andre merkedager kan markeres i barnehagen. Boken inneholder forslag til fortellinger, bilder og momenter til samtale som kan brukes. 13 høytider fra de fem religionene som er mest utbredt i Norge, trekkes spesielt fram. Målgruppa er barnehageansatte, førskolelærerstudenter, foresatte, lærere og andre som har behov for kunnskap om høytider og høytidsmarkering med barn.

kr 298,- • 2010 • 978-82-7634-856-9

Boken er skrevet for førskolelærerstudenter, ansatte i barnehager og andre som arbeider med formidling av kristen tro og tradisjon til barn. Den er oppdatert i forhold til de nyeste endringene i formålsparagrafen for barnehager (2008). Boken tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og drøfter hva barnehagens verdigrunnlag kan innebære i praksis, og hvordan barnehagen kan arbeide med fagområdet religion, etikk og filosofi. Det teoretiske stoffet blir illustrert gjennom varierte eksempler fra barnehagen. Boken har en tverrfaglig profil.

kr 399,- • 2009 • 246 s. • 978-82-7634-780-7


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 85

pedagogikk

ny bok!

tidligere utgivelser kaare skagen

lærerutdannelsen i norden tom tiller

kr 259,- • 2006 • 144 s. • 978-82-7634-723-4

aksjonslæring – forskende partnerskap i skolen

mary brekke

Motoren i det nye læringsløftet 2. utgave

norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring

kr 338,- • 2006 • 192 s. • 978-82-7634-698-5

Læring, undervisning og danning i lys av ny forskning

tom tiller

kr 359,- • 2003 • 271 s. • 978-82-7634-530-8

aksjonsforskning Førskolelærerutdanningen

martin Carlsen • unni wathne • gro blomgren

matematikk for førskolelærere Dette er en innføringsbok i matematikk for førskolelærere. Utgangspunktet for boken er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det at førskolelæreren undrer seg sammen med barna, at førskolelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer, er et viktig grunnlag for matematikklæring i barnehagen. I boken er det mange konkrete forslag til matematikkaktiviteter som er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Det er repetisjonsoppgaver, undringsoppgaver og eksempler fra eksamensoppgaver etter hvert kapittel.

I skole og utdanning

kaare skagen

kr 369,- • 2004 • 252 s. • 978-82-7634-538-4

pedagogikkens elendighet

torbjørn lund • tom tiller

Ukorrekte artikler på randen av litteratur

• eli moksnes Furu (red.)

kr 319,- • 2002 • 192 s. • 978-82-7634-487-5

action research A Nordic Perspective

Finn stenstad

kr 369,- • 2007 • 228 s. • 978-82-7634-718-0

spor i ord

rita tiller • tom tiller

Litteraturkunnskap for norsk 1 i lærerutdanningen

den andre dagen

kr 309,- • 2005 • 174 s. • 978-82-7634-624-4

Det nye læringsrommet kr 338,- • 2002 • 238 s. • 978-82-7634-429-5

aud berggraF sæbø • anna songe-møller

rune høigaard • petter mathisen

ibsen og holberg i skolen

veiledningsmetodikk En håndbok i praktisk veiledningsarbeid

et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer

kr 338,- • 2004 • 172 s. • 978-82-7634-441-7

kr 329,- • 2007 • 196 s. • 978-82-7634-774-6

odd valdermo • tor vidar eilertsen

levi geir eidhamar

en læringsbevisst skole

små mennesker – stort mangfold

kr 458,- • 2002 • 265 s. • 978-82-7634-469-1

Om religioner og livssyn i barnehagen kr 396,- • 2002 • 244 s. • 978-82-7634-424-0

kaare skagen

Boken har eget nettsted: www.hfdigital.no.

i veiledningens landskap

britt ingunn misund

Innføring i veiledning og rådgivning

miljøarbeid i skolen

kr 319,- • 2004 • 174 s. • 978-82-7634-510-0

Organisasjonenes betydning kr 259,- • 2005 • 138 s. • 978-82-7634-641-1

liv sundli

kr 429,- • 2011 • 978-82-7634-861-3

lærer i det senmoderne

mary brekke

Lære- og idébok for lærere og lærerstudenter

Å begripe teksten

kr 279,- • 2007 • 146 s. • 978-82-7634-719-7

kr 399,- • 2006 • 254 s. • 978-82-7634-675-6

Om grep og begrep i tekstanalyse

85


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 86

86

pedagogikk

knut steinar engelsen • geir winje

trygve bergem

kjell andersen

arbeid med digitale mapper i skolen

• torhild roland vetvik

ikke alt som teller kan telles

Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning

kr 238,- • 2005 • 102 s. • 978-82-7634-686-2

kr 309,- • 2005 • 190 s. • 978-82-7634-709-8

kr 301,- • 2003 • 170 s. • 978-82-7634-535-3

liv kari b. tønnessen

ragnar hatlem

astrid myhre • juliet munden

den nye småskolen

konsentrasjon – praktiske tips

twinkle twinkle

Bakgrunn og utforming

kr 207,- • 2002 • 109 s. • 978-82-7634-484-4

English 1–4.

kr 248,- • 2002 • 147 s. • 978-82-7634-449-3

2.EDITION ingvild handagard

kr 338,- • 2007 • 196 s. • 978-82-7634-749-4

geir haugsbakk • yngve troye

god i muntlig?

nordkvelle • yvonne Fritze

Fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap

kjell-Åge gotvassli

dialog og nærhet IKT og undervisning

kr 409,- • 2005 • 326 s. • 978-82-7634-682-4

Om personal og kompetanseutvikling i barnehagen

kr 319,- • 2003 • 216 s. • 978-82-7634-529-2

et kompetent barnehagepersonale

sigmund hjorthaug

2. UTGAVE

lars gunnar briseid

musikkhistorisk oversikt

kr 379,- • 2004 • 223 s. • 978-82-7634-523-0

tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid

2. utgave kr 248,- • 2002 • 123 s. • 978-82-7634-485-1

jon grythe • jorunn h. midtsundstad

Fra lov til praksis 2. utgave

beate børresen • bo malmhester

Foreldresamarbeid i barnehagen

kr 289,- • 2006 • 172 s. • 978-82-7634-668-8

la barna filosofere Den filosofiske samtale i skolen

Muligheter og begrensninger – idealer og realiteter

kr 418,- • 2003 • 269 s. • 978-82-7634-482-0

kr 314,- • 2002 • 205 s. • 978-82-7634-411-0

tonen og glaset

marie von der lippe • ole henrik

solveig m. bergstrøm • anne lise

Pedagogisk arbeid med eldre og verbal kreativitet

borChegrevink hansen

sandnes voll

ett fag – mange muligheter

mange voksne – felles barn

kr 353,- • 2003 • 209 s. • 978-82-7634-524-7

En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Samarbeid barnehage–skole –skolefritidsordning

inger karin røe ødegÅrd

kr 270,- • 2005 • 122 s. • 978-82-7634-654-1

kr 217,- • 2002 • 86 s. • 978-82-7634-306-9

læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap

else marie halvorsen

Å lære i dilemma og kaos

kunstfaglig og pedagogisk Fou

kr 299,- • 2003 • 160 s. • 978-82-7634-541-4

Nærhet – Distanse – Dokumentasjon

oddgeir synnes • ragna j. Ådlandsvik • odd sætre

kr 338,- • 2007 • 188 s. • 978-82-7634-753-1


# 70-87 orig_Layout 1 15.12.10 16.04 Side 87

87


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 88

1

2

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE 3 1 TROND STØLEN GUSTAVSEN Professor, Høgskolen i Buskerud 2 KRISTIN RAN CHOI HINNA Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen 4

5

3 REINERT ANDRE RINVOLD Førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark 4 MARTIN CARLSEN Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 5 UNNI WATHNE

6

Førsteamanuensis, Universitetet i Agder 6 GRO BLOMGREN Lektor, Brentemoen skole


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 89

realfag

NY BOK!

Carl aNgell • Berit BuNgum• elleN K. HeNriKseN • steiN DaNKert KOlstø • JONas PerssON

merete HaNNisDal • vivi riNgNes

Kjemi fagdidaktikk

• reiDuN reNstrøm

Peter vaN mariON • alex strømme (reD.)

Biologididaktikk

Kjemi i skolen

Fysikkdidaktikk

NY utgave

Fysikkdidaktikk er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og en håndbok for fysikklærere og fysikklærerstudenter. Boken behandler fysikk som vitenskapsfag og undervisningsfag. Den dekker viktige aspekter av fysikkens historie og egenart, og presenterer aktuelle perspektiver på læring og undervisning i fysikk. Videre gir den innblikk i karakteristiske trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boken gir også konkrete tips for undervisning i ulike emner i læreplanen og til bruk av eksperimenter. Tester og eksamen i fysikk behandles i bokens siste seksjon. Boken er skrevet for studenter i praktiskpedagogisk utdanning, masterstudenter i fysikkdidaktikk, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere. Den er ment som et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle i skole og samfunn. Forfatterne er fysikere og fysikkdidaktikere og har til sammen bred erfaring fra fagdidaktisk forskning, lærerutdanning og undervisning i videregående skole.

Kjemi fagdidaktikk – Kjemi i skolen er en revidert utgave av boken Kjemi i skolen – Undervisning og læring fra 2000. Den nye fagboken av 2006 er tilpasset Kunnskapsløftet og de nye læreplanene i LK06. Teksten belyser utfordringer som lærere har på grunn av kjemiens egenart, og gir anbefalinger for kjemiundervisningen i skolen. Elevers forutsetninger, faglige forståelse og læringsvansker har en sentral plass i boken. Teksten er utformet med støtte i forskning og egen undervisningserfaring. Denne fagboken bør inspirere til refleksjon om undervisning av og læring i kjemi. Den er beregnet på studenter som tar naturfag i allmennlærerutdanningen, på studenter i lektor- og adjunktprogrammet i realfag (LAP), på studenter i kjemi og naturfag på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og også på lærere som tar ettereller videreutdanning. Boken henvender seg dessuten til lærere som underviser i naturfag og kjemi i grunnskolen og den videregående skolen.

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-878-1

kr 399,- • 2006 • 224 s. • 978-82-7634-714-2

Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisningen i biologi, og til andre former for formidling av biologikunnskap. Bokens ulike kapitler gir leserne innsikt i den nyeste kunnskapen den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi, og gir brukerne av boken et grunnlag for refleksjon over egen undervisnings- eller formidlingspraksis. Bokens kapitler gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg, og gir konkrete tips som kan komme til nytte i undervisningen.

kr 399,- • 2008 • 224 s. • 978-82-7634-595-7

89


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 90

90

realfag

NY BOK!

HaralD BJørNestaD • ulF HeNNiNg

HaralD BJørNestaD • ulF HeNNiNg

KristiN raN CHOi HiNNa

OlssON • sveiN søYlaND

OlssON • sveiN søYlaND

• reiNert a. riNvOlD

• FraNK tOlCsiNer

• FraNK tOlCsiNer

• trOND støleN gustavseN (reD.)

matematikk for økonomi og samfunnsfag

matematikk før økonomi og samfunnsfag

QeD 1–7

8. utgave

Løsningsforslag

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1

8. utgave

Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men læreboken kan også benyttes på høgskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/ statistikk/metode tilsvarende 5–10 studiepoeng. Boken er lagt opp for studenter med liten matematisk bakgrunn. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Etter hvert som leseren blir fortrolig med matematisk tankegang, økes tempoet noe. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner», kan leses som et forkurs. Forfatterne har lagt mer vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse enn teorigjennomgang og bevisførsel. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag.

kr 649,- • 2010 • 536 s. • 978-82-7634-867-5

Denne løsningsboken gir detaljerte løsninger på mer enn halvparten av oppgavene til læreboken Matematikk for økonomi og samfunnsfag (ISBN 978-82-7634867-5), både oppgavene i teksten og de oppsummerende oppgavene i slutten av hvert kapittel. De øvrige oppgavene er det gitt fasitsvar på. Flere oppgaver er hentet fra eksamensoppgaver som er gitt ved høgskolene. Forfatterne har brukt IT-verktøy der det har vært naturlig, spesielt regnearket Excel. Regnearkene ligger fritt tilgjengelig på lærebokens hjemmeside, www.hfdigital.no. I tillegg inneholder hjemmesiden flere eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Bind I dekker pensum for de obligatoriske 30 stp i den nye Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7. Verket sikter mot å gi kommende lærere en god kompetanse i undervisningsfaget matematikk. Det inneholder faglige og didaktiske emner tilpasset de nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærerutdanningen.

kr 339,- • 2010 • 272 s. • 978-82-7634-868-2

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-888-0


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 91

realfag

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

KristiN raN CHOi HiNNa

KristiN raN CHOi HiNNa

KristiN raN CHOi HiNNa

• reiNert a. riNvOlD

• reiNert a. riNvOlD

• reiNert a. riNvOlD

• trOND støleN gustavseN (reD.)

• trOND støleN gustavseN (reD.)

• trOND støleN gustavseN (reD.)

QeD 1–7

QeD 5–10

QeD 5–10

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2

Bind 2 bygger på det første bindet og dekker den andre 30 studiepoengsenheten i den nye Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7. Det gir kommende lærere fordypning i undervisningsfaget matematikk og har et mer forskningsbasert preg enn bind 1. Bind 2 er også tilpasset de nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærerutdanningen.

Bind 1 dekker pensum for de første 30 studiepoeng av de 60 stp i den nye Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5–10. Verket sikter mot å gi kommende lærere en god kompetanse i undervisningsfaget matematikk. Det inneholder faglige og didaktiske emner tilpasset de nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærer ut dan ningen.

Bind 2 bygger på det første bindet og dekker de siste 30 studiepoeng av de 60 studiepoeng i den nye Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.–10. Det gir kommende lærere fordypning i undervisningsfaget matematikk og har et mer forskningsbasert preg enn bind 1. Bind 2 er også tilpasset de nasjonale retningslinjene for Grunnskolelærerutdanningen.

Pris ikke fastsatt • 2012 • 978-82-7634-889-7

Pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-890-3

Pris ikke fastsatt • 2012 • 978-82-7634-891-0

91


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 92

92

realfag

NY BOK!

tiDligere utgivelser

rOlF iNgeBrigtseN

analoge kretser og komponenter Innføring i elektronikk for ingeniører kr 507,- • 2001 • 404 s. • 978-82-7634-317-5 rOlF iNgeBrigtseN

analoge kretser og komponenter Oppgaver med løsningsforslag FørsKOlelærerutDaNNiNgeN

BJørN guNNar steeN

kr 207,- • 2001 • 126 s. • 978-82-7634-319-9

martiN CarlseN • uNNi WatHNe • grO BlOmgreN

Himmelsk kjemi

matematikk for førskolelærere

Innføring i generell og organisk kjemi

reiDuN reNstrøm

Fysikkens historie Fra naturfilosofi til kvanteteori kr 289,- • 2006 • 126 s • 978-82-7634-678-7 gerHarD sKagesteiN

systemutvikling Dette er en innføringsbok i matematikk for førskolelærere. Utgangspunktet for boken er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det at førskolelæreren undrer seg sammen med barna, at førskolelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer, er et viktig grunnlag for matematikklæring i barnehagen. I boken er det mange konkrete forslag til matematikkaktiviteter som er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Det er repetisjonsoppgaver, undringsoppgaver og eksempler fra eksamensoppgaver etter hvert kapittel. Boken har eget nettsted: www.hfdigital.no.

kr 429,- • 2011 • 978-82-7634-861-3

Himmelsk kjemi er en lærebok som gir en innføring i generell og organisk kjemi samt utvalgte biokjemiske emner. Boken dekker det som er vanlig i et innføringskurs i kjemi ved høgskoler og universiteter. Boken presenterer faget på en ny og spennende måte, der et møte mellom vit enskapsmannen Ernest Rutherford og St. Peter i himmelriket introduserer studenten for viktige temaer. Gjennom deres dialog treffer vi mange historiske personer som har stått for sentrale oppdagelser innen kjemien. Boken tar utgangspunkt i det enkle og er tilrettelagt slik at inngående forkunnskaper i kjemi ikke skal være nødvendig. Til hvert kapittel finnes oppgaver med fasit som gir studentene anledning til fortløpende å teste sine kunnskaper. Det er utarbeidet en nettressurs, www.hfdigital.no, som inneholder løsningsforslag til alle oppgaver i boken, forelesningspresentasjoner, innføringskurs i matematikk, forslag til laboratorieøvelser, m.m.

kr 669,- • 2006 • 672 s. • 978-82-7634-680-0

Fra kjernen og ut, fra skallet og inn 2.utgave kr 564,- • 2005 • 490 s. • 978-82-7634-671-8 reiDuN reNstrøm

Kraft og bevegelse Innføring i mekanikk kr 417,- • 1997 • 178 s. • 978-82-7634-088-4


#88-93 orig_Layout 1 15.12.10 16.05 Side 93

93


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 94

1

2

3

4

5

NOEN AV ÅRETS FORFATTERE 6 1 AUD TALLE Professor i sosialantropologi, Universitet i Oslo 2 JAN ERIK KARLSEN Professor i Endringsledelse og industriell økonomi, Universitetet i Stavanger 3 RAGNHILD SILKOSET Førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI 4 VIBEKE BÅRNES Universitetsbibliotekar, Universitetet i Tromsø 5 MARIANN CESILIE LØKSE Universitetsbibliotekar, Universitet i Tromsø 6 HÅKON LORENTZEN Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 95

samfunnsvitenskap

NY BOK!

NY BOK!

NY BOK!

sOsialaNtrOpOlOgi

iNterNasjONale fOrHOld

sOsialaNtrOpOlOgi

aud talle

HaNNe eggeN røislieN

HåKON lOreNtzeN • liNe dugstad

Kulturens makt

Meningsmangfold og ideologi i israel

den norske dugnaden

Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu

Kulturens makt gir en edruelig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiseres. Boken kaster i tillegg et kritisk lys over medienes omgang med tall og fakta og stiller spørsmål ved ulike politiske initiativer knyttet til kvinnelig omskjæring. Ikke minst viser forfatteren hvor viktig det er å lytte til de berørte kvinnenes egne historier dersom kampen mot omskjæring skal lykkes, i Norge så vel som i resten av verden. Kulturens makt er basert på Aud Talles forskning på omskjæring i Øst-Afrika, hennes studier av somaliske eksilmiljøer i Norge og Storbritannia – og mange års erfaring fra undervisning, foredragsvirksomhet og samfunnsdebatt. Boken henvender seg til studenter og forskere, helsepersonell, sosialarbeidere og andre som ønsker mer kunnskap om de ulike sidene ved kvinnelig omskjæring.

kr 300,- • 2010 • 174 s. • 978-82-7634-801-9

Hvordan tenker egentlige israelere om seg selv og den regionen de befinner seg i? Hvilke etniske skillelinjer preger samfunnet? Hvilke religiøse grupper er toneangivende i samfunnsdebatten? Meningsmangfold og ideologi i Israel tar for seg de ulike tankemønstre og holdninger som finnes i det israelske samfunnet. Forfatteren er særlig opptatt av hvilke kulturtrekk som samler og splitter den israelske befolkningen. Samtidig viser boken hvilke ideologiske spenninger som bidrar til å forme israelsk politikk, både nasjonalt og regionalt. Boken fyller et stort tomrom i en ellers rikholdig litteratur om Midtøsten, og vil være uomgjengelig for alle som studerer eller er opptatt av Israel spesielt, og denne urolige regionen generelt.

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-828-6

Dugnaden i det moderne gir en samlet beskrivelse av det norske dugnadsfenomenet og viser både bredden og mangfoldet i denne på mange måter særnorske tradisjonen. Såvel borettslag og idrettsforeninger som frivillige organisasjoner benytter seg av dugnadsarbeid, men vi finner også at dugnad benyttes i kommersielle og offentlig styrte aktiviteter. I tillegg til å vise eksempler på arbeidsformer og produkter dugnaden frambringer, går boken nærmere inn på bakenforliggende beveggrunner til at folk velger dugnaden som arbeidsform, selv om den ikke alltid utgjør raskeste vei til målet. Forfatteren stiller også spørsmål om dugnaden som fenomen vil overleve i et samfunn som blir stadig mer individualistisk og ekspertstyrt. Boken henvender seg til studenter og forskere innenfor sosiologi/frivillig arbeid og ansatte i frivillige organisasjoner.

pris ikke fastsatt • 2011

95


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 96

96

samfunnsvitenskap

NY BOK!

NY BOK!

MetOdeBøKer

MetOdeBøKer

MetOdeBøKer

MariaNNe sætre

viBeKe BårNes • MariaNN løKse

ragNHild silKOset • ulf HeNNiNg

analyser av kriminalitet

informasjonskompetanse

En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser

Håndbok i kildebruk og referanseteknikker

Boken søker å være et bidrag til det kunnskapsstyrte politiet og ønsker å bidra i kvalifiseringen av morgendagens politianalytikere, enten de rekrutteres fra politiet eller kriminologien, fra andre samfunnsfag eller fra kontrollinstanser. Den tilfører den politifaglige kompetansen innsikt i forskningsmetodikk, mens samfunnsvitere får en innføring i politiets spesielle dataressurser og kunnskapsbehov. Men boken er også skrevet for politi- og kriminologistudenter, ansatte i justissektoren, journalister og studenter i samfunns- og sosialfag samt lokale og sentrale politikere. Sikker kunnskap om kriminalitet er komplisert å utvikle. Mange analyser er basert på såkalte ekspertintervjuer, men når det gjelder kriminalitet, er ingen informert aktør nøytral. I såkalte strategiske analyser utvikler politiet sin egen forskningsbaserte kunnskap om kriminalitet.

kr 289,- • 2007 • 194 s. • 978-82-7634-746-3

En praktisk orientert veiviser til informasjonsinnhenting, kildekritikk og riktig referansebruk for studenter ved universiteter og høyskoler. Forfatterne gjennomgår blant annet følgende temaer: Hvordan finner man fram til den informasjonen man er på jakt etter? Hvordan skal kilder tolkes? Hvordan bruker man Internett til å finne kilder? Hvordan skal man unngå ulovlig kopiering og juks? Hvordan siterer og parafraserer man korrekt? Hvordan setter man opp korrekte litteraturlister? Hvilke nettkilder er best? Hvordan organiserer man oppgaveskrivingen på en oversiktlig måte?

pris ikke fastsatt • 2011 • 978-82-7634-903-0

OlssON • geir gripsrud

Metode og dataanalyse Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP 2. utgave

Metode og dataanalyse gir en bred innføring i de ulike metodiske problemstillingene ledere i bedrifter må ta stilling til. Boken gjennomgår grunnleggende vitenskapsteori, presenterer undersøkelsesopplegg for datainnsamling og viser hvordan man skal analysere innsamlet data ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder. Metode og dataanalyse er skrevet spesielt for studenter på økonomisk-administrative fag og markedsføringsstudier og er den første metodeboken på markedet som benytter analyseverktøyet JMP. Boken er en oppdatert og utvidet utgave av Metode og dataanalyse – med fokus på beslutninger fra 2004.

kr 520,- • 2010 • 368 s. • 978-82-7634-864-4


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 97

samfunnsvitenskap

NY BOK!

NY BOK!

MetOdeBøKer

MetOdeBøKer

MetOdeBøKer

geir gripsrud • ragNHild silKOset

ragNHild silKOset

dag iNgvar jacOBseN

Metode og dataanalyse. Oppgavesamling

enkel brukermanual for jMp

Hvordan gjennomføre undersøkelser?

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP 2. utgave

Oppgavesamlingen er skrevet til hovedboken Metode og dataanalyse. Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP (2010) og består av flervalgsoppgaver og «minicase» hentet fra aktuelle nyheter. Oppgavene tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedrifter står overfor innen ledelse, revisjon, finans, økonomi, markedsføring, IT og strategi. Boken gir en grundig og praktisk rettet repetisjon av stoffet i hovedboken og reflekterer både de enkle og de mer ambisiøse læringsmålene i metodepensum. I likhet med hovedboken er oppgavesamlingen særlig rettet mot studenter innen bedriftsøkonomi, administrasjon og markedsføring og benytter det nye analyseverktøyet JMP. Boken er en oppdatert og utvidet utgave av Metode og dataanalyse – med fokus på beslutninger i bedrifter. Oppgavesamling fra 2006.

kr 320,- • 2010 • 256 s. • 978-82-7634-865-1

Stadig flere norske universiteter og høyskoler velger nå å benytte analyseverktøyet JMP i sine kurs innen statistikk, dataanalyse og metode. Enkel brukermanual for JMP gir en lettfattelig og pedagogisk innføring i bruk av programvaren ved hjelp av en gjennomgangscase. Manualen viser blant annet hvordan man kommer i gang med JMP, foretar enkle statistiske analyser i form av deskriptiv statistikk, t-tester, variansanalyse og reliabilitet, og hvordan man gjennomfører korrelasjonsanalyse og kovarians, faktoranalyse og clusteranalyse. Boken viser i tillegg hvordan man foretar lineær og ikke-lineær regresjonsanalyse, analyserer eksperimenter, og hvordan man benytter JMP i markedssegmentering. Brukermanualen henvender seg primært til studenter på universiteter og høyskoler, men vil være av interesse for alle som arbeider med statistikk og dataanalyse.

kr 198,- • 2010 • 74 s. • 978-82-7634-866-8

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode 2. utgave

Boken er siden utgivelsen av førsteutgaven i 2000 blitt en av de mest brukte innføringsbøker i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Andre utgave er en grundig revidering av denne populære boken. Den grunnleggende strukturen, det pedagogiske grepet og den bakenforliggende filosofien fra første utgave er intakt, men leseren vil finne oppdateringer på forskningsetikk, casestudier og bruk av Internett. Videre er kvalitativ analyse utvidet med narrativ analyse og kvantitativ analyse utvidet med en innføring i multivariat analyse. I tillegg er det foretatt flere mindre justeringer og oppdateringer gjennom hele boken. Datafiler med øvingsoppgaver kan lastes ned fra Høyskoleforlagets hjemmeside: www.hfdigital.no

kr 509,- • 2005 • 404 s. • 978-82-7634-663-3

97


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 98


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 99

samfunnsvitenskap

NY BOK!

OrgaNisasjON Og ledelse

OrgaNisasjON Og ledelse

OrgaNisasjON Og ledelse

pål elliNgseN

jaN eriK KarlseN

per-aNders HavNes

service kan ikke vedtas

systematisk HMs-arbeid

veien videre

En av de store trendene i moderniseringen av offentlig sektor i de senere årene er å etablere førstelinjer som tar seg av hovedkontakten med publikum. Dette skal gjøre veien til offentlige tjenester kortere for brukerne og publikumskontakten mer effektiv for forvaltningen. Denne boken er skrevet for de som jobber i førstelinjetjenesten, både i offentlig og privat sektor, og for studenter på studier som rekrutterer personell til slike stillinger. Boken gir retningslinjer for arbeidet i førstelinjen, og blant viktige temaer som belyses, er: • sentrale begreper innen servicefaget • kompetansebehov i førstelinjetjenesten • utfordringene ved å ivareta både lover og regler, og samtidig være brukerorientert • forutsetninger for god brukermedvirkning Profesjonaliteten i førstelinjetjenesten er ofte viktig for brukernes opplevelse av tjenestetilbudet. Målet med boken er å øke forståelsen for dette viktige arbeidet.

Ledelse for organisatorisk bærekraft

Strategisk utvikling av små bedrifter

Systematisk HMS-arbeid gir en prinsipiell og praktisk innføring for studenter og ansatte i bedrifter som ønsker å lære HMSledelse. Forfatteren presenterer ulike perspektiver på forskjellige HMS-utford ringer, diskuterer modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen på arbeidsplassen og viser hvordan man kan iverksette effektive HMS-tiltak. Boken retter seg særlig mot studenter ved universiteter og høyskoler, ansatte i personaladministrasjon og ledelse, rådgivere og tillitsvalgte innen offentlig og privat sektor. Jan Erik Karlsen er utdannet innen økonomi, teknologiledelse og sosiologi. Han er i dag professor i Endringsledelse og industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Denne boken er skrevet for bedriftseiere, bedriftsledere og for studenter innen entreprenørskap. I en bedrift er det mange strategiske valg som må foretas, både på kort og lang sikt. I Norge er det flest småbedrifter, og boken skal gi faglig grunnlag og motivere til å arbeide med bedriftens strategi. Utfordringen som bedriftsleder og eier eller medeier er å utvikle bedriften til å bli en sunn og levedyktig virksomhet i samsvar med målene for bedriften. Det er krevende å holde en stabil kurs og samtidig ta hensyn til skiftende betingelser. Ressurser og kunnskaper skal utvikles slik at bedriftene er godt rustet til å arbeide og utnytte mulighetene i de markeder de har valgt seg ut. For å gjøre dette må det legges til rette for samarbeid med mange, både innenfor og utenfor bedriften. Boken er preget av at forfatteren selv har vært bedriftsleder. Den er personlig formet og henvender seg direkte til deg som enten er eller planlegger å bli bedriftsleder.

kr 329,- • 2010 • 978-82-7634-851-4

kr 259,- • 2009 • 149 s. • 978-82-7634-619-0

kr 239,- • 2009 • 149 s. • 978-82-7634-846-0

99


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 100

100

samfunnsvitenskap

NY BOK!

OrgaNisasjON Og ledelse

catO Wadel

en lærende organisasjon Et mellommenneskelig perspektiv

saMfuNNsgeOgrafi

arild aurvåg farsuNd • eiNar leKNes (red.)

Norske byregioner

sOsiOlOgi

catO Wadel • carl catO Wadel

den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Utviklingstrekk og styringsutfordringer Den lærende organisasjon er en organisasjon der mulighetene for læring og utvikling er gode, og hvor disse mulighetene utnyttes. Alle typer organisasjoner er lærende, men noen er det i større grad enn andre. Denne boken omhandler de mellommenneskelige forhold som kan gjøre en organisasjon mer lærende. Den lærende organisasjon blir beskrevet og analysert ved hjelp av en serie begreper som: • læringskultur • læringsmessig organisering • læringsforhold • læring i nettverk og team • ledelse i lærende organisasjoner • lærende omgivelser Boken henvender seg til studenter på høgskoler og universiteter innen organisasjons- og ledelsesstudier og til alle som har behov for å utvikle egen organisasjon til å bli mer lærende.

kr 238,- • 2008 • 126 s. • 978-82-7634-578-0

Norske byregioner – utviklingstrekk og styringsutfordringer beskriver framveksten av nye politiske samarbeidsformer i byregionene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Boken retter et særlig fokus på oppkomsten av såkalte «styringsnettverk» knyttet til byplanlegging, infrastruktur og næringsutvikling. Forfatterne presenterer strukturelle forhold av betydning for nettverksstyring i de enkelte byene, og analyserer hvilke forutsetninger og insentiver som ligger til grunn for de nye samarbeidsformene som er etablert. Boken ser også nærmere på utviklingen av styringsnettverk over tid, med et særlig blikk på hvordan disse kan formaliseres og framstå som nye og mer hensiktsmessige styringsinstitusjoner i norske byregioner.

kr 329,- • 2010 •192 s. • 978-82-7634-870-5

Denne boken tar utgangspunkt i at den delen av virkeligheten som vi kaller sam funn og kultur, har vi mennesker selv konstruert. Samfunnsvitenskapens forsøk på å forklare denne virkeligheten kan vi kalle den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten. Boken søker relasjonelle forklaringer på menneskelig atferd og synliggjør det relasjonelle perspektivets muligheter når det gjelder forståelsen av menneskelig handling og samhandling. Det gjøres ved å sette relasjonelle forklaringer opp mot andre forklaringstyper, presentere relasjonelle begreper og utvikle en relasjonell og prosessuell forståelse av sentrale samfunnsforhold. Bokens hovedmålgruppe er studenter i høgskole- eller universitetsutdanning innen samfunnsfag eller profesjonsutdanninger der en opplæring i samfunnsvitenskaplig tenkning står sentralt. Bokens vektlegging av relasjonell tenkning gjør den spesielt relevant for studenter som tar en utdanning der de skal arbeide direkte med mennesker.

kr 238,- • 2007 • 160 s. • 978-82-7634-764-7


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 101

samfunnsvitenskap

iNterNasjONale fOrHOld

HaNs cHr. garMaNN jOHNseN • terje

HaNs cHr. garMaNN jOHNseN • aNNe

Merete lie • ragNHild luNd

dragsetH • OddBjørN jOHaNNesseN

HalvOrseN • pål repstad (red.)

• gard HOpsdal HaNseN

• HaNs Kjetil lYsgård (red.)

Making it in china

Kritikkens forgreninger Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap

Making it in China addresses the rapid influx of foreign-owned enterprises in China, focusing on the experiences of Norwegian companies, as perceived by both Chinese and Norwegian scholars and commentators. The aim of the book is to enhance the readers understanding of the complexities, challenges and achievements of making it in China. Chinese and Norwegian scholars alike argue that there is a need to go beyond the much communicated stereotypes about each other, and rather try to understand the deep-rooted contrasts and complexities embedded in the Chinese culture. The book provides fresh insights into variable dynamics and forces at play in this regard, and will be of interest to students, to industrialists and to people with a general interest in China and foreign industrialisation.

kr 389,- • 2008 • 258 s. • 978-82-7634-579-7

å forske blant sine egne Universitet og region – nærhet og uavhengighet

Samfunnskritikk er en naturlig del av vår hverdag, men har den noen grenser? Er all kritikk like legitim, og er vi så åpne for kritikk som vi gjerne vil tro? Dette er store og viktige temaer som i dag drøftes mer enn på lenge. Denne boken prøver å sette debatten om samfunnskritikk i perspektiv. Linjene trekkes blant annet tilbake til studentopprøret i 1968. De overordnede spørsmålene vi stiller, er: Hvilken rolle spiller litteratur og samfunnsforskning i dagens samfunnsdebatt, hvordan bidrar de til kritisk diskusjon, og hva er vilkårene for samfunnskritisk debatt i dagens samfunn? 15 forfattere, litteraturvitere og samfunnsvitere bidrar med sine synspunkter og innspill.

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner utfordres i økende grad til å være engasjerte i og nyttige for sin region og sitt nære miljø. For å være nyttige må forskerne kunne adressere problemstillinger i nærmiljøet. Men hva slags utfordringer støter man på når forskerne skal forske blant sine egne? Denne boken presenterer et vidt spekter av case og historier fra forskere på Agder som har erfaring med å forske blant sine egne. Den trekker opp fordeler og utfordringer ved slik forskning og diskuterer også mer prinsipielle sider ved det at universiteter skal bli mer nyttige for sine egne regioner. Boken er egnet til refleksjon og debatt. Det er de ulike forskernes stemmer som først og fremst kommer fram. Boken har forord av forskningsminister Tora Aasland.

kr 335,- • 2008 • 250 s. • 978-82-7634-591-9

kr 439,- • 2009 • 319 s. • 978-82-7634-815-6

101


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 102

102

samfunnsvitenskap

tidligere utgivelser

fagdeBatt

iNterNasjONale fOrHOld

OrgaNisasjON Og ledelse

NOralv veggelaNd

geir HøNNelaNd

HaNs cHristiaN garMaNN jOHNseN

the competitive society

Barentsbrytninger

fra forvaltning til dialog

How Democratic and Effective? Essays on European Experiences

Norsk nordområdepolitikk etter den kalde krigen

kr 438,- • 2005 • 284 s. • 978-82-7634-692-3

kr 250,- • 2004 • 342 s. • 978-82-7634-645-9

kr 338,- • 2005 • 190 s. • 978-82-7634-649-7

OrgaNisasjON Og ledelse liNda saNgOlt

iNterNasjONale fOrHOld

iNterNasjONale fOrHOld

geir HøNNelaNd • aNNe KristiN

tOralf tveiteN

prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse

jørgeNseN

fredsguide for ungdom

kr 289,- • 2006 • 130 s.• 978-82-7634-684-8

vårt bilde av russerne

En verden av muligheter

25 debattinnlegg om samarbeidet i nord

kr 419,- • 2007 • 336 s. • 978-82-7634-722-7

kr 226,- • 2002 • 116 • 978-82-7634-435-6

OrgaNisasjON Og ledelse jaN iNge jeNsseN • lars KOlvereid •

MetOdeBøKer

• truls eriKsON

iNterNasjONale fOrHOld

cHrister tHraNe

perspektiver på entreprenørskap

ragNHild luNd

regresjonsanalyse i praksis

kr 419,- • 2006 • 310 s. • 978-82-7634-673-2

• N. sHaNMuga ratNaM

kr 259,- • 2003 • 150 s. • 978-82-7634-526-1

• Kristi aNNe støleN

sOsiOlOgi

in the Maze of displacement

OrgaNisasjON Og ledelse

Kirsti MatHieseN HjeMdaHl

Conflict, Migration and Change

petter gOttscHalK

tur–retur temapark

kr 359,- • 2003 • 229 s. • 978-82-7634-540-7

sourcing av it-tjenester

Oppdragelse, opplevelse, kommers kr 353,- • 2003 • 251 s. • 978-82-7634-532-2

iNterNasjONale fOrHOld

Lokalisering, organisering og styring av IT-funksjoner

steN BergluNd • Kjetil duvOld

kr 418,- • 2005 • 233 s. • 978-82-7634-670-1

Baltic democracy at the crossroads An elite perspective kr 406,- • 2003 • 284 s. • 978-82-7634-521-6 iNterNasjONale fOrHOld BeNte puNtervOld Bø

søkelys på den norske innvandringspolitikken Etiske og rettslige dilemmaer kr 312,- • 2004 • 175 s. • 978-82-7634-475-2


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 103


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 104

104

juridiske fag

tidligere utgivelser

gudruN HOlgerseN

Barnerett

ulf ertzaas

Birgitte laNgset stOrviK

arbeidsrettslig håndbok

straffegjennomføring

Privat sektor. LO–NHO-området

Etter lov av 18. mai 2001 nr. 21

kr 529,- • 2004 • 442 s. • 978-82-7634-314-4

kr 375,- • 2003 • 336 s. • 978-82-7634-511-7

tHOr-eriK jOHaNseN

Birgitte laNgset stOrviK

inngåelse og avslutning av arbeidsforhold

straffegjennomføring og straffutmåling

4. utgave

• Rettsavgjørelser • Uttalelser fra Sivilombudsmannen • Kommentarer

Kr 669,- • 2006 • 586 s. • 978-82-7634-737-1

kr 338,- • 2007 • 170 s. • 978-82-7634-758-6 Ole dag riKe • KiM rOBert daNielseN • trYgve BjerKås

Forfatteren tar utgangspunkt i de ulike fasene i et barns liv, fra det blir unnfanget til det nærmer seg voksen alder, og redegjør for sentrale rettslige spørsmål som naturlig reiser seg i de ulike livsfasene: vernet om det ufødte liv, farskap, statsborgerskap og navnefastsettelse for den nyfødte; barnehagebarnets rettslige posisjon; grunnskolebarnets rettigheter i forhold til skole og opplæring, og barns posisjon når det deltar i arbeidslivet. Bokens siste del tar for seg aktuelle spørsmål uavhengig av barnets livsfase, og forholdet mellom barn og foreldre står sentralt her. Videre behandles en rekke spørsmål om barnets kompetanse til å bestemme over eget liv og opptre på egen hånd både i personlige forhold og i økonomiske og rettslige sammenhenger. Gudrun Holgersen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

rettslige problemstillinger med løsningsforslag i Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett kr 279,- • 2005 • 158 s. • 978-82-7634-666-4 BeNte OHNstad • aNNe Kjersti BefriNg • ulf ertzaas

jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kr 492,- • 2004 • 394 • 978-82-7634-308-3 BeNte OHNstad • ulf ertzaas • aNNe Kjersti BefriNg

jus for jordmødre og sykepleiere kr 589,- • 2003 • 448 s. • 978-82-7634-309-0 Nils j. grYtteN • BeNte OHNstad • ulf ertzaas • aNNe Kjersti BefriNg

jus for leger kr 718,- • 2002 • 558 s. • 978-82-7634-310-6 eriK råd HerlOfseN • Ole dag riKe

panterett for praktikere 2. utgave kr 339,- • 2006 • 154 s. • 978-82-7634-731-9

kr 489,- • 2008 • 376 s. • 978-82-7634-332-8


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 105


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 106

106

tittelregister

tittelregister A Action Research 85 Adopsjonsboken 22 Afrikanske utfordringer 27 Aksjonsforskning 85 Aksjonslæring – forskende partnerskap i skolen 85 Analoge kretser og komponenter 92 Analyser av kriminalitet 96 Angst i eksistensfilosofisk belysning 38 Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-årsjubileum 60 Arbeid med digitale mapper i skolen 86 Arbeidsmiljøboka 66 Arbeidsrettslig håndbok 104 Av utenlandsk opprinnelse 68 B Baltic Democracy at the Crossroads 102 Bare et bilde 67 Barentsbrytninger 102 Barn i bildet 67 Barn i mediene 67 Barn med atferdsvansker 22 Barn og unge med Asperger syndrom i skolen 76 Barn og unges læringsmiljø, bind 1 74 Barn og unges læringsmiljø, bind 2 74 Barn og unges læringsmiljø, bind 3 74 Barn og unges læringsmiljø, bind 4 74 Barn på venting 22 Barnerett 104 Barns fysiske utvikling 44 Bedre planlegging i helsesektoren 22 Bildene av fortiden 37 Biologididaktikk 89 Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen 79 Brev fra en dikter 38 D De satte det på trykk 68 De tre presseideologier 62 Dekke verden! 57 Den Andre 80 Den andre dagen 85 Den forståelige nyhet 68

Den litterære kroppen 38 Den norske dugnaden 95 Den nye småskolen 86 Den ortodokse kirke 36 Den profesjonelle trafikklærer 81 Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten 100 Den varme kunnskapen 22 Depresjon og angst 22 Det finnes mørke rom i alle hus 68 Det motstandsdyktige «mobbeviruset» 78 Det var en mørk og stormfull dag 68 Dialektar i Noreg 38 Dialog og nærhet 86 Digital sporhund 58 Digitale diskurser 50 Diskursanalyse i praksis 30 Dokumentasjon i sykepleien 12 Dødehavsrullene 34 Dømt til frihet 29 E Egenledelse i lek og læring 82 Elevmangfold i skolen 1.–7. 73 Elevmangfold i skolen 5.–10. 73 En avis er ment å skulle leses 68 En innføring i ADL 12 En lærende organisasjon 100 En læringsbevisst skole 85 En plass på pallen 40 Enkel brukermanual for JMP 97 Er du halt, kan du ride 16 Et hjem for oss – et hjem for deg? 67 Et kompetent barnehagepersonale 86 Et kritisk blikk på sportsjournalistikk 62 Et velferdsmarked i vekst 22 Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten 22 Ett fag – mange muligheter 86 F Fagdidaktikk i mat og helse 80 Fagetikk i psykologisk arbeid 22 Fakta i forandring 67 Fiksjon som fakta 67 Filosofia 37 Fingre som klør 68 Fjernsyn i digitale omgivelser 65 Folkehelsearbeid 21 For djevelen er alt mulig 37

Forbrukarjournalistikk 65 Foreldresamarbeid i barnehagen 86 Forhandlingsboka 66 Forståelse, beskrivelse og forklaring 11 Fortellende journalistikk i Norden 68 Fortellingene om Rama og Sita 38 Fra forvaltning til dialog 102 Fra kaos til kreativitet 79 Fra tabu til tema 67 Fredsguide for ungdom 102 Friluftsliv, kultur og samfunn 43 Friluftslivsveiledning vinterstid 43 Fysikkdidaktikk 89 Fysikkens historie 92 Fysisk aktivitet og fysisk trening for eldre 21 G Geografididaktikk for klasserommet 81 Globale utfordringer 27 God i muntlig? 86 Gode reklamefilmer? 67 Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer 20 Grunnleggende behov 22 Gruppedynamikk i idrett 40 Gråte min sang 38 H Hederlig menneske, god journalist 68 Hekser og healere 37 Helhetlig hjerterehabilitering 15 Hellige skrifter i verdensreligionene 34 Helsefagskolen 19 Helse–Frelse 16 Himmelsk kjemi 92 Hurra for deg, Margrethe Munthe 25 Hvitt stakitt og fiberoptikk 37 Hvor kommer idéhistorien fra? 37 Hvordan er idrett mulig? 44 Hvordan gjennomføre undersøkelser? 97 Hvordan utforsker man medieerfaringer? 50 Hør og se 68 Høytidsmarkering i barnehagen 84 Håndbok i informasjonsberedskap 48 I I andres brød 50 I journalistikkens grenseland 67


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 107

tittelregister

I veiledningens landskap 85 Ibsen og Holberg i skolen 85 Idéutvikling i mediehuset 55 Ikke alt som teller kan telles 86 «Ikke for å herske» 38 In The Maze of Displacement 102 Informasjonskompetanse 96 Inn i barnelitteraturen 31 Innføring i kroppsøvingsdidaktikk 41 Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning 86 Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold 104 Innsyn 58 Instruktøren 42 J Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden 38 Jeg er meg! Min meg 83 Journalistikk i en digital hverdag 64 Journalistikk i krise? 67 Journalistikkens samfunnsoppdrag 61 Journalistikkens vekst – og fall? 62 Jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 104 Jus for jordmødre og sykepleiere 104 Jus for leger 104 K Kano på vann og vassdrag 43 Kildeboka 2004 67 Kirkelig motstand 38 Kjemi fagdidaktikk 89 Kjønn og journalistikk i mediene 67 Klinisk undersøkelse av nakke-skulder 17 Klinisk undersøkelse av ryggen 17 Kommentaren 59 Kommuneøkonomi for journalister 58 Kommunikasjon og konflikthåndtering 50 Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid 22 Komplementær og alternativ medisin 11 Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten 28 Konflikter – bare til besvær? 83 Kongereporter – journalist i eventyrland? 67 Konsentrasjon – praktiske tips 86 Kraft og bevegelse 92

Kreativ under press 65 Krimjournalisten 68 Kristen tro og livstolkning 38 Kristen tro og tradisjon i barnehagen 84 Kristendommen I 36 Kristendommen II 36 Kritikkens forgreninger 101 Kulturens makt 95 Kulturvitenskap i felt 37 Kunstfaglig og pedagogisk FoU 86 Kvalitet i samspill 22 L La barna filosofere 86 Latinamerikanske utfordringer 26 Legers profesjonsetikk 15 Likeverd i praksis 22 Litteraturhistoriske tekstpraksiser 32 Lokaljournalistikk 54 Losing i mediehuset 59 Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap 86 Lærer i det senmoderne 85 Lærerarbeid for elevenes læring 1.–7. 72 Lærerarbeid for elevens læring 5.–10. 72 Læreren med forskerblikk 78 Lærerens rolle i skolen som organisasjon 73 Lærerutdannelsen i Norden 85 Læringsplakaten 76 M Making it in China 101 Mange voksne – felles barn 86 Marasim 14 Mat og medisin 12 Matematikk for førskolelærere 85 Matematikk for økonomi og samfunnsfag 90 Matematikk før økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag 90 Matforgiftning 19 Media og krisehåndtering 50 Mediemangfold 67 Medienes privilegier 61 Mektig og aktverdig 67 Mellom nostalgi og avantgarde 22 Meningsmangfold og ideologi i Israel 95 Menneskets dimensjoner 11 Metaforenes tyranni 38

Metode og dataanalyse 96 Metode og dataanalyse. Oppgavesamling 97 Miljøarbeid i skolen 85 Miljøjournalistikk 55 Mistenkelige utlendinger 50 Moderne teologi 34 Musikkhistorisk oversikt 86 N Nesten som deg selv 84 Nettbasert undervisning 79 Nettjournalisten 68 Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring 85 Norsk talemål 38 Norske byregioner 100 Norwegian Grammar 38 Nye fjernsynserfaringer 47 Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk 40 Nyhetenes psykologi 68 Nyhetsproduksjon, kjønn og makt 67 Næringsmiddeltoksikologi 17 Nødvendige nyheter 64 Nå er det min tur 83 Når alle blir fotografer 67 Når helse blir en vare 16 Når krisen rammer barn og unge 13 Når plager blir sykdom 15 O Offentlighet i rettspleien 67 Om mat og ernæring 80 Om mat og ernæring 80 Ord og ordbøker 32 P Palestina på Jesu tid 38 Panterett for praktikere 104 Pedagogikkens elendighet 85 Perspektiver på entreprenørskap 102 Politiske systemer i Antikkens verden 25 Populær vitenskap 47 Prekenbeskrivelse 35 Presseetikk 67 Presseetisk front 68 Pressejuss for journalister 54 Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse 102

107


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 108

108

tittelregister

Privatlivets ufred 64 Profesjonsetikk i skolen 74 Psykofarmaka 20 På helsa løs 68 På sporet av de fire store 44 Q QED 1–7, bind 1 90 QED 1–7, bind 2 91 QED 5–10, bind 1 91 QED 5–10, bind 2 91 R Redaktørhåndboken 66 Redigering for web 68 Regionen 28 Regresjonsanalyse i praksis 102 Reisejournalistikk 59 Religion – mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt 35 Religioner og livssyn 38 Religions- og livsynsdidaktikk 81 Rett på sak! 57 Rettslige problemstillinger med løsningsforslag 104 Riktig medisin i riktig dose 22 Rocka, hipt og snacksy 38 Røde tråder i praktiske studier 13 Rødt lys for biljournalistikk 68 S Samfunnskunnskap for journalister 68 Samhandling i helsefaglig arbeid 13 Samklang 22 Samtaler med barn 14 Scenepresentasjon 32 Se! 57 Selvets gåte 30 Service kan ikke vedtas 99 Si det til noen 78 Sikhismen 38 Skrift/bilde/lyd 31 Skånsomme skilsmisser – med barnet i fokus 22 Små mennesker – stort mangfold 85 Soria Moria – neste? 76 Sourcing av IT-tjenester 102 Spesialpedagogikk og etikk 74 Spill og lær ballspill 41 Spor i ord 85

Sport och medier 63 Stedets sjanger 60 Stemmer det? 68 Storyland 63 Straffe!!! 68 Straffegjennomføring 104 Straffegjennomføring og straffutmåling 104 Strebing mot pasientens beste 22 Styrketrening 41 Systematisk HMS-arbeid 99 Systemutvikling 92 Søkelys 14 Søkelys på den norske innvandringspolitikken 102 Sørlandsk kultur 28 T Tabloid 67 Tall kan temmes! 68 Tausheten og øyeblikket 29 Teknologi og god omsorg 21 Tekster og lesere i praksis 31 Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster 30 The Competitive Society 102 The English Language 38 Ti tanker om skolen 77 Til Kjølen skilte oss ad 67 Tilknytning og barns utvikling 22 Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid 86 Tilstedeværende voksne – medvirkende barn 82 To kulturer 25 Tolkning av kristen tro 35 Tonen og glaset 86 Trenger vi aviser når vi har Facebook? 60 Tur–retur temapark 102 TV-journalistikkens ABC 68 Twinkle Twinkle 86 U Undersøkende journalistikk 54 Uten livmor – livet etter operasjon 22 Utholdenhetstrening 42 V Vaktbikkjefjernsynet 61 Veien til jegerprøven 42

Veien videre 99 Veier tilbake 47 Veiledning for førskolelærere 82 Veiledningsmetodikk 85 Verdsettende ledelse 71 VG, Saddam og vi 63 Vitenskap og språk 37 VJ for dummies 55 Vondt og vakkert 48 Vurdering for læring 77 Vurdering for læring i fag 77 Våre evnerike barn 71 Vårt bilde av russerne 102 W Webkommunikasjon 68 Women Entrepreneurs 50 Ø Øst- og sentraleuropeiske utfordringer 27 Øvelse gjør mester 48 Å Å begripe teksten 85 Å forske blant sine egne 101 Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer 20 Å lese fortiden 29 Å utvikle en lærende skole 71


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 109

forfatterregister

fOrfatterregister A Aagre, Willy 25 Aamodt-Hansen, Ida 67 Aamotsbakken, Bente 30 Aas, Kristian Skjellum 55 Aasland, Margrethe Wiede 78, 83 Alfsen, Marianne 59 Allern, Sigurd 61 Andersen, Kjell 86 Andersen, Oddgeir 42 Andersen, Ulf André 67 Angell, Carl 89 Arntzen, Svein 37 Aune, Tore 16 Austad, Torleiv 35, 38 B Backe-Hansen, Elisabeth 22 Bastiansen, Henrik G. 61 Baugstø, Per H. 68 Bech-Karlsen, Jo 59 Befring, Anne Kjersti 104 Bengtsson, Jan 20 Bere, Elling 80 Bergem, Trygve 76, 86 Berglund, Sten 102 Bergstrøm, Solveig M. 86 Birkeland, Åsta 82 Bjerke, Paul 62 Bjerkås, Trygve 104 Bjørholt, Per Gunnar 16 Bjørklund, Unnie 16 Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. 12 Bjørnstad, Harald 90 Blomgren, Gro 85, 92 Blomhoff, Rune 12 Bodahl-Johansen, Gunnar 54 Bonde, Elisabeth 67 Boyesen, Marit 50 Braavig, Jens E. 34 Brataas, Hildfrid V. 22 Brattenborg, Steinar 41 Breidlid, Halldis 38 Brekke, Mary Pauline 22, 85 Brenna, Loveleen Rihel 14 Brinch, Sara 47 Briseid, Lars Gunnar 86 Bråten, Ole André 50

Buberg, Lisbeth Irene 13 Bugge, Renate Grønvold 13 Bull, Benedicte 26 Bungum, Berit 89 Bunting, Mette 79 Bøe, Jan Bjarne 29, 37 Børresen, Beate 86 Bårnes, Vibeke 96 C Carlsen, Martin 85, 92 Carson, Nina 82 Christensen, Otto M. 37 Christensen, Tor Bjarne 55 D Dahlén, Peter 63 Dahlø, Raija 20 Dalviken, Linda 68 Danbolt, Lars Johan 38 Danielsen, Kim Robert 104 Diesen, Jan Anders 67 Dobson, Stephen 77 Dragseth, Terje 101 Drange, Eli-Marie 38 Drevon, Christian A. 12 Dugstad, Line 95 Duvold, Kjetil 102 E Eide, Elisabeth 50, 57 Eidhamar, Levi Geir 38, 80, 84 Eilertsen, Tor Vidar 85 Ellingsen, Pål 99 Elvestad, Eiri 60 Engebretsen, Berit 41 Engebretsen, Martin 31, 50, 68 Engelsen, Knut Steinar 86 Engh, Knut Roar 76, 77 Engja, Hilde 22 Enli, Gunn Sara 67 Enoksen, Eystein 41, 42 Erikson, Truls 102 Ertzaas, Ulf 104 Evensen, Jon Petter 57 F Farsund, Arild Aurvåg 100 Fjeld, John Besse 40 Fjeld, Ruth Vatvedt 32

Fjeldavli, Aida 79 Fjeldstad, Øivind 68 Fogt, Anne 60 Fritze, Yvonne 86 Furu, Eli Moksnes 85 Furu, Nina 68 G Gentikow, Barbara 50 Gjelsvik, Anne 47, 48 Godtfredsen, Mariann 82 Gogstad, Anders 16 Gottschalk, Petter 102 Gotvassli, Kjell-Åge 86 Graedler, Anne-Line 38 Gran, Gunnar 67 Grande, Per Bjørnar 36 Granum, Per Einar 16 Grasaas, Kari Krüger 16, 22 Grelland, Hans Herlof 29 Grimstad, Carl-Erik 54, 64 Gripsrud, Geir 96, 97 Grythe, Jon 86 Grytten, Nils J. 104 Gustavsen, Trond Stølen 90, 91 Gustavsson, Anders 37 Gynnild, Astrid 65 H Haaheim, Sjak R. 68 Hafstad, Anne 68 Halvorsen, Anne 101 Halvorsen, Else Marie 86 Handagard, Ingvild 68, 86 Hannisdal, Merete 89 Hansen, Gard, Hopsdal 101 Hansen, Jens Otto Kjær 50 Hansen, Ole Henrik Borchegrevink 86 Hatlem, Ragnar 86 Haug, Peder 72, 73 Hauge, Lars Steinar 37 Haugen, Richard 74, 75 Haugsbakk, Geir 86 Hausstätter, Rune Sarromaa 75 Havnes, Per-Anders 99 Hedemann, Berit 68 Hedemann, Ole 55 Helgesen, Leif A. 11, 16 Helgesen, Svein 76 Helleland, Botolv 38

109


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 110

11 0

forfatterregister

Henriksen, Ellen K. 89 Henriksen, Jan-Olav 35 Herlofsen, Erik Råd 104 Hessevaagbakke, Elisabeth 13 Hinna, Kristin Ran Choi 90, 91 Hitching, Tonje Raddum 30 Hjemdahl, Kirsti Mathiesen 102 Hjertø, Greta 79 Hjorthaug, Sigmund 86 Hole, Grete Oline 79 Holgernes, Bjørn 29, 30, 37, 38 Holgersen, Gudrun 104 Holmen, Jostein 16 Horgen, André 43 Hovland, Olav Johannes 22 Høigaard, Rune 21, 40, 85 Høihilder, Eli Kari 77 Høiland, Terje 83 Hølen, Vigdis 80 Hønneland, Geir 102 I Idsøe, Ella Cosmovici 71 Igland, Alf Kjetil 59 Ihle, Ragnhild 14 Indahl, Nils G. 62, 68 Ingebrigtsen, Rolf 92 Isachsen, Sissel 79 Iversen, Gunnar 47 J Jacobsen, Dag Ingvar 11, 78, 97 Jacobsen, Knut A. 38 Jahr, Erika 67 Jakobsen, Rolv Nøtvik 35 Jansen, Merete 22 Jensen, Arne 58, 66 Jensen, Egil Remi 68 Jenssen, Jan Inge 102 Johannessen, Oddbjørn 101 Johansen, Bjørn Tore 40 Johansen, Thor-Erik 104 Johansson, Stig 38 Johnsen, Berit Eide 28 Johnsen, Hans Christian Garmann 38, 101, 102 Juell, Elisabeth 79 Justnes, Årstein 34 Jørgensen, Anne Kristin 102 Jørgensen, Stein Inge 27

K Kallevik, Arthur 22, 67, 68 Kaltenborn, Bjørn Petter 42 Karlsen, Jan Erik 99 Kartveit, Kate 68 Kilde, Lill Torunn 67 Kirkesola, Gitle 16 Kjendsli, Veslemøy 57 Kjølsvik, Idar 16 Knudsen, Jon P. 37 Knudsen, Susanne V. 30 Knutsen, Hanne 32 Kofoed, Ståle de Lange 58 Kokkvold, Per Edgar 60 Kolstad, Tine 68 Kolstø, Stein Dankert 89 Kolvereid, Lars 102 Kraabøl, Morten 42 Kristiansen, Jan Erik 68 Kristiansen, Ståle Johannes 34 Krumsvik, Arne H. 61, 64 Krumsvik, Rune Johan 72, 73 Kvam, Bjarne 68 L Laache, Ingebjørg 20 Lamark, Hege 68 Langhammer, Birgitta 21 Langås, Unni 38 Leer-Salvesen, Paul 80, 84 Leknes, Einar 100 Lerdal, Bjørn 82 Lian, Olaug S. 16, 22 Lie, Merete 101 Lindbæk, Bente 22 Lindstad, Merete 68 Lingjærde, Odd 20, 22 Lippe, von der, Gerd 62 Lippe, von der, Marie 86 Lorentzen, Håkon 95 Lorentzen, Torgeir 67 Lund, Ragnhild 101, 102 Lund, Torbjørn 85 Lundestad, Magritt 83 Lysgård, Hans Kjetil 101 Lysne, Vigdis 22 Lysvåg, Per 38 Løkse, Mariann 96 Løvik, Kjell 48

M Malmhester, Bo 86 Marion, Peter van 89 Mathiesen, Espen Reiss 50 Mathisen, Birgit Røe 54 Mathisen, Petter 85 Merok, Eivind 22 Mesel, Terje 15 Michalsen, Bård 67 Midtsundstad, Jorunn H. 86 Mikkelsen, Rolf 81 Misund, Britt Ingunn 85 Modahl, Mette 82 Moen, Per 38 Moi, Helge 16 Morlandstø, Lisbeth 68 Mortensen, Arne J. 44 Moxnes, Kari 22 Munden, Juliet 86 Munkvold, Robin 79 Munthe, Elaine 72, 73 Muriaas, Ragnhild 27 Myhre, Astrid 86 Mæhle, Ingvar 25 Mæland, John Gunnar 15 Møller, Jorunn 76 N Nedrelid, Tord E. 58 Nicolaisen, Tove 38 Nilsen, Anne Birgitta 30 Nilsen, Ragnhild 13 Nordbotten, Gerd Lise N. 44 Nordkvelle, Yngve Troye 86 Nordli, Wenche 82 Norheim, Arne Johan 11 Nybø, Reidun Kjelling 67 Nyhlen, Børre 22 O Ohnstad, Bente 104 Ohnstad, Frøydis 75 Olsen, Odd Einar 50 Olsson, Ulf Henning 90, 96 Ottosen, Rune 63, 64, 67, 68 P Papazian, Erik 38 Pedersen, Ole P. 58 Pedersen, Per-Bjørn 38


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 111

forfatterregister

Persson, Jonas 89 Pollan, Brita Elise 37 Postholm, May Britt 71, 72, 73, 78 Puijk, Roar 65 Puntervold, Bente 102 R Rafoss, Kolbjørn 41 Rannestad, Toril 22 Rasmussen, Terje 67 Reindal, Solveig M. 75 Reinton, Per Olav 67 Renstrøm, Reidun 89, 92 Repstad, Pål 101 Ridderstrøm, Helge 32 Rike, Ole Dag 104 Ringnes, Vivi 89 Rinvold, Reinert A. 90, 91 Rise, Svein 34 Roksvold, Thore 68 Roppen, Johann 61 Rygg, Eli 83 Røislien, Hanne Eggen 95 Rørnes, Karin 78 S Sabel, Bente 66 Sandell, Ove 22 Sandvand, Else 12 Sangolt, Linda 102 Seiler, Hilde Lohne 21 Seland, Bjørg 28 Shanmugaratnam, N. 102 Silkoset, Ragnhild 96, 97 Simonsen, Anne Hege 50, 57 Sjue, Finn 54, 58, 68 Sjursen, Marit 16 Skagen, Kaare 85 Skagestein, Gerhard 92 Skjeie, Hege 37 Skjekkeland, Martin 38 Skjørshammer, Morten 22 Skogen, Kjell 71, 79 Skretting, Kathrine 67 Skrøvset, Siw 71 Slettan, Svein 31 Slettebø, Åshild 22 Slydal, Gunnar M. Ekeløve 27 Smith, Elisabeth 42 Smith, Lars 22

Smith-Garsen, Carl 38 Solberg, Alf Sigurd 16 Songe-Møller, Anna 85 Spurkeland, Einar 68 Staff, Peer H. 15, 16 Stalleland, Asle 68 Steen, Bjørn Gunnar 92 Steen-Olsen, Tove 22, 71 Steensen, Steen 60 Stenstad, Finn 38, 85 Stenstrøm, Anna-Brita 38 Stifoss-Hanssen, Hans 38 Stordalen, Jørn 16, 22 Storvik, Birgitte Langset 104 Strømme, Alex 89 Støkken, Anne Marie 22 Stølas, Audun 59, 68 Stølen, Kristi Anne 102 Sundli, Liv 76, 85 Sundvor, Egil 65 Synnes, Oddgeir 86 Syvertsen, Trine 67 Sæbø, Berggraf Aud 85 Sæther, Susanne Østby 67 Sætre, Marianne 96 Sætre, Odd 86 Sætre, Per Jarle 81 Sødal, Helje Kringlebotn 36, 38, 81, 84 Sørensen, Kristian 82 Søyland, Svein 22, 90 T Talle, Aud 95 Tangen, Jan Ove 44 Tessem, Liv Berit 67 Thomassen, Gøril 22 Thorbjørnsen, Svein Olaf 40 Thorkildsen, Christian 55 Thormodsæter, Bess Merete Schelbred 82 Thorvik, Tore 22 Thrane, Christer 102 Thygesen, Hilde 21 Tiller, Rita 85 Tiller, Tom 22, 71, 77, 85 Tjelta, Leif Inge 41, 42 Tjora, Håvard 79 Tolcsiner, Frank 90 Tordsson, Bjørn 43 Torstveit, Monika Klungland 21 Tuntland, Hanne 12

Tveiten, Oddgeir 63, 64 Tveiten, Toralf 102 Tønnessen, Else Seip 31 Tønnessen, Espen 41 Tønnessen, Liv Kari B. 86 U Uldal, Geir 37 Undall, Eva 22 V Vabo, Grete 12 Valdermo, Odd 85 Valen-Senstad Fartein 38 Vea, Jan 25 Veggeland, Noralv 102 Verpe, Anne Marie 22 Versland, Lars 81 Vetvik, Torhild Roland 86 Veum, Aslaug 30 Vikør, Lars S. 32 Voll, Anne Lise Sandnes 86 Vollan, Magnhild 31 W Waage, Hilde Henriksen 27 Wadel, Carl Cato 100 Wadel, Cato 100 Wathne, Unni 85, 92 Weisser, Agnethe 67 Winje, Geir 37 38, 83, 84, 86 Z Zoglowek, Herbert 41 Ø Ødegård, Inger Karin Røe 86 Øierud, Gunnfrid Ljones 35 Ørvig, Anne 32 Øverbye, Morten 67 Øverbye, Nina Cecilie 21, 80 Øvrebø, Else Marie 80 Øvrebø, Turid 67 Øvreeide, Haldor 14, 22 Øy, Nils E. 67 Å Ådlandsvik, Ragna J. 86

111


#94-112 orig m register_Layout 1 15.12.10 16.07 Side 112

Bestillingsinformasjon Alle landets bokhandlere har eller kan skaffe bøkene som er omtalt i denne katalogen.

nettsider Du kan også bestille bøkene på våre nettsider www.hoyskoleforlaget.no Her finner du også informasjon om bøker, forfattere, nyheter, pressemeldinger og bokomtaler.

sentraldistribusjon Høyskoleforlaget inngikk i 2010 samarbeid med Sentraldistribusjon om utsendelse av bøker. Du kan bestille bøkene våre ved å kontakte dem: e-post: kundeservice@sd.no ordretelefon: 22 98 57 00 faks: 22 98 57 20

prøveeksemplar til faglærere Vi tilbyr gratis prøveeksemplar til faglærere på de aller fleste utgivelser. Vi sender deg et eksemplar slik at du kan vurdere boken for pensumlitteratur i din undervisning. Bestill prøveeksemplar på våre nettsider www.hoyskoleforlaget.no eller ring oss på telefon: 38 10 50 00.

Høyskoleforlagets katalog 2011  

Fag- og lærebøker 2011