Page 1

BRUTO PRIJSLIJST FEBRUARI 2010


,QKRXGVRSJDYH

%LQQHQ

%XLWHQ

,QKRXGVRSJDYH %LM]RQGHUKHGHQHQEHZHUNLQJHQEXLWHQGHXUHQ$PELWLRQVYRRUGHXUHQ0HUEDXYRRUGHXUHQ0HUEDXDFKWHUGHXUHQ$PELWLRQV*DUDJHGHXUHQ3RRUWGHXUHQ2ULJLQDOVELQQHQGHXUHQ(VVHQWLDOVELQQHQGHXUHQ9LVLRQVELQQHQGHXUHQ=HHIGUXNJODV9LVLRQV3URILOHULQJHQ2ULJLQDOV5DQGDIZHUNLQJHQPPGHXUHQ*ODVVRRUWHQ*ODVLQORRG$XWRPDWLVFK7RFKWVWULS $76'HXUQDDOGHQ'UDDLULFKWLQJ6WDQGDDUGPDWHQ%HVODJYRRUEXLWHQGHXUHQ%HVODJYRRUELQQHQGHXUHQ,QEUDDNYHLOLJKHLG$OJHPHHQ2IIHUWHDDQYUDDJEHVWHOIRUPXOLHUELQQHQGHXUHQ%LM]RQGHUKHGHQHQEHZHUNLQJHQELQQHQGHXUHQ2IIHUWHDDQYUDDJEHVWHOIRUPXOLHUEXLWHQGHXUHQ*HPDNNHOLMNZHUNHQPHWGHSULMVOLMVW 67$3.LHVHHQPRGHO 'H]HSULMVOLMVWEHKRRUWDOVELMODJHELMGH1RUKWJRFDWDORJLEXLWHQGHXUHQHQELQQHQGHXUHQ$DQGHKDQGYDQZVPDDNHQRIGHVWLMOYDQZ ZRQLQJPDDNWXHHQSHUVRRQOLMNHNHX]H/DDWXGRRURQ]HGRFXPHQWDWLHLQVSLUHUHQPDDUQLHWDIOHLGHQGRRUGHNOHXUZDDULQGHGHXUHQ]LMQ DIJHEHHOGHHQDQGHUNOHXUNDQGHGHXUHHQWRWDDODQGHUHXLWVWUDOLQJJHYHQ2PXYHUGHUWHKHOSHQLQKHWNLH]HQYDQHHQGHXUNXQWX]LFKODWHQ YRRUOLFKWHQLQRQ]HXLWJHEUHLGHVKRZURRPLQ.DWZLMN =+ XNXQWWHUHFKWELMXZ1RUKWJRGHDOHULQGHUHJLRRIRSGHGHXUHQFRQILJXUDWRU'LWODDWVWH LVHHQXQLHNRQOLQHKXOSPLGGHOZDDUPHHXHHQGLJLWDOHIRWRYDQXZZRQLQJNXQWXSORDGHQRPYHUYROJHQVYLUWXHHODOOHPRJHOLMNHPRGHOOHQLQHONH PRJHOLMNHNOHXUWH SUREHUHQ ZZZQRUKWJRQO 9HHO3OH]LHU 67$3%HSDDOGHSULMV $OOHGHXUHQ]LMQLQJHGHHOGLQHHQEHSDDOGHVHULH2QGHUGHQRHPHUYDQGH]HVHULH]LMQGHGHXUHQWHUXJWHYLQGHQLQGHSULMVWDEHOOHQ.LHVGH XLWYRHULQJYDQGHGHXULYPHQNHOLVRJODVNLHVGHGHXUGLNWH LQGLHQYDQWRHSDVVLQJ HQNLHVKHWHYHQWXHHOWRHWHSDVVHQJODV0RJHOLMNKHGHQ YRRUJHILJXUHHUGJODVHQJODVLQORRGYLQGWXRSEO] 67$3%LM]RQGHUKHGHQ %LMYHHOPRGHOOHQ]LMQHHQDDQWDOELM]RQGHUKHGHQYDQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQXLWJHGUXNWLQHHQQXPPHU'HWRHOLFKWLQJYDQGH]HQXPPHUV]LMQLQ XLWYRXZEDUHLQIRUPDWLHEODGHQWHUXJWHYLQGHQ'HWRHOLFKWLQJRSGHEXLWHQGHXUHQ]LHDFKWHU]LMGHYDQGH]HEODG]LMGH'HWRHOLFKWLQJRSGH ELQQHQGHXUHQYLQGWXRSKHWXLWYRXZEODGDFKWHULQ 67$3%HZHUNLQJHQHQRSWLHV 2SGHXLWYRXZEODGHQ]LMQRRNGHEHZHUNLQJHQKDQJHQVOXLWZHUNHQHYHQWXHOHRSWLHVRYHU]LFKWHOLMNELMHONDDUJHSODDWVW:HGHURPEXLWHQGHXUHQ YRRULQHQELQQHQGHXUHQDFKWHULQ.LHVKLHU]DNHQDOVVRRUWVORWVFKDUQLHUHQHQ]LHRIGHGRRUXJHZHQVWHPDWHQHYHQWXHOHSULMVFRQVHTXHQWLHV PHHEUHQJHQ 67$3'HXUEHVODJ %HSDDOGHNOHXUYDQXZEHVODJYDQXLWGHGRFXPHQWDWLH RIVKRZURRP 2SEO]HQVWDDQDFKWHUHHQYROJHQVEXLWHQGHXUEHVODJHQ ELQQHQGHXUEHVODJ'H]H]LMQRSXLWYRHULQJJHVRUWHHUG 67$3%HVWHOOHQ 0LGGHOVGHDFKWHULQJHGUXNWHEHVWHOIRUPXOLHUHQ]LMQGHGHXUHQHHQYRXGLJWHEHVWHOOHQ:HUNGH]HVWDSYRRUVWDSGRRURPPLVYHUVWDQGHQWH YRRUNRPHQ

Drukgang: april 2010

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 2


%LMXZDDQYUDDJJODVVRRUWRSJHYHQDXE YRRUPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

Ambitions Merbau voordeuren Merbau Achterdeuren Garagedeuren Poortdeuren

Bijzonderheden buitendeuren

,VRODWLHJODV*(+$5'JHODDJGRI+5SULMVRSDDQYUDDJ

ż ż ż ż

,VRODWLHJODV

ż

9HUNODULQJ15 V%,-=21'(5+('(1 %8,7(1'(85(1

%HZHUNLQJHQRSWLHVHQWRHOLFKWLQJ%8,7(1'(85(1

$XLWY *HVFKLNWYRRULVRODWLHJODVLQFO$/8'(.LVRODWLH

*/$6

$PELWLRQV0HUEDXYRRUHQDFKWHUGHXUHQJDUDJHHQSRRUWGHXUHQ

JODVOLMVWHQ H[FO*ODV 1YWRSPPGHXUHQ 'XLWY *HVFKLNWYRRULVRODWLHJODVLQFOYRRUJHERRUGHHQ YHUVWHNJH]DDJGHLVRODWLHJODVODWWHQ H[FO*ODV

(XLWY

*HVFKLNWYRRUHQNHOJODVLQFOYHUVWHNJH]DDJGH

=XLWY

=RQGHUJODVRSHQLQJ

%LM$PELWLRQVVHULH*ODV92//(',**(0217((5'(1$)*(.,7 %LM0HUEDX*ODV9225*(0217((5'LQGHXU

JODVODWWHQ H[FO*ODV

,626$)(

9RRUJHPRQWHHUG,626$)(LVRODWLHJODVPHWDOXPLQLXPDIGHNODWWHQ

6(&8*/$6

9ROOHGLJEHJODDVGJHODDJGYHLOLJKHLGVJODV

ż ż

QLHWJHVFKLNWYRRUPPGHXUHQ 

%

%RHUHQGHXU *HGHHOGHERYHQHQRQGHUGHXU

%:

%RUVWZHULQJVKRRJWHLQPP

ż ż ż

ż ż 35,-=(1

'(85$)0(7,1*

H[FO

LQFO

0HUEDX9RRUHQDFKWHUGHXUHQHQ$PELWLRQVVHULH

%7:

%7:

$IPHWLQJHQKDQJHQVOXLWZHUN

9HUPHOGHSULM]HQ]LMQJHOGLJYRRU$//(PDWHQWP[PP%LMEHVWHOOLQJKDQJ]LMGHRSJHYHQ

%UHHGWHPPWPPPPHHUNRVWHQ ż ż ż0LQLPDOHGHXUEUHHGWHLVPP

+RRJWHPPWPPPPHHUNRVWHQ ż ż ż0LQLPDOHGHXUEUHHGWHLVPP

2YHULJHDIPHWLQJHQSULMVRSDDQYUDDJ0LQLPDOHGHXUEUHHGWHLVPP0LQLPDOHGHXUEUHHGWHLVPP

$PELWLRQVJDUDJHGHXUHQ GXEEHOHGHXUHQ0D[LPDOHE[KLV[PP9RRU

9HUPHOGHSULM]HQ]LMQJHOGLJYRRU$//(PDWHQWP[PP

ż ż ż

ż ż ż

ż

KRJHUHRIEUHGHUHGHXUHQGLHQWXWH

0LQLPDOHEUHHGWHPDDWSHUGHXULVPP

NLH]HQXLWGHPRGHOOHQ1WP1

%UHHGWHSHUGHXUWPPPPHHUNRVWHQSHUVWHO

ż

żSXQWVVOXLWLQJ1,(7PRJHOLMN

%UHHGWHSHUGHXUWPPPPHHUNRVWHQSHUVWHO

żSXQWVVO1,(7PRJHOLMNSXQWV:(/

%UHHGWHSHUGHXUWPPPPHHUNRVWHQSHUVWHO

ż

+RRJWHYDQWPPPPHHUNRVWHQSHUVWHO

ż

*ODV 

$OOHHQJHVFKLNWYRRUHQNHOJODV

3RRUWGHXUHQ6HFXJODVJHILJXUHHUG$//((1LQVDWLMQ PDW

9HUPHOGHSULM]HQ]LMQJHOGLJYRRUDOOHPDWHQWP[PP

ż%LMHHQERUVWZHULQJODJHUGDQPP

$IZLMNHQGHDIPHWLQJHQSULMVRSDDQYUDDJ

ż

DGYLVHHUW1RUKWJRYHLOLJKHLGVJODV 

1LHWPRJHOLMNLQ$/8'(.XLWYRHULQJ

9225%(+$1'(/,1*3(5'(85YHUHLVWYRRU1RUKWJRJDUDQWLH$OOHHQJHVFKLNWYRRU6HFXJODV

9RRUEHKDQGHOLQJRSDOOHEXLWHQGHXUHQLQ[JULMV —

%LM$PELWLRQVLQ[JURQGHQ[YRRUODNWUDQVSDUDQWLQFO0DKRQLHGHNSODWHQ

*ODVLQORRG 

*ODVLQORRGLQ,626$)(XLWYRHULQJ ,62*/$6

,626$)(

 RSSULMV'RI$XLWY

H[FO

LQFO H[FO

LQFO

 RSSULMV(RI=XLWY

%7: %7: %7:

%7: 

%LM0HUEDXYRRUGHXU[JURQGHQ[YRRUODNWUDQVSDUDQW

%LM0HUEDXSRRUWHQDFKWHUGHXU[JURQGHQ[YRRUODNWUDQVSDUDQW

YRRU1

YRRU11HQ1

 

9RRUODNJLHWRIVPHHGZHUNLQGH]HOIGHNOHXUDOVGHGHXUYRRU19RRUODNJLHWRIVPHHGZHUNLQDIZLMNHQGHNOHXUWRYGHGHXU

5DPHQHQ6PHHGZHUN

H[FO

LQFO

,QFOGUDDLUDDPYRRULVRJODVPHWHHQ

%7:

%7:

JODVGLNWHYDQPD[PP 2SWLHGUDDLUDDPYRRULVRJODVPHWHHQ GLNWHYDQPD[PPPHHUSULMV 

,QFOGUDDLUDDP$//((1JHVFKLNW,QFOJLHWZHUN JULMV HQGUDDLUDDPLQ

2SWLHVPHHGZHUN6PHHUSULMV ,QFOVPHHGZHUN JHHOJHSDVVLYHHUG

9RRUODN+$/)JODQVLQNOHXU 5$/RI6LNNHQVFRGH —

ż ż

ż

ż

ż

ż ż ż ż ż

6/27(1 H[FO(XURFLOLQGHU

1RUKWJRPHHUSXQWVOXLWLQJHQKHEEHQHHQ3&PDDWYDQPPHQZRUGHQ 9225'(85SXQWVVOXLWLQJVOHXWHOEHGLHQGLQFONUXNJDWELQQHQ]LMGH ż ż

$&+7(5'(85SXQWVVOXLWLQJNUXNEHGLHQGLQFONUXNJDW]LMGLJ

ż

%2(5(1'(85SXQWVVOXLWLQJVOHXWHOEHGLHQGLQFONUXNJDWELQQHQ]LMGH

ż ż

'8%%(/(9225'(85SXQWVVOXLWLQJVOHXWHOEHGLHQGLQFOORVVHDIGHNODW JHPRQWHHUGHVOXLWQDDOGPHWWRFKWUXEEHUHQQLHW]LFKWEDUHHVSDJQROHW

'XLWYRHULQJJODVGLNWHPD[PP 

ż ż

JHOHYHUGLQFOXVLHIQDVWHOEDUHVOXLWNRPPHQLQIUH]LQJPRQWDJHHQFLOLQGHUJDW

YRRU6HFXJODVż

2SWLHH[WUDYHUIODDJLQNOHXU YHUSOLFKWYRRU*1'JDUDQWLH&RQFHSW 3(5'(85

ż ż ż ż ż

ż ż

%LMWUDQVSDUDQWHPHUEDXGHXUHQNXQQHQNOHXUHQVWUXFWXXUYHUVFKLOOHQYRRUNRPHQ

0HHUSULM]HQYDQJODVLQORRG 

0HUEDXWUDQVSDUDQWDOOHHQLQPPHQWPPPKRRJ

$//((1OHYHUEDDUYRRUPP 

ż ż

'8%%(/($&+7(5'(85(1*$5$*('(85(1SXQWVVOXLWLQJ NUXNEHGLHQGLQFOXVLHIORVVHDIGHNODWHQJHPRQWHHUGHVOXLWQDDOG

ż ż

PHWWRFKWUXEEHUHQQLHW]LFKWEDUHHVSDJQROHW 1HPHIYHLOLJKHLGVVORWHQPHW596YRRUHQVOXLWSODDWLQFOFLOLQGHUJDW

%HVODJ

1HPHI3&PHWNUXNJDWELQQHQ]LMGHRI]LMGLJ ż ż ż ż ż,QGLHQEHVWHOGJUHHSNQRSORVPHH

1HPHI3&PHWNUXNJDWELQQHQ]LMGHRI]LMGLJ ż ż ż ż ż,QGLHQEHVWHOGJUHHSNQRSJHPRQWHHUG

6ORWJDWH[FOVORWPHWYRRUSODDWLQNUR]LQJ1HPHIVHULH ż ż ż ż ż%LQQHQ]LMGHDOOHHQPHWNQRSNUXNPRJHOLMN

6ORWJDWYRRUPHHUSXQWVVOXLWLQJH[FOVORW PLWVEHNHQGELM1RUKWJR  ż ż ż ż ż%ULHYHQJOHXIQLHWPRJHOLMN%ULHYHQJOHXIPRJHOLMNYDQDIGHXUEUHHGWHPP

6/8,71$$/'(19225'8%%(/('(85[JHJURQGORVPHH GHWDLOVEO]7RFKWNOHSELM'$,XLWYRHULQJQLHWPRJHOLMN

7RQJQDDOGHQVHW%7PHUEDXPHWWRFKWDIGLFKWLQJ

ż%LMRYDOHEULHYHQEXVSODDWJHHQWRFKWNOHSPRJHOLMN

6OXLWQDDOG%=PHWWRFKWDIGLFKWLQJHQDIGHNODW%=

ż ż

6WROSQDDOG%0PHUEDXPHWWRFKWDIGLFKWLQJ

ż

'LYHUVHRSWLHVELMSODDWVLQJEULHYHQJOHXI 

LQERYHQGRUSHOYDQRQGHUGHXU

,1)5(=,1*(15$1'%(:(5.,1*(1LQERYHQVWHPLGGHQGRUSHO

$UPVFKDYHQPLWVKDQJ]LMGHEHNHQGLVLQPLGGHQQDDVWNQRS

$XWRPDWLVFKHWRFKWYDOGRUSHO1RUKWJRLQFOPRQWDJH ż żLQRQGHUVWHPLGGHQGRUSHO

%ULHYHQJOHXIVWDQGDDUG717QRUP [PP H[FO3DWHQWJDWHQ ż żLQOLJJHQGSDQHHO

5DQGEHZHUNLQJELMPPGHXUHQ YHUMRQJLQJ  ż ż ż żLQEUHHGVWHPLGGHQGRUSHO

5DQGEHZHUNLQJELMPPGHXUHQLQFOJHPRQWHHUGWRFKWUXEEHU ż ż ż ż

6SLRQJDWERULQJ ELMEHVWHOOLQJKRRJWHXLWRQGHUNDQWGHXURSJHYHQ  ż ż ż ż ż

ż ż

'LYHUVHQ 

0RHWZRUGHQYRRU]LHQYDQDXWRPDWLVFKH

6&+$51,(5(1

WRFKWYDOGRUSHO $76 %LMEHVWHOOLQJRSJHYHQ

6FKDUQLHULQNUR]LQJRIPP ż ż ż ż ż

KDUWRIELQQHQ]LMGHGHXU

/RVPHH

.RJHOODJHUVFKDUQLHU6[[PP 6.* VLOYHUORRN ż ż ż ż ż8LWVOXLWHQGJHVFKLNWYRRUGHNNHQGHYHUI

.RJHOODJHUVFKDUQLHU6[[PP 6.* VLOYHUORRN ż ż ż ż ż%LM'XLWYRHULQJDOOHHQJHVFKLNWYRRUGHNNHQGHYHUI

.RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP 6.* JHHOJHFKURPDWHHUG ż ż ż ż ż8LWJHYRHUGPHWOLFKWJURHQH 5$/ QLHWGRRU]LFKWLJHJODVSODDW8LWJHYRHUGPHWJHVOHSHQ596SODDW

.RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP 6.* 596 ż ż ż ż ż

%ODGSDXPHOOH[[PP 6.* YHU]LQNW ż ż ż ż ż

*HPRQWHHUG .RJHOODJHUVFKDUQLHU6VLOYHUORRN

ż

.RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP 6.* JHHOJHFKURPDWHHUG ż ż ż ż ż

.RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP 6.* 596 ż ż ż ż ż

%ODGSDXPHOOH[[PP 6.* YHU]LQNW

ż

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 3


Ambitions voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

,QFOXVLHIYROOHGLJEHJODDVGLVRODWLHJODV

([FOXVLHIJODV 02'(/

=XLWY PP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)DFHW EODQN

)DFHW *ODVLQ/RRG PDW 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

%LM]RQGHUKHGHQ

  

1 1

7RHVODJ PP

,%:

3ULMVLQFOXVLHI%7:  

     

   NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 4


Ambitions voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

,QFOXVLHIYROOHGLJEHJODDVGLVRODWLHJODV

([FOXVLHIJODV 02'(/

=XLWY PP

1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 11

1

1

1

7RHVODJ PP1

1

)DFHW *ODVLQ/RRG PDW1 1

)DFHW EODQN1 1

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

1 1

%LM]RQGHUKHGHQ

  

 

 

  

 

  

7RHOLFKWLQJWDEHO$PELWLRQVYRRUGHXUHQ 0RGHO

$OOH$PELWLRQVGHXUHQJHVFKLNWYRRUJODVZRUGHQDOOHHQYROOHGLJEHJODDVGJHOHYHUG

*HILJXUHHUG

*HILJXUHHUGJODVYRRUGHPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

,%:

3ULMVLQFOXVLHI%7:

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG9225,1

,%:

0D[LPDDOKDDOEDUHLQEUDDNZHUHQGKHLGVNODVVH ELMJHEUXLNMXLVWHJODVHQ+DQJ 6OXLWZHUN

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 5


Merbau voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

1 1 1 1% 1 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1 1 1 1% 1 1 1

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU

,VRODWLHJODV

,626$)(‹

6(&8JODV‹

(RI= XLWY

'RI$ XLWY

)ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW EODQN EODQN EODQN PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

7RHVODJ PP

%LM]RQGHUKHGHQ

,%:

([FOXVLHIJODV

    

 

  

     NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 6


Merbau voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

(RI= XLWY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU 'RI$ XLWY

,VRODWLHJODV

,626$)(‹

)ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW EODQN EODQN EODQN PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

6(&8JODV‹ )ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

7RHVODJ PP

%LM]RQGHUKHGHQ,%:

([FOXVLHIJODV 

     

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 7


Merbau voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU

,VRODWLHJODV

,626$)(‹

6(&8JODV‹

7RHVODJ PP

(RI= XLWY

'RI$ XLWY

)ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW EODQN EODQN EODQN PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

%LM]RQGHUKHGHQ

,%:

([FOXVLHIJODV

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 8


Merbau voordeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

(RI= XLWY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU 'RI$ XLWY

,VRODWLHJODV

,626$)(‹

)ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW EODQN EODQN EODQN PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

6(&8JODV‹ )ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

7RHVODJ PP

%LM]RQGHUKHGHQ

  7RHOLFKWLQJWDEHO0HUEDXYRRUGHXUHQ PP

1,(7YHUNULMJEDDULQWUDQVSDUDQWHXLWYRHULQJ

+!PP

1,(7YHUNULMJEDDULQWUDQVSDUDQWHXLWYRHULQJ

*HILJXUHHUG

*HILJXUHHUGJODVYRRUGHPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG9225,1

,%:

0D[LPDDOKDDOEDUHLQEUDDNZHUHQGKHLGVNODVVH ELMJHEUXLNMXLVWHJODVHQ+DQJ 6OXLWZHUN

,%:

([FOXVLHIJODV

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 9


Merbau achterdeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU

,VRODWLHJODV )ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

,626$)(‹

6(&8JODV‹

7RHVODJ %: %LM]RQGHU PP LQPP KHGHQ

(RI= XLWY

'RI$ XLWY

)DFHW EODQN

)DFHW PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

,%:

([FOXVLHIJODVNORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 10


Merbau achterdeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1 1 1 1 1 1 1

PPGHXU

,VRODWLHJODV )ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

,626$)(‹

6(&8JODV‹

7RHVODJ %: %LM]RQGHU PP LQPP KHGHQ

(RI= XLWY

'RI$ XLWY

)DFHW EODQN

)DFHW PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

,%:

,QFOXVLHIJODV

([FOXVLHIJODVNORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 11


Merbau achterdeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7: 3ULMVLQFOXVLHI%7:

02'(/

,QFOXVLHIJODV

PPGHXU

,VRODWLHJODV

6(&8JODV‹

7RHVODJ %: %LM]RQGHU PP LQPP KHGHQ

(RI= XLWY

'RI$ XLWY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

,626$)(‹

)DFHW EODQN

)DFHW PDW

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN

)ORDW *HILJXUHHUG EODQN EODQN7RHOLFKWLQJWDEHO0HUEDXDFKWHUGHXUHQ PP

1,(7YHUNULMJEDDUDOVWUDQVSDUDQWHXLWYRHULQJ

+!PP

1,(7YHUNULMJEDDUDOVWUDQVSDUDQWHXLWYRHULQJ

*HILJXUHHUG

*HILJXUHHUGJODVYRRUGHPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG9225LQ

,%:

0D[LPDDOKDDOEDUHLQEUDDNZHUHQGKHLGVNODVVH ELMJHEUXLNMXLVWHJODVHQ+DQJ 6OXLWZHUN

1WP1YRRU]LHQYDQVWLMOHQPPEUHHG 1WP1YRRU]LHQYDQVWLMOHQPPEUHHG ERYHQGRUSHOKHHIWPLQLPDDOGH]HOIGHEUHHGWHDOVGHVWLMOHQ

'HXUHQEUHGHUGDQPPNULMJHQDXWRPDWLVFKEUHGHVWLMOHQ

3URILOHULQJDFKWHUGHXUHQVHULH

,%:

([FOXVLHIJODV

3URILOHULQJDFKWHUGHXUHQVHULH

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 12


Ambitions garagedeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

35,-=(13(567(/

3ULMVLQFOXVLHI%7:

Z-uitv.-38 mm 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

 

   

1

1

)DFHW %LM]RQGHUKHGHQ PDW1

1

)DFHW EODQN1

1

*HILJXUHHUG EODQN1

1

)ORDW EODQN

,%:

,QFOXVLHILVRODWLHJODVYROOHGLJEHJODDVG

([FOJODV 02'(/

      

   

7RHOLFKWLQJWDEHO$PELWLRQVJDUDJHGHXUHQ PP

2SDDQYUDDJ

*HILJXUHHUG

*HILJXUHHUGJODVYRRUGHPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG9225,1

,%:

0D[LPDDOKDDOEDUHLQEUDDNZHUHQGKHLGVNODVVH ELMJHEUXLNMXLVWHJODVHQ+DQJ 6OXLWZHUN

Poortdeuren 02'(/ 1 1 1 1

=XLWY PP    

%LM]RQGHUKHGHQ 0HUEDX 0HUEDX $PELWLRQVDDQEHLGH]LMGHQYRRU]LHQYDQJURHYHQ $PELWLRQVDDQEHLGH]LMGHQYRRU]LHQYDQJURHYHQ

Excl. BTW 0HUEDXSRRUWNR]LMQVWLMOHQ[[PPWUDQVSDUDQWYRRUEHKDQGHOGSHUVWHO

Incl. BTW

0HUEDXSHUJRODNR]LMQVWLMOHQ[[PPHQGZDUVYHUELQGLQJPPPHWUXLWHUV WUDQVSDUDQWYRRUEHKDQGHOGSHUSDNNHW

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 13


Originals binnendeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

1

$\RXVLQFOXVLHIHQNHOJODV

0HHU SULMV *ODV )ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW LQ 0HUEDX EODQN EODQN PDW EODQN ORRG39

1 *,/39

1 *,/39

1 *,/39

1 *,/39

1 *,/39

1 *,/39

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14230252936362235565652543646544345474343475043

([FO $\RXVLQFOXVLHIHQNHOJODV JODV 0HHU 02'(/ (RI= SULMV *ODV )ORDW *HILJXUHHUG )DFHW )DFHW XLWY LQ 0HUEDX EODQN EODQN PDW EODQN $\RXV ORRG11 *,/391 *,/391 *,/391 *,/391 *,/391 *,/391

   

1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1

 

1 1111

 

1 1 1394549   

56 41

45 

 

%LM]RQGHU KHGHQ

02'(/

([FO JODV (RI= XLWY $\RXV

%LM]RQGHU KHGHQ

3ULMVLQFOXVLHI%7:

42 422836282861554846    

58

 554852

45

 

474645

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 14


Essentials binnendeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

02'(/

(RI= XLWY

1

,QFOXVLHIHQNHOJODV )ORDW *HILJXUHHUG )DFHW EODQN EODQN EODQN

)DFHW *ODVLQ PDW ORRG

 1 *,/

1 *,/

1 *,/

1 *,/

1 *,/

1 1 1 1

02'(/

1

1 *,/

1

([FO JODV 

1

11

11

 1

1)DFHW *ODVLQ PDW ORRG1)ORDW *HILJXUHHUG )DFHW EODQN EODQN EODQN

1

 

(RI= XLWY

,QFOXVLHIHQNHOJODV111

1

1

1 

1 *,/

1 *,/

1 *,/

1 *,/1 *,/

1 *,/

1 1

  

1

%LM]RQGHU KHGHQ

([FO JODV

%LM]RQGHU KHGHQ

3ULMVLQFOXVLHI%7:

1 1 1

 1

  

7RHOLFKWLQJWDEHO2ULJLQDOVHQ(VVHQWLDOVELQQHQGHXUHQ *,/

*ODV,Q/RRGYRRUXLWYRHULQJHQ]LHEO]

*HILJXUHHUG

*HILJXUHHUGJODVYRRUGHPRJHOLMNKHGHQ]LHEO]

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG$&+7(5,1

6WRPS

3ULM]HQJHEDVHHUGRSVWRPSHXLWYRHULQJ9RRURSGHNWRHVODJ]LHXLWYRXZEODG$&+7(5,1 NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 15


Visions binnendeuren 3ULMVH[FOXVLHI%7:

9,6,2160(7*/$6

9,6,2160(73$1((/

,QFOXVLHIPPJHKDUGJODV 02'(/

:LWJHJURQG1

.OHXU

1

:LWJHJURQG

6WLMOHQ PP

3ULMVLQFOXVLHI%7:

1

:LWJHJURQG

0HW ]HHIGUXN

%ODQN

6DWLMQBijzonderheden02'(/

1

,QFO SDQHHO

.OHXU

:LWJHJURQG1

:LWJHJURQG1

:LWJHJURQG

%LM]RQGHUKHGHQ

   

7RHOLFKWLQJWDEHO9LVLRQVELQQHQGHXUHQ =HHIGUXN

+HOGHUJODVPHW]HHIGUXN]LHEO]YRRUGHPRJHOLMNKHGHQ

%LM]RQGHUKHGHQ

9HUNODULQJELM]RQGHUKHGHQ]LHXLWYRXZEODG$&+7(5,1

6WRPS

3ULM]HQJHEDVHHUGRSVWRPSHXLWYRHULQJ9RRURSGHNWRHVODJ]LHXLWYRXZEODG$&+7(5,1

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 16


Visions Zeefdrukglas

=HHIGUXN6TXDUHV

=HHIGUXN%ORFN

=HHIGUXN=HEUD

=HHIGUXN'RWV

=HHIGUXN0RUVH Morse Zeefdruk heeft bij elke deurhoogte een vaste afmeting (150 x 1900 mm)

Afmetingen aangegeven in mm.

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 17


Randbewerkingen 54 mm Profileringen Originals

+DQJHQERYHQ]LMGH

RQGHU]LMGH

VOXLW]LMGH

1 ATS mogelijk

L1-R2 18

16

2A

Armgeschaafd

38.5

Profielgroep 10 Tante Betje

BUITENZIJDE Sponning aan buitenzijde ATS mogelijk

38.5

Armgeschaafd

BUITENZIJDE

2B

Sponning aan binnenzijde ATS in groef hart onderdorpel

16

Sluitnaald BZ niet mogelijk 18

Profielgroep 11 Duivejager L1-R2

BUITENZIJDE

8

18 buitenzijde

8

8

3A

ATS is overbodig

18

38.5

Armgeschaafd

5

16

18

5 16

BUITENZIJDE

8

18 buitenzijde

8

38.5

Armgeschaafd

5

16

18

3B

ATS is mogelijk

L1-R2 8

8

14

4

8

ATS is overbodig Sluitnaald BZ niet mogelijk

12

Armgeschaaf d

34.5

4A

4

5

BUITENZIJDE

5

15

4

buitenzijde

12

5 15 5 8

8

34.5

14

4

5

BUITENZIJDE

4B

ATS is overbodig

20

Sluitnaald BZ niet mogelijk 4

Armgeschaaf d

5

15

4

buitenzijde

12

34.5

Profielgroep 18 Facet

38.5

5

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 18


Randbewerkingen 54 mm +DQJHQERYHQ]LMGH

RQGHU]LMGH

VOXLW]LMGH

L3-R4 18

16

BUITENZIJDE

38.5

Armgeschaafd

2C

ATS is overbodig Sluitnaald BZ alleen mogelijk i.c.m. Norhtgo 3-puntssluiting

2D

ATS is overbodig

18

16

38.5

Armgeschaafd

BUITENZIJDE

18

16

38.5

L3-R4

8

buitenzijde

3C 18

16

5

38.5

Armgeschaaf d

BUITENZIJDE

18

8

8

18

5 38.5

16

3D 18

16

5

8

38.5

buitenzijde

BUITENZIJDE

18

8

5 38.5

16

8

buitenzijde

3E 18

16

5

38.5

Armgeschaafd

BUITENZIJDE

19-25

8

8

19-25

5 38.5

16

Sluitnaald BZ Detail sluitnaald BZ bij 2A of 2D

Detail sluitnaald BZ bij 2C

Detail sluitnaald BZ bij 3A, 3B of 3C

37

24

BZ2

24

4

54

54

Buitenzijde

BZ

5

5

26

24

BZ

6

54

4

37

18

24

10

54.5

- - - = groef voor Norhtgo-Espagnolet (BZF)

Binnenzijde H1 - H2 Buitenzijde H3 - H4

Binnenzijde H1 - H2 Buitenzijde H3 - H4

7

- - - = groef voor Norhtgo-Espagnolet (BZF)

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 19


Glassoorten Binnendeuren enkelglas

Glassoort

ONgehard

Float blank ** Cathedraal blank Chinchilla blank Crepi blank Facet 25 mm blank & mat Facet 35 mm blank & mat Flutes blank & mat blank Mastercarre blank Masterpoint blank Satijn blank GIL 1A & 1B GIL 2 GIL 3 GIL 4 GIL 5B & 5G GIL 6B & 6G GIL 20B & 20G GIL 26B & 26G GIL 28A & 28B

gehard

* * * * * * * * * * * * * * *

Buitendeuren Isolatieglas ISOSAFE

* * * * * * * * *

* * * * * *

SECUglas

*

*

* *

* *

* * *

Facet Blank

Facet Mat

Chinchilla

Cathedraal

Crepi

Satijn

MastercarrĂŠ

Masterpoint

* * *

* * * * *

Opmerking: Voor gefigureerd isolatieglas en ISOSAFE wordt de gefigureerde zijde aan de buitenkant van de deur in de spouw geplaatst. Float blank **: Ook verkrijgbaar in gehard-, gelaagd- of HR++ isolatieglas.

Flutes blank

Flutes mat

Buitendeuren

Binnendeuren

Glas-in-lood

type 1A (blank) type 1B (mat)

type 2

type 3

type 4

type 5B

type 4

type 5B

type 5G

type 6B

type 6G

type 20B

type 20G

type 26B

type 5G

type 6B

type 28 A & B

type 26G NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 20

type 6G


Draairichting Automatische tochtstrip (ATS)

%LQQHQ

L1

%XLWHQ R2

%LQQHQ

%XLWHQ Hart van de deur

Achterkant van de deur

L3

%LQQHQ

Deurnaalden %XLWHQGHXUHQ

%LQQHQGHXUHQ

%XLWHQ R4 Stolpnaald (BM) werkende breedte 15 mm

%LQQHQ

Tongnaalden (BT4) werkende breedte 25 mm

%XLWHQ Tongnaalden met tochtafdichting (BT3) werkende breedte 25 mm

Aanslaglatten (BH) Draairichting Het is van groot belang dat bij bestelling van deuren de juiste draairichting wordt opgegeven. Bovenstaande schetsen laten zien hoe de draairichting wordt aangegeven.

Standaard maten Sluitnaald met tochtafdichting (BZ) tbv driepuntssluiting incl. niet zichtbare espagnolet werkende breedte 25 mm

Sluitnaald voor opdekdeuren (BO) werkende breedte 25 mm

Sluitnaald met tochtafdichting (BZ) tbv Nemef enkel slot 1200 serie incl. niet zichtbare espagnolet werkende breedte 25 mm (alleen bij originals)

Hoogtes infrezing slotgat Slotgat: hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur. Bij gedeelde boven- en onderdeur is dit model- en deurhoogte ahankelijk. Scharnierinkrozingen Uit de bovenkant tot aan een deurhoogte van: <2200 mm: 118 / (318) / 958 / 1798 <2300 mm: 118 / 318 / 1058 / 1948 <2400 mm: 118 / 318 / 1158 / 2048 Voor hogere deurmaten zie KOMO-richtlijnen. Paumellegaten Uit de bovenkant tot aan een deurhoogte van: <2065 mm: 236 / (436) / 1736 <2265 mm: 336 / (536) / 1836 >2265 mm: 336 / (536) / 2036

Sponninghoogte

B

Waterdorpel Standaard gemonteerd geleverd op: 3 mm uit onderkant deur tot onderkant waterdorpel, 22 mm uit hangzijde en 22 mm uit sluitzijde deur. Afwijkende posities Voor bovenstaande kunnen ook afwijkende posities opgegeven worden.

A Sponningbreedte

Afwijkende sponning op aangegeven wijze opgeven

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 21


Beslag buitendeuren Art. Mat zwart / BUITENDEUREN

EXCL. BTW

INCL. BTW

EXCL. BTW

Art. RVS / BUITENDEUREN

INCL. BTW

439 Veilgheids beslag voordeur met greep, rond PC92

206

246

45 Veiligheids beslag voordeur met greep, rond PC92

231

275

440 Veiligheids krukstel achterdeur, rond PC92

200

238

46 Veiligheids krukstel achterdeur, rond PC92

161

192

445 Veilgheids beslag voordeur met greep, vierkant PC92

231

275

47 Set veiligheidsrozetten rond

71

85

450 Veiligheids krukstel achterdeur, vierkant PC92

229

273

49 Knop rond

49

59 104

454 Knop rond

31

37

50 Brievenplaat rechthoekig, gemonteerd

87

742 Knop vierkant

82

98

51 Beldrukker

25

30

747 Knop Venere

63

75

52 Tochtklep gemonteerd, mat nikkel

73

87

86 Knopkruk golfclub op rozet

45

54

752 Half krukstel sigaar, op rozet

28

34

756 Knopkruk Kuba, op ronde rozet

45

54

118 Half krukstel Lisa op rozet

759 Set veiligheidsrozetten rond

79

95

880 Tochtklep zwart kunststof, gemonteerd

15

18

882 Set veiligheidsrozetten vierkant

91

109

884 Deurklopper

48

886 Beldrukker

40

48

452 Veiligheids krukstel achterdeur smalschild PC92

161

192

540 Deurgreep haaks

147

175

541 Deurgreep halfrond

203

242

58

892 Deurgreep recht 500x75x30

140

167

19

23

893 Deurgreep halve maan 330x70x30

251

299

888 Brievenplaat rechthoekig, gemonteerd

68

81

894 Deurgreep gebogen 500x70x30

302

360

891 Tochtklep ovaal met borstel, gemonteerd

93

111

899 Deurstopper vloermontage

10

12

20

24

1020- Huisletter A / B / C

16

20

1073- Huiscijfer 0 t/m 9

22

27

1004 Deurstopper wandmontage

Art. Mat chroom / BUITENDEUREN 437 Veilgheids beslag voordeur met greep, rond PC92

897 Deurstopper vloermontage

28

34

929 Deurspion 14mm / 200 graden

26

31

100

119

30

36

1014- Huiscijfer 0 t/m 9

48

58

1053- Huisletter A t/m C

48

58

953 Brievenplaat ovaal met klep, gemonteerd 1002 Deurstopper wandmontage

1197 Rechthoekige tochtborstel met mat-nikkel kader, gemonteerd 206

59

71

246

1212 Brievenplaat rechthoekig met klep, gemonteerd

100

119

1219 Brievenplaat ovaal met rechte klep, gemonteerd

95

114

438 Veiligheids krukstel achterdeur, rond PC92

197

235

444 Veilgheids beslag voordeur met greep, vierkant PC92

231

275

449 Veiligheids krukstel achterdeur, vierkant PC92

235

280

453 Knop rond

53

64

741 Knop vierkant

85

102

746 Knop Venere

59

750 Half krukstel Alice op rozet

24

754 Knopkruk Kuba op rozet

43

758 Set veiligheidsrozetten rond 763 Set veiligheidsrozetten vierkant

Art. Titaan / BUITENDEUREN 65

78

75 Veiligheids beslag voordeur met greep, rond PC92

284

338

71

76 Veiligheids krukstel achterdeur, rond PC92

263

313

29

77 Knop rond

62

74

52

78 Beldrukker

34

41

79

95

80 Brievenplaat rechthoekig, gemonteerd

109

130

91

109

81 Set veiligheidsrozetten rond

85

102

130

155

87 Knopkruk Kuba op rozet

64

77

885 Beldrukker

26

31

106 Klopper

170

203

887 Brievenplaat rechthoekig, gemonteerd

58

70

441 Veilgheids beslag voordeur met greep, vierkant PC92

295

352

890 Tochtklep ovaal met borstel, gemonteerd

72

86

446 Veiligheids krukstel achterdeur, vierkant PC92

308

367

898 Deurstopper vloermontage

21

25

451 Veiligheids krukstel achterdeur smalschild, rond PC92

263

313

1003 Deurstopper wandmontage

32

39

738 Knop vierkant

105

125

1017- Huisletter A / B / C

16

20

743 Knop Venere

86

103

1063- Huiscijfer 0 t/m 9

21

25

748 Half krukstel Yvonne op rozet

48

58

59

71

760 Set veiligheidsrozetten vierkant

109

130

125

149

1005- Huisletter A / B / C

60

72

1023- Huiscijfer 0 t/m 9

60

72

883 Deurklopper

1194 Rechthoekige tochtborstel met kader, gemonteerd 1218 Brievenplaat ovaal met rechte klep, gemonteerd Art. Messing / BUITENDEUREN 38 Beldrukker, gelakt

72 Tochtklep ovaal met borstel gemonteerd, messing gelakt

55

66

135

161

1195 Rechthoekige tochtborstel met messing kader, gemonteerd 24

29

1217 Brievenplaat ovaal met rechte klep, gemonteerd

32

39

57 Veiligheids beslag rond voordeur met greep, ongelakt PC92

169

202

59 Veiligheids krukstel achterdeur rond, ongelakt PC92

132

158

20 Veiligheids beslag voordeur met greep, rond P92

65

78

64 Set veiligheidsrozetten rond ongelakt

75

90

22 Veiligheids krukstel achterdeur smalschild, PC92

44

53

72 Tochtklep ovaal met borstel gemonteerd, gelakt

65

78

166 Brievenplaat, gemonteerd

46

55

73 Brievenplaat ovaal gemonteerd, ongelakt

53

64

167 Tochtklep wit kunststof, gemonteerd

15

18

74 Brievenplaat rechthoekig gemonteerd, ongelakt

53

64

480 Knop rond

34

41

85 Knopkruk Kuba op rozet, ongelakt

40

48

500 Half krukstel op rozet

21

25

93 Klopper, ongelakt

65

78

502 Set Veiligheidsrozetten

56

67

32

39

509 Greep tbv deurmodel N105/N252/N253, gemonteerd

44

53

53 Knop glad, ongelakt

120 Half krukstel Alice op rozet, ongelakt 442 Veiligheids beslag voordeur vierkant met greep, ongelakt PC92

217

259

447 Veiligheids krukstel achterdeur vierkant, ongelakt PC92

217

259

739 Knop vierkant, ongelakt

77

92

744 Knop Venere, ongelakt

46

55

761 Set veiligheidsrozetten vierkant ongelakt

85

102

895 Deurstopper vloermontage, gelakt

16

20

930 Deurspion 14 mm / 200graden

26

31

20

24

1033- Huiscijfer 0 t/m 9, gelakt

15

18

1008- Huisletter A / B /C, gelakt

12

15

1152 Half krukstel Alice op rozet, gelakt

32

39

1195 Rechthoekige tochtborstel met messing kader, gemonteerd

55

66

1000 Deurstopper wandmontage, gelakt

Art. Champagne kleurig aluminium / BUITENDEUREN

Beslag buitendeuren NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 22


Beslag buitendeuren Art. Verchroomd / BUITENDEUREN

EXCL. BTW

INCL. BTW

EXCL. BTW

Art. Houten voordeurknoppen, los geleverd

INCL. BTW

39 Beldrukker

24

29

470 Knop N293, grijs gegrond

65

78

56 Knop rond

39

47

471 Knop N293, transparant gegrond

65

78

58 Veilgheids beslag voordeur met greep, rond PC92

208

248

472 Knop N881, grijs voorbehandeld

51

61

60 Veiligheids krukstel achterdeur rond PC92

161

192

473 Knop N881, transparant voorbehandeld

51

61

69 Brievenplaat ovaal, gemonteerd

59

71

478 Knop N105/N252/N253, grijs gegrond

49

59

70 Tochtklep ovaal gemonteerd

75

90

479 Knop N105/N252/N253, transparant gegrond

49

59

71 Brievenplaat rechthoekig, gemonteerd

62

74

482 Knop N308, grijs gegrond

46

55

88 Knopkruk Kuba op rozet

43

52

483 Knop N308, transparant gegrond

46

55

77

92

484 Knop N073, grijs voorbehandeld

79

95

104 Set veiligheidsrozetten rond

37

45

443 Veilgheids beslag voordeur met greep, vierkantl PC92

231

275

448 Veiligheids krukstel achterdeur vierkant PC92

122 Half krukstel Alice op rozet

485 Knop N073, transparant voorbehandeld

79

95

486 Knop N275/N276, grijs gegrond

34

41 41

235

280

487 Knop N275/N276, transparant gegrond

34

740 Knop vierkant

85

102

488 Knop N310/N311 grijs gegrond

60

72

745 Knop Venere

49

59

489 Knop N310/N311 transparant gegrond

60

72

762 Set veiligheidsrozetten vierkant

91

109

490 Knop N862, grijs voorbehandeld, gemonteerd

89

106

896 Deurstopper vloermontage

21

25

491 Knop N862, transparant voorbehandeld, gemonteerd

89

106

1001 Deurstopper wandmontage

32

39

492 Knop N089, grijs gegrond

61

73

1011- Huisletter A t/m C

16

20

493 Knop N089, transparant gegrond

61

73

1043- Huiscijfer 0 t/m 9

21

25

494 Knop N306, grijs gegrond

66

79

57

68

495 Knop N306, transparant gegrond

66

79

1196 Rechthoekige tochtborstel met kader, gemonteerd

Beslag binnendeuren Art. Mat chroom / BINNENDEUREN

EXCL. BTW

INCL. BTW

Art. RVS / BINNENDEUREN

EXCL. BTW

INCL. BTW

47

56

52

62

97 Sleutelrozet rond

9

11

1083 Sleutelrozet rond

9

11

98 Cilinderrozet rond

9

11

1088 Cilinderrozet rond

9

11

99 WC-garnituur rond

30

36

1093 WC-garnituur

47

56

103 Krukstel Alice op rozet

41

49

1098 Sleutelplaatje tbv L/T model

10

12

508 Krukstel rond, op rozet

66

79

1099 Krukstel L/T model op rozet

103

123 75

55 Krukstel sigaar op rozet

557 Half krukstel T-model op rozet

1087 Sleutelrozet vierkant

16

20

1100 Krukstel Lisa op rozet

63

1092 Cilinderrozet vierkant

16

20

1102 Krukstel rond op rozet

46

55

1097 WC-garnituur vierkant

58

70

1104 Krukstel Courgette op rozet

180

215

1112 Krukstel Verona op rozet

87

104

1106 Krukstel Golf-plat op rozet

84

100

1117 Krukstel Bau-Stil, op rozet

100

119

1108 Krukstel Sigaar op rozet

84

100 86

1120 Sleutelrozet rond met verdekte rand

16

20

1111 Krukstel Tool-grip op rozet

72

1121 Cilinderrozet rond met verdekte rand

16

20

1163 Half krukstel L-model op rozet

52

62

1122 WC-garnituur

60

72

1165 Krukstel L-model op rozet

103

123

1123 Krukstel Marsala op rozet

61

73

1124 Krukstel Como op rozet

78

93

1125 Krukstel Trudy op rozet

81

97

54 Krukstel Napoli op rozet

87

104

1126 Krukstel Napoli op rozet

87

104

67 Krukstel Alice op rozet

39

47

1127 Krukstel Courgette op rozet

92

110

100 Sleutelrozet rond

9

11

101 Cilinderrozet rond

9

11

102 WC-garnituur rond

30

36

504 Krukstel Courgette op rozet

86

103

Art. Messing / BINNENDEUREN 61 Sleutelrozet rond, gelakt

7

9

62 Cilinderrozet rond, gelakt

7

9

63 WC-garnituur rond, gelakt

23

28

Art. Verchroomd / BINNENDEUREN

507 Krukstel rond op rozet 1086 Sleutelrozet vierkant

61

73

16

20

65 Krukstel Alice op rozet, gelakt

37

45

1091 Cilinderrozet vierkant

16

20

66 Krukstel Sigaar op rozet, gelakt

40

48

1096 WC-garnituur vierkant

57

68

503 Krukstel Wing op rozet, gelakt

52

62

1105 Krukstel Sirena op rozet

95

114

505 Krukstel Courgette op rozet, gelakt

71

85

1107 Krukstel Sigaar op rozet

61

73

506 Krukstel rond op rozet, ongelakt

49

59

1115 Krukstel Bau-Stil op rozet

100

119

1085 Sleutelrozet vierkant, gelakt

14

17

1116 Krukstel Bau-Stil op rozet

100

119

1090 Cilinderrozet vierkant, gelakt

14

17

41

49

1110 Krukstel Staf 707 op rozet, gelakt

121

144

1084 Sleutelrozet rond

20

24

1114 Krukstel Bau-Stil op rozet, gelakt

91

109

1089 Cilinderrozet rond

20

24

1118 Krukstel Natalia op rozet, gelakt

31

37

1094 WC-garnituur rond

67

80

1101 Krukstel Alice op rozet

37

45

1103 Krukstel Rond op rozet

81

97

1109 Krukstel Sigaar op rozet

47

56

1113 Krukstel Elena op rozet

28

34

1095 WC-garnituur vierkant, gelakt

Art. Mat zwart / BINNENDEUREN

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 23


Inbraakveiligheid Deuren besteld compleet met één van de onderstaande inbraakpreventiepakketten worden voorzien van het keurmerk of op het ovale SKG-plaatje of de GND-stift in de hangstijl en voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen standaard of zwaar. Inbraakpreventiepakket (voordeuren) bestaat uit:

Algemeen Norhtgo buitendeuren zijn uitvoerig getest door de Stichting Hout Research (SHR). Hierbij is aangetoond dat de Norhtgo buitendeuren aan de internationale inbraakwerendheidsnormen voldoen.

voor naar binnendraaiende deuren

• beglazing D, A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 3-puntssluiting • Kogellager- of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket (voordeuren) bestaat uit:

voor naar binnendraaiende deuren Aflevering Alle leveringen boven ¼ 200,- bruto worden franco binnen Nederland geleverd m.u.v. de eilanden.

• beglazing A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 3-puntssluiting • Kogellagerpaumelles of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket (achterdeuren) bestaat uit:

Eigen ontwerp Voor deuren volgens uw eigen ontwerp wordt graag een offerte op maat gemaakt.

voor naar buitendraaiende deuren KOMO

• beglazing D, A, S of I • Norhtgo krukbediende 3-puntssluiting • Kogellagerpaumelles of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket (achterdeuren) bestaat uit:

Norhtgo buitendeuren worden gefabriceerd volgens het KOMO attest-metproductcertificaat (nr. 32409) op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0803 houten buitendeuren, gecontroleerd door de Stichting Keuring Hout (SKH). Op de deuren heeft u 6 jaar Norhtgo fabrieksgarantie. De deur is voorzien van het ovale SKG-merkplaatje in de hangstijl

voor naar buitendraaiende deuren GND Op buiten-deuren geproduceerd onder KOMO en geleverd conform concept 2 ( = incl. voorlak en alle inkrozingen t.b.v. hang- en sluitwerk en beslag ), wordt 6 jaar GNDgarantie gegeven. De deur is voorzien van een GND-stift in de hangstijl.

• beglazing A, S of I • Norhtgo krukbediende 3-puntssluiting • S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket onderdeuren) bestaat uit:

voor naar binnendraaiende (boven- en

• beglazing D, A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 4-puntssluiting • Kogellager- of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag

Hout transparant Norhtgo staat garant voor een perfecte afwerking. De houten delen zijn zorgvuldig geselecteerd en verwerkt. Hout blijft een natuurprodukt en reclamaties omtrent kleur- en structuurverschillen worden niet in behandeling genomen.

Inbraakpreventiepakket voor naar binnendraaiende (boven- en onderdeuren)

Leveringsvoorwaarden Op al onze overeenkomsten tot levering van goederen en daarmee verband houdende overeenkomsten zijn van toepassing de laatstelijk door ons ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerde algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden.

• beglazing A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 4-puntssluiting • S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket onderdeuren) bestaat uit:

voor naar buitendraaiende (boven- en

Prijzen Alle genoemde bedragen zijn Euro's Alle deurprijzen zijn per stuk m.u.v. de garagedeuren Type- en drukfouten onder voorbehoud.

• beglazing D, A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 4-puntssluiting • Kogellagerpaumelles of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Inbraakpreventiepakket onderdeuren) bestaat uit:

Showroom De showroom van Norhtgo Deuren te Katwijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 16:30 uur en op zaterdag van 10:00 -13:00u.

Geldigheid Deze prijslijst is geldig vanaf 15 februari 2010 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden

voor naar buitendraaiende (boven- en

• beglazing A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 4-puntssluiting • S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag

Aanvulling Wanneer u deuren bestelt als aanvulling op een eerdere levering, meldt dit svp bij uw bestelling of aanvraag. Deuren kunnen namelijk qua model of detail zijn gewijzigd.

Inbraakpreventiepakket voor naar buitendraaiende deurenstellen (openslaande deuren) bestaat uit:

Hoewel deze prijslijst zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan Norhtgo niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze uitgave

• beglazing D, A, S of I • Norhtgo sleutelbediende 3-puntssluiting • Norhtgo espagnolet • Kogellagerpaumelles of S2 scharnieren • Veiligheidsbeslag Los hang- en sluitwerk

Samenstel van kozijn en deur

Politie keurmerk

ongetest

statisch en dynamisch getest

---

aanvullend

statisch, statisch, dynamisch en dynamisch en manueel manueel getest met getest met gereedschap- gereedschapset A set A+B standaard

zwaar

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 24


2))(57(%(67(//,1*

GRRUKDOHQZDWQLHWYDQWRHSDVVLQJLV

BINNENDEUREN 0RGHOQXPPHU

1BBBBBBBBBBBBB

$DQWDO

BBBBBBBBBBBBBB

+DQJ]LMGH 8LWYRHULQJ

R/ RVWRPS

%UHHGWH[KRRJWH

BBBBBBBBB[BBBBBBBBBB[PP

/

5

%LQQHQ

%LQQHQ

R5 RRSGHN %XLWHQ

%XLWHQ

%LMRSGHNGHXULQ1,(7VWDQGDDUGPDDWPRHWGHVWRPSHPDDWYHUPHOGZRUGHQ]LHWHNHQLQJLQELQQHQGHXUHQERHNELM0DDWYRHULQJ

3URILHOJURHS

R7DQWH%HWMH

%LM2ULJLQDOV

NHX]H$//((1PRJHOLMNELM2ULJLQDOV11HQ11VWDQGDDUG 7DQWH%HWMH %LM11NHX]HXLW'XLYHMDJHUHQ)DFHWVWDQGDDUG 'XLYHMDJHU

+RXWVRRUW2ULJLQDOV

R$\RXV R[ZLW

R0HUEDX R[WUDQVSDUDQW DOOHHQELMRULJLQDOVPHUEDX*((1NOHXUVWUXFWXXUVHOHFWLH

R%ODQN R6DWLMQ R%ODQN R6DWLMQ R7\SHDEODQN R7\SH%

R%ORFNV R6WULSHV R&DWKHGUDDO R0DVWHUFDUUp R7\SHEPDW R7\SH*

*URQGYHUI

*ODVVRRUW9LVLRQV

(QNHOJODV ORVPHH

*ODVLQORRG

R'XLYHMDJHU

R)DFHW

R'RWV R6TXDUHV R&KLQFKLOOD R0DVWHUSRLQW R7\SH R7\SH%

R0RUVH R=HEUD R&UHSL R)DFHWEODQN R)DFHWPDW R)OXWHVEODQN R)OXWHVEODQNPDW R7\SH R7\SH R7\SH*

6ORWHQ

RVORWJDW R596 R596 R596 R596

R]RQGHUVORWJDW RPHVVLQJ RPHVVLQJ RPHVVLQJ RPHVVLQJ

RPP R]RQGHU R596PP RPDWQLNNHO

RPP

$FKWHUKRXWLVVWDQGDDUGPP

R0HUEDX R0HUEDX R0HUEDX

R$\RXV(VVHQWLDOV R$\RXV(VVHQWLDOV R$\RXV(VVHQWLDOV

1HPHIVHULHVORWJDW ]RQGHU]LMERULQJHQ

1HPHIORRSVORWPHWYRRUHQVOXLWSODDW JHPRQWHHUG

1HPHINDVWVORWPHWYRRUHQVOXLWSODDW JHPRQWHHUG

1HPHIEDGNDPHU:&VORWPHWYRRUHQVOXLWSODDW JHPRQWHHUG

1HPHIGDJHQQDFKWVORWPHWYRRUHQVOXLWSODDW JHPRQWHHUG

6FKDUQLHUHQ 6FKDUQLHULQNUR]LQJHQ 3DXPHOOHJDWHQ 6FKDUQLHUHQ ORVPHH

9HUGHNWHVFKDUQLHUHQ

RVW RVW RVW RVW

RVW RVW RVW RVW

R596PP RPHVVLQJORRNPP RPDWFKURRP RPHVVLQJORRN

'HXUVWHOOHQ 6HWWRQJQDDOGHQ ORVPHH

6HWDDQVODJQDDOGHQ ORVPHH

6OXLWQDDOGWEYRSGHNGHXUHQ ORVPHH

%HVODJ

$UWLNHOQU8LWYRHULQJ

:&JDUQLWXXU

RBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HUNQUXZUHIHUHQWLH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HGULMIVQDDP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6WUDDWKXLVQXPPHU

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3RVWFRGHSODDWV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7HOHIRRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBB

$IOHYHUDGUHV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2SPHUNLQJHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWXP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1DDP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NUXNVWHO 5R]HWSHUVWXN

+DQGWHNHQLQJ (HQRSGUDFKWZRUGWDOWLMGVFKULIWHOLMNEHYHVWLJG

)D[

BBBBBBBBBBBBBBBBB

(PDLO BBBBBBBBBBBBB


Bijzonderheden binnendeuren 9(5./$5,1*15 V%,-=21'(5+('(1%,11(1'(85(1 

8LWVOXLWHQGJHVFKLNWYRRUGHNNHQGYHUIZHUN0LQLPDOHGHXUEUHHGWHLVPP .HX]HXLWSURILOHULQJHQ7DQWH%HWMH'XLYHMDJHURI)DFHW ]LHEO]

 

.HX]HXLWSURILOHULQJHQ'XLYHMDJHURI)DFHW ]LHEO]9RRU]LHQYDQYODNNHSDQHOHQ2SGHNGHXUHQ![PPPLQLPDDOSDXPHOOHQ

$DQZHHUV]LMGHQYRRU]LHQYDQJURHYHQ

(XLWY *HVFKLNWYRRUHQNHOJODVLQFOYHUVWHNJH]DDJGHJODVODWWHQ H[FO*ODV

2ULJLQDOV (VVHQWLDOV 9LVLRQV

=XLWY =RQGHUJODVRSHQLQJ

%HZHUNLQJHQRSWLHVHQWRHOLFKWLQJ%,11(1'(85(1 2ULJLQDOV(VVHQWLDOV9LVLRQV

*/$6

ż ż ż

%LMXZDDQYUDDJJODVVRRUWRSJHYHQDXE ]LHEO]

(QNHOJODV (QNHOJODVORVPHH *HILJXUHHUG

ż ż

=LHEO]

ż ż

9LVLRQVPPJHKDUGJODVJHPRQWHHUG

ż 35,-=(1

'(85$)0(7,1* 25,*,1$/6

H[FO LQFO %7: %7:

9HUPHOGHSULM]HQ]LMQJHOGLJYRRU$//(PDWHQWP[PP %UHHGWHPPWPPPPHHUNRVWHQ+RRJWHPPWPPPPHHUNRVWHQż ż ż

2YHULJHDIPHWLQJHQSULMVRSDDQYUDDJ

ż

(66(17,$/6 3ULM]HQ]LMQJHOGLJYRRUDOOHVWDQGDDUGPDWHQ [ 

ż

0DDWZHUNDIZLMNHQGHEUHHGWHWPPPPHHUNRVWHQ

ż

0DDWZHUNDIZLMNHQGHKRRJWHWPPPPHHUNRVWHQ

ż ż

%UHHGWHPPWPPPPHHUNRVWHQ

ż

+RRJWHWPPP

ż

2YHULJHDIPHWLQJHQSULMVRSDDQYUDDJ 9,6,216

ż

9HUPHOGHSULM]HQ]LMQJHOGLJYRRU$//(PDWHQ WP[PP

2YHULJHDIPHWLQJHQSULMVRSDDQYUDDJ

ż

9225%(+$1'(/,1* ZDWHUJHGUDJHQYHUI

[ZLW ż ż ż

[WUDQVSDUDQW 0HUEDX*((1NOHXUVWUXFWXXUVHOHFWLH %LMWUDQVSDUDQWH0HUEDXELQQHQGHXUHQNXQQHQNOHXUHQ

 

ż

VWUXFWXXUYHUVFKLOOHQYRRUNRPHQ 6/27(1LQFOLQIUH]LQJPRQWDJHHQORVVHVOXLWSODDW 1HPHIORRSVORWPHWPHVVLQJYRRUHQVOXLWSODDW 1HPHINDVWVORWPHWPHVVLQJYRRUHQVOXLWSODDW 1HPHIEDGNDPHU:&VORWPHWPHVVLQJYRRUHQVOXLWSODDW ż ż ż ż ż ż ż ż ż

1HPHIGDJHQQDFKWVORWPHWPHVVLQJYRRUHQVOXLWSODDW ż ż ż

1HPHIORRSVORWPHW596YRRUHQVOXLWSODDW 1HPHINDVWVORWPHW596YRRUHQVOXLWSODDW 1HPHIEDGNDPHU:&VORWPHW596YRRUHQVOXLWSODDW

 

 ż ż ż ż ż ż ż ż ż

1HPHIGDJHQQDFKWVORWPHW596YRRUHQVOXLWSODDW ż ż ż

6/8,71$$/'(19225'8%%(/('(85[JHJURQGORVPHH GHWDLOVEO]

7RQJQDDOGHQVHW%70HUEDX ż

7RQJQDDOGHQVHW%7$\RXV ż ż ż

6OXLWQDDOG%20HUEDX23'(. ż

6OXLWQDDOG%2$\RXV23'(. ż ż ż

$DQVODJODWWHQVHW%+0HUEDX ż

$DQVODJODWWHQVHW%+$\RXV%=VOXLWQDDOGJHPRQWHHUGPHWQLHW]LFKWEDUHHVSDJQROHW ,1)5(=,1*(15$1'%(:(5.,1*(1 ,QIUH]LQJVORWJDWPHWYRRUSODDWLQNUR]LQJ1HPHIVHULH 6WDQGDDUGRSGHNVSRQQLQJ2ULJLQDOV 0HUEDXRI$\RXV ż ż ż ż

 

 ż ż ż ż

6WDQGDDUGRSGHNVSRQQLQJ(VVHQWLDOV

6WDQGDDUGRSGHNVSRQQLQJ9LVLRQV

6&+$51,(5(1 SULM]HQSHUVWXN

%RULQJWEYRISDXPHOOHJDWHQ 6FKDUQLHULQNUR]LQJRIPP

ż ż

 

 ż ż ż ż ż ż/RVPHH .RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PPPHVVLQJORRN .RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP596 ż ż ż ż ż ż

.RJHOODJHUVFKDUQLHU[[PP596 ż ż ż ż ż ż

9(5'(.76&+$51,(5 SULMVSHUVWXN

YRRUVWRPSHGHXUHQJHPRQWHHUG 8LWYRHULQJHQPDWFKURRPPDWQLNNHORIPHVVLQJORRN

NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 26


2))(57(%(67(//,1* GRRUKDOHQZDWQLHWYDQWRHSDVVLQJLV 0RGHOQXPPHU 1BBBBBBBBBBBBB $DQWDO +DQJ]LMGH 'LNWH

BUITENDEUREN

BBBBBBBBBBBBBB

R/ R5 RPP

/

R/ R5 RPP

5 %LQQHQ

%UHHGWH[KRRJWH BBBBBBBBB[BBBBBBBBBB 'HXUPDWHQ

R&RGHBBBBBBBBBBB R[JULMV R[WUDQVSDUDQW R5$/BBBBBBBB R6LNNHQVBBBBBBBBB

5DQGEHZHUNLQJELMPPGHXUHQ *URQGYHUI 9RRUODNLQNOHXU

/

5

%XLWHQ

*ODV ([FOXVLHIJODV

,QFOXVLHIJODV

R,QFOXVLHIJODVODWWHQYRRULVRODWLHJODV R,QFOXVLHI$/8'(. DOXPLQLXPJODVOLMVWHQYRRULVRODWLHJODV

R,QFOXVLHIJODVODWWHQYRRUHQNHOJODV R,VRODWLHJODVYRRUJHPRQWHHUG $PELWLRQVYROOHGLJEHJODDVG JODVVRRUWRSJHYHQ R6HFXJODV YROOHGLJEHJODDVGYHLOLJKHLGVJODV JODVVRRUWRSJHYHQ R,626$)( YRRUJHPRQWHHUG PHWDOXPLQLXPDIGHNOLMVWHQJODVVRRUWRSJHYHQ

6ORWHQ *HPRQWHHUGH1RUKWJRSXQWVVOXLWLQJ

*ODVVRRUW

BBBBBBBBBBBBBB

R.UXNEHGLHQG R6OHXWHOEHGLHQG

 $FKWHUGHXU 9RRUGHXU

1RUKWJRSXQWVVOXLWLQJWEYERHUHQGHXULQFODDQVODJODW *HPRQWHHUG1HPHIHQNHOVORW ,QIUH]LQJSXQWVVOXLWLQJ PLWVEHNHQGELM1RUKWJR 6YSRSJDYHYDQPHUNHQW\SH ,QIUH]LQJHQNHOVORWJDW1HPHIVHULHRI 6FKDUQLHUHQ 6FKDUQLHULQNUR]LQJ H[FOVFKDUQLHUHQ

6NRJHOODJHUVFKDUQLHUHQ %ODGSDXPHOOHV[PP 596YHLOLJKHLGVNRJHOODJHUVFKDUQLHUHQ

RVW RVW RVW RVW

RVW RPP RVW R[PP RVW RVW

R R R RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RVHULH R RPP R[PP

%ULHYHQJOHXIYROJHQVVWDQGDDUG717QRUP DOOHHQELMGRRUGHUGHQWHOHYHUHQEULHISODDW

$XWRPDWLVFKHWRFKWYDOGRUSHO $76

:DWHUGRUSHOYHUKRRJGDDQEUHQJHQ

RKDUWRQGHUGRUSHO RBBBBBPP VWDQGDDUG

RELQQHQNDQWGHXU

RORVPHH RJHPRQWHHUG R

PPXLWRQGHUNDQWGHXUHQPPXLWGH]LMNDQWHQ

'HXUVWHOOHQ *HPRQWHHUGHVOXLWQDDOGPHWQLHW]LFKWEDUHHVSDJQROHWHQORVVHDIGHNODW 6OXLWQDDOGPHWWRFKWDIGLFKWLQJ ORVPHH

6HWWRQJQDDOGHQ ORVPHH

%HVODJ

R DOOHHQLFP1RUKWJRSXQWVVOXLWLQJ

R R

$UWLNHOQU8LWYRHULQJ

$UWLNHOQU8LWYRHULQJ

'HXUEHO

RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB

:HUNQUXZUHIHUHQWLH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HGULMIVQDDP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6WUDDWKXLVQXPPHU

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3RVWFRGHSODDWV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7HOHIRRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBB

$IOHYHUDGUHV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2SPHUNLQJHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWXP

BBBBBBBBBBBBBBBBB

1DDP +DQGWHNHQLQJ

BBBBBBBBBBBBBBBBB

9RRUGHXUJDUQLWXXU $FKWHUGHXUJDUQLWXXU .QRSRSUR]HW +DOINUXNVWHORSUR]HW 9HLOLJKHLGVUR]HWWHQ 'HXUNORSSHU

(HQRSGUDFKWZRUGWDOWLMGVFKULIWHOLMNEHYHVWLJG

)D[

%ULHISODDW JHPRQWHHUG

7RFKWNOHS JHPRQWHHUG

'HXUVWRSSHU +XLVFLMIHU +XLVOHWWHU 'HXUJUHHS +RXWHQNQRS GHXUDIKDQNHOLMN

BBBBBBBBBBBBBBBBB

RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB RBBBBBBBBBRBBBBBBBBB

(PDLO

BBBBBBBBBBBBBBB

NORTHGO.Prijslijst_mei_2010  
NORTHGO.Prijslijst_mei_2010  

BRUTO PRIJSLIJST FEBRUARI 2010 NORHTGO l DEUREN PRIJSLIJST 2 Drukgang: april 2010

Advertisement