Page 1


CUPRINS SUMMARY / SOMMAIRE / INHALTSVERZEICHNIS INFORMAºII UTILE USEFUL INFORMATION / INFORMATIONS UTILES / NÜTZLICHE AUSKÜNFTE

3

DISTANºELE ÎNTRE PRINCIPALELE ORAªE DIN ROMÂNIA ªI EUROPA DISTANCES / DISTANCES / ENTFERNUNGEN

5

HARTA RUTIERÅ A EUROPEI EUROPE ROAD MAP / LA CARTE ROUTIÈRE DE L’EUROPE / STRASSENKARTE EUROPA

6

HARTA ROMÂNIEI ROMANIA MAP / LA CARTE DE LA ROUMANIE / LANDKARTE RUMÄNIEN Legendå / Legend / Légende / Zeichenerklärung

8

Index de hartå / Key to Maps / Tableau d’assemblage / Übersichtskarte

10

Detalii / Details / Détails / Details

12

HÅRºI ORAªE – ZONA CENTRALÅ CITY MAPS – CENTRAL AREA / CARTES DES VILLES – ZONE CENTRALE / STÄDTEKARTEN – ZENTRALZONE Legendå / Legend / Légende / Zeichenerklärung

52

Alba Iulia

53

Constan¡a

64

Satu Mare

71

Alexandria

53

Deva

65

Sfântu Gheorghe

72

Arad

54

Drobeta - Turnu Severin

65

Sibiu

72

Bacåu

54

Foc¿ani

66

Slatina

73

Baia Mare

55

Gala¡i

66

Slobozia

73

Bistri¡a

55

Giurgiu

67

Suceava

74

Boto¿ani

56

Ia¿i

67

Târgovi¿te

74

Bra¿ov

56

Miercurea-Ciuc

68

Târgu Jiu

75

Bråila

57

Oradea

68

Târgu Mure¿

75

Buzåu

57

Piatra Neam¡

69

Timi¿oara

76

Bucure¿ti

58

Pite¿ti

69

Tulcea

76

Cålåra¿i

62

Ploie¿ti

70

Vaslui

77

Craiova

62

Râmnicu Vâlcea

70

Zalåu

77

Cluj-Napoca

63

Re¿i¡a

71

INDEX DE LOCALITźI INDEX OF LOCALITIES / INDEX DES LOCALITÉS / NAMENVERZEICHNIS

© 2010 House of Guides Tel.: (0040)21-317 91 31, Fax: 021-224 31 86

78

© Toate drepturile apar¡in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a lucrårii sub orice formå, fårå permisiunea scriså a Editurii House of Guides.

E-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro

Coordonator proiect:

Mådålin-Cristian Foc¿a

Corector:

Oana Bicå

Art director:

Daniela Nae

Tehnoredactor:

Florin Curåvale

ISBN: 978-606-513-138-5

© All rights reserved. Copyright by House of Guides. This book may not be reproduced in whole or in part without written permission of House of Guides.


13

U

C

R

A

I

N

A

14

20


52

HÅRºI ORAªE – ZONA CENTRALÅ CITY MAPS – central area / CARTES DES VILLES – zone centrale / STÄDTEKARTEN – zentralzone Legendå Legend / Légende / Zeichenerklärung SPAºII VERZI

GREEN AREA

ZONE VERTE

GRÜNFLÄCHEN

ZONE REZIDENºIALE

RESIDENTIAL AREAS

QUARTIER RÉSIDENTIEL

WOHNGEBIET

ZONE ACVATICE

WATER AREAS

ZONES D'EAU

WASSER GEBIETE

STRÅZI

ROADS

ROUTES

STRAßE

BULEVARDE

AVENUES

BOULEVARDS

AVENUES

CALE FERATÅ

RAILWAY

CHEMIN DE FER

EISENBAHN

MUZEU

MUSEUM

MUSÉE

MUSEUM

TEATRU

THEATRE

THÉÂTRE

THEATER

BISERICÅ

CHURCH

ÉGLISE

KIRCHE

MÂNÅSTIRE, SCHIT

MONASTERY, HERMITAGE

CLOÎTRE, ERMITAGE

KLOSTER, EREMITAGE

PALAT, CONAC

PALACE, MANOR-HOUSE

PALAIS, MANOIR

PALAST, HERRENHAUS

CLÅDIRE ISTORICÅ

HISTORIC BUILDING

HISTORIQUE CONSTRUCTION

HISTORISH GEBÄUDE

TURN, CETATE, CASTEL

TOWER, FORTRESS, CASTLE

TOUR, FORTERESSE, CHÂTEAU

TURM, BURG, SCHLOSS

MONUMENT, STATUIE

MONUMENT, STATUE

MONUMENT, STATUE

DENKMAL, STATUE

VESTIGIU, RUINÅ

VESTIGE, RUIN

VESTIGE, RUINE

RUINE

ALTE OBIECTIVE

OTHER SIGHTS

AUTRES CURIOSITÉS

ANDERE SEHENSWÜRDIGKEITEN

GARÅ

TRAIN STATION

GARE FEROVIAIRE

BAHNHOF

PARCARE

CAR PARK

PARKING

PARKPLATZ

BIROU DE INFORMARE TURISTICÅ

TOURIST INFO CENTER

CENTRE D'INFORMATION TOURISTIQUE

REISEBÜRO


53 16

4

Alba Iulia Jude¡ul Alba

9

3 14

6 7

11 10 5

1

12 15

2 13 8

1. Muzeul Na¡ional al Unirii 2. Catedrala Ortodoxå a Reîntregirii 3. Obeliscul „Horea, Clo¿ca ¿i Cri¿an“ 4. Statuia lui I.C. Bråtianu 5. Biblioteca Batthyaneum 6. Castrul roman (vestigii) 7. Palatul Princiar 8. Muzeul de Artå 9. Statuia lui Iuliu Maniu 10. Statuia lui Mihai Viteazul 11. Sala Unirii 12. Catedrala Romano-Catolicå 13. Teatrul de Varå 14. Biserica „Mihai Viteazul“ 15. Statuia lui Horea, Clo¿ca ¿i Cri¿an 16. Mânastirea Franciscanå

Alexandria Jude¡ul Teleorman

2

3 1

1. Catedrala Episcopalå „Sf. Alexandru“ 2. Muzeul jude¡eam 3. Statuia lui Cuza


58 Municipiul Bucure多ti


77 Vaslui Jude¡ul Vaslui

3

1 2

1. Biserica Domneascå 2. Ruinele Cur¡ii Domne¿ti 3. Muzeul ªtefan cel Mare

Zalåu Jude¡ul Sålaj

5

4 1 3 2

1. Muzeul Jude¡ean de Istorie ¿i Artå 2. Galeria de Artå 3. Clådirea Transilvania 4. Grupul statuar Wesselenyi 5. Biserica Reformatå


78

Index de localitå¡i Index of localities / Index des localités / Ortsverzeichnis

RO Indicele de localitå¡i cuprinde denumirea localitå¡ilor aflate în harta detaliatå a atlasului, listate în ordine alfabeticå. Acolo unde mai multe localitå¡i poartå acela¿i nume, este men¡ionat la fiecare ¿i jude¡ul unde se aflå. Dacå existå mai multe localitå¡i cu acela¿i nume în acela¿i jude¡, se men¡ioneazå între paranteze unitatea administrativ-teritorialå din care face parte localitatea (cu prescurtårile: com. pentru comunå, or. pentru ora¿ sau mun. pentru municipiu). Urmeazå numårul paginii ¿i indicativul sectorului de hartå în care se gåse¿te numele localitå¡ii. În cazul prescurtårilor ext.sus/ext.dr./ext.jos, localitatea trebuie cåutatå în exteriorul sectorului respectiv de hartå, dupå caz deasupra, la dreapta sau dedesubtul acestuia.

EN The locality-index contains the locality names indicated in the detailed map of the Atlas, listed in alphabetical order. Where there is more than one locality with the same name, the locality’s county is also indicated. Where there is more than one locality with the same name in the same county, the administrative-territorial unit is mentioned in brackets (using the abbreviations: com. for commune, or. for town, mun. for city). The name of the locality is followed by the page no. and the map section index in which the locality is shown on the map. When mentions like ext.sus/ext.dr/ext.jos appear, please search the locality in the exterior of the map section, above/on the right/or down the mentioned section.

FR L’index des localités inclut le nom des localités qui peuvent être retrouvées dans la carte détaillée de l’atlas, classées par ordre alphabétique. Dans le cas de deux ou plusieurs localités qui ont le même nom, il se trouve le nom du département dont elles appartiennent. Dans le cas de plusieurs localités qui ont le même nom et qui se trouvent dans le même département, il y a mentionné entre parenthèses l’unité administrative-territoriale dont la localité en cause fait partie (avec les abréviations: com. pour commune, or. pour ville, mun. pour municipe). La suite indique le numéro de page et l’indicatif du carreau de carte dans lequel se trouve le nom de la localité. Dans le cas des abréviations ext.sus/ext.dr/ext.jos, la localité sera retrouvée à l’extérieur du carreau – au-dessus, à droite ou au-dessous de celui-ci, selon le cas.

DE Das Ortsregister beinhaltet, in alphabetischer Reihenfolge, die Namen der Ortschaften, die sich auf der detaillierten Karte des Atlases befinden. Dort wo mehrere Ortschaften denselben Namen tragen, ist auch jeweils der entsprechende Landkreis eingetragen. Wenn es in demselben Kreis mehrere Ortschaften mit dem gleichen Namen gibt, wird in Klammern die administrativ-territoriale Einheit genannt, zu der die jeweilige Ortschaft gehört (mit den Abkürzungen com. für Gemeinden, or. für Städte, oder mun. für Großstädte). Es folgt die Seitennummer und die Angabe des Seitenabschnitts wo sich der Name der Ortschaft befindet. Im Falle der Abkürzungen ext.sus./ext.dr./ext.jos, muss der Ort außerhalb des jeweilig eingetragenen Abschnitts gesucht werden, je nachdem ob oben, rechts oder unten.

1 Decembrie, IF . . . . . . . . . . . . .48 B2 1 Decembrie, VS . . . . . . . . . . . .25 A4 2 Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 A4 23 August, CT . . . . . . . . . . . . . .51 A3 23 August, MH . . . . . . . . . . . . .36 A4

A Abram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 C4 Abråmu¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 B4 Abrud, AB . . . . . . . . . . . . . . . . .28 B1 Abrud, CT . . . . . . . . . . . . . . . . .50 B2 Abrud-Sat . . . . . . . . . . . . . . . . .28 B1 Abucea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C2 Abud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 A4 Abu¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 C1 Acå¡ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 A4 Acâ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 A3 Aciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 A3 Aciua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 C3 Aciu¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C1 Acmariu . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 B2 Acri¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 B4 Adalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 C2 Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 A2 Adamclisi . . . . . . . . . . . . . . . . .50 B3 Adåmu¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 B1 Adå¿eni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A1 Adânca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 A3 Adâncata, DJ . . . . . . . . . . . . . . .46 A1 Adâncata, IL . . . . . . . . . . . . . . .39 C4 Adâncata, SV . . . . . . . . . . . . . .16 C2

Adea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 C4 Adjud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 C2 Adjudeni . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B2 Adjudu Vechi . . . . . . . . . . . . . . .32 C2 Adoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 B4 Adrian, MS . . . . . . . . . . . . . . . .22 A3 Adrian, SM . . . . . . . . . . . . . . . .13 B2 Adrianu Mare . . . . . . . . . . . . . . .22 A4 Adrianu Mic . . . . . . . . . . . . . . . .22 A4 Aduna¡i, AG . . . . . . . . . . . . . . . .47 B1 Aduna¡i, PH . . . . . . . . . . . . . . . .39 A2 Aduna¡ii Teiului . . . . . . . . . . . . .45 A1 Aduna¡ii-Copåceni . . . . . . . . . . .48 B2 Ady Endre . . . . . . . . . . . . . . . . .12 C3 Afânata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 A4 Afrime¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 A1 Afuma¡i, DJ . . . . . . . . . . . . . . . .45 C3 Afuma¡i, IF . . . . . . . . . . . . . . . .48 C1 Afuma¡i, OT . . . . . . . . . . . . . . . .37 C4 Agadici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 C2 Agafton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 C3 Agapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 C1 Agaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 C3 Agå¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 B4 Agârbiciu, CJ . . . . . . . . . . . . . . .20 B3 Agârbiciu, SB . . . . . . . . . . . . . . .29 B2 Agârcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 C2 Aghire¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1A Aghire¿u . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 B2 Agigea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 A2 Agighiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 B2

Agnita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 A2 Agrie¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 B4 Agrie¿el . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 B4 Agrij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 B1 Agri¿, CJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 C4 Agri¿, SM . . . . . . . . . . . . . . . . .13 B2 Agri¿teu . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 A4 Agri¿u de Jos . . . . . . . . . . . . . .21 B1 Agri¿u de Sus . . . . . . . . . . . . . .21 B1 Agri¿u Mare . . . . . . . . . . . . . . . .27 A1 Agri¿u Mic . . . . . . . . . . . . . . . . .19 A4 Aita Mare . . . . . . . . . . . . . . . . .30 C2 Aita Medie . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A2 Aita Seacå . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A2 Aiton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 A3 Aiud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 A1 Aiudul de Sus . . . . . . . . . . . . . .29 A1 Alåmor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 A2 Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 12a Alba Iulia . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 C2 Albac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 A4 Albele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 A4 Albeni, GJ . . . . . . . . . . . . . . . . .36 C2 Albeni, TR . . . . . . . . . . . . . . . . .47 C1 Albe¿ti, AG . . . . . . . . . . . . . . . .38 B1 Albe¿ti, BH . . . . . . . . . . . . . . . .19 B3 Albe¿ti, BT . . . . . . . . . . . . . . . .17 B2 Albe¿ti, BZ . . . . . . . . . . . . . . . .40 B3 Albe¿ti, CT . . . . . . . . . . . . . . . . .51 A4 Albe¿ti, DJ . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A1 Albe¿ti, IL . . . . . . . . . . . . . . . . .49 B1

Albe¿ti, IS . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B1 Albe¿ti, MS . . . . . . . . . . . . . . . .30 A1 Albe¿ti, OT . . . . . . . . . . . . . . . .37 C4 Albe¿ti, TR . . . . . . . . . . . . . . . .47 B3 Albe¿ti, VS (com. Albe¿ti) . . . . . .25 B4 Albe¿ti, VS (com. Dele¿ti) . . . . . .25 A3 Albe¿tii Bistri¡ei . . . . . . . . . . . . .21 C2 Albe¿tii Påmânteni . . . . . . . . . . .38 A2 Albe¿tii Ungureni . . . . . . . . . . . .37 C2 Albe¿ti-Muru . . . . . . . . . . . . . . .39 C3 Albe¿ti-Paleologu . . . . . . . . . . . .39 C3 Albi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 B2 Albina, BR . . . . . . . . . . . . . . . . .41 B2 Albina, TM . . . . . . . . . . . . . . . . .26 B3 Albina, VS . . . . . . . . . . . . . . . . .24 C3 Albinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 B2 Albi¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 B2 Albi¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 B2 Albota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A4 Albotele . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B3 Albule¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 B1 Aldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 C1 Aldeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 A1 Alde¿ti, AR . . . . . . . . . . . . . . . .19 A4 Alde¿ti, GL . . . . . . . . . . . . . . . .33 B1 Alde¿ti, VL . . . . . . . . . . . . . . . . .37 C2 Alecu¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 B2 Ale¿d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 C1 Aleu¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 C1 Alexandria . . . . . . . . . . . . . . . . .47 C3 Alexandri¡a . . . . . . . . . . . . . . . .30 C1


115 Vlad ºepe¿, CL . . . . . . . . . . . . .49 C1 Vlad ºepe¿, GR . . . . . . . . . . . . .48 B2 Vladia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 C3 Vladimir . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 C3 Vladimirescu . . . . . . . . . . . . . . .26 B1 Vladnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B4 Vladnicu de Jos . . . . . . . . . . . . .32 C2 Vladnicu de Sus . . . . . . . . . . . .32 C2 Vladomira . . . . . . . . . . . . . . . . .17 C4 Vlaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 C3 Vlahii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 B2 Vlaici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A4 Vla¿ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 B1 Vla¿in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 B3 Vlådaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 A1 Vlådå¿e¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .36 B4 Vlådeni, BT (com. Corlå¡eni) . . . .16 C2 Vlådeni, BT (com. Vlådeni) . . . . .16 C2 Vlådeni, BV . . . . . . . . . . . . . . . .30 C3 Vlådeni, BZ . . . . . . . . . . . . . . . .40 A1 Vlådeni, DB . . . . . . . . . . . . . . . .39 A3 Vlådeni, IL . . . . . . . . . . . . . . . . .41 C3 Vlådeni, IS . . . . . . . . . . . . . . . .17 C4 Vlådeni-Deal . . . . . . . . . . . . . . .17 A3 Vlåde¿ti, AB . . . . . . . . . . . . . . .28 C1 Vlåde¿ti, AG (com. Tigveni) . . . . .37 C2 Vlåde¿ti, AG (com. Vlåde¿ti) . . . .38 A2 Vlåde¿ti, GL . . . . . . . . . . . . . . .33 B3 Vlåde¿ti, VL . . . . . . . . . . . . . . . .37 C2 Vlåde¿ti, VS . . . . . . . . . . . . . . . .25 A4 Vlådica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 A1 Vlådiceasca, CL . . . . . . . . . . . . .49 B1 Vlådiceasca, IF . . . . . . . . . . . . .39 B4 Vlådiceni, IS . . . . . . . . . . . . . . .25 A1 Vlådiceni, NT . . . . . . . . . . . . . . .24 A2 Vlådila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 C3 Vlådnicele . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B2 Vlådnicu¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A4 Vlåduceni . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B2 Vlåduleni, GJ . . . . . . . . . . . . . . .36 B3 Vlåduleni, OT . . . . . . . . . . . . . . .46 B2 Vlådule¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B3 Vlådu¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A4 Vlåhi¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 C1 Vlåicule¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .40 A4 Vlångåre¿ti . . . . . . . . . . . . . . . .37 C4 Vlåsceni . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 A4 Vlåsine¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A2 Vlå¿cu¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 A1 Vocote¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 C1 Vodnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 C1 Voetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 B1 Voia, DB . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B4 Voia, HD . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 B2 Voice¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Voice¿tii din Vale . . . . . . . . . . . .37 B4 Voiculeasa . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Voievoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 B4 Voievodeasa . . . . . . . . . . . . . . .16 A2 Voila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 A3 Voineasa, OT . . . . . . . . . . . . . . .46 B2 Voineasa, VL . . . . . . . . . . . . . . .37 A1 Voine¿ti, AG . . . . . . . . . . . . . . .38 B1 Voine¿ti, BR . . . . . . . . . . . . . . .41 A1 Voine¿ti, DB . . . . . . . . . . . . . . .38 B2 Voine¿ti, IS . . . . . . . . . . . . . . . .24 C1 Voine¿ti, VS (com. Voine¿ti) . . . .24 C4 Voine¿ti, VS (com. Vulture¿ti) . . .24 C2 Voiniceni . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 C3 Voislova . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C4 Voita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 C1 Voiteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 B4 Voite¿tii din Deal . . . . . . . . . . . .36 C2 Voite¿tii din Vale . . . . . . . . . . . .36 C2 Voitinel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A2 Voivodeni, AR . . . . . . . . . . . . . .19 A4 Voivodeni, BV . . . . . . . . . . . . . .30 A3 Voivodeni, MS . . . . . . . . . . . . . .21 C3 Voivodeni, SJ . . . . . . . . . . . . . . .20 C1 Voivozi, BH (com. Pope¿ti) . . . . .19 C1 Voivozi, BH (com. ªimian) . . . . .12 B3 Volintire¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .24 A1 Voloiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 B4 Voloicel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 A4 Volo¿cani . . . . . . . . . . . . . . . . .32 B2 Volovå¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A2 Voluntari . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 B1 Vonigeasa . . . . . . . . . . . . . . . . .37 C3 Vorniceni . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A1

Vornicenii Mari . . . . . . . . . . . . .16 B3 Vornicenii Mici . . . . . . . . . . . . . .16 B3 Vorona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A3 Vorona Mare . . . . . . . . . . . . . . .17 A3 Vorona-Teodoru . . . . . . . . . . . . .17 A3 Vorone¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A3 Voroveni . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B2 Vorove¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 C1 Vor¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C2 Vo¿låbeni . . . . . . . . . . . . . . . . .23 A3 Vovrie¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B2 Vrabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A1 Vrancea . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 C1 Vrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 C2 Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 A2 Vråne¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B3 Vråniu¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 C2 Vrânceni . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 B1 Vrâncioaia . . . . . . . . . . . . . . . . .32 A3 Vucova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 C4 Vulcan, AB . . . . . . . . . . . . . . . . .28 A1 Vulcan, BV . . . . . . . . . . . . . . . .30 C4 Vulcan, HD . . . . . . . . . . . . . . . .36 B1 Vulcan, MS . . . . . . . . . . . . . . . .30 A2 Vulcana de Sus . . . . . . . . . . . . .38 C2 Vulcana-Båi . . . . . . . . . . . . . . . .38 C2 Vulcana-Pandele . . . . . . . . . . . .38 C3 Vulcåneasa . . . . . . . . . . . . . . . .32 B3 Vulpå¿eni . . . . . . . . . . . . . . . . .25 A4 Vulpå¿e¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B2 Vulpeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A1 Vulpe¿ti, AG . . . . . . . . . . . . . . .38 B4 Vulpe¿ti, OT . . . . . . . . . . . . . . .37 C4 Vulpue¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B2 Vultureanca . . . . . . . . . . . . . . . .38 B4 Vultureni, BC . . . . . . . . . . . . . . .24 C4 Vultureni, BR . . . . . . . . . . . . . . .40 C3 Vultureni, BT . . . . . . . . . . . . . . .17 A2 Vultureni, CJ . . . . . . . . . . . . . . .20 C2 Vulture¿ti, AG . . . . . . . . . . . . . .38 B2 Vulture¿ti, OT . . . . . . . . . . . . . .37 C4 Vulture¿ti, SV . . . . . . . . . . . . . .16 C3 Vulture¿ti, VS . . . . . . . . . . . . . .24 C2 Vulturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 C4 Vulturu, CT . . . . . . . . . . . . . . . .41 C4 Vulturu, TL . . . . . . . . . . . . . . . .42 C2 Vulturu, VN . . . . . . . . . . . . . . . .32 C4 Vurpår, AB . . . . . . . . . . . . . . . . .28 C2 Vurpår, SB . . . . . . . . . . . . . . . .29 C3 Vutcani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 B4

Z Zaboloteni . . . . . . . . . . . . . . . . .17 C4 Zagavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A4 Zagår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 C1 Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 B3 Zagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 B4 Zahanaua . . . . . . . . . . . . . . . . .39 B3 Zahare¿ti, BZ . . . . . . . . . . . . . .39 C1 Zahare¿ti, SV . . . . . . . . . . . . . .16 B3 Zahoreni . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 B1 Zalåu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 B1 Zalha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 C1 Zalhanaua . . . . . . . . . . . . . . . . .39 A3 Zalnoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 A4 Zalomestra . . . . . . . . . . . . . . . .15 C2 Zam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C2 Zamfira . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 B2 Zamfire¿ti, AG (com. Cepari) . . . .37 C2 Zamfire¿ti, AG (com. Cotmeana) .38 A3 Zamfire¿ti, BR . . . . . . . . . . . . . .40 C2 Zamostea . . . . . . . . . . . . . . . . .16 B2 Zau de Câmpie . . . . . . . . . . . . .21 B3 Zåbala . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 C3 Zåbal¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 A2 Zåbrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 C2 Zåbråtåu . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 B4 Zådåreni . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 B1 Zådåriciu . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 A1 Zågri¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 C1 Zågujeni . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 B4 Zåice¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A3 Zåicoiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 A4 Zålan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A2 Zåne¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 C3 Zånoaga, DJ . . . . . . . . . . . . . . .46 B2 Zånoaga, OT . . . . . . . . . . . . . . .46 C3 Zånoaga, PH . . . . . . . . . . . . . . .39 B3 Zånogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 C2

Zåplazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 B1 Zåpodea, HR . . . . . . . . . . . . . . .22 C2 Zåpodea, MS . . . . . . . . . . . . . . .21 B4 Zåpodeni . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 A3 Zåpodia, BC (com. Colone¿ti) . . .24 C4 Zåpodia, BC (com. Traian) . . . . .24 B3 Zårand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 C4 Zårie¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 A1 Zårneni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Zårne¿ti, AG . . . . . . . . . . . . . . .38 A3 Zårne¿ti, BV . . . . . . . . . . . . . . .30 C4 Zårne¿ti, BZ . . . . . . . . . . . . . . .40 B1 Zårne¿ti, GL . . . . . . . . . . . . . . .33 A2 Zårne¿ti, VL . . . . . . . . . . . . . . . .37 A3 Zårne¿tii de Slånic . . . . . . . . . . .40 A1 Zåsloane . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 A4 Zåtreni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 A4 Zåtrenii de Sus . . . . . . . . . . . . .37 A4 Zåuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 C1 Zåuan-Båi . . . . . . . . . . . . . . . . .12 C4 Zåval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A4 Zåvideni . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Zåvoaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 A3 Zåvoi, AG . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B3 Zåvoi, CS . . . . . . . . . . . . . . . . .27 B4 Zåvoi, HD . . . . . . . . . . . . . . . . .28 A4 Zåvoieni . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Zåvoiu, BH . . . . . . . . . . . . . . . .19 B2 Zåvoiu, DB . . . . . . . . . . . . . . . .38 C4 Zâmbreasca . . . . . . . . . . . . . . .47 B2 Zâmbroaia . . . . . . . . . . . . . . . . .39 B2 Zânze¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 A4 Zbegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 B2 Zbereni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A4 Zberoaia . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 B2 Zboiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 C2 Zdrap¡i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 A1 Zebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 B3 Zece Hotare . . . . . . . . . . . . . . .19 C2 Zece Pråjini . . . . . . . . . . . . . . . .24 B2 Zegaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 A4 Zegujani . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 A3 Zeicani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 C4 Zeletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 C1 Zeme¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 C4 Zencani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 C2 Zerind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 C3 Zerindu Mic . . . . . . . . . . . . . . . .18 C3 Zerve¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 B1 Zetea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 C4 Zgribe¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 A4 Zgripce¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .38 B3 Zgubea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 A3 Zgura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 B4 Ziduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 B1 Zidurile, AG . . . . . . . . . . . . . . . .38 B4 Zidurile, DB . . . . . . . . . . . . . . . .38 C4 Zigoneni . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 A2 Zili¿teanca . . . . . . . . . . . . . . . .40 B1 Zimandcuz . . . . . . . . . . . . . . . . .26 B1 Zimandu Nou . . . . . . . . . . . . . . .26 B1 Zimbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 B2 Zimbru, AR . . . . . . . . . . . . . . . .27 C1 Zimbru, CL . . . . . . . . . . . . . . . .49 B2 Zimbru, GL . . . . . . . . . . . . . . . .33 A2 Zimnicea . . . . . . . . . . . .47 C4 ext.jos Zimnicele . . . . . . . . . . . .47 C4 ext.jos Zim¡i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 B3 Zizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A4 Zizinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 A4 Zlagna, CS . . . . . . . . . . . . . . . .35 B1 Zlagna, SB . . . . . . . . . . . . . . . .29 C2 Zlata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 B4 Zlati¡a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 B3 Zlatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 B2 Zlåtari, BC . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B4 Zlåtari, DJ . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A1 Zlåtårei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B4 Zlodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 B4 Zmeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 B1 Zmeuråtu . . . . . . . . . . . . . . . . .37 B2 Zmogotin . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 C2 Zoina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 C2 Zoi¡ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 B1 Zolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 B3 Zoltan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 A3 Zorani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 B3 Zoreni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 B2 Zorenii de Vale . . . . . . . . . . . . .21 B3

Zore¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 A2 Zorile, CS . . . . . . . . . . . . . . . . .27 A4 Zorile, CT . . . . . . . . . . . . . . . . .50 B3 Zorile, GR . . . . . . . . . . . . . . . . .48 A1 Zorleasca . . . . . . . . . . . . . . . . .46 C1 Zorlencior . . . . . . . . . . . . . . . . .27 A4 Zorleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 A1 Zorlen¡u Mare . . . . . . . . . . . . . .27 A4 Zorle¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 A2 Zorzila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 A3 Zurbaua . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 B1 Zvoråne¿ti . . . . . . . . . . . . . . . . .23 C1 Zvori¿tea . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 B2 Zvorsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 B3

Atlas Rutier  
Atlas Rutier  

Atlas Rutier

Advertisement