Page 1

เรื่อง: INKY

Color Block แสบซ่าสะใจ ได้เวลาเก็บเสื้อลายทาง ลายดอกเข้าตู้ แล้วหันมาสนใจสี พื้นๆกันบ้าง แต่สีพื้นที่ว่า ไม่ใช่สีขาว สีดา หรือสีเดี่ยวๆ อย่างเคย แต่เป็นสีสดตัดกันแบบแสบสันต์ที่เรียกกันว่า Color Block


โดยหลักการแล๎ว Color Block หมายถึง การนาสีพื้นมาเรียงตํอกันให๎เป็น บล็อก ๆ แตํในความเข๎าใจของคนทั่วไป แคํการนาสีพื้นมาเรียงตํอกันยังไมํพอ สีที่ นามาใช๎จะต๎องเป็นสีสดที่ตัดกันด๎วย ดังนั้น สีดากับสีขาวจึงไมํเรียกวํา Color Block แตํสีส๎มตัดกับสีมํวง หรือสีเหลืองตัดกับสีชมพูตํางหากถึงจะเรียกวํา Color Block


แฟชั่นนิสต๎า (หมายถึง ผู๎ที่รักและสนใจในแฟชั่น) ตามรูป ดูนํารัก สดใสในเสื้อส๎ม กระโปรงแดง ถือกระเป๋าฟ้า แตํแนวนี้ใครไมํใชํสาวมั่นตัว จริงไมํแนะนาให๎ใสํคํะ เพราะอาจโดนคนรอบข๎างแซวจนเสียเซลฟ์ไปได๎ ดูๆไป เหมือนสีส๎มจะมาแรงสาหรับแฟชั่น Color Block อาจเป็น เพราะไมํวําจะเอาไปจับคูํกับสีไหน ก็ดูแสบซําสะใจก็เป็นได๎

หากเพื่อน ๆ อยากลองแฟชั่นแนวนี้ แตํใจยังไมํกล๎าพอ จะลองเริ่มต๎นด๎วย การบล็อกสีแบบเบา ๆ เชํน เทาและเขียวอํอน หรือใช๎สีอํอนหนึ่งสีตัดกับสีสดอีก หนึง่ สี เชํน สีครีมกับสีส๎ม หรือ สีเทากับสีเหลือง พอมั่นใจได๎ที่ แล๎วคํอยขยับเฉดสี ให๎จัดจ๎านขึน ้


สาหรับผู๎ที่ชอบแตํงตัว แตํขี้เกียจคิด ดีไซเนอร์ผู๎ใจดี แตํประสงค์ร๎าย (หวัง จะดูดเงินจากกระเป๋าเรา) ได๎บล็อกสีเสื้อผ๎าให๎เราเสร็จสรรพ ชอบคูํสีไหน แบบไหน ก็หาซื้อกันได๎ตามสบาย


แบบนี้ก็นําสนใจ


สาหรับคุณSummerนี้คุณ จะจับคูํสีอยํางไร


Color Block ไมํได๎จากัดเฉพาะเสื้อผ๎าเทํานั้น กระเป๋า รองเท๎า และ เครื่องประดับ ก็มีแนว Color Block เหมือนกัน ซึ่งชํวยเสริมให๎การแตํงตัวแบบจืดๆ เดิม ๆ ดูมีสีสันขึ้นอีกเยอะ


Color Block ไมํได๎ จากัดเฉพาะเสื้อผ๎าเทํานั้น กระเป๋า รองเท๎า และ เครื่องประดับ ก็มีแนว Color Block เหมือนกัน ซึ่งชํวย เสริมให๎การแตํงตัวแบบจืดๆ เดิม ๆ ดูมีสีสันขึ้นอีกเยอะ


แม๎การบล็อกสีดูเหมือนไมํใชํเรื่องยาก แตํจะบล็อกยังไงให๎ดูดีมีสไตล์ก็ไมํใชํ เรื่องงํายเชํนเดียวกัน หากใครยังคิดไมํออกวําจะจับสีไหนมาบล็อกกันดี ลองยึด หลักการงํายๆดังนี้คํะ

สีชมพู เข๎ากันได๎ดีกับสีแดง มํวง และชมพูอมส๎ม สีส้ม เข๎ากันได๎ดีกับสีมํวง ขาว เขียว น้าตาล และแดง สีฟ้า เข๎ากันได๎ดีกับสีมํวง เหลือง เทา และสีเงินเมทัลลิค สีเหลือง เข๎ากันได๎ดีกับสีชมพู เขียว และเทา


หากอยากแต่งตัวสไตล์ Color Block ให้เป๊ะ อย่าลืมเคล็ดลับเหล่านี้นะคะ •ถ๎าเสื้อผ๎าเป็นแนว Color Block แล๎ว เครื่องประดับควรเป็นแบบเรียบ ๆ หรือจะไมํ ใสํเครื่องประดับเลยก็ได๎ •หากวันไหนอยากถือกระเป๋า หรือสวมรองเท๎าแนว Color Block เสื้อผ๎าควรจะเป็น สีเรียบๆ ไมํฉูดฉาด ไมํงั้นจะดูเยอะแยะจนเกินงาม •การบล็อกสีให๎ดี ทั้งเนื้อทั้งตัวไมํควรมีสีเกิน 3 สี อนุโลมให๎ได๎ไมํเกิน 4 สี โดยบางสี อาจเป็นริ้วเล็กๆ ไมํใชํเป็นสีผืนใหญํเทําๆกันทั้ง 4 สี •Color Block สามารถชํวยพรางรูปรํางได๎ โดยใช๎สีเข๎มในสํวนที่ต๎องการพราง ใคร สะโพกใหญํ ก็ใช๎สีเข๎มเป็นสีกระโปรง สํวนใครอยากให๎เอวคอดกิ่วลง ให๎พรางตาคน มองด๎วยเข็มขัดสีเข๎ม หรือใช๎ผ๎าสีเข๎มคาดเอวแทนเข็มขัด เท่านี้...ก็สนุกได้ง่าย ๆ กับสไตล์ Color Block

:INKY

FASHION LIFE STYLE #SEPTEMBER  

แฟชั่น COLOUR BLOCK,Fashion,Hot-menu magazine,เซ็นทรัลเชียงราย,แฟชั่นเชียงราย,แมกกาซีนเชียงราย,เชียงรายแมกกาซีน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you