Page 1

1


2


ฉบับที่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

นิตยสารรายปกษเพื่อชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค คณะที่ปรึกษา : ชาญ - จินตนา เนียมประดิษฐ, คำสิงห ศรีนอก, คำหมาน คนไค, สมบูรณ วรพงษ, ศ.ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา, สุจิตต วงษเทศ, เนาวรัตน พงษไพบูลย, ชวง มูลพินิจ, สมบัติ วอทอง, ฟรานซิส คริปส, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, วิทยากร เชียงกูล, เจตน เจริญโท, อัศศิริ ธรรมโชติ, สถาพร ศรีสัจจัง, สังคม ทองมี, ทวีศักดิ์ ใยเมือง, สมปอง ดวงไสว, สุทธิธรรม เลขวิวัฒน, ชมัยภร แสงกระจาง, เสถียร เศรษฐสิทธิ์, ไพฑูรย ธัญญา, แสงดาว ศรัทธามั่น, เจน สงสมพันธ, สลา คุณวุฒิ คณะผูกอตั้ง : ปรีดา ขาวบอ, อาทิตย บำรุงเอื้อ, โชติชวง นาดอน, สมพงษ ประทุมทอง, ปกรณ ศรียมาตร, แคน สาริกา, เสรี ทัศนศิลป, ไศล ภูลี้, ชาตรี จินตวิจิตร, สุเมษ เมืองคำ บรรณาธิการอำนวยการ : ปรีดา ขาวบอ กองบรรณาธิการ : สมคิด สิงสง, โชติชวง นาดอน, แวง พลังวรรณ, อาทิตย บำรุงเอื้อ, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, ชัชวาลย โคตรสงคราม, มาลี รอยสีพันใบ, ธารา ศรีอนุรักษ ภาพปก : ไพบูลย ธรรมเรืองฤทธิ์ ฝายศิลปกรรมและตรวจแกคำผิด : เกษมสุข - ยุพดี ตันติทวีโชค ฝายสื่ออิเล็กทรอนิกส : สุเมษ เมืองคำ ฝายโฆษณา - ประชาสัมพันธ : เสรี ยาวงษ ฝายกฎหมาย : อาทิตย บำรุงเอื้อ สำนักงาน : ๒๔๔/๕๓๙ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐ โทรศัพท ๐๒-๕๕๒-๔๐๗๐ www.e-shann.com e-mail : e-shann@yahoo.com 3


4


สาสนจาก

สํ

านักพิมพแมคำผาง สำนักพิมพมิ่งมิตร และสำนักพิมพตาง ๆ ในเครือบริษัท ชนนิยม จำกัด เกิดขึ้นมาและเจริญเติบใหญขึ้นดวยความเมตตา สนับสนุนของผูอาวุโส และความรวมมือรวมใจของ คนรวมสมัยผูฝกใฝในทางศิลปวัฒนธรรม งานของ พวกเรานอกจากเป น งานเลี้ ย งชี พ อย า งสุ จ ริ ต ชน แลว พวกเรายังคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางสังคมดวย 5


ระยะเวลาที่ผานมา เราประคับประคองตนพออยู ได มี ง านที่ สั ง คมตระหนั ก รั บ รู แต อ ย า งไรก็ ต าม เนื่องจากปจจัยหลายดาน ผลงานหนังสือเลมยังไมแผ ซานไปทั่วถึงทุกองคาพยพของกระแสสังคม ประกอบ กับวัน-วัย แหงชีวิตที่เหลืออยู ทำใหเรารวมกันพินิจ พิเคราะหใครครวญวา สมควรเลือกทำงานที่เรารัก และถนัดที่สุด และที่สำคัญมากคือตองเปนงานที่กอ ประโยชนสูงสุดตอสังคม พวกเราเห็ น ร ว มกั น ว า ควรจั ด ทำนิ ต ยสารราย เดือน หรือรายปกษ ตีพิมพจำหนายทั่วไป แตจะเนน เป น พิ เ ศษในภาคอี ส าน เนื้ อ หาครอบคลุ ม ทั้ ง ทาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและการเมือง เพื่อสื่อสาร ถึงคนหนุมสาว ถึงเพื่อนปญญาชน อิสรชน ผูบริหาร องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กลุ ม ก อ นผู ใ ฝ ใ จกั บ ปญหาบานเมืองและการสรางความเปนธรรมในสังคม ชมรมชาวอีสานในภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงเพื่อนมิตรผู ใฝความกาวหนาในขอบเขตทั่วประเทศและตางแดน เริ่มตนจากกลุมเปาหมายเหลานี้เพื่อใหชวยเปนสื่อ สานตอและกระจายสูคนรากหญาตอไป 6


วันนี้ประเทศไทยมีประชากรเกือบ ๗๐ ลานคน เสนแบงประเทศกำลังถูกทะลวงดวยการดิ้นรนเอาตัว รอดของพลโลกกวา ๖,๐๐๐ ลานคนที่จวนเจียนลน โลก เรื่ อ งราวของป จ เจกบุ ค คลมี ม ากมาย ป ญ หา สั ง คมสะสมซั บ ซ อ น แต ล ะภู มิ ภ าคก็ มี ค วามหลาก หลายเกินกวากลไกรัฐสวนกลางจะเขาถึงมูลเหตุและ คิดหาทางแกไข สำหรับภูมิภาคอาเซียน อีกเพียง ๔ ปก็จะผนวก รวมเป น ประชาคมเดี ย วกั น ในซี ก โลกตะวั น ตก เศรษฐกิจอเมริกาเสื่อมทรุด ยุโรปรวนเร ซีกโลกตะวัน ออก ญี่ปุนเผชิญปญหาหลายดาน ประเทศจีนที่ผงาด ขึ้นมาอีกครั้งกำลังขยายบทบาทไปรอบทิศ เสนทาง ซึ่งบุกลงใตผานประเทศลาวเขาสูประเทศไทยนั้นตอง ผานภาคอีสาน ถามองภาพรวมของเขตเศรษฐกิจจีน กับอาเซียนก็พบวา ภาคอีสานอยูในทำเลใจกลางของ เขตเศรษฐกิจนี้ ภาวะที่ โ ลกกำลั ง ปรั บ เปลี่ ย นดุ ล ยภาพทุ ก ด า น ธรรมชาติแวดลอมวิกฤตเต็มไปดวยมลภาวะและมาก 7


ไปดวยปรากฏการณประหลาดราย เราตองเรงเรียนรู เรื่องประเทศของเรา ภูมิภาคของเรา และเรียนรูเรื่อง ของสากลประเทศ เราจะรวบรวมองคความรูจากผูรู จากเพื่อนมิตร ทุ ก ภู มิ ภ าคนำมาปรั บ ประสานกั บ เป า หมายเฉพาะ โดยหยั่งลึกถึงรากเหงา ถองแทในอัตลักษณของชาติ พันธุวรรณา แลวแผเชื่อมโยงถึงกันทั่วประเทศและ ทั่วโลก สรางสำนึกรักถิ่นตน ขณะเดียวกันก็กาวพน การหลงยึดอยูกับลักษณะเฉพาะถิ่น บางมุมคิดของการริเริ่มจัดทำนิตยสารนี้ตรงกับ ข อ เขี ย น “บทนำชี วิ ต ” ของ ไพวริ น ทร ขาวงาม ทอนที่วา “ขาพเจาคิดถึง ‘การศึกษา’ ที่ไมเพียงศึกษาใน โรงเรียน / มหาวิทยาลัย ในเครื่องแบบนักเรียน / นัก ศึ ก ษา หากศึ ก ษาได ทุ ก วั น ทุ ก วั ย ทุ ก สถานที่ ทุ ก เครื่องแบบ โดยไมตองรอนโยบายรัฐบาลใด ๆ

8


“ข า พเจ า เคยได ใช ‘การศึ ก ษา’ เช น นั้ น ใช ‘ศิ ล ปะ’ อ า น / เขี ย น เช น นั้ น เพื่ อ ‘ปรั บ หน า ดิ น ชีวิต’ หรือ ‘ดูแลผืนนาหัวใจ’ ที่กันดารแหงแลงของ ตั ว เอง... ชี วิ ต ที่ เ หลื อ จึ ง ยั ง ปรารถนาให ลู ก หลาน รวมแผนดินไดมีโอกาส‘ปรับหนาดินชีวิต’ตัวเอง บาง...” ชื่อนิตยสารของเราคือ “อีศาน” ไดแรงบันดาล ใจจากชื่อบทกวี “อีศาน” ของ “นายผี” – อัศนี พล จันทร ซึ่งพิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๕ การจัดทำนิตยสารสักฉบับ นอกจากกำหนดทิศ วางแนวทางกาวเดินใหสอดคลองกับสภาพสังคมแลว เนื้อหาที่นำเสนอก็ตองมีศิลปะ มีความถูกตอง และ ตองเตรียมงบประมาณสำหรับคากระดาษ คาจัดพิมพ คาแรงคนทำงาน การหาผูสนับสนุน สมาชิก การจัด วางจำหนาย และทีมงานผูมีจิตหนึ่งใจเดียวกัน นับ เปนงานหนักกวางานพ็อกเก็ตบุกหลายเทาตัว ดังนั้น โครงการจัดทำนิตยสาร “อีศาน” จึงเลือกเปดตัวดวย 9


สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต(website) และเว็บแม็ก กาซีน (web magazine) กอน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ บอกข า วเพื่ อ นมิ ต ร เพื่ อ สรุ ป ทิ ศ ทาง การกำหนด เนื้อหา หาเพื่อนรวมคิดรวมงานรวมสนับสนุน และ เพื่อทดลองเสนอสาระแตละแผนกแตละคอลัมน เว็ บ แม็ ก กาซี น – เราจะจั ด ทำในรู ป แบบ pdf file เปดชมเหมือนหนาหนังสือแม็กกาซีน เนื้อหาหลัก เปลี่ยนแปลงเปนรายปกษ โดยมีพื้นที่ปรับปรุงขาว และกิจกรรมตลอด สวนเว็บไซตแบบทั่ว ๆ ไปเราก็ทำ เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และสามารถ สื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกไดสะดวก เมื่อสามารถออกนิตยสาร “อีศาน” ไดแลว สื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก็ จ ะยั ง คงไว เพื่ อ เสนอข า วสาร การ ปรึกษาหารือ ถาม-ตอบปญหาที่เรงดวน ระยะเวลานับจากเปดตัวสื่อ อี-อีศาน ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้แลว ภายใน ๖ เดือนคงเห็น ความรุ ด หน า ที่ เ ป น รู ป ธรรม โดยจะกำหนดวั น วาง ตลาดนิตยสาร “อีศาน” อยางเปนทางการอีกครั้ง 10


โครงการนี้กอตั้งขึ้นเปนองคกรธุรกิจเฉพาะของ ตน ในลักษณะบริษัทมหาชน ตั้งใจระดมผูรวมหุนให ไดไมต่ำกวา ๑๐๐ ทาน พวกเราผู ริ เริ่ ม และนำเสนอโครงการนิ ต ยสาร “อีศาน” หวังอยางยิ่งวา จะไดรับกำลังใจ คำแนะนำ การสนับสนุนและความรวมมือจากญาติมิตร รวมทั้งผู เห็ น ด ว ยกั บ แนวทางการสร า งเสริ ม องค ค วามรู แ ก สังคมเชนนี้ ดวยความขอบคุณ คณะผูริเริ่มจัดทำหนังสือ “อีศาน” นิตยสารรายปกษเพื่อชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

11


สุภา-จินดา ศิริมานนท ภาพนี้ถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

เจตนารมณ์ของหนังสืออีศาน  
เจตนารมณ์ของหนังสืออีศาน  

เจตนารมณ์ของหนังสืออีศาน