Page 1

ถวัลย์ ดัชนี

อานวย บัวงาม ฉลอง พินิจสุวรรณ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จริงหรือไม่ที่มีคากล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีศิลปินและคนทางานศิลปะ มากที่สุดในประเทศไทย !

ศิริพล แสน จันทร์

คาจันทร์ ยาโน

สุบิน วิชัยคา

เสงี่ยม ยารังษ สุเทพ นวลนุช

ทรงเดช ทิพย์ทอง

• เชียงรายเรานี้ แสนดีนักหนา มีธรรมชาติที่แสนสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่ น่าชื่นชม มีผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและนอกจากนี้เชียงรายยังเป็นเมืองที่มีศิลปินที่ มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับจังหวัด ระดับตาบล มากมาย ในฉบับนี้เรามา ทาความรู้จักกับศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายกันดีกว่า

พานทอง แสนจันทร์;เรวัตร ดีแก้ว;พรมมา อินยาศรี ; สมพล ยารังษี จรุญ ไชยจิตร;อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์;สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์;กนก วิศวะกุล สมพงษ์ สารทรัพย์;สมลักษณ์ ปันติบุญ;วาสิฎฐี เข็มสวัสดิ์


เกิด 7 พฤศจิกายน 2503 จังหวัดเชียงราย การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ อยู่ 111 หมู่ที่ 6 บ้านถ้าผาตอง ตาบลท่าสุด อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ - ร่วมแสดงผลวานและสาธิตการแกะสลัก ในงานนิทรรศการ “จุลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา สล่าไตยวน” ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย กรุงเทพฯ ปี 2532 - แสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ สถาบันราชภัฏเชียงราย ปี 2537 - ร่วมแสดงสินค้าในงานอาเซียน เทรดแฟร์ เดือนตุลาคม 2545 - ร่วมแสดงงานสินค้าในงานเมดอินไทย แลนด์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 2545

- ร่วมแสดงผลงาน 75 สล่าเชียงราย เทิดพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ศูนย์ หัตถกรรมจังหวัดเชียงราย 2546 - แกะสลักพญาตุง ซึง่ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิม ชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อติดตั้ง ณ สนามบินเชียงราย 2546 - นิทรรศการศิลปและสาธิตการแกะสลักไม้ที่ ประเทศญี่ปุ่น 2548

คาจันทร์ ยาโน


รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 1. สถาบันราชภัฏเชียงรายมอบโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นทาง ศิลปวัฒนธรรม ด้านการแกะสลักไม้ 2542 2. กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) มอบโล่เกียรติคุณ ได้รับรางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์โคมไฟ กระดาษสา ในงาน “หัตถศิลปะ ถิ่นไทย” ประจาปี 2545 3. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับห้าดาว ภาคเหนือ ประจาปี 2546 ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

ศิลปิน เชียงราย

4. มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ประจาปี 2546 5. The Royal Thai Government มอบโล่ Prima Minister’s Export Award 2004 (OTOP Export Recognition) 6. ได้รับรางวัลจากการประกวด “ผลิตภัณฑ์ ชุมชนจากภูมิปัญญาไทย” โคมไฟกะลามะพร้าว เสริมราศีเพื่อเป็นศิริมงคล 2545 7. ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีเพื่อสังคม” ระดับเขต 2548


ฉลอง พินิจสุวรรณ

เกิด 6 ตุลาคม 2495 จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซอย 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-2137, 0-9631-9438 การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ • 2532 - นิทรรศการศิลปะ กลุ่มส ล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย กรุงเทพฯ • 2533 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย กลุ่มศิลปไทย 23 ธนาคารไทย พาณิชย์ กรุงเทพฯ • 2535 - นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง จังหวัดสุโขทัย- นิทรรศการ ศิลปกรรม “ 9 สล่าเชียงราย ” ณ โรงแรทดุสิตธานี กรุงเทพฯ • 2538 - นิทรรศการศิลปกรรม “ชีวิตกับงาน 40 ล้านนา”ณ หอ ศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

• 2540 - Asian Arts and Crafts Exhibition , Fukuoka Asian Art Museum , Japaqn • 2541 - Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • 2542- นิทรรศการศิลปกรรม เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ • 2544 - นิทรรศการศิลปะ “ ศตวรรษ ศิลปสร่วยสรวง” ณ สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย • 2545- นิทรรศการศิลปะเนืองใน อนุรักษ์มรดกนครล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน


รางวัลและเกียรติคุณ • 2515- รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้น นิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่ • - รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้า นิทรรศการ ศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่ ารแสดงผลงานครั้งสาคัญ • - นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตย • 2542 - ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย ฮอยสล่าเมือง” ณ หอศิลป์วัฒนธรรม • - ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จาก คณะกรรมการ • 2546- นิทรรศการศิลปะ “สล่า วัฒนธรรมแห่งชาติ เชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง • 2543 - ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน 75 พรรษา” จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) • 2547- นิทรรศการศิลปะ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป • 2548 - ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอด ผลงานจิตรกรรม กรุงเทพฯ จาก สมาคมชาวเหนือ • - นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547 : 30 ปี แนวร่วมศิลปิน • แนวความคิด การเข้าใจอดีต ทาให้เราเข้าใจ ปัจจุบัน แห่งประเทศไทย” ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ • การ เข้าใจปัจจุบัน ทาให้เราไม่หวั่นไหวต่อ อนาคต ฉลอง พินิจสุวรรณ


อานวย บัวงาม เกิด 5 ตุลาคม 2490 จังหวัดสุโขทัย การศึกษา ศบ.วิทยาเขตเพาะช่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา) ที่อยู4่ 46 ม.4 บ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 01-5311307

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ • 2532 - นิทรรศการศิลป ไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ • 2536 - นิทรรศการศิลปะสล่า เชียงราย - ศิลปะบนลานดินสู่ถิ่นอันดามัน ภูเก็ตออร์คิดการ์เด็นแอนด์ไท วิลเลจ • 2538 - นิทรรศการศิลปะ “20 สล่าเชียงราย” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย - แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์กาดสวน แก้ว จ.เชียงใหม่ • 2539 - แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์ ครูเทพ จ.เชียงใหม่ - ส่งผลงานไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น

• 2540 - การแสดงศิลปะไทย BRITISH AIRWAYS ณ โรงแรมเชอราตัน - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่ง รัชกาลที่ 9 Golden Jubilee. Art Exhibition 50 Years of Thai Art ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย • 2542 - นิทรรศการ “ฮอมปอยสล่า” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพแกะสลัก อ.งาว จ.ลาปาง • 2543 - The Exhibition of Arts 200 Chiang Rai ณ หอ ศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย - ส่งผลงานแกะสลักไปแสดงที่ประเทศ ญี่ปุ่น Creating Into The 21 st Century Asian Exhibtion Of Arts And Crafts


อานวย บัวงาม

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ • 2544 - การแสดงนิทรรศการ ศิลปะสล่าเชียงราย ครบรอบ 100 ปี สมเด็จฯ (สมเด็จย่า) ณ สานัก ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ เชียงราย • 2545 - นิทรรศการ “ตามฮีต โตย ฮอยสล่าเมือง” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นิทรรศการ “เพื่อสันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปินเชียงราย

• ที่ผ่านมาอาจารย์อานวยฝากฝีมือการ สร้างสรรค์ศิลปะแกะสลักไม้ไว้มากมาย อาทิ แกะสลักบานหน้าต่างวัดคลองเตย นอก, แกะสลักบานประตูหน้าต่างและปูน ปั้นโบสถ์วัดพระนอนวัดเชตะวัน จ. เชียงราย ออกแบบแกะสลักช่อฟ้า วัดฝั่ง หมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย ปั้นฐานชุกชีวดั สัน โค้งหลวง จ.เชียงราย ปั้นซุ้มประตูโบสถ์ ณ วัดสันโค้งน้อย จ.เชียงราย นอกจากนั้นยัง ฝากผลงานปั้นและถอดพิมพ์พระพุทธรูป สิงค์ 500 องค์ ปั้นฐานชุกชีวัดสันทราย หลวง จ.เชียงราย ปั้นสิงค์คู่ วัดฮ่องแร่หลวง จ.เชียงราย ปั้นสิงค์คู่ ณ วัดบ้านใหม่สนั ทราย จ.เชียงราย ฯลฯ


เกิด 15 พฤศจิกายน 2513 จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ “บ้านวาดรูป” 465/1 บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-1950-0068,0-9635-7441,0-9953-4668,0-5376-5408 การศึกษา ศบ.จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ • 2535 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที3 ่ 8 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ • 2536 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัว หลวงครั้งที1 ่ 6 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ -รางวัล ที่3 ประกวดจิตรกรรมในงาน กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก เชียงใหม่ -รางวัลที่1 จิตรกรรม โอกาสครบรอบ 50ปี ธนาคารแห่งขาติ เชียงใหม่ • 2537 นิทรรศการ “ดอก-ดอย” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

• 2538 นิทรรศการ “ดอก-ดอย2” ณ เสรี อาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ • 2539 นิทรรศการ “ภาพเขียนของคน ดอย” มาลิบูผับ แอนด์ แกลเลอรี่ เชียงราย • 2540 นิทรรศการ “ดอย-ดอย3” ณ หอ ศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ • 2541 นิทรรศการ “ธรรมชาติล้านนา” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ • 2542 นิทรรศการ “สล่าเชียงราย” โอกาสครบรอบ 25 ปี ณ หอ ศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย

เสงี่ยม ยารังษี


เสงี่ยม ยารังษี

• 2543 “The Exhibition of Art 2000“ ณ หอศิลป์คน เมือง เชียงราย • นิทรรศการ “ศตวรรษศิลป์ส่วย สรวง” ณ หอศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย • 2545 นิทรรศการ “เชียงรายเมือง ศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิต, จังหวัดเชียงราย • 2546 นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง75พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตฯ จังหวัด เชียงราย • 2547 นิทรรศการ “4อิมเพรสชั่น นิสต์ สร้างสรรค์ในเมืองไทย” ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย • 2548 นิทรรศการ “ศิลป์เพื่อหอ ศิลป์เชียงราย” ณ พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ กรุงเทพฯ • “EASE & WILD” All Seasons Place, กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว • 2542 “ยอดดอย” ณ ไนท์แกลเลอรี่ เชียงราย • 2543 “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” ณ ลิฟวิ่ง รูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ • 2544 “8ปีบนดอยแม่สลอง” ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย • “8ปีบนดอยแม่สลอง หวนคืนถิ่นสถาบัน” ณ ยินดี อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงใหม่ • 2546 “ขุนเขาฟ้างามที่เชียงราย” ณ อา เตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

ศิลปิน เชียงราย


สุเทพ นวลนุช

เกิด 16 พฤษภาคม 2498 เชียงราย ที่อยู่ 1036/2 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 การ ศึกษา ศบ. ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 27 และหลายๆ ครั้ง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย 2 ศิลปินเชียงราย, กรุงเทพฯ - ร่วมแสดงงาน “9 สล่าเชียงราย” เชียงราย และกรุงเทพฯ - ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “สล่า เชียงราย” เชียงรายหลายๆ ครั้ง

รางวัลและเกียรติคุณ - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ประเภท ประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2527


เรวัตร ดีแก้ว

เกิด 21 ตุลาคม 2501 จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 110 ถ.ราชโยธา อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-718541 การศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา เขตภาคพายัพ - แสดงงาน แกรนด์โอเพนนิ่ง อหิงสา ารแสดงผลงานครั้งสาคัญ แกลเลอรี่ เชียงราย - นิทรรศการ รวมสล่า 9 อาร์ต แกลเลอ - นิทรรศการจุลมหกรรม รี่ เชียงราย ศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสล่าไต - นิทรรศการศิลปะ 200-2001 ยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง พิพิธภัณฑ์ ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น ประเทศไทย - พิพิธภัณฑ์ศิลปไทเป ไต้หวัน - นิทรรศการศิลปดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ครั้ง ที่ 4 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย - นิทรรศการ 9 สล่าเชียงราย ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ศิลปิน เชียงราย  

Hot-menu Magazine,ศิลปิน เชียงราย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you