Page 1

ขาว

ข า ว อี ส า น สัมปทานสำรวจและผลิตปโตรเลียมในอีสาน สั ม ปทานสำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม ในรอบที่ ๒๑ นี้ มี จำนวน ๓๐ แปลง จะเปดใหสัมปทานในไตรมาส ๑ ป ๕๕ โดย แหลงใหญอยูในภาคอีสานกวา ๒๐ แปลง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหลงแกสธรรมชาติ ที่ ท ำการผลิ ต แล ว ที่ “แหล ง น้ ำ พอง” อำเภอน้ ำ พอง จั ง หวั ด ขอนแกน ๔ หลุมเจาะ โดยผลิตเฉลี่ย ๗๐ ลานลูกบาศกฟุตตอ วัน นอกจากนั้นยังพบแหลงแกสธรรมชาติที่ แหลงดงมูล อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ๑ หลุมเจาะ มีอัตราการไหลของ แก ส ธรรมชาติ ๑๐ ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วั น แหล ง ภู ฮ อ ม กิ่ ง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ๑ หลุมเจาะ มีอัตราการไหล ของแกสธรรมชาติ ๔ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สำหรั บ สั ม ปทานสำรวจใหม ๒๐ แปลงนี้ หากมี ก ารพบ แหลงกาซธรรมชาติ และสามารถผลิตปโตรเลียมไดในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น จะชวยแกปญหากาซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต (เอ็ น จี วี ) ในภาคขนส ง ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการ 32


และลดการนำเขาน้ำมัน หากสำรวจพบมากขึ้น มีความเปนไปได ในการขยายทอกาซธรรมชาติจากนครราชสีมาไปยังขอนแกน เพื่อชวยลดตนทุนในการขนสง จากการสำรวจลาสุด เบื้องตนมีความเปนไปไดวา ในแหลง รัตนะ จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนแปลงสำรวจของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มีแนวโนมที่ดีที่ จะพบกาซฯ ในการชวยทดแทนแหลงน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ที่ ป ริ ม าณก า ซธรรมชาติ ก ำลั ง จะหมดลง และกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ อ ยู ร ะหว า งการเร ง ให แ หล ง ภู ฮ อ ม จั ง หวั ด อุ ด รธานี สำรวจปริมาณสำรองใหชัดเจนวามีเทาไร เพื่อดูปริมาณสำรองใน ระยะยาว

ชาวบานอำเภอน้ำพองสองตำบลเดือดรอน โรงงาน ปลอยน้ำเนาเสีย บอน้ำแหลงน้ำประปามีสีดำ ชาวบานบานคำจั่น หมูที่ ๑๕ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง เดือด ร อ นหนั ก พึ่ ง ทางราชการไม เ กิ ด ผล จำเป น ต อ งทำเรื่ อ งขอ พระราชทานความช ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร อ น กรณี โรงงานปุยชีวภาพปลอยน้ำเนาสงกลิ่นเหม็น ความเดือดรอนนี้มีตนเหตุจากโรงงานผลิตปุย ของบริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จำกัด ทำใหบอน้ำสาธารณะกลางหมูบาน บานคำจั่นเนาเสีย บอน้ำที่เปนแหลงผลิตน้ำประปาสำหรับหา หมูบานขณะนี้มีสีดำ และในหมูบานมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ทาง ราชการเขามาแกไขปญหาอยูระยะหนึ่ง แตแลวเรื่องก็เงียบไป 33


ตัวแทนชาวบานบานคำจั่น จึงไดทำหนังสือขอพระราชทานความชวยเหลือถึงสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งทางสำนักฯได ตอบรับเรื่องแลว นอกจากนี้ ทางตัวแทนชาวบาน บานคำจั่นยังจะยื่นเรื่อง รองเรียนถึงนายกรัฐมนตรีอีกดวย (ขาว “สยามรัฐ” วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)

๑๑ / ๑๑ / ๑๑ เปดสะพานขามโขง ที่นครพนม สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่สาม จะเปดใหบริการไดในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน นี้ (๑๑ / ๑๑ / ๑๑) คาดวาการเปดใชสะพาน ขามแมน้ำโขงแหงนี้อยางเปนทางการ จะสงผลตอเศรษฐกิจทั้ง ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวเปนอยางมาก การเดินทาง จากจังหวัดนครพนม ขามไปยังแขวงคำมวน ไปถึงเมืองฮาตินห ทาเรือวุงอาง มีระยะทางเพียง ๓๐๐ กม.เศษเทานั้น สะพานแหง นี้จะเปนเสนทางระบายสินคาจากประเทศไทย ไปลงเรือบรรทุก สินคาที่ทาเรือวุงอาง และใชเสนทางหมายเลข ๑ ของเวียดนาม ผานฮานอย ไปยังเมืองหนานหนิงของจีนไดภายในระยะเวลา ๒ วัน เทานั้น การเป ด ใช ส ะพานข า มแม น้ ำ โขงแห ง นี้ จะนำความ เปลี่ยนแปลงในหลายดานมาสูจังหวัดนครพนมและภาคอีสาน อย า งมหาศาล โดยจะเป น เส น ทางลำเลี ย งสิ น ค า ออกจาก ประเทศไทยสูชายทะเลจีนใต ตอนกลางของประเทศเวียดนามที่ มีระยะสั้นที่สุด ซึ่ง จังหวัดนครพนมเอง มีแผนที่จะพัฒนาเพิ่ม ศูนยบริการตางๆ โดยในป ๒๕๕๕ เตรียมจัดสรรงบประมาณ 34


จำนวน ๗๐ ลานบาท สำหรับกอสรางศูนยกระจายสินคา บน พื้นที่เกือบ ๑๐๐ ไร เพื่อเปนศูนยรวมและกระจายสินคา และ บริ ก ารขนถ า ยสิ น ค า และจะใช ง บประมาณอี ก ๑๒ ล า นบาท สำหรับการกอสรางศูนยแสดงสินคาของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหกับเกษตรกร และผูคาของนครพนมดวย

ข า ว ไ ท ย อุ ท กภั ย เสี ย หายหนั ก สุ ด ในรอบร อ ยป ทุ ก ที่ มี แ ต น้ำตา ! ๑. จังหวัดเชียงใหม ในตัวเมืองน้ำลดแลว แตยังคงมีน้ำลน ตลิ่งเขาทวมพื้นที่ในอําเภอดอยเตา อําเภอฮอด อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอดอยหลอ อำเภอแมวาง อำเภอสันปาตอง ๒. จังหวัดลําปาง ยังมีน้ำทวมขัง ๙ อําเภอ ๓. จังหวัดอุตรดิตถ ยังคงมีน้ำทวมขังในเขตอําเภอพิชัย ไดแก ตําบลคอรุม ตําบลทามะเฟอง ตําบลพญาแมน น้ำทวม รวม ๑๓,๐๐๐ ไร ๔. จังหวัดสุโขทัย มีน้ำลนอางเก็บน้ำหลายแหง น้ำทวมใน เขตอําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และ อำเภอเมือง ๕. จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก น้ ำ ท ว มขั ง ทั้ ง หมด ๖ อํ า เภอ รวม ๗๙๕,๔๕๘ ไร 35


๖. จังหวัดพิจิตร น้ำทวมในพื้นที่ลุมทั้งหมด ๑๒ อําเภอ ๘๓ ตําบล รวมพื้นที่ประมาณ ๔๙๘,๙๑๐ ไร ๗. จังหวัดเพชรบูรณ ๕ อําเภอ ๘. จังหวัดนครสวรรค น้ำทวม ๑๐ อําเภอ เปนพื้นที่การ เกษตร รวม ๖๖๑,๙๓๕ ไร ๙. จังหวัดอุทัยธานี ทวมพื้นที่ราบลุมต่ำ รวม ๓๒,๒๙๖ ไร ๑๐. จังหวัดชัยนาท จํานวน ๘ อําเภอ เปนพื้นที่การเกษตร รวม ๙๑,๗๗๕ ไร ๑๑. จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่น้ำลนตลิ่งจากคลองชัยนาท-ปา สั ก (ทุ ง เชี ย งราก) จํ า นวน ๖ อํ า เภอ พื้ น ที่ เ กษตรเสี ย หาย ประมาณ ๑๑๘,๔๕๖ ไร ๑๒. จังหวัดอางทอง น้ำทวมรวม ๗ อําเภอ รวมพื้นที่การ เกษตร ๙๑,๒๐๒ ไร ๑๓. จังหวัดสุพรรณบุรี ทวมพื้นที่ ๔ อำเภอ ๑๔. จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ท ว ม ๑๖ อํ า เภอ เป น พื้นที่การเกษตร รวม ๙๓,๔๔๘ ไร ๑๕. จังหวัดนครปฐม จํานวน ๖ อําเภอ รวมพื้นที่ประมาณ ๒๘,๑๕๗ ไร ๑๖. จังหวัดลพบุรี น้ำทวม ๑๑ อำเภอ ๑๗. จังหวัดสระบุรี ทวม ๑๐ อําเภอ ๑๘. จังหวัดปทุมธานี ๒ อําเภอ ๒๔ ตําบล ๑๙. จังหวัดนนทบุรี ทวม ๖ อำเภอ 36


๒๐. จังหวัดเลย น้ำปาไหลหลากเขาทวมพื้นที่ ๔ อําเภอ ๒๑. จังหวัดนครราชสีมา ทวมพื้นที่การเกษตรในตําบล ธารละหลอด ตําบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ (พื้นที่กอนถึง อำเภอพิมาย) และพื้นที่บานขามใต ตำบลดงใหญ อำเภอพิมาย ๒๒. จังหวัดนครพนม รวม ๑๒ อำเภอ พื้นที่การเกษตร รวม ๓๙๒,๒๗๕ ไร ๒๓. จังหวัดหนองคาย มีน้ำทวมขังในเขตพื้นที่รอบนอก ทั้งพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน ๒๔. จังหวัดสกลนคร น้ำทวมบริเวณรอบหนองหารและ ลุมน้ำกํ่า ในเขตอําเภอเมือง อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอ โพนนาแกว ๒๕. จังหวัดกาฬสินธุ ยังคงมีน้ำทวมประมาณ ๔๐,๓๘๖ ไร ใน ๖ อําเภอ ๒๖. จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด พี้ น ที่ ป ระสบภั ย รวม ๑๕ อำเภอ รวม ๒๙๕,๕๒๒ ไร ๒๗. จังหวัดอำนาจเจริญ อําเภอหัวตะพาน อําเภอเสนางคนิคม อําเภอเมือง พื้นที่น้ำทวมทั้งหมด ๒๘,๙๐๐ ไร ที่อําเภอ ลืออํานาจ อําเภอพนา และบริเวณแกมลิงหนองเปด พื้นที่น้ำ ทวมทั้งหมด ๒๙,๖๙๐ ไร ๒๘. จั ง หวั ด ยโสธร น้ ำ ท ว มขั ง ในพื้ น ที่ ลุ ม ต่ ำ รวม ๙ อําเภอ รวม ๒๕๔,๔๕๕ ไร ๒๙. จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี น้ำทวมรวม ๑๒ อําเภอ ๗๕ 37


ตําบล (จากทั้งหมด ๒๕ อําเภอ) พื้นที่เกษตรไดรับความเสียหาย ๑๐๕,๓๓๑ ไร ๓๐. จังหวัดชัยภูมิ น้ำทวม ๑๔ อําเภอ รวม ๒๒๓,๒๙๑ ไร ๓๑. จังหวัดศรีสะเกษ น้ำทวม ๑๓ อําเภอ พื้นที่การเกษตร เสียหายประมาณ ๕๒,๕๕๐ ไร ๓๒. จังหวัดสุรินทร น้ำทวม ๖ อําเภอ พื้นที่การเกษตร รวม ๓๐,๑๕๐ ไร ๓๓. จังหวัดนครนายก พื้นที่น้ำทวม ๔ อําเภอ ๓๔. จังหวัดปราจีนบุรี น้ำทวม ๗ อําเภอ ๓๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา น้ำทวมขังใน ๕ อําเภอ พื้นที่เกษตร เสียหายรวม ๓๖,๙๖๖ ไร

ข า ว โ ล ก เมื่ อ ฮานอยได เ ป น ศู น ย ก ลางแรงงานมี ฝ มื อ ของ อาเซียน แรงงานอีสานจักทำฉันใด ? รัฐบาลเวียดนามจัดทำแผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของกรุงฮานอย (Socio Economic Master Plan for Hanoi) ในชวงป ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และกำหนดเปาหมายตอไป จนถึงป ๒๕๗๓ ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อใหเกิดการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคมเมืองหลวงอยางยั่งยืนโดยไมสงผลกระทบตอ 38


สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมของเมือง หลวงสืบไป ขณะเดียวกันยังมีเปาหมายเพื่อแกปญหาการเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็วของประชากรในเมืองหลวงอีกดวย การจัดทำแผน แม บ ทการพั ฒ นากรุ ง ฮานอยผ า นการเตรี ย มการและการทำ ประชาพิจารณมานานถึง ๓ ป เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงฮานอย ป เปาหมาย (% ตอป) ๑๒-๑๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ๑๑-๑๒ ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ๙.๕-๑๐ หมายเหตุ : ป ๒๕๔๙-๒๕๕๓ เศรษฐกิจกรุงฮานอยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๑๐.๗๒ ตอป ขณะที่ในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๕๔ ขยายตัวรอยละ ๙.๓

เปาหมาย GDP per Capita ของกรุงฮานอย ป เปาหมาย (ดอลลารสหรัฐตอคน) ๒๕๕๘ ๔,๑๐๐-๔,๓๐๐ ๒๕๖๓ ๗,๑๐๐-๗,๕๐๐ หมายเหตุ : GDP per Capita ของกรุ ง ฮานอยป ๒๕๕๓ อยู ที่ ๑,๙๐๐ ดอลลารสหรัฐ 39


เปาหมายเพิ่มการจางงานในกรุงฮานอย ป เปาหมาย (อัตราตอป) ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ๑๓๕,๐๐๐-๑๔๐,๐๐๐ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ๑๕๕,๐๐๐-๑๖๐,๐๐๐

เปาหมายจำนวนประชากรและแรงงานมีฝมือในกรุงฮานอย ป เปาหมาย จำนวนประชากร* ๒๕๕๘ ๗.๒-๗.๓ ลานคน ๒๕๖๓ ๗.๙-๘ ลานคน ๒๕๗๓ ๙.๒ ลานคน จำนวนแรงงานมีฝมือ ๒๕๕๘ ๕๕% ของแรงงานทั้งหมดในกรุงฮานอย ๒๕๖๓** ๗๐-๗๕% ของแรงงานทั้งหมดในกรุงฮานอย หมายเหตุ : * จำนวนประชากรของกรุงฮานอยป ๒๕๕๓ อยูที่ ๖.๕ ลานคน **หากสำเร็จจะสงผลใหกรุงฮานอยกลายเปนศูนยกลางแรงงานมีฝมือทั้งของ เวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ในการบรรลุเปาหมายขางตน รัฐบาลเวียดนามตองใชเงิน ลงทุนสำหรับโครงการลงทุนตาง ๆ ในกรุงฮานอยเปนมูลคาสูงถึง 40


๑๙๐ พันลานดอลลารสหรัฐในระยะเวลา ๑๐ ป แบงเปนเงิน ลงทุ น สำหรั บ โครงการลงทุ น ในช ว งป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ มู ล ค า ๖๙-๗๐ พันลานดอลลารสหรัฐ และในชวงระหวางป ๒๕๕๙๒๕๖๓ มูลคา ๑๑๐-๑๒๐ พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเงินลงทุน ดังกลาวจะมาจากหลายชองทาง อาทิ งบประมาณของรัฐบาล เวียดนาม เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และเงินชวยเหลือ เพื่อการพัฒนา (Official Development Assistance : ODA) เปนตน ภายใตแผนแมบทการพัฒนากรุงฮานอย รัฐบาลเวียดนามมี แผนขยายพื้นที่กรุงฮานอยเพิ่มขึ้นเปน ๓,๓๔๔ ตารางกิโลเมตร ภายในป ๒๕๗๓ จากป จ จุ บั น ที่ มี พื้ น ที่ ร าว ๒,๐๐๐ ตาราง กิโลเมตร ขณะเดียวกันจะพัฒนากรุงฮานอยใหมีลักษณะเปน กลุมเมือง (Urban Cluster) มากขึ้น พื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงฮานอยยังคง เป น เขต Ba Dinh ซึ่ ง เป น เขตเมื อ งเก า และเป น ศู น ย ก ลาง ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเวียดนาม อีกทั้งยัง เป น ที่ ตั้ ง ของสถานที่ ร าชการสำคั ญ ศู น ย บั ญ ชาการทหาร สำนักงานใหญของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม และรัฐสภา การขยายพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงฮานอยจะเริ่มจากใจกลาง เมืองออกไปทางทิศตะวันตก สวนทางใตจะขยายออกไปถึง มอเตอรเวยสายที่ ๔ ขณะที่ทางเหนือจะขยายออกไปถึงเขต Me Linh และเขต Dong Anh และทางตะวันออกจะขยายออกไปถึง เขต Gia Lam และเขต Long Bien นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนาม จะขยายเขตเมืองใหมขนานตามริมฝงแมน้ำแดง (Red River) 41


พื้นที่เมืองบริวาร เมืองบริวารตั้งอยูรายลอมพื้นที่ใจกลาง เมืองของกรุงฮานอย ภายใตแผนแมบทการพัฒนากรุงฮานอยได แบงเมืองบริวารในกรุงฮานอยออกเปน ๕ เมือง แตละเมืองจะมี จุดเดนตางๆ ดังนี้ เมือง

จุดเดน

Hoa Lac - วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการฝกอบรม Son Tay - วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการทองเที่ยว Xuan Mai - ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมสนับสนุน Phu Xuyen - อุตสาหกรรมและเปนศูนยกลางการคมนาคม Sac Son - ธุ ร กิ จ บริ ก ารโดยเฉพาะการเป น ที่ ตั้ ง ของ สนามบินนานาชาติ Noi Bai และเปนจุดผาน ของเส น ทางเศรษฐกิ จ Kunming-HanoiQuang Ninh

42


โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาซีโน-ไท สถาบันการเรียนการสอนภาษาจีนคุณภาพสูงในจังหวัดขอนแกน

สอนภาษาจีน โดยคณาจารยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทั้งหองเรียนรวม และติวเขมตัวตอตัว บริการหองสมุด หนังสือภาษาไทย ภาษาจีน มากมาย มีกิจกรรมดานวัฒนธรรม และพัฒนาสังคม เปนประจำ โรงเรียนตั้งอยูบนชั้นสาม ของตลาดบางลำภู ใจกลางเมืองขอนแกน

โทรศัพท ๐๔๓-๓๒๑๐๐๔, ๐๘๑-๘๗๑-๔๙๐๑, ๐๘๘-๓๕๕-๗๐๓๗

43

ข่าวอีสานข่าวไทยข่าวโลก  

ข่าวอีสาน,ข่าวไทย,ข่าวโลก

ข่าวอีสานข่าวไทยข่าวโลก  

ข่าวอีสาน,ข่าวไทย,ข่าวโลก