Page 1

18


จากหัวใจผูรวมกอตั้งโครงการฯ โชติชวง นาดอน

ราเปนพลโลก เราเปนพลเมืองไทยที่มาจากภูมิลำเนาทั่วทุก ภาค แมวาสวนใหญของพวกเราเกิดในภาคอีสาน อันเปนสวนหนึ่งของโลกและของประเทศไทย แตพวกเราอยากใหทั้งโลกงดงามรมเย็น ทั้ ง นี้ . .. เพราะเราอยู ใ นเมื อ งไทย เราจึ ง ต อ ง ทำใหเมืองไทยงดงามกอน และดวยพลังของเรายังออน จำเปนตองเลือก เนนบางพื้นที่กอน เราเลือกเนนภูมิภาคอีสาน เปนตัวอยางในการพัฒนาชุมชนยุคโลกาภิวัตน 19


ารพัฒนาชุมชนยุคโลกาภิวัตน สรางสรรค สังคมดีงาม จะสำเร็จไดดวย “ปญญาภิวัฒน” เราปวารณาตนเปนฝาย “สื่อสาร” – ปญญา ของพ อ แม พี่ น อ งไปถึ ง พ อ แม พี่ น อ งทั่ ว ภาคอี ส าน ทั่วประเทศไทย และทั่วโลก 20


เราตองการพลังปญญาของพวกทาน เราตองการกำลังสนับสนุนจากพวกทาน เราพยายามจะเปนตัวสื่อกลางอยางดีที่สุด ในขั้ น ต น เราทำเว็ บ ไซต และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แม็กกาซีนกอน คาดหวังวา จะสามารถพิสูจน “ตัวตน” และ “ความสามารถ” สรางสมาชิกเปนเครือขายใหได ภายในหกเดือน จากนั้นจะออกเปนนิตยสาร-สิ่งพิมพรายปกษ แลวขยายเปนรายสัปดาหในอนาคต และในชั้นตนของขั้นตนนี้ เราขอคำเสนอแนะ จากทานทั้งหลาย ในทุก ๆ เรื่อง... ไดโปรดกรุณาตอพวกเรา....... ขอขอบพระคุณ.

21


รียน ชาวคณะ “อีศาน”

ผมได รั บ เมล ส ง ต อ จาก อ.ลาวั ณ ย และได อ า น โครงการนิตยสาร “อีศาน” ในเบื้องตนผมคิดวา เปนแนวคิดที่นาสนใจและ เปนไปไดมาก เชื่อแนวาทีมงานคงทำไดสำเร็จ เพราะมีความ พรอมในระดับหนึ่ง มีแผนการที่ดี ผมคิดวานี่จะเปนสื่อที่มีคุณคาในสังคมของความ เปลี่ยนแปลง การบูรณาการทองถิ่นและโลกาภิวัตน ใหไปดวยกันได โดยไมมีอคติตอฝายใดฝายหนึ่ง ผมสนใจ และอาจชวยไดบางในเรื่องงานเขียน การเผยแพรบอกตอถึงความเคลื่อนไหวนี้ ขอใหกำลังใจ และขอบคุณในไมตรีจิต “ไพฑูรย ธัญญา” มหาสารคาม 22


ถึ

ง ผูจัดทำหนังสือ “อีศาน”

ไดรับขอมูลทั้งหมดแลว ขอแสดงความชื่นชมตอพลังที่จะสรรคสรางสิ่งดี งามใหแกแผนดินนี้ หากจะใหชวยอะไรไดบางก็ยินดีครับ เฉลิมชัย พันธเลิศ นักวิชาการศึกษา, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.๓ ชั้น ๔ สถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ

23


รียน กอง บก. “อีศาน”

รูสึกดีใจที่ไดทราบขาววาจะมีการเปดตัว “อีศาน” แม็กกาซีน (ออนไลน) เร็ว ๆ นี้ ฟงแคชื่อก็ไดกลิ่น “ผัก กะแยง” และ “ผักอีฮีน” โชยมากระตุนตอมความ คิดฮอดบานแลวครับ (ฮา) เพราะมาอยูใตชายแดนมาเลยก็สามสิบปเขาให แล ว ยามคำนึ ง ถึ ง บ า นก็ ไ ด แ ต ห ยิ บ กี ต าร ม าสะบั ด คอรดบีไมเนอรแลวโอลำน้ำตาคลอ หรือไมก็แวะเวียน ไปหาเพื่อนคนบานเดียวกันที่มา“เต็มอึ้งตึ้ง”อยูแถว ยะลา ปตตานี นราธิวาส แลวนั่งคุยกันเปนขวดเปน แบน นี่ก็มวนซืนโฮแซวกันอยูตลอด เพื่อนพองนองพี่ ของผมเหลานี้ตางหลากหลายอาชีพ ตั้งแตกรรมกรถึง เถาแก ตั้งแตไพรถึงอำมาตย บางคนเปน “อิสลาว” ก็มี (หมายถึงไปไดเมียเปนมุสลิมครับ) 24


อยากมาร ว มงานเป ด ตั ว และอยากร ว มวงเล า เรื่องราวของคนบานเฮาใหฟง ทานจะวาอยางไรหนอ “ฮักแพงยิ่ง” สฤษดิ์ ผาอาจ ป.ล. “คึดฮอดระเบียงชานบานหลังเกา ถิ่นที่เคยแนบเนาเสาเรือนสูง คึดฮอดควายบักตูคูเคยจูง หวยขะยูงขอดแหงเปนแองตม ผักกะแยงเขียวเต็มนาเคยควาเก็บ เล็มหมากเล็บแมวดำกำผักขม แววเสียงแคนลองลำมาตามลม ดึงผาหมแมคลุมหนาน้ำตาซึม” 25

โชติช่วง นาดอน  
โชติช่วง นาดอน  

จากหัวใจผู้ร่วมก่อตั้งโครงการณ์