Page 1

164


ครูเบิ้ม สอนศิลป

เปดตัว

“ครูเบิ้ม”

วั ส ดี ค รั บ ท า นผู อ า น พบกั น ครั้ ง แรก “แฮกหมาน” (ปฐมฤกษ ) ขอแนะนำตั ว เองพอ ประมาณ คนลูกอีสานขนานแท แตคุณอิแมทำงาน ด า นการตลาด(สด) คุ ณ อิ พ อ จบ ป. ๒ มอเกษตร “มอ” ภาษาอีสาน แปลวา เนิน หรือที่ราบสูง

165


กระผมเปนบุตรคนที่สาม จากพี่นองทั้งหา เปน คนที่ทางบานอยากใหเรียนจบมาใหเปนเจาเปนนาย แตผมก็เปนนายตั้งแตเรียนมัธยม นายจากคำนำหนา เมื่ อ ครั้ ง อายุ ๑๕ เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ โรงเรี ย นศรี ส งครามวิ ท ยา จั ง หวั ด เลย เป น ลู ก ศิ ษ ย อาจารยสังคม ทองมี ครูศิลปะระดับโลก สงเสริมลูก ศิษยจนชนะรางวัลมาแลวมากมายหลายรางวัล หนึ่ง ในลูกศิษยนั้นก็กระผมนี่แหละครับ แตกวาจะไดเรียน ก็ตองฝาฟนกำแพงแหงความรูสึกของคุณอิพอและ คุ ณ อิ แ ม ที่ ท า นจำเป น ต อ งขายหมู ทั้ ง คอกส ง เรี ย น ศิลปะที่วิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน แต ก็ นั่ น แหละค า เทอมสู ง มากเลยต อ งหยุ ด เรี ย น กะทันหัน จึงกลับมาชวยทางบาน มา “มอเกษตร” ที่ คุณอิพอเปนผูอำนวยการการทำไรทำสวนใหกระผม ชดเชย ๑ ป แตดวยใจรักยังอยากเรียนศิลปะถึงแมวา คนในสมัยนั้นจะไมเขาใจวาเรียนจบมาแลวจะวาดรูป แคหนาโรงหนังหรือเปลา หรือเขียนปายบานเลขที่ให กับคนในหมูบาน

166


ในที่สุดพี่ชายคนโตคุณพี่เฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ก็อาสาพาขับรถใหกระผมซอน ตองซอนทายซิ ครับเพราะเปนรถมอเตอรไซดฮาง จากอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรบานเกิด ถึงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดวยเงินในกระเปาเพียง ๒๕๐ บาท พี่ชายนำมาฝาก เรียนศิลปกับอาจารยสังคม ทองมี ยังกะนิทานก็ไม ปาน พี่ชายฝากฝงนักฝากฝงหนายังกับใหเรียนวิชา อาคมกับพระฤๅษี ความสำเร็จกาวแรกที่มาเรียนที่นี่ กระผมไดรับ รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพเขียนครั้งแรกของ เยาวชนระดับประเทศ จัดโดยหนวยงานบริษัทซิเมนต ไทยรวมกับหนังสือพิมพไทยรัฐ จากนั้นก็ไดรับรางวัล ตาง ๆ มากมาย นอกจากทุนการศึกษาแลวยังมีโอกาส ไดเขาเฝารับพระราชทานรางวัลหลายครั้ง ชื่อเสียง ของผมก็เปนที่รูจักในระดับหนึ่ง คุณอิพอคุณอิแมจึง ปลื้มแนนอนออนซอนใจ

167


ต อ จากนั้ น มี โ อกาสได ไ ปเรี ย นจนจบการศึ ก ษา ปริญญาตรีที่จุฬาฯ อยางไมนาเชื่อ เชื่อเถอะครับ วิชา การไมเทาไหร มีสอบตกบาง ที่รอดมาก็วิชาศิลปะนี่ แหละครับไดคะแนนสูงสุดนั่นเอง ตั้งแตเปนนิสิตปที่ ๑ ดวยซ้ำ กระผมเปนครูโดยไมไดตั้งใจกวา ๒๐ ป แลวจวบ จนถึงปจจุบันก็ยังเปนครู คำวา “ครู” นี้มีคุณคาสูง นั ก สั ง คมให รั บ ใช ด ว ยจิ ต สำนึ ก (สั ง คมในที่ นี้ ไ ม ใช อาจารยสังคม ทองมี ที่เคยสอนกระผมนะครับ) จาก การตระเวนสัญจรสอนศิลปฟรีเพื่อคนดีของชุมชนทั่ว ประเทศนี่แหละครับ เด็ก ๆ เยาวชน บุคคลทั่วไป เนน สอนคนที่ดอยโอกาส แตคนที่มีโอกาสก็สอนเหมือน กันครับ แบงปนน้ำใจมาเอื้อเฟอกัน สอนคนมีสตางค แลวมาสอนคนยากไรใหฟรี บางทีเพื่อนแซววา ทำอยางกะหนังโรบินฮูด ก็ไม ถึงขนาดนั้นซะทีเดียวหรอก แตตางกันตรงที่ผมไมใช โจร เราไมปลนใคร เราแบงน้ำใจที่หาซื้อไมไดตามทอง ตลาด ไปสอนเด็กในชุมชนตางๆ สถานแรกรับ สถาน 168


สงเคราะห สถานพินิจ หรือแมแตทัณฑสถาน จนบาง คนสงสัยวาเอะทำไมเขา ๆ ออก ๆ ในเรือนจำแบบนั้น ไปปลอยผูตองขังครับ เปดประตูสูจินตนาการ ใหเกิด ความอิสระทางความคิด แลวนำมาสรางสรรคผาน เสน สี ระบายความในใจไมใหกดดัน จนผูตองขังชอบ อกชอบใจในลี ล าการสอนเพราะทั้ ง ร อ งรำทำเพลง บรรเลงงานศิลป และขอรองวา “คุณครูอยูกับพวกเราตลอดไปไดมั๊ยครับ” ยุงละสิครับ “ไมไดหรอกครับ กระผมตองสัญจร สอนศิลปฟรีไปอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยครับ” เส น ทางงานจิ ต อาสาที่ ก ระผมได เ ลื อ กเดิ น เพื่ อ แบ ง ป น น้ ำ ใจ เป น ผลให ห น ว ยงาน กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พิจารณาให กระผมไดรับรางวัลโลเกียรติคุณพระราชทานบุคคล ผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชนป ๒๕๕๓ เปน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนทำงานศิลปะและจิต อาสา กลุ ม เด็ ก ๆ เยาวชน บุ ค คลทั่ ว ไป ที่ ใ ห ค วาม สำคัญเรียกกันจนชินวา “ครูเบิ้ม” 169


170


ครูสลา คุณวุฒิ นักประพันธเพลงชื่อดังไดเติม เสริมใหในวันที่กระผมเปดชมรมสอนศิลป ครูสลาเติม คำวา “เติมศิลป” สอดคลองยังกับทำนองเพลงคือ “ครูเบิ้ม เติมศิลป” ครูเบิ้ม เติมศิลป จึงไดมารับใชผูอานในนาม ครู เบิ้ม สอนศิลป เปนอีกชื่อที่ประจำคอลัมนนี้ จึงใครขอ ฝากผลงานเพลง เอย! ผลงานการเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะไวในออมอกออมใจแฟนคอลัมนอีก สักคนก็แลวกันครับ.

171

ครูเบิ้ม สอนศิลป์  

ศิลปะนำชีวิต By ครูเบิ้ม สอนศิลป์

ครูเบิ้ม สอนศิลป์  

ศิลปะนำชีวิต By ครูเบิ้ม สอนศิลป์