Page 1

ไปโรงแรมตะวันนารามาดา นั่งรถไฟฟาBTS ลง ศาลาแดง (นั่งไปลง สถานีสยาม แลวลง เดินลงมา นั่งตอไปศาลาแดง 02-236-37338 http://www.tawanabangkok.com


เสนทางการเดิน


จากสถานีศาลาแดง ถาเดินระยะทางตามขางลาง

มันมีบริการรถตุกๆนั่งฟรี คันนึงนั่งได4คนจุดจอดตามขางลาง

ไป รร. ตวันนา  

เดินทางโดย รถไฟฟ้า