Page 72

Raport z rynku HoReCa 2014

Nieodpłatne przekazanie żywności bez Do niedawna tylko producenci żywności mogli korzystać ze zwolnienia z VAT przy nieodpłatnym przekazywaniu produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Inni przedsiębiorcy, w tym restauratorzy czy firmy cateringowe, musieli w większości przypadków dodatkowo rozliczyć VAT. Ale w październiku 2013 roku weszły w życie zmiany dotyczące nieodpłatnych przekazań produktów spożywczych na rzecz OPP. Anna Szczepaniec, Beata Poźniak

N

owe przepisy (zawarte w nowelizacji ustawy o VAT z 26 lipca 2013) to nie tylko rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą przekazywać żywność bez konieczności naliczania VAT-u, ale także przeniesienie istotnej części obowiązków dokumentacyjnych oraz ryzyka podatkowego z  dostawcy produktów żywnościowych na ich odbiorcę.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie dostawy towarów, a nie świadczenia usług. Przekazaniu żywności nie powinny zatem towarzyszyć dodatkowe świadczenia, takie jak serwis posiłku w lokalu czy przekazanie wraz z towarami naczyń lub sztućców

Kto może przekazać żywność bez VAT… Do dnia wejścia w życie nowych przepisów, jedynymi podmiotami uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia z  tytułu nieodpłatnie przekazanej żywności byli jej producenci. W nowych przepisach takie zastrzeżenie już się nie pojawia, ze zwolnienia mogą zatem korzystać także inni przekazujący, o ile spełnione zostały pozostałe warunki przewidziane przez ustawodawcę, w szczególności w odniesieniu do: • statusu podmiotu otrzymującego – tylko organizacje pożytku publicznego (OPP) oraz • przeznaczenia przekazywanej żywności – tylko przekazania z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez OPP. Od października 2013 r. nie ma zatem formalnych przeszkód, aby podmiotami przekazującymi żywność bez konieczności naliczania VAT-u byli, obok producentów, także dystrybutorzy żywności, tacy jak sieci supermarketów, właściciele sklepów detalicznych, importerzy czy hotelarze, restauratorzy i firmy cateringowe.

70 www.e-hotelarz.pl

Zmiany nie dotyczą natomiast wymogów względem podmiotów, którym żywność jest przekazywana. Zwolnienie można zastosować tylko wtedy, gdy produkty spożywcze przekazywane są na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, i  tylko z  przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Aby bezpiecznie zastosować zwolnienie, podatnik mający zamiar przekazać żywność

www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe

…i komu Do tej pory, ze względu na dodatkowe obciążenia VAT, niewykorzystaną żywność w  wielu przypadkach korzystniej finansowo było oddać do utylizacji niż przekazać na cele charytatywne. Nowe przepisy mają tę sytuację zmienić. Z punktu widzenia przedsiębiorcy przekazanie żywności na cele charytatywne to nie tylko dobry uczynek, ale także możliwość ograniczenia kosztów (w szczególności kosztów utylizacji przeterminowanej żywności).

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Profile for hotelarz
Advertisement