__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

2/2018

Magazyn branży paliwowej

Raport

Główne problemy branży paliwowej w Polsce

Piotr Walczak:

Wyścig z przestępcami trwa nieustannie BP o perspektywach dla rynku energetycznego • Czysty samochód to bezpieczny samochód


spis treści

W NUMERZE

2/2018

fot. na okładce:moya

Szanowni Czytelnicy! Polska Organiacja Przemysłu i Handlu Naftowego po raz dwunasty opublikowała, raport ,,Przemysł i  Handel Naftowy’’. Wynika z niego, że skuteczna walka z szarą i czarną strefą na rynku paliw płynnych zapoczątkowana została w roku 2016 wprowadzeniem pakietu paliwowego, a następnie pakietu energetycznego. Uzupełnieniem działań prawnych było wprowadzenie w roku 2017 aktów wykonawczych do pakietu energetycznego i uruchomienie pakietu transportowego SENT. Swoje działania zintensyfikowały też służby skarbowe Ministerstwa Finansów, wspomagane przez działania innych służb kontrolnych operujących w sektorze paliwowym. Rezultatem tych czynności był znaczący wzrost oficjalnego rynku paliw płynnych w Polsce. W bieżącym numerze magazynu prezentujemy najważniejsze wnioski z tego dokumentu dotyczące rynku paliwowego w 2017 r. O szczegółach działań, które w głównej mierze przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy w sektorze paliwowym, w rozmowie z „Nowoczesną Stacją Paliw” opowiada Piotr Walczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Udało nam się z jednej strony wpłynąć na wzrost legalnej sprzedaży paliwa, z drugiej zaś na zmniejszenie obrotu bądź produkcji tych wyrobów, które były używane jako nielegalne paliwo – zapewnia wiceminister finansów. W numerze kwartalnika, który trzymają Państwo w rękach, publikujemy także rozważania na temat sił kształtujących globalną transformację energetyczną do roku 2040 oraz główne wątpliwości związane z tym zjawiskiem. Są one pokłosiem prezentacji analizy pt. „BP Energy Outlook 2018”. Tempo wspomnianej transformacji energetycznej jest jeszcze nieznane, a w nowej edycji raportu znajdujemy kilka możliwych scenariuszy. Zapraszam do lektury! Rafał Skórski, redaktor naczelny WIEŚCI Z BRANŻY

4-19. m.in. Nowa jakość paliw na Orlenie Lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji to atrybuty nowych paliw od kwietnia dostępnych w sieci Orlen. Lotos wśród Gwiazd Jakości Obsługi Spółka Lotos Paliwa otrzymała Gwiazdę Jakości Obsługi 2018 w kategorii stacji paliwowych za wygląd miejsc obsługi i poziom zadowolenia klientów. Międzynarodowe Targi Paliwowe – Stacja i Biznes Przyszłości – Wrocław 2018 Targi dedykowane nie tylko stacjom paliw wychodzą daleko poza branżową imprezę. Moya Firma z nowym logo Program Moya Firma ma nowe logo. Zmiana jest konsekwencją rozszerzania usług i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

WYWIAD

20-23. Wyścig z przestępcami trwa nieustannie O walce z szarą strefą i sukcesach na tym polu opowiada Piotr Walczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

RAPORT

24-27. Główne problemy branży paliwowej w Polsce Wnioski z najnowszego raportu ,,Przemysł i Handel Naftowy” opublikowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego.

TRENDY

28-29. BP Energy Outlook 2018 Nowa edycja raportu BP pt. „Perspektywy dla rynku energetycznego” to m.in. analiza możliwych scenariuszy dotyczących tempa transformacji energetycznej.

e-stacjapaliw.pl

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor naczelny Rafał Skórski r.skórski@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 sekretarz redakcji Anna Jabłońska a.jablonska@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 03 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

NARZĘDZIA

30. Nowości na 25. Międzynarodowych Targach Stacja Paliw Uczestnicy Targów Stacja Paliw zapowiadają interesujące nowości. Niektórzy pojawią się po raz pierwszy. 32. Na parkingu ważna jest i kostka, i fuga O czym warto pamiętać podczas doboru materiałów do budowy parkingu przy stacji paliw? 33. Baryłka ropy za 100 dolarów? Czy powinniśmy bać się, że ropa przebije poziom 100 dol. za baryłkę, a paliwa będą kosztować 5,50-6 zł za litr?

SKLEP na stacji

36-37. Gadżety na stacji – fanaberia czy konieczność? Gadżety dla fanów motoryzacji pojawiają się na stacjach paliw głównie w katalogach nagród czy w postaci modeli miniaturowych samochodów, które dla niektórych mogą mieć wartość kolekcjonerską.

GASTRONOMIA

38-39. Kawa do pełna, czyli bar na stacji paliw Stacje paliw coraz częściej traktowane są jak bary czy kawiarnie, do których wstępuje się nie tylko przy okazji podróży.

MYJNIA

40-41. Czysty samochód to bezpieczny samochód Dbanie o czystość samochodu wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na bezpieczeństwo jazdy.

STACJA PO GODZINACH

42. Tankujcie z Duchem Świętym W USA podczas kryzysu paliwowego w 1973 r. nieczynne stacje benzynowe wykorzystywano do innych celów.

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Sienkiewicz a.sienkiewicz@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82 Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Nowa jakość paliw na Orlenie

P

odczas przeprowadzonych testów benzyny Efecta 95 potwierdzono jej właściwości usuwania istniejących osadów do 65 proc. oraz przeciwdziałania powstawaniu nowych nawet w 98 proc. Paliwo zmniejsza tarcie, osiągając w testach o 30 proc. lepszą smarność w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej. Produkt długo zachowuje swoje właściwości, chroniąc elementy silnika przed korozją czy fizycznym zużyciem. Efecta Diesel dzięki zaawansowanym technologiom wymywa osady i  utrzymuje w  czystości elementy układu paliwowego i silnika. Na podstawie wyników badania właściwości czyszczą-

ochronę powierzchni elementów silnika przed korozją. Zastosowane rozwiązanie ograniczające pienienie ułatwia tankowanie paliwa Efecta Diesel. Testy potwierdziły również skalę redukcji emisji możliwą do uzyskania dzięki stosowaniu paliw Efecta. W stosunku do paliw nieuszlachetnionych, nowa benzyna Efecta 95 pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 8 proc. oraz cząstek stałych o 51 proc. Z kolei Efecta Diesel pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 4 proc., a cząstek stałych o 44 proc. W testach potwierdzono również redukcję emisji CO2. – Na niezwykle konkurencyjnym rynku, na

W stosunku do paliw nieuszlachetnionych, nowa benzyna Efecta 95 pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 8 proc. oraz cząstek stałych o 51 proc. Z kolei Efecta Diesel pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 4 proc., a cząstek stałych o 44 proc. cych wykazano, że Efecta Diesel pomaga usunąć minimum 50 proc. osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Regularna jazda na tym paliwie umożliwia przywrócenie pierwotnej wydajności wtryskiwaczy nawet do 98 proc. Paliwo ułatwia także pracę pomp i wtryskiwaczy przez ograniczenie tarcia oraz zapewnia

4

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

którym operujemy, nie da się uzyskać przewagi bez inwestycji w rozwój produktów i usług. Paliwa, które dziś wprowadzamy, są doskonałym przykładem tego, jak innowacyjność może wyglądać w praktyce. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii udało nam się stworzyć produkty, które plasują nas w  europejskiej

czołówce wytwórców paliw, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści naszym klientom – podkreślił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Proces wprowadzenia nowych paliw w koncernie wiązał się z  wieloma wyzwaniami logistycznymi i technologicznymi. – Dlatego dziś możemy mówić o  sukcesie. W  całej naszej sieci, liczącej w  Polsce ponad 1,7 tys. obiektów, dostępne są dziś paliwa Efecta, które wyznaczają rynkowe standardy w  zakresie dbałości o  żywotność i wydajność silników. Jestem przekonany, że produkty te nie tylko pozwolą nam umocnić relacje z dotychczasowymi klientami, ale również dotrzeć do nowych grup konsumentów – powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen. Właściwości czyszczące nowych paliw Efecta zostały potwierdzone w rygorystycznych testach przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria SGS, światowego lidera i  innowatora w dziedzinie kontroli, badań i certyfikacji. Z  kolei zadaniem firmy BOSMAL było sprawdzenie nowych paliw w warunkach eksploatacji z  zastosowaniem najnowszych dostępnych metod i  procedur testów. Poszczególne etapy testów odzwierciedlały zarówno zmienny ruch miejski, jak i autostradowy.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji – to potwierdzone niezależnymi testami atrybuty nowych paliw Efecta 95 i Efecta Diesel. Od 11 kwietnia są one dostępne w całej sieci koncernu, zastępując dotychczasowe EuroSuper 95 i Ekodiesel Ultra.


wieści z branży

Lotos wśród Gwiazd Jakości Obsługi Spółka Lotos Paliwa została uhonorowana Gwiazdą Jakości Obsługi 2018 w kategorii stacji paliwowych. Konsumenci najwyżej ocenili sieć marki pod względem wyglądu miejsca obsługi i poziomu zadowolenia.

B

adania z lat 2016-2018 wskazują, że marka Lotos co roku odnotowuje wzrost wskaźnika lojalności. Największy wzrost indeksu odnotowano w 2017 r., kiedy powędrował w górę aż o 15,8 pkt. Badanie na 2018 r. wskazuje, że grono promotorów marki zwiększyło się po raz kolejny i Lotos odnotowuje rekordowy wynik wskaźnika NPS– 32,4. – Wyróżnienie w plebiscycie jest dla nas niezmiernie istotne, ponieważ przyznawane jest bezpośrednio przez świadomych konsumentów, użytkowników stacji paliw w kraju, którzy wyrażają zadowolenie z  poziomu świadczonych przez nas usług i  obsługi – powiedział Wojciech Weiss, prezes zarządu spółki Lotos Paliwa. Nieco ponad połowa badanych to klienci, którzy z całą pewnością polecą sieć stacji paliw

NPS to wskaźnik służący do pomiaru lojalności klienta. Opiera się na jednym pytaniu, które w ankiecie brzmiało: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że w 2018 r. polecisz korzystanie z usług firmy X swoim znajomym /przyjaciołom /rodzinie? (0 – żadne; 10 – ogromne). Firmy, które w swojej branży osiągają wysokie wartości wskaźnika, rosną w szybszym tempie. Lotos znajomym i rodzinie – tym samym stanowią oni swoistą grupę ambasadorów marki. Jest to największa grupa wśród ankietowanych. Sieć stacji paliw Lotos w ocenie wyglądu stacji i zadowolenia klientów zyskuje kilkuprocentową przewagę.

Procentowy wskaźnik wyglądu miejsca obsługi: • sieci Lotos – 82,8 proc. • branży – 81,6 proc. • ogólnopolski – 80,7 proc.

Procentowy wskaźnik poziomu zadowolenia klientów:

FOT. Renata Świątecka

• sieci Lotos – 80,0 proc. • branży – 78,8 proc. • ogólnopolski – 77,9 proc. Badania Polskiego Programu Jakości Obsługi wykazują, że poziom zadowolenia klientów w Polsce wciąż rośnie. Indeks jakości obsługi już od kilku lat utrzymuje się w granicach 77 proc. W 2017 r. wskaźnik ten osiągnął najwyższy dotychczas wynik – 77,9 proc. Oznacza to, że aż czterech na pięciu klientów jest zadowolonych z  praktykowanych standardów obsługi. Polski Program Jakości Obsługi od 2008 r. porządkuje informacje w  formie nowoczesnego kanału dialogu pomiędzy konsumentami a firmami. Za pośrednictwem portalu jakoscobslugi.pl zbiera opinie konsumentów przez 365 dni w roku i podsumowuje oddawane głosy, przyznając najprzyjaźniejszym firmom Gwiazdy Jakości Obsługi. Tegoroczna edycja trwała od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r., w tym czasie zebrano 139 256 opinii z całego kraju.

e-stacjapaliw.pl

Rafał Molenda pokieruje stacjami paliw Shell w Polsce Dotychczasowy dyrektor finansowy Shell na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję z początkiem marca br. obejmie stanowisko dyrektora działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska. Nowy dyrektor jest od ponad 15 lat związany z Shell, gdzie pełnił różnorodne funkcje związane z finansami. Pracował m.in. w  dziale stacji paliw, odpowiadał za rozwój oferty kart paliwowych, paliw dla klientów biznesowych, a także wspierał sprzedaż olejów i środków smarnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschod­ niej. Jako dyrektor finansowy na Europę Środkowo-Wschodnią i  Rosję, którą to funkcję pełnił przez ostanie pięć lat, wraz z prowadzonym przez siebie zespołem miał duży wpływ na rozwój oferty detalicznej oraz ekspansję Shell na tych rynkach. Rafał Molenda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i bankowość). Jest również członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i biegłym rewidentem. Nowo utworzone stanowisko dyrektora działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska obejmuje nie tylko zarządzanie funkcjonowaniem stacji, ale także rozwój sieci. Poprzednio funkcję dyrektora działu stacji paliw w  Shell Polska pełnił Paweł Odrzywołek, który w listopadzie 2017 r. awansował na stanowisko manager customer operations retail Europe. Shell Polska w ostatnich latach realizuje intensywny plan inwestycji w swoje stacje, skupiając się na modernizacji istniejących obiektów, optymalizacji sieci i  polepszeniu jakości obsługi klientów.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

Lotos z rekordowym zyskiem w 2017 r.

L

otos wygenerował w 2017 r. ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z  działalności operacyjnej (blisko 2,6 mld zł w  2016 r., co stanowi wzrost o 18 proc.). Zadłużenie netto koncernu na koniec 2017 r. spadło z  4,8 mld zł do 2,5 mld zł. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,8x (rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 1,9x). Pozytywny wpływ na wyniki firmy miało w ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy Lotos odpowiednio o  8 proc. i  15 proc. Lepsze od oczekiwanych – o około 15 proc. – były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii – odchylenie o 1 proc. Średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,78 zł/dol. wobec zakładanego 4,09 zł/dol. W  segmencie produkcji i  handlu w 2017 r. Grupa Kapitałowa Lotos sprzedała 10,9 mln ton produktów. Nieznaczny spadek sprzedaży rdr (o 1,3 proc.) wynikał głównie z  ograniczenia sprzedaży eksportowej i  planowanego postoju remontowego. Sprzedaż krajowa Lotosu w  2017 r. wzrosła o  19 proc. Głównym motorem jej wzrostu była sprzedaż paliw

6

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

silnikowych (olejów napędowych oraz benzyn), związana ze skutecznymi działaniami sprzedażowymi zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Wzrost sprzedaży olejów napędowych oraz benzyn

Grupa Kapitałowa Lotos w 2017 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6 proc. Wzrost sprzedaży olejów napędowych oraz benzyn wyniósł 19 proc. w obu kategoriach produktowych. wyniósł 19 proc. w obu kategoriach produktowych. Grupa Kapitałowa Lotos w 2017 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6 proc. Jednym z podstawowych celów w obszarze handlu detalicznego była standaryzacja oferty pozapaliwowej. Od połowy 2017 r. karty programu premiowego Navigator są już honorowane w całej sieci Lotos. Oprócz tego zwiększono dostępność paliw premium Dynamic, wprowadzając je do oferty wybranych stacji segmentu ekonomicznego (Lotos Optima). Od 2017 r. priorytetem koncernu będzie rozwój segmentu stacji premium. Na koniec 2017 r. w sieci działały 493 stacje paliw, w  tym 305 własnych (CODO) i  188 franczyzowych (DOFO). Przez ub. r. sieć

powiększyła się o sześć placówek (pięć CODO i jedna DOFO). Wzrosła o 6,2 proc. średnia dobowa sprzedaż paliw i o 8,5 proc. średnia miesięczna sprzedaż sklepowa. O  14 proc. rdr Lotos zwiększył sprzedaż produktów i usług pozapaliwowych w segmencie detalicznym, który dzięki optymalizacji kosztów uzyskał 23-proc. dynamikę wzrostu marży. W  ubiegłym roku spółka umocniła swoją pozycję w segmencie stacji tranzytowych przy autostradach i  drogach szybkiego ruchu. Na koniec 2017 r. Lotos dysponował 20 Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. W latach 2018-2020 sieć koncernu powiększy się o kolejne sześć MOP przy S3, S7 i S8. Od połowy 2017 r. karty flotowe Lotos Biznes są honorowane na stacjach sieci Shell Polska. W ten sposób klienci biznesowi sieci Lotos mogą tankować paliwa w ponad 80 nowych miejscowościach. Spółka jest w  trakcie przygotowań do uruchomienia, w drugiej połowie 2018 r., pilotażowego projektu Lotos Electro Mobility, czyli „elektryfikacji” trasy między Trójmiastem a stolicą Polski. W Gdyni, Gdańsku, Warszawie oraz na stacjach paliw przy autostradach A1 i  A2 powstanie 12 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Miniony rok to pierwszy okres realizacji nowej strategii rozwoju rozpisanej na lata 2017-2022. Grupa Kapitałowa Lotos osiągnęła najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 65 proc. Skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA liczony według metodologii LIFO wyniósł prawie 3,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy rok do roku. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.


Lepsza energia na drogÄ™. Codziennie


wieści z branży

kontrolą

N

ad czasem pracy kierowcy czuwa tachograf – urządzenie rejestrujące czas pracy zawodowego kierowcy. Cyfrowy tachograf identyfikuje

Zgodnie z przepisami, kierowca co 28 dni musi przekazać pracodawcy elektroniczną dokumentację swojego czasu pracy. Dzięki powiązanej z kartą paliwową AS 24 usłudze Tak&drive, operator floty może mieć wgląd do zapisu tachografu kierowcy bez konieczności jego zjazdu do bazy.

zabitych na drogach w Polsce, to właśnie takie zdarzenia najczęściej trafiają na czołówki wiadomości. Konsekwencją takiego wypadku mogą być także wielomilionowe

Tak&drive to idealne rozwiązanie dla międzynarodowych przewoźników działających w sektorze kabotażu, których kierowcy często ponad miesiąc są w trasie – tłumaczy Cédric Vigneau, dyrektor zarządzający AS 24 Polska użytkownika dzięki specjalnej karcie, którą trzeba wsunąć w urządzenie przed rozpoczęciem pracy. Nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie czuwają służby krajów europejskich, w  Polsce jest to Generalna Inspekcja Transportu Drogo­ wego (GITD). Przemęczony kierowca może popełnić błąd, a błąd popełniony za kierownicą ważącego nawet 40 ton zestawu drogowego może spowodować ogromne zagrożenie i  wysokie straty. Rozpędzony ciągnik z  naczepą z  łatwością zmiażdży samochód osobowy i choć w takich wypadkach ginie około 10 proc. wszystkich

8

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

straty w przewożonym towarze, a nawet infrastrukturze drogowej. Restrykcyjne przepisy mają swoje głębokie uzasadnienie, jednak wciąż nie brak w Polsce kierowców, którzy decydują się na niedozwoloną manipulację przy tachografie tak, by pokonać nieco większy dystans, niż pozwalają na to regulacje. Pokazują to statystyki GITD, która za fałszowanie zapisu tachografów ukarała w 2016 r. aż 2408 kierowców i 1956 przewoźników. Wysokie grzywny i możliwość odebrania uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi stanowią duże utrudnienie dla firmy transportowej.

Dostępna na coraz większej liczbie stacji AS 24 usługa Tak&drive może się tu okazać pomocna. Wystarczy, że kierowca tankujący ciężarówkę wsunie swoją kartę do specjalnego terminala, wybierze odpowiednią opcję, a  następnie wprowadzi kartę od tachografu – dane na niej zapisane zostaną przesłane w ciągu kilku minut do centrali jego firmy. Pliki są dostępne poprzez specjalną stronę internetową usługi. – Dzięki temu operator floty ma pełną kontrolę nad czasem pracy kierowcy, a jednocześnie firma nie musi inwestować w  drogie czytniki kart tachografów. Tak&drive to idealne rozwiązanie dla międzynarodowych przewoźników działających w sektorze kabotażu, których kierowcy często ponad miesiąc są w trasie – tłumaczy Cédric Vigneau, dyrektor zarządzający AS 24 Polska. Usługa Tak&drive nie ma obecnie odpowiednika na rynku, a korzystanie z  niej wiąże się z  symboliczną płatnością za każdy przesłany pakiet danych. Obecnie terminale Tak&drive są dostępne na ponad 200 stacjach AS 24 w Europie.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Czas pracy kierowcy pod pełną


wieści z branży

UNIMOT chce wejść w elektromobilność Ten największy niezależny importer paliw płynnych planuje aktywnie uczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce. Spółka negocjuje warunki współpracy z czołowym operatorem stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

U

nimot rozważa rozszerzenie oferty produktowej grupy o stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. W tym celu zarząd spółki podpisał wstępne porozumienie z  Wan­bang Charge Equipment Co. Ltd. (Star Charge) – największym niezależnym operatorem stacji ładowania pojazdów EV w Chinach. – Rozwój projektu elektromobilności w Polsce jest w dużej mierze uwarunkowany infrastrukturą, czyli dostępem do stacji zasilania pojazdów elektrycznych – twierdzi Maciej Szozda, prezes Unimot SA. – Mając to na uwadze, jak również realizując plan ekspansji marki Avia na rynku paliwowo-energetycznym, zwróciliśmy się do znanego dostawcy rozwiązań dla pojazdów elektrycznych, czyli firmy Star Charge. Na podstawie zawartego porozumienia między naszymi fir-

mami będziemy negocjować warunki współpracy w zakresie dystrybucji urządzeń SC w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Nie ukrywam też, że

jesteśmy zainteresowani zakupieniem licencji na oprogramowanie do zarządzania siecią SC i aplikacją mobilną dla użytkowników pojazdów elektrycznych

– wyjaśnia Maciej Szozda. Na podstawie zawartego porozumienia Unimot przeanalizuje też możliwość produkowania ładowarek elektrycznych z wykorzystaniem rozwiązań Star Charge, jak również uruchomienie wspólnego centrum badawczo-rozwojowego w celu rozwoju tych technologii. Firma Star Charge to największy w Chinach dostawca punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Dysponuje siecią ponad 4 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych, z której korzysta ponad 400 tys. aktywnych użytkowników. Firma jest też właścicielem unikatowej platformy IT do zarządzania systemem stacji ładujących i  obsługi klienta. Ambicją Star Charge jest ekspansja na nowe rynki poprzez sprzedaż urządzeń oraz rozwiązań IT przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. REK

L

AMA


wieści z branży

Nowe stacje i sprzedaje pełną ofertę paliw Total. Składają się na nią podstawowe paliwa, takie jak benzyna 95 i  Diesel oraz LPG, a także premium: Excellium 98 i Excellium Diesel. Kierowcy mogą tankować z czterech dystrybutorów oraz odpocząć w  Pause Café, gdzie dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Stacja dysponuje także parkingiem o powierzchni 500 m kw. oraz myjnią ręczną. Honorowane są karty flotowe DKV, UTA, Eurotrafic i  Total Card Polska. Otwarcie: kwiecień

Moya

Stacja mieści się przy drodze wojewódzkiej 494 prowadzącej w kierunku Kluczborka

Total Lokalizacja: Przystajń Obiekt mieści się przy drodze wojewódzkiej 494 prowadzącej w kierunku Kluczborka. Stacja oferuje podstawowe paliwa Total – Super 95 i  Diesel oraz premium Excellium Diesel. Olej napędowy premium, charakteryzujący się podwyższonymi parametrami i pomagający utrzymać układ zasilania paliwem silnika w czystości, produkowany jest w niemieckiej rafinerii w  Schwedt nad Odrą. Na podróżnych czeka oferta Pause Café z  kawą oraz bezpłatnym dostępem do internetu dzięki hot spotowi Wi-Fi. Z kolei dla pojazdów ciężarowych przygotowano wydzielone miejsca na parkingu – to ułatwienie dla tych kierowców, którzy właśnie tędy skracają sobie drogę między Częstochową a Wrocławiem. Stacja jest czynna w godzinach 6.00-22.00. Otwarcie: kwiecień

10

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

Lokalizacja: Jędrzejów Nowy punkt w sieci Total znajduje się w świętokrzyskim miasteczku położonym przy S7, łączącej Warszawę z Krakowem. Stacja mieści się przy ul. Partyzantów 73

Lokalizacja: Cieszyn Stacja w Cieszynie funkcjonuje przy ul. Bielskiej 138, niecałe 2 km od zjazdu z trasy S52 i około 6 km od przejścia granicznego z  Czechami. Obiekt przeszedł proces modernizacji i  został dostosowany do standardów sieci z  wykorzystaniem elementów nowej wizualizacji. Oferuje paliwa 95 oraz ON. Podjazd wyposażony jest w stanowiska z szybkim wlewem diesla. Stacja jest czynna przez cały tydzień całodobowo. Na terenie stacji dostępny jest kompresor oraz odkurzacz. AdBlue sprzedawane jest w  pojemnikach. Na stacji działa punkt Caffe Moya, serwujący

Obiekt przeszedł modernizację i został dostosowany do standardów sieci Moya

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Nowa stacja jest łatwo dostępna dla kierowców jadących S5 i DK92

kawę, herbatę, zapiekanki i hot dogi. Do dyspozycji klientów jest ogólnodostępna sieć Wi-Fi. Sklep oferuje artykuły spożywcze, przemysłowe i  motoryzacyjne oraz kolekturę Lotto. W sąsiedztwie znajduje się warsztat, okręgowa stacja kontroli pojazdów oraz zakład fryzjerski. Stacja w  Cieszynie jest jedenastą stacją Moya w województwie śląskim. Otwarcie: marzec

FOT. materiały prasowe

AS 24 Lokalizacja: Kostrzyn Obiekt AS 24 znajduje się tuż przy węźle S5 z drogą krajową 92. Z  obu tych tras często korzystają kierowcy pojazdów ciężarowych. Nowa stacja jest łatwo dostępna dla kierowców jadących S5 i DK92. Na węźle wystarczy skierować się w stronę Poznania, a następnie na pierwszych światłach skręcić w prawo. Zgodnie ze standardami AS 24, szerokie podjazdy prowadzą wprost do dwóch linii tankowania, co umożliwia równoczesne napełnianie zbiorników z  obu stron pojazdu ciężarowego, z najwyższą na rynku szybkością podawania paliwa. Na miejscu jest także dystrybutor AdBlue, które stosowane jest w systemach oczyszczania spalin. – Stację otworzyliśmy wspólnie z naszym partnerem, firmą Marathon. Dzięki temu kierowcy odwiedzający nową stację w  Kostrzynie mogą skorzystać także z myjni, która nie jest standardową usługą na naszych stacjach. Latem tego roku

e-stacjapaliw.pl

zamierzamy wprowadzić możliwość regulowania opłaty za myjnię także kartami AS 24 – mówi Cédric Vigneau, dyrektor zarządzający AS 24 Polska. Od maja będzie dostępny na stacji także food truck, w którym klienci będą mogli kupić posiłek lub kawę. Otwarcie: kwiecień

Avia Lokalizacja: Rększowice Kolejna stacja paliw pod szyldem Avia jest położona w miejscowości Rększowice, w  woj. śląskim, przy popularnej trasie Częstochowa – Tarnowskie Góry. Placówka od kilkunastu lat jest własnością firmy Unimot i dotychczas działała pod marką Bliska. Jej personel był wielokrotnie wyróż-

niany w konkursach obsługi klienta. W  ostatnim czasie stacja przeszła generalny remont i rebranding. Obecnie jest wyposażona w sześć stanowisk do tankowania najpopularniejszych paliw (benzyna 95, ON, ON Gold, LPG), w tym również do szybkiego tankowania samochodów ciężarowych. Placówka posiada nowoczesny sklep, oferujący m.in. przekąski i  napoje oraz produkty samochodowe marki Avia typu oleje i smary. Stacja ma także kącik kawowy Esenso Cafe, a niebawem uruchomi sprzedaż hot dogów. Można tu odebrać paliwo poprzez międzynarodowe karty flotowe DKV i  UTA, a  także za pośrednictwem aplikacji Tankuj24. Placówka w  Rększowicach jest drugą własną stacją w marce Avia należącą do Unimot SA. Pierwsza działa od sierpnia 2017 r. w miejscowości Zawadzkie, gdzie znajduje się siedziba firmy. Otwarcie: kwiecień Lokalizacja: Jurków Stacja Avia w Jurkowie jest zlokalizowana przy drodze krajowej nr 75, prowadzącej do Nowego Sącza. Do dyspozycji klientów jest tu siedem stanowisk do tankowania paliw, w tym Avia Diesel Gold oraz LPG. Placówka jest czynna codziennie, przez całą dobę. Można tu skorzystać z oferty sklepu, na terenie stacji znajduje się też kompresor oraz obszerny parking. Placówka umożliwia korzystanie z aplikacji Tankuj24, za pomocą której można kupić paliwo online po niższej cenie i odebrać je w wymienionych placówkach. Otwarcie: luty

Placówka od kilkunastu lat jest własnością firmy Unimot

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

Międzynarodowe Targi Paliwowe – Stacja i Biznes Przyszłości – Wrocław 2018

To wydarzenie dedykowane głównie właścicielom stacji paliw realizuje jednocześnie cele biznesowe pozostałych uczestników rynku paliwowego. Swoim charakterem wychodzi też daleko poza branżową imprezę targową. To biznesowy event stwarzający przedstawicielom branży okazję do nawiązania kontaktów, wymiany opinii i zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi dla rynku.

12

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

Międzynarodowym Targom Paliwowym – Stacja i Biznes Przyszłości Wrocław 2018 sprzyjać będzie niezwykłe otoczenie. Architektoniczna perełka stolicy Dolnego Śląska – Hala Stulecia. Obiekt wpisano w  2006 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uroczyste otwarcie Hali, zaprojektowanej przez Maxa Berga, odbyło się w maju

1913 r. Od tamtej pory po dzień dzisiejszy pozwala zarówno mieszkańcom, jak i gościom Wrocławia doświadczać wydarzeń kulturalnych, sportowych i kongresowych na skalę krajową oraz międzynarodową. Organizatorzy targów zapraszają na najszybciej rozwijającą się imprezę branżową do Wrocławia – miasta tętniącego życiem i najchętniej wybieranego jako miejsce spotkań. Rozwinięta infrastruktura stolicy Dolnego Śląska zapewnia miastu szybką i  sprawną komunikację międzymiastową, nie tylko w Polsce, ale także z większymi aglomeracjami za granicą. Aktualne informacje dostępne są na stronie wydarzenia: www.targipaliwowe.pl Międzynarodowe Targi Paliwowe – Stacja i Biznes Przyszłości – Wrocław 2018 26-27 września 2018 r., Wrocław, Hala Stulecia Organizator: Information Market SA.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

P

rzedsięwzięciu towarzyszyć będzie specjalne wydarzenie w formule Business Speed Dating Wrocław 2018, skierowane do kupujących i sprzedających produkty, usługi i rozwiązania dla stacji paliw. Założeniem wydarzenia jest zebranie i skojarzenie w jednym miejscu i czasie konkretnych osób reprezentujących różne segmenty detalicznego rynku paliwowego, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych. Pozwala to na optymalne wyko-

rzystanie czasu i pieniędzy do zainicjowania współpracy. Business Speed Dating będzie miało charakter krótkich, pięciominutowych spotkań, przeznaczonych na osobiste zapoznanie się stron, przedstawienie ofert i wymianę danych kontaktowych. Po stronie kupujących zasiądą właściciele, menedżerowie oraz pracownicy obszarów zakupów z sieci stacji paliw i pojedynczych obiektów. Sprzedający to przedstawiciele firm dostarczających pełen asortyment produktów, usług i rozwiązań dla stacji paliw. Na stałe w programie dwudniowych targów zagościła ekspozycja myjni samochodowych. Już po raz czwarty organizatorzy zapraszają do odwiedzenia największej strefy myjni w Polsce. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać możliwości innowacyjne, ale też skorzystać z  oferty edukacyjnej. Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości Wrocław 2018 to doskonałe miejsce dla wszystkich zainteresowanych poprawą już działającej myjni oraz przedsiębiorców chcących dopiero zainwestować w ten segment. Imprezie wystawienniczej towarzyszyć będą także inne szkolenia, konferencje oraz warsztaty. W tym roku m.in. temat elektromobilności na stacji paliw, warsztaty franchisingowe oraz, już po raz ósmy, Spotkanie Branży Paliwowej – Polski Rynek Paliw 2018. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie firm paliwowych w prowadzeniu biznesu, dlatego na targach będzie wiele okazji do spotkań i rozmów handlowych. Niewątpliwie należy do nich także biznesowy bankiet. To niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia rozmów branżowych, rozszerzenia sieci kontaktów i  podtrzymania relacji w  nieskrępowanej atmosferze sali bankietowej jednego z wrocławskich hoteli.


wieści z branży

Shell najlepszym miejscem do pracy

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 marca br., Instytut Great Place to Work nadał Shell prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2018, który przyznawany jest firmom budującym wybitne relacje z pracownikami.

FOT. materiały prasowe

N

agroda Najlepszego Miejsca Pracy przyznawana jest co roku przedsiębiorstwom o wysokiej kulturze organizacyjnej, które budują najlepsze relacje z pracownikami i kreują przyjazne miejsca pracy. Firmy oceniane są na podstawie skomplikowanego procesu ewaluacji, w tym audytu praktyk HR oraz ankiet pracowniczych. W tegorocznym badaniu wzięło udział aż 816 pracowników Shell. To między innymi dzięki ich zaangażowaniu firma została wyróżniona przez Instytut. Dla Shell to już drugi tytuł Great Place to Work w polskiej edycji konkursu. Firma stara się zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki do pracy. W Polsce Shell zatrudnia obecnie ponad 3,4 tys. osób, z  czego 3,2 tys. w  Shell Business Operations w Krakowie. Centrum oferuje ogromne możliwości rozwoju w międzynarodowych zespołach ściśle współpracujących ze sobą z różnych lokalizacji na świecie. Shell jest jedną z  pierwszych firm, która już w  latach 90. wprowadziła politykę diversity & inclusion, najpierw w USA, a następnie globalnie. Według strategii Shell różnorodność to siła, a  konfrontacja odmiennych postaw i  poglądów pozwala na podejmowanie najbardziej trafnych i przemyślanych decyzji. Shell rozumie ideę diversity & inclusion bardzo szeroko, dlatego aktywnie działa na rzecz równouprawnienia płci, wspiera osoby LGBT, zachęca do podejmowania pracy osoby niepełnosprawne i  dba o  różnorodność kulturową. Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2018 to niejedyne wyróżnienie Shell w  obszarze pracowniczym w  ostatnim czasie. 15 marca br. firma po raz kolejny odebrała nagrodę Solidny Pracodawca Roku, która stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności praktyk Shell. Podczas gali partner strategiczny wydarzenia – Global Compact Network Poland – nadał również Shell tytuł Rzecznika Standardu Etyki wyróżniający firmy, które konkurują transparentnością zasad biznesowych, wiarygodnością i wzajemną odpowiedzialnością.

e-stacjapaliw.pl

Irańska ropa dopłynęła do Polski Do gdańskiego Naftoportu dotarła dostawa irańskiej ropy przeznaczona dla rafinerii PKN Orlen. Wcześniejsze testy surowca z tego kierunku potwierdziły jego duży potencjał. 130 tys. ton ropy rafineria w Płocku przerobi jeszcze przed okresem majówkowych wyjazdów.

R

opa z Iranu jest lżejsza od rosyjskiej, zawiera także mniej siarki. Daje to możliwość wyprodukowania relatywnie dużej ilości tzw. produktów białych, takich jak benzyna, nafta i olej napędowy. Zanim surowiec trafi do przerobu w  rafinerii, przechodzi wieloetapowy proces analiz. Najpierw na podstawie teoretycznych danych dostarczonych przez dostawcę, za pomocą zaawansowanych modeli i narzędzi bada się bezpieczeństwo i opłacalność przerobu. Gdy wyniki są pozytywne, na bazie próbek dostarczonych do laboratorium ustala się szczegółowe parametry procesu przerobu, m.in. optymalną mieszankę z rosyjską ropą REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). – Dostawa z Iranu stała się faktem. Ropa z kierunku bliskowschodniego daje nam wiele możliwości. Przede wszystkim umożliwia dywersyfikację kierunków dostaw i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nie mniej istotne jest jednak to, że jest gatunkiem w  pełni bezpiecznym dla przerobu w naszej płockiej rafinerii i pozwala na uzyskanie bardzo zadowalających efektów ekonomicznych – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. PKN Orlen konsekwentnie bada możliwości zakupu i stopień komplementarności różnych gatunków ropy z technologiami stosowanymi w swoich europejskich rafineriach. Rafinerie z GK Orlen poza irańskim przerabiały już surowiec pochodzący m.in. z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Nigerii, Wenezueli czy Norwegii. W październiku ubiegłego roku do przerobu w Płocku trafiła zaś amerykańska ropa WTI z  pierwszego ładunku po zniesieniu przez ten kraj wieloletniego embarga na eksport tego surowca. Obecnie rafinerie Grupy Orlen zaopatrywane są w ropę na podstawie kontraktów długoterminowych z Rosneft Oil Company, Tatneft Europe AG oraz Saudi Arabian Oil Company, a także dostaw spotowych. Dostawa irańskiej ropy płynęła z wyspy Kharg i jej transport do Polski zajął niespełna miesiąc. Ładunek transportowany był tankowcem Delta Kanaris, należącym do kategorii Suezmax, czyli największych okrętów zdolnych przepłynąć Kanał Sueski. Wybudowany w  2010 r. tankowiec ma wyporność blisko 158 tys. ton, a  jego całkowite wymiary to 274 m długości i blisko 50 m szerokości.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

13


wieści z branży

Paliwa alternatywne coraz ważniejsze dla Grupy Lotos 20 kwietnia br. w Warszawie Grupa Lotos zainicjowała współpracę z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską w sprawie poszukiwania synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce. Spółki będą się wzajemnie wspierały w pracach badawczych i rozwojowych oraz pilotażu rozwiązań promujących transport niskoemisyjny, w tym w planowaniu i budowie infrastruktury do zasilania pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne.

W

spierany przez Grupę Lotos rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim ze względu na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora poddostawców kluczowych elementów. Grupa Lotos widzi potencjał naukowy polskich uczelni oraz firm, które już dzisiaj dostarczają wiele komponentów dla światowych koncernów. Na szczeblu rządowym ta szansa została dostrzeżona i podkreślona w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w Planie Rozwoju Elektromobilności oraz w  dokumencie Ministerstwa Energii pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energe­ tycznych”. – Grupa Lotos w swojej strategii do roku 2022 jako jeden z priorytetów wskazała rozwój innowacyjnych projektów dotyczących transportu niskoemisyjnego i  paliw alternatywnych. Mamy ambitny plan uzyskania pozycji krajowego lidera we wprowadzaniu paliw nowej generacji. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić pilotażowy projekt ładowania pojazdów elektrycznych na trasie Trójmiasto – Warszawa, przy autostradach A1 i  A2. Zainicjowana dziś współpraca z  Pocztą Polską oraz Telewizją Polską służyć ma poszukiwaniu synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w  Polsce – mówi Mateusz A. Bonca, p.o. prezesa Grupy Lotos SA. – Warto pamiętać, że paliwa alternatywne to także wodór, CNG i LNG, dlatego Lotos pracuje równolegle nad projektem oczyszczania, tankowania, dystrybucji i sprzedaży wodoru bardzo dobrej jakości przeznaczonego dla komunikacji miejskiej w Gdyni czy Wejherowie. Oprócz tego razem

14

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

z PGNiG, Gaz-Systemem i Remontowa LNG Systems współpracujemy w trzech niezależnych projektach, służących większemu wykorzystaniu LNG w żegludze morskiej na Bałtyku – podsumowuje M. A. Bonca.

Na wodór… Zgodnie ze wspomnianą strategią, Grupa Lotos będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera w dziedzinie paliw nowej generacji. Z tego powodu spółka Lotos Lab koncentruje się m.in. na wykorzystaniu wodoru do napędu pojazdów oraz generowania prądu. Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest wodór o  bardzo dużej czystości (99,999 proc. udziału wodoru), w związku z  czym Lotos Lab analizuje możliwości rozwoju technologii jego oczyszczania. Ponadto spółka prowadzi badania w zakresie magazynowania oraz transportu wodoru. 3 kwietnia br. Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdynia, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi. To przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji oczyszczania oraz stacji dystrybucji i  tankowania wodoru. Wodór będzie pochodził z rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

…na prąd… Kolejna spółka – Lotos Paliwa – na 12 stacjach prowadzi pilotażowy projekt uruchomienia punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki mają zostać uruchomione jesienią 2018 r. na trasie między Trójmiastem a Warszawą, przy autostradach A1 i A2. Punkty ładowania samochodów elektrycznych obsłużą trzy międzynarodowe standardy: CHAdeMO – dla marek japońskich i koreańskich (prąd stały), CCS (Combined

Charging System) – dla marek europejskich (prąd stały) oraz Type 2 – (prąd stały) z dodatkową przejściówką dla marki Tesla (odrębny standard). Posiadanie tych standardów umożliwi pełne pokrycie rynku e-mobility. Minimalna moc dla jednego punktu ładowania to ok. 50 kW. W swoich dalszych planach Lotos zakłada wyposażenie łącznie 50 stacji, zlokalizowanych przy drogach tranzytowych, w  punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

…lub na gaz Warto również wspomnieć, że Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały w  styczniu br. list intencyjny w  sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Nieco wcześniej Grupa Lotos razem ze spółką Gaz-System otrzymała unijne dofinansowanie z CEF (Connecting Europe Facility) na opracowanie studium wykonalności projektu budowy w  Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG. 19 kwietnia br. Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o  wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z  Terminala Gazowego w  Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i  ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu. Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa Lotos SA jest aktywna w  budowaniu świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy Lotos SA powstał Klaster Technologii Wodorowych i  Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych.

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Wnioski

z Polskiego Kongresu Paliw Alternatywnych

Podczas wydarzenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej (IGKM) przedstawiciele administracji centralnej, polskich samorządów oraz przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej z całej Polski debatowali o największym w historii branży transportowej wyzwaniu: jak w obliczu założeń zarówno polityki krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej, nastawionych na bezwzględne wprowadzanie niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej, dostosować tabor do nowych wymagań i jakie rodzaje napędów rozwijać w pojazdach sektora komunalnego?

W

nioski płynące z trzech debat merytorycznych uczestnicy Polskiego Kongresu Paliw Alternatywnych zamknęli w kilku punktach – główne przedstawiamy poniżej.

1

Polska na tle całej Europy jest bardzo zaawansowana we wprowadzaniu paliw alternatywnych w komunikacji miejskiej. Dalszemu rozwojowi elektromobilności i gazomobilności sprzyjają regulacje krajowe i europejskie, wymuszające określony udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych we flotach operatorów realizujących zamówienia organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

2

FOT. Solaris Bus & Coach

Środowisko komunikacji miejskiej z satysfakcją odnotowało deklaracje przedstawicieli rządu, które padły w  trakcie kongresu, o alokacji znaczących środków finansowych na przedsięwzięcia związane z zakupem i eksploatacją pojazdów z napędem alternatywnym w transporcie miejskim.

3

Za niezmiernie ważną należy uznać deklarację koordynowania prowadzonych na różnych płaszczyznach działań legislacyjnych, związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego. W obecnie procedowanym procesie nowelizacji najważniejszego dla branży aktu prawnego – ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – brakuje bowiem

e-stacjapaliw.pl

koordynacji z zapisami innych aktów prawnych promujących nisko- i zeroemisyjność w transporcie miejskim.

4

Gazomobilność należy postrzegać jako element dywersyfikacji napędów oraz zmniejszenia ryzyka zbyt powolnego obniżania się kosztów autobusów zeroemisyjnych i ich zasobników energii. Branża w tym kontekście pozytywnie oceniła także zadeklarowane przez przedstawicieli rządu podjęcie dyskusji na temat obniżenia poziomu akcyzy na CNG, jako narzędzia zrównoważenia wymuszonego regulacjami prawnymi rozwoju elektromobilności w  transporcie miejskim, rozwojem innych technologii niskoemisyjnych.

5

Obecnie inwestycje infrastrukturalne i taborowe w transporcie miejskim realizowane są przeważnie ze wsparciem środków ze strukturalnych funduszy europejskich. Miasta chętnie korzystają z takiej formy dofinansowania, która pozwala m.in. na zakup fabrycznie nowego, zaawansowanego technologicznie taboru przy wkładzie własnym rzędu 15-40 proc. wartości pojazdów. Niezmiernie rzadko następują natomiast zakupy nowego taboru, w  tym nisko- lub zeroemisyjnego, ze środków własnych – nieliczne takie przypadki dotyczyły dotychczas wyłącznie największych i najbardziej zasobnych ośrodków miejskich.

6

Obecna zmiana zasad dofinansowania zakupów nowego taboru, wyraźnie promująca znacznie droższe pojazdy nisko- i zeroemisyjne, sprawia, że w  razie zachowania dotychczasowego udziału dofinansowania wolumen nabywanych nowych pojazdów może zmniejszyć się nawet o 50 proc. W celu przynajmniej utrzymania obecnego tempa odnowy taboru koniecznością staje się więc znaczące zwiększenie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w nowe pojazdy, gdyż w obecnych uwarunkowaniach finansowania zakupy wyłącznie autobusów zeroemisyjnych wykluczają możliwość zwiększenia tempa wymiany taboru, niezbędnego wręcz w niektórych ośrodkach miejskich dla nadrobienia zaległości z minionych lat.

7

W obliczu możliwego istotnego obniżenia puli pomocowych środków z  polityki spójności należy wskazać potrzeby transportu publicznego, w tym miejskiego, jako pierwszoplanowe. Niezmiernie ważne jest również, aby Komisja Europejska w swoich pracach nad zmianami dyrektywy nr 33/2009 uwzględniła daleko idące konsekwencje dla budżetów państw członkowskich, wynikające z wprowadzenia wymogu eksploatacji pojazdów niskoemisyjnych.

8

Znaczącym elementem bieżących kosztów operatora są odpisy amortyzacyjne. W skrajnych wypadkach amortyzacja sięga do 30 proc. kosztów jednostkowych usług przewozowych. Ujęcie amortyzacji skutkuje wyraźnym wzrostem kosztów eksploatacji, co nie jest możliwe do zaakceptowania w części ośrodków miejskich – przede wszystkim mniejszych – w których transport miejski nie jest traktowany pierwszoplanowo. Należy więc rozważyć, jakie mechanizmy mogą wesprzeć mniejsze ośrodki w  podołaniu wymaganiom stawianym przed transportem miejskim zarówno w regulacjach krajowych, jak i  europejskich. Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo „przeregulowania” wymagań ponad możliwości lokalnych organizatorów transportu.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

W

2017 r. Grupa Unimot osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,01 mld zł, w  porównaniu z 2,52 mld zł za 2016 r. Wzrost przychodów o ponad 19 proc. rdr nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, biopaliw oraz LPG. Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 38,4 mln zł, czyli o 14 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Z  kolei wypracowany zysk netto wyniósł 22,4 mln zł, w porównaniu z 29,6 mln zł zysku netto za 2016 r. Spadek zysku netto o 24 proc. rdr był wywołany głównie niższymi marżami w hurtowej sprzedaży oleju napędowego, ale także wzrostem kosztów, głównie kosztów związanych z  realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego od stanów magazynowych i zapasu obowiązkowego oleju napędowego. – W związku z nieprecyzyjnymi przepisami, dotyczącymi realizacji NCW, spółka zdecydowała się na konserwatywną ich interpretację i poniesienie wyższych kosztów, które jednak miały charakter jednorazowy – wyjaśnia Maciej Szozda, prezes Unimot SA. – Biorąc pod uwagę bardzo wymagające otoczenie zewnętrzne w 2017 r., jesteśmy zadowoleni

16

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

Spółka Unimot uruchomiła do końca 2017 r. 15 stacji pod brandem Avia, a tym samym uplasowała markę na trzecim miejscu w kraju pod względem najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji paliw z osiągniętych wyników. Tym bardziej że wzrost skali działalności Grupy oraz przygotowanie do jej dalszego rozwoju w 2018 r. spowodowały zwiększenie zatrudnienia, a dynamiczny rozwój sieci paliw pod marką Avia, wdrażanie aplikacji Tankuj24 i rozbudowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego generują dodatkowe, stałe koszty. Do najważniejszych sukcesów minionego roku należy z pewnością dołączenie Unimot SA do grona spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie. Spółka wywiązała się też z  przyjętych na ten okres inwestycyjnych celów emisyjnych. Uruchomiona w  maju 2017 r. aplikacja Tankuj24, przeznaczona do zakupu paliw online, szybko zyskała popularność i na koniec roku usługa ta była oferowana na 100 stacjach paliw w  Polsce. Jeszcze większą dynamikę osiągnął projekt wprowadzenia na rynek franczyzowej sieci

stacji paliw Avia. Do końca 2017 r. spółka uruchomiła aż 15 stacji pod tym brandem, a tym samym uplasowała markę Avia na trzecim miejscu w  kraju pod względem najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji paliw. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku bardzo wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży oraz wolumenów obrotu osiągnęły spółki zależne z Grupy Unimot, działające w  segmencie sprzedaży energii elektrycznej i  gazu ziemnego. Spółka Unimot Energia i Gaz (wcześniej Energogas) w 2017 r. istotnie zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych – z 0,77 mln zł w 2016 r. do 23,74 mln zł w 2017 r. W porównaniu z 2016 r. spółka zwiększyła liczbę punktów poboru energii i  gazu aż o 165 proc. Także spółka Tradea, zajmująca się hurtową sprzedażą energii za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich, znacząco zwiększyła swoje przychody – z 33 mln zł w 2016 r. do 96 mln zł w 2017 r. Liczba współpracujących ze spółką wytwórców energii, w porównaniu z 2016 r., wzrosła o 123 proc. Obecnie zarząd Unimot opracowuje strategię dalszego rozwoju Grupy na najbliższe trzy lata. – Trwają intensywne prace nad określeniem najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju, analizą szans i  możliwości rynkowych, które chcemy przełożyć na konkretne cele – dodaje Maciej Szozda. – Wśród najważniejszych punktów strategii na pewno znajdzie się rozwój sieci stacji paliw pod marką Avia, jak również umacnianie pozycji wiodącego niezależnego importera produktów paliwowych, który dociera z ofertą do szerokiego grona odbiorców i  uczestniczy w  przetargach publicznych; wreszcie większe otwarcie się na obrót innymi produktami z oferty, tj. gazem ziemnym i energią elektryczną. Bierzemy też pod uwagę rozwój działalności międzynarodowej. Strategia dalszego rozwoju Grupy Unimot zostanie ogłoszona w  drugim kwartale br.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

UNIMOT podsumował rok 2017

Grupa opublikowała skonso­ lidowany raport za 2017 r. W porównaniu z rokiem 2016 osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży, natomiast zysk netto był niższy.


wieści z branży

Płocki koncern rozwija usługę

carsheringu

P

KN Orlen obserwuje i odpowiada na nowe trendy konsumenckie, w  tym te dotyczące mobilności w  obszarach miejskich oraz ekonomii współdzielenia. – Dlatego w ciągu ostatniego roku sukcesywnie poszerzaliśmy ofertę wynajmu aut na minuty we współpracy z naszym partnerem – firmą Traficar. Zależy nam na zaoferowaniu pełnego pakietu usług w  tym zakresie, dlatego oprócz opcji carsharingu, nasi klienci mają możliwość nie tylko wypożyczenia na stacjach także rowerów, ale skorzystania z Wi-Fi, odebrania przesyłki kurierskiej czy skorzystania z bogatej oferty produktów gastronomicznych na wynos. Otrzymu­ jemy bardzo dobre opinie zadowolonych klientów, co potwierdza dobry kierunek zmian na stacjach Orlen – powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży. Koncern w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony

klientów dąży do zapewnienia kompleksowej usługi na stacjach w całej sieci. Dlatego testowane są innowacyjne rozwiązania zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i  dostępności dodatkowych udogodnień. Rozszerzenie współpracy z  Traficar o kolejne obiekty stanowi również okazję do promocji oferty gastronomicznej stop. cafe i  O!Shop. We wszystkich miastach, w których funkcjonuje usługa, PKN Orlen zapewnia paliwo dla floty Traficar, a także świadczy dodatkowe usługi, np. myjni. Obecnie usługa wynajmu aut na minuty dostępna jest w obiektach koncernu w  Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz na Śląsku. Angażując się w ten  projekt, PKN Orlen wziął udział m.in. w akcjach promocyjnych gdzie na użytkowników floty Traficar czekały w autach kupony na gratisowe śniadania, energetyki Verva oraz karty upominkowe uprawniające do zakupów na

PKN Orlen, wraz z wejściem Traficara na Śląsk i do Zagłębia, rozszerzył możliwość wynajmu aut na minuty o 10 stacji. Obecnie w całej Polsce do dyspozycji klientów pozostaje 107 dedykowanych miejsc parkingowych na 70 obiektach pod marką Orlen.

stacjach Orlen. Koncern stale rozwija także część promocyjną, dostępną w aplikacji dla wszystkich wynajmujących auta na minuty.

Unimot chce wypłacić

rekordową dywidendę

Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 13,9 mln zł, czyli 1,7 zł na akcję. Jest to kwota o 42 proc. wyższa niż rok temu.

FOT. materiały prasowe

Z

arząd Unimot SA chciałby, aby akcjonariusze mieli większy udział w zysku spółki osiągniętym w  2017 r. Zgodnie z uchwałą podjętą 13 kwietnia 2018 r., zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł, co stanowi ok. 55 proc. wypracowanego jednostkowego zysku netto w 2017 r. Oznacza to, że akcjonariusze spółki mogą otrzymać 1,7 zł za akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 11,3 mln zł, zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. – Po analizie bieżącej i oczekiwanej sytuacji operacyjno-finansowej, z uwzględnieniem potencjalnych planów rozwojowych, chcielibyśmy podzielić się z  naszymi akcjonariuszami ok. 55 proc. zysku wypracowanego w 2017 r. – twierdzi Maciej Szozda, prezes zarządu Unimot SA. – Inwestorzy obdarzyli nas dużym zaufaniem w roku 2017, gdy spółka przenosiła swoje notowania na główny parkiet i pozyskiwała kapitał z emisji nowych akcji. Doceniając to zaufanie, chcemy przeznaczyć większą niż w ubiegłych latach część zysku

e-stacjapaliw.pl

właśnie dla nich i taka jest nasza rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Unimot ma za sobą rok pełen wyzwań, ale w  naszej ocenie zarekomendowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla grupy i  jej bieżącej działalności – dodaje Maciej Szozda. Unimot wypłaca dywidendę od 2012 r. Poczynając od 2014 r. (podział zysku netto za 2013 r.) wysokość dywidendy systematycznie wzrastała (od 0,1 zł do 1,2 zł za akcję w ubiegłym roku). Jednocześnie zarząd spółki postanowił zmienić stosowaną politykę dywidendową. Zgodnie z  nowymi założeniami, w  razie osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki corocznie wypłatę dywidendy w  wysokości minimum 30 proc. z  tego zysku. Rekomendacja zarządu będzie każdorazowo zależała m.in. od aktualnej sytuacji operacyjno-finansowej spółki. Zarząd Unimot SA proponuje, aby dniem dywidendy był 5 czerwca 2018 r., a dniem jej wypłaty – 19 czerwca 2018 r.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

17


wieści z branży

Orlenu

Oleje trafią do samochodów

Kia

Produkty z motoryzacyjnego portfolio Orlen Oil trafią do polskiej sieci autoryzowanych dealerów Kia, obejmującej 73 punkty sprzedaży. Firmy podpisały umowę dotyczącą długoterminowej współpracy handlowej i marketingowej.

N

a mocy umowy Kia Motors Polska wprowadzi produkty Platinum Pro jako zalecane w sieci autoryzowanych dealerów Kia oraz podejmie działania mające na celu ich promocję. – Platinum Pro to najbardziej zaawansowane oleje w ofercie Orlen Oil, zaprojektowane specjalnie dla autoryzowanych serwisów obsługi. Wysoka jakość produktów z tej linii doceniana jest przez czołowych graczy na rynku motoryzacyjnym, czego potwierdzeniem jest właśnie partnerstwo z Kia – mówi Robert Staniszewski, dyrektor sprzedaży krajowej Motoryzacja w Orlen Oil. Współpraca Orlen Oil z Kia nie kończy się tylko na dystrybucji i promocji olejów silnikowych. Platinum zostanie również partnerem technologicznym i  sponsorem tytularnym Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski Kia Picanto – Kla Platinum Cup. – Współdziałanie producenta samochodów i  olejów jest dla nas naturalne, gdyż dzięki takiej współpracy obie strony mogą dosko-

nalić swoje produkty. Naprawdę cieszę się, że podjęliśmy współpracę i wymianę doświadczeń z tak uznanym na rynku olejów partnerem jak Orlen Oil – powiedział dyrektor zarządzający Kia Motors Polska Wojciech Szyszko. – Nasze samochody cieszą się bardzo dużym zaufaniem polskich kierowców i klienci ASO Kia Motors Polska muszą mieć pewność, że stosowane w ich samochodach oleje silnikowe są najlepszej jakości. Oczywiste więc dla nas jest to, że musimy współpracować z bardzo mocnym i  rozpoznawalnym na rynku polskim partnerem, a  produkty oferowane przez Orlen Oil, w  tym linia Platinum Pro, spełniają przecież wymagania najsurowszych norm. Wytwarzane są nie tylko z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, ale dodatkowo całość procesów produkcyjnych objęta jest również systemem zarządzania jakością, zgodnym z  międzynarodowymi normami. A to wszystko dla naszych klientów, aby zapewnić perfekcyjną i  niezawodną

Samochody Kia od blisko dekady zajmują na polskim rynku bardzo silną pozycję. W 2017 roku do klientów trafiło ponad 23,3 tys. aut z logo Kia na masce. Tym samym marka Kia zajęła bardzo wysokie, siódme miejsce pośród wszystkich importerów w Polsce. W  zdobyciu uznania kierowców pomaga marce nowoczesny design i trzymanie się sprawdzonych rozwiązań w  stosowanych silnikach benzynowych i wysokoprężnych. ochronę każdego silnika w samochodzie Kia. Jestem przekonany, że samochody zakupione u naszych dealerów przejadą bezawaryjnie na olejach Platinum miliony kilometrów – podsumował Wojciech Szyszko. Współpraca z Kia to istotny element strategii handlowej Orlen Oil. – Zarówno Kia Motors Polska jak i Orlen Oil mają mocną pozycję rynkową. Każdy polski kierowca doskonale zna te marki. Wspólne działania to szansa na ich dalsze umacnianie. Wierzę, że rozpoczęta współpraca przełoży się na wymierne efekty handlowe i  marketingowe dla obu firm – powiedział Robert Staniszewski, dyrektor sprzedaży krajowej Motoryzacja w Orlen Oil.

Anwim

stawia na bezprzewodowe ładowanie Stacja Moya w Warszawie przy ul. Ordona pierwsza wprowadziła możliwość bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych.

D 18

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

FOT. Materiały prasowe / pixabay

zięki współpracy Moya z dostawcą ładowarek bezprzewodowych Whirla klienci warszawskiej stacji mogą korzystać z możliwości bezprzewodowego ładowania swoich smartfonów. Ładowarki są dostępne dla klientów stacji w strefie gastronomicznej Pizza & Caffe Moya, zostały dyskretnie zainstalowanie w stolikach. Rozwiązanie to pozwala ładować telefon bez dodatkowych kabli i  gniazdek. Podczas przerwy w  podróży, posiłku czy kawy klienci stacji mogą teraz podładować telefon, nawet jeśli nie mają ze sobą swojej ładowarki. Dla telefonów bez funkcji ładowania indukcyjnego dostępne są specjalne nakładki do wypożyczenia od obsługi sklepu. Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy uruchomić aplikację i położyć smartfon w wyznaczonym miejscu. Wprowadzone w warszawskiej stacji rozwiązanie ma charakter testowy i w przyszłości może zostać rozszerzone także na inne stacje Moya.

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Moya

Firma z nowym logo Dedykowany flocie program Moya Firma zyskał nowe logo. Zmiana jest odzwierciedleniem rozwoju, jaki dokonuje się w zakresie oferty flotowej marki: konsekwentnego rozszerzania usług i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzanie nowej identyfikacji wizualnej programu będzie odbywało się stopniowo.

N

owy znak jest dynamiczny, lekki i spójny ze stylistyką prężnie rozwijającej się sieci stacji paliw, jaką jest Moya. Uproszczone logo jest bardziej czytelne oraz odzwierciedla innowacyjny i dynamiczny charakter firmy. Zmiana logo Moya Firma to przede wszystkim komunikat dla obecnych i  przyszłych klientów, informujący o ciągłych udoskonaleniach w zakresie oferty flotowej oraz nadążaniu za zmieniającymi się oczekiwaniami rynku. Segment usług dla floty od samego początku stanowił istotny filar rozwoju sieci Moya, a nowa identyfikacja wizualna programu jest potwierdzeniem, że firma podąża za rozwojem w tym obszarze i nieustannie podnosi jakość produktów i  usług. Proces wdrażania nowej identyfikacji wizualnej będzie odbywał się stopniowo. W  pierwszej kolejności nowe logo pojawi się na odświeżonych kartach Moya Firma, wydawanych nowym i obecnym klientom, których karty zbliżają się do końca okresu ważności. Nowy znak będzie pojawiał się również stopniowo na nowych, szybko rotujących materiałach marketingowych – ulotki, naklejki, tablice. Oznaczenia dotyczące programu Moya Firma znajdujące się na stałych elementach stacji, jak np. pylon cenowy, będą wymieniane sukcesywnie wraz z planowanymi modernizacjami.

Podjedź, przyłóż kartę i umyj samochód Firma BP jako jedna z pierwszych w kanale stacji paliw uruchomiła na myjniach bezdotykowych nową funkcjonalność – płatności kartami zbliżeniowymi.

K

lienci sieci paliwowych cenią sobie proste, wygodne i szybkie rozwiązania – taka jest idea myjni bezdotykowych. W tę koncepcję zdnaiem koncernu BP idealnie wpasowuje się płatność kartą zbliżeniową, która według obserwacji jest nawet szybsza niż tradycyjne wrzucanie monet. Dla klienta główną zaletą tego rozwiązania jest wygoda, szybkość i  łatwość skorzystania z myjni. Obserwując rynek, BP widzi, że przy obecnych trendach rynkowych coraz częściej możliwość zapłacenia kartą płatniczą decyduje o konkurencyjności względem innych obiektów. „Dlatego, mając na względzie wygodę i przyzwyczajenia naszych klientów, wprowadziliśmy płatność za myjnię bezdotykową kartą zbliżeniową (czyli do 50 zł). Jesteśmy największą siecią na rynku i właściwie jedyną siecią, która wprowadziła to rozwiązanie”, czytamy w komunikacie opublikowanym przez BP w Polsce.

Kawa za złotówkę na stacjach Total

Szukając miejsca na przerwę w podróży i wybierając stację Total, można nie tylko zatankować samochód, ale także napić się kawy w promocyjnej cenie.

O

d 16 kwietnia do 24 czerwca trwa promocja na stacjach Total. Wystarczy zatankować 20 litrów dowolnego paliwa (Diesel, 95, LPG), by otrzymać małą kawę, herbatę lub gorącą czekoladę za 1 zł. Kupując 20 litrów paliwa Excellium (Diesel, 98), klient otrzyma dużą kawę, herbatę lub gorącą czekoladę za 1 zł. – Paliwa Total Excellium, produkowane w niemieckiej rafinerii w Schwedt nad Odrą, cieszą się dobrą opinią wśród polskich kierowców. Chcemy pokazać, że na nasze stacje warto zajrzeć nie tylko po doskonałe paliwo, ale także, by skorzystać z oferty Pause Café i dodać sobie energii kawą – powiedziała Ewa Kalinowska, dyrektor marketingu i badań rynkowych Total Polska. Pełna lista stacji Total jest dostępna na stronie internetowej: www.total.com.pl

e-stacjapaliw.pl

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

19


wywiad

20

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Wyścig z przestępcami trwa nieustannie

FOT. materiały prasowe

Z szarą strefą trzeba walczyć, z jednej strony, czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, a z drugiej – prewencją. Nasz sukces w tej walce najlepiej obrazują wyraźne wzrosty sprzedaży paliw – mówi Piotr Walczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas niedawnej konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego poinformowano, że szara strefa w branży paliwowej się zmniejszyła. Jak bardzo? Działania, które podjęliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy – choć niektóre procesy rozpoczęły się już w  2016 r. – pozwoliły nam odnieść bardzo duży sukces. To nie jest jedynie zdanie resortu finansów, ale także szeroko rozumianej branży paliwowej. To właśnie ona szacuje, że dzięki naszym działaniom udało się ograniczyć szarą strefę o 11-14 mld zł. Sukces w walce z przestępczością w tym sektorze najlepiej obrazują wyraźne wzrosty sprzedaży paliw. Mianowicie w 2017 r. wzrost legalnej dystrybucji oleju napędowego rok do roku wyniósł 19 proc., a wzrost sprzedaży paliw rdr 7 proc. Jeszcze ciekawszą obserwacją statystyczną jest zmniejszenie się o 50 proc. poziomu produkcji oleju smarowego, a jak wiemy, był on głównym elementem szarej strefy, gdyż służył jako olej napędowy. Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu olejów roślinnych, czyli wyrobów paliwopodobnych używanych jako paliwa silnikowe – tu spadek wyniósł 70 proc. Wyraźnie więc widać, że udało nam się, z jednej strony, wpłynąć na wzrost legalnej sprzedaży paliwa, z drugiej zaś – na zmniej-

e-stacjapaliw.pl

Piotr Walczak, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu rachunkowości i zarządzania finansowego oraz problematyki przestępczości – Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości. Od 1997 r. związany ze Służbą Celną jako funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu kontroli i zwalczania przestępczości. W latach 2007-2012 oraz 2014-2017 zajmował stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: zastępcy dyrektora oraz dyrektora w izbach celnych w Łodzi i w Kielcach. W latach 2012-2014 pełnił służbę w Ministerstwie Finansów, w roku 2012 uczestniczył w Międzynarodowej Misji UE/UNDP EUBAM w Mołdawii i na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za budowę mobilnych Grup Mołdawskiej Służby Celnej. W 2017 r. został zastępcą szefa Służby Celnej oraz koordynatorem ds. utworzenia Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz brązową Odznaką Zasłużony dla Służby Celnej. szenie obrotu bądź produkcji tych wyrobów, które były używane jako nielegalne paliwo. Jakie działania w głównej mierze przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy w sektorze paliwowym? Jednym z nich było powołanie do życia 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej. Możliwość oferowania paliwa nielegalnego, czyli nieopodatkowanego VAT, które zaburzało konkurencję na rynku, wiązała się z tym, że za podatek

VAT i za podatek akcyzowy odpowiadały różne organy państwowe. Podmioty parające się procederem obrotu nielegalnym paliwem płaciły tylko ten drugi. Tego typu anomalie zostały zlikwidowane poprzez konsolidację w Krajowej Administracji Skarbowej de facto czterech administracji: kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego (który był jej częścią), administracji podatkowej i służby celnej. W ten sposób powstał jeden organ nadzorujący rynek i walczący z szarą strefą. W  strukturze Krajowej Administracji

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

21


wywiad

Skarbowej utworzono mundurową formację policyjną do walki z przestępczością ekonomiczną – Służbę Celno-Skar­ bową. Jest ona wzorowana na słyn­nej Guardia di Finanza, która odniosła tyle spektakularnych sukcesów w walce z włoską mafią gospodarczą. Służba CelnoSkarbowa skupiła wszystkie uprawnienia organów wcześniej rozproszonych i  po raz pierwszy w  Polsce mamy formację wyspecjalizowaną w  walce z  przestępczością ekonomiczną. Ważnym narzędziem w  walce z  szarą strefą w branży okazało się też wprowadzenie pakietu paliwowego, a w ślad za nim pakietu przewozowego, zwanego także ustawą SENT. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu prawnemu udało nam się odciąć zorganizowane grupy przestępcze od przywozu paliwa. Dzisiaj problemem dla nich jest nie tylko ominięcie pakietu paliwowego i przewozowego, ale przede wszystkim przewóz i  dostarczenie paliwa, bo podlega ono monitorowaniu. To sprawia, że ryzyko wpadki jest bardzo duże, a namierzenie każdej autocysterny generuje dla zorganizowanej grupy przestępczej duże straty. Z szarą strefą trzeba walczyć w dwojaki sposób: z jednej strony – czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, a z drugiej

Chcemy rozszerzyć zakres prewencji. Po kilku miesiącach obowiązywania ustawy o monitorowaniu przewozów zauważyliśmy, że przestępcy, bojąc się wpadki, jaką byłaby kontrola patrolu Służby Celno-Skar­ bowej, przerzucili się na kolej. W  związku z  tym przewidziane jest objęcie pakietem przewozowym również transportu kolejowego 22

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

W strukturze Krajowej Administracji Skarbowej utworzono mundurową formację policyjną do walki z przestępczością ekonomiczną – Służbę Celno-Skarbową. Jest ona wzorowana na słynnej Guardia di Finanza, która odniosła tyle spektakularnych sukcesów w  walce z  włoską mafią gospodarczą. Tym samym po raz pierwszy w Polsce mamy formację wyspecjalizowaną w walce z  przestępczością ekonomiczną – prewencją. Wcześniej działania prewencyjne związane z przestępczością ekonomiczną były ograniczone niemal wyłącznie do podatku akcyzowego. Dzisiaj próbujemy odciąć przestępczość od dróg zaopatrzenia w nielegalne wyroby akcyzowe. I  to jest właśnie wynik pakietu przewozowego. Według mnie efekt synergii: legislacji, prewencji, utworzenia wyspecjalizowanej formacji (Służby Celno-Skarbowej), ale także nasilenia działań czysto policyjnych, czyli czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez tę służbę, sprawił, że wreszcie rynek paliwowy stał się rynkiem normalnej konkurencji. Oczywiście, przed nami jeszcze długa droga, by wszelkie patologie maksymalnie zredukować, bo całkowicie wyeliminować ich jeszcze żadnemu państwu się nie udało. To jakie jeszcze wyzwania w tym zakresie stoją przed Krajową Administracją Skarbową? W najbliższym czasie chcemy rozszerzyć zakres prewencji. Po kilku miesiącach obowiązywania ustawy o monitorowaniu przewozów zauważyliśmy, że przestępcy, bojąc się wpadki, jaką byłaby kontrola patrolu Służby Celno-Skarbowej, przerzucili się na kolej. W związku z tym przewidziane jest objęcie pakietem przewozowym również transportu kolejowego. Mamy nadzieję, że nowe przepisy w tym zakresie zostaną uchwalone i  zaczną obowiązywać w  ciągu kilku miesięcy. Od dawna zapowiadaliśmy też wprowadzenie do ustawy SENT zapisów o geolokalizacji. Może w tym momencie pojawić się pytanie, dlaczego ten proces trwa tak długo. Chciałbym podkreślić,

że my, z jednej strony, uszczelniamy rynek, a z drugiej – patrzymy na kwestie obciążenia biznesu. Chcieliśmy stworzyć system, który w jak najmniejszym stopniu byłby odczuwalny dla branż paliwowej i transportowej. Wspólnie z  nimi udało się wypracować rozwiązanie, które nie narzuca przedsiębiorcom konieczności zakupu drogich geolokalizatorów, bo KAS podłącza się do używanych przez nich systemów. Ponad 90 proc. firm posiada jakąś formę geolokalizacji, a większość tych systemów jest dobrej jakości. Nielicznym przedsiębiorcom, którzy nie mają takich rozwiązań, też chcemy wyjść naprzeciw. W  tym celu Ministerstwo Finansów opracowało darmową aplikację, którą można zainstalować na komputerze, tablecie czy smartfonie. Po dokonaniu tej procedury przez przedsiębiorcę my możemy pozyskiwać interesujące nas dane. Nowelizacja ustawy wprowadzająca zapisy o geolokalizacji jest już w Sejmie, ale w jej wypadku możliwe będzie dłuższe vacatio legis, tak by przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do zmian. W monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych ma wam też niebawem pomagać rozbudowana analityka. To prawda. Będziemy analizować odchylenia od standardowych zachowań, a więc także będziemy mogli działaniami kontrolnymi czy operacyjno-rozpoznawczymi wyłapywać podmioty, które teoretycznie są zgłoszone do rejestru SENT i  na pozór przewożą wspomniane towary legalnie, ale tak naprawdę czy to uczestniczą w  karuzeli podatkowej, czy też dostarczają w sposób nielegalny paliwo.

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Mamy również w planach inne działania analityczne. Jednym z  nich jest znane z  Grecji i  Cypru rozwiązanie polegające na monitorowaniu poziomu paliwa na stacjach benzynowych. Uszczelnienie systemu podatkowego mają też zapewnić działania zakupowe. Tu zasadniczy jest rozwój systemu OCR, umożliwiającego sczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów. Ten proces już trwa. Czy podejmujecie także działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przewozu paliwa zza wschodniej granicy? Ten problem jest mniejszy niż kwestia przewozów nieopodatkowanego paliwa na zasadzie nabyć wewnątrzwspólnotowych, szczególnie do krajów strefy Schengen. My oczywiście go widzimy i staramy się mu przeciwdziałać. Działania w  tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na zwiększaniu liczby nowoczesnych skanerów. Warto podkreślić, że one mierzą także poziom paliwa w zbiornikach, potrafią więc zarejestrować przekroczenie dopuszczalnego limitu. Moim zdaniem ten problem w przyszłości uda się rozwiązać właśnie dzięki takim innowacyjnym technologiom. Obecnie wszystkie nowe skanery montowane na przejściach granicznych są wyposażone w  moduł pozwalający na automatyczne mierzenie poziomu paliwa w zbiornikach samochodów ciężarowych. W pierwszym kwartale 2017 r. na przejściach granicznych na wschodzie kraju przeprowadziliśmy z  użyciem takich skanerów 24,7 tys. kontroli limitu paliwa. Tu liczy się przede wszystkim efekt prewencyjny, bo nieprawidłowości stwierdziliśmy tylko w  400 wypadkach. Służba celno-skarbowa stosuje innowacyjne rozwiązania i  rozbudowaną analitykę, a  czy przestępcy dostosowują swoje działania do zmieniających się warunków? Oczywiście. Wyścig naszej służby z przestępczością zorganizowaną, bo taki charakter ma przestępczość ekonomiczna, trwa nieustannie. Wprowadzając monitorowanie przewozów drogowych, zmusiliśmy przestępców do poszukiwania

e-stacjapaliw.pl

Wprowadzając monitorowanie przewozów drogowych, zmusiliśmy przestępców do poszukiwania nowych sposobów transportu. Zaczęli przewozić paliwo w tzw. mauzerach, czyli tysiąclitrowych pojemnikach, ukrywanych pod plandekami pod pozorem przewozu żywności czy tekstyliów. Szybko jednak ten proceder zdiagnozowaliśmy nowych sposobów transportu. Zaczęli oni przewozić paliwo w tzw. mauzerach, czyli tysiąclitrowych pojemnikach, które były ukrywane pod plandekami pod pozorem przewozu żywności czy tekstyliów. Szybko ten proceder jednak zdiagnozowaliśmy i  rozpoczęliśmy kontrole ciągników siodłowych także z naczepami pod plandeką. Wtedy przestępcy zaczęli przewóz nielegalnego paliwa w  większych zbiornikach typu titan, a  także z  wykorzystaniem szambowozów czy paszowozów. Ten proces też jednak szybko odkryliśmy i zaczęliśmy mu przeciwdziałać. Czy zachodzi ryzyko, że przestępcy zdołają opracować metody, którym nie zdołacie przeciwdziałać?

Przestępcy cały czas szukają takich metod. Świadczy o tym ominięcie naszych działań prewencyjnych na drogach i przerzucenie się na kolej. Według mnie dzięki temu kaskadowemu systemowi, o którym wspominałem, czyli prewencji, wykrywaniu i eliminacji grup przestępczych, legislacji oraz działań opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, cały czas możemy iść do przodu. Ten system powiązanych działań pozwolił na niespotykane dotąd ograniczenie dopływu paliwa pochodzącego z nielegalnych źródeł. Jaką rolę w waszych działaniach odgrywają mobilne laboratoria Orlenu? Niezwykle istotną, bo często nielegalne paliwo jest jednocześnie paliwem niespełniającym norm. Oczywiście możemy wkroczyć do każdego z  hurtowników i dystrybutorów w celu pobrania próbek i  ich kontroli, co też się dzieje, ale nam zależy na szybkości, czyli zablokowaniu sprzedaży nielegalnego paliwa, które jest zalegalizowane w postaci fikcyjnej transakcji, a tak naprawdę pochodzi ze źródła przestępczego. Warto podkreślić, że te laboratoria mobilne jeżdżą już po całej Polsce. W ostatnim czasie wytypowaliśmy 25 stacji, które podejrzewaliśmy o  obrót nielegalnym paliwem. Skierowaliśmy tam te specjalistyczne pojazdy i  w  rezultacie aż w  12 punktach stwierdziliśmy obecność paliwa z  domieszką Okso albo odbarwionego oleju opałowego, a  więc ewidentnie pochodzącego z nielegalnych źródeł. To dowód, że mobilne laboratoria są bardzo potrzebne, i liczę, że niebawem będziemy ich mieli więcej. Rozmawiał rafał skórski

Mamy w planach działania anlityczne. Jednym z nich jest rozwiązanie polegające na monitorowaniu poziomu paliwa na stacjach benzynowych. Uszczelnienie systemu podatkowego mają też zapewnić działania zakupowe. Tu zasadniczy jest rozwój systemu OCR, umożliwiającego sczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

23


raport

Główne problemy branży paliwowej w Polsce Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego po raz dwunasty opublikowała raport ,,Przemysł i Handel Naftowy’’. Prezentujemy najważniejsze wnioski z tego dokumentu dotyczące rynku paliwowego w 2017 r.

24

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


raport

S

FOT. pixabay, materiały prasowe

S

kuteczna walka z szarą i  czarną strefą na rynku paliw płynnych zapoczątkowana została w  roku 2016 wprowadzeniem pakietu paliwowego, a następnie pakietu energetycznego. Uzupełnieniem działań prawnych było wprowadzenie w  roku 2017 aktów wykonawczych do pakietu energetycznego i uruchomienie pakietu transportowego SENT. Swoje działania zintensyfikowały też służby skarbowe Ministerstwa Finansów, wspomagane przez działania innych służb kontrolnych operujących w sektorze paliwowym. Efektem tych czynności był znaczący wzrost oficjalnego rynku paliw płynnych w Polsce. Trudno jest precyzyjnie ocenić, w jakim stopniu cały rynek wzrósł rzeczywiście, a  w jakim nastąpiła poprawa na skutek legalizacji dotychczas niewidzialnych dla oficjalnej statystyki szarej i czarnej strefy. W pewien sposób ten organiczny wzrost można określić na podstawie wyników konsumpcji paliw z ostatniego kwartału roku i  oszacować go na kilka procent w stosunku do stanu z roku poprzedniego. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na większy popyt na paliwa – poza eliminacją szarej i czarnej strefy – były dobre wyniki polskiej gospodarki, korzystne dla kierowców – szczególnie w II i III kwartale roku – ceny paliw, a  także wzrost zamożności społeczeństwa i zwiększenie liczby samochodów poruszających się po kraju. Rynek paliw silnikowych (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz) zwiększył się w stosunku do roku 2016 o 11 proc. Taki sam wzrost zanotowano dla wszystkich sześciu grup paliw płynnych – łącznie z paliwem JET i olejami opałowymi. Największy wzrost odnotowano w  oficjalnej sprzedaży oleju napędowego, który wyniósł 15 proc. Łączna oficjalna krajowa konsumpcja sześciu gatunków paliw płynnych wyniosła prawie 32,5 mln m3 i była wyższa o 3,2 mln m3 od konsumpcji z  roku 2016. Oficjalny wzrost rynku wyniósł 11 proc., przy czym z importu dostarczono 24 proc. produktów, a jego udział w całości rynku został oszacowany na 35 proc. Oznacza to, że oficjalnie do Polski sprowadzono 2,2 mln m3 paliw więcej niż w  roku poprzednim.

e-stacjapaliw.pl

Leszek Wieciech, Prezes – Dyrektor Generalny POPiHN Przygotowana przez ekspertów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego dwunasta edycja raportu „Przemysł i Handel Naftowy” zawiera dane statystyczne, komentarze oraz informacje opisujące rynek paliw płynnych w  Polsce, wytwarzanie paliw w  rafineriach krajowych, logistykę, handel hurtowy i detaliczny, produkcję i obrót środkami smarnymi. W  raporcie przedstawiliśmy również główne wyzwania dla firm członkowskich POPiHN i całej branży paliwowej. Produkcja i obrót paliwami płynnymi w Polsce wywierają olbrzymi wpływ na całą gospodarkę, zatrudnienie, jak również na dochody budżetowe państwa. Wartość rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce szacowana jest na około 100 mld zł. Firmy członkowskie POPiHN od lat otwierają rankingi największych polskich przedsiębiorstw, stanowiąc ważny element gospodarki oraz będąc liczącym się partnerem dla administracji oraz lokalnych społeczności. Są cenionymi pracodawcami, stanowią wzór do naśladowania w dziedzinie innowacyjności, a  także społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym bardziej cieszy, że raport podsumowujący sytuację w  branży w  2017 roku w  większości zawiera dobre wiadomości. W wyniku zdecydowanych działań administracji rządowej udało się prawie całkowicie rozwiązać problem szarej i  czarnej strefy, które od lat uderzały w przedsiębiorstwa działające na rynku paliwowym z poszanowaniem prawa, i powodowały olbrzymie straty we wpływach podatkowych i całym budżecie państwa. Kluczowe znaczenie miało przyjęcie i wdrożenie pakietu paliwowego, pakietu energetycznego i  pakietu przewozowego, a  także znacząca aktywizacja służb kontrolnych. Olbrzymią rolę w rozwiązaniu problemu odegrała też współpraca między instytucjami państwowymi a POPiHN i poszczególnymi firmami członkowskimi. Przedstawione w  raporcie dane są wynikiem analiz własnych źródeł informacji, monitoringu danych pozyskanych od firm członkowskich, obserwacji rynku, a także materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Trudność oceny rynku – tak samo jak w  poprzednich latach – związana była z szacunkowym charakterem wielu danych na temat tej części sektora paliwowego i olejowego, która dotyczy firm spoza grona członków POPiHN.

Aż 77 proc. przerabianej ropy pochodziło ze wschodu Udział paliwa zagranicznego w zaopatrzeniu rynku był o  4 punkty procentowe większy, niż w roku 2016, a wolumenowo wyniósł 11,4 mln m3. Krajowa produkcja paliw została w  znakomitej większości skierowana na rynek wewnętrzny, a przy tym wzrosła o 1 proc. w stosunku do roku poprzedniego – głównie za sprawą wytworzenia większej ilości oleju napędowego i olejów opałowych. Nieco mniej niż w roku 2016 wyprodukowano benzyn silnikowych, gazu płynnego LPG i paliwa lotniczego JET. Całkowita produkcja paliw ciekłych w roku 2017 wyniosła 25,4 mln m3, a to oznacza, że na rynek trafiło o 0,3 mln m3 produktów więcej. Według obecnie dostępnych szacunków oficjalny import paliw ciekłych wyniósł 11,4 mln m3. Wynik jest korzystniejszy od ubiegłorocznego

z powodu większych ilości, zakupionych za granicą i  wykazanych w  oficjalnych statystykach, oleju napędowego, benzyn silnikowych oraz gazu płynnego LPG. Mniej niż w roku poprzednim sprowadzono lekkiego i ciężkiego oleju opałowego oraz paliwa lotniczego JET. Drugi rok z rzędu sprowadzono więcej oleju napędowego niż gazu płynnego LPG, który jeszcze do niedawna był największą pozycją importową. Paliwa, które z  różnych względów nie zostały ulokowane na rynku krajowym (razem około 3,3 mln m3), sprzedano za granicę. To o  1,7 mln m3 mniej niż w  roku 2016. Polskie rafinerie przerobiły 25,3 mln ton ropy naftowej – o 2 proc. mniej niż przed rokiem. Około 77 proc. przerabianej ropy stanowiła ropa typu REBCO, dostarczana z  kierunku wschodniego, głównie transportem rurociągowym. Wzrosła skala dywersyfikacji

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

25


raport

zapisów pakietu energetycznego z roku 2016. To narzędzie do walki z szarą i czarną strefą na rynku stacji paliw przyniosło oczekiwane rezultaty. Podawana w  tym opracowaniu liczba stacji paliw jest orienLiczba stacji paliw zmniejszyła się o 160 tacyjna, aczkolwiek niedokładności dotyczą Według szacunków Polskiej Organizacji tylko segmentu stacji niezależnych, który Przemysłu i Handlu Naftowego polska sieć podlega ciągłym przeobrażeniom. Oficjalna stacji paliw, obejmująca stacje paliw ogólbaza danych, zawierająca wiarygodne nodostępne, sprzedające co najmniej informacje o  funkcjonującej w  Polsce benzyny silnikowe i olej napędowy, liczyła infrastrukturze paliwowej, nad którą do na koniec roku 2017 około 6,6 tys. obiektów. momentu składania tego raportu pracował To o  około 160 mniej niż notowano na URE, powinna dać jeszcze bardziej wiarygodny obraz rynku. Firmy członkowskie koniec roku 2016. Spadek liczby stacji paliw POPiHN (koncerny krajowe i zagraniczne) można tłumaczyć przeprowadzoną w roku obsługiwały 3756 stacji, a  około 2,9 tys. 2017 weryfikacją infrastruktury paliwowej, obiektów pozostawało w rękach operatopolegającą na odnawianiu koncesji przy okazji wprowadzania w  życie nowych rów niezależnych, w tym w sieci hipermarketów pracowało 187 stacji. Koncerny krajowe Według szacunków POPiHN, i międzynarodowe powiękpolska sieć stacji paliw, szyły sieć swoich stacji obejmująca stacje paliw o  nowe obiekty, stosując ogólnodostępne, sprzedające co formułę franczyzy lub nowe stacje – najmniej benzyny silnikowe i olej budując głównie przy drogach napędowy, liczyła na koniec szybkiego ruchu i  przy 2017 r. ok. 6,6 tys. obiektów autostradach. Liderem

26

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

rynku stacji paliw pozostał PKN Orlen, posiadając na koniec roku 1776 stacji. Grupa Lotos kontynuowała program rozwoju sieci i na koniec roku obsługiwała 493 stacje. Liczba stacji będących własnością koncernów międzynarodowych zwiększyła się docelowo o 20 i na koniec roku wyniosła 1487. O cztery wzrosła liczba stacji należących do sklepów wielkopowierzchniowych. Przy krajowych autostradach wybudowano pięć nowych stacji paliw i  tym samym liczba Miejsc Obsługi Podróżnych z możliwością zatankowania pojazdu wzrosła do 86. Liczba pozostałych stacji paliw wyniosła około 2,7 tys., z czego około 930 operowało pod logami sieci niezależnych.

Podwyżki cen paliw na stacjach to wynik wzrostu notowań ropy Tak jak w raporcie z  poprzedniego roku, Polska Organizacja Przemysłu i  Handlu Naftowego poprawnie przewidziała kierunek zmian średnich rocznych cen benzyn silnikowych i  oleju napędowego w  roku 2017. Zgodnie z  oczekiwaniami ceny te były nieco wyższe niż w  roku 2016. Litr benzyny 95 był średnio w  roku droższy

e-stacjapaliw.pl

FOT. DAF

dostaw ropy do krajowych rafinerii, w których pojawiły się takie gatunki ropy, jak amerykańska czy kanadyjska.


raport

o 25 gr, a  oleju napędowego o  31 gr. Podrożał też autogaz o 28 gr za litr. Cena detaliczna benzyny 95 była przez cały rok wyższa od ceny oleju napędowego. Średnioroczna różnica ceny obu gatunków paliwa wyniosła 16 gr/l, co oznacza, że była mniejsza od takiej samej różnicy w roku 2016 o 6 gr/l. Do podwyżek cen paliw na polskich stacjach przyczyniły się wzrosty notowań ropy i  produktów naftowych obserwowane na giełdach światowych. Skalę podwyżek łagodził nieco wzrost wartości złotego w stosunku do dolara US. W  roku 2017 notowania ropy naftowej osiągnęły średni poziom 54,3 dol./bbl i był on o 24 proc. wyższy niż w roku 2016. Tak

firm działających w szarej W 2017 r. ceny były nieco wyższe i  czarnej strefie, operująniż w roku 2016. Litr benzyny 95 cych głównie w segmencie był średnio droższy o 25 gr, oleju napędowego, zwiększenie popytu na benzyny a oleju napędowego o 31 gr. silnikowe i  relatywnie Podrożał też autogaz o 28 gr za korzystne dla kierowców litr. Cena detaliczna benzyny 95 ceny paliw to główne elebyła przez cały rok wyższa menty, dzięki którym udało się na rynku uplasować od ceny oleju napędowego większą ilość paliw, niż zakładano w scenariuszu podstawowym. skiej gospodarce widać miejsce na solidny Tym samym rynek dokonał większego wzrost popytu na paliwa. Zmianie ulega przesunięcia w kierunku zeszłorocznego struktura zakupów samochodów osobowych. Kierowcy wybierają coraz częściej scenariusza optymistycznego. Obecne realia rynkowe skłaniają również do optyauta benzynowe i  hybrydy, a  nie jak

Kierowcy wybierają coraz częściej auta benzynowe i hybrydy, a nie jak dotychczas te zasilane olejem napędowym

jak w latach poprzednich, również w omawianym roku średnie roczne marże uzyskiwane ze sprzedaży samych tylko paliw nie pokrywały kosztów związanych z utrzymaniem stacji tankowania, co zmuszało operatorów do rozwoju sprzedaży dodatkowych usług i  asortymentów towarów. W ubiegłym roku oficjalny popyt na paliwa w Polsce przekroczył prognozy prezentowane przed rokiem jako scenariusz bazowy dla polskiego rynku. Przewidywano wprawdzie jego wzrost, ale nowe rozwiązania prawne, takie jak pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy oraz skuteczne działania służb kontrolnych, wykorzystujących nowe prawo, spowodowały znacznie większy wzrost konsumpcji paliw, niż przewidywano w  scenariuszu bazowym. Wyeliminowanie większości

e-stacjapaliw.pl

mistycznego spojrzenia na przyszłość krajowego rynku paliw i pozwalają oczekiwać systematycznych wzrostów w kolejnych latach.

Ustawa o elektromobilności odciśnie piętno na kształcie rynku paliwowego Można bez większych obaw zakładać, że w kolejnych latach wyniki sprzedaży paliw transportowych będą z roku na rok rosły. Wciąż niewiadomą pozostaje skuteczność w walce z szarą i czarną strefą w najbliższych latach, choć obecna skuteczność służb dobrze rokuje na przyszłość. Trzeba jednak pamiętać, że oszuści nieustannie szukają nowych sposobów ominięcia prawa, dysponując przy tym znacznymi zasobami finansowymi. W pol-

dotychczas te zasilane olejem napędowym. Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zapewne też za kilka lat odciśnie swoje piętno na kształcie rynku paliwowego. Na razie sektor paliwowy nie ma się czego obawiać, choć trwają już intensywne prace nad opracowaniem strategii wyprzedzających nadejście nowych wyzwań. Wykorzystywanie energii elektrycznej w  transporcie czy zastosowanie innych paliw alternatywnych, ograniczania ruchu samochodowego w  dużych aglomeracjach czy coraz szersze stosowanie car sharingu to tylko niektóre z nich. Jak widać, już dziś przyszłość wymusza na firmach naftowych szukanie nowych obszarów zapewniających im możliwość działania także w trochę bardziej odległej przyszłości.

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

27


trendy

BP Energy Outlook

2018

Udział pojazdów elektrycznych w światowej flocie wzrośnie do ok. 15 proc. w roku 2040. Wówczas będzie ich ponad 300 mln we flocie liczącej prawie 2 mld

W lutym br. opublikowano raport BP pt. „Perspektywy dla rynku energetycznego”, który zawiera rozważania na temat sił kształtujących globalną transformację energetyczną do roku 2040 oraz omawia główne wątpliwości związane z tym zjawiskiem. Tempo transformacji energetycznej jest jeszcze nieznane, a nowa edycja raportu analizuje kilka możliwych scenariuszy.

28

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


trendy

N N

FOT. Pixabay

owe wydanie raportu „Perspektywy dla rynku energetycznego” zostało zaprezentowane w Londynie przez Spendera Dale’a, głównego ekonomistę Grupy BP, oraz Boba Dudleya, prezesa Grupy BP. – BP musi obrać strategię, która jest odporna na dynamiczne zmiany w branży energetycznej, a zarazem ma możliwość łatwego przystosowania się do nich. Raport zawiera rozważania na temat możliwych skutków niektórych zmian i stanowi materiał, na podstawie, którego formować będziemy długoterminowe plany. Nie możemy przewidzieć, dokąd te zmiany nas zaprowadzą, lecz możemy wykorzystać tę wiedzę, aby się dobrze przygotować do naszej roli w zaspokojeniu przyszłego zapotrzebowania na energię – powiedział Bob Dudley. BP widzi rosnącą konkurencję pomiędzy różnymi źródłami energii, na którą wpływa wysoka podaż energii oraz stałe zwiększanie efektywności energetycznej. – Podczas gdy świat uczy się, jak uzyskać więcej przy mniejszym nakładzie środków, popyt na energię zaspokajać będzie najbardziej zróżnicowany koszyk energetyczny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy – powiedział Spencer Dale.

ją samochody osobowe oraz motocykle. Po roku 2030 głównym źródłem wzrostu popytu na ropę naftową będzie jej wykorzystanie na inne potrzeby niż spalanie, w tym w szczególności jako surowca do wytwarzania produktów petrochemicznych.

...i będzie ona dominującym paliwem w transporcie

Popyt na energię w sektorze transportu wzrośnie jedynie o 25 proc. pomimo ponaddwukrotnego wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe, do czego przyczynia się szybszy wzrost sprawności pojazdów. Dominującym paliwem w sektorze transportu nadal będzie ropa naftowa (ok. 85 proc. w 2040 r.), pomimo rosnącego udziału paliw alternatywnych, w tym w szczególności gazu ziemnego i elektryczności. Tegoroczne wydanie raportu argumentuje, że udział elektryczności w  sektorze transportu można najlepiej określić na podstawie zarówno liczby pojazdów elektrycznych, jak i intensywności użytkowania każdego takiego pojazdu. Zgodnie ze scenariuszem Transformacji Ewolucyjnej udział pojazdów Popyt na ropę będzie rósł... elektrycznych w światowej flocie wzrośnie do ok. 15 proc. w roku 2040. Wówczas będzie ich ponad 300 mln we flocie liczącej prawie Obszerna część treści opracowania oparta jest na scenariuszu 2 mld. Jednak udział pojazdów zasilanych elektrycznością w całkoTransformacji Ewolucyjnej. Scenariusz ten wraz z innymi omówiowitej liczbie kilometrów pokonanych przez samochody osobowe, nymi w  opracowaniu nie stanowi próby wejrzenia w  przyszłość która odzwierciedla intensywność użytkowania samochodów eleki przewidzenia, co może się wydarzyć, lecz zawiera rozważania na trycznych, wyniesie ponad 30 proc. Opracowanie „Perspektywy dla temat możliwych skutków różnych decyzji i  założeń. Raport BP analizuje kilka koncepcji i rozważa zjawisko transformacji energerynku energetycznego” wskazuje, w jaki sposób w pełni autonomicztycznej z trzech różnych punktów widzenia: paliw, sektorów i regione pojazdy oraz współużytkowanie samochodów może potencjalnie nów. – Do 2040 r. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i paliwa niekoznacznie przyczynić się do zwiększenia intensywności użytkowania palne będą miały każde po 25-procentowym udziale w światowym pojazdów z napędem elektrycznym. rynku energii. Źródła odnawialne pokryją ponad 40 proc. całkowiNie jest jasne, jakie będzie tempo wzrostu sprzedaży samochodów tego wzrostu zapotrzebowania na energię – wyjaśnił Spencer Dale. elektrycznych w okresie do 2040 r. Aby określić, jak ważny jest to Popyt na ropę będzie rósł przez więkczynnik, raport rozpatruje koncepcję, szość okresu objętego prognozą, choć zgodnie z którą na świecie obowiązyTransformacja Ewolucyjna w  późniejszych latach wzrost ten wałby zakaz sprzedaży pojazdów Zgodnie z jej scenariuszem zakładającym, z  silnikiem spalinowym od 2040 r. wyhamuje. Za wzrost zapotrzeboważe polityki rządów, technologie i preferencje Zgodnie z  tym scenariuszem zaponia odpowiadać będą wyłącznie społeczeństwa będą się zmieniać w podobgospodarki wschodzące. Na początku ny sposób i w podobnym tempie jak w nie- trzebowanie na paliwa płynne spadokresu objętego prognozą za wzrost łoby o 10 mln baryłek dziennie w stodalekiej przeszłości, m.in.: podaży odpowiadać będzie ropa (tight sunku do scenariusza Transformacji W roku 2040 koszyk energetyczny będzie Ewo­lucyjnej, lecz mimo to popyt na oil) z USA, a w drugiej połowie lat 20. najbardziej zróżnicowany w historii, a ropa ropę w 2040 r. przy założeniu wprowzrost pochodzić będzie głównie naftowa, gaz ziemny, węgiel i paliwa niez  krajów OPEC, gdy producenci kopalne będą mieć w nim około 25-pro- wadzenia zakazu sprzedaży samochoz Bliskiego Wschodu obiorą strategię dów z  silnikiem spalinowym byłby centowe udziały. zwiększania udziału w rynku. Sektor wyższy niż w 2016 r. – Twierdzenie, że Popyt na ropę naftową będzie rósł przez szybki wzrost liczby samochodów transportu pozostanie dominującym większość okresu objętego prognozą, a w elektrycznych doprowadzi do załamakonsumentem ropy na świecie i odpoostatnich latach będzie utrzymywał się na wiadać będzie za ponad połowę nia popytu na ropę, nie znajduje stałym poziomie. wzrostu całkowitego popytu. Większa uzasadnienia w  podstawowych część wzrostu zapotrzebowania sekZa ponad połowę światowego rynku danych – nawet gdyby ten wzrost był energii odpowiadać będą łącznie dwa naprawdę dynamiczny. Nawet zakłatora transportu na energię, którego paliwa: ropa naftowa i gaz ziemny. krzywa wzrostu spłaszczy się pod dając, że sprzedaż samochodów koniec okresu objętego opracowaLiczba pojazdów elektrycznych będzie rosła, z silnikami spalinowymi będzie zakaniem, pochodzić będzie z segmentu aż osiągnie udział ok. 15 proc. we flocie zana oraz zostaną wprowadzone transportu niedrogowego (w  tym pojazdów, lecz ze względu na większą inten- wyśrubowane standardy sprawności, sywność użytkowania będą miały one 30-pro- zapotrzebowanie na ropę w  2040 r. głównie lotniczego, morskiego oraz centowy udział w całkowitej liczbie kilometrów nadal przewyższy obecny poziom – kolejowego) i pojazdów ciężarowych, pokonanych przez pojazdy osobowe. podsumowuje Spencer Dale. a jedynie niewielki wzrost wygeneru-

e-stacjapaliw.pl

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

29


narzędzia

Nowości na 25. Międzynarodowych Targach

Stacja Paliw

Organizatorzy Międzynarodowych Targów Stacja Paliw komunikują, że jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa. Na uczestników czekają specjalne imprezy towarzyszące i szkolenia, ale też nowości prezentowane przez wystawców. Niektórzy z nich pojawią się po raz pierwszy.

M

imprez branży. Od 25 lat umożliwiają nawiązanie współpracy pomiędzy firmami z sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i  barów. Są platformą wymiany informacji, kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań. Jak co roku podczas tego wydarzenia pojawiają się ze swoją ofertą nowi wystawcy.

Total Polska z kartą i programem lojalnościowym Na stoisku Total Polska będzie można poczuć klimat kącika Pause Café, czyli znaku rozpoznawczego stacji. Pause Café to cała koncepcja strefy obsługi klienta, w której kierowca może odpocząć przy dobrej kawie i ciepłych przekąskach – teraz z odświeżoną gruntownie ofertą gastronomiczną. Prezentowana będzie także karta paliwowa Total Card Polska, która działa w  systemie Eurotrafic i  jest akceptowana w  13 tys. punktów w  całej Europie. Po raz pierwszy na Targach Stacja Paliw będzie można zapoznać się także

30

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

z zaletami programu lojalnościowego Total Club. Total Polska od czterech lat jest stałym uczestnikiem Targów Stacja Paliw, które traktuje jako najważniejsze miejsce spotkań przedstawicieli branży. Dla zespołu to trzy dni intensywnych spotkań i  możliwość nawiązania nowych kontaktów. Sieć stacji franczyzowych Total Polska powstaje od 2015 r., dlatego uczestnictwo w  tych targach jest szansą na dynamiczny rozwój w nadchodzących latach.

Debiut Heinza z sosami King Kong W tym roku po raz pierwszy na Targach Stacja Paliw pojawi się rozpoznawana na całym świecie marka Heinz. Przedstawiciele firmy traktują to wydarzenie jako doskonałą okazję do przedstawienia branży bogatego portfolio sosów, które są urozmaiceniem menu, ułatwiają i przyspieszają pracę osób przygotowujących przekąski, ale też wpływają na postrzeganie jakości serwowanych dań. Uczestnicy targów, odwiedzając stoisko firmy Heinz, będą mieli okazję poznać sosy King Kong 875 ml z linii przeznaczonej dla rynku gastronomicznego, które sprawdzą się na stacji paliw jako dodatek do hot dogów, zapiekanek, pizzy czy kanapek. Kolejną propozycją będą sos-o-maty, czyli specjalne systemy dozujące za każdym razem porcję 25 ml sosu. Wyróżnia je także hermetyczne zamknięcie, dzięki któremu produkty w nich zamknięte dłużej zachowują świeżość oraz ograniczają straty. Sos-o-maty pojawią się w  różnych rozmiarach.

 IP Dystrybucja V tym razem samodzielnie VIP Dystrybucja po raz pierwszy pojawia się na Targach Stacja Paliw samodzielnie.

Decyzja ta jest wynikiem zauważalnego od dwóch lat intensywnego rozwoju firmy, w tym zmiany identyfikacji wizualnej. Wydarzenie to jest więc okazją do zaprezentowania nowego wizerunku oraz szerokiej oferty produktowej. Na stoisku VIP Dystrybucja pojawią się ekskluzywne zapachy marki Aroma, m.in. linie Prestige, Ventis, Manny, Loop. Goście targowi będą mieli także okazję zapoznać się z bogatą ofertą akcesoriów telefonicznych marki Remax do samochodów. Pojawią się ładowarki i adaptery do urządzeń mobilnych o  wysokim amperażu oraz uchwyty o  lepszej, niż dotychczas oferowana na rynku stacji paliw, jakości. Jako nowość po raz pierwszy ma się pojawić marka Dunlop, m.in. z akcesoriami do czyszczenia samochodów. Firma VIP Dystrybucja ma w  swojej ofercie bardzo szeroki asortyment, głównie przeznaczony dla klientów stacji paliw.

 yjnia hybrydowa M – nowość Corrimex Corrimex zaprezentuje nowoczesną myjnię hybrydową marki Christ, która łączy w sobie technologie mycia szczotkowego oraz ciśnieniowego. Wpisuje się ona w  trendy na rynku polskim, na którym mycie bezdotykowe wciąż cieszy się dużą popularnością, chociaż coraz więcej kierowców poszukuje najwyżej jakości usług myjni automatycznych. Corrimex na Targach Stacja Paliw gości od ich początków, czyli 25 lat. Widzi w tym idealną okazję do prezentacji swojej oferty, zdobycia nowych kontaktów do klientów oraz wytyczenia ścieżek rozwoju na przyszłość. Firma Corrimex oferuje sprzedaż i serwis myjni automatycznych oraz bezdotykowych. Opr. Anna Jabłońska

e-stacjapaliw.pl

FOT. total polska

M

iędzynarodowe Targi Stacja Paliw organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych to wydarzenie, które wpisało się w kalendarz najważniejszych


narzędzia

Na parkingu ważna jest i , i 

kostka fuga

Dobór zapraw do spoinowania uzależniony jest m.in. od przewidywanych obciążeń, jakim będzie poddawana wybrukowana nawierzchnia, a także od miejsca ich zastosowania. Od spoin wymaga się również zachowywania odporności na wodę, mróz i środki do odladzania dróg. Warto o tym pamiętać, planując budowę parkingu przy stacji paliw.

wypadku penetrację wody w głąb całej konstrukcji i doprowadzałyby do jej permanentnej degradacji. Odpowiednie rozwiązania dla każdego z  tych specyficznych wymagań dostępne są m.in. w ofercie firmy Sopro. Odpowiednio do spodziewanego obciążenia i  rodzaju okładziny ułożoną nawierzchnię można zaspoinować zaprawami, które są nieprzepuszczalne dla wody. Do kostki betonowej najlepsza będzie fuga Sopro BSF. Do spoinowania nawierzchni z  kamiennej kostki brukowej zaleca się

Znakomitym rozwiązaniem dla średnio i wysoko obciążonych nawierzchni infrastruktury drogowej na podbudowie sztywnej, takich jak strefy parkingowe i rozładunkowe, uliczki miejskie czy obszary obciążone samochodami osobowymi oraz ciężarowymi, a  także w  obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu, będzie zawierająca tras, szybkowiążąca fuga cementowa do kostki betonowej Sopro BSF. Zaprawa ta przeznaczona jest do fugowania spoin o szerokości od 5 do 30 mm. Idealnie sprawdzi się podczas budowy ciągłych struktur, np. kanałów odwadniających, ulic, rond, zatok komunikacyjnych, nawierzchni placów i parkingów oraz do wykończenia placów targowych. Sopro BSF ma aprobatę techniczną IBDiM. Dla obszarów o  średnim i wysokim obciążeniu ruchem firma oferuje cementową, szybkowiążącą, zawierającą tras zaprawę do fugowania kostki brukowej Sopro PFM. Fuga ta przeznaczona jest do szczelin o  szerokości od 5 do 30 mm. Szczególnie poleca się ją do stosowania na drogach, w  mocno obciążonych strefach hamowania i ruchu samochodów ciężarowych oraz autobusów, na rondach i w zajezdniach komunikacyjnych, na obszarach usługowych i  przemysłowych czy w  obiektach użyteczności publicznej, ale może być także użyta w małej architekturze ogrodowej i krajobrazowej. Alternatywnie na obszarach dużych obciążeń, takich jak

32

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

Do kostki betonowej

główne ulice, parkingi czy magazynowe strefy załadunku, można użyć fugi epoksydowej do kostki brukowej – wysokowytrzymałej do spoinowania szczelin o szerokości minimum 10 mm. Jest to dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, wykonana na bazie emulgującej z  wodą żywicy epoksydowej zaprawa do spoinowania okładzin brukowych i z kamienia naturalnego o bardzo szerokim spektrum zastosowań – może być wykorzystana zarówno w strefach lekkiego, średniego, jak i wysokiego obciążenia. Fuga epoksydowa Sopro HFE ma konsystencję szlamu i – tak samo jak Sopro BSF i Sopro PFM – jest nieprzepuszczalna dla wody. Fuga ma aprobatę IBDiM.

Do łamanych płyt kamiennych Dla lekkich obciążeń firma Sopro oferuje fugę z trasem do kostki brukowej Sopro TNF. Jest to hydraulicznie szybkowiążąca zaprawa cementowa wzbogacona trasem reńskim, przeznaczona do spoinowania płyt kamiennych i kostki brukowej na balkonach i tarasach, w ogrodach i obiektach architektury krajobrazu, w pomieszczeniach oraz na lekko i  średnio obciążonych obszarach infrastruktury drogowej o sztywnej podbudowie. Sopro TNF nadaje się do wypełniania szczelin fugowych o szerokościach od 5 do 40 mm, ale znajduje też zastosowanie do spoinowania płyt kamiennych i betonowych z szeroką fugą o nieregularnej, gruboziarnistej strukturze powierzchni spoiny oraz podczas układania płyt wielokątnie łamanych. Nadaje się także na podłogi ogrzewane.

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay

P P

stosowanie zaprawy fugowej Sopro PFM lub wysokowytrzymałej fugi epoksydowej Sopro HFE, a do łamanych płyt kamiennych – zaprawy Sopro TNF.

odczas układania kostki brukowej na podbudowie betonowej na nawierzchniach średnio i mocno obciążonych ruchem kołowym, np. na rondach i  placach do zawracania, głównych drogach czy parkingach dla samochodów ciężarowych i autobusów, a także na mostach i w kanałach odwadniających, należy stosować zaprawy fugowe nieprzepuszczalne dla wody, odporne na oddziaływanie podwyższonych obciążeń i o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie. Luźne, niezwiązane materiały fugowe ułatwiłyby w  tym


narzędzia

Baryłka ropy za 100 dolarów? Niemal co dnia ropa jest coraz droższa. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni ceny odmiany Brent podniosły się o 10 proc., osiągając przy tym najwyższe wartości od listopada 2014 r. Czy powinniśmy bać się, że ropa przebije poziom 100 dol. za baryłkę, a paliwa będą kosztować 5,50-6 zł za litr? Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl Winowajców wyższych cen jest wielu. Przede wszystkim niespokojna sytuacja geopolityczna powoduje, że część inwestorów obawia się zaburzeń podaży z Bliskiego Wschodu. Te problemy szybko przełożyłyby się na dalszy wzrost notowań ropy, gdyż przez ostatnie kwartały globalne zapasy tego surowca wyraźnie malały i tzw. bufor bezpieczeństwa uległ zmniejszeniu.

FOT. materiały prasowe

Kto odpowiada za rosnące ceny? Producenci Napięcia międzynarodowe dotyczą nie tylko szeroko komentowanego problemu Syrii. Do 12 maja prezydent Trump ma podjąć decyzję o przedłużeniu porozumienia nuklearnego z Iranem. Od zniesienia sankcji w 2015 r. wydobycie w tym kraju wzrosło prawie o  40 proc. Według ankietowanych przez agencję Bloomberg ekonomistów, Teheran może być zmuszony do ograniczenia produkcji ropy nawet o 800 tys. baryłek dziennie, gdyby obostrzenia handlowe zostały przywrócone. Ryzyko takiego scenariusza to 50:50. Nie można także zapominać o  znacznym spadku produkcji w Wenezueli. Ten pogrążony w kryzysie kraj wydobywa o 500 tys. baryłek dziennie mniej niż jeszcze pół roku temu. Przy globalnym popycie na poziomie 100 mln baryłek dziennie to nie wydaje się dużo, ale sytuacja może się jeszcze pogorszyć ze względu na chroniczny brak inwestycji w tym sektorze i silną niechęć do kapitału zagranicznego ekipy prezydenta Nicolasa Maduro. Ważnym elementem w układance jest także fakt, że główni producenci zwarli szyki i  planują długoterminową współpracę. Kartel Plus – tak roboczo można nazwać coraz ściślejszą kooperacją OPEC z Rosją. Sprytne zarządzanie podażą przez producentów opowiadających za prawie połowę globalnego potencjału wydobycia ropy może oznaczać wyższe ceny dla konsumentów, zwłaszcza gdy popyt jest silny.

e-stacjapaliw.pl

Wzrost konsumpcji także podnosi ceny Niebagatelny wpływ na ceny ropy ma zachowanie konsumentów. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie i dobra sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych powodują, że rocznie popyt na ropę może rosnąć nawet o 1,5 mln baryłek w ujęciu dziennym (szacunki z kwietniowego raportu IEA). Dobrym przykładem silnego wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec były niedawne dane ze Stanów Zjednoczonych. Według najnowszego raportu Amerykańskiej Agencji Energetycznej (EIA), dzienny popyt na samą benzynę bezołowiową sięgnął prawie 10 mln baryłek. To historyczny rekord, i to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, kiedy zapotrzebowanie na paliwo w USA osiąga najwyższe poziomy. Poza wydarzeniami natury fundamentalnej, czyli związanymi z popytem, podażą oraz zapasami, sporo uwagi przykuwały nieoficjalne informacje z Arabii Saudyjskiej. Bloomberg pisał o preferowanej przez królestwo cenie w granicach 80 dol. za baryłkę. Reuters z kolei donosił o chęci podniesienia ceny do 100 dol., powołując się na trzy źródła w branży. Powrót do trzycyfrowej ceny baryłki ropy brzmi dramatycznie, ale taki scenariusz na razie jest mało prawdopodobny. I tak już obecne ceny powodują bardzo wyraźne wzrosty wydobycia w USA. Kartel Plus wie, że problemy geopolityczne nie będą wspierać ropy w  nieskończoność, a  zbyt szybki wzrost produkcji w USA czy w Kanadzie to ryzyko powtórzenia się scenariusza z lat 2014-2016, czyli zalania rynku ropą przez nadmierną podaż i  spadki ceny nawet poniżej 30 dol. za baryłkę. Chęć utrzymania cen w okolicach 100 dol. finalnie nie miałaby sensu, nawet biorąc pod uwagę zamiar sprzedaży części największego na świecie koncernu naftowo-gazowego Saudi Aramco. Wysokie ceny ropy naftowej, dochodzące nawet do 80 dol. za baryłkę czy paliwa na krajowych stacjach wyceniane na 5 zł/litr, mogą utrzymać się tygodniami bądź nawet miesiącami. Jednak prawdopodobieństwo podwyżek cen o dalsze 30-40 proc. jest na szczęście mało prawdopodobne, gdyż finalnie zaszkodziłoby tym, którzy w  znacznym stopniu kontrolują rynek surowców energetycznych

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

33


promocja

Sieć MOYA: sukces dobrych relacji

Moya to najszybciej rozwijająca się sieć stacji paliw w Polsce. Obecnie pod niebiesko-czerwonym szyldem działa już 168 stacji. Ambitne plany sieci to 250 stacji do końca przyszłego roku. Do sukcesu firmy Anwim, na który spółka pracuje od niemal 10 lat, przyczyniają się partnerzy. Oferta firmy dla franczyzobiorców jest atrakcyjna i wciąż poszerzana o nowe elementy. O jej szczegółach rozmawiamy z Rafałem Pietrasiną, prezesem zarządu Anwim SA.

34

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


promocja Co według pana skłania partnerów do przyłączania się do sieci Moya? Nasza oferta dla franczyzobiorców zawie­ ra bardzo wiele atrakcyjnych rozwiązań. Na początku podkreślę, że staramy się traktować każdego potencjalnego lub obecnego partnera indywidualnie tak, by maksymalizować wspólne korzyści. Przede wszystkim oferujemy zakup paliwa w bar­ dzo korzystnych cenach oraz zapewniamy obsługę logistyczną. Na wygodę właści­ cieli stacji w  przypadku dispatchingu znacząco wpływa także monitorowanie i  bieżące uzupełnianie stanów magazy­ nowych. Dostarczane przez nas paliwo posiada jakość gwarantowaną certyfika­ tem TankQ. Oprócz tego proponujemy centralne działania promocyjne, mamy atrakcyjną, nowoczesną wizualizację stacji, szeroką ofertę gastronomiczną, wreszcie oferujemy naszym partnerom szerokie wsparcie merytoryczne i  inwe­ stycyjne. To wystarczająco wiele argumen­ tów, by dołączyć do sieci Moya. W jaki sposób budują państwo wiarygodność w oczach potencjalnych partnerów? Naszym największym autem jest to, że jesteśmy obecnie najszybciej rozwijającą się siecią stacji paliw w Polsce – dla poten­ cjalnego partnera ten fakt mówi sam za siebie. Pod względem tempa przyłączania nowych stacji do sieci przegoniliśmy największe koncerny obecne na polskim rynku, zarówno pod względem ilościowym jak i procentowym. Ogromne znaczenie mają oczywiście również referencje, a także to, że obecni partnerzy chętnie otwierają w  naszych barwach kolejne placówki. Prowadzenie przez nas coraz większej liczby stacji własnych to kolejna przesłanka, że jeste­ śmy mocno zaangażowani w nasz biznes i  z  chęcią w  niego inwestujemy. Dzięki temu możemy też proponować partnerom rozwiązania, o których wiemy że spraw­ dziły się na naszych stacjach. To dla nich również istotne, że jesteśmy gotowi do eksperymentowania na własnych placów­ kach. Z  drugiej strony, widząc nasze zaangażowanie, partnerzy chętniej dzie­ lą się swoimi doświadczeniami. W  ten sposób wszyscy mają poczucie, że dalszy rozwój sieci jest uwarunkowany wspólny­ mi działaniami.

e-stacjapaliw.pl

Czy pana zdaniem fakt, że Moya to polska sieć, ma znaczenie dla franczyzobiorców? Myślę, ze zdecydowanie tak. Wiele stacji obecnych w sieci Moya to rodzinne, pol­ skie biznesy. Cieszymy się, że możemy wspierać polską gospodarkę i  lokalną przedsiębiorczość. Dla nas w codziennej współpracy z  partnerami najważniejsze są relacje. Choć wzrost skali naszego biznesu spra­ wia, że utrzymywanie takich bezpośred­ nich i bliskich relacji jest coraz trudniejsze, staramy się z  tego nie rezygnować, to pewnego rodzaju standard współpracy, jaki oferuje sieć Moya. Od samego początku staramy się, by wyróżnikiem naszej oferty było budowa­ nie porozumienia opartego na zaufaniu oraz nasze indywidualne podejście do każdego partnera. Zawsze dążymy do tego, by korzyści ze współpracy były jak najbardziej obopólne i  rozkładały się równomiernie, uwzględniając za każdym razem indywidualną sytuację i możliwości partnera. Co jest teraz kluczowym czynnikiem rozwoju sieci Moya i jakie są państwa oczekiwania wobec nowych partnerów? Nasze priorytety i oczekiwania względem nowych placówek czy partnerów zmie­ niają się wraz z rozwojem sieci. Obecnie kluczowe jest dla nas zwiększanie i umac­ nianie rozpoznawalności marki. Dążymy do tego, by marka Moya pojawiała się w  atrakcyjnych lokalizacjach. Na takich stacjach koncentrujemy teraz nasze dzia­ łania w  kierunku przyłączania nowych miejsc do sieci. Miniony rok 2017 był dla nas bardzo udany w kontekście rozwoju sieci. Przyłączyliśmy do niej aż 34 stacje, z czego 21 stanowią placówki partnerskie. Spora część stacji, które przybrały barwy Moya w  zeszłym roku, to nowo wybudowane placówki, wyróżniające się bardzo wysokim stan­ dardem. Stacje, które zmieniają barwy na Moya, przechodzą gruntowną moderni­ zację, by osiągnąć odpowiedni standard – to także nasze oczekiwania wobec partnerów, przy czym każdy z nich może liczyć na nasze wsparcie. Kwestia wyso­ kości inwestycji w modernizację stacji jest zawsze ustalana indywidualnie z franczy­ zobiorcą.

Jakie znaczenie ma franczyza dla rozwoju sieci? Kluczowe. Nasza sieć w składa się ze stacji partnerskich w ok. 80 proc., więc relacje z partnerami i jakość tej współpracy mają dla nas fundamentalne znaczenie, które wpływa na ogólny sukces całej sieci. Zapewne jeszcze przez długie lata rozwój poprzez franczyzę będzie odgrywał domi­ nującą rolę w naszym biznesie. To oznacza potrzebę doskonalenia oferty, bieżącego reagowania na potrzeby partnerów, wsłu­ chiwania się w  ich doświadczenia. Tym bardziej, że konkurencja na polskim rynku jest coraz większa. W jaki sposób doskonalicie ofertę dla franczyzobiorców? Pracujemy nad nią cały czas, udoskonala­ my ją także w  oparciu o  konkretne doświadczenia i relacje z naszymi partne­ rami. Bardzo mocno stawiamy na szkole­ nia, intensywnie rozbudowujemy projekt „Moya Akademia Rozwoju”. W  zeszłym roku wprowadziliśmy nową, jeszcze bar­ dziej atrakcyjną wizualizację. Nowy wygląd stacji jest m.in. efektem współpracy z  renomowanym studiem Kaniewski Design, specjalizującym się we wzorni­ ctwie przemysłowym i szeroko pojętych konceptach motoryzacyjnych. W wyniku tej współpracy powstał projekt warszaw­ skiej stacji własnej przy ul. Ordona, który stał się wyznacznikiem standardu sieci. Podnieśliśmy standard projektów i wyko­ nania sklepu, rozwijamy i  ujednolicamy ofertę gastronomiczną dostępną w  ra­­ mach Caffe Moya. Jej asortyment jest stale rozszerzany i dopasowywany do zmienia­ jących się potrzeb kierowców i nowinek w  branży gastronomicznej. Wszystkie produkty oferowane w Caffe Moya fran­ czyzobiorcy zobowiązani są nabywać u wskazanych przez nas dostawców cen­ tralnych, by zachować jednolity standard i najwyższą jakość dostępnych produktów. W  ramach działań prowadzących do zwiększenia rozpoznawalności marki rozwijamy też działania promocyjne – mamy za sobą m.in. ogólnopolską kam­ panię telewizyjną i regularnie prowadzimy promocyjne akcje specjalne dla klientów stacji Moya. Rafał Pietrasina prezes zarządu Anwim SA

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

35


sklep na stacji

Gadżety na stacji fanaberia czy konieczność?

36

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


sklep na stacji

Gadżety dla fanów motoryzacji pojawiają się na stacjach paliw głównie w katalogach nagród programów lojalnościowych czy w postaci modeli miniaturowych samochodów, które dla niektórych mogą mieć wartość kolekcjonerską.

K K

lienci stacji mają do wyboru coraz bogatszy asortyment pozapaliwowy – od płynów do spryskiwaczy po produkty spożywcze. W większości punktów trudno jednak dostrzec gadżety dla fanów motoryzacji. Zarówno jeśli chodzi o akcesoria samochodowe sprawiające, że jazda samochodem będzie bardziej komfortowa, jak i  przedmioty mogące mieć wartość kolekcjonerską. O  ile bez problemu można kupić kartę upominkową o dowolnej wartości dla bliskiej osoby, o tyle już o prezent na urodziny dla fana czterech kółek jest trudniej. Być może jest to nisza, którą warto zapełnić.

Akcesoria dla podróżników

Do wyboru są przede wszystkim ładowarki samochodowe, rozdzielacze, uchwyty na telefon czy power banki (np. z logiem Verva). Na niektórych stacjach można kupić breloczki do kluczy. Kubki termiczne z logiem stacji natomiast pojawiają się często w strefie kawowej w promocji z kawą, co może być pozytywnie odbierane przez kierowców, jako działanie proekologiczne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że na inne produkty uprzyjemniające podróż kierowcom nie ma popytu. Dużo ciekawsza oferta jest natomiast w  katalogach nagród programów lojalnościowych. Tu klienci stacji mogą znaleźć wiele bardzo przydatnych gadżetów – od samochodowych transmiterów, nagrywarek czy kamer, przez pasy mocujące, samochodowe przetwornice napięcia, zestawy głośnomówiące, latarki czołowe po odkurzacze i lodówki turystyczne. Członkowie Shell ClubSmart mogą np. na nagrody wymieniać punkty zebrane za zakup paliwa, skorzystanie z myjni czy zakupy wybranych produktów na stacji Shell. – W tym roku największą popularnością cieszy się duży i funkcjonalny organizer do bagażnika, który pozwoli utrzymać w nim porządek – mówi Anna Papka, rzecznik prasowy Shell Polska. – 10 tys. punktów można wymienić na kompresor cyfrowy, który pompuje opony samochodu w  trzy minuty. Do najchętniej wybieranych nagród należy również uchwyt 3-w-1 na telefon komórkowy.

głym roku klienci tej sieci mogli zdobyć modele aut BMW M. Były one dostępne dla kierowców, którzy zebrali naklejki w zamian za tankowanie paliwa lub skorzystali z usług myjni na wybranych stacjach Shell. Wśród dostępnych modeli były: BMW M2 Coupé, BMW Motorsport, BMW M6 Gran Coupé, BMW X6 M oraz BMW M4 Cabrio. Członkowie Shell ClubSmart mają również okazję wymieniać punkty na unikatowe przedmioty z  logiem Ferrari, np. bidon czy kubek. Ta oferta jest jednak ważna do wyczerpania zapasów. Gadżety motoryzacyjne dostępne na stacjach Orlen to również oferta skierowana do fanów czterech kółek. Sieć dostrzega stałą grupę klientów w różnym wieku kolekcjonujących takie przedmioty, które można kupić na stacjach, i to głównie do nich kie-

FOT. materiały prasowe orlen

Artykuły kolekcjonerskie Wśród gadżetów przeznaczonych dla fanów motoryzacji, które można zaliczyć do kolekcjonerskich, pojawiają się przede wszystkim modele samochodów z logami znanych marek motoryzacyjnych oraz sieci paliwowych. – W Shell staramy się, aby każdy klient czuł się jak mile widziany gość – mówi przedstawicielka Shell. – Stawiamy nie tylko na najlepszej jakości paliwa i przyjazną obsługę, ale zależy nam również, aby wizyta na naszych stacjach kojarzyła się z zabawą, przyjemnością i mile spędzonym czasem. Z  tego powodu uważamy, że warto mieć w  ofercie gadżety dla fanów motoryzacji. Przykładowo, efektem wieloletniego partnerstwa Shell z Ferrari oraz BMW jest unikatowa na polskim rynku oferta gadżetów z brandingiem tych firm. W ubie-

e-stacjapaliw.pl

ruje kolekcję. Przede wszystkim znajdą oni tu gadżety nawiązujące do historii motoryzacji, np. kolekcję modeli samochodów z czasów PRL, a także ciężarówki flotowe i samochody osobowe z logiem marki Verva. Największym zainteresowaniem cieszy się kolekcja miniatur samochodów z czasów PRL. – Wśród gadżetów kolekcjonerskich znajdują się samochody z logiem naszej marki, dostępne tylko na stacjach Orlen – zauważa przedstawiciel biura prasowego PKN Orlen. – Ponadto produkty te dostępne są także w programie Vitay, w którym mamy model Verva Racing Team czy samochód cysternę Orlenu. Anna Jabłońska

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

37


gastronomia

Kawa do pełna, czyli bar na stacji paliw

38

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


gastronomia

Kawa i przekąski na stacji paliw to już nie tylko standard, ale wręcz konieczność podyktowana oczekiwaniami konsumentów. Tym bardziej że coraz częściej traktują oni te miejsca jak ważne punkty gastronomiczno-kawiarniane, do których wstępują w drodze do pracy, a nawet podczas niedzielnych spacerów.

N N

iemal 70 proc. Polaków pije kawę na stacjach benzynowych, w podróży lub w drodze do pracy. Przy okazji chętnie sięga po oferowane tam jedzenie na wynos. Gorące napoje stanowią naturalne uzupełnienie porannego posiłku, a kawa traktowana jest jako poranny środek pobudzający. W  tym czasie na stacjach doskonale sprzedają się także gorące przekąski, takie jak hot dogi, zapiekanki oraz kanapki, traktowane przez klientów stacji paliw jako alternatywa pełnowartościowego pożywienia. Najczęściej wybierane są także jako danie na lunch czy późniejszy, popołudniowy posiłek. Bliskie położenie stacji paliw sprawia, że klienci gastronomiczni korzystają z możliwości wstąpienia do niej na szybką kawę i przy okazji coś do niej. Sprzedaż oferty pozapaliwowej na stacjach uzależniona jest od wielu czynników, takich jak lokalizacja, pora dnia czy roku.

Wpływ lokalizacji Szczególne zainteresowanie ofertą barową na stacjach paliw odnotowuje się w dni powszednie – od poniedziałku do piątku, a największy ruch bywa zwykle w  godzinach porannych i  w  porze lunchu. Jednak sprzedaż kawy odnotowuje się nie tylko w drodze do pracy czy podczas podróży, bo Polacy często traktują stację benzynową jak… kawiarnię. – Na większości naszych stacji obserwujemy, że klienci decydują się na zakup kawy najczęściej w godzinach porannych oraz popołudniowych – zauważa Rafał Droździak, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Circle K Polska. – Kawa jest bardzo często miłym dodatkiem przy okazji tankowania samochodu w drodze do pracy. Do niej klienci wybierają często ciastka, które na naszych stacjach wypiekane są na miejscu, na co pozwala koncept Great Bakery – dodaje. W aglomeracjach miejskich punkty gastronomiczne usytuowane nieopodal biurowców i  osiedli mieszkaniowych cieszą się popularnością nie tylko w związku z tankowaniem benzyny, ale nawet

FOT. materiały prasowe orlen

Gorące napoje stanowią naturalne uzupełnienie porannego posiłku, a kawa traktowana jest jako poranny napój pobudzający podczas niedzielnego spaceru. Wzrost tego trendu daje się zaobserwować zwłaszcza po wprowadzeniu przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Na stacjach tranzytowych, zlokalizowanych w  pobliżu tras szybkiego ruchu, kierowcy decydują się na kawę i jedzenie niemal o każdej godzinie i niezależnie od dnia tygodnia. Wzmożony ruch w takich punktach zdarza się nawet późno w nocy, choć tę porę wybierają też mieszkańcy osiedli w pobliżu stacji paliw.

Sprostać oczekiwaniom klienta Ze względu na zwiększającą się świadomość konsumentów pijących kawę oraz ich rosnące preferencje stacje dbają o to, żeby ziarno było coraz lepsze, a napar dobrze smakował. Zabiegając o lepsze zainte-

e-stacjapaliw.pl

resowanie ofertą baristyczną, sieć BP pozwala swoim klientom na własnoręczne komponowanie smaku kawy poprzez dobór jej intensywności, rodzaju mleka (w tym sojowego) oraz dodatków do napoju. Stacje z  sieci Circle K w  swoim koncepcie Simply Great Coffee regularnie wprowadzają nowe warianty kaw sezonowych. Jesienią proponują np. Kasztanową Latte, a w miesiącach letnich pojawia się, idealna na upalne dni, kawa mrożona.

Kawa w promocji – kawa w pakiecie Ceny kawy w  punktach gastronomicznych stacji paliwowych są konkurencyjne, zwłaszcza w porównaniu z popularnymi miejskimi sieciami kawiarnianymi. Ten argument cenowy bywa brany pod uwagę zwłaszcza przez tych, którzy preferują kawę na wynos, np. w drodze do pracy. Zdobywanie lojalności klientów punktów gastronomiczno-

Szczególne zainteresowanie ofertą barową na stacjach paliw odnotowuje się w dni powszednie – od poniedziałku do piątku, a największy ruch bywa zwykle w godzinach porannych i w porze lunchu -kawiarnianych przy stacjach polega więc przede wszystkim na ofertach promocyjnych. – Klienci naszych stacji oczekują zróżnicowanych propozycji, wykraczających poza standardową kawę i hot doga – podkreśla przedstawiciel sieci Circle K. – Bardzo często organizujemy akcje promocyjne, w których kawę w zestawie z ciastkiem można kupić taniej. Klienci, którzy regularnie odwiedzają nasze stacje, po zakupie sześciu kaw siódmą dostają gratis. Na darmowy napój czy przekąskę można liczyć także po uzbieraniu określonej liczby punktów, które zamieniane są na nagrodę. Z kolei akcje promocyjne w postaci tanich zestawów sprawiają, że klienci chętnie godzą się na wydanie nieco większej sumy, aby w pakiecie otrzymać dwa produkty. Promocje oferty gastronomicznej bardzo często odbywają się niemal na wszystkich stacjach, które mają taki asortyment. W  Orlenie klienci mają możliwość zakupu oferty gastronomicznej w  atrakcyjnej cenie w  zestawach, np.: gorący napój i  słodka przekąska, gorący napój i produkt z pieca lub kanapka, kanapka i sok itd. Zawsze promowane są pojawiające się na stacjach nowości. Orlen w godzinach wieczornych i nocnych oferuje swoim klientom także promocje wyprzedażowe. Sprzedaż kawy na stacjach paliw z ekonomicznego punktu widzenia jest szczególną wartością pozapaliwową. Polscy konsumenci cenią sobie ten napój, zwłaszcza pity w drodze, dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę, zarówno pod względem dbałości o  jakość naparu, jak i budujących lojalność działań marketingowych. Anna Jabłońska

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

39


myjnia

Czysty samochód to bezpieczny samochód

Widzieć dobrze i być widocznym na drodze Brudne szyby w samochodzie mogą być źródłem poważnych zagrożeń podczas jazdy. Po pierwsze, widoczność z wnętrza samochodu jest znacznie ograniczona, przez co kierowca w trudnych sytuacjach traci cenne ułamki sekund na reakcję.

40

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

Przez brudną przednią szybę dostrzegal­ ność jest niemal o połowę niższa niż przez szybę czystą. Jeśli do tego dojdzie jeszcze światło pojazdów jadących z naprzeciwka, widoczność wskutek silnego oślepienia zmniejsza się do nawet 16 metrów. Gdyby podobna sytuacja powstała z  powodu

70 proc.

niemal tylu polskich kierowców korzysta z myjni automatycznych

mgły, media informowałyby bez wątpienia o skrajnie niebezpiecznych warunkach w  ruchu drogowym. Podobne ryzyko wynika z brudnych lusterek zewnętrznych i szyb bocznych oraz tylnej. W przeciwień­ stwie do szyby przedniej, kierowca znacz­ nie rzadziej zerka w  tych kierunkach i  w  niebezpiecznej sytuacji dostrzega zagrożenie jeszcze później. Może to oka­ zać się poważnym problemem podczas manewrów takich jak parkowanie, skrę­ canie czy zmiana pasa jazdy. W  tym ostatnim wypadku wielu kierowców liczy na szybki, rutynowy rzut oka na lusterko wewnętrzne lub boczne. Jeśli przez osady brudu niemożliwe będzie rozpoznanie konturów zbliżających się obiektów, zagrożenie drastycznie wzrasta. Drugim istotnym problemem jest kwestia bycia widocznym. Im więcej zanieczyszczeń osadzi się na karoserii, tym trudniej wychwy­ cić ludzkiemu oku sylwetkę pojazdu. W  związku z  mniejszym blaskiem lakieru

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay

W W

brew pozorom, dbanie o czy­ stość auta nie wymaga wiele czasu i  zaangażowania. Najwygodniejszym sposobem na umycie samochodu są myjnie automatyczne. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzo­ nego w październiku 2017 r. na zlecenie Circle K przez SW Research (na grupie 1045 kierowców samochodów z silnikami Diesla z  wykorzystaniem metody wywiadów online (CAWI), 68,4 proc. Polaków korzysta z myjni automatycznych. Znaczna część z nich, bo aż 38 proc., decyduje się na taką usługę kilka razy w miesiącu.

Regularne przeglądy u mechanika, zmiana opon, uzupełnianie płynów i wymiana oleju – to czynności, które wykonuje każdy kierowca, by zagwarantować bezpieczeństwo i sprawność swojego samochodu. Jednak mało kto wie, że dbanie o czystość samochodu wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na bezpieczeństwo jazdy.


myjnia

ubytków bezbarwną warstwą ochronną, która zabezpiecza lakier i znacząco zwięk­ sza jego połysk, a tym samym widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Bezpiecznie na święta i urlop

brudny pojazd dostrzegamy znacznie póź­ niej, co zmniejsza czas reakcji potrzebny na ewentualne hamowanie lub ominięcie przeszkody. Na pogorszenie widoczności dodatkowo wpływ mają śnieg, osady soli na aucie czy też jazda po zmroku.

Efekt hydrofobowy, czyli sposób na większą widoczność Znaczną poprawę widoczności na drodze gwarantuje tzw. technologia RainTecs dostępna w myjniach Circle K. Jej działanie jest bardzo proste: dodatkowa warstwa

ochronna lakieru aplikowana podczas mycia samochodu zawiera cząstki hydro­ fobowe, których główną właściwością jest zdolność do odpychania cząsteczek wody. W ten sposób krople deszczu szybko i  sprawnie spływają z  powierzchni auta, poprawiając tym samym jego widoczność na drodze. Warto również pamiętać o tym, że każdy lakier ulega mikroskopijnym ubytkom podczas codziennej eksploatacji samochodu – nie musi to być jednak efekt nieodwracalny. Technologia ShineTecs pozwala bowiem na wypełnienie mikro­

O czystość auta należy zadbać szczególnie w okresie przedświątecznym i przedurlo­ powym. Na Wielkanoc, Boże Narodzenie czy dzień Wszystkich Świętych wielu kierowców wyrusza w  dalszą trasę w rodzinne strony, z kolei podczas waka­ cji jadą w kierunku najbardziej popular­ nych miejsc turystycznych, dlatego warto zapewnić sobie najlepszą widoczność samochodu na drodze. Wiele myjni auto­ matycznych wyposażonych jest w najno­ wocześniejsze systemy myjące i wykorzy­ stuje elektroniczne sensory, które wyczu­ wają kształt samochodu, usuwając wszel­ kie zabrudzenia. Przystacyjne myjnie dzięki nowoczesnym szczotkom oferują wiele programów do wyboru w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzeń – od szybkiego płukania, po program premium, np. z opcją mycia podwozia, i najczęściej są dostępne w każdej porze dnia. R

E

K

L

A

M

A


stacja po godzinach

Tankujcie z Duchem Świętym

42

NR 2 (21) 2018 nowoczesna stacja paliw

R R

ządy kilku krajów członkowskich OPEC, chcąc wspomóc uczestniczące w niej kraje arabskie, ograniczyły wydobycie ropy i  nałożyły embargo na jej dostawy do krajów sympatyzujących z Izraelem, w tym do Stanów Zjednoczonych. Spadek podaży ropy na rynkach światowych i towarzysząca mu panika pociągnęły za sobą na przełomie lat 1973/1974 niemal czterokrotny wzrost jej cen, a także sparaliżowały życie gospodarcze i  społeczne we wspomnianych krajach. Dlatego stacje benzynowe opuszczone podczas kryzysu paliwowego były niejednokrotnie wykorzystywane do innych celów. Tak np. stacja w miejscowości Potlatch, w stanie Waszyngton, na zachód od Olimpii, zamieniła się w religijną salę posiedzeń. Na frontach dystrybutorów paliwa namalowano hasła: „Tankujcie z Duchem Świętym" i  „Zbawienie”, a  w  miejsce liczników zatankowanego paliwa wstawiono wizerunki Chrystusa. Z  kolei na budynku umieszczono inskrypcję „Jezus zbawia”.  Rafał skórski

e-stacjapaliw.pl

FOT. National Archives David Falconer

W 1973 r. nominalna cena ropy nie przekraczała trzech dolarów. Wojna izraelsko-arabska, która wybuchła w październiku tamtego roku, stała się zapalnikiem największego kryzysu naftowego w historii świata.


Nowoczesna Stacja Paliw 02'2018  

Wydanie kwiecień - czerwiec 2018

Nowoczesna Stacja Paliw 02'2018  

Wydanie kwiecień - czerwiec 2018

Profile for hotelarz
Advertisement