Nowoczesna Stacja Paliw 01'2018

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

1/2018

Magazyn branży paliwowej

Maciej Mazur:

Elektromobilność wyzwaniem branży paliwowej

Najaktywniejsi gracze na rynku stacji benzynowych

Ropa w górę, marże w dół • Piekarnia na stacji paliwspis treści nr

li w ja pa stac zur: sna

ocze

Now

8 1/201

nży

yn bra

Magaz

wej

paliwo

m anie j Mć a wyzw cie ilnoś Ma mobliwowej kt ro Ele ży pa bran

nowo czesn a stacj a paliw 8 01/201

N

i niejs t y w cze ajak gra nowych na

u rynk rże w

w Ropa

ma górę,

stacj

dół •

i ben

nia Piekar

W NUMERZE

liw cji pa na sta

fot. na okładce: materiały prasowe bmw

Szanowni Czytelnicy! Marka Audi od lat jest przekonana o potencjale paliw takich jak e-gaz, e-benzyna czy e-diesel, w związku z tym kontynuuje rozwój strategii e-paliw. Pracując nad rozwojem syntetycznej „e-benzyny”, cztery pierścienie osiągnęły właśnie założone cele cząstkowe. Wraz ze swoimi partnerami technologicznymi koncern z Ingolstadt po raz pierwszy wyprodukował wystarczającą ilość regeneracyjnie wytwarzanego paliwa z przeznaczeniem dla pierwszych silników testowych. W Polsce z kolei jednym z głównych tematów są wyzwania związane z elektromobilnością. W wywiadzie, który publikujemy w najnowszym numerze „Nowoczesnej Stacji Paliw” Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, przekonuje, że strategia sieci paliwowych musi być na tyle elastyczna, by móc ją dopasować zarówno do oczekiwań konsumentów, jak i rozwoju technologicznego. To rodzi konieczność podejmowania trudnych decyzji, np. takich, czy na stacji w obrębie aglomeracji instalować dwie ładowarki o mocy 50 kW czy sześć o mocy 22 kW i jakie wybrać z myślą o punkcie zlokalizowanym na trasie przelotowej. Całą rozmowę można znaleźć na str. 20-22. W bieżącym numerze magazynu podpowiadamy też, jak poszerzyć działalność prowadząc stację benzynową na terenie centrum handlowego. Rozwiązaniem w tym wypadku jest myjnia samochodowa. W takiej lokalizacji nakłady finansowe zwracają się bowiem już w kilkanaście miesięcy. Zapraszam do lektury! Rafał Skórski, redaktor naczelny WIEŚCI Z BRANŻY

4-19. m.in. Eksperci Orlenu o rewolucji cyfrowej Wnioski płynące z raportu „Gospodarka 4.0” opracowanego przez PKN Orlen. Siedem krajów z kartą euroShell i jednym urządzeniem Posiadacze kart flotowych euroShell będą mogli skorzystać z ujednoliconego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Pierwszy taki kontrakt w historii Grupa Lotos SA podpisała umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku. Payback i BP digitalizują kupony punktowe Od lutego 2018 r. kupony punktowe przyznawane w spersonalizowanych promocjach drukowane na stacjach BP są dostępne także w formie zdigitalizowanej.

WYWIAD

20-22. Elektromobilność wyzwaniem branży paliwowej O elastyczności strategii sieci paliwowych opowiada Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

RAPORT

24-26. Najaktywniejsi gracze na rynku stacji paliw

e-stacjapaliw.pl

1/2018

zy

Intensywne działania na rzecz rozbudowy sieci franczyzowych Moya, Orlen, Shell i Circle K.

KOMENTARZ

27. Planowane połączenie powinno nieść ze sobą korzyści ekonomiczne Jakie konsekwencje dla branży będzie miało podpisanie listu intencyjnego między PKN Orlen a Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Lotos.

NARZĘDZIA

28. Testy nowej „e-benzyny” Audi i Global Bioenergies wyprodukowali wystarczającą ilość „e-benzyny” potrzebnej do rozpoczęcia pierwszych testów na silnikach testowych. 30-31. Świet(l)na stacja Nocą na stacji benzynowej najważniejsze jest oświetlenie. Jak dobrze nadać jej blask? 32-33. Ropa w górę, marże w dół Z powodu szybkiego wzrostu cen ropy w IV kwartale 2018 r. spadły marże rafineryjne. Niebawem można spodziewać się odwrotnej sytuacji.

PRAWO

34-35. Zmiana załącznika do sprawozdania dotyczącego paliw ciekłych

Urząd Regulacji Energetyki opublikował załącznik pozwalający precyzyjniej określić przeznaczenie wytworzonego i przywożonego paliwa.

SKLEP

36. Doskonały klimat dla sprzedaży krzyżowej Przekąski typu convenience są w modzie. Mają być odżywcze, robione na stacji i smakować jak domowy posiłek.

GASTRONOMIA

38-39. Tradycyjne smaki, nowoczesne narzędzia Innowacyjne zaplecze kuchni to nie tylko wyposażenie, ale i rozwiązania. Pierwsze pozwala przygotować doskonałe potrawy, drugie – zaoszczędzić czas.

MYJNIE

40-41. Bezdotykowo w galerii handlowej Prowadząc stację benzynową na terenie centrum handlowego, warto posiadać również myjnię samochodową.

STACJA PO GODZINACH

42. Design światowej klasy Gdańska stacja benzynowa projektu Janusza Kaniewskiego jako najnowocześniejsza w Polsce otrzymała prestiżowy tytuł Stacja Roku 2012.

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor naczelny Rafał Skórski r.skórski@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 sekretarz redakcji Anna Jabłońska a.jablonska@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 03 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Januszewska a.januszewska@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82 Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Eksperci Orlenu o rewolucji cyfrowej Centralną kwestią w gospodarce 4.0 jest zrozumienie wpływu cyfrowych robotów i sztucznej inteligencji na przemysł i dostosowanie modeli biznesowych do coraz bardziej wymagających klientów. Nieodzowna jest też aktywna rola państwa jako kreatora i regulatora innowacji. Tych trendów nie cofniemy, należy za nimi podążać, ale można też kształtować je i wykorzystać do własnych celów społecznych i gospodarczych – to główne wnioski płynące z raportu „Gospodarka 4.0” opracowanego przez PKN Orlen.

O

tym, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w związku z globalnymi trendami i o kon­ kretnych działaniach koncernu w tym zakresie można już przeczytać w 10. zeszycie z serii „Future Fuelled by Knowledge” pt. „Gospodarka 4.0 – czas zmiany dla przemysłu”, dostępnym na stronie www.napedzamyprzyszlosc.pl. – Naszą ambicją jest aktywne uczestni­ ctwo w pojawiających się trendach, a wręcz kreowanie innowacyjnych roz­ wiązań, które zagwarantują nam utrzy­ manie pozycji lidera w regionie. Naszą odpowiedzią na zachodzące zmiany jest strategia, zaprojektowana właśnie pod kątem transformacji cyfrowej, nowych modeli mobilności czy efektywnej, inno­ wacyjnej kultury zarządzania. Zapre­ zentowany raport najlepiej pokazuje, że wybierając określony kierunek zmian, będziemy mogli dalej umacniać naszą konkurencyjną pozycję – powiedział Wojciech Jasiński, prezes zarządu PKN Orlen. Firmy, szczególnie z sektora energetycznego, stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi z postępują-

4

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

cą rewolucją cyfrową, ochrzczoną mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Ponieważ to, co cyfrowe, jest także elektryczne, czwarta rewolucja przemysłowa jest rewolucją elektryczną, z dalekosiężnymi skutkami w sektorze energii oraz w transporcie. Dlatego obserwowanie i interpretacja trendów przez działy strategii firm z sektora paliw i energii stały się istotniejsze niż kiedy­ kolwiek wcześniej, tym bardziej że tempo zmian wzrasta – duży udział w tym mają finalni odbiorcy. Rewolucja dotyczy bowiem także strony popytowej, czyli tego, w jaki sposób korzystamy z energii i jakie źródła pier­ wotne wybieramy. Gospodarka 4.0 ozna­ cza więc wiele szans dla polskich przed­ siębiorstw, które mogą i powinny aktyw­ nie wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji do poprawy konkurencyjności oraz relacji z konsumentami. Powinny, bo dysponują zapleczem produkcyjnym do testowania nowych rozwiązań w dziedzi­ nie energii i petrochemii. Dla sektora paliw cyfryzacja oznacza przede wszystkim możliwość poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmie­

niające się potrzeby konsumenta, które trzeba odgadnąć. Dla utrzymania konku­ rencyjności konieczna będzie cyfryzacja łańcucha wartości firm z wykorzystaniem możliwości, jakie płyną z robotyzacji i sztucznej inteligencji. Konieczna będzie właściwa diagnoza potrzeb klientów i dostarczenie produktu czy usługi – na stacjach lub bezpośrednio do domu. Ma to ścisły związek z rozwojem „gospodar­ ki na żądanie”. Mimo ogromnej niepew­ ności, jak się rozwinie przyszłość sektora energii, pewne jest jedno: scenariusze kontynuacji odchodzą w zapomnienie! Od zmian nie da się uciec, nienadążanie za zmianami doprowadzi do biznesowej katastrofy, a przyszłość należy do tych, którzy te zmiany wyznaczają. Zaanga­ żowanie w gospodarkę 4.0. będzie wyma­ gało również nowego podejścia do potencjalnych czynników ryzyka. W tym procesie największym wyzwaniem jest bowiem przyzwolenie na ryzyko i umie­ jętne nim zarządzanie. Polski przemysł już zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że musi się zmienić, ponieważ presja innych graczy – także tych spoza branży – jest ogromna.

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Zmiany w zarządzie Castrol Firma Castrol mianowała Heike van de Kerkhof nową zarządzającą ds. środków smarnych na rynki Europy i Afryki. Będzie ona pracowała w londyńskim biurze Castrol.

H

eike van de Kerkhof współpracowała wcześniej z The Chemours Company (nową firmą stworzoną w 2015 r. z DuPont Performance Chemicals), pełniąc tam funkcję globalnego wiceprezesa ds. sprzedaży Titanium Technologies oraz prezesa w Chemours International Operations Sàrl. Swoją międzynarodową karierę rozpoczęła ponad 25 lat temu w firmie DuPont, dbając o rozwój biznesu i realizując długoterminowe plany strategiczne w różnych obszarach związanych ze sprze­ dażą, marketingiem i venture capital w zakresie zarówno regio­ nalnym, jak i globalnym. Pełniła również funkcję dyrektora niewykonawczego Neste Oil. O swojej nowej roli w Castrol Heike van de Kerkhof powiedziała: – Cieszę się, że mogę dołączyć do Castrol, firmy, która ma tak silną markę i może pochwalić się faktycznym dorobkiem w zakresie technologii i innowacji. Jestem niezwykle podekscytowana wyzwaniami, przed którymi stoi branża środków smarnych i które związane są z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Siedem krajów z kartą euroShell i jednym urządzeniem

K

lienci Shell jako pierwsi, już w 2009 r., mogli skorzystać z ujednoliconego systemu opłat drogowych we Francji i Hiszpanii. W 2012 r. oferta Shell została rozszerzona o punkty poboru opłat za przejazd tunelem Liefkenshoek w Antwerpii, rok później o Portugalię, a w 2016 r. dodano satelitarny system poboru opłat drogowych w Belgii. W roku 2018 oferta zostanie rozszerzona o Austrię oraz Włochy, a także tunel Herren w Niemczech. – Shell jest doskonałym partnerem dla każdej firmy transportowej, która potrzebuje maksymalnie szerokie­ go dostępu do ujednoliconego elektro­ nicznego systemu poboru opłat drogo­ wych w Europie. Dzięki dostępności w siedmiu krajach klienci zyskają najszer­ szy zasięg na rynku z użyciem jednego urządzenia pokładowego – mówi Robert Karolczak, marketing manager Poland, Baltics & Ukraine Commercial Fleet w Shell Polska. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wszystkie państwa człon­ kowskie są zobowiązane do wprowadze­ nia przepisów dotyczących Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS), która umożliwia dokonywanie płatności za opłaty drogowe za pomocą jednej jed­ nostki pokładowej (OBU), na postawie jednej umowy i z jednego konta użyt­

6

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

kownika, co pozwoli flotom transporto­ wym zaoszczędzić czas przejazdu oraz koszty. Unifikacja systemu rozliczeń zapewnia interoperacyjność, czyli pełną kompatybilność systemów obowiązują­ cych w krajach członkowskich. Takie rozwiązanie znacząco ułatwi rozliczenia,

2009 rok

był pierwszym, w którym klienci Shell korzystali z ujednoliconego systemu opłat drogowych we Francji i Hiszpanii usprawni cały proces i ograniczy koszty administracyjne z nimi związane. Dlatego konsekwentne dążenie do stworzenia ujednoliconego systemu automatyczne­ go poboru opłat we wszystkich krajach Unii Europejskiej to wciąż jedno z najważ­ niejszych wyzwań i zadań resortów infrastruktury każdego państwa. Co ważne, kartą euroShell można regu­ lować przejazdy autostradami, drogami

ekspresowymi czy tunelami w innych krajach Europy, w których obowiązuje elektroniczny pobór opłat. Od stycznia 2018 r. zasięg opłat drogowych objętych ofertą euroShell został poszerzony o nową autostradę Irun w Hiszpanii oraz Vignette w Estonii. Od kwietnia natomiast zostanie udostępniony nowy system e-myta w Słowenii (DarsGo), na który już prowa­ dzona jest rejestracja, a następnie system Platon w Rosji. Tak kompleksowe podejście do rozlicza­ nia wszystkich opłat drogowych pono­ szonych w większości krajów Europy znacząco ułatwia prowadzenie biznesu – klienci otrzymują fakturę od jednego dostawcy, któremu powierzają także sprawy administracyjne związane z reje­ stracją pojazdów czy montażem urządzeń pokładowych. Rozwiązania, które umoż­ liwiają wygodne i bezpieczne regulowa­ nie opłat drogowych, stały się dla firm transportowych niezastąpionym elemen­ tem prowadzonej działalności. Dlatego Shell zapewnia klientom zaawansowane rozwiązania w zakresie interoperacyjno­ ści opłat drogowych, jak również gamę bardzo dobrej jakości paliw i usług zwią­ zanych z mobilnością niezależnie od miejsca, w którym prowadzona jest dzia­ łalność floty.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Od kwietnia 2018 r. posiadacze kart flotowych euroShell, używając jednego urządzenia pomiarowego, będą mogli skorzystać z ujednoliconego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (EETS) aż w siedmiu krajach Europy.wieści z branży

Circle K

podsumowuje miniony rok

U

biegły rok dla Circle K to również rozwój oferty gastronomicznej opar­ tej na własnych konceptach oraz otwarcie pierwszych stacji w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). – Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w 2017 r. było rozpoczęcie rebrandingu, który stanowił jednocześnie element naszej glo­ balnej strategii. Do końca roku z sukcesem przeprowadziliśmy proces zmiany marki na większości naszych stacji w Polsce. Mogę śmiało powiedzieć, że rosnące wyniki sprze­ daży na stacjach funkcjonujących pod nowym szyldem i zadowolenie ze strony klientów

łymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Zakończenie procesu zmiany nazwy planowane jest z koń­ cem marca. W Europie marka Circle K widnie­ je już na stacjach paliw w Skandynawii (Norwegia, Szwecja i Dania) oraz w państwach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Rok 2017 oznaczał dla Circle K nie tylko zmia­ nę nazwy, ale także otwarcie pierwszych stacji przy autostradach oraz konsekwentny rozwój współpracy franczyzowej. W kwietniu zaczęły funkcjonować dwie nowoczesne stacje paliw pod marką Circle K przy auto­ stradzie A1 w Miejscach Obsługi Podróżnych Machnacz i Lubień. Nowe inwestycje usytu­

Proces zmiany nazwy Statoil na Circle K obejmował sukcesywnie kolejne regiony Polski, a do końca lutego nazwę zmieniły stacje we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, tj. Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Zakończenie procesu zmiany nazwy planowane jest z końcem marca pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Michał Ciszek, prezes zarządu Circle K Polska. Proces zmiany nazwy Statoil na Circle K obejmował sukcesywnie kolejne regiony Polski, a do końca lutego nazwę mają zmienić stacje we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, tj. w Bia-

8

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

owane po przeciwległych stronach auto­ strady należą do segmentu premium i są wyposażone m.in. w restaurację, a także plenerową siłownię dla kierowców. Ubiegły rok to również otwarcie dwóch pierwszych stacji franczyzowych Circle K w Chmielniku i Kolbuszowej, które od początku istnienia

funkcjonują pod nową nazwą. Circle K konsekwentnie inwestuje we własne kon­ cepty z obszaru pozapaliwowego, takie jak Simply Great Coffee czy ofertę hot dogów prosto z grilla Real Hot Dogs. To właśnie w 2017 r. minęło 20 lat, od kiedy do oferty stacji paliw (wtedy jeszcze Statoil) wprowa­ dzono pierwsze hot dogi. Obecnie oferta gastronomiczna jest dostępna na wszystkich stacjach własnych premium Circle K oraz franczyzowych (łącznie 263 obiekty). W 2017 r. na wybranych stacjach w Warszawie, Krakowie i innych miastach wprowadzono także koncept Great Bakery, czyli świeżo wypiekane ciastka i pieczywo. Zgodnie z planem, do końca kwietnia ofertę świeże­ go pieczywa będzie można znaleźć na ponad 90 stacjach w całym kraju. Głównym elementem planu na I kwartał 2018 r. jest zakończenie procesu rebrandingu stacji na terenie całego kraju. Zarówno w tym roku, jak i następnych latach Circle K będzie także stawiać na rozwój organiczny sieci oraz dalsze inwestycje we wszystkie cztery główne filary biznesu: segment paliw, myjni, kawy oraz części gastronomiczno-spożyw­ czej. Circle K zaproponuje również partne­ rom franczyzowym nowe, atrakcyjne roz­ wiązania i będzie dążyć do poszerzenia swojej sieci stacji w tym formacie.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Dla firmy stał on przede wszystkim pod znakiem procesu zmiany marki, który był prowadzony jednocześnie w krajach bałtyckich. Od połowy maja, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszej stacji w Warszawie pod nowym logo, do końca roku nazwę zmieniło około 220 z 349 obiektów.


wieści z branży

Shell Helix z Laurem Konsumenta – Grand Prix 2018 Marka zdobyła srebrny Laur Konsumenta w kategorii olei silnikowych w XIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności „Laur Konsumenta/Klienta”. Po raz czwarty z rzędu stanęła na podium i tym samym została uhonorowana godłem Laur Konsumenta – Grand Prix 2018, którym mogą poszczycić się tylko nieliczni producenci środków smarnych.

T

ytuł Laur Konsumenta jest przyznawa­ ny przez klientów w ogólnopolskim badaniu konsumenckim. O przyznaniu tego wyróżnienia decydują głosy konsumen­ tów zebrane w sondażu telefonicznym oraz przez ankieterów działających w najważniej­ szych punktach miast na terenie całego kraju. Wskazują oni najbardziej wyróżniające się na rynku produkty i marki, które są godne pole­ cenia. Godło Laur Konsumenta – Grand Prix otrzymują produkty i marki, które odniosły sukces w minimum trzech kolejnych edycjach plebiscytu w swojej kategorii produktowej.

– Laur Konsumenta jest dla nas bardzo cennym odznaczeniem, bo przyznawany jest przez samych klientów, a ich opinia jest najważniej­ sza. Jesteśmy dumni, że Shell Helix już od czterech lat znajduje się w gronie marek, które wyróżniają się innowacyjnością, cieszą się niesłabnącym uznaniem konsumentów i kon­ sekwentnie utrzymują czołową pozycję w tym prestiżowym plebiscycie popularności. Potwierdza to mocną pozycję marki Shell Helix na polskim rynku, rozpoznawalność produk­ tów, a przede wszystkim świadomość klientów, że mają do czynienia z najlepszą jakością

i produktami godnymi polecenia – mówi Łukasz Radzymiński, dyrektor sprzedaży Shell Polska Sp. z o.o. Do tej pory marka Shell Helix została doceniona ośmioma wyróżnieniami przyznawanymi przez konsumentów i eksper­ tów branżowych. Oprócz srebrnego Lauru Konsumenta oraz godła Laur Konsumenta – Grand Prix 2018, są to Laur Konsumenta – Grand Prix 2017, Top Marka 2016, certyfikat Produkt Optymalny w plebiscycie „Price Quality” oraz Laur Konsumenta – Grand Prix 2015, Innowacja 2014 Roku, a także godło Laur Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2014. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Nowe stacje

Moya Lokalizacja: Opole Spółka Anwim SA uruchomiła w pierw­ szych dniach lutego 31. stację własną. Nowo otwarta placówka działa w centrum Opola, nieopodal jednej z głównych arterii miasta. Stacja w Opolu funkcjonu­ je przy ul. Budowlanych 3 i jest nowo wybudowanym obiektem, zaprojektowa­ nym zgodnie z najwyższymi standardami sieci. Bryła budynku sklepowego charak­ teryzuje się wyjątkowym wyglądem, opartymym na elementach nowej wizu­ alizacji, zwłaszcza drewnianej elewacji podkreślającej obecność konceptu gastro­ nomicznego Caffe Moya. Otwarcie: luty

Lokalizacja: Wólka Cycowska To trzecia stacja, która w styczniu dołą­ czyła do sieci Moya. Znajduje się w miej­ scowości Wólka Cycowska (woj. lubelskie). Właścicielem obiektu jest Mirosław Budynkiewicz. Stacja w Wólce Cycowskiej zlokalizowana jest przy DK82 na trasie Lublin – Włodawa. To także nowo wybu­ dowany obiekt, dopasowany do standar­ dów sieci i wykorzystujący elementy nowej wizualizacji. Oferuje paliwa 95, 98, ON, ON Moya Power oraz LPG. Płyn AdBlue dostępny jest w sprzedaży w pojemnikach. Podjazd wyposażony jest w stanowiska z szybkim wlewem diesla. Na stacji działa punkt Caffe Moya, serwu­ jący kawę, zapiekanki i hot dogi. Do dyspozycji kierowców jest strefa wypo­ czynkowa ze stolikami i ogólnodostęp­ nym Wi-Fi. Otwarcie: styczeń

Avia Lokalizacja: Wronki Nowo otwarta stacja paliw Avia znajduje się w miejscowości Wronki, przy ul. Mickiewicza 18C, w bliskim sąsiedztwie słynnego na całą Polskę zakładu karnego. Placówka oferuje wszystkie najważniejsze paliwa (ON, Pb95 i Pb98, LPG), dostępne na trzech stanowiskach do tankowania.

Stacja jest także wyposażona w myjnię bezdotykową i odkurzacz. Klienci stacji mogą się tu zaopatrzyć w markowe pro­ dukty, umożliwiające lepszą eksploatację pojazdów. W sklepie są dostępne m.in. oleje silnikowe Avia, przeznaczone zarów­ no do silników benzynowych, jak i do silników diesla, oraz wielofunkcyjne smary w aerozolu. Stacja realizuje mobilne zakupy paliwa za pośrednictwem aplika­ cji Tankuj24. Otwarcie: luty Lokalizacja: Glinojeck Avia w Glinojecku mieści się na ul. Płockiej 30, przy drodze krajowej nr 60, w bezpo­ średnim sąsiedztwie marketu Biedronka. Obiekt jest dostosowany do potrzeb kierowców samochodów ciężarowych. Podjazd jest wyposażony w dwa stano­ wiska ON TIR oraz jedno do LPG – łącznie dziewięć miejsc do tankowania. Klienci stacji mogą skorzystać z bogatego asor­ tymentu sklepu oraz kącika Esenso Cafe, serwującego różne rodzaje kaw. Punkt akceptuje aplikację Tankuj24, za pomocą której można kupić paliwo onli­ ne po niższej cenie i odebrać je w wymie­ nionych placówkach. Operatorem stacji paliw pod marką Avia w Polsce jest UNIMOT SA. Otwarcie: luty

10

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

FOT. materiały prasowe

Lokalizacja: Kamieńsk Kolejna stacja dołączyła do sieci Moya. Nowa placówka znajduje się w miejsco­ wości Kamieńsk (woj. łódzkie) pomiędzy DK1, a DK91. Stacja należy do firmy PHU Euro-Trans-Mat. Jest to nowo wybudo­ wany obiekt, dopasowany do standardów sieci i wykorzystujący elementy nowej wizualizacji. Oferuje paliwa 95, 98, ON, ON Moya Power oraz LPG. Podjazd wypo­ sażony jest w stanowiska z szybkim wlewem diesla. Stacja jest czynna codzien­ nie w godzinach 6-22. Otwarcie: styczeń

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Klienci stacji mogą się zaopatrzyć w produkty umożliwiające lepszą eksploatację pojazdów

Lokalizacja: Wrocław Nowo otwarta placówka działa we Wrocławiu w popularnej dzielnicy Krzyki. Ta stacja Avia jako jedna z nielicznych w Polsce oferuje możliwość tankowania gazu CNG. Oczywiście w ofercie stacji znajduje się także paliwo tradycyjne, takie jak olej napędowy i benzyna. Dodatkowo już wkrótce pojawi się tam również pali­ wo premium Avia Diesel Gold oraz doda­ tek AdBlue do nowoczesnych pojazdów z silnikiem diesla. Stacja zlokalizowana jest przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu, proponuje kierowcom dziewięć stanowisk tankowania, w tym jedno przeznaczone dla wspomnianego gazu CNG. Biało-czerwone barwy Avia oznaczają również, że już wkrótce na stacji zacznie działać specyficzny dla tej marki koncept gastro­ nomiczny Esenso Caffe oraz punkt akcep­ tacji mobilnych zakupów paliwa przez aplikację Tankuj24. Już teraz natomiast ze stacji mogą korzystać kierowcy samo­ chodów ciężarowych, gdyż jest ona wyposażona w stanowisko do szybkiego tankowania TIR. Otwarcie: styczeń

niem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 20 kwietnia 2017 r. BP wprowadziła na polski rynek technologię Active. Paliwa BP z technologią Active, zawierające miliony usuwających zanie­ czyszczenia cząsteczek, opracowane zostały z myślą o eliminowaniu zanie­ czyszczeń z silnika w czasie ich stosowa­ nia. Usuwają brud, chronią silnik przed ponownym zanieczyszczeniem oraz minimalizują problemy i szkody spowo­

dowane przez zanieczyszczenia (takie jak pogorszenie ekonomiki i dynamiki jazdy oraz częstsze naprawy). Stacja BP Pogoria oferuje: cztery dystrybutory wieloproduk­ towe, dystrybutor LPG, dystrybutor AdBlue, sklep, WBC, odkurzacz, kompre­ sor. Planowana myjnia ręczna będzie budowana w 2018 r. (otwarcie w II pół­ roczu 2018 r.). Otwarcie: grudzień

Planowana na stacji BP myjnia ręczna będzie budowana w 2018 r. (otwarcie w II półroczu 2018 r.).

BP Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Stacja BP Pogoria została otwarta przy ul. Katowickiej 1A. Wszystkie oferowane przez nią paliwa są zgodne z wymogami aktualnych norm dotyczących jakości paliwa oraz obowiązującym rozporządze­

e-stacjapaliw.pl

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

Orlen z nowym otwarciem w komunikacji...

K

oncepcja nowego modelu komunika­ cji wynika z obserwacji, że w dzisiej­ szych czasach konsumenci najbardziej cenią sobie czas i wygodę. – PKN Orlen, odpo­ wiadając na te potrzeby, realizuje wiele pomy­ słów i innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania stacji paliw, aby zapewnić klientom możliwie kompleksową obsługę. Już teraz na stacjach można nie tylko zatankować samochód, ale także zjeść zdrowy, przygoto­ wany na miejscu posiłek czy wypożyczyć auto – mówi Rafał Pasieka, dyrektor wykonawczy ds. marketingu. – To wymaga nowoczesnego podejścia do komunikacji i nasza platforma doskonale wpisuje się w bieżące trendy – dodaje. Platforma utrzymana jest w duchu komunikacji opartej na relacjach „human to human” (H2H). Zaprojektowana została w spo­ sób angażujący klientów, wykorzystujący aspekty emocjonalne. Jej strategicznym celem w dalszej perspektywie jest transformacja marki Orlen w markę pożądaną przez klientów – lovebrand oraz promocja produktów i usług

12

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

oferowanych przez koncern. Pierwszym eta­ pem wprowadzania platformy jest wizerun­ kowa kampania reklamowa pod hasłem „Kierunek ORLEN”, w której podstawowym narzędziem jest marketing narracyjny. Zbudowana została ona wokół historii różnych bohaterów w momencie zaistnienia konkret­ nej potrzeby – pozornie niezwiązanej ze stacją paliw. Waga takich, mniej lub bardziej wyszu­ kanych zachcianek zostaje humorystycznie wyolbrzymiona adekwatnym i odpowiednio zaintonowanym komentarzem lektora. Okazuje się, że wszyscy bohaterowie kierują się na stację Orlen, która potrafi odpowiedzieć nawet na najbardziej zaskakujące oczekiwania klientów. Koncepcja artystyczna kampanii zakłada opieranie się na kontrastach, zestawiając powagę i majestat, uzyskane dzięki właściwym technikom filmowania, z nieco zdystansowaną, a w efekcie humorystyczną narracją. Głos narratora niesie życiową mądrość, słychać w nim bagaż doświadczeń, ale też pogodne,

ciepłe nastawienie do ludzi i ich codziennych życiowych perypetii. Głosu do kampanii uży­ czył Piotr Machalica. Wykorzystana muzyka, a dokładnie utwór Cold Little Heart", którego " autorem jest Michael Kiwanuka, ma przede wszystkim za zadanie wzbudzenie pozytyw­ nych emocji, które mogą przełożyć się na postrzeganie poszczególnych marek. Nowy model komunikacji przewiduje szerokozasię­ gową, ogólnopolską kampanię reklamową 360 stopni, obejmującą kampanię telewizyjną (spoty 45 i 30 sek.), przekaz w radio, prasie, internecie, na tablicach outdoorowych oraz w kinie. Dodatkowo wykorzystane zostaną media własne, kanały social media, a także eventy organizowane przez PKN Orlen. Za przygotowanie kampanii odpowiedzialny był Obszar Marketingu PKN Orlen, agencja Publicis oraz dom mediowy MullenLowe Media Hub. Spot wyreżyserowany przez Sebastiana Pańczyka wyprodukował dom produkcyjny Dobro. Więcej na: dlakierowcow.orlen.pl/kie­ runekorlen.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

PKN Orlen uruchomił nową platformę marketingową, która umożliwi uspójnienie komunikacji wszystkich marek koncernu. Obok umacniania wizerunku, narzędzie będzie również efektywnie wspierać cele biznesowe w zakresie dotarcia do klienta czy promocji produktów i usług dostępnych w sieci.


wieści z branży

... i własną siecią ładowarek elektrycznych Koncern rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw. Właśnie ogłoszono postępowanie zakupowe (tzw. RFP – request for proposal), na 23 ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW. Jeszcze w 2018 r. kierowcy będą mieli możliwość naładowania aut elektrycznych na wybranych stacjach zlokalizowanych przy trasach tranzytowych w Polsce.

P

lanowane punkty ładowania będą obsługiwać wszystkie typy pojaz­ dów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Wszystkie punkty zostaną wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym. Stacja szybkiego ładowania o mocy 50 kW po stronie prądu stałego pozwala na naładowanie akumu­ latorów pojazdu elektrycznego z poziomu 20 proc. do 80 proc. pojemności w 20-30 minut. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019, pierwsze punkty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Konkretne lokalizacje zostaną podane

w dalszej części postępowania zakupowe­ go. Oprócz lokalizacji tranzytowych łado­ warki pojawią się również pod siedzibami firmy w Płocku i Warszawie. – Inwestycja w elektromobilność w Polsce, wpisująca się w strategiczne plany rozwojowe naszej gospodarki, pozwoli nam znacząco posze­ rzyć know-how, zdobyte m.in. na zagra­ nicznych rynkach. Będzie również ważnym bodźcem rozwojowym dla całego rynku paliw alternatywnych w naszym kraju. Chcemy by w 2019 r. kierowcy korzystają­ cy z aut elektrycznych mogli przejechać przez całą Polskę głównymi szlakami komunikacyjnymi, korzystając z naszych punktów ładowania – mówił w styczniu Wojciech Jasiński, były już prezes zarządu

PKN Orlen. Inwestycja wpisuje się w stra­ tegię rozwoju koncernu, przewidującą konsekwentne przygotowywanie sieci do sprzedaży paliw alternatywnych. Już teraz we współpracy z firmą Tesla na stacjach Grupy Orlen działają punkty ładowania samochodów elektrycznych tego produ­ centa w Polsce, na stacjach Orlenu w Kostomłotach oraz w Katowicach i w Niemczech, w miejscowościach Grimmen w Meklemburgii-Pomorze Przednie i Uckerfelde w Branderburgii. W Czechach koncern planuje rozwój sieci punktów ładowania dostępnych na sta­ cjach Benzina w partnerstwie z CEZ. Obecnie działa tam jeden punkt, zlokali­ zowany w mieście Vrchlabi. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Pierwszy taki

kontrakt w historii

K

ontrakt przewiduje dostarczenie drogą morską minimum pięciu ładunków ropy. Umowa będzie realizowana w 2018 r. – To pierwsza w historii Polski umowa terminowa na dostawy ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Od kilkunastu miesięcy Lotos konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie zwięk­ szania bezpieczeństwa Polski w sektorze energii poprzez otwarcie się na zupełnie nowe, bezpieczne kierunki dostaw – mówi Marcin Jastrzębski, prezes Zarządu Grupy Lotos SA. Ministerstwo Energii zapewnia, że pod­ pisana przez Lotos umowa z pewnością

realizacji – wyjaśnia minister energii Krzysztof Tchórzewski. Obecnie co piąta baryłka ropy naftowej przerobiona przez rafinerię Lotosu pocho­ dzi z kierunku innego niż wschodni. Dywersyfikacja surowcowa jest istotnym środkiem w procesie zapewnienia stabil­ nych dostaw ropy naftowej do rafinerii Grupy Lotos oraz optymalizacji kosztów produkcji. We wrześniu spółka sprowadziła na pod­ stawie kontraktów spotowych (jednora­ zowych) ropę naftową Hibernia z Kanady, w listopadzie gatunek Domestic Sweet (DSW) z USA, a w najbliższych dniach oczekuje kolejnego tankowca z amery­

We wrześniu spółka sprowadziła na podstawie kontraktów spotowych (jednorazowych) ropę naftową Hibernia z Kanady, w listopadzie gatunek Domestic Sweet (DSW) z USA, a w marcu oczekuje kolejnego tankowca z amerykańską ropą WTI Midland przyczyni się do budowy niezależności energetycznej Polski i wzmocnienia bez­ pieczeństwa energetycznego naszego kraju. – Konsekwentna dywersyfikacja źródeł dostaw energii to jeden z priory­ tetów polityki Ministerstwa Energii. Decyzje biznesowe spółek Skarbu Państwa stanowią istotny element jej

14

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

kańską ropą WTI Midland. Wszystkie dostawy surowca zostały przetranspor­ towane do rafinerii drogą morską poprzez Naftoport w Gdańsku. Wcześniej Lotos przerabiał również ropę z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Ameryki Łacińskiej czy Afryki Północnej i Zachodniej. Do bieżącej pro­ dukcji wykorzystuje też surowiec wydo­

bywany przez spółki zależne z grupy kapitałowej z własnych złóż na Bałtyku i na Litwie oraz pozyskiwany od innych dostawców z polskich złóż lądowych, a także z Morza Północnego. Dostęp do Morza Bałtyckiego stwarza Grupie Lotos możliwość elastycznego podejścia i zaku­ pu szerokiej gamy surowców ze świata. Zanim dojdzie do zakupu nowego gatun­ ku ropy, technolodzy Lotosu analizują charakterystykę (specyfikację) konkret­ nego gatunku. Najważniejsze jest, aby przerób był opłacalny w aktualnej sytu­ acji rynkowej. Nie chodzi tylko o cenę samego surowca, ale także o to, ile wyso­ komarżowych produktów można z niego uzyskać. Zdolność do przerobu szerokiej gamy gatunków ropy charakteryzuje tylko najnowocześniejsze zakłady, a taki właś­ nie posiada Grupa Lotos. Po kolejnych inwestycjach gdańska rafineria uzyskała większe możliwości przerobu różnych gatunków surowca. Tę elastyczność dodatkowo zwiększy realizowany Projekt Efektywnej Rafinacji – EFRA o wartości ponad 2,3 mld zł, dzięki któremu spółka mocno ograniczy produkcję ciężkiego oleju opałowego, uzyskując dodatkowo ponad 900 tys. ton wysokomarżowych produktów rocznie, co wygeneruje dodat­ kową marżą szacowaną na ok. 2 dol. na baryłce.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Grupa Lotos SA podpisała umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku.


wieści z branży

Lotos

otworzy pierwsze stacje MOP przy S8 Sieć stacji paliw wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (dalej: MOP) w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku łączącym Sieradz (woj. łódzkie) z Oleśnicą (woj. dolnośląskie).

M

OP III kat. (najwyższej w trzystopniowej skali) Kierzno Południe zlokali­ zowany będzie w ciągu drogi ekspre­ sowej S8, w kierunku Łodzi, na odcin­ ku Oleśnica – Sieradz, na terenie gminy Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie. MOP II kat. Kierzno Północ zlokalizowany będzie w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku Sieradz – Oleśnica, w kierunku Wrocławia, na terenie gminy Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie. W obu MOP-ach nie zabraknie oferty gastronomicznej Cafe Punkt oraz paliw premium Lotos Dynamic. Na stacjach akceptowana będzie m.in. karta flotowa Lotos Biznes, Karta Dużej Rodziny oraz karta programu premiowego Lotos Navigator. Oba MOP-y powinny zostać wybudowane

e-stacjapaliw.pl

i oddane do użytku w ciągu kilkuna­ stu miesięcy, czyli w 2019 lub 2020 r. W sieci Lotos działa obecnie 20 stacji MOP. W latach 2018-2020 planowane jest uruchomienie łącznie sześciu tego typu stacji paliw. W 2017 r. Lotos wygrał postępowanie na cztery obiek­ ty powstające przy drogach ekspre­ sowych: S7 – MOP Mała Holandia (woj. pomorskie) i MOP Pawliki (woj. war­ mińsko-mazurskie) oraz S3 – MOP Kochlice Zachód i MOP Kochlice Wschód (oba woj. dolnośląskie). Lotos to wicelider w segmencie stacji typu MOP na terenie Polski. Obecnie z ofer­ ty sieci Lotos korzystają kierowcy podróżujący autostradami A1, A2, A4, A6 i drogami ekspresowymi S3 czy S7. Każdy z dwudziestu działających obiektów oferuje pełną gamę paliw bezpośrednio z gdańskiej rafinerii

Grupy Lotos oraz własną gastronomię, przestronne parkingi, toalety, prysz­ nice, sklepy, odkurzacze samochodo­ we i kompresory. R

E

K

L

A

M

A

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

4Mobility rozpoczyna współpracę z Circle K Spółka notowana na NewConnect, która jako pierwsza w Warszawie wprowadziła usługi car sharing, nawiązała współpracę z siecią stacji paliw Circle K Polska. Circle K udostępni jej miejsca parkingowe na swoich stacjach w Warszawie, co zwiększy dostępność usługi na terenie miasta.

W

pierwszym etapie współpracy będzie można wypożyczyć i zostawić auta 4Mobility przy dziewięciu stacjach Circle K. – Obsługa klienta jest dla Circle K priorytetem, dla­ tego wprowadzamy usługę car sharingu 4Mobility z myślą o potrzebach odbior­ ców nowoczesnych usług. Jesteśmy przekonani, że klienci ceniący swój czas oraz wygodę będą zainteresowani inno­ wacyjną ofertą, która jest dogodnym uzupełnieniem transportu w miastach. Analizy trendów rynkowych wskazują na to, że car sharing w bardzo szybkim tempie staje się popularną alternatywą dla własnego samochodu – mówi Michał Ciszek, prezes zarządu Circle K Polska. Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r. Statoil Fuel & Retail Polska) obec­ na jest na polskim rynku od 1992 r. i pro­ wadzi sieć ok. 350 stacji paliw na terenie całego kraju. Sieć obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekono­ micznego oraz stacje franczyzowe.

16

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

Współpraca 4Mobility w pierwszym etapie będzie dotyczyć dziewięciu sto­ łecznych stacji sieci. – Nowe miejsca odbioru i zwrotu aut 4Mobility przy stacjach paliw Circle K są odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych użytkowników. Kontynuujemy rozwój 4Mobility, powiększając flotę o kolejne auta, zwiększamy liczbę loka­ lizacji, w których udostępniamy nasze samochody, dopracowujemy user expe­ rience w każdym możliwym aspekcie. Nasze auta można wynająć w dowolnym momencie za pomocą aplikacji w telefo­ nie i tym samym wygodnie dotrzeć do celu. Car sharing jest usługą atrakcyjną dla pracowników biur i wygodnym uzu­ pełnieniem transportu miejskiego – mówi Paweł Błaszczak, prezes zarządu 4Mobility. 4Mobility jest jedyną firmą, która posia­ da dwa modele car sharingu w swojej ofercie – otwarty i bazowy. Użytkownicy mogą wybrać, z której usługi chcą sko­ rzystać, w zależności od swoich potrzeb.

Model otwarty pozwala użytkownikowi na elastyczność – jazdę autem możemy rozpocząć w ciągu 15 minut od dokona­ nia rezerwacji. To rozwiązanie najczęściej służy do poruszania się po mieście na krótkich odcinkach i jest świetną alterna­ tywą dla komunikacji miejskiej, taksówek lub własnego samochodu. W modelu bazowym użytkownik może zarezerwo­ wać samochód w wybranym punkcie nawet z 10-dniowym wyprzedzeniem. Sieć baz 4Mobility obejmuje obecnie 50 lokalizacji, w tym ważne węzły komuni­ kacyjne stolicy: 10 stacji metra, Dworzec Centralny, Zachodni i Gdański oraz Lotnisko Chopina, centra biznesowe oraz popularne galerie handlowe. Zwrot samochodu możliwy jest w dowolnym miejscu dzielnicy Śródmieście oraz w każ­ dej bazie 4Mobility. 4Mobility udostępnia w formule car sharingu auta marek Mini, BMW i Hyundai. Użytkownicy płacą tylko za czas użytkowania auta i pokonany dystans.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Miejsca parkingowe i auta na minuty dostępne na stacjach paliw w Warszawie


wieści z branży

UNIMOT podsumowuje IV kwartał 2017 r. Zarząd spółki opublikował szacunkowe jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2017 r. W ujęciu rocznym osiągnęła ona przychody wyższe rok do roku o 15 proc., jednak dodatkowe koszty związane z inwestycjami oraz realizacją NCW przełożyły się na niższe niż w roku poprzednim wskaźniki rentowności.

W

edług wstępnych danych jed­ nostkowych, w 2017 r. UNIMOT osiągnął przychody ze sprze­ daży w wysokości 2,92 mld zł wobec 2,5 mld zł w roku 2016. Wypracowany zysk netto wyniósł 25,4 mln zł i był o 21 proc. niższy niż w roku poprzednim. W czwartym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 749 mln zł i były o 25 proc. niższe niż rok wcześniej, a wypracowany w tym okresie zysk netto wyniósł 0,47 mln zł. – W ostatnich mie­ siącach 2017 r. sytuacja na krajowym rynku paliw była zarówno dla nas, jak i dla innych niezależnych importerów, szcze­ gólnie trudna ze względu na relatywnie nowe przepisy prawa w zakresie realiza­ cji NCW oraz brak jednoznacznej bazy

interpretacyjnej – mówi Maciej Szozda, prezes zarządu UNIMOT SA. – Nasze konserwatywne podejście do przepisów miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów związanych z wypełnieniem tego

obowiązku, a tym samym przełożyło się na spadek marżowości. Ponadto rok 2017, w porównaniu z poprzednim rokiem, był okresem podwyższonych inwestycji. UNIMOT nie tylko rozpoczął dynamiczny rozwój sieci franczyzowej Avia i projektu

Tankuj24.pl, ale także dostosował orga­ nizację do obsługi zwiększonej skali działalności, m.in. poprzez inwestycje w kadry oraz IT. Dzięki zwiększeniu wolu­ menu sprzedaży w głównych segmentach działalności, spółka zachowała czołową pozycję wśród prywatnych polskich importerów paliw. W 2017 r. Unimot z powodzeniem zrealizował przyjęte cele strategiczne, uruchamiając do końca roku planowane 15 stacji paliw we franczyzo­ wej sieci Avia oraz zwiększając do 100 liczbę stacji partnerskich udostępniają­ cych aplikację Tankuj24. Obecnie zarząd UNIMOT SA prowadzi intensywne prace nad strategią na lata 2018-2020. Szczegóły strategii zostaną zaprezentowane w II kwartale 2018 r. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Payback i BP digitalizują kupony punktowe

Od 21 lutego 2018 r. kupony punktowe przyznawane w spersonalizowanych promocjach drukowane na stacjach BP są dostępne także w formie zdigitalizowanej.

Payback wprowadza nową, innowacyjną funkcjonalność w swojej aplikacji oraz na stronie mobilnej

18

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

pobrana 1,3 mln razy. – W BP kierujemy się potrzebami naszych klientów, a dbanie o ich komfort jest naszym priorytetem. Zauważyliśmy, że część kierowców, którzy na naszych stacjach zbierają punkty Payback, chętnie korzysta z aplikacji mobilnej programu. Postanowiliśmy więc ułatwić im zarządzanie kupo­ nami punktowymi, umieszczając w aplikacji mobilnej ich wirtualne wersje. Dzięki temu zbieranie punktów Payback będzie jeszcze prostsze i szybsze – mówi Małgorzata Bogacz, dyrektor marketingu BP w Polsce. Kierowcy o nowej funkcjo­ nalności aplikacji Payback przygotowanej dla BP zostaną poinformowani za pomocą materiałów POS na stacjach BP, postów sponsorowanych na profilach obu marek na Facebooku, jak również reklamy w internecie. Start kampanii jest plano­ wany na luty 2018 r.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

W

irtualne kupony punktowe można wykorzystywać z poziomu strony mobilnej oraz aplikacji Payback. Są one również dostępne do podglądu na stronie www.payback.pl. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które pozwala na natychmiastową, równoległą digitalizację drukowanych kuponów i dostęp do nich poprzez aplikację lub stronę mobilną. – W ostatnich latach zaszły ogromne zmiany wśród polskich konsumentów w zakresie sposobów oraz częstotliwości korzystania z urządzeń i apli­ kacji mobilnych. Smartfony zaczęły zastępować komputery i stały się jednym z przedmiotów, które zawsze mamy przy sobie. Aktywnie wykorzystujemy je do pozyskiwania informa­ cji, robienia zakupów, rozrywki czy płacenia. Rozwijanie więc nowych funkcjonalności w aplikacji mobilnej Payback jest naszą odpowiedzią na ten trend – mówi Tomasz Głos, classic business director Payback Polska. – Także nasze obserwacje pokazują, że wykorzystanie kuponów przez użytkowników aplikacji mobilnej Payback jest o blisko 100 proc. większe niż poprzez stronę internetową. Wynika to z tego, że użytkowni­ cy mają je zawsze przy sobie w telefonie i korzystają z nich, kiedy ich potrzebują, dzięki czemu podejmują szybsze decy­ zje zakupowe. Dotychczas aplikacja mobilna Payback została

Payback Polska Największa w Polsce multipartnerska platforma ułatwiająca angażowanie klientów. Umożliwia dostęp do bazy blisko 8 mln aktywnych użytkowników, zbierających punkty u wielu różnych partnerów. Payback realizuje cele biznesowe partnerów, wykorzystując pogłębione dane konsumenckie pochodzące z wielu źródeł oraz nowoczesne narzędzia analityczne i marketingowe do przygotowania spersonalizowanych ofert i precyzyjnie skierowanej komunikacji. Uczestnicy programu mogą zbierać punkty podczas zakupów w wielu popularnych sklepach sprzedaży tradycyjnej oraz online. Dzięki specjalnym promocjom, ofertom oraz kuponom (również elektronicznym) posiadacze kart Payback mogą szybko i łatwo zwiększyć stan konta punktowego. Zebrane punkty Payback można wymienić na nagrody, mile Miles & More, bony zakupowe do zrealizowania u wybranych partnerów lub przekazać je na program dożywiania dzieci Pajacyk. Program Payback jest częścią międzynarodowej grupy American Express.


wieści z branży

Paliwa coraz mniej alternatywne Rośnie zainteresowanie Polaków elektromobilnością, a paliwa alternatywne są coraz popularniejszym tematem w polskich mediach – wynika z analizy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Spotkania handlowe na targach

WorldFood Warsaw

E

lektromobilność w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Kierowcy, wraz z postępującym upowszechnieniem tej techno­ logii, są coraz bardziej zainteresowani pojazdami napędzanymi energią elektryczną. Zmianie ulega także podejście firm do elektromo­ bilności i paliw alternatywnych, które w niskiej emisji upatrują przyszłość transportu, licząc nie tylko na korzyści środowiskowe, ale i ekonomicz­ ne. Wszystko to sprawia, że temat jest coraz częściej obecny w mediach. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sprawdził dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), jak często pisało i mówi­ ło się o elektromobilności i gazomobilności w 2017 r., względem roku 2016. Wzrosty cytowalności są imponujące. Hasło „elektromobilność” w 2016 r. pojawiło się w polskich mediach ponad 4 tys. razy. W 2017 r. już 20 tys.! Odnotowano wzrost o 367 proc. Podobnie z hasłem „samo­ chody elektryczne” – 14 tys. publikacji w 2016 r. względem 31 tys. w 2017 r., co daje wzrost o 120 proc. Rekordowy wzrost zanotowało hasło „gazomobilność”. W 2016 r. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów odno­ tował jedną publikację w tym zakresie, a w 2017 r. już 256. To wzrost o 25,5 tys. proc.! Wzrosła także cytowalność haseł „CNG” i „LNG”. – Miniony rok to przede wszystkim intensywne prace nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Debata w tym zakresie toczyła się w dużej mierze na łamach mediów. Elektromobilność gościła także na większości kongresów i konferencji branżowych. Dla PSPA, organizacji, która aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce, to powód do zadowolenia. Im więcej będzie się mówić o elektromobilności, tym większa będzie świadomość spo­ łeczna w tym zakresie – uważa Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Stowarzyszenie ma swój wkład w popularyzację elektromobilności w Polsce. W okresie maj – grudzień 2017 r., gdy hasło „elektromobilność” w mediach pojawiło się łącznie 14 394 razy, nazwa „Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)” została wymieniona 1810 razy, a nazwa „Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych (ORPA)” 1368 razy. To ponad 20 proc. wszystkich publikacji.

e-stacjapaliw.pl

Wystawcy z różnych stron świata. Kuchnie i alkohole świata, przekąski, gotowa żywność, najlepsze produkty, debaty branżowe i eksperci – słowem cała branża przez trzy dni w stolicy! Organizatorzy zapraszają właścicieli i osoby zarządzające w koncernach paliwowych i małych sieciach oraz stacjach niezależnych, jak również właścicieli sklepów i barów na terenie stacji.

T

argi WorldFood Warsaw cieszą się od czterech lat niesłabnącą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Właśnie tutaj raz do roku branża spożywcza spotyka się, aby poznać nowości produktowe i nawiązać cenne kontakty bizne­ sowe. Duże znaczenie ma podejście organizatora, który olbrzymią wagę przykłada do rozwoju targów WorldFood Warsaw zgodnie z oczekiwaniami wystaw­ ców i zwiedzających. – Na bieżąco analizujemy potrze­ by rynku spożywczego, a po każdej edycji targów – opinie i uwagi ich uczestników. Dzięki temu wspólnie tworzymy targi, których rzeczywiście potrzebuje branża. Co ważne, World Food Warsaw mają charakter targów biznesowych – mówi Agnieszka Szpaderska, menedżer WorldFood Warsaw. Co roku targi są miej­ scem negocjacji biznesowych oraz dyskusji na aktual­ ne tematy nurtujące branżę, nie brakuje również atrakcji i wydarzeń merytorycznych. Stałym punktem programu są spotkania handlowe. Jest to okazja do wzbogacenia asortymentu o nowe produkty. Udział w rozmowach handlowych pomaga w budowaniu optymalnego portfolio produktów i marek. WorldFood Warsaw, 10-12 kwietnia 2018, EXPO XXI Warszawa – przedstawiciele handlu bezpłatny bilet wstępu mogą odebrać po rejestracji na: www.world­ food.pl/rejestracja.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

19


wywiad

Elektromobilność wyzwaniem branży paliwowej Strategia sieci paliwowych musi być na tyle elastyczna, by móc ją dopasować zarówno do oczekiwań konsumentów, jak i rozwoju technologicznego. To rodzi konieczność podejmowania trudnych decyzji, np. takich, czy na stacji w obrębie aglomeracji instalować dwie ładowarki o mocy 50 kW czy sześć o mocy 22 kW i jakie wybrać z myślą o punkcie zlokalizowanym na trasie przelotowej – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

20

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wywiad

FOT. materiały prasowe

PSPA Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to największa organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności w Polsce. Integruje firmy z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, technologicznej, infrastrukturalnej, finansowej, leasingowej, doradczej i transportowej, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. PSPA wydaje raporty i opracowania merytoryczne, realizuje własne badania i kampanie społeczne, zwiększając świadomość społeczną w zakresie ekologicznego transportu. Organizacja pomaga start-upom we wprowadzaniu na rynek nowych produktów, równolegle ściśle współpracując z czołowymi ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowymi w realizacji wielu projektów. PSPA współtworzy inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii oraz jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE). PSPA stworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które monitoruje rynek pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie. Na czym polega współpraca PSPA z koncernami paliwowymi? To głównie działalność doradcza i informacyjna, także szkoleniowa. Elektromobilność jest zjawiskiem stosunkowo młodym w Polsce i cała branża się jej uczy. Będąc częścią The European Association for Electromobility (AVERE), która jest największą organizacją związaną z elektromobilnością w Europie, mamy dostęp do najlepszych praktyk rynkowych. Uruchomiliśmy ponadto Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które monitoruje rynek pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie. Dostarczamy podstawowe informacje biznesowe. Realizujecie także własne badania. Tak, projekty pilotażowe i wdrożeniowe. Badamy także zachowania konsumentów na

e-stacjapaliw.pl

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych rozwiniętych rynkach, by na tej podstawie rekomendować konkretne rozwiązania, które w sposób efektywny mogą zostać zaimplementowane w polskich warunkach. Przekładając to na praktykę, nie sztuką jest każdą stację paliw wyposażyć w ładowarki o mocy 350 kW, ale opracować takie rozwiązanie, które zarówno będzie odpowiadało potrzebom rozwijającego się rynku, jak i będzie optymalne pod względem biznesowym. Jaka jest pana ocena ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Wejście w życie ustawy o elektromobilności jest oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem, ale czy przełomowym – to się dopiero okaże. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że ustawa obo-

wiązuje. To bardzo ważny krok, na który branża związana z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych bardzo długo czekała. Liczymy, że to będzie początek drogi, także w dziedzinie legislacji. Ustawa bowiem nie wyczerpuje wszystkich potrzeb dopiero rodzącego się rynku elektromobilności. Brakuje w niej m.in. realnych zachęt dla osób potencjalnie zainteresowanych zakupem samochodów nisko- i zeroemisyjnych. Jak pokazują doświadczenia państw zachodnioeuropejskich, Chin czy USA, to właśnie różne subsydia ze strony organów publicznych mają decydujące znaczenie dla popularyzacji pojazdów elektrycznych na tym etapie rozwoju rynku, na którym w Polsce jesteśmy. Przedstawiciele branży zgłosili do ustawy wiele uwag, które wskazują kierunek, w jakim polskie prawodawstwo powinno podążać.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

21


wywiad

Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie spotkają się one z aprobatą zarówno strony rządowej, jak i parlamentarzystów. Jak wygląda przygotowanie sieci paliwowych na rozwój elektromobilności? Jesteśmy na samym początku wielkiej rewolucji w historii motoryzacji. Ta opinia opiera się nie tylko na działaniach koncernów motoryzacyjnych, ale również rządów państw na całym świecie. Przykładowo, Indie, Wielka Brytania, Francja czy Irlandia zamierzają wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. W Chinach już w zeszłym roku zarejestrowano niemal 800 tys. pojazdów napędzanych energią elektryczną. Rząd w Pekinie chce, aby do 2025 r. EV stanowiły co najmniej 1/5 samochodów sprzedawanych na lokalnym rynku. Wydatki na rozwój pojazdów elektrycznych liczone są obecnie w miliardach dolarów. Dla sieci paliwowych elektromobilność jest z całą pewnością wyzwaniem. Wiele jest również pytań, na które cały czas brakuje odpowiedzi. Elektromobilności się cały czas uczymy, śledząc zachowania konsumentów, czyli właścicieli pojazdów elektrycznych. Brakuje jednak rynków na tyle rozwiniętych, by wyniki badań były miarodajne. Nawet gdy przyglądamy się Norwegii, która jako jedyna zasługuje na miano rynku masowego, też nie możemy wyciągać jednoznacznych wniosków, gdyż należy wziąć pod uwagę niezwykle dynamiczny rozwój technologii. Ta rozwija się w bardzo szybkim tempie w dwóch zasadniczych obszarach w tym samym czasie – z jednej strony nowe modele pojazdów wyposażane są w baterie pozwalające na przejechanie dużo dłuższych odcinków, z drugiej strony producenci ładowarek prześcigają się w proponowaniu coraz wyższej mocy. Co to wszystko oznacza dla sieci paliwowych? Oznacza to, że strategia musi być na tyle elastyczna, by móc ją dopasować zarówno do oczekiwań konsumentów, jak i do rozwoju technologicznego. W praktyce wynika z tego konieczność podejmowania bardzo złożonych i trudnych decyzji – czy w obrębie aglomeracji instalować dwie ładowarki o mocy 50 kW, a może zamiast nich sześć o mocy 22 kW, jaką natomiast postawić na trasie przelotowej – biorąc pod uwagę ograniczone możliwości absorpcji baterii insta-

22

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

lowanych w przeważającej większości modeli dostępnych na rynku, czy może odpowiedzieć już teraz na oczekiwania właścicieli pojazdów nowej generacji, które zapewniać będą możliwość pokonywania odcinków nawet 400-500 km, lecz ich baterie będą na tyle duże, że nawet mimo obecnych szybkich ładowarek będą się ładowały relatywnie długo. I w tym właśnie miejscu pojawia się miejsce dla nas, czyli dla PSPA – organizacji, która śledzi trendy na wszystkich liczących się rynkach, wyciąga wnioski i potrafi doradzić, jakie rozwiązanie jest najodpowiedniejsze w danej sytuacji. Czy paliwa alternatywne mogą w najbliższych latach stanowić istotny element biznesu branży sieci stacji paliw? Paliwa alternatywne będą zyskiwać na znaczeniu w coraz szybszym tempie. Oczywiście, świat nie zrezygnuje nagle całkowicie z produkcji pojazdów z napędem konwencjonalnym, aby do tego doszło, potrzeba jeszcze czasu, to wieloletni proces. Zmiany na rynku są jednak nieuniknione i oczywiste nawet dla koncernów paliwowych. Zarówno firmy zagraniczne, takie jak BP czy Shell, jak i przedsiębiorstwa polskie, z Orlenem i Lotosem na czele, inwestują w infrastrukturę ładowania do pojazdów elektrycznych. Francuski Total, poprzez jedną ze swoich spółek zależnych, rozwija natomiast nową generację baterii do EV. Ostatnie skandale emisyjne spowodowały, że świat powoli zaczyna odwracać się od diesla. Samochody zasilane olejem napędowym nie będą mogły wjeżdżać do centrów takich miast jak Ateny, Rzym, Paryż, Meksyk czy Kopenhaga. Strefy czystego transportu powstaną również w Polsce – umożliwia to ustawa o elektromobilności. Tam, gdzie paliwa kopalne stracą na popularności wśród kierowców, zyskiwać będą ich alternatywne odpowiedniki. Jak pan ocenia obecną mapę sieci punktów ładowania aut elektrycznych i jak pana zdaniem się będzie ona rozwijała w najbliższej przyszłości? Na to pytanie jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce jest zdecydowanie za mało. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych prowadzi rejestr punktów spełniających reżim ogólnodostępnych punktów ładowania. Możemy powiedzieć, że w tej chwili ich liczba to ok. 200. Nie warto

się porównywać z innymi państwami europejskimi. Trzeba działać, by stan rzeczy zaczął się zmieniać. Konieczny jest dynamiczny przyrost w każdym sektorze – punktów ładowania zlokalizowanych wzdłuż tras przelotowych, punktów przy obiektach ogólnodostępnych czy wreszcie punktów ładowania przydomowych, od których tak naprawdę powinniśmy zacząć. Po wejściu w życie ustawy o elektromobilności i wyjaśnieniu kilku wątpliwości interpretacyjnych, mam nadzieję, ten rynek zacznie się dynamicznie rozwijać. Do tego potrzeba również finansowania z budżetu – dlatego tak ważne jest wejście w życie ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Jedno jest pewne – są w Polsce już teraz podmioty, które aktywnie się włączyły w rozwój rynku elektromobilności. GreenWay już ponad 30 ładowarek zbudował, innogy postawiło pierwsze jeszcze w 2009 r. Wśród producentów ładowarek aktywne są zarówno podmioty polskie, choćby EkoEnergetyka, jak i zagraniczne, ale w Polsce mające zakłady produkcyjne, jak szwedzkie GARO. W elektromobilność powoli wchodzą również największe koncerny paliwowe, jak Orlen czy Lotos. W Polsce powstaną także ładowarki należące do założonego przez motoryzacyjne koncerny podmiotu o nazwie IONITY. Jak polski rynek paliw alternatywnych wypada na tle innych rynków unijnych? W segmencie samochodów osobowych jesteśmy na samym początku drogi. Zarówno w liczbie nowych rejestracji, jak i w liczbie punktów ładowania nie mamy co się porównywać z państwami Europy Zachodniej. Z drugiej strony, jako kraj mamy się też w elektromobilności czym pochwalić. Jesteśmy jednym z liderów w dziedzinie promocji zeroemisyjnej komunikacji zbiorowej. Największym sukcesem jest w tym obszarze ekspansja firmy Solaris na europejskich rynkach. Zelektryfikowane autobusy polskiego producenta trafiły do Francji, Niemiec, Norwegii, Włoch i Słowacji. Spółka cieszy się za granicą dużym poważaniem, jej osiągnięcia są doceniane m.in. przez prasę branżową. Urbino 12 electric może się poszczycić nagrodą Bus of the Year 2017, pojazd otrzymał ponadto tytuł Innowacja roku 2018 przyznany przez niemieckie czasopismo „Busplaner”. Rozmawiał rafał skórski

e-stacjapaliw.plraport

Najaktywniejsi gracze na rynku stacji paliw

Moya, Orlen, Shell i Circle K to podmioty, które w 2017 r. podejmowały wyjątkowo intensywne działania na rzecz rozbudowy swojej sieci franczyzowej.

24

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

Od ponad stu lat Shell należy do liderów branży energetycznej i dysponuje największą siecią stacji jednej marki na świecie. Od 25 lat jesteśmy w Polsce, gdzie na koniec 2017 r. zarządzaliśmy 381 stacjami własnymi oraz 39 placówkami partnerskimi. Ubiegły rok zaliczamy do bardzo udanych, ponieważ wprowadziliśmy zupełnie nową ofertę franczyzową, a w niej m.in.: 0 zł stałej miesięcznej opłaty, bezpieczeństwo marżowe (na życzenie klienta gwarancja marży minimalnej), inwestycje w innowacyjny format sklepu oraz bonus finansowy za przedłużenie umowy. Oferujemy pomoc przez cały czas trwania franczyzy, szkolenia dla partnerów i specjalne dla nich systemy motywacyjne. Ważną część stanowi też pakiet inwestycyjny w pełni finansowany przez Shell. Można nim pokryć niektóre koszty związane z dostosowaniem stacji. Do wyboru są m.in.: odświeżenie stanu technicznego, zakup mebli sklepowych, zamontowanie wyposażenia zewnętrznego wystroju czy systemu monitoringu szczelności zbiorników i telemetrii (system Fuel Prime). Nowa oferta Shell miała swoją oficjalną premierę we wrześniu na Targach Paliwowych we Wrocławiu, gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Od tego czasu podpisaliśmy wiele umów z nowymi partnerami i zaczęliśmy pracę nad budową nowych stacji. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu naszej działalności, to chcielibyśmy ją w tym roku utrzymać na podobnym poziomie. Najważniejszym argumentem przemawiającym za wyborem Shell jest jakość oferowanych produktów. Paliwa Shell uważane są przez klientów za jedne z najlepszych w Polsce (według wyników Shell Global Customer Tracker w Polsce za III kwartał 2017 r.). W 2017 r. wszystkie zostały wzbogacone o innowacyjną technologię Dynaflex, która wspomaga wydajność pracy silnika. Dodatkowo benzyna Shell V-Power została opracowana we współpracy z Ferrari i jako jedyna jest rekomendowana przez tę markę. W Shell stawiamy na nieustanny rozwój naszych partnerów. Jako solidny i ceniony na całym świecie partner, wszystkim franczyzobiorcom gwarantujemy rozpoznawalność, prestiż oraz wsparcie w podstawowych sferach prowadzenia biznesu.

Odpowiadając na zmieniające się oczekiwania klientów Wspomniany dynamiczny rozwój marki podyktowany jest korzystnymi warunka-

mi kooperacji z partnerami, czego dowodem są kolejne stacje w barwach Moya otwierane przez tych samych właścicieli. Franczyzobiorcom sieć oferuje pomoc w zakresie rebrandingu i podniesienia

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

M M

oya to założona w 2009 r., należąca do spółki Anwim SA ogólnopolska sieć stacji paliw, licząca obecnie 165 placówek, w tym 30 stacji własnych. Stacje sieci, obecne we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach, oferują pełną gamę usług – od sprzedaży paliwa, przez własny koncept gastronomiczny Caffe Moya, sklep z produktami pod własną marką, aż po myjnie i ofertę dla klientów biznesowych. Swój dynamiczny rozwój Moya zawdzięcza korzystnym warunkom współpracy z partnerami. Wszystkie stacje działające w sieci spełniają jednolite standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliwa na stacjach w barwach Moya jest niezależny program badania paliw – TankQ. Plany sieci to 250 stacji do roku 2019, z czego 50 obiektów będzie stacjami własnymi spółki Anwim SA. Przyłączając do sieci 34 stacje w całym 2017 r., Moya umocniła pozycję najszybciej rozwijającej się sieci stacji spośród wszystkich funkcjonujących na polskim rynku. Moya jest trzecią pod względem liczby stacji polską siecią i szóstą wśród wszystkich operatorów działających na rodzimym rynku. Marka należy do spółki Anwim SA, składającej się w 100 proc. z polskiego kapitału, co jest często istotne dla partnerów biznesowych i skłania ich do współpracy.

Marek Kulesza, kierownik ds. rozwoju sieci partnerskiej w Shell Polska


raport

Rozwój marki Moya podyktowany jest korzystnymi warunkami kooperacji z partnerami, czego dowodem są kolejne stacje otwierane przez tych samych właścicieli

standardu placówki, korzystne warunki handlowe i szkolenia. Rozszerzona wersja konceptu gastronomicznego Pizza & Caffe Moya, wprowadzona po raz pierwszy w kwietniu 2017 r. na stacji w Warszawie przy ul. Ordona, to z kolei odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów. Została ona przyjęta pozytywnie i osiąga satysfakcjonujące wyniki. Koncept został uruchomiony także na stacji własnej w Zatorze (otwartej w listopadzie 2017 r.), sąsiadującej z największym parkiem rozrywki w Polsce – Energylandią. Jednym z głównych kierunków rozwoju sieci jest

e-stacjapaliw.pl

dostosowywanie oferty do potrzeb klientów biznesowych – marka posiada własny program flotowy Moya Firma, we wszystkich placówkach akceptuje najpopularniejsze w Europie karty flotowe oraz wzbogaca sieć o stacje automatyczne dedykowane przewoźnikom, zlokalizowane w strategicznych dla transportu punktach.

PKN Orlen ujednolica ofertę i usługi w całej sieci Równie aktywny na rynku franczyzy stacji paliw jest PKN Orlen. W sieci detalicznej

koncernu na koniec 2017 r. funkcjonowało 448 obiektów franczyzowych, co oznacza, że co czwartą stacją sieci w Polsce zarządza partner, ze wsparciem operacyjnym PKN Orlen. W ostatnich pięciu latach sieć powiększa się średniorocznie o 20-30 nowych stacji DOFO. Obecnie koncern stara się ujednolicać ofertę i usługi w całej sieci. Takie działania umożliwiają zbudowanie spójnego wizerunku stacji w oczach klienta, co przekłada się na korzyści biznesowe także dla partnerów, tak więc zgodnie z deklaracjami zarządu firma na pewno będzie chciała koncentrować się na tym

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

25


raport

aspekcie również w przyszłości. Istotnymi korzyściami dla partnerów PKN Orlen są też m.in. dostęp do unikatowego knowhow, uczestnictwo w największym na rynku programie lojalnościowym, udział w ogólnopolskich promocjach czy wsparcie oferty pozapaliwowej silnymi brandami Stop Cafe i Stop Cafe Bistro – w 2017 r. otwarto pierwsze trzy stacje franczyzowe w formacie O Shop!/stop.cafe 2.0. Miniony rok dla całej branży paliwowej był z pewnością szczególny ze względu na wprowadzone regulacje prawne, przekładające się znacząco m.in. na wzrost sprze-

dawanych wolumenów. Nowe przepisy w zakresie tzw. pakietu paliwowego, energetycznego czy przewozowego powodowały konieczność szybkiego i elastycznego dostosowania oferty, w czym PKN Orlen aktywnie wspierał swoich franczyzobiorców. Koncern konsekwentnie rozwijał też z nimi partnerskie relacje, konsultując różne inicjatywy i projekty, których celem jest jeszcze lepsza i efektywniejsza dalsza współpraca. rafał skórski

Mirosław Caputa, dyrektor ds. sprzedaży i działalności operacyjnej Circle K Polska, odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci franczyzowej Nasze stacje w systemie franczyzy działają w Polsce od 2004 r. (przed 2017 r. pod marką Statoil) i obecnie stanowią ok. 20 proc. sieci Circle K w Polsce (71 z 349 stacji łącznie). Rok 2017 dla Circle K był szczególny, ponieważ w maju rozpoczęliśmy proces zmiany nazwy, który objął również wszystkie nasze stacje franczyzowe. Po zakończeniu procesu rebrandingu, planowanym na koniec marca br., będziemy jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci i marek typu convenience nie tylko w Europie, ale także na świecie. Już teraz możemy uznać, że proces zmiany marki, który był dla nas i dla naszych partnerów franczyzowych bardzo dużym wyzwaniem, okazał się sukcesem. Świadczą o tym rosnące wyniki sprzedaży na stacjach funkcjonujących pod nowym szyldem i przede wszystkim powracający klienci. Już w pierwszym roku funkcjonowania sieci pod marką Circle K udało nam się pozyskać nowych partnerów w systemie franczyzy, m.in. na Podkarpaciu. Nasi partnerzy docenili ofertę franczyzy Circle K m.in. ze względu na nasz międzynarodowy know-how. Jako firma należąca do grupy Alimentation Couche-Tard, czyli jednej z czołowych sieci na rynku amerykańskim, czerpiemy z globalnego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań, szczególnie w dziedzinie prowadzenia sklepów typu convenience. Wszelkimi nowościami, zwłaszcza jeśli chodzi o merchandising, ofertę sklepową czy koncepty Simply Great Coffee oraz Real Hot Dogs, dzielimy się z naszymi partnerami franczyzowymi. Obecnie pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszej oferty i w ciągu kilku miesięcy zaproponujemy nowe rozwiązania, dzięki którym mamy nadzieję pozyskać wielu nowych franczyzobiorców. Bardzo zależy nam na poszerzeniu naszej sieci właśnie w tym formacie.

26

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

Rok 2017 był dla nas bardzo udany w kontekście rozwoju sieci. Przyłączyliśmy do niej aż 34 stacje, z czego 21 stanowią placówki partnerskie. Kolejne cztery stacje franczyzowe dołączyły w styczniu br. W tym miejscu warto również wspomnieć, że spora część stacji, które przybrały barwy Moya w zeszłym roku, to nowo wybudowane placówki, a tym samym wyróżniające się bardzo wysokim standardem. W tym zakresie również poczyniliśmy ogrom pracy w zeszłym roku, opracowując nową wizualizację placówek i odświeżoną wersję konceptu gastronomicznego Caffe Moya. Na tym wszystkim korzystają oczywiście partnerzy, zyskując atrakcyjny wygląd stacji i wyjątkową ofertę dla swoich klientów. Dzięki wspomnianym liczbom polepszyliśmy wynik w stosunku do roku wcześniejszego, ale przede wszystkim utrzymaliśmy dynamikę i status najszybciej rozwijającej się sieci. To oczywiście procentuje, bo będąc bardziej rozpoznawalnymi i posiadając większą sieć, jesteśmy coraz bardziej wiarygodni w oczach naszych potencjalnych partnerów. Zresztą wyniki mówią same za siebie i najlepiej świadczą o popularności naszej oferty wśród właścicieli niezależnych stacji paliw. Jednocześnie nasze podejście do partnerów pozostaje niezmienne, i to – jak wierzę – sprawia że odnosimy na tym polu sukces. Od zawsze stawiamy na relacje i maksymalizację obopólnych korzyści. Choć wzrost skali naszego biznesu sprawia, że utrzymywanie takich bezpośrednich i bliskich relacji jest coraz trudniejsze, to mocno staramy się, by z tego nie rezygnować, bo jest to swoisty standard współpracy, jaki oferuje sieć Moya.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim SA


komentarz

Planowane połączenie powinno nieść ze sobą korzyści ekonomiczne Zarząd PKN Orlen poinformował o podpisaniu listu intencyjnego między spółką a Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli nad grupą Lotos. Planowane jest przejęcie co najmniej 53 proc. udziałów w spółce. Proces dopiero ruszył, ale istnieje duże prawdopodobieństwo jego pomyślnej realizacji – twierdzą eksperci Warsaw Enterprise Institute.

F F

uzja ma, ich zdaniem, w pełni ekonomiczne uzasadnienie i wpisuje się w światowy trend konsolidacji i tworzenia dużych grup przygotowanych do konkurencji międzynarodowej. W związku z tym, że obie spółki mają jednego kluczowego właściciela, którym jest Skarb Państwa, nie ma potrzeby utrzymywania dwóch podmiotów w tej samej branży. Przedsięwzięcie wpisuje się zresztą w politykę przejmowania przez Orlen zagranicznych rafinerii, takich jak Unipetrol czy Możejki. Dodatkowo atutem jest to, że Orlen posiada aktywa petrochemiczne, które mogą być odbiorcą produktów z Grupy Lotos. Połączenie nieść powinno ze sobą wiele korzyści. Wzmocniony zakupem Lotosu Orlen będzie mieć możliwość zwiększenia swojej mocy zakupowej, co umożliwi mu dalszą ekspansję, chociażby na bazie takich firm jak węgierski MOL czy austriacki OMV. Większy koncern to także większa możliwość atrakcyjniejszych cen zakupu surowców, pozyskiwania własnych nowych złóż ropy naftowej dzięki wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej wobec innych koncernów. Dodatkowo fuzja pomoże w optymalizacji kosztów, także tych administracyjnych związanych z kosztem obsługi dwóch odrębnych bytów prawno-instytucjonalnych. Całkowicie nieuzasadniona jest obawa o wzrost cen, który mógłby czekać konsumentów po finalizacji transakcji. Już dziś bowiem Orlen i Lotos ściśle współpracują ze sobą w dziedzinie dostawy paliw do własnych stacji. Na północy kraju Orlen kupuje paliwa od Lotosu, za to w innych częściach Polski zachodzi proces odwrotny. Scalenie spółek nic by w tym wypadku nie zmieniło. Ze względu na kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykluczona jest także możliwość nadużywania

e-stacjapaliw.pl

Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos

jest obecna w sferze gospodarczej od kilkunastu lat, zabrakło jednak determinacji, aby ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była głównie w kategorii emocji, a nie twardych faktów i liczb. Procesy konsolidacyjne na tym rynku trwają od wielu lat i żeby być konkurencyjnym, musimy nadrobić zaległości i być gotowym na nowe stojące przed branżą wyzwania. Skonsolidowany koncern może lepiej konkurować na otwartym rynku europejskim. Model przygotowywanej transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane. Budowa silnego, zintegrowanego koncernu paliwowo-petrochemicznego to decyzja biznesowa niezbędna z kilku perspektyw: przyszłości biznesowej obu firm, budowania wartości firmy dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również interesu klientów indywidualnych. Ta świadomość powoduje, że mamy pełną determinację, aby ten proces sprawnie i skutecznie przeprowadzić – przy wsparciu Skarbu Państwa jako kluczowego akcjonariusza, a jednocześnie przy poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy i z troską o pracowników. Podpisanie listu intencyjnego to przejście od trwającej wiele lat fazy planów i pomysłów do realizacji. Ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, ten proces potrwa około roku. Zamierzamy zachowywać pełną transparentność i o kolejnych krokach będziemy na bieżąco informować wszystkich interesariuszy. Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen pozycji dominującej. Dodatkowo prawdopodobnym warunkiem Komisji Europejskiej na wyrażenie zgody na fuzję może być sprzedanie części stacji paliw na terenie naszego kraju innym podmiotom. Trzymając kciuki za tę decyzję, należy mieć na uwadze wszystkie jej ewentualne konsekwencje. Niesamowicie istotny będzie proces negocjacyjny z Komisją Europejską, która może obawiać się powstania w Europie nowego

dużego gracza na rynku paliwowym. Ważne także, by sama konsolidacja nie była traktowana przez decydentów jako wartość w sama w sobie. Stojąc w obliczu wielkich zmian technologicznych, związanych chociażby z rozwojem technologii hybrydowej, tak duży koncern musi mieć opracowaną długotrwałą strategię rozwoju i ekspansji, pozwalającą zaistnieć mu jako znaczący koncern na kontynencie.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

27


narzędzia

Testy nowej „e-benzyny” Audi jest przekonane co do potencjału paliw takich jak e-gaz, e-benzyna czy e-diesel, w związku z tym kontynuuje rozwój swej strategii e-paliw. Pracując nad rozwojem syntetycznej „e-benzyny”, cztery pierścienie osiągnęły właśnie założone cele cząstkowe. Wraz ze swoimi partnerami technologicznymi koncern z Ingolstadt po raz pierwszy wyprodukował wystarczającą ilość regeneracyjnie wytwarzanego paliwa z przeznaczeniem dla pierwszych silników testowych.

W

28

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

rozwoju zrównoważonej mobilności. Pomagają w redukcji emisji dwutlenku węgla, nawet do 80 proc. w modelach typu g-tron. Dla czterech pierścieni e-paliwa to coś więcej niż przedmiot badań laboratoryjnych. Odnawialny e-gaz Audi funkcjonuje w obiegu rynkowym już od roku 2013. Pochodzi on częściowo z własnej instalacji koncernu, zlokalizowanej w miejscowości Wertle. Tankując swoje audi g-tron na jakiejkolwiek stacji CNG, klienci płacą za ten gaz regularną cenę. Zasilając sieć gazu ziemnego ustalonymi ilościami Audi e-gazu, koncern z Ingolstadt wpływa pozytywnie na ekologiczne skutki programu, np. na redukcję emisji dwutlenku węgla. Jednym z istotnych produktów w gamie e-paliw Audi jest też e-diesel. Partner Audi, firma Sunfire, od roku 2014 aż do paź-

dziernika 2016, zarządzała zlokalizowaną w Dreźnie pilotażową instalacją zbudowaną właśnie w celu wytwarzania e-diesla. Tak jak w Wertle, tzw. zielona elektryczność dostarczała odpowiedniej dla procesu energii, a dwutlenek węgla i woda były tu podstawowymi surowcami. Efektem końcowym było Blue Crude (niebieska ropa), rafinowane następnie do postaci Audi e-diesla. Obecnie Audi planuje uruchomienie takiej produkcji w Laufenburgu, w szwajcarskim kantonie Argowia. Cztery pierścienie wraz z partnerami Ineratec GmbH oraz Energiedienst Holding AG zakładają, że nowa wytwórnia produkować będzie ok. 400 tys. litrów Audi e-diesla rocznie. Po raz pierwszy jedynym źródłem energii w tym procesie będzie energia hydroelektryczna.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

W

spólnie z Global Bioenergies SA koncern wyprodukował największą jak dotąd partię „e-benzyny”. Uzyskano jej 60 litrów. – Tak jak inne e-paliwa Audi, nowa „e-benzyna” ma wiele zalet. Jej produkcja nie jest zależna od dostaw ropy naftowej, jest kompatybilna z funkcjonującą obecnie infrastrukturą i otwiera przed nami perspektywę uruchomienia zamkniętego obiegu węgla – mówi Reiner Mangold, szef działu rozwoju zrównoważonych produktów Audi AG. „E-benzyna” Audi jest w zasadzie ciekłym izooktanem. Obecnie produkowana jest z biomasy, w dwustopniowym procesie. W pierwszym etapie, w pokazowej instalacji, firma Global Bioenergies wytwarza gazowy izobuten (C4H8). W etapie drugim Centrum Procesów Biotechnologicznych Instytutu Frauhofera łączy izobuten z dodatkowymi cząsteczkami wodoru, uzyskując w ten sposób izooktan (C8H18). Nowe paliwo nie zawiera siarki ani benzenów, dlatego w procesie spalania wytwarza niewiele zanieczyszczeń. Inżynierowie Audi rozpoczęli już testy spalania i emisji nowego paliwa w silniku testowym. Jako paliwo syntetyczne o dużej czystości i o dobrych właściwościach zapobiegających „stukaniu” zaworów, „e-benzyna” Audi oferuje możliwość dalszego zwiększania kompresji silnika, a tym samym zwiększenia jego wydajności. W średnioterminowej perspektywie partnerzy w projekcie dążyć będą do zmodyfikowania procesu produkcyjnego w ten sposób, by nie wymagał on użycia biomasy. Według tych założeń, wystarczającymi materiałami źródłowymi w procesie powinny być dwutlenek węgla oraz wodór pozyskiwany ze źródeł odnawialnych. Funkcjonujące już na rynku alternatywne paliwa Audi oferują ogromny potencjał dlanarzędzia

Świet(l)na stacja

Z Z

anim wybierzemy design oświetlenia, warto skupić się na jego technologii i wybrać rodzaj oświetlenia. Dominującym źródłem światła w nowo powstających obiektach są moduły LED, które mają olbrzymią przewagę nad wcześniej stosowanymi źródłami światła, ponieważ zaoszczędzają dużo energii. – Gdy porównamy moduły LED do popularnych świetlówek, okaże się, że zużycie prądu spada trzykrotnie. Jeszcze ciekawiej prezentuje się porównanie modułów LED i rur neonowych – oszczędność prądu jest prawie dziesięciokrotna – wskazuje Karol Grefkowicz, inżynier firmy Graffico, która na co dzień zajmuje się oznakowaniem stacji paliw. Moduły LED są również trwałe – ich żywotność określa się na 10 lat. Dodatkowo moduły LED są mniej awaryjne i mniej

30

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

obciążają środowisko. W ich utylizacji użytkownik nie spotka się z takimi problemami, jak w wypadku świetlówek, które zawierających rtęć i ich składowanie jest określone konkretnymi zasadami i normami. Gdy już wiemy, jaką technologię świecenia chcemy wybrać, należy zastanowić się, które elementy stacji powinny rozświetlić nocną aurę.

Informuj z daleka Pylon to element oznakowania stacji widoczny z daleka, zwłaszcza w nocy. To właśnie on kusi klienta i jest wizytówką obiektu. Oprócz identyfikacji marki, przekazuje potencjalnemu klientowi informację o aktualnej cenie podstawowych produktów. Do podświetle-

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Każdy z nas przynajmniej raz podróżował nocą. Okazuje się wtedy, że jedyne intensywne, nigdy niegasnące światło, które spotykamy po drodze, to inne samochody, latarnie uliczne i właśnie stacje benzynowe. O ile w dzień klienta przyciąga marka, rodzaje paliwa i kolory, o tyle nocą najważniejsze jest oświetlenie. Jak dobrze nadać blask swojej stacji?


narzędzia

nia pylonu wykorzystuje się moduły LED i wyświetlacze. Najczęściej podświetlanymi elementami są logo stacji, nazwy paliw, innych usług i oczywiście ceny. Jako element dekoracyjny można zastosować również świecenie boków pylonu, ale już podświetlenie całej bryły pylonu jest bardzo rzadko spotykane. Do wyświetlania aktualnych cen paliw wykorzystuje się systemy elektroniczne – świecące całą dobę wyświetlacze cen paliw, które mogą różnić się wysokością, krojem czcionki, kolorem czy kształtem. Są to systemy technologicznie zaawansowane. Dla zwykłych kierowców jest to może trudne do zauważenia, ale na niektórych stacjach ceny paliw zmieniają się kilkakrotnie w ciągu doby. Zmiana cen może następować automatycznie – wyświetlacze pobierają wysokość ceny paliwa z systemu kasowego. Taka automatyzacja wyświetlaczy, w razie często zmieniających się cen, jest dużym ułatwieniem dla pracowników stacji. Ceny mogą być też zmieniane w sposób manualny z wykorzystaniem pilota, aplikacji w telefonie czy nawet SMS-a. A skąd mamy pewność, że wyświetlacz będzie świecił z odpowiednim natężeniem i ceny będą dla odbiorcy widoczne? Wszystkie systemy wyświetlenia ceny paliw mają wbudowany moduł pomiaru światła w otoczeniu, który steruje jasnością wyświetlanych cen – im robi się ciemniej, tym stają się bardziej widoczne.

Jasna strefa tankowania Gdy już klient zdecyduje się i wybierze konkretną stację paliw, wjeżdża na jej teren. Ruchem na stacji kierują m.in. znaki „Wjazd” i „Wyjazd”. Zazwyczaj są to elementy małej architektury i mogą być podświetlane lub niepodświetlane. Zaleca się jednak, by i one emitowały światło, zwłaszcza w nocy. Są wtedy lepiej widoczne i poprawiają organizację oraz bezpieczeństwo ruchu na stacji. O ile podświetlenie pylonu i otoku to sprawa indywidualna – zależy głównie od poczucia estetyki właściciela stacji i projektanta oznakowania, o tyle oświetlenie strefy tankowania regulują normy i konkretne wymagania jakościowe. – Strefa tankowania musi spełniać wymogi normy PN-N 12462 2004, która określa jasność oświetlenia bezpieczną dla użytkowników. W tej strefie, oprócz tankowania, dokonujemy odczytów licznika ceny paliwa i liczby litrów czy sprawdzamy parametry swojego auta – mówi Karol Grefkowicz z Graffico. – Norma więc opisuje, że natężenie światła powinno być na poziomie minimum 150 luksów. Zazwyczaj właściciele stacji paliw stosują oświetlenie o wyższej wartości. Wynika to z faktu, że im jaśniej pod wiatą, tym, zwłaszcza w godzinach nocnych, mamy większe poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia. Należy także pamiętać, że duże znaczenie ma nie tylko jasność światła, ale także równomierne rozmieszczenie lamp podsufitowych w wiacie – ze stacji paliw mogą korzystać samochody ciężarowe o dużych gabarytach, których wysokość jest niewiele niższa od prześwitu wiaty. Niewłaściwe rozmieszczenie lamp może spowodować, że ciężarówka zasłoni sobą nawet kilka lamp i przy dys-

e-stacjapaliw.pl

trybutorach zrobi się ciemno. Utrudni to korzystanie ze stacji innym użytkownikom. W strefie tankowania znajdują się także słupy, które nie tylko podtrzymują wiatę, ale także pełnią funkcję informacyjną – znajdziemy tam numer stanowiska, rodzaj paliwa dostępny w danym dystrybutorze i informacje o innych usługach obiektu. Ze względu na wiele informacji zawartych na słupie, często potrzebne jest jego dodatkowe oświetlenie. Oczywiście nie jest to wymagane żadną normą, ale moduły LED zamontowane na słupach z pewnością zwiększą funkcjonalność strefy tankowania i wpłyną na wygląd całej stacji.

Spójna wiata Oświetlenie wiaty może przybierać różne formy. Oprócz reflektorów, które skierowane są na strefę tankowania, podświetlane powinny być również otoki, które są najlepszym sposobem na estetyczne wykończenie wiaty. Najlepiej, gdy otoki są spójne z innymi elementami oznakowania stacji – pylonem czy sklepem. Najczęściej w oświetleniu otoków stosuje się oświetlenie liniowe, przeprowadzone wzdłuż całej konstrukcji. W tym celu wykorzystywane są oczywiście moduły LED, które umieszczane są w specjalnie produkowanych ledtubach. Takie rozwiązanie wyparło inne oświetlenie liniowe – neony. Na otokach bardzo często umieszczane jest logo stacji paliw, które eksponuje estetycznie i czytelnie markę obiektu.

Światło sterowane Niektóre elementy oznakowania stacji świecą całą dobę – tak jest w wypadku wyświetlaczy cen. Nie ma jednak potrzeby, aby w dzień wiata rozbłyskała ledtubami czy aby zapalały się dekoracyjne elementy pylonu. Dlatego też oświetlenie stacji paliw włączane jest w określonej porze dnia. Jak to działa? Jest kilka sposobów. Nowoczesne stacje paliw mają centralny system sterowania oświetleniem nocnym, które uruchamia wszystkie rodzaje oświetlenia równocześnie. Dzieje się to z wykorzystaniem zegarów astronomicznych, wbudowanych w rozdzielnię elektryczną stacji. Zegar ten steruje włącznikami, które uruchamiają podświetlenie na poszczególnych elementach. Zegar w pamięci ma wprowadzoną matrycę wschodów i zachodów słońca dla danej szczerości geograficznej i w zależności od pory roku w innym momencie uruchamia włączniki. Inny sposób, który stosowany jest na wielu stacjach, to czujniki zmierzchowe. W każdym podświetlanym elemencie zamieszczone są czujniki światła zewnętrznego. Gdy tylko się ściemni, system zapala wszystkie podświetlane elementy stacji. Taki sposób sterowania oświetleniem ma przewagę nad zegarem astronomicznym – reaguje na nagłe zmiany oświetlenia, np. w razie burzy i opadów deszczu, gdy dopływ światła ograniczają chmury. Niezależnie jednak od sposobu włączania oświetlenia na stacjach, ich właściciele muszą pamiętać, że nocą, oprócz marki, klienta na stację przyciąga właśnie światło. Nie tylko stwarza poczucie bezpieczeństwa, ale także jest zauważalne z daleka.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

31


narzędzia

Ropa w górę,

marże w dół

Z Z

końcem 2017 r. ropa była najdroższa od trzech lat, a jej średnia kwartalna cena wynosiła ok. 61 dol. za baryłkę i była o ponad 9 dol. (17,7 proc.) wyższa niż w trzecim kwartale. O ile wzrostowy trend cen ropy, rozpoczęty w trzecim kwartale ma podstawy w fundamentach rynku ropy, o tyle przyspieszenie wzrostu cen w czwartym kwartale, kontynuowane w pierwszej połowie stycznia 2018 r., jest rezultatem czynników nieoczekiwanych, które ograniczyły wzrost bieżącej podaży oraz podniosły premię za ryzyko w cenach ropy. Trend wzrostu cen ropy opiera się przede wszystkim na solidnym przyroście globalnego popytu na ropę naftową i paliwa płynne pod wpływem umacniania się wzrostu gospodarczego właściwie

32

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

we wszystkich regionach świata. Według szacunków IHSM, globalny popyt wzrósł w 2017 r. o 1,8 mln baryłek dziennie (mb/d) i oczekuje się podobnego przyrostu w 2019 r. Do tego dodać należy ograniczenie wydobycia ropy przez kraje OPEC i Rosję z początkiem 2017 r. i wydłużenie ograniczenia do końca 2018 r. W ubiegłym roku przeciętne roczne wydobycie ropy w krajach OPEC spadło o 0,1 mb/d, a przy tym środowisko niskich cen ropy w pierwszych trzech kwartałach ograniczało przyrosty wydobycia poza OPEC. Do czynników fundamentalnych należy także podtrzymany spadek zapasów ropy naftowej i paliw w krajach OECD od połowy 2017 r., będący wypadkową czynników wymienionych wcześniej. W redukcji poziomu zapasów

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Dlaczego marże rafineryjne spadły w ostatnim kwartale ubiegłego roku? Główna przyczyna tkwi w szybkim wzroście cen ropy. Ponieważ stoją za tym czynniki przejściowe, niebawem można spodziewać się obniżenia cen ropy oraz poprawy marż rafineryjnych.


narzędzia

pomógł efekt „shale band” i wyhamowanie przyrostów wydobycia w USA między lutym a czerwcem. W kolejnych miesiącach, wraz ze wzrostem cen, wzrastało też wydobycie w USA, ale ceny nie kwapiły się z przebiciem górnego krańca „shale band” na poziomie 60 dol. za baryłkę ropy Brent. Nastąpiło to dopiero 27 października, tuż przed szczytem OPEC, na którym przedłużono moratorium na wydobycie do końca 2018 r. oraz włączono do porozumienia Libię i Nigerię. W jednym ze wpisów na blogu w serwisie Napedzamyprzyszlosc.pl zwracałem uwagę na to, że przyspieszenie wzrostu cen ropy w czwartym kwartale zostało spowodowane kumulacją nieoczekiwanych wydarzeń, a układ czynników fundamentalnych w perspektywie roku czy nawet dwóch lat nie tworzy presji na wzrost cen ropy, uzasadniającej jej obecne poziomy. Wciąż mamy nadmierny poziom zapasów ropy na świecie. W krajach OECD zapasy wykazują tendencję spadkową, ale wciąż są powyżej średniej pięcioletniej. Rośnie też niewykorzystany potencjał wydobycia „taniej” ropy (rezerwy ropy utrzymywane w złożach, nadające się do natychmiastowego wydobycia). Wydobycie ropy w USA (tight oil) wciąż silnie i szybko reaguje na wzrost ceny. Szacunki IHSM wskazują, że we wrześniu 2017 r. wydobycie w USA osiągnęło poziom 9,5 mb/d, niewiele poniżej szczytowego wydobycia 9,6 mb/d z kwietnia 2015 r. W 2018 r. oczekuje się comiesięcznych przyrostów wydobycia na poziomie średnio 300 tys. bd, a gdyby cena ropy WTI wzrosła do 60 dol. za baryłkę, wydobycie mogłoby wzrosnąć do 900 tys. bd. Dlaczego zatem cena ropy rośnie niejako wbrew czynnikom fundamentalnym, a najnowsze projekcje banków inwestycyjnych mówią o kontynuacji wzrostu w ciągu kilku kwartałów? Przyczyną jest nietypowa struktura terminowego (papierowego) rynku ropy, zwana backwardation. Nietypowość i nietrwałość backwardation wynika z przejściowych niedoborów podaży, które windują cenę spot w górę tak bardzo, że odwracają nachylenie krzywej kontraktów terminowych. Ceny ropy spot wzrosły z powodu spadku zapasów ropy, sygnalizującego przewagę bieżącego popytu nad podażą, co sprawiła konfrontacja szybko rosnącego popytu z cięciami OPEC oraz czynnikami jednorazowymi. Natomiast ceny oferowane w kontraktach terminowych kształtują się poniżej cen spot, ponieważ rynek oczekuje, że w dłuższym terminie podaży będzie pod dostatkiem. Gdyby rynek oceniał, że niedobory podaży mają charakter trwały, wówczas także wzrosłyby ceny w przyszłych terminach do poziomów uzasadniających uruchomienie dodatkowej podaży. Rynek trwałby w naturalnej pozycji contango (kiedy cena ropy w kontraktach terminowych jest wyższa niż cena bieżąca). Struktura backwardation, mimo nietrwałości, tworzy silną zachętę dla inwestorów finansowych, by zajmowali „długie” pozycje spekulacyjne na rynkach papierowych: kupowali kontrakty na ropę z dostawą odroczoną na dwa lub więcej miesięcy (po przyszłej cenie, niższej do bieżącej) i przetrzymywali je, oferując do sprzedaży na miesiąc przed terminem zapadalności, po cenie wyższej od ceny zakupu, ale niższej od ceny spot (zajmowanie „krótkiej” pozycji). Obecnie przewaga otwartych długich pozycji nad krótkimi jest rekordowo duża, bo rolowanie kontraktów terminowych w warunkach backwardation przynosi większe

e-stacjapaliw.pl

Dr Adam B. Czyżewski Od 2007 r. jest głównym ekonomistą w PKN Orlen. Specjalizuje się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. korzyści niż rolowanie kontraktów, gdy rynek znajduje się w contango. Rekordowy przyrost zakupów ropy na termin tworzy dodatkowy popyt na ropę, a ponieważ suma transakcji na rynkach papierowych jest 50 razy większa niż suma transakcji fizycznych, transakcje na rynkach papierowych odchylają na pewien czas tendencje zmian cen ropy od trendów wynikających z jej fizycznych fundamentów. Atrakcyjność backwardation dla inwestorów finansowych może podtrzymać wzrostowy trend cen ropy jeszcze przez pewien czas. Jeżeli jednak w najbliższych kwartałach nie pojawią się nowe ograniczenia podaży ropy, to w ciągu kwartału lub dwóch cena ropy powinna się obniżyć. Powrotowi cen ropy w pobliże fundamentów powinien towarzyszyć wzrost marż rafineryjnych, które obecnie są pod presją nadmiernie wysokich cen ropy.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

33


prawo

Zmiana załącznika do sprawozdania dotyczącego

paliw ciekłych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa.

34

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


prawo

P FOT. materiały prasowe

P

rzedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do przekazywania, stosownie do swojej działalności, comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Sprawozdania te składa się prezesowi URE, prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych, jak również skutecznej realizacji ustawowych zadań prezesa URE w zakresie zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych, począwszy od lipca 2017 r. wprowadzony został załącznik do sprawozdania. Pozwala on na bardziej precyzyjne określenie przeznaczenia wytwarzanego lub przywożonego paliwa. W ciągu ponad sześciu miesięcy funkcjonowania obec-

e-stacjapaliw.pl

nych obowiązków sprawozdawczych ujawnione zostały trudności z przekazywaniem przez przedsiębiorców w pełni wiarygodnych danych, co sygnalizowane było przez przedsiębiorców zarówno w kierowanych do URE pismach, jak i w trakcie odbywanych spotkań poświęconych realizacji obowiązków sprawozdawczych. Z tej przyczyny opracowano nowy załącznik, odpowiadający sygnalizowanym przez przedsiębiorców potrzebom. Nowa wersja załącznika pozwala na: 1) w wypadku wytwarzania: a) określenie ilości paliwa wytworzonego oraz ilości substancji dodanych do paliwa w procesie wytwarzania, b) podział wytwarzania na prowadzone na własne potrzeby i wytwarzanie usługowe, c) wskazanie ilości paliwa, które zostało w magazynie (jego przeznaczenie nie zostało określone do chwili złożenia sprawozdania), d) określenie przeznaczenia wytworzonego paliwa jako sprzedaż lub inne; 2) w wypadku przywozu paliwa:

a) określenie jego przeznaczenia jako sprzedaż, b) określenie jego przeznaczenia jako przetworzenie na paliwa ciekłe, c) określenie jego przeznaczenia jako przetworzenie na produkty niebędące paliwami ciekłymi, d) określenie jego przeznaczenia jako inne, e) wskazanie ilości paliwa, które zostało w magazynie (jego przeznaczenie nie zostało określone do chwili złożenia sprawozdania). Wersja elektroniczna załącznika do sprawozdania załączona została do informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Jednocześnie prezes URE informuje, iż każde składane do Urzędu sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu powinno zawierać prawidłowo wypełniony przedmiotowy załącznik.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

35


sklep

sprzedaży

Storytelling

Świeże przekąski typu convenience są dzisiaj w modzie. Powinny być odżywcze, przygotowywane do spożycia bezpośrednio na stacji i smakować jak domowy posiłek. Powoduje to gwałtowny wzrost sprzedaży.

Na czym polega storytelling? Dobrej jakości, świeżo przygotowane produkty spożywcze inspirują konsumentów swoją historią. Opowieść może być osnuta wokół takich tematów, jak kraj, np. Włochy lub Hiszpania, i typowych dla niego produktów, jak wino, ser czy wędliny. Tematami przewodnimi mogą stać się również świeżość, witaminy czy wegańskie produkty spożywcze, ponieważ wzbudzają one zainteresowanie klientów i zachęcają do zakupów. Specjalne systemy ekspozycyjne są też idealnym rozwiązaniem do realizacji koncepcji sprzedaży krzyżowej – jeśli np. motywem przewodnim będzie letnie grillowanie, klient sięgnie również po ekskluzywną musztardę, która w innym razie nie znalazłaby się w jego koszyku.

krzyżowej

P P

odczas sprzedaży produktów tego typu i sprzedaży krzyżowej na klientów oddziałuje odpowiednio dobrane urządzenie chłodnicze. Przykładem tego jest YourTable Cool firmy Wanzl, które powstało w odpowiedzi na typowe urządzenia chłodnicze o standardowym wyglądzie, w których towary nie są właściwie eksponowane. W nim wygląda to zupełnie inaczej: towary są wystawiane w stałej temperaturze otoczenia jak na apetycznie nakrytym stole i natychmiast przyciągają wzrok. YourTable Cool przyciąga uwagę klientów świeżością przypominającą zakupy na targu, podkreśla wrażenie jakości oraz zachęca do spontanicznego sięgnięcia po produkt. Klienci, którzy chcą kupić gotowe do spożycia przekąski, świeże sałatki i soki owocowe, nie będą spędzać zbyt wiele czasu, szukając produktów, które chcą nabyć – zależy im na szybkim zakupie impulsowym. Przerwy na tankowanie są bowiem krótkie, a popyt konsumentów na świeże produkty spożywcze ogromny. Kierowcy wykorzystują w pełni ofertę produktów na wynos –

Funkcje YourTable Cool

potencjał rozwoju w tej dziedzinie i generowania przychodów sklepów funkcjonujących na stacji benzynowej oferujących świeże, zdrowe i dobrej jakości przekąski typu convenience jest obecnie niemal nieograniczony. YourTable Cool pozwala wykorzystać tę szansę dzięki impulsowej sprzedaży, szybkiej rotacji świeżych produktów spożywczych i minimalizacji konieczności wykluczania produktów z powodu utraty przydatności do spożycia. O tym, że tego typu rozwiązania są doskonałą odpowiedzią na potrzeby stacji paliw, świadczy przykład placówki Orlenu w Książenicach niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Tam z analogicznego systemu ekspozycyjnego klienci mogą kupować nawet świeże owoce i warzywa!

– Duże zagęszczenie produktów, dzięki oszczędności miejsca podczas ich ekspozycji. – Wywołanie impulsowej potrzeby zakupowej, wsparcie sprzedaży krzyżowej i produktów promocyjnych. – Łatwość i szybkość zmiany ekspozycji, bez względu na rodzaj wystawianych produktów. – Atrakcyjna prezentacja produktów w warunkach chłodniczych. – Stałe parametry chłodzenia, nawet jeśli 75 proc. wylotów powietrza jest zablokowanych przez towar. – Łatwe czyszczenie wkładu chłodzącego, wysoki stopień higieny.

36

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

Aby wyróżnić się ze swoim urządzeniem chłodniczym na rynku świeżych przekąsek typu convenience, ważne jest zaprezentowanie wyeksponowanych na nim produktów w przykuwający oko, elastyczny sposób. Można się w tym celu posłużyć wymyśloną atrakcyjną, inspirującą fabułą (storytelling). Wie o tym Katrin Baschin – stylistka żywności.

A co pani sądzi o samym rozwiązaniu YourTable Cool? Ponieważ powierzchnia na stacji jest na wagę złota, system ekspozycyjny musi być tak zaprojektowany, aby wykorzystywać każdy jej centymetr, a jednocześnie budzić emocje. Dla YourTable Cool są to idealne warunki. Przekąski typu convenience natychmiast przyciągają uwagę i zachęcają do zakupów.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Doskonały klimat dla


sklep

Piekarnia

na stacji paliw Stacje benzynowe stawiają na pieczywo własnego wypieku. Circle K wprowadziło nowy koncept Great Bakery, który umożliwia kupienie w ich sieci gorącego pieczywa. Fakt, że stacje czynne są całą dobę przez siedem dni w tygodniu, pozwala klientom robić zakupy non stop, nawet wtedy, kiedy w niedziele obowiązuje zakaz handlu.

N FOT. materiały prasowe

N

owatorski koncept Great Bakery, który wprowadziła sieć Circle K, ma pozwolić klientom kupować zawsze świeże i chrupiące, wypiekane na miejscu pieczywo oraz ciastka. – Stacje posiadające ten koncept dodatkowo mają ofertę świeżych kanapek, przygotowywanych na miejscu, gdzie wykorzystujemy pieczywo wypiekane na stacji – zwraca uwagę Bartosz Sroka z biura prasowego Circle K. – Ciastka z Great Bakery idealnie pasują również jako ulubiony dodatek do naszych kaw. Bardzo duży nacisk kładzie się na jakość wypiekanego pieczywa, które jest robione tylko z najwyższej klasy składników i na naturalnym zakwasie. Koncept Great Bakery działa na razie na wybranych stacjach paliwowych. Wprowadzenie oferty do pozostałych placówek uzależnione jest od sytuacji rynkowej i związanego z nią popytu. Wiele wskazuje na to, że sytuacja tak się rozwinie. Przesłanką może być wprowadzenie zakazu handlu w niedziele. Konsumenci przy okazji tankowania aut kupują produkty, o których zapomnieli dzień wcześniej. W dniach, kiedy

e-stacjapaliw.pl

niemal wszystkie sklepy są zamknięte, jest duża szansa na wzrost atrakcyjności takich miejsc, jak stacje paliwowe, w których można kupić najpotrzebniejsze produkty, np. świeże, gorące pieczywo. – Klienci chętnie korzystają z naszej oferty produktowej, wiedząc, że mogą u nas kupić świeże pieczywo przez cały dzień siedem dni w tygodniu, również w święta, gdy dostępność takich produktów jest ograniczona – tłumaczy Bartosz Sroka. – W chwili obecnej oferta Great Bakery jest dostępna na 93 stacjach w całej Polsce. Pewne jest, że będziemy ten koncept rozwijać zarówno jeżeli chodzi o liczbę stacji, jak i oferowane produkty. Lista stacji, które oferują świeże, wypiekane na miejscu pieczywo, jest dostępna na stronie internetowej sieci. Ma to ułatwić dotarcie z informacją do klientów, którzy poszukują punktów otwartych również w niedziele, w które obowiązuje zakaz handlu. Circle K zapowiada też wprowadzenie kolejnych nowości produktowych do oferty stacji. Ma to nastąpić latem. Koncepcja wypieku pieczywa jest już w Polsce znana, a wprowa-

dziła ją sieć BP, która ma od lat przy swoich stacjach paliw sklepy z artykułami spożywczymi. Asortyment produktów, który oferują, porównywany jest do oferty sklepów osiedlowych i dyskontów. Oprócz żywności i napojów na stacjach BP można kupić także wyroby regionalne, żywność dla diabetyków czy produkty fit, a łącznie znajduje się w niej ponad 2,5 tys. produktów. Zakaz handlu w dni świąteczne zaczyna obowiązywać etapami. Od marca 2018 r. sklepy są nieczynne w drugą i trzecią (w kwietniu i wrześniu także w czwartą) niedzielę miesiąca. Od 1 stycznia 2019 r. handlowa będzie tylko ostatnia niedziela miesiąca, a od początku 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie poza siedmioma w roku. Do tego czasu stacje benzynowe będą miały pewność, czy wypiek i sprzedaż własnego pieczywa są opłacalne. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że w ślad za Circle K i BP pójdą także inne koncerny paliwowe. Anna Jabłońska

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

37


gastronomia

E-commerce Zakupy online to wygoda i oszczędność czasu, o czym doskonale wiedzą szefowie kuchni. W jednym miejscu mogą znaleźć wszystkie produkty do przygotowania restauracyjnych dań.

Tradycyjne smaki,

FOT. materiały prasowe

nowoczesne narzędzia Innowacyjne zaplecze kuchni to nie tylko wyposażenie, ale także rozwiązania. Pierwsze pozwala przygotować doskonałe potrawy, drugie – zaoszczędzić czas.

38

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


C C

ieszący się międzynarodową sławą szef kuchni Paco Pérez jest zdobywcą pięciu gwiazdek Michelin: dwóch dla restauracji Enoteca (Hotel Arts w Barcelonie), jednej dla Cinco (hotel Das Stue w Berlinie) oraz dwóch dla Miramar. Restauracja Miramar znajduje się w urokliwym miasteczku nadmorskim Llançà na Costa Brava. Szef kuchni korzysta z pieca Mibrasa Mini w przygotowaniach oszałamiającego menu, składającego się z trzydziestu imponujących dań. Celem Miramar jest rozwijanie kuchni innowacyjnej opartej na tradycyjnych produktach lokalnych, by zbudować grunt dla prawdziwie awangardowej sztuki gotowania. Mibrasa jest piecem grillowym z zamkniętą komorą wykonaną z najlepszej jakości stali. Piece powstają we własnej fabryce w Gironie dzięki rękom ekspertów i rzemieślników. Produkty firmy służą najbardziej wymagającym kucharzom, którzy oczekują czegoś więcej od urządzeń w swojej kuchni. Rozwiązania techniczne umożliwiają użytkownikowi sterowanie przepływem powietrza poprzez zmianę natężenia żaru, co wpływa również na temperaturę w piecu. Możliwość regulacji w skuteczny sposób optymalizuje zużycie węgla drzewnego, skutkując niezwykłą wydajnością. W piecu Mibrasa można przygotowywać różne produkty spożywcze z wykorzystaniem tradycyjnych technik gotowania, takich jak: blanszowanie, pieczenie – również w niskich temperaturach, smażenie czy grillowanie i zapiekanie. – W naszej restauracji korzystając z tego pieca, przygotowujemy kilka dań z nowego menu. Wśród nich warto wymienić pierogi z czarnej rzepy z bobem i miętą, popcornem pietruszkowym i sosem z czarnego bzu oraz szarpaną kaczkę będącą składnikiem sałatki wzbogaconej morelą, dressingiem czekoladowym i piklami – mówi Paweł Kibart, szef kuchni Genesis Restaurant. Środowisko pracy pieca Mibrasa powoduje, że z przygotowywanych produktów kucharz zawsze może wydobyć naturalny smak i aromat.

Na zapleczu i na sali O tym, że innowacyjne produkty są obecne nie tylko na zapleczu kuchni, ale i w przestrzeni dostępnej dla gości, świadczy przykład firmy Komat. Podczas odbywających się w listopadzie zeszłego roku dwudziestych piątych targów HORECA w Krakowie wyło-

e-stacjapaliw.pl

gastronomia

niono zwycięzców konkursu Innowacyjne produkty są obecne na najlepszy produkt dla nie tylko na zapleczu kuchni, hotelarstwa i gastronomii. ale i w przestrzeni dostępnej W kategorii wyposażenie i urządzenia gastronomiczne dla gości. A innowacyjne zwyciężyła linia bufetów zaplecze kuchni to nie tylko FRESH firmy Komat. To już sprzęt, ale i rozwiązania. kolejny raz bufety te zostały Dla restauracji, gdy wzrasta liczba docenione przez środowisko gastronomiczne. Wyróżorganizowanych imprez, nienie to potwierdza innowybawieniem może okazać się wacyjność i doskonałą e-commerce jakość tego produktu. Nowoczesne rozwiązania Przekonanie o słuszności wyboru polskich zastosowane w bufetach FRESH zapewniają atrakcyjną prezentację potraw, a także produktów rośnie, ponieważ są to produkty gwarantują zachowanie ich świeżości i waloo niższej cenie ze względu na brak konieczności ich sprowadzania z zagranicy, a ich rów smakowych na dłużej. Oprócz mgiełki pary wodnej zastosowanej w bufetach skład jest często naturalny, bez wspomagachłodniczych, do wysokiego poziomu preczy dodawanych podczas etapu uprawy, zentacji przyczynia się także kaskadowy hodowli czy produkcji. – Dla przykładu, układ półek, który odpowiednio eksponuje marka Folwark od 26 lat dostarcza własnej produkty i ułatwia dostęp do nich klientom. produkcji majonez na polskie stoły. Obecnie Bufet można wkomponować w każde wnęmamy w swojej ofercie także sosy, które trze dzięki szerokiemu wachlarzowi mateuzupełniają smaki dań i są chętnie wykorzyriałów wykończeniowych o bogatej kolorystywane w kuchni. Dzięki dostępności tych styce. produktów na platformie Hurtum.pl, ich To od klienta zależy, czy bufet wykonany zakup nie musi być indywidualnym zamówieniem, ale elementem całej listy towarów będzie z drewna, stali, kamienia, konglome– mówi Łukasz Kotaniec, członek zarządu ratu czy Corianu. Linia bufetów FRESH firmy Kotaniec, producenta sosów Folwark. wyróżnia się także wysokim poziomem funkcjonalności, energooszczędnością, Wszystko jednak zależy od dostępności łatwością utrzymywania w czystości oraz polskich produktów. Jeżeli można je łatwo bezpieczeństwem użytkowania. nabyć, to chęć sięgania po nie będzie większa, ponieważ to one kreują smak rodzimych E-commerce potraw. – Jako szef kuchni muszę dbać w restauracyjnej kuchni o jakość produktów, z których przyrządzamy Innowacyjne zaplecze kuchni to nie tylko serwowane dania. Każdy składnik ma znaczenie, ponieważ podkreśla smak tradycyjsprzęt, ale i rozwiązania. Dla restauracji nych polskich potraw. Wielu osobom może szczególnie w okresie, gdy wzrasta liczba się wydawać, że polska kuchnia nie jest cieorganizowanych imprez, wybawieniem może okazać się e-commerce. Narzędzie to kawa, i częściej wybierają tę zagraniczną. Aby jest coraz częściej wykorzystywane przez to zmienić, chcemy im pokazać nową odsłonę tego, co znają już od lat – mówi Piotr szefów kuchni, dla których przede wszystkim Domański szef kuchni w restauracji Grass, liczy się czas. Przy wielu wydarzeniach należy skupić się głównie na dostarczaniu tegoroczny zwycięzca w plebiscycie Kucharz jak najlepszej obsługi gościom lokalu, a nie Roku 2017 w Gdańsku. Warto podkreślić, że na szukaniu składników w różnych sklepach, rozwiązania e-commerce sprawdzają się dlatego wybór zakupów online jest sposow wielu branżach, szczególnie na rynku FMCG, bem na sprawne nabycie wszystkich progdzie sprzedaż online jest wyjątkowo zauwaduktów w jednym miejscu. Jest to wygodne żalna. Wybieranie takiego sposobu na zakupy jest wynikiem wygody i oszczędności rozwiązanie dla restauracji, w których zawsze czasu, o czym doskonale wiedzą szefowie muszą być produkty dobrej jakości, nad kuchni. W jednym miejscu mogą znaleźć czym pieczę ma szef kuchni. Gotowanie na wszystkie produkty, które posłużą do przynajlepszych składnikach to klucz do smaczgotowania dań w każdej restauracji. nych dań.

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

39


myjnia

Bezdotykowo w galerii handlowej

M M

yjnie samoobsługowe znane jako myjnie bezdotykowe na rynku europejskim pojawiły się już w latach 90. Protoplastami tego biznesu były kraje południowe, takie jak Włochy czy Hiszpania. Okazało się, że pomysł jest bardzo dobry, dlatego zaczęto produkcję urządzeń w innych regionach, takich np. jak Niemcy czy Polska. Jak zapewniają eksperci firmy TIXEWASH Polska, myjnie bezdotykowe są biznesem z wysoką stopą zwrotu. W bardzo dobrych lokalizacjach, takich jak galerie handlowe, nakłady finansowe na myjnię zwracają się już w kilkanaście miesięcy. Koncepcja mycia ciśnieniowego (bezdotykowa) powstała jako alternatywa dla myjni automatycznych szczotkowych, dająca możliwość mycia pojazdów również o nieregularnych kształtach, a także przyczep, samochodów terenowych, motocykli itp. Jednocześnie sposób mycia za pomocą strugi wody pod wysokim ciśnieniem (100 bar, zapotrzebowanie wody 500 l/godz.) z łagodnym środkiem myjącym lub nanoszenie piany dodatkową lancą nie pozostawia żadnych śladów na lakierze. Szansę na uruchomienie tego typu działalności dają m.in. produkowane przez firmę Kärcher systemy wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Inwestycja od A do Z Kärcher w swoich rozwiązaniach stosuje konsekwentnie zasadę samoobsługi, dlatego wyposaża myjnie w elektroniczne wrzutniki, przystosowując je do różnych systemów płatniczych: żetonów, waluty danego kraju czy środków zapłaty bezgo-

40

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

tówkowej, takich jak karty czy systemy kodowe. Cała technologia może znajdować się w szafie posadowionej na wysepce – nazwa marketingowa Yello Kärcher (dla 1-4 stanowisk myjących) lub też w kontenerze Clean Park (dla >4 stanowisk). Koncepcja oparta jest na sprzedawaniu czasu niezbędnego do wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, a uruchomienie technologii następuje przez wrzut monety lub żetonu. Proces mycia odbywa się na zadaszonym stanowisku (pod wiatą), którego kształt i plany będące podstawą dalszych uzgodnień budowlanych udostępniane są przez firmę. Oczywiście dopuszczalne są inne formy architektoniczne pod warunkiem pozostawienia stanowiska do mycia o wymiarach szer. x dł. 4,8 m x 5,5 m (wymiary w osi słupów). Cała płyta myjąca ze względu na grzanie podłoża powinna mieć długość 6,2 m. Beton stanowiska powinien mieć klasę minimum B 35 i zachowane odpowiednie spadki związane z odprowadzaniem wody. Należy też zadbać o odpowiednią chropowatość, aby uniknąć pośliźnięć się osób myjących.

„Nie” dla zamkniętego obiegu wody Istotnym elementem całej technologii jest system odprowadzania wody. Ze względów higienicznych nie zaleca się stosowania obiegu zamkniętego wody. Klient myjący pojazd może znajdować się we mgle wodnej, a w razie stosowania obiegu zamkniętego w wodzie mogą znajdować się bakterie i drobnoustroje. Dlatego też firma

Kärcher nie oferuje dla tej koncepcji obiegu wody. Woda odprowadzana do kanalizacji musi spełniać odpowiednie normy oraz wymagania lokalne. Zasadniczo system składa się z osadników szlamowych, gdzie następuje sedymetacyjne wytrącenie zanieczyszczeń oraz odolejaczy koalescencyjnych spełniających normę DIN 1999 oraz mających odpowiednie aprobaty Instytutu Ochrony Środowiska. Środki chemiczne firmy Kärcher stosowane w procesie mycia nie tworzą emulsji trwałych z ropopochodnymi oraz mają odpowiednie atesty PZH. Inwestowanie w nowoczesne myjnie samoobsługowe jest bardzo opłacalne, a z systemami optymalnie dostosowanymi do miejscowych warunków nie może się nie udać. W praktyce okazuje się jednak, że samemu często trudno poradzić sobie z planowaniem i realizacją wiele obiecującego projektu. Dlatego też Kärcher oferuje swoją pomoc. W zależności od indywidualnych wyobrażeń można skorzystać z kompletnej oferty lub z tylko z propozycji niezawodnej technologii. Marcel Hanus

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Prowadząc stację benzynową na terenie centrum handlowego, warto pomyśleć o poszerzeniu działalności o myjnię samochodową. W takiej lokalizacji nakłady finansowe zwracają się już w kilkanaście miesięcy.


myjnie

O tym, czy biznes będzie opłacalny, decyduje kilka elementów: 1. Lokalizacja myjni. Jest to 50 proc. skuteczności biznesu. Dobrze, jeśli myjnie zlokalizowane są w miejscach takich jak galerie handlowe, place przy głównych ulicach lub przy osiedlach. Oczywiście naturalnie bardzo dobrym miejscem są stacje paliw. 2. Bezawaryjność myjni z naciskiem na odporność na mróz. Jeśli nasza myjnia często jest zamknięta, to klienci w pewnym momencie przestaną na nią przyjeżdżać, a odzyskanie ich zaufania może być bardzo trudne lub nawet niemożliwe. 3. Jakość mycia. Jeśli w pobliżu znajduje się kilka myjni, to z biegiem czasu klienci wybiorą taką, która myje najlepiej i daje im najwięcej możliwości. Obowiązkowo oprócz pistoletu myjącego musi znajdować się szczotka myjąca. 4. Ekonomika w myjniach. Udział kosztów do przychodów musi być zoptymalizowany już na

samym początku. Myjnia nie powstaje na dwa czy cztery lata. Taki biznes planujemy na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Oczywiście jeśli mamy dużo klientów, a koszty są wyższe np. o 10 proc. niż u konkurencji, to i tak jesteśmy zadowoleni. Ale jeśli po roku przy dużych obrotach stwierdzimy, że 10 proc. obrotu poszło w wodę, środki chemiczne i ogrzewanie, a mogło zostać w naszej kieszeni, to sytuacja będzie wyglądała już zdecydowanie mniej kolorowo. Musimy mieć tę świadomość, że im więcej myjni w pobliżu naszej, tym bardziej musimy liczyć koszty. 5. Ekologia. Coraz więcej osób żyje w świadomości i przeświadczeniu, że ochrona środowiska jest bardzo ważna. Im mniejsze zużycie prądu, wody, gazu czy oleju opałowego, tym lepiej świadczy to o doborze chemii biodegradowalnej i daje cały obraz ochrony środowiska naturalnego. Dla inwestora może to stanowić również bardzo dobry motyw reklamowy. Źródło: TIXEWASH Polska

R

E

K

L

A

M

A


stacja po godzinach

Design

światowej klasy

Janusz Kaniewski 42

NR 1 (20) 2018 nowoczesna stacja paliw

M M

eeting Point Stop Cafe to miejsce spotkań stworzone w odpowiedzi na potrzeby osób ceniących sobie najwyższe standardy usług oraz kompleksową obsługę. Obiekt zrealizowany zgodnie z koncepcją znanego projektanta Janusza Kaniewskiego (Kaniewski Haute Design), łączy w sobie walory użytkowe z elementami odwołującymi się do przemysłu motoryzacyjnego. Uroczyste otwarcie lokalu pod nową marką odbyło się 5 grudnia 2011 r. w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 258. Tym samym do dyspozycji osób podróżujących oddano miejsce spotkań, które odpowiadało najwyższym motoryzacyjnym oczekiwaniom i wymaganiom estetycznym. Podróżni w komfortowych warunkach mogą tu odbyć spotkanie, napić się kawy, a w tym samym czasie zlecić tankowanie i czyszczenie samochodu.

P

odczas uroczystego otwarcia obiektu jako pierwsza z usługi premium skorzystała Joanna Krupa. Rolę pracowników stacji odegrali tego wieczoru członkowie zespołu Orlen Team, a aromatyczną kawę serwowała Anita Włodarczyk wraz z mistrzem polskich baristów Łukaszem Jurą. Wyjątkowy charakter oferty Meeting Point podkreśla fakt, że obiekt został w całości wykonany według wspomnianej koncepcji projektanta Janusza Kaniewskiego (1974-2015), mającego w swoim portfolio prace dla słynnego włoskiego studia projektowego Pininfarina oraz Ferrari i Hondy. Pracując nad Meeting Point, Kaniewski połączył aspekty funkcjonalne z najlepszą jakością materiałów oraz inspiracją elementami charakterystycznymi dla przemysłu motoryzacyjnego. Rafał skórski

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Stacja urządzona jest w stylu samochodowej pracowni projektowej. Przeszklony pawilon, na nim ogromny neon nawiązujący do reflektorów samochodu. Elewacja drukowana we wzór włókna węglowego używanego w pojazdach wyścigowych. We wnętrzu szlachetne, „automobilowe” materiały: skóra ekologiczna, przeszyta charakterystyczną stębnówką, unikatowe lampy, ręcznie produkowane na wzór nowoczesnego reflektora.

Gdańska stacja benzynowa projektu Janusza Kaniewskiego jako najnowocześniejsza w Polsce zdobyła prestiżowy tytuł Stacja Roku 2012.