Page 1

OzubenÊ řemeny Kontakt Kontakt:

telefon: +420 486 131 044, +420 486 131 844 fax: +420 486 131 044 e-mail: info@hostr.cz internet: www.hostr.cz


Ozubené øemeny

Synchronní ozubené øemeny Ploché ozubené øemeny øadíme mezi synchronní pohony. Øemeny pracují bez prokluzu, a proto jsou schopny zajistit stálý poèet otáèek èi pøesný pøevodový pomìr. Toto je neobyèejnì dùleité napøíklad u automatických strojù, kde je nutno dodret pøesné poøadí jednotlivých úkonù. Øemeny odolávají velké akceleraci a rychlým reverzním zmìnám. Díky své konstrukci jsou schopny pøenášet i velké výkony. V sériovém zapojení více øemenic pak umoòují rovnomìrný pøenos sil potøebných pro jednotlivé øemenice. Konstruktéøi jistì ocení jejich hmotnost, prunost, odolnost proti oleji, tichý chod, dlouhodobou ivotnost, malé pøedpìtí a tím menší namáhání loisek a nebo tøeba monost výhodnìjšího umístìní základní hnací jednotky oproti jiným druhùm synchronních pohonù, jako jsou tøeba øetìzové pohony èi pohony ozubenými koly. V neposlední øadì nesmíme zapomenout té na takové pøednosti jako je cena, dostupnost na trhu a nebo bezúdrbový chod bez potøeby mazání a dopínání pohonu.

Jednotlivé typy synchronních øemenù je mono historicky rozdìlit do nìkolika skupin.

Neoprenové synchronní øemeny Lichobìníkový tvar zubu

První synchronní øemeny vyvinuté ve 40. a 50. letech 20. století v USA. Lichobì níkový tvar zubu je konstruován v palcových rozteèích.

0,5*

Øemeny HTD byly vyvinuty americkou firmou Uniroyal na základì stále vìtší poptávky prùmyslu po kvalitativnì lepších øemenech, oproti palcovým s lichobì níkovým profilem ozubení. Metrické rozteèe se alespoò trochu pøizpùsobují palcovým mírám. Vyšší a pùlkulatý profil zubu a lepší stavba øemenu zajiš ují témìø dvojnásobný pøenos výkonu, tišší chod, pøesnìjší synchronizaci a lepší nábìh ozubení na øemenici. Obchodní známku má v dr ení firma Gates Rubber Co.

1*

GT - 2MR, 3MR, 5MR 8MR, 14MR, 20MR

Øemeny GT mají stejnou konstrukci jako typ HTD. Mají však zesílená ta ná vlákna a povrch ozubení. Tímto je dosa eno zvýšení pøenášeného výkonu o 100%. Typ GT je tedy vyšší výkonnostní tøídou typu HTD. Podobné srovnání je mo no pozorovat u firmy Dayco, kde výkonnìjším typem k typu RPP je typ RPP PLUS.

2*

STD - S3M, S5M, S8M S14M

Øemeny STD byly vyvinuty americkou firmou Good Year ve stejné dobì a v podstatì ze stejných dùvodù jako øemeny HTD. Øemeny STD jsou svými provozními vlastnostmi a velikostí pøenášeného výkonu srovnatelné s typem HTD. Bohu el však s typem HTD nejsou kompatibilní. Zámìna je mo ná pouze v akutních pøípadech, kdy øemen doèasnì vyu ijeme pouze jako hnací. Øemeny se pou ívají pøedevším v Americe a na amerických strojích.

1*

Øemeny RPP byly vyvinuty firmou Dayco, která má v dr ení i obchodní známku. Jejich vývoj se uskuteènil pøevá nì na základì konkurenèních snah o odlišení od zabìhnutého typu HTD. Od typu HTD se øemeny nejvíce odlišují drá kou na vrcholu parabolického zubu, která zlepšuje nábìh øemene na øemenici. Pøi srovnání pøenášených výkonù se však oba typy témìø shodují. Øemeny RPP se mohou pou ívat na klasických øemenicích HTD.

1*

RPP PLUS 8 RPP PLUS 14

Øemeny RPP PLUS mají stejnou konstrukci jako typ RPP. Mají však zesílená ta ná vlákna a povrch ozubení. Tímto je dosa eno zvýšení pøenášeného výkonu o 100%. Typ RPP PLUS je tedy vyšší výkonnostní tøídou typu RPP. Podobné srovnání je mo no pozorovat u firmy Gates, kde výkonnìjším typem k typu HTD je typ GT.

2*

HPPD - 3M, 5M, 8M, 14M

Øemeny HPPD vyrábí firma Good Year v licenci Dayco. Konstrukce øemenu vychází z typu RPP.

1*

Speciální tvar zubu

Øemeny Eagle Pd. byly vyvinuty celkem v nedávné dobì firmou Good Year, která má v dr ení i obchodní známku. Jedná se o speciální ulo ení ozubení. Dvì stromeèková ozubení stoupají vedle sebe na pøezkáèku v šípovitém tvaru. Profil vy aduje speciální øemenice. Pøenášený výkon je cca o 80% vyšší ne u typu HTD. Praktické pou ití a to zejména v Evropì je zatím minimální.

1,8*

MXL, XL, L, H, XH, XXH Parabolický tvar zubu HTD - 3M, 5M, 8M, 14M 20M

RPP3, RPP5, RPP8 RPP14

EAGLE PD v rozteèích 8 a 14 mm

* Pomyslný srovnávací koeficient výkonu


Polyurethanové synchronní øemeny Lichobìníkový tvar zubu T2,5, T5, T10

AT5, AT10

MXL, XL, L, H

Øemeny s nestandardní rozteèí zubù

Parabolický tvar zubu POLYCHAIN GT8 POLYCHAIN GT14

RPP PANTHER 8 RPP PANTHER 14

Øemenové metráe

Díky neustálému vývoji a vyu ívání nových materiálù se zaèal pøi výrobì øemenù uplatòovat „nový“ materiál - polyurethan. Tento hou evnatý materiál odolává extrémnímu mechanickému zatí ení a otìru. Konstrukce standardních øemenù je tvoøena ta nou kostrou z ocelových vláken navinutých do šroubovice. Obal této kostry a tìlo øemenu pak tvoøí polyurethan. Lichobì níkový tvar zubù vychází z pùvodních neoprenových palcových øemenù. Pøi vývoji je tvar zubù pouze poupraven dle nových poznatkù, rozteèe jsou metrické.

1*

Øemeny AT jsou obdobou typu T. Základna i vrchol zubu jsou však rozšíøeny a mírnì je zvìtšena tlouš katìla. Z tìchto faktù vyplývá zvýšení pøenášeného výkonu oproti typu T o 70%. a zlepšení èasové pøesnosti synchronních pohonù.

1,7*

Polyurethan, jako odolnìjší materiál se v nìkterých pøípadech zaèal pou ívat pøi výrobì pùvodnì neoprenových klasických palcových øemenù. Øemeny jsou rozmìrovì schodné. Pouze kombinaci neopren+skelné vlákno nahradil polyurethan+ocelový kord. Øemeny jsou v tomto provedení schopny pøenést o 100% vìtší výkon ne klasické neoprenové.

1*

Na základì rùzných po adavkù konstruktérù, pøi vývoji nových strojù, se rozšíøila i výroba polyurethanových øemenù s jinou, ne bì nou rozteèí zubù. Vznikly tak profily AR,BR,CR,DR èi rozmìrová øada øemenù pod oznaèením V. Podobná výrobní øada øemenù jako je øada V (daný typ øemenu je vyrábìn v dy v jedné délce s danou rozteèí) je i øada dle ÈJK. Jedná se o øemeny vyrábìné v ÈSSR na základì po adavkù prùmyslových státù RVHP. Øemeny lze zaøadit do standardní výkonové skupiny spolu s øemeny typu T.

1*

Øemeny mají stejný profil zubu jako typ HTD a jsou nejvyšším a nejkvalitnìjší vývojovým stupnìm tohoto typu. (Vývoj: HTD - MR - Polychain GT). V øemenu jsou slouèeny vlastnosti pùlkulatého parabolického zubu (èasová pøesnost) a hou evnatost polyurethanu. Polyurethanové tìlo dále skrývá kostru z pevného syntetického kordu a povrch zubù je pokryt nylonovou tkaninou.

3*

Øemeny mají stejný profil zubu jako typ RPP a jsou nejvyšším a nejkvalitnìjší vývojovým stupnìm tohoto typu. (Vývoj: RPP - RPP PLUS - RPP PANTHER). V øemenu jsou slouèeny vlastnosti pùlkulatého parabolického zubu s drá kou (èasová pøesnost) a hou evnatost polyurethanu. Polyurethanové tìlo dále skrývá kostru z pevného kevlarového vlákna a povrch zubù je pokryt nylonovou tkaninou.

3*

Pro lineární pohony se pou ívají øemenové metrá e, jejich konce jsou fixovány. Všechny bì né metrá e jsou vyrábìny v provedení polyurethan+ocelový kord a jejich výkonnostní parametry jsou shodné s ekvivalentními nekoneènými øemeny. Tyto metrá e se také mohou spojovat a vytvoøit tak nekoneèný øemen libovolné délky. V místì spoje mají pak tyto øemeny o polovinu menší pevnost. Jinou mo ností pro nestandardní délky nekoneèných øemenù je objednání výroby pøímo daného typu, kde je pevnost øemenu zachována po celém jeho obvodu.

* Pomyslný srovnávací koeficient výkonu Firma Pikron se snaí nabídnout ucelený sortiment synchronních ozubených øemenù. Tyto øemeny nenabízíme pouze na tìchto katalogových stránkách. Je mono je u nás nalézt i fyzicky. Abychom však vás, našeho zákazníka, mohli uspokojit širokou nabídkou rozmìrù, provedení a kvality, je tøeba kromì spolupráce s našimi hlavními dodavateli, spolupracovat i s ostatními výrobci. Kadý výrobce pøece alespoò èásteènì vyniká nad ostatními. Mùe to být cenou, kvalitou a nebo tøeba neobvyklým profilem. Nesuplujeme však jednotlivé kompletní nabídky, spíše nabízíme to nejvýhodnìjší od kadého. Firma Pikron tedy není pouze výhradním zástupcem jednoho výrobce. Naší snahou je nabídnout synchronní øemeny jako celek. Právì pak je moné kombinovat a vybírat mezi cenou, kvalitou a provedením. U nás mùete tedy nalézt standardní nabídku typù XL, L, H, XH, 3M, 5M, 8M, 14M, S 5M, S8M, T5, T10, AT5. Ostatní námi prezentované typy skladem vìtšinou nedríme, samozøejmì je vám však díky naším dobrým obchodním vztahùm s našimi dodavateli zajistíme. Pøi dodávkách od nás oèekávejte tedy øemeny pøedevším od firem Tagex, Optibelt, Dayco, Gates, Strongbelt, Contitech èi Good Year.


Ozubené øemeny Lichobìníkový tvar zubu Øemeny palcové

oboustr.

jednostranné

str. 54

Øemeny metrické

jednostranné

str. 60

T

oboustr.

AT

Polyurethanové øemeny s nestandardní rozteèí zubù

str. 74

PROFIL

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

MXL

2,032

neopren

XL

5,08

neopren

L

9,525

neopren

H

12,7

neopren

XH

22,225

neopren

XXH

31,75

neopren

K - MXL - PUR

2,032

polyurethan

K - XL - PUR

5,08

polyurethan

K - L - PUR

9,525

polyurethan

K - H - PUR

12,7

polyurethan

D - XL

5,08

neopren

D-L

9,525

neopren

D-H

12,7

neopren

PROFIL

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

T 2,5

2,5

polyurethan

T5

5

polyurethan

T 10

10

polyurethan

AT 5

5

polyurethan

AT 10

10

polyurethan

T5-D

5

polyurethan

T 10 - D

10

polyurethan

PROFIL

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

viz rozmìrové øady

polyurethan

Postup pro správný výbìr ozubeného øemenu 1) Tvar a profil zubu - najdete zde v pøehledu 2) Rozteè zubu - porovnejte s nabídkou u pøíslušného typu 3) Délka øemenu a poèet zubù - porovnejte v rozmìrové øadì 4) Šíøka øemenu - zvolte ,pøípadnì porovnejte s nabídkou u rozmìrové øady 5) Správné oznaèení øemenu - vytvoøte dle vzoru u rozmìrové øady

52


Parabolický tvar zubu Øemeny HTD a RPP

str. 64

PROFIL HTD

jednostranné

HTD

oboustr.

RPP

Øemeny STD

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

HTD 3M

-

3

neopren

HTD 5M

RPP 5

5

neopren

HTD 8M

RPP 8

8

neopren

HTD 14M

RPP 14

14

neopren

HTD 20M

-

20

neopren

GT 2MR

-

2

neopren

GT 3MR

-

3

neopren

GT 5MR

-

5

neopren

GT2 8M

RPP PLUS 8

8

neopren

GT2 14M

RPP PLUS 14

14

neopren

POLYCHAIN PC2 GT8

RPP PANTHER 8

8

polyurethan

POLYCHAIN PC2 GT14

RPP PANTHER 14

14

polyurethan

HTD D 5M

RPP 5 DD

5

neopren

HTD D 8M

RPP 8 DD

8

neopren

HTD D 14M

RPP 14 DD

14

neopren

jednostranné

str. 70

Øemeny EAGLE

PROFIL RPP

str. 72

PROFIL

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

STD S3M

3

neopren

STD S5M

5

neopren

STD S8M

8

neopren

STD S14M

14

neopren

PROFIL

ROZTEÈ (mm)

MATERIÁL

Y, W

8

neopren

D, G, O, R

14

neopren

Speciální profily Vše na poptávku, rozmìrové øady a profily neuvádíme T2

SFAT15

S4,5

AT3

SFAT20

D-S8M

ATP10

ATK10K6

D-S14M

BAT10

K1

SFAT10

K1,5


Ozubené øemeny ISO 5296

Ozubené øemeny palcové Konstrukce øemenu

a) tìlo: neopren - chloroprenový kauèuk (èerná barva) b) kostra: skelná vlákna v provazci, navinutém do šroubovice c) zuby: spodní èást zubu je chránìna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti. (Na objednávku materiál Polyurethan + ocelový kord pro pøenos vyššího výkonu).

Popis a vlastnosti Standardní synchronní øemeny, které se pouívají v bìných aplikacích bez velkých nárokù na pøenášený výkon a èasovou pøesnost. Øemeny se vyrábí v palcových rozteèích (MXL, XL, L, H, XH, XXH) a jejich standartní šíøky jsou té uvádìny v palcových mírách. Na objednávku lze té zajistit profily MXL, XL, L a H v provedení polyurethan + ocelový kord. Tyto øemeny jsou pak odolnìjší a pøenesou a o 100% vyšší výkon. Teplotní odolnost - 35 / +90°C neopren, -35/ +80°C polyurethan.

Provedení: neopren (standard) nebo polyurethan Typové oznaèení øemenù nìkterými výrobci Optibelt, Strongbelt, Tagex: DAYCO: Gates: Megadyne:

ZR, ZRP (provedení PU + ocelový kord) ISORAN® Powergrip® CTB Megapower (pouze provedení PU + ocelový kord)

Nabízíme

ZR nebo ISORAN® ZRP nebo Megapower (PU + ocelový kord)

standardnì skladem: na objednávku:

jednostranné

MXL XL L H XH XXH t

w

ß

MXL

XL

L

H

XH

XXH

t

2,032

5,08

9,525

12,7

22,225

31,75

H1

0,63

1,03

1,7

2,01

4,85

6,17

H2

0,51

1,27

1,9

2,29

6,35

9,53

W

-

1,37

3,25

4,43

7,94

-

S

1,14

2,57

4,65

6,12

12,57

19,05

40

50

40

40

40

40

s

oboustranné

D-XL D-L D-H t

s

ß

D-XL

D-L

D-H

t

5,08

9,525

12,7

H

3,05

4,57

5,94

H1 H

H1

0,51

0,76

1,37

H2

H2

1,27

1,91

2,29

S

2,57

4,65

6,12

50

40

40


NEOPREN

Ozubené øemeny palcové - jednostranné

MXL MXL

XL (rozteè 2,032 mm)

Standarní šíøky: Code No. 012 = 3,175 mm = 1/8” Code No. 019 = 4,763 mm = 3/16” Code No. 025 = 6,350 mm = 1/4” Pøíklad objednávky: 360 MXL 019 Název øemene

360 MXL 432 MXL 440 MXL 448 MXL 456 MXL 464 MXL 480 MXL 488 MXL 536 MXL 544 MXL 560 MXL 568 MXL 576 MXL 600 MXL 608 MXL 632 MXL 640 MXL 656 MXL 664 MXL 672 MXL 680 MXL 704 MXL 720 MXL 736 MXL 752 MXL 760 MXL 776 MXL 784 MXL 800 MXL 808 MXL 816 MXL 824 MXL 840 MXL 848 MXL 856 MXL 864 MXL 880 MXL 896 MXL 904 MXL 912 MXL 920 MXL 960 MXL 976 MXL 984 MXL 1000 MXL 1008 MXL 1040 MXL 1056 MXL 1072 MXL 1080 MXL 1112 MXL 1120 MXL 1136 MXL 1176 MXL 1184 MXL 1200 MXL 1224 MXL 1272 MXL 1280 MXL 1320 MXL 1360 MXL 1400 MXL

Délka mm

91,44 109,73 111,76 113,79 115,82 117,86 121,92 123,95 136,14 138,18 142,24 144,27 146,30 152,40 154,43 160,53 162,56 166,62 168,66 170,69 172,72 178,82 182,88 186,94 191,01 193,04 197,10 199,14 203,20 205,23 207,26 209,30 213,36 215,39 217,42 219,46 223,52 227,58 229,62 231,65 233,68 243,84 247,90 249,94 254,00 256,03 264,16 268,22 272,29 274,32 282,45 284,48 288,54 298,70 300,74 304,80 310,90 323,09 325,12 335,28 345,44 355,60

inches

3,60 4,32 4,40 4,48 4,56 4,64 4,80 4,88 5,36 5,44 5,60 5,68 5,76 6,00 6,08 6,32 6,40 6,56 6,64 6,72 6,80 7,04 7,20 7,36 7,52 7,60 7,76 7,84 8,00 8,08 8,16 8,24 8,40 8,48 8,56 8,64 8,80 8,96 9,04 9,12 9,20 9,60 9,76 9,84 10,00 10,08 10,40 10,56 10,72 10,80 11,12 11,20 11,36 11,76 11,84 12,00 12,24 12,72 12,80 13,20 13,60 14,00

Poèet zubù

45 54 55 56 57 58 60 61 67 68 70 71 72 75 76 79 80 82 83 84 85 88 90 92 94 95 97 98 100 101 102 103 105 106 107 108 110 112 113 114 115 120 122 123 125 126 130 132 134 135 139 140 142 147 148 150 153 159 160 165 170 175

1440 1472 1520 1560 1600 1768 1800 1888 1984 1992 2008 2048 2144 2240 2280 2384 2480 2520 2680 2776 2824 2880 2920 3200 3472 3624 3704 3984 4040

L MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL MXL

XL

365,76 373,89 386,08 396,24 406,40 449,07 457,20 479,55 503,94 505,97 510,03 520,19 544,58 568,96 579,12 605,54 629,92 640,08 680,72 705,10 717,30 731,52 741,68 812,80 881,89 920,50 940,82 1011,94 1026,16

14,40 14,72 15,20 15,60 16,00 17,68 18,00 18,88 19,84 19,92 20,08 20,48 21,44 22,40 22,80 23,84 24,80 25,20 26,80 27,76 28,24 28,80 29,20 32,00 34,72 36,24 37,04 39,84 40,40

180 184 190 195 200 221 225 236 248 249 251 256 268 280 285 298 310 315 335 347 353 360 365 400 434 453 463 498 505

(rozteè 5,08 mm)

Standarní šíøky: Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4” Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16” Code No. 037 = 9,53 mm = 3/8” Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2” Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4” Pøíklad objednávky: 60 XL 037 Název øemene

60 XL 70 XL 80 XL 86 XL 88 XL 90 XL 92 XL 94 XL 96 XL 100 XL 102 XL 106 XL 108 XL 110 XL 112 XL 116 XL 118 XL 120 XL 124 XL 126 XL 128 XL 130 XL 134 XL 136 XL 138 XL 140 XL 148 XL

Délka mm

152,40 177,80 203,20 218,44 223,52 228,60 233,68 238,76 243,84 254,00 259,08 269,24 274,32 279,40 284,48 294,64 299,72 304,80 314,96 320,04 325,12 330,20 340,36 345,44 350,52 355,60 375,92

inches

6,00 7,00 8,00 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 10,00 10,20 10,60 10,80 11,00 11,20 11,60 11,80 12,00 12,40 12,60 12,80 13,00 13,40 13,60 13,80 14,00 14,80

Poèet zubù

30 35 40 43 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 74

150 156 160 162 168 170 174 176 178 180 182 184 188 190 192 196 200 210 220 230 240 244 248 250 260 270 272 274 280 286 290 296 300 306 310 316 322 330 340 344 350 380 382 388 390 392 412 414 438 460 498 506 514 580 630

XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

L

381,00 396,24 406,40 411,72 426,72 431,80 441,96 447,04 452,12 457,20 462,28 467,37 477,52 482,60 487,68 497,84 508,00 533,40 558,80 584,20 609,60 619,76 629,92 635,00 660,40 685,80 690,88 695,96 711,20 726,44 736,60 751,84 762,00 777,24 787,40 802,64 817,88 838,20 863,60 873,76 889,00 965,00 970,28 985,52 990,60 995,68 1046,48 1051,56 1112,52 1168,40 1264,92 1285,24 1305,56 1473,20 1600,20

15,00 15,60 16,00 16,20 16,80 17,00 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,80 19,00 19,20 19,60 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 24,40 24,80 25,00 26,00 27,00 27,20 27,40 28,00 28,60 29,00 29,60 30,00 30,60 31,00 31,60 32,20 33,00 34,00 34,40 35,00 38,00 38,20 38,80 39,00 39,20 41,20 41,40 43,80 46,00 49,80 50,60 51,40 58,00 63,00

75 78 80 81 84 85 87 88 89 90 91 92 94 95 96 98 100 105 110 115 120 122 124 125 130 135 136 137 140 143 145 148 150 153 155 158 161 165 170 172 175 190 191 194 195 196 206 207 219 230 249 253 257 290 315

(rozteè 9,525 mm)

Standarní šíøky: Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2” Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4” Code No. 100 = 25,4 mm = 1” Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2” Code No. 200 = 50,8 mm = 2” Pøíklad objednávky: 124 L 075 Název øemene

109 L 124 L

Délka mm

276,23 314,33

inches

10,88 12,375

Poèet zubù

29 33


H 150 169 187 210 225 236 240 255 270 285 300 322 345 367 390 405 420 450 454 480 510 540 600 660

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

381,00 428,63 476,20 533,40 571,50 600,08 609,60 647,70 685,80 723,90 762,00 819,15 876,30 933,45 990,60 1028,70 1066,80 1143,00 1152,53 1219,20 1295,40 1371,60 1524,00 1676,40

15,00 16,90 18,75 21,00 22,50 23,60 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00 32,25 34,50 36,75 39,00 40,50 42,00 45,00 45,40 48,00 51,00 54,00 60,00 66,00

40 45 50 56 60 63 64 68 72 76 80 86 92 98 104 108 112 120 121 128 136 144 160 176

850 H 860 H 900 H 950 H 1000 H 1100 H 1250 H 1400 H 1700 H

XH

H

(rozteè 12,7 mm)

Standarní šíøky: Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4” Code No. 100 = 25,4 mm = 1” Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2” Code No. 200 = 50,8 mm = 2” Code No. 300 = 76,2 mm = 3” Pøíklad objednávky: 240 H 100 Název øemene

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

Délka mm

584,20 609,60 647,70 685,80 711,20 762,00 838,20 850,90 914,40 939,80 990,60 1016,00 1066,80 1092,20 1143,00 1181,10 1219,20 1295,40 1371,60 1422,40 1447,80 1524,00 1600,20 1676,40 1727,20 1778,00 1854,20 1905,00 1955,80 2032,00

inches

Poèet zubù

23,00 24,00 25,50 27,00 28,00 30,00 33,00 33,50 36,00 37,00 39,00 40,00 42,00 43,00 45,00 46,50 48,00 51,00 54,00 56,00 57,00 60,00 63,00 66,00 68,00 70,00 73,00 75,00 77,00 80,00

46 48 51 54 56 60 66 67 72 74 78 80 84 86 90 93 96 102 108 112 114 120 126 132 136 140 146 150 154 160

85,00 86,00 90,00 95,00 100,00 110,00 125,00 140,00 170,00

2159,00 2184,40 2286,00 2413,00 2540,00 2794,00 3175,00 3556,00 4318,00

170 172 180 190 200 220 250 280 340

(rozteè 22,225 mm)

Standarní šíøky: Code No. 200 = 50,8 mm = 2” Code No. 300 = 76,2 mm = 3” Code No. 400 = 101,6 mm = 4” Code No. 500 = 127 mm = 5” Pøíklad objednávky: 507 XH 300 Název øemene

230 240 255 270 280 300 330 335 360 370 390 400 420 430 450 465 480 510 540 560 570 600 630 660 680 700 730 750 770 800

XXH

XH

507 XH 560 XH 630 XH 700 XH 770 XH 840 XH 980 XH 1120 XH 1260 XH 1400 XH 1540 XH 1750 XH

XXH

Délka mm

inches

Poèet zubù

1289,05 1422,40 1600,20 1778,00 1955,80 2133,60 2489,20 2844,80 3200,40 3556,00 3911,60 4445,00

50,75 56,00 63,00 70,00 77,00 84,00 98,00 112,00 126,00 140,00 154,00 175,00

58 64 72 80 88 96 112 128 144 160 176 200

(rozteè 31,75 mm)

Standarní šíøky: Code No. 200 = 50,8 mm = 2” Code No. 300 = 76,2 mm = 3” Code No. 400 = 101,6 mm = 4” Code No. 500 = 127 mm = 5” Pøíklad objednávky: 700 XXH 400 Název øemene

700 XXH 800 XXH 900 XXH 1000 XXH 1200 XXH 1400 XXH 1600 XXH 1800 XXH

Délka mm

1778,0 2032,0 2286,0 2540,0 3048,0 3556,0 4064,0 4572,0

inches

70,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Poèet zubù

56 64 72 80 96 112 128 144


POLYURETHAN

Ozubené øemeny palcové - jednostranné

MXL

XL

PUR

MXL

(rozteè 2,032 mm)

Standarní šíøky: Code No. 012 = 3,175 mm = 1/8” Code No. 019 = 4,763 mm = 3/16” Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4” Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16”

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

240 MXL 280 MXL 320 MXL 360 MXL 400 MXL 440 MXL 480 MXL 520 MXL 560 MXL 600 MXL 640 MXL 680 MXL 720 MXL 760 MXL 800 MXL 840 MXL 880 MXL 920 MXL 960 MXL 1000 MXL 1040 MXL 1080 MXL 1120 MXL 1160 MXL 1200 MXL 1240 MXL 1280 MXL 1320 MXL 1360 MXL 1400 MXL 1440 MXL 1480 MXL 1520 MXL 1560 MXL 1600 MXL 1640 MXL 1680 MXL 1720 MXL 1760 MXL 1800 MXL 1840 MXL 1880 MXL 1920 MXL 1960 MXL 2000 MXL 2040 MXL 2080 MXL 2120 MXL 2160 MXL 2200 MXL 2240 MXL 2280 MXL 2320 MXL 2360 MXL 2400 MXL 2480 MXL 2560 MXL 2640 MXL 2720 MXL 2800 MXL 2880 MXL

Délka

2960 3040 3120 3200

MXL MXL MXL MXL

751,84 772,16 792,48 812,80

29,60 30,40 31,20 32,00

370 380 390 400

PUR

K 630 XL K 670 XL

L XL

Pøíklad objednávky: K 240 MXL 019 PUR Název øemene

K K K K

L

PUR

mm

inches

Poèet zubù

60,96 71,12 81,28 91,44 101,60 111,76 121,92 132,08 142,24 152,40 162,56 172,72 182,88 193,04 203,20 213,36 223,52 233,68 243,84 254,00 264,16 274,32 284,48 294,64 304,80 314,96 325,12 335,28 345,44 355,60 365,76 375,92 386,08 396,24 406,40 416,56 426,72 436,88 447,04 457,20 467,36 477,52 487,68 497,84 508,00 518,16 528,32 538,48 548,64 558,80 568,96 579,12 589,28 599,44 609,60 629,92 650,24 670,56 690,88 711,20 731,52

2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60 8,00 8,40 8,80 9,20 9,60 10,00 10,40 10,80 11,20 11,60 12,00 12,40 12,80 13,20 13,60 14,00 14,40 14,80 15,20 15,60 16,00 16,40 16,80 17,20 17,60 18,00 18,40 18,80 19,20 19,60 20,00 20,40 20,80 21,20 21,60 22,00 22,40 22,80 23,20 23,60 24,00 24,80 25,60 26,40 27,20 28,00 28,80

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310 320 330 340 350 360

(rozteè 5,08 mm)

Standarní šíøky: Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4” Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16” Code No. 037 = 9,53 mm = 3/8” Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2”

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

60 XL 70 XL 76 XL 80 XL 84 XL 90 XL 94 XL 96 XL 100 XL 102 XL 104 XL 106 XL 110 XL 114 XL 116 XL 120 XL 124 XL 126 XL 128 XL 130 XL 136 XL 140 XL 150 XL 152 XL 154 XL 160 XL 166 XL 170 XL 180 XL 186 XL 190 XL 200 XL 210 XL 212 XL 220 XL 230 XL 240 XL 250 XL 254 XL 260 XL 270 XL 290 XL 300 XL 320 XL 330 XL 360 XL 376 XL 384 XL 390 XL 414 XL 460 XL 480 XL 512 XL 550 XL 564 XL

Délka

152,40 177,80 193,04 203,20 213,36 228,60 238,76 243,84 254,00 259,08 264,16 269,24 279,40 289,56 294,64 304,80 314,96 320,04 325,12 330,20 345,44 355,60 381,00 386,08 391,16 406,40 421,64 431,80 457,20 472,44 482,60 508,00 533,40 538,48 558,80 584,20 609,60 635,00 645,16 660,40 685,80 736,60 762,00 812,80 838,20 914,40 955,04 975,36 990,60 1051,56 1168,40 1219,20 1300,48 1397,00 1432,56

inches

6,0 7,0 7,6 8,0 8,4 9,0 9,4 9,6 10,0 10,2 10,4 10,6 11,0 11,4 11,6 12,0 12,4 12,6 12,8 13,0 13,6 14,0 15,0 15,2 15,4 16,0 16,6 17,0 18,0 18,6 19,0 20,0 21,0 21,2 22,0 23,0 24,0 25,0 25,4 26,0 27,0 29,0 30,0 32,0 33,0 36,0 37,6 38,4 39,0 41,4 46,0 48,0 51,2 55,0 56,4

315 335

(rozteè 9,525 mm)

Standarní šíøky: Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2” Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4” Code No. 100 = 25,4 mm = 1” Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2”

Délka

Název øemene

mm

63,0 67,0

Pøíklad objednávky: K 124 L 075 PUR

Pøíklad objednávky: K 60 XL 031 PUR Název øemene

1600,20 1701,80

Poèet zubù

30 35 38 40 42 45 47 48 50 51 52 53 55 57 58 60 62 63 64 65 68 70 75 76 77 80 83 85 90 93 95 100 105 106 110 115 120 125 127 130 135 145 150 160 165 180 188 192 195 207 230 240 256 275 282

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

124 150 165 173 187 210 225 240 255 270 285 300 322 345 367 375 390 420 427 450 480 510 525 540 600

mm

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

314,33 381,00 419,10 438,15 476,20 533,40 571,50 609,60 647,70 685,80 723,90 762,00 819,15 876,30 933,45 952,50 990,60 1066,80 1085,85 1143,00 1219,20 1295,40 1333,50 1371,60 1524,00

inches

12,38 15,00 16,50 17,25 18,75 21,00 22,50 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00 32,25 34,50 36,75 37,50 39,00 42,00 42,75 45,00 48,00 51,00 52,50 54,00 60,00

Poèet zubù

33 40 44 46 50 56 60 64 68 72 76 80 86 92 98 100 104 112 114 120 128 136 140 144 160


NEOPREN

Ozubené øemeny palcové - oboustranné

D-XL

D-L

D-XL

(rozteè 5,08 mm)

Standarní šíøky: Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4“ Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16“ Code No. 037 = 9,53 mm = 3/8“ Pøíklad objednávky: 150 D-XL 025 Název øemene

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300 310

D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL D-XL

D-L

Délka mm

inches

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 31,0

381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0 533,4 558,8 584,2 609,6 635,0 660,4 711,2 762,0 787,4

Poèet zubù

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 155

(rozteè 9,525 mm)

Standarní šíøky: Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2“ Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4“ Code No. 100 = 25,4 mm = 1“ Pøíklad objednávky: 150 D-L 050 Název øemene

169 187 210 225 240 255 270 285 300 322 345 367 390 420 450 480 510 540 600

D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L D-L

D-H

Délka inches

Poèet zubù

16,90 18,70 21,00 22,50 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00 32,25 34,50 36,75 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 60,00

45 50 56 60 64 68 72 76 80 86 92 98 104 112 120 128 136 144 160

mm

428,63 476,25 533,40 571,50 609,60 647,70 685,80 723,90 762,00 819,15 876,30 933,45 990,60 1066,80 1143,00 1219,20 1295,40 1371,60 1524,00

(rozteè 12,7 mm)

Standarní šíøky: Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4“ Code No. 100 = 25,4 mm = 1“ Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2“ Code No. 200 = 50,8 mm = 2“ Code No. 300 = 76,2 mm = 3“ Pøíklad objednávky: 150 D-H 100 Název øemene

240 D-H 270 D-H

Délka mm

609,6 685,8

inches

24,0 27,0

Poèet zubù

48 54

D-H 300 D-H 330 D-H 360 D-H 390 D-H 420 D-H 450 D-H 480 D-H 510 D-H 540 D-H 570 D-H 600 D-H 630 D-H 660 D-H 700 D-H 750 D-H 800 D-H 850 D-H 900 D-H 1000 D-H 1100 D-H 1250 D-H 1400 D-H 1700 D-H

762,0 838,2 914,4 990,6 1066,8 1143,0 1219,2 1295,4 1371,6 1447,8 1524,0 1600,2 1676,4 1778,0 1905,0 2032,0 2159,0 2286,0 2540,0 2794,0 3175,0 3556,0 4318,0

30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 110,0 125,0 140,0 170,0

60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 140 150 160 170 180 200 220 250 280 340


Ozubené øemeny DIN 7721

Ozubené øemeny metrické Konstrukce øemenu a) tìlo: polyurethan (mléèná nebo bílá barva) b) kostra: ocelový pøípadnì aramidový kord v provazci navinut do šroubovice c) zuby: polyurethan (lichobìníkový profil)

Popis a vlastnosti Otìruvzdorná a pevná polyurethanová smìs spolu s nosnou kostrou z ocelových kordù zajišuje zátìové pouití. Vyuití napø. v potravináøství, lékaøské a dopravní technice ale také v prùmyslu (chemická odolnost polyurethanu). Pro dosaení vìtší synchronní pøesnosti a nebo zatíení pohonu se pouívají øemeny profilu AT, které jsou schopny pøenést o 70% vìtší výkon ne typ T. Øemeny jsou svaøitelné s termoplasty (napojování rùzných povlakù, vkládání unašeèù èi podélných vodících lišt). Teplotní odolnost: -30°C a +80°C. Øemeny se vyrábí v metrických rozteèích (T2,5, T5, T10, AT5, AT10).

Typové oznaèení øemenù nìkterými výrobci Optibelt, Strongbelt, Tagex: DAYCO: Gates: Megadyne:

ZRM ISORAN® P. U. WF Megapower

Nabízíme: standardnì skladem: na objednávku:

ZRM pøíp. Megapower Megapower pøíp. jiné

jednostranné

T2,5 T5 T10 t

w

ß

s

T2,5

T5

T10

t

2,5

5

10

H1

0,6

1

2

H2

0,7

1,2

2,5

W

1

1,8

3,5

S

1,5

2,65

5,3

40

40

40

AT5

AT10

AT5 AT10 t H1 H2

w

ß

t

5

10

H1

1

2

H2

1,2

2,5

W

2,5

5

S

-

-

50

50

D-T5

D-T10

t

5

10

oboustranné

D-T5 D-T10 t

H H2

s

ß

H

3,7

7

H2

1,2

2,5

S

2,65

5,3

40

40


POLYURETHAN

Ozubené øemeny metrické - jednostranné T

T2,5 T2,5

T5 (rozteè 2,5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 4 = 4 mm Code No. 6 = 6 mm Code No. 8 = 8 mm

Code No. 10 = 10 mm Code No. 12 = 12 mm

Pøíklad objednávky: 6 T2,5 - 120 Název øemene

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

2,5/120 2,5/145 2,5/160 2,5/177,5 2,5/200 2,5/230 2,5/245 2,5/265 2,5/285 2,5/290 2,5/305 2,5/317,5 2,5/330 2,5/380 2,5/420 2,5/480 2,5/500 2,5/540 2,5/600 2,5/650 2,5/780 2,5/915 2,5/950

T5

Délka mm

inches

Poèet zubù

48 58 64 71 80 92 98 106 114 116 122 127 132 152 168 192 200 216 240 260 312 366 380

120,0 145,0 160,0 177,5 200,0 230,0 245,0 265,0 285,0 290,0 305,0 317,5 330,0 380,0 420,0 480,0 500,0 540,0 600,0 650,0 780,0 915,0 950,0

(rozteè 5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 6 = 6 mm Code No. 8 = 8 mm Code No. 10 = 10 mm Code No. 12 = 12 mm

Code No. 16 = 16 mm Code No. 20 = 20 mm Code No. 25 = 25 mm

Pøíklad objednávky: 6 T5 - 165 Název øemene

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

5/165 5/185 5/200 5/215 5/220 5/225 5/245 5/250 5/255 5/260 5/270 5/275 5/280 5/295 5/300 5/305 5/325 5/330 5/340 5/350 5/355 5/360 5/365 5/375 5/390

Délka mm

165,0 185,0 200,0 215,0 220,0 225,0 245,0 250,0 255,0 260,0 270,0 275,0 280,0 295,0 300,0 305,0 325,0 330,0 340,0 350,0 355,0 360,0 365,0 375,0 390,0

inches

Poèet zubù

33 37 40 43 44 45 49 50 51 52 54 55 56 59 60 61 65 66 68 70 71 72 73 75 78

T10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

5/400 5/410 5/420 5/425 5/440 5/445 5/450 5/455 5/460 5/475 5/480 5/500 5/510 5/525 5/545 5/550 5/560 5/575 5/590 5/600 5/610 5/620 5/625 5/630 5/640 5/650 5/660 5/675 5/690 5/700 5/720 5/725 5/750 5/780 5/800 5/815 5/840 5/850 5/860 5/900 5/940 5/990 5/1000 5/1075 5/1100 5/1115 5/1140 5/1215 5/1350 5/1380 5/1440

T10

400,0 410,0 420,0 425,0 440,0 445,0 450,0 455,0 460,0 475,0 480,0 500,0 510,0 525,0 545,0 550,0 560,0 575,0 590,0 600,0 610,0 620,0 625,0 630,0 640,0 650,0 660,0 675,0 690,0 700,0 720,0 725,0 750,0 780,0 800,0 815,0 840,0 850,0 860,0 900,0 940,0 990,0 1000,0 1075,0 1100,0 1115,0 1140,0 1215,0 1350,0 1380,0 1440,0

80 82 84 85 88 89 90 91 92 95 96 100 102 105 109 110 112 115 118 120 122 124 125 126 128 130 132 135 138 140 144 145 150 156 160 163 168 170 172 180 188 198 200 215 220 223 228 243 270 276 288

(rozteè 10 mm)

Standardní šíøky: Code No. 10 = 10 mm Code No. 32 = 32 mm Code No. 12 = 12 mm Code No. 50 = 50 mm Code No. 16 = 16 mm Code No. 20 = 20 mm Code No. 25 = 25 mm Pøíklad objednávky: 16 T10 - 260 Název øemene

T T T T T T T

10/260 10/370 10/400 10/410 10/440 10/450 10/500

Délka mm

260,0 370,0 400,0 410,0 440,0 450,0 500,0

inches

Poèet zubù

26 37 40 41 44 45 50

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10/530 10/550 10/560 10/600 10/610 10/630 10/650 10/660 10/690 10/700 10/720 10/750 10/780 10/800 10/810 10/840 10/850 10/880 10/890 10/900 10/910 10/920 10/950 10/960 10/970 10/980 10/1000 10/1010 10/1050 10/1080 10/1100 10/1110 10/1140 10/1150 10/1200 10/1210 10/1240 10/1250 10/1300 10/1320 10/1350 10/1390 10/1400 10/1420 10/1440 10/1450 10/1460 10/1500 10/1560 10/1600 10/1610 10/1700 10/1750 10/1780 10/1800 10/1880 10/1960 10/2250

530,0 550,0 560,0 600,0 610,0 630,0 650,0 660,0 690,0 700,0 720,0 750,0 780,0 800,0 810,0 840,0 850,0 880,0 890,0 900,0 910,0 920,0 950,0 960,0 970,0 980,0 1000,0 1010,0 1050,0 1080,0 1100,0 1110,0 1140,0 1150,0 1200,0 1210,0 1240,0 1250,0 1300,0 1320,0 1350,0 1390,0 1400,0 1420,0 1440,0 1450,0 1460,0 1500,0 1560,0 1600,0 1610,0 1700,0 1750,0 1780,0 1800,0 1880,0 1960,0 2250,0

53 55 56 60 61 63 65 66 69 70 72 75 78 80 81 84 85 88 89 90 91 92 95 96 97 98 100 101 105 108 110 111 114 115 120 121 124 125 130 132 135 139 140 142 144 145 146 150 156 160 161 170 175 178 180 188 196 225


POLYURETHAN

Ozubené øemeny metrické - jednostranné AT

AT5

AT10

AT 5

(rozteè 5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 6 = 6 mm Code No. 16 = 16 mm Code No. 8 = 8 mm Code No. 20 = 20 mm Code No. 10 = 10 mm Code No. 25 = 25 mm Code No. 12 = 12 mm Pøíklad objednávky: 16 AT5 - 255 Délka

Název øemene

AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/ AT5/

mm

255 255 280 300 340 375 390 420 450 455 500 545 600 610 660 710 720 750 780 825 860 975 1050 1125 1500

AT 10

inches

Poèet zubù

45 51 56 60 68 75 78 84 90 91 100 109 120 122 132 142 144 150 156 165 172 195 210 225 300

255,0 255,0 280,0 300,0 340,0 375,0 390,0 420,0 450,0 455,0 500,0 545,0 600,0 610,0 660,0 710,0 720,0 750,0 780,0 825,0 860,0 975,0 1050,0 1125,0 1500,0

(rozteè 10 mm)

Standardní šíøky: Code No. 10 = 10 mm Code No. 12 = 12 mm Code No. 16 = 16 mm Code No. 20 = 20 mm

Code No. 25 = 25 mm Code No. 32 = 32 mm Code No. 50 = 50 mm

Pøíklad objednávky: 25 AT10 - 500 Délka

Název øemene

AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/

mm

500 560 600 610 660 700 730 780 800 840 890 920 960 980 1000 1010 1050 1080 1100 1150

500,0 560,0 600,0 610,0 660,0 700,0 730,0 780,0 800,0 840,0 890,0 920,0 960,0 980,0 1000,0 1010,0 1050,0 1080,0 1100,0 1150,0

inches

Poèet zubù

50 56 60 61 66 70 73 78 80 84 89 92 96 98 100 101 105 108 110 115

AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/ AT10/

1200 1210 1250 1280 1300 1320 1350 1360 1400 1420 1480 1500 1600 1700 1720 1800 1860 1940

1200,0 1210,0 1250,0 1280,0 1300,0 1320,0 1350,0 1360,0 1400,0 1420,0 1480,0 1500,0 1600,0 1700,0 1720,0 1800,0 1860,0 1940,0

120 121 125 128 130 132 135 136 140 142 148 150 160 170 172 180 186 194


POLYURETHAN

Ozubené øemeny metrické - oboustranné T

D-T5

D-T10

D-T5

(rozteè 5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 6 = 6 mm Code No. 8 = 8 mm Code No. 10 = 10 mm Code No. 12 = 12 mm

Code No. 16 = 16 mm Code No. 20 = 20 mm Code No. 25 = 25 mm Code No. 32 = 32 mm

Pøíklad objednávky: 10 - D T5 - 300 D Název øemene

D-T5/300 D D-T5/350 D D-T5/400 D D-T5/410 D D-T5/450 D D-T5/460 D D-T5/480 D D-T5/500 D D-T5/515 D D-T5/550 D D-T5/590 D D-T5/600 D D-T5/620 D D-T5/650 D D-T5/700 D D-T5/750 D D-T5/800 D D-T5/815 D D-T5/850 D D-T5/860 D D-T5/900 D D-T5/940 D D-T5/1100 D

Délka mm

inches

Poèet zubù

60 70 80 82 90 92 96 100 103 110 118 120 124 130 140 150 160 163 170 172 180 188 220

300,0 350,0 400,0 410,0 450,0 460,0 480,0 500,0 515,0 550,0 590,0 600,0 620,0 650,0 700,0 750,0 800,0 815,0 850,0 860,0 900,0 940,0 1100,0

D-T10

(rozteè 10 mm)

Standardní šíøky: Code No. 10 = 10 mm Code No. 12 = 12 mm Code No. 16 = 16 mm Code No. 20 = 20 mm

Code No. 25 = 25 mm Code No. 32 = 32 mm Code No. 50 = 50 mm

Pøíklad objednávky: 10 - D T10 - 260 D Název øemene

D-T10/260 D D-T10/530 D D-T10/600 D D-T10/630 D D-T10/660 D D-T10/700 D D-T10/720 D D-T10/750 D D-T10/800 D D-T10/840 D D-T10/900 D D-T10/980 D D-T10/1000 D D-T10/1100 D D-T10/1200 D D-T10/1210 D D-T10/1240 D D-T10/1250 D D-T10/1300 D D-T10/1320 D D-T10/1350 D D-T10/1400 D D-T10/1420 D D-T10/1500 D

Délka mm

260,0 530,0 600,0 630,0 660,0 700,0 720,0 750,0 800,0 840,0 900,0 980,0 1000,0 1100,0 1200,0 1210,0 1240,0 1250,0 1300,0 1320,0 1350,0 1400,0 1420,0 1500,0

inches

Poèet zubù

26 53 60 63 66 70 72 75 80 84 90 98 100 110 120 121 124 125 130 132 135 140 142 150

D-T10/1600 D-T10/1610 D-T10/1700 D-T10/1800 D-T10/1880

D D D D D

1600,0 1610,0 1700,0 1800,0 1880,0

160 161 170 180 188


Ozubené øemeny

Ozubené øemeny HTD (Gates™) Konstrukce øemenu a) tìlo: neopren = chloroprenový kauèuk (èerná barva) b) kostra: skelná vlákna v provazci navinuta do šroubovice c) zuby: spodní èást zubu je chránìna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti

Popis a vlastnosti Vyšší a pùlkulatý parabolický profil zubu a lepší stavba øemenu zajišují dvojnásobný pøenos výkonu, tišší chod a pøesnìjší synchronizaci oproti klasickým neoprenovým øemenùm s lichobìníkovým tvarem zubu. Konstrukce té zajišuje sníení vzájemného vlivu sousedních zubù. Neopren odolává minerálním olejùm. Neodolává však rostlinným olejùm.

Provedení HTD - standartní provedení. Øemeny se pouívají v bìných podmínkách na øemenicích HTD. Øemeny se vyrábí v rozteèích (3M, 5M, 8M, 14M, 20M). GT (MR) - øemeny mají stejnou konstrukci jako typ HTD. Mají však zesílená aramidová taná vlákna a nylonový povrch ozubení. Díky tomuto, jsou schopny pøenést o 100% vyšší výkon oproti typu HTD. Pouívají se pøi potøebì zvýšení pøenášeného výkonu. Rozteèe 8MR a 14MR se mohou pouívat na øemenicích HTD bez omezení. Ostatní rozteèe se mohou pouívat té, ovšem mají vìtší hluènost. Øemeny se vyrábí pod oznaèením Powergrip GT v rozteèích 2MR, 3MR, 5MR a pod oznaèením Powergrip GT2 v rozteèích GT2 8M, GT2 14M. GT POLYCHAIN - øemeny mají stejný tvar a platí pro nì stejná pravidla pro pouití jako pro typ GT a GT2. Jsou však vyrobeny z polyurethanu, tanou kostru tvoøí syntetické kordy a zuby jsou kryty nylonovou tkaninou. Díky své konstrukci pøenesou o 200% vyšší výkon oproti standartnímu provedení HTD. Øemeny se vyrábí v rozteèích Polychain PC2 8MGT a PC2 14MGT.

Typové oznaèení øemenù nìkterými výrobci HTD® Powergrip®HTD® . Powergrip® GT® , Powergrip® GT2 Polychain® GT®

Optibelt, Strongbelt, Tagex: Gates:

Nabízíme HTD® nebo ISORAN® RPP Powergrip GT, GT2 a Polychain GT

standardnì skladem: na objednávku:

jednostranné

3M 5M 8M 14M 20M t H1

H

H2

3M

5M

8M

14M

20M

t

3

5

8

14

20

H1

1,2

1,5

2,2

3,9

4,8

H2

1,2

2,1

3,4

6,1

8,4

H

2,4

3,6

5,6

10

13,2

Pro nadstandardní provedení Powergrip GT, GT2 a Polychain PC2 GT parametry neuvádíme.

oboustranné

D-5M D-8M D-14M D-5M

t

H1

HTD je zamìnitelný s typem RPP. 64

H

D-8M

D-14M

t

5

8

14

H1

1,143

1,372

2,794

H

5,258

8,28

14,834


®

Ozubené øemeny

Ozubené øemeny RPP (Dayco™) Konstrukce øemenu a) tìlo: neopren = chloroprenový kauèuk (èerná barva) b) kostra: skelná vlákna v provazci navinuta do šroubovice c) zuby: spodní èást zubu je chránìna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti

Popis a vlastnosti typ RPP Øemeny mají stejné vlastnosti jako typ HTD (Gates™). U typu RPP (DAYCO™) je však na vrcholu zubu ještì umístìna dráka, která dle výrobce zpùsobuje lepší tvárnost zubu a rozloení sil na jeho ploše. Øemeny RPP se mohou pouívat na klasických øemenicích HTD nebo na originálních øemenicích RPP.

Provedení RPP - standardní provedení. Øemeny se pouívají v bìných podmínkách na øemenicích HTD pøípadnì RPP a jsou zamìnitelné s øemeny typu HTD. RPP PLUS - øemeny mají stejnou konstrukci jako typ RPP. Speciální taná vlákna a další úpravy, pøedevším povrchu ozubení, zvyšují pøenášený výkon o 100% oproti typu RPP. Stejné srovnání je mono pozorovat i mezi typy HTD a GT (Gates). Øemeny se vyrábí v rozteèích RPP PLUS 8 a RPP PLUS 14. RPP PANTHER - øemeny mají stejný tvar a platí pro nì stejná pravidla pro pouití jako pro typ RPP PLUS. Jsou však vyrobeny z polyurethanu a tanou kostru tvoøí kevlarová vlákna. Díky své konstrukci pøenesou o 200% vyšší výkon oproti provedení RPP. Øemeny jsou kvalitativním ekvivalentem firmy DAYCO k øemenùm Polychain GT firmy Gates.

Typové oznaèení øemenù výrobcem ISORAN® RPP RPP PLUS RPP PANTHER

DAYCO:

Nabízíme ISORAN® RPP nebo typ HTD® RPP PLUS, RPP PANTHER

standardnì skladem: na objednávku:

jednostranné

RPP3 RPP5 RPP8 RPP14 t H1 H2

H

RPP3

RPP5

RPP8

RPP14

t

3

5

8

14

H1

-

1,8

2,2

4

H2

1,15

2

3,2

6

H

-

3,8

5,4

10

Pro nadstandardní provedení RPP PLUS a RPP PANTHER parametry neuvádíme.

Rozmìrové øady neuvádíme. Jsou shodné s typem HTD.

oboustranné

RPP5DD RPP8DD RPP14DD t

t

RPP5DD

RPP8DD

RPP14DD

5

8

14

Skladem je typ HTD nebo RPP. 65


NEOPREN

®

Ozubené øemeny jednostranné - HTD, RPP

3M 3M

5M (rozteè 3 mm)

Standardní šíøky: Code No. 6 = 6 mm Code No. 15 = 15 mm Code No. 9 = 9 mm

882-3M 888-3M 1062-3M 1569-3M

8M 882,0 888,0 1062,0 1569,0

294 296 354 523

Pøíklad objednávky: 210-3M -15 Název øemene

111-3M 129-3M 141-3M 144-3M 150-3M 165-3M 168-3M 174-3M 177-3M 180-3M 186-3M 192-3M 195-3M 201-3M 204-3M 207-3M 210-3M 213-3M 225-3M 252-3M 255-3M 267-3M 285-3M 291-3M 300-3M 312-3M 318-3M 330-3M 339-3M 345-3M 357-3M 363-3M 366-3M 384-3M 390-3M 420-3M 447-3M 474-3M 480-3M 486-3M 495-3M 501-3M 513-3M 519-3M 522-3M 525-3M 531-3M 537-3M 558-3M 564-3M 570-3M 597-3M 600-3M 606-3M 615-3M 633-3M 669-3M 675-3M 711-3M 738-3M 804-3M 843-3M

66

Délka mm

111,0 129,0 141,0 144,0 150,0 165,0 168,0 174,0 177,0 180,0 186,0 192,0 195,0 201,0 204,0 207,0 210,0 213,0 225,0 252,0 255,0 267,0 285,0 291,0 300,0 312,0 318,0 330,0 339,0 345,0 357,0 363,0 366,0 384,0 390,0 420,0 447,0 474,0 480,0 486,0 495,0 501,0 513,0 519,0 522,0 525,0 531,0 537,0 558,0 564,0 570,0 597,0 600,0 606,0 615,0 633,0 669,0 675,0 711,0 738,0 804,0 843,0

inches

Poèet zubù

37 43 47 48 50 55 56 58 59 60 62 64 65 67 68 69 70 71 75 84 85 89 95 97 100 104 106 110 113 115 119 121 122 128 130 140 149 158 160 162 165 167 171 173 174 175 177 179 186 188 190 199 200 202 205 211 223 225 237 246 268 281

5M

(rozteè 5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 9 = 9 mm Code No. 25 = 25 mm Code No. 15 = 15 mm

1000-5M 1035-5M 1050-5M 1100-5M 1135-5M 1200-5M 1500-5M 1595-5M 1870-5M 2000-5M 2525-5M

1000,0 1035,0 1050,0 1100,0 1135,0 1200,0 1500,0 1595,0 1870,0 2000,0 2525,0

200 207 210 220 227 240 300 319 374 400 505

Pøíklad objednávky: 180-5M -15 Název øemene

180-5M 225-5M 255-5M 265-5M 270-5M 280-5M 295-5M 305-5M 325-5M 330-5M 340-5M 350-5M 360-5M 365-5M 370-5M 375-5M 385-5M 400-5M 415-5M 425-5M 450-5M 475-5M 500-5M 520-5M 525-5M 550-5M 565-5M 575-5M 580-5M 600-5M 610-5M 615-5M 630-5M 635-5M 640-5M 645-5M 665-5M 670-5M 700-5M 710-5M 740-5M 750-5M 755-5M 800-5M 825-5M 835-5M 850-5M 860-5M 890-5M 900-5M 925-5M 935-5M 950-5M 965-5M 980-5M

Délka mm

180,0 225,0 255,0 265,0 270,0 280,0 295,0 305,0 325,0 330,0 340,0 350,0 360,0 365,0 370,0 375,0 385,0 400,0 415,0 425,0 450,0 475,0 500,0 520,0 525,0 550,0 565,0 575,0 580,0 600,0 610,0 615,0 630,0 635,0 640,0 645,0 665,0 670,0 700,0 710,0 740,0 750,0 755,0 800,0 825,0 835,0 850,0 860,0 890,0 900,0 925,0 935,0 950,0 965,0 980,0

inches

Poèet zubù

36 45 51 53 54 56 59 61 65 66 68 70 72 73 74 75 77 80 83 85 90 95 100 104 105 110 113 115 116 120 122 123 126 127 128 129 133 134 140 142 148 150 151 160 165 167 170 172 178 180 185 187 190 193 196

8M

(rozteè 8 mm)

Standardní šíøky: Code No. 20 = 20 mm Code No. 50 = 50 mm Code No. 30 = 30 mm Code No. 85 = 85 mm Pøíklad objednávky: 600-8M -20 Délka

Název øemene

mm

424-8M 480-8M 512-8M 520-8M 560-8M 576-8M 600-8M 608-8M 640-8M 656-8M 720-8M 760-8M 776-8M 784-8M 800-8M 840-8M 880-8M 920-8M 960-8M 976-8M 1000-8M 1040-8M 1080-8M 1120-8M 1128-8M 1160-8M 1200-8M 1224-8M 1256-8M 1280-8M 1304-8M 1328-8M 1360-8M 1400-8M 1424-8M 1440-8M 1520-8M 1552-8M 1600-8M 1696-8M 1760-8M 1800-8M 1904-8M 2000-8M 2080-8M 2104-8M 2240-8M

424,0 480,0 512,0 520,0 560,0 576,0 600,0 608,0 640,0 656,0 720,0 760,0 776,0 784,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 976,0 1000,0 1040,0 1080,0 1120,0 1128,0 1160,0 1200,0 1224,0 1256,0 1280,0 1304,0 1328,0 1360,0 1400,0 1424,0 1440,0 1520,0 1552,0 1600,0 1696,0 1760,0 1800,0 1904,0 2000,0 2080,0 2104,0 2240,0

inches

Poèet zubù

53 60 64 65 70 72 75 76 80 82 90 95 97 98 100 105 110 115 120 122 125 130 135 140 141 145 150 153 157 160 163 166 170 175 178 180 190 194 200 212 220 225 238 250 260 263 280

Skladem je typ HTD nebo RPP.


14M 2248-8M 2272-8M 2400-8M 2600-8M 2800-8M

14M

20M 2248,0 2272,0 2400,0 2600,0 2800,0

281 284 300 325 350

(rozteè 14 mm)

Standardní šíøky: Code No. 40 = 40 mm Code No. 115 = 115 mm Code No. 55 = 55 mm Code No. 170 = 170 mm Code No. 85 = 85 mm Pøíklad objednávky: 924-14M -55 Název øemene

966-14M 1092-14M 1190-14M 1400-14M 1610-14M 1778-14M 1890-14M 2100-14M 2310-14M 2450-14M 2590-14M 2800-14M

20M

Délka mm

inches

966,0 1092,0 1190,0 1400,0 1610,0 1778,0 1890,0 2100,0 2310,0 2450,0 2590,0 2800,0

Poèet zubù

69 78 85 100 115 127 135 150 165 175 185 200

(rozteè 20 mm)

Standardní šíøky: Code No. 115 = 115 mm Code No. 290 = 290 mm Code No. 170 = 170 mm Code No. 340 = 340 mm Code No. 230 = 230 mm Pøíklad objednávky: 2000-20M -170 Název øemene

2000-20M 2500-20M 3400-20M 3800-20M 4200-20M 4600-20M 5000-20M 5200-20M 5400-20M 5600-20M 5800-20M 6000-20M 6200-20M 6400-20M 6600-20M

Délka mm

inches

2000,0 2500,0 3400,0 3800,0 4200,0 4600,0 5000,0 5200,0 5400,0 5600,0 5800,0 6000,0 6200,0 6400,0 6600,0

Skladem je typ HTD nebo RPP.

Poèet zubù

100 125 170 190 210 230 250 260 270 280 290 300 310 320 330

67


NEOPREN

Ozubené øemeny oboustranné - HTD, RPP

D-5M D-5M

D-8M D-8M

(rozteè 5 mm)

D-14M (rozteè 8 mm)

Standardní šíøky: Code No. 9 = 9 mm Code No. 25 = 25 mm Code No. 15 = 15 mm

Standarní šíøky: Code No. 20 = 20 mm Code No. 50 = 50 mm Code No. 30 = 30 mm Code No. 85 = 85 mm

Pøíklad objednávky: 635 D-5M -15

Pøíklad objednávky: 600 D-8M -20

Název øemene

635 D-5M 640 D-5M 675 D-5M 700 D-5M 705 D-5M 710 D-5M 725 D-5M 740 D-5M 755 D-5M 800 D-5M 850 D-5M 890 D-5M 935 D-5M 940 D-5M 950 D-5M 980 D-5M 1000 D-5M 1050 D-5M 1125 D-5M 1195 D-5M 1240 D-5M 1270 D-5M 1420 D-5M 1595 D-5M 1690 D-5M 1790 D-5M 1800 D-5M

Délka mm

635 640 675 700 705 710 725 740 755 800 850 890 935 940 950 980 1000 1050 1125 1195 1240 1270 1420 1595 1690 1790 1800

inches

Poèet zubù

Název øemene

127 128 135 140 141 142 145 148 151 160 170 178 187 188 190 196 200 210 225 239 248 254 284 319 338 358 360

600 D-8M 632 D-8M 640 D-8M 680 D-8M 720 D-8M 800 D-8M 840 D-8M 880 D-8M 920 D-8M 960 D-8M 1040 D-8M 1120 D-8M 1200 D-8M 1224 D-8M 1280 D-8M 1352 D-8M 1440 D-8M 1600 D-8M 1760 D-8M 1800 D-8M 2000 D-8M 2400 D-8M 2600 D-8M 2800 D-8M 3048 D-8M 3280 D-8M 3600 D-8M 4400 D-8M

600 632 640 680 720 800 840 880 920 960 1040 1120 1200 1224 1280 1352 1440 1600 1760 1800 2000 2400 2600 2800 3048 3280 3600 4400

(rozteè 14 mm)

Standardní šíøky: Code No. 40 = 40 mm Code No. 115 = 115 mm Code No. 55 = 50 mm Code No. 170 = 170 mm Code No. 85 = 85 mm Pøíklad objednávky: 966 D-14M -40

Délka mm

D-14M

inches

Délka

Poèet zubù

Název øemene

75 79 80 85 90 100 105 110 115 120 130 140 150 153 160 169 180 200 220 225 250 300 325 350 381 410 450 550

966 D-14M 1190 D-14M 1400 D-14M 1610 D-14M 1764 D-14M 1778 D-14M 1890 D-14M 2100 D-14M 2310 D-14M 2450 D-14M 2590 D-14M 2800 D-14M 3150 D-14M 3360 D-14M 3500 D-14M 3850 D-14M 4326 D-14M 4578 D-14M 4956 D-14M

mm

966 1190 1400 1610 1764 1778 1890 2100 2310 2450 2590 2800 3150 3360 3500 3850 4326 4578 4956

inches

Poèet zubù

69 85 100 115 126 127 135 150 165 175 185 200 225 240 250 275 309 327 354

Skladem je typ HTD nebo RPP.


Ozubené øemeny jednostranné Powergrip GT, GT2, Polychain PC2 GT Powergrip GT (neopren)

3MR

Polychain PC2 GT (polyurethan)

(rozteè 3 mm)

Standardní šíøky: Code No. 6 = 6 mm Code No. 9 = 9 mm Code No. 15 = 15 mm Pøíklad objednávky: Powergrip GT 255 - 3MR - 9 Délka

Název øemene

3MR 3MR 3MR 3MR 3MR 3MR 3MR 3MR 3MR

-

inches

mm

150 165 225 240 252 255 390 480 540

5MR

Poèet zubù

150 165 225 240 252 255 390 480 540

50 55 75 80 84 85 130 160 180

(rozteè 5 mm)

Standardní šíøky: Code No. 9 = 9 mm Code No. 15 = 15 mm Code No. 25 = 25 mm Pøíklad objednávky: Powergrip GT 400 - 5MR - 15 Délka

Název øemene

5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR 5MR

-

mm

275 325 350 400 425 450 475 500 510 530 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 2100

8M GT2

inches

14M GT2 Poèet zubù

275 325 350 400 425 450 475 500 510 530 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 2100

55 65 70 80 85 90 95 100 102 106 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 230 420

(rozteè 8 mm)

Standardní šíøky: Code No. 20 = 20 mm Code No. 50 = 50 mm Code No. 30 = 30 mm Code No. 85 = 85 mm Pøíklad objednávky: Powergrip GT2 800 - 8M GT2 - 50 Název øemene

8MGT2 - 384 8MGT2 - 480 8MGT2 - 560 8MGT2 - 600 8MGT2 - 640

Délka mm

384 480 560 600 640

inches

8MGT2 - 720 8MGT2 - 800 8MGT2 - 840 8MGT2 - 880 8MGT2 - 920 8MGT2 - 960 8MGT2 - 1040 8MGT2 - 1064 8MGT2 - 1120 8MGT2 - 1160 8MGT2 - 1200 8MGT2 - 1280 8MGT2 - 1440 8MGT2 - 1512 8MGT2 - 1584 8MGT2 - 1600 8MGT2 - 1760 8MGT2 - 1800 8MGT2 - 2000 8MGT2 - 2400 8MGT2 - 2600 8MGT2 - 2800 8MGT2 - 3048 8MGT2 - 3280 8MGT2 - 3600 8MGT2 - 4400

Poèet zubù

48 60 70 75 80

720 800 840 880 920 960 1040 1064 1120 1160 1200 1280 1440 1512 1584 1600 1760 1800 2000 2400 2600 2800 3048 3280 3600 4400

90 100 105 110 115 120 130 133 140 145 150 160 180 189 198 200 220 225 250 300 325 350 381 410 450 550

(rozteè 14 mm)

Standardní šíøky: Code No. 40 = 40 mm Code No. 115 = 115 mm Code No. 55 = 55 mm Code No. 170 = 170 mm Code No. 85 = 85 mm Pøíklad objednávky: Powergrip GT2 1778 - 14M GT2 - 85 Název øemene

14MGT2 - 966 14MGT2 - 1190 14MGT2 - 1400 14MGT2 - 1610 14MGT2 - 1778 14MGT2 - 1890 14MGT2 - 2100 14MGT2 - 2310 14MGT2 - 2450 14MGT2 - 2590 14MGT2 - 2800 14MGT2 - 3150 14MGT2 - 3360 14MGT2 - 3500 14MGT2 - 3850 14MGT2 - 4326 14MGT2 - 4578 14MGT2 - 4956 14MGT2 - 5320 14MGT2 - 5740 14MGT2 - 6160 14MGT2 - 6860

Délka mm

966 1190 1400 1610 1778 1890 2100 2310 2450 2590 2800 3150 3360 3500 3850 4326 4578 4956 5320 5740 6160 6860

inches

Poèet zubù

69 85 100 115 127 135 150 165 175 185 200 225 240 250 275 309 327 354 380 410 440 490

Polychain PC2 8M GT Standardní šíøky: Code No. 12 = 12 mm Code No. 36 = 36 mm Code No. 21 = 21 mm Code No. 62 = 62 mm Pøíklad objednávky: Polychain PC2 1792 - 8M GT - 36 Název øemene

Délka mm

Poèet zubù

PC2 640 - 8M GT PC2 720 - 8M GT PC2 800 - 8M GT PC2 896 - 8M GT PC2 1000 - 8M GT PC2 1120 - 8M GT PC2 1200 - 8M GT PC2 1280 - 8M GT PC2 1440 - 8M GT PC2 1600 - 8M GT PC2 1792 - 8M GT PC2 2000 - 8M GT PC2 2240 - 8M GT PC2 2400 - 8M GT PC2 2520 - 8M GT PC2 2840 - 8M GT PC2 3200 - 8M GT PC2 3600 - 8M GT PC2 4000 - 8M GT PC2 4480 - 8M GT

640 720 800 896 100 1120 1200 1280 1440 1600 1792 2000 2240 2400 2520 2840 3200 3600 4000 4480

80 90 100 112 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560

Polychain PC2 14M GT Standardní šíøky: Code No. 20 = 20 mm Code No. 90 = 90 mm Code No. 37 = 37 mm Code No. 125 = 125 mm Code No. 68 = 68 mm Pøíklad objednávky: Polychain PC2 2100 - 14M GT - 90 Název øemene

Délka mm

Poèet zubù

PC2 994 - 14M GT PC2 1120 - 14M GT PC2 1190 - 14M GT PC2 1260 - 14M GT PC2 1400 - 14M GT PC2 1568 - 14M GT PC2 1750 - 14M GT PC2 1890 - 14M GT PC2 1960 - 14M GT PC2 2100 - 14M GT PC2 2240 - 14M GT PC2 2380 - 14M GT PC2 2520 - 14M GT PC2 2660 - 14M GT PC2 2800 - 14M GT PC2 3136 - 14M GT PC2 3304 - 14M GT PC2 3500 - 14M GT PC2 3920 - 14M GT PC2 4410 - 14M GT

994 1120 1190 1260 1400 1568 1750 1890 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800 3136 3304 3500 3920 4410

71 80 85 90 100 112 125 135 140 150 160 170 180 190 200 224 236 250 280 315


Ozubené øemeny

Ozubené øemeny STD Konstrukce øemenu a) tìlo: neopren = chloroprenový kauèuk (èerná barva) b) kostra: skelná vlákna v provazci navinuta do šroubovice c) zuby: spodní èást zubu je chránìna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti

Popis a vlastnosti Øemeny STD byly vyvinuty firmou Good Year ve stejné dobì jako øemeny HTD. S øemeny HTD jsou srovnatelné i svými provozními vlastnostmi a velikostí pøenášeného výkonu. Bohuel však s typem HTD nejsou kompatibilní. Zámìna je moná pouze v akutních pøípadech, kdy øemen doèasnì pouijeme jako hnací. Øemeny se pouívají pøedevším v Americe a na amerických strojích. Øemeny se vyrábí v profilech S3M, S5M, S8M a S14M. Nejèastìji pouívaným je typ STD S8M.

Oznaèení øemene výrobcem Optibelt, Strongbelt, Good Year, Tagex:

STD

Nabízíme standardnì skladem: na objednávku: na poptávku:

STD S8M STD S14M ostatní profily

jednostranné

STDS3M STDS5M STDS8M STDS14M t H1

H H2

70

S3M

S5M

S8M

S14M

t

3

5

8

14

H1

0,76

1,49

2,25

4,9

H2

1,14

1,91

3,05

5,3

H

1,9

3,4

5,3

10,2


NEOPREN

®

Ozubené øemeny jednostranné - STD

S 3M S 3M

S 5M (rozteè 3 mm)

Standardní šíøky: Code No. 60 = 6 mm Code No. 90 = 9 mm

Code No.150 = 15 mm

Pøíklad objednávky: 120 - S 3M code 60 Název øemene

S S S S S S S S S S S S S S S S S S

3M-120 3M-150 3M-177 3M-201 3M-225 3M-252 3M-264 3M-276 3M-300 3M-339 3M-384 3M-420 3M-459 3M-486 3M-501 3M-537 3M-564 3M-633

S 5M

Délka mm

inches

Poèet zubù

40 50 59 67 75 84 88 92 100 113 128 140 153 162 167 179 188 211

120,0 150,0 177,0 201,0 225,0 252,0 264,0 276,0 300,0 339,0 384,0 420,0 459,0 486,0 501,0 537,0 564,0 633,0

(rozteè 5 mm)

Pøíklad objednávky: 255 - S 5M code 90

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

5M-255 5M-295 5M-325 5M-350 5M-375 5M-400 5M-425 5M-475 5M-500 5M-525 5M-560 5M-575 5M-600 5M-625 5M-650 5M-675 5M-700 5M-750 5M-800 5M-850 5M-900 5M-950 5M-1000 5M-1050 5M-1125 5M-1270 5M-1350 5M-1420 5M-1800 5M-2000

S 8M

(rozteè 8 mm)

Standardní šíøky: Code No. 200 = 20 mm Code No. 500 = 50 mm Code No. 300 = 30 mm Code No. 850 = 85 mm Pøíklad objednávky: 440 - S 8M code 200

Standardní šíøky: Code No. 90 = 9 mm Code No. 250 = 25 mm Code No. 150 = 15 mm

Název øemene

S 14M

S 8M

Délka mm

255,0 295,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 475,0 500,0 525,0 560,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1125,0 1270,0 1350,0 1420,0 1800,0 2000,0

inches

Poèet zubù

51 59 65 70 75 80 85 95 100 105 112 115 120 125 130 135 140 150 160 170 180 190 200 210 225 254 270 284 360 400

Název øemene

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

8M-440 8M-480 8M-560 8M-600 8M-632 8M-640 8M-656 8M-688 8M-696 8M-712 8M-720 8M-728 8M-736 8M-760 8M-768 8M-784 8M-792 8M-800 8M-824 8M-848 8M-864 8M-880 8M-896 8M-912 8M-920 8M-944 8M-960 8M-992 8M-1000 8M-1024 8M-1032 8M-1040 8M-1056 8M-1064 8M-1072 8M-1120 8M-1136 8M-1152 8M-1160 8M-1168 8M-1176 8M-1184 8M-1192 8M-1200 8M-1208 8M-1216 8M-1240 8M-1248 8M-1256 8M-1264 8M-1280 8M-1304 8M-1312 8M-1344 8M-1352 8M-1360 8M-1400 8M-1408 8M-1440 8M-1480 8M-1600 8M-1760

Délka mm

440,0 480,0 560,0 600,0 632,0 640,0 656,0 688,0 696,0 712,0 720,0 728,0 736,0 760,0 768,0 784,0 792,0 800,0 824,0 848,0 864,0 880,0 896,0 912,0 920,0 944,0 960,0 992,0 1000,0 1024,0 1032,0 1040,0 1056,0 1064,0 1072,0 1120,0 1136,0 1152,0 1160,0 1168,0 1176,0 1184,0 1192,0 1200,0 1208,0 1216,0 1240,0 1248,0 1256,0 1264,0 1280,0 1304,0 1312,0 1344,0 1352,0 1360,0 1400,0 1408,0 1440,0 1480,0 1600,0 1760,0

inches

Poèet zubù

55 60 70 75 79 80 82 86 87 89 90 91 92 95 96 98 99 100 103 106 108 110 112 114 115 118 120 124 125 128 129 130 132 133 134 140 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 155 156 157 158 160 163 164 168 169 170 175 176 180 185 200 220

S S S S S S S S S S S

8M-1776 8M-1800 8M-1816 8M-1912 8M-2000 8M-2240 8M-2392 8M-2400 8M-2496 8M-2800 8M-3200

S 14M

1776,0 1800,0 1816,0 1912,0 2000,0 2240,0 2392,0 2400,0 2496,0 2800,0 3200,0

222 225 227 239 250 280 299 300 312 350 400

(rozteè 14 mm)

Standardní šíøky: Code No. 400 = 40 mm Code No. 1150 = 150 mm Code No. 550 = 55 mm Code No. 1700 = 170 mm Code No. 850 = 85 mm Pøíklad objednávky: 1440 - S 14M code 400 Délka

Název øemene

mm

S S S S S S S S S S S S S S S S S

1400,0 1540,0 1610,0 1890,0 2002,0 2100,0 2240,0 2310,0 2450,0 2590,0 2800,0 3150,0 3500,0 3850,0 4004,0 4508,0 5012,0

14M-1400 14M-1540 14M-1610 14M-1890 14M-2002 14M-2100 14M-2240 14M-2310 14M-2450 14M-2590 14M-2800 14M-3150 14M-3500 14M-3850 14M-4004 14M-4508 14M-5012

inches

Poèet zubù

100 110 115 135 143 150 160 165 175 185 200 225 250 275 286 322 358


Ozubené øemeny EAGLE Pd Konstrukce øemenu a) tìlo: neopren b) kostra: skelná vlákna v provazci navinuta do šroubovice

Popis a vlastnosti Zvláštností tohoto typu øemenu je poloha uloení jeho ozubení. Zuby nejsou vùèi sobì rovnobìné, nýbr mají šípovitý tvar. Dvì stromeèková ozubení stoupají vedle sebe na pøezkáèku v šípovitém tvaru. Tato konstrukce a poloha ozubení umoòuje tìmto øemenùm pøenášet cca o 80% vyšší výkon v porovnání s typem HTD. Profil vyaduje speciální øemenice. Praktické vyuití, a to zejména v Evropì, je zatím minimální. Øemeny se vyrábí v rozteèích 8 mm (typ Y a W) a 14 mm (typ B,G,O a R).

Oznaèení øemene výrobcem Good Year:

EAGLE Pd

Nabízíme na poptávku:

EAGLE Pd

jednostranné

Y-yellow W-white B-blue G-green O-orange R-red t

d t

H2

72

H

Y

W

B

G

O

R

8

8

14

14

14

14

d (šíøe)

16

32

35

52,5

70

100

H

5,33

5,33

8,64

8,64

8,64

8,64

H2

3,05

3,05

5,33

5,33

5,33

5,33


NEOPREN

Ozubené øemeny jednostranné - EAGLE Pd

Y

W

Y - YELLOW

(rozteè 8 mm)

G

B B - BLUE

(rozteè 14 mm)

R

O O - ORANGE

Šíøka: 16 mm

Šíøka: 35 mm

Šíøka: 70 mm

Pøíklad objednávky: EAGLE Y - 640

Pøíklad objednávky: EAGLE B - 1260

Pøíklad objednávky: EAGLE O - 1400

Název øemene

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

-

640 720 800 896 1000 1120 1200 1280 1440 1600 1792 2000 2240 2400

W - WHITE

Délka mm

Poèet zubù

Název øemene

640 720 800 896 1000 1120 1200 1280 1440 1600 1792 2000 2240 2400

80 90 100 112 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300

B B B B B B B B B B B B B B

(rozteè 8 mm)

-

994 1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

G - GREEN

Délka mm

Poèet zubù

994 1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

71 80 85 90 100 112 125 140 150 160 170 180 190 200

(rozteè 14 mm)

Název øemene

O O O O O O O O O O O O O

-

1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

R - RED

Šíøka: 32 mm

Šíøka: 52,5 mm

Šíøka: 100 mm

Pøíklad objednávky: EAGLE W - 1200

Pøíklad objednávky: EAGLE G - 1120

Pøíklad objednávky: EAGLE R - 2240

Název øemene

Délka mm

Poèet zubù

Název øemene

W W W W W W W W W W W W W W

640 720 800 896 1000 1120 1200 1280 1440 1600 1792 2000 2240 2400

80 90 100 112 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300

G G G G G G G G G G G G G G

-

640 720 800 896 1000 1120 1200 1280 1440 1600 1792 2000 2240 2400

-

994 1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

Délka mm

Poèet zubù

994 1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

71 80 85 90 100 112 125 140 150 160 170 180 190 200

(rozteè 14 mm)

Délka mm

Poèet zubù

1120 1190 1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

80 85 90 100 112 125 140 150 160 170 180 190 200

(rozteè 14 mm)

Název øemene

Délka

R R R R R R R R R R R

1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

-

1260 1400 1568 1750 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800

mm

Poèet zubù

90 100 112 125 140 150 160 170 180 190 200


Ozubené øemeny

PUR øemeny s nestandardní rozteèí zubù Konstrukce øemenu a) tìlo: polyurethan b) kostra: ocelový kord v provazci navinut do šroubovice c) zuby: polyurethan

Popis a vlastnosti Všechny tyto øemeny mají obdobné vyuití jako polyurethanové øemeny typu T a jsou s nimi shodné i velikostí pøenášeného výkonu. Od standardních øemenù se nejvíce odlišují svými nestandardními rozmìry a to pøedevším rozteèí zubù. Øemeny s tìmito rùznými rozmìry byly vyvinuty pro speciální potøeby konstrukcí strojù. Vznikly tak profily AR, BR, CR, DR èi rozmìrová øada øemenù pod oznaèením V. Podobná výrobní øada øemenù jako øada V (daný typ øemenu je vyrábìn vdy v jedné délce s danou rozteèí zubù) je i øada dle ÈJK. Jedná se o øemeny vyrábìné v ÈSSR na základì poadavkù prùmyslových státù RVHP.

Nabízíme na objednávku všechny typy

jednostranné

V AR BR CR DR ÈJK V t

AR

BR

CR

DR

t H1 H2 ß

Y

MÌR

ROZ

D TAN

NES

W w

NÍ ARD

S

s

oboustranné

V-DL AR-DL CR-DL DR-DL V-DL

t

AR-DL

CR-DL

DR-DL

t H

H H2

H2

S s

74

ß

A NEST

DNÍ NDAR

ÌRY

ROZM

ÈJK


POLYURETHAN

®

Ozubené øemeny jednostranné - nestandardní

V V Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene Pøíklad objednávky: 10V 395/6F

Název øemene

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

100/3F 149/4F 150/5F 158/4F 161/5F 165/3F 167/4F 170/4FA 172/4F 174/3F 177/5F 190/4F 203/5F 206/6FK 213/7F 225/3F 226/5F 228/6F 228/6FA 229/6F 233/5F 238/5F 242/5F 248/7F 252/6F 255/6FK 261/7F 265/8F 268/7F 277/3F 279/6F 284/5F 285/6F 290/3F 291/7F 295/6F 295/6FA 304/5F 307/5F 309/7FK 310/5F 316/3F 323/3F 337/7F 341/7F 350/5FK 351/2F 354/6F 356/7F 357/7F 360/6F 361/6F 364/7F 367/7FK 367/7F 368/7F 368/7F+ 370/6F 375/6FK 381/5F 381/5FK

Délka mm

Rozteè zubù

Poèet zubù

100,98 149,49 150,10 158,27 160,68 164,73 167,31 169,44 172,24 174,90 177,80 192,02 203,20 206,14 212,46 225,00 226,10 228,60 228,60 229,02 233,68 238,04 242,40 247,69 252,53 255,25 261,59 264,63 268,55 277,20 279,40 284,48 285,75 290,40 290,24 294,50 294,83 304,80 306,92 310,72 309,56 316,80 323,40 337,04 340,30 350,31 351,79 353,82 355,79 356,69 360,57 360,31 364,46 367,12 368,82 368,50 368,82 369,81 375,52 381,00 380,78

3,060 4,983 5,176 4,522 5,951 3,581 4,522 4,459 4,921 3,300 5,080 4,572 5,080 6,063 7,869 3,000 5,950 6,350 6,350 6,736 5,080 5,951 5,050 7,285 6,475 6,717 7,927 8,019 7,258 3,300 6,350 5,080 6,350 3,300 7,256 6,266 6,273 5,080 5,202 7,226 5,953 3,300 3,300 7,660 7,734 5,077 2,645 5,997 7,261 7,431 6,934 6,929 7,923 7,060 7,527 7,370 7,527 6,268 6,588 5,080 5,077

33 30 29 35 27 46 37 38 35 53 35 42 40 34 27 75 38 36 36 34 46 40 48 34 39 38 33 33 37 84 44 56 45 88 40 47 47 60 59 43 52 96 98 44 44 69 133 59 49 48 52 52 46 52 49 50 49 59 57 75 75

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

385/4FK 386/6F 388/7K 392/7F 395/6F 402/7K 406/5F 409/4FK 411/5F 419/7F 420/6F 423/7F 431/6F 431/6K 432/7F 432/7K 437/9FK 438/9F 440/5F 443/7K 444/7F 446/7F 448/7F 449/7K 449/9K 450/7F 457/6K 459/9F 463/7F 468/7K 473/7K 474/7F 480/7K 491/7F 508/5F 510/10F 511/9F 513/8K 514/9K 515/7F 515/9FK 516/7F 522/6F 532/9F 537/7F 546/7F 548/2F 552/6F 555/7FK 563/9F 567/5F 570/9F 571/9F 574/7F 583/9F 592/7F 609/5F 609/4F 620/6FK 620/6F 623/9F 626/6F 628/6F 629/9F 635/5F 651/7F 685/5F 686/9F 698/9FK 728/15F 758/8FA 760/8F 779/2F

385,24 386,40 388,85 391,77 395,10 405,13 406,40 410,00 410,96 418,72 420,09 422,99 430,15 431,06 431,93 432,10 437,80 438,15 439,82 442,98 444,18 445,80 447,56 449,16 449,18 449,47 457,34 459,10 463,94 468,66 473,46 473,22 480,69 490,73 508,00 510,00 511,43 513,88 514,25 515,24 515,86 516,56 522,49 532,50 537,88 546,42 548,64 552,46 555,43 563,76 567,25 570,71 571,50 574,64 582,54 592,20 609,60 609,55 620,24 620,24 623,62 626,50 628,30 629,50 635,00 651,51 687,15 686,74 699,02 728,50 757,21 759,88 779,78

4,939 6,662 7,070 7,255 6,585 7,791 5,080 5,000 5,956 7,346 6,270 7,981 6,145 6,158 7,447 7,450 9,950 9,525 5,712 7,383 7,403 7,430 7,852 7,880 9,358 7,023 6,352 9,182 7,249 7,559 7,284 7,394 7,753 7,915 5,080 10,000 9,471 8,860 9,183 7,577 9,533 7,947 6,295 9,509 7,910 7,806 2,540 6,278 7,823 9,720 5,971 9,205 9,525 7,561 9,709 7,896 5,080 4,233 6,969 6,969 9,744 6,265 6,283 9,992 5,080 7,239 5,090 9,538 9,986 15,500 8,508 8,538 2,540

78 58 55 54 60 52 80 82 69 57 67 53 70 70 58 58 44 46 77 60 60 60 57 57 48 64 72 50 64 62 65 64 62 62 100 51 54 58 56 68 54 65 83 56 68 70 216 88 71 58 95 62 60 76 60 75 120 144 89 89 64 100 100 63 125 90 135 72 70 47 89 89 307

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

818/6F 829/8F 850/4F 853/5F 859/6F 862/13F 870/9F 889/5F 901/9F 910/10F 912/7F 914/12F 939/9F 969/6F 971/9F 978/9F 990/9F 1000/9F 1003/2F 1010/10F 1023/9K 1023/9F 1027/9F 1028/9F 1052/15F 1060/4F 1065/12F 1080/4F 1097/5F 1102/6F 1104/9F 1106/2F 1110/10F 1140/10F 1149/4F 1152/9F 1177/4F 1178/5F 1215/9FA 1215/9F 1257/9F 1270/12F 1300/9F 1332/6F 1390/9F 1423/9F 1529/6F 1563/9F 1584/5F 1635/9F 1637/9F 1676/12F 1778/12F 1997/18F

818,33 828,48 850,75 853,14 859,40 861,38 868,95 889,00 900,13 910,00 911,71 914,40 939,13 968,95 971,55 978,04 990,60 1000,13 1003,33 1010,00 1023,77 1022,23 1026,78 1028,70 1052,44 1059,68 1066,30 1080,58 1097,28 1102,36 1104,90 1145,42 1110,00 1138,28 1149,12 1152,53 1177,34 1178,56 1213,42 1213,42 1257,30 1270,00 1300,65 1331,15 1390,65 1423,40 1528,71 1561,56 1584,96 1632,47 1633,86 1672,97 1778,00 1997,04

6,935 8,630 4,032 5,966 6,095 13,252 9,655 5,080 9,185 10,000 7,473 12,700 9,583 6,094 9,525 9,980 9,525 9,525 2,073 10,000 9,307 9,293 9,420 9,525 15,708 4,975 12,694 4,032 5,080 5,080 9,525 2,922 10,000 10,945 4,032 9,525 4,032 5,080 9,334 9,334 9,525 12,700 9,425 6,279 9,525 9,553 6,291 9,407 5,080 9,382 9,390 12,674 12,700 18,840

ZNAÈENÍ ØEMENE

10 V 395/6F ŠÍØKA ØEMENE

OZNAÈENÍ ØEMENE

118 96 21 143 141 65 90 175 98 91 122 72 98 159 102 98 104 105 484 101 110 110 109 108 67 213 84 268 216 217 116 392 111 104 285 121 292 232 130 130 132 100 138 212 146 149 243 166 312 174 174 132 140 106


AR

BR

CR

DR

AR

CR

DR

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Pøíklad objednávky: 10 AR 28

Pøíklad objednávky: 10 CR 31

Pøíklad objednávky: 10 DR 33

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR

131,77 169,42 183,53 202,36 211,77 216,48 249,42 254,12 263,54 282,36 291,77 301,18 305,89 315,30 329,42 343,54 357,66 385,89 409,42 442,36 461,19 597,66 696,49 738,84 950,61

4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706 4,706

28 36 39 43 45 46 53 54 56 60 62 64 65 67 70 73 76 82 87 94 98 127 148 157 202

CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR

389,14 539,78 627,65 665,31 677,86 715,52 740,63 753,18 790,84 828,50 866,16 878,71 941,48 954,03 979,13 1004,24 1016,79 1041,90 1067,01 1079,56 1104,66 1179,98 1255,30 1380,83 1443,60 1493,81 1581,68 1669,55

12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553 12,553

31 43 50 53 54 57 59 60 63 66 69 70 75 76 78 80 81 83 85 86 88 94 100 110 115 119 126 133

DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR

207,34 232,47 270,17 333,00 345,57 395,83 420,96 439,81 495,41 520,49 520,49 551,85 564,39 614,56 614,56 633,37 633,37 652,18 733,71 746,25 815,23 827,77 959,46 972,01 1166,41 1178,95

6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271

33 37 43 53 55 63 67 70 79 83 83 88 90 98 98 101 101 104 117 119 130 132 153 155 186 188

28 36 39 43 45 46 53 54 56 60 62 64 65 67 70 73 76 82 87 94 98 127 148 157 202

BR

31 43 50 53 54 57 59 60 63 66 69 70 75 76 78 80 81 83 85 86 88 94 100 110 115 119 126 133

33 37 43 53 55 63 67 70 79 83F 83FA 88 90 98F 98FA 101F 101FA 104 117 119 130 132 153 155 186 188

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene Pøíklad objednávky: 10 BR 32

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

251,33 282,74 314,16 345,58 376,99 392,70 400,55 431,97 479,09 501,82 525,35 548,87 588,08 627,28 674,33 705,69 760,58 784,10 838,99 933,08 980,13 1803,43 1803,43

7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841 7,841

32 36 40 44 48 50 51 55 61 64 67 70 75 80 86 90 97 100 107 119 125 230 230

32 36 40 44 48 50 51 55 61 64 67 70 75 80 86 90 97 100 107 119 125 230 230FA

ZNAÈENÍ ØEMENE

10 AR 28 ŠÍØKA ØEMENE

OZNAÈENÍ ØEMENE


AKRYLONITRIL

®

Ozubené øemeny jednostranné - nestandardní

ÈESKÉ (dle ÈJK) ÈJK Šíøka: Uveïte za oznaèením øemene Pøíklad objednávky: Ozubený øemen (ÈJK) 273 198 0 36 020

Název øemene

273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36... 12... 16... 19... 43... 37... 07... 18... 06... 44... 24... 31... 02... 03... 13... 29... 23... 25... 09... 42... 38... 05... 15... 33... 14... 11... 30... 28... 46... 21... 10... 39... 08... 17... 20... 40... 34...

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

187,8 190,15 190,30 213,08 226,31 233,0 250,5 277,20 313,60 315,35 345,58 350,00 367,05 419,24 423,01 436,86 489,06 495,33 499,90 500 510,0 537,00 539,00 610,00 610,00 610,90 626,54 630,00 690,00 700 816,7 910,00 910,86 973,56 1010 1110,0 1460,0

7,825 4,527 4,53 6,267 5,953 6,472 7,828 7,7 7,840 6,436 6,283 6,250 7,341 6,257 7,981 6,153 5,094 6,270 6,943 5,0 10,00 7,897 12,535 12,449 5,0 12,467 6,265 5,00 5,0 10,0 6,921 10,00 7,466 12,481 10,00 10,00 10,00

24 42 42 34 38 36 32 36 40 49 55 56 50 67 53 71 96 79 72 100 51 68 43 49 122 49 100 126 138 70 118 91 122 78 101 111 146

ZNAÈENÍ ØEMENE

273 198 0 36 020 ŠÍØE ØEMENE ÈÍSLO ØEMENE MATERIÁL 0 - AKRYLONITRIL 1 - POLYURETHAN OZUBENÝ ØEMEN DLE ÈJK


POLYURETHAN

®

Ozubené øemeny oboustranné - nestandardní

AR-DL

V-DL

CR-DL

DR-DL

AR-DL

CR-DL

DR-DL

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene

Pøíklad objednávky: 10 AR 62 - DL

Pøíklad objednávky: 10 CR 66 - DL

Pøíklad objednávky: 10 DR 83 - DL

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

Název øemene

AR 62-DL AR 87-DL

291,77 409,42

4,706 4,706

62 87

CR 66-DL CR 88-DL

Délka mm

821,50 1104,66

Rozteè t

Poèet zubù

Název øemene

Délka mm

Rozteè t

Poèet zubù

12,553 12,553

66 88

DR 83-DL

520,49

6,271

83

V - DL Šíøka: Uveïte pøed oznaèením øemene Pøíklad objednávky: 10 V 409/4 - DL

Název øemene

V V V V V V V V V V

Délka mm

409,10 409/4-DL 431,80 431/5-DL 453,44 454/7-DL 460,82 461/5-DL 550,13 551/7-DL 757,48 758/8-DL 785,25 785/6-DL 1215/9-DL 1212,51 1357/6-DL 1356,12 1635/9-DL 1633,86

Rozteè t

Poèet zubù

4,989 5,080 7,818 5,486 7,536 8,511 6,282 9,327 6,919 9,390

82 85 58 84 73 89 125 130 196 174

ZNAÈENÍ ØEMENE

10 AR 62-DL ŠÍØKA ØEMENE

OZNAÈENÍ ØEMENE


Ozubené øemeny koneèné / OPEN-END / Linearní

Ozubené øemeny koneèné - metrá polyurethanové øemeny + ocelový kord

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

H 075 - St 3m - Linear Upínací desky pro ozubené metráe najdete na stranì 83. TYP PROFILU

KÓD ŠÍØKY PÁSU

OCELOVÝ POADOVANÁ KORD DÉLKA

PALCOVÉ PROFILY Oznaèení profilu

XL XL XL XL XL XL XL XL L L L L L L H H H H H H H H XH XH XH XH XH XH

025 031 037 050 075 100 150 200 037 050 075 100 150 200 050 075 100 150 200 300 400 800 050 100 150 200 300 400

Šíøka mm

6,35 7,94 9,53 12,7 19,05 25,4 38,1 50,8 9,53 12,7 19,05 25,4 38,1 50,8 12,7 19,05 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 203,2 12,7 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6

Rozteè zubù mm

5,08

9,525

12,7

22,225

METRICKÉ PROFILY Oznaèení profilu

6 T5 8 T5 10 T5 12 T5 15 T5 16 T5 20 T5 22 T5 25 T5 32 T5 40 T5 50 T5 75 T5 100 T5 8 T10 10 T10 12 T10

Šíøka mm

Rozteè zubù mm

6 8 10 12 15 16 20 22 25 32 40 50 75 100 8 10 12

5

10

OZNAÈENÍ PRO NESPOJENOU METRÁ

15 T10 16 T10 20 T10 25 T10 30 T10 32 T10 40 T10 46 T10 50 T10 60 T10 75 T10 90 T10 100 T10 150 T10 10 T20 25 T20 32 T20 50 T20 60 T20 70 T20 75 T20 100 T20 125 T20 150 T20 6 AT5 10 AT5 12 AT5 15 AT5 16 AT5 20 AT5 25 AT5 32 AT5 40 AT5 50 AT5 75 AT5 10 AT10 16 AT10 20 AT10 22 AT10 25 AT10 32 AT10 40 AT10 50 AT10 55 AT10 75 AT10 100 AT10 120 AT10 150 AT10 25 AT20 32 AT20 50 AT20 75 AT20 100 AT20 150 AT20 200 AT20

15 16 20 25 30 32 40 46 50 60 75 90 100 150 10 25 32 50 60 70 75 100 125 150 6 10 12 15 16 20 25 32 40 50 75 10 16 20 22 25 32 40 50 55 75 100 120 150 25 32 50 75 100 150 200

10

HTD PROFILY Oznaèení profilu

20

5M 10 5M 15 5M 25 5M 50 8M 10 8M 15 8M 20 8M 30 8M 50 8M 85 8M 100 14M 25 14M 40 14M 55 14M 85 14M 100 14M 115

Šíøka mm

10 15 25 50 10 15 20 30 50 85 100 25 40 55 85 100 115

Rozteè zubù mm

5

8

14

5

Délka metráe v roli je 30 nebo 50m. Minimální mnoství pro odbìr není stanoveno.

10

20

RPP PROFILY Oznaèení profilu

Šíøka mm

10 RPP5 15 RPP5 25 RPP5 30 RPP5 50 RPP5 10 RPP8 15 RPP8 20 RPP8 30 RPP8 50 RPP8 85 RPP8 100 RPP8 40 RPP14 55 RPP14 85 RPP14 115 RPP14

10 15 25 30 50 10 15 20 30 50 85 100 40 55 85 115

Rozteè zubù mm

5

8

14


Ozubené øemeny nekoneèné - endless

Ozubené øemeny - individuální zakázková výroba polyurethanové øemeny + ocelový kord

A. výroba spojováním metráe

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

075 H 6096 mm - Linear joined KÓD ŠÍØKY PROFILU

TYP PROFILU

U dlouhých a nebo délkovì nestandardních ozubených øemenù je tøeba zvolit zakázkovou výrobu. Podle velikosti provozního zatíení øemene volíme ze dvou variant:

MINIMÁLNÍ MINIMÁLNÍ PRÙMÌR PRÙMÌR ØEMENICE VENKOVNÍHO (VNITØNÍ OHYB OHYBU ØEMENE) mm ØEMENE mm

PROFIL

MINIMÁLNÍ DÉLKA PRO VÝROBU mm

MINIMÁLNÍ POÈET ZUBÙ ØEMENICE

XL

900

10

20

30

L

900

10

40

60

H

900

14

60

60

XH

1000

18

150

150

T5

900

10

30

30

T10

900

12

40

60

T20

1000

15

120

120

AT5

900

12

25

60

AT10

900

15

50

100

AT20

1000

18

120

180

5M

900

12

20

60

8M

900

18

50

100

14M

1000

25

120

180

DÉLKA OZNAÈENÍ PRO (VDY METRÁ SPOJENOU NÁSOBEK ROZTEÈE ZUBÙ)

A. výroba spojováním metráe - øemen má v místì spoje cca 50% pevnost svého maximálního tahového zatíení. I pøes toto omezení øemeny v bìných provozních p o d m í n k á c h v ì t š i n o u vyhovují. B. individuální výroba kompaktního øemene - øemen pro nároènìjší provozy, kde je tøeba vyuít jeho maximální tahové zatíení. Cena takovéhoto øemene je pøiblinì dvojnásobná oproti spojovanému.

B. výroba zakázková bez spojení PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

075 H 6096 mm - Flex KÓD ŠÍØKY PROFILU

Moné profily pro výrobu: L, H, XH, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20 Délkové rozmezí pro uvedené profily: 1500 - 13500 mm

80

TYP PROFILU

DÉLKA (VDY NÁSOBEK ROZTEÈE ZUBÙ)

OZNAÈENÍ KOMPAKTNÍHO ØEMENU


Povrchové úpravy vnìjších stran øemenù

Povrchové úpravy øemenù Povrchové úpravy øemenù se vyuívají v tìch pøípadech, kdy má vrchní strana hnacího øemenu plnit nìjakou funkci. Nejèastìji se jedná o funkci pøepravní, kdy øemen pøepravuje urèitý materiál. Dle individuální potøeby se pak volí nejoptimálnìjší povrchová vrstva, která se nanáší na bìný øemen. Všechny øemeny jsou zajišovány jako zakázková výroba, proto je tøeba poèítat s urèitou dodací dobou.

NEJBÌNÌJŠÍ TYPY VRSTEV PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY OZUBENÝCH A KLÍNOVÝCH ØEMENÙ OZNAÈENÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

MATERIÁL

TLOUŠKA (mm)

BARVA

TVRDOST Shore A

TEPLOTNÍ ODOLNOST

HV - 1

Polyurethan

1

Transparentní

80 Sh A

80°C

HV - 2

Polyurethan

2

Transparentní

80 Sh A

80°C

PU - yellow

Polyurethan

3

lutá

60 Sh A

60°C

Pro øemeny slouící jako transportní pásy.

Celloflex

Pìnový polyurethan

3

lutohnìdá

40 Sh A

80°C

Vysoký souèinitel tøení. Skláøský a papírenský prùmysl.

PVC

4

Modrozelená

30 Sh A

60°C

Povrch a výstupky. Vhodné pro šikmé dopravníky.

Pøírodní kauèuk

3

Èervená

40 Sh A

60°C

Houevnatost, vysoký souèinitel tøení. Pro všeobecná transportní zaøízení.

PVC

PVC

2

Modrá

40 Sh A

80°C

Vysoký souèinitel tøení. Odolnost proti oleji.

PVC V - grip

PVC

4

Bílá

40 Sh A

80°C

Vysoké ozubení do “V”. Vhodné pro šikmé dopravníky.

Kauèuk

3

Èerná

15 Sh A

60°C

Vysoký souèinitel tøení. Pro všeobecná transportní zaøízení.

SUPERGRIP LINATEX

POROL

VLASTNOSTI A POUITÍ

Vhodný pro potravináøský a døevozpracující prùmysl. Pouití jako HV - 1.

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

Klínový øemen 32 x 5300 Li + 3 mm PU yellow Synchronní øemen 420 L 100 + 4 mm SUPERGRIP 81


Speciální provedení PUR ozubených øemenù

Speciální povrch u PUR ozubenných øemenù NFT (PAZ)

NFB (PAR)

NFT/NFB (PAZ/PAR)

Pokrytí zubù nilonovou tkaninou pro lepší otìruvzdornost a tichý chod. Touto úpravou je výraznì sníen souèinitel tøení pracovních ploch øemenu.

Pokrytí vnìjší strany øemene nilonovou tkaninou. Napø. pro transportní úèely.

Kombinace obou pøedcházejících vrstev dohromady. Tzn. pokrytí vnìjší i vnitøní ozubené strany øemenu nilonovou tkaninou.

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

32 T10 - 1400 + PAZ

Speciální konstrukce PUR ozubených øemenù KEVLAR KORD

SELF TRACKING

Pro chemicky, klimaticky a výkonnovì nároèné aplikace (pro ozubené øemeny profilù T5 - T10 - AT10 - L - H)

Vodící støedový výstupek pro udrení pøímoèarého pohybu øemene. (pro ozubené øemeny profilù T10 - AT10 - H, šíøek 25 - 50 - 75 - 100)

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

32 T10 - 1400 kevlar cord 32 T10 - 1400 + self tracking


Upínací desky

Upínací desky pro ozubené metráe

CP rozmìrová øada Oznaèení

Rozteè

RB

Mat.

CP - 6T5 CP - 10T5 CP - 16T5 CP - 25T5 CP - 32T5 CP - 16T10 CP - 25T10 CP - 32T10 CP - 50T10 CP - 25T20 CP - 32T20 CP - 50T20 CP - 75T20 CP - 6AT5 CP - 10AT5 CP - 16AT5 CP - 25AT5 CP - 32AT5 CP - 16AT10 CP - 25AT10 CP - 32AT10 CP - 50AT10 CP - 75AT10 CP - 25AT20 CP - 32AT20 CP - 50AT20 CP - 75AT20

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000

6,00 10,00 16,00 25,00 32,00 16,00 25,00 32,00 50,00 25,00 32,00 50,00 75,00 6,00 10,00 16,00 25,00 32,00 16,00 25,00 32,00 50,00 75,00 25,00 32,00 50,00 75,00

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

C

F

A

B

S

d

25,0 29,0 35,0 44,0 51,0 41,0 50,0 57,0 75,0 56,0 65,0 81,0 106,0 25,0 29,0 35,0 44,0 51,0 41,0 50,0 57,0 75,0 100,0 56,0 65,0 81,0 106,0

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 80,0 80,0 80,0 80,0 160,0 160,0 160,0 160,0 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 160,0 160,0 160,0 160,0

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0

CP - XL025 CP - XL037 CP - XL050 CP - XL075 CP - L037 CP - L050 CP - L075 CP - L100 CP - L150 CP - L200 CP - H050 CP - H075 CP - H100 CP - H150 CP - H200 CP - 5M06 CP -5M09 CP - 5M15 CP - 5M25 CP - 8M10 CP - 8M15 CP - 8M20 CP - 8M30 CP - 8M50 CP - 8M85 CP - 14M25 CP - 14M40 CP - 14M55 CP - 14M85

5,080 5,080 5,080 5,080 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 14,000 14,000 14,000 14,000

6,35 9,53 12,70 19,05 9,53 12,70 19,05 25,40 38,10 50,80 12,70 19,05 25,40 38,10 50,80 6,00 9,00 15,00 25,00 10,00 25,00 20,00 30,00 50,00 85,00 25,00 40,00 55,00 85,00

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

25,5 28,5 32,0 38,0 36,0 39,0 45,0 51,5 64,0 77,0 45,0 51,0 57,5 70,0 83,0 25,0 28,0 34,0 44,0 35,0 40,0 45,0 55,0 75,0 110,0 56,0 71,0 86,0 116,0

6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

42,5 42,5 42,5 42,5 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 41,8 41,8 41,8 41,8 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 116,0 116,0 116,0 116,0

3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 3,2 3,2 3,2 3,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0

8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 22,0 22,0 22,0

5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Ozubemé řemeny  
Ozubemé řemeny  

katalog ozubené řemeny

Advertisement