Page 1

Klínové řemeny jednoduché Kontakt:

telefon: +420 486 131 044, +420 486 131 844 fax: +420 486 131 044 e-mail: info@hostr.cz internet: www.hostr.cz


Klínové øemeny b bw

La

Lp, h

, Ld Lw Li

POJMY A ZKRATKY La

Vnìjší délka øemene mìøená na vnìjší základnì øemene v napnutém stavu.

Li

Vnìjší délka øemene mìøená na vnitøní základnì øemene v napnutém stavu.

Lw=Lp=Ld

Výpoètová délka napnutého øemene v neutrálních vláknech. Neutrální vlákna jsou vlákna prùøezu øemene, která zachovávají stejnou délku pøi deformaci prùøezu pøi pøechodu øemene z pøímoèarého pohybu na pohyb kruhový pøi stálém napìtím øemene.

Ld

(Ld je dle ISO 4184 nové oznaèení pro délku øemene Lp, Lw. V tomto katalogu uvádíme pro výpoètovou délku øemenu pùvodní a známé oznaèení Lw)

nominální délka

Délka uvádìná jako souèást správného oznaèení øemene (Li, La nebo Lw). Oznaèení délky jednotlivých profilù je pøedepsáno pøíslušnými normami.

b

Šíøka øemene, delší základna lichobìníkového profilu øemene.

h

Celková výška øemene.

e

Rozteè klínù u násobných a ebrových øemenù.

bw

Výpoètová šíøka øemene, šíøka øemene v místì neutrálních vláken øemene.

dw

Výpoètový prùmìr øemenice, prùmìr válcové plochy, její povrchové pøímky jsou urèeny výpoètovou šíøkou dráky øemenice.

úhel klínu .

Úhel klínového øemene - úhel sevøený pracovními plochami mìøený na pøímé èásti øemene v napnutém stavu.

sada klín. øemenù

Klínové øemeny urèené k souèasnému pouití na vícedrákových øemenicích.

palcové oznaèení

Délky klínových øemenù obalovaných i øezaných klasického profilu se mohou dle DIN 2215 oznaèovat té v palcích. Díky rùznému zaokrouhlování pøi pøepoètech však dochází u jednotlivých výrobcù k délkovým rozdílùm a 5 mm. Toto oznaèení proto nedoporuèujeme pouívat Pøíklad: B / 17 x 3600 Li = B 142 (3600 : 25,4 = 141,73 zaokrouhleno na 142 palcù)

pracovní plochy

Boèní stìny klínových øemenù.

Další velièiny a technické údaje naleznete u daných typù øemenù nebo v technické èásti. Pozor Nominální délka není u všech profilù stejná. (z/10=Li, SPZ=Lw, AVX10=La). Pøi pøepoètech a náhradách proto vdy kontrolujte nominální délku. Pøi odlišném mìøení je nutno délku poadovaného øemene pøepoèítat pøes jeho udanou výpoètovou délku (Lp, Lw, Ld).


Profily klínových øemenù Klasický profil Obalovaný (DIN 2215) 5 5,5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 38 E/40 50

Øezané (ISO 4184) X8 ZX AX BX CX

Úzký profil Obalovaný

Øezaný

(DIN 7753/1, ISO 4184)

(DIN 7753/1, ISO 4184)

Obalovaný

Øezaný

(US Standardu RMA/MPTA)

(US Standardu RMA/MPTA)

3V/9N 5V/15N 8V/25N

3VX 5VX

Automobilové øemeny (DIN 7753/3, ISO 2790)

Polyurethanové øemeny

AVX10 AVX11,9 AVX13 AVP13

3M 5M 7M 11M

SPZ SPA SPB SPC

XPZ XPA XPB XPC

Profil klasický a úzký

Provedení obalované a øezané

Øemeny úzkého profilu byly vyvinuty ve druhé pol. 20 století z klasických profilù (Z na SPZ, A na SPA atd.) jako dùsledek stále vìtších poadavkù trhu na vìtší pøenos výkonu. Evoluèní cestou se zaèíná v konstrukci i v praxi stále více pøecházet právì na øemeny úzkého profilu. Dùvod je jednoduchý. Øemen úzkého profilu pøenese pøi zachování velikosti o 50 - 100% vìtší výkon ne øemen klasického profilu. Tímto se výraznì sniuje poèet øemenù potøebných k pøenosu sil.

øezaný klínový øemen je øemen nové konstrukce, který nahrazuje obalovaný øemen stejného typu a mùe být pouit na pùvodních øemenicích. Øezané øemeny mají oproti obalovaným nekryté broušené boky, kde je viditelná taná textilní vrstva. Øezané øemeny se vyrábí v klasických i úzkých profilech. Výhody øezaných øemenù Zvýšení ivostnosti o 20%. Zvýšení pøenášeného výkonu o 60%. Zvýšení monosti rychlosti øemene (m/s). Minimální protaení øemene pøi zatíení. Minimální délkové odchylky. Díky ozubení umoòují pouít menší prùmìr øemenice.


PROFILY KLÍNOVÝCH ØEMENÙ A JEJICH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

10 11 12,5

13 16

17 20 21 22 25 32 38 40 50

ØEZANÝ

BALENÝ

ØEZANÝ

ØEZANÝ

ROZSAH PRACOVNÍCH o TEPLOT OD - DO C

9,5

BALENÝ

DIN 7753/3 ISO 2790

MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST m/s

7 8

DIN 7753/1 ISO 4184

US Standardu RMA/MPTA

MINIMÁLNÍ PRÙMÌR ØEMENENICE dw (mm)

6

3M

AUTOMOBILOVÝ

ÚZKÝ

17

45

-30/60

20

-

-30/60

27

45

-30/60

-

24

-

-30/60

15

25

28

-

-30/60

-

-

28

-

-30/60

-

-

-

-

45

-30/80

Li

12

19

31

40

30

-30/60

Lw

12

19

31

-

30

-30/80

Lw

13

38

51

63

40

-30/60

8,5

Lw

13

38

51

56

45

-30/80

0

-

La

4

38

42

63

35

-

0

-

La

4

38

42

56

45

-30/80

0

-

La

-

-

-

-

-

-

0

8,5

La

13

51

64

50

45

-30/80

0

8,5

Li

16

22

38

50

25

-30/60

0

8,5

Lw

16

22

38

45

30

-30/80

0

-

La

-

-

-

-

45

-30/60

0

-

La

-

-

-

-

-

-30/80

0

11

Lw

18

45

63

90

40

-30/60

0

11

Lw

18

45

63

71

45

-30/80

0

-

La

-

-

-

-

-

-

0

11

La

18

45

63

63

45

-30/60

0

11

La

18

45

63

90

35

-30/80

0

11

Li

20

30

50

71

25

-30/60

0

11

Lw

20

30

50

63

30

-30/80

0

14

Lw

22

60

82

140

40

-30/60

0

14

Lw

22

60

82

112

45

-30/80

0

-

La

11

60

71

140

35

-30/60

0

-

La

11

60

71

112

45

-30/80

0

14

Li

26

43

69

112

25

-30/60

0

14

Lw

26

43

69

90

30

-30/80

0

17

Li

31

48

79

160

20

-30/60

0

17

Lw

31

48

79

160

30

-30/80

0

19

Lw

30

83

113

224

40

-30/60

0

19

Lw

30

83

113

157

45

-30/80

0

19

Li

36

52

88

180

25

-30/60

0

19

Lw

30

58

88

140

30

-30/80

0

21

Li

39

61

100

250

25

-30/60

0

-

La

-

-

120

355

35

-30/60

0

27

Li

51

75

126

355

25

-30/60

0

30

Li

75

82

157

500

25

-30/60

0

32

Li

75

82

157

500

25

-30/60

0

43

Li

62 126 188

500

25

-30/60

ROZMÌRY (mm) b bw h bxh

3x2

bw

ROZDÍLY DÉLEK (mm) Lw =

La - Li =

3 5

TYP PROFILU

NOMINÁLNÍ DÉLKA UVÁDÌNÁ V

UÍVANÉ KLASICKÝ ÈÍSELNÉ NÁZEV ZNAÈENÍ PROFILU DIN 2215 ISO 4184 ŠÍØKY PROFILU BALENÝ ØEZANÝ

La-

Li+

Lw/La

-

-

-

4,2

Li

8

11

19

-

Lw/La

-

-

-

0

4,2

Li

-

-

0

5,3

Li

10

0

5,4

Li

-

0

-

La

0

6,7

0

6,7

0

8,5

0

0

-

0 0

60

W/5

5x3

40

5M

5 x 3,3

60

5,5

5,5 x 3

40

Y/6

6x4

40

6,5

6,5 x 4

40

7M

7 x 5,3

60

8

8x5

40

X8

8x5

36

SPZ

9,7 x 8

40

XPZ

9,7 x 8

36

3V

9,5 x 8

38

3VX

9,5 x 8

38

3L

9,5 x 5,5

40

AVX10

10 x 8

36

Z/10

10 x 6

40

ZX

10 x 6

36

11M

11 x 7,1

60

AVX11,9

10,5 x 8,5

36

SPA

12,7 x 10

40

XPA

12,7 x 10

36

4L

12,7 x 7,2

40

AVX13

13 x 9

36

AVP13

13 x 10

36

A/13

13 x 8

40

AX

13 x 8

36

SPB

16,3 x 13

40

XPB

16,3 x 13

36

5V

15,9 x 13

38

5VX

15,9 x 13

38

B/17

17 x 11

40

BX

17 x 11

36

20

20 x 12,5

40

X20

20 x 12,5

36

SPC

22 x 18

40

XPC

22 x 18

36

C/22

22 x 14

40

CX

22 x 14

36

25

25 x 16

40

8V

25,4 x 23

38

D/32

32 x 20

40

38

38 x 25

40

E/40

40 x 25

40

50

50 x 30

40


Klínové øemeny èeský

3

5

3M

(3x2mm)

Oznaèení øemene (mm) 3M x 180 La 3M x 185 La 3M x 190 La 3M x 195 La 3M x 200 La 3M x 206 La 3M x 212 La 3M x 218 La 3M x 224 La 3M x 230 La 3M x 236 La 3M x 243 La 3M x 250 La 3M x 258 La 3M x 265 La 3M x 272 La 3M x 274 Lw 3M x 280 La 3M x 290 La 3M x 290 Lw 3M x 300 La 3M x 307 La 3M x 315 La 3M x 325 La 3M x 335 La 3M x 345 La 3M x 355 La 3M x 365 La 3M x 375 La 3M x 387 La 3M x 400 La 3M x 412 La 3M x 425 La 3M x 437 La 3M x 450 La 3M x 462 La 3M x 475 La 3M x 487 La 3M x 500 La 3M x 515 La 3M x 530 La 3M x 545 La 3M x 560 La 3M x 580 La 3M x 600 La 3M x 615 La 3M x 630 La 3M x 650 La 3M x 670 La 3M x 690 La 3M x 710 La 3M x 730 La 3M x 750 La

5

(5x3mm) Délka dle ISO 4184

5 5 5 5

190 200 207 210

x x x x

180 190 197 200

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

x x x x x x x x x x x x x x x x x

229 260 280 300 315 322 335 355 375 400 425 475 500 530 554 560 600

5M

Oznaèení øemene DIN 2215

Li (mm)

5,5 239 270 290 310 325 332 345 365 385 410 435 485 510 540 564 570 610

Pøíklad objednávky: 5 x 180Li 3 ks 5 x 300Li zahranièní 6 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit profilem 5,5; 6; 6,5 Poznámka: všechny zahranièní øemeny jsou dodávány v øezaném provedení s ozubením. Hmotnost: 0,018 kg/m

Pøíklad objednávky: 3M PUR x 200La 6 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. (øemeny mají úhel bokù 60o). Poznámka: øemeny lze dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,031 kg/m

8

jednoduché

zahranièní

Lw (mm)

Oznaèení øemene (mm) 5M x 280 La 5M x 290 La 5M x 300 La 5M x 300 Lw 5M x 307 La 5M x 315 La 5M x 325 La 5M x 335 La 5M x 345 La 5M x 355 La 5M x 365 La 5M x 375 La 5M x 387 La 5M x 387 Lw 5M x 400 La 5M x 412 La 5M x 425 La 5M x 437 La 5M x 450 La 5M x 462 La 5M x 475 La 5M x 487 La 5M x 500 La 5M x 515 La 5M x 530 La 5M x 545 La 5M x 560 La 5M x 560 Lw 5M x 580 La 5M x 600 La 5M x 615 La 5M x 615 Lw 5M x 630 La 5M x 630 Lw 5M x 650 La 5M x 670 La 5M x 690 La 5M x 690 Lw 5M x 710 La 5M x 730 La 5M x 750 La 5M x 775 La 5M x 800 La 5M x 800 Lw 5M x 825 La

(5x3,3mm)

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6 850 La 875 La 900 La 925 La 950 La 975 La 1000 La 1030 La 1060 La 1090 La 1120 La 1150 La 1180 La 1220 La 1250 La 1280 La 1320 La 1360 La 1400 La 1450 La 1500 La 1850 La

(5,5x4,3mm)

(6x4mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 Li (mm)

Délka dle ISO 4184 Lw (mm)

6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y 6/Y

233 295 311 315 335 350 390 415 440 465 490 515 555 575 595 615 645 865

218 280 296 300 320 335 375 400 425 450 475 500 540 560 580 600 630 850

(6,5x4mm)

7M

Pøíklad objednávky: 5,5 x 199Li 5 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit s profilem 5, 6, 6,5 Poznámka: profil 5,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6,5

Pøíklad objednávky: 6,5 x 246Li 3 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit profilem 5; 5,5; 6. Podmínka: profil 6,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách.

Oznaèení øemene (mm) 5,5 x 199 Li 5,5 x 212 Li 5,5 x 330 Li 5,5 x 372 Li 5,5 x 450 Li

6/Y

7

Oznaèení øemene (mm) 6,5 x 246 Li 6,5 x 296 Li 6,5 x 305 Li 6,5 x 946 Li

Pøíklad objednávky: 5M PUR x 750La 3 ks 5M PUR x 800Lw 6 ks Zámìna profilu: není moná. Øemeny mají úhel bokù 60°. Poznámka: øemeny lze dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,033 kg/m

5,5

6,5

obalovaný

obalovaný

Pøíklad objednávky: 6 x 218Li 12 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit profilem 5, 5,5 6,5. Poznámka: všechny øemeny jsou dodávány v øezaném provedení. Zahranièní øemeny s ozubením, èeské øemeny bez ozubení. Hmotnost: 0,026 kg/m

(7x5,3mm)

Oznaèení øemene (mm) 7M x 500 La 7M x 515 La 7M x 530 La 7M x 545 La 7M x 560 La 7M x 580 La 7M x 600 La 7M x 615 La 7M x 630 La 7M x 650 La 7M x 670 La 7M x 690 La 7M x 710 La 7M x 730 La 7M x 750 La 7M x 775 La 7M x 800 La 7M x 825 La 7M x 850 La 7M x 875 La 7M x 900 La 7M x 925 La 7M x 950 La 7M x 1000 La 7M x 1030 La 7M x 1060 La 7M x 1090 La 7M x 1120 La 7M x 1150 La 7M x 1180 La 7M x 1220 La 7M x 1250 La 7M x 1280 La 7M x 1320 La 7M x 1360 La 7M x 1400 La 7M x 1450 La 7M x 1500 La 7M x 1550 La 7M x 1600 La 7M x 1650 La 7M x 1700 La 7M x 1750 La 7M x 1800 La 7M x 1850 La 7M x 1900 La 7M x 1950 La 7M x 2000 La 7M x 2060 La 7M x 2120 La 7M x 2180 La 7M x 2240 La

Pøíklad objednávky: 7M PUR x 1850 La zahranièní 5 ks Zámìna profilu: není moná Poznámka: lze dodat i v násobném provedení Hmotnost: 0,036 kg/m


® èeský

zahranièní

8

9,5

8

(8x5mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

329 359 374 419 489 519 534 604 819 834 844 869 884 894 919 944 969 1004 1019 1039 1064 1069 1079 1094 1139 1219 1269 1419 1464 1519 1619 1819 2019

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

310 340 355 400 470 500 515 585 800 815 825 850 865 875 900 925 950 985 1000 1020 1045 1050 1060 1075 1120 1200 1250 1400 1445 1500 1600 1800 2000

Lw (mm)

X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

714 719 729 739 769 794 819 844 894 919 929 944 969 989 1019 1049 1084 1094 1139 1149 1169 1199 1219 1239 1269 1314 1349 1364 1419 1489 1519 1649 1714

695 700 710 720 750 775 800 825 875 900 910 925 950 970 1000 1030 1065 1075 1120 1130 1150 1180 1200 1220 1250 1295 1330 1345 1400 1470 1500 1630 1695

Pøíklad objednávky: X8 x 334Lw 3 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil “8" (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: èeské øemeny do rozmìru X8 649 vèetnì jsou bez vnitøního ozubení Hmotnost: 0,042 kg/m

Pøíklad objednávky: 8 x 310Li 6 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za X8 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Hmotnost: 0,042 kg/m

SPZ X8

(8x5mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

Lw (mm)

Li (mm)

X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8

315 355 400 425 450 470 475 490 500 530 545 560 575 580 600 630 670

x x x x x x x x x x x x x x x x x

334 375 419 444 469 489 494 509 519 549 564 579 594 599 619 649 689

(9,7x8mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Døíve uívané znaèení

Lw (mm)

La (mm)

SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ

9,5 x 500 9,5 x 525 9,5 x 573 9,5 x 575 9,5 x 600 9,5 x 613 9,5 x 625 9,5 x 638 9,5 x 643 9,5 x 650 9,5 x 663 9,5 x 675 9,5 x 683 9,5 x 688 9,5 x 700 9,5 x 710 9,5 x 713 9,5 x 723 9,5 x 725 9,5 x 735 9,5 x 738

487 512 560 562 587 600 612 625 630 637 650 662 670 675 687 697 700 710 712 722 725

SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ

737 750 762 772 775 787 800 812 825 837 850 862 875 887 900 912 925 937 950 962 975 987 1000 1012 1024 1025 1037 1047 1050 1060 1062 1075 1077 1087 1100 1112 1120 1125 1137 1150 1162 1175 1180 1187 1200 1202 1212 1225 1237 1250 1262 1275 1287 1300 1312 1320 1325 1337 1347 1350 1362 1375 1387 1400 1412 1425 1437 1450 1462 1475 1487 1500 1512

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

750 763 775 785 788 800 813 825 838 850 863 875 888 900 913 925 938 950 963 975 988 1000 1013 1025 1037 1038 1050 1060 1063 1073 1075 1088 1090 1100 1113 1125 1133 1138 1150 1163 1175 1188 1193 1200 1213 1215 1225 1238 1250 1263 1275 1288 1300 1313 1325 1333 1338 1350 1360 1363 1375 1388 1400 1413 1425 1438 1450 1463 1475 1488 1500 1513 1525

SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ

1525 1537 1550 1562 1575 1587 1600 1612 1637 1650 1662 1687 1700 1712 1737 1750 1762 1787 1800 1812 1837 1850 1862 1887 1900 1912 1937 1950 1987 2000 2037 2087 2100 2120 2137 2187 2200 2240 2262 2287 2300 2337 2360 2387 2400 2487 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1538 1550 1563 1575 1588 1600 1613 1625 1650 1663 1675 1700 1713 1725 1750 1763 1775 1800 1813 1825 1850 1863 1875 1900 1913 1925 1950 1963 2000 2013 2050 2100 2113 2133 2150 2200 2213 2253 2275 2300 2313 2350 2373 2400 2413 2500 2513 2663 2813 3013 3163 3363 3563

Pøíklad objednávky: SPZ 487 5 ks (nebo 9,5 x 500La 5 ks) Zámìna profilu: lze zamìnit za XPZ (Pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku Hmotnost: 0,08 kg/m

XPZ

(9,7x8mm)

Lw (mm)

La (mm)

XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ

600 625 643 650 675

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

587 612 630 637 662


9,5 XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ

670 687 700 710 725 737 740 750 762 772 780 787 800 810 812 825 837 850 860 862 875 887 900 905 910 912 925 930 937 940 950 960 962 987 1000 1012 1030 1035 1037 1047 1060 1077 1087 1110 1112 1120 1137 1150 1160 1162 1180 1187 1202 1210 1212 1235 1237 1250 1262 1280 1285 1287 1312 1320 1337 1360 1362 1380 1387 1400 1412 1430 1435

683 700 713 723 738 750 753 763 775 785 793 800 813 823 825 838 850 863 873 875 888 900 913 918 923 925 938 943 950 953 963 973 975 1000 1013 1025 1043 1048 1050 1060 1073 1090 1100 1123 1125 1133 1150 1163 1173 1175 1193 1200 1215 1223 1225 1248 1250 1263 1275 1293 1298 1300 1325 1333 1350 1373 1375 1393 1400 1413 1425 1443 1448

XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ

1437 1462 1487 1500 1512 1535 1537 1562 1587 1600 1612 1660 1662 1700 1720 1762 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

1450 1475 1500 1513 1525 1548 1550 1575 1600 1613 1625 1673 1675 1713 1733 1775 1813 1913 2013 2133 2253 2373 2513 2663 2813 3013 3163 3363 3563

Pøíklad objednávky: XPZ 587Lw 2 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPZ (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Hmotnost: 0,07 kg/m

3V

(9,5x8mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Zamìnitelný profilem SPZ dle ISO 4184

3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V

SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ

La (inch) 250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

Lw (mm) 630 670 710 760 800 850 900 950 1010 1080 1140 1200 1270 1340 1420 1520 1600 1700 1800 1900 2030 2160 2280 2410 2540 2690 2840 3000 3150 3350 3550

Pøíklad objednávky: 3VX 250 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPZ, XPZ, 3VX (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 3V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPZ (dle ISO 4184). Profil 3V má oproti SPZ uloení taných vláken v jiné výšce (La-Lw=4mm). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,074 kg/m

3VX

(9,5x8mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Zamìnitelný profilem XPZ dle ISO 4184

3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX

XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ XPZ

La (inch)

250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

Lw (mm) 630 670 710 760 800 850 900 950 1010 1080 1140 1200 1270 1340 1420 1520 1600 1700 1800 1900 2030 2160 2280 2410 2540 2690 2840 3000 3150 3350 3550

Pøíklad objednávky: 3VX 250 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem 3V, SPZ, XPZ (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 3VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPZ (dle ISO 4184). Profil 3VX má oproti XPZ uloení taných vláken v jiné výšce (La-Lw=4mm). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,065 kg/m

3L

(9,5x5,5mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Metrické rozmìry øemene

3L 3L 3L 3L 3L 3L

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

La (inch) 290 415 470 485 490 497

La (mm) x x x x x x

736 1054 1193 1232 1244 1262

3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L 3L

9,5 x 1270 9,5 x 1280 9,5 x 1295 9,5 x 1303 9,5 x 1308 9,5 x 1320 9,5 x 1325 9,5 x 1330 9,5 x 1346 9,5 x 1359 9,5 x 1361 9,5 x 1371 9,5 x 1379 9,5 x 1384 9,5 x 1389 9,5 x 1397 9,5 x 1404 9,5 x 1422 9,5 x 1447 9,5 x 1498 9,5 x 1524 9,5 x 1549 9,5 x 1575 9,5 x 1702

500 504 510 513 515 520 522 524 530 535 536 540 543 545 547 550 553 560 570 590 600 610 620 670

Pøíklad objednávky: 3L 290 20 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku. Poznámka: pøemeny, díky své konstrukci vyhovují i tìmto provozním podmínkám: - èasto opakovaný reversní chod - malý úhel opásání - velký pøevodový pomìr - minimalizace dopínání - nízké napìtí øemene Nejvíce se pouívají v automatických a robotických systémech. Metrický rozmìr je pouze informativní!

AVX 10

(10x8mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/3 ISO 2790

La (mm) AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

545 550 595 600 610 613 615 625 635 643 650 665 675 683 685 695 700 710 725 730 735 740 745 750 760 763 765 775 785

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La


10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

800 813 818 820 825 830 835 838 844 850 864 865 875 888 900 905 913 920 925 930 935 940 944 950 960 965 970 975 980 990 995 1000 1005 1010 1013 1015 1020 1025 1030 1050 1060 1070 1075 1080 1085 1090 1100 1110 1113 1125 1140 1145 1150 1160 1165 1168 1175 1181 1184 1200 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1237 1240 1250 1254 1260 1263 1265

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10 AVX10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1275 1300 1310 1325 1335 1340 1350 1375 1385 1400 1425 1435 1450 1475 1500 1510 1525 1530 1540 1550 1575 1600 1625 1675 1735

Pøíklad objednávky: AVX10 x 1000La 30 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SPZ (9,5)(pøi zámìnì porovnejte délku v La) Poznámka: profil AVX10 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,07 kg/m

Z/10

(10x6mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Li (mm) Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

380 400 425 480 575 580 600 610 615 630 635 650 660 670 680 685 690 700 710 725 730 735 750 765 775 780 800 820 825 830 850 865

Délka dle ISO 4184

Lw (mm) 402 422 447 502 597 602 622 632 637 652 657 672 682 692 702 707 712 722 732 747 752 757 772 787 797 802 822 842 847 852 872 887

Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

875 880 890 900 925 930 950 975 980 1000 1016 1020 1030 1040 1041 1050 1060 1080 1090 1100 1120 1130 1140 1150 1160 1165 1170 1180 1194 1200 1215 1220 1225 1250 1270 1275 1280 1295 1300 1320 1325 1346 1350 1360 1371 1375 1380 1400 1420 1422 1450 1475 1500 1524 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1651 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1850 1875 1900 1950 1975 2000

897 902 912 922 947 952 972 997 1002 1022 1038 1042 1052 1062 1063 1072 1082 1102 1112 1122 1142 1152 1162 1172 1182 1187 1192 1202 1216 1222 1237 1242 1247 1272 1292 1297 1302 1317 1322 1342 1347 1368 1372 1382 1393 1397 1402 1422 1442 1444 1472 1497 1522 1546 1547 1572 1597 1622 1647 1672 1673 1697 1722 1747 1772 1797 1822 1872 1897 1922 1972 1997 2022

Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10 Z/10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2050 2060 2100 2120 2150 2180 2200 2240 2300 2360 2400 2430 2500 2580 2650 2720 2800 2850 2900 2950 3000 3070 3150 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3870 4000 4120 4250 4370 4500

2072 2082 2122 2142 2172 2202 2222 2262 2322 2382 2422 2452 2522 2602 2672 2742 2822 2872 2922 2972 3022 3092 3172 3272 3372 3472 3572 3672 3772 3892 4022 4142 4272 4392 4522

Pøíklad objednávky: Z/10 x 1150Li 13 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil ZX (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: zde neuvedené rozmìry na poptávku. Hmotnost: 0,07 kg/m

ZX

(10x6mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

Lw (mm)

Li (mm)

ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX

290 315 375 400 425 450 475 480 500 508 515 525 530 540 560 575 580 600 630 650 670 695 710

312 337 397 422 447 472 497 502 522 530 537 547 552 562 582 597 602 622 652 672 692 717 732


11 ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX

12,5

747 752 772 787 797 822 842 847 872 897 902 922 932 947 950 972 990 992 997 1000 1022 1030 1038 1052 1082 1092 1112 1142 1152 1172 1202 1220 1242 1272 1317 1342 1347 1367 1422 1497 1522 1652 1722

725 730 750 765 775 800 820 825 850 875 880 900 910 925 928 950 968 970 975 978 1000 1008 1016 1030 1060 1070 1090 1120 1130 1150 1180 1195 1220 1250 1295 1320 1325 1345 1400 1475 1500 1630 1700

Pøíklad objednávky: ZX 312Lp zahranièní 6 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil Z/10 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lp) Dodací podmínky: standartnì uívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru ZX652 vèetnì jsou bez vnitøního ozubení. Hmotnost: 0,06 kg/m

11M

(11x7,1mm)

11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M

La La La La La La La La La La La La La La

Oznaèení øemene (mm)

12

x x x x x x x x x x x x x x

710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1030

11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1060 1090 1120 1150 1180 1220 1250 1280 1320 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2060 2120 2180 2240 2300

AVX AVX AVX AVX

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

SPA

(10,5x8,5mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/3 ISO 2790

La (mm)

AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX AVX

11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

670 675 685 690 710 730 755 758 760 765 768 772 775 783 787 788 793 800 806 863 865 875 885 903 965 982 985 1010 1013 1015 1035 1040

x x x x

1042 1150 1170 1183

La La La La

Pøíklad objednávky: AVX11,9 x 787La 3 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Poznámka: profil AVX11,9 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,1 kg/m

Pøíklad objednávky: 11M PUR x 1000La zahranièní 3 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. o (Øemeny mají úhel bokù 60 ) Poznámka: øemeny je mono dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,046 kg/m

AVX11,9

11,9 11,9 11,9 11,9

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

(12,7x10mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Døíve uívané znaèení

Lw (mm)

La (mm)

SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

707 732 750 757 775 782 800 807 825 832 850 857 875 882 900 907 925 932 950 957 975 982 1000 1007 1025 1032 1050 1057 1060 1075 1082 1100 1107 1120 1125 1132 1150 1157 1175 1180 1182 1200 1207 1225 1232 1250 1257 1272 1275 1282 1300 1307 1320 1325

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

725 750 768 775 793 800 818 825 843 850 868 875 893 900 918 925 943 950 968 975 993 1000 1018 1025 1043 1050 1068 1075 1078 1093 1100 1118 1125 1138 1143 1150 1168 1175 1193 1198 1200 1218 1225 1243 1250 1268 1275 1290 1293 1300 1318 1325 1338 1343

SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA

1332 1350 1357 1375 1382 1400 1407 1425 1432 1450 1457 1475 1482 1500 1507 1525 1532 1550 1557 1575 1582 1600 1607 1625 1632 1650 1657 1675 1682 1700 1707 1725 1732 1750 1757 1782 1800 1807 1825 1832 1850 1857 1882 1900 1907 1932 1950 1957 1982 2000 2007 2032 2050 2057 2082 2100 2120 2132 2150 2157 2182 2200 2207 2232 2240 2257 2282 2300 2307 2332 2360 2382 2400

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1350 1368 1375 1393 1400 1418 1425 1443 1450 1468 1475 1493 1500 1518 1525 1543 1550 1568 1575 1593 1600 1618 1625 1643 1650 1668 1675 1693 1700 1718 1725 1743 1750 1768 1775 1800 1818 1825 1843 1850 1868 1875 1900 1918 1925 1950 1968 1975 2000 2018 2025 2050 2068 2075 2100 2118 2138 2150 2168 2175 2200 2218 2225 2250 2258 2275 2300 2318 2325 2350 2378 2400 2418


SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

2432 2482 2500 2532 2582 2607 2632 2650 2682 2707 2725 2732 2782 2800 2832 2847 2882 2932 2950 2982 3000 3032 3082 3150 3182 3282 3350 3382 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2450 2500 2518 2550 2600 2625 2650 2668 2700 2725 2743 2750 2800 2818 2850 2865 2900 2950 2968 3000 3018 3050 3100 3168 3200 3300 3368 3400 3568 3768 4018 4268 4518 4768 5018 5318 5618

Pøíklad objednávky: SPA 1332Lw 5 ks (nebo 12,5 x 1350 La 5ks) Zámìna profilu: je mono zamìnit profilem XPA (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Hmotnost: 0,012 kg/m

XPA

(12,7x10mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Lw (mm)

La (mm)

XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA

625 748 750 775 800 818 825 833 850 868 875 883 900 918 925 933 950 958 968 975

610 730 732 757 782 800 807 815 832 850 857 865 882 900 907 915 932 940 950 957

XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA XPA

970 982 990 1000 1005 1007 1010 1030 1040 1060 1070 1082 1107 1120 1132 1150 1157 1160 1170 1180 1195 1207 1220 1230 1232 1235 1250 1255 1257 1272 1282 1295 1307 1320 1330 1332 1357 1365 1380 1382 1400 1432 1440 1457 1482 1500 1507 1532 1540 1550 1557 1582 1600 1607 1632 1670 1700 1730 1757 1800 1882 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

988 1000 1008 1018 1023 1025 1028 1048 1058 1078 1088 1100 1125 1138 1150 1168 1175 1178 1188 1198 1213 1225 1238 1248 1250 1253 1568 1273 1275 1290 1300 1313 1325 1338 1348 1350 1375 1378 1398 1400 1418 1450 1458 1475 1500 1518 1525 1550 1558 1568 1575 1600 1618 1625 1650 1688 1718 1748 1775 1818 1900 1918 2018 2138 2258 2378 2518 2668 2818 3018 3168 3368 3568

Pøíklad objednávky: XPA 1120 Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPA (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Hmotnost: 0,12 kg/m

4L

(12,7x7,2mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Metrické rozmìry øemene

4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L 4L

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

La (inch)

La (mm)

470 480 490 500 525 530 540 543 545 552 560 570 580 590 610 620 680 780 870

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1193 1219 1245 1270 1334 1346 1371 1379 1384 1402 1422 1447 1473 1498 1549 1575 1727 1981 2210

Pøíklad objednávky: 4L 470 20 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku. Poznámka: øemeny, díky své konstrukci vyhovují i tìmto provozním podmínkám: - èasto opakovaný reverzní chod - malý úhel opásání - velký pøevodový pomìr - minimalizace dopínání - nízké napìtí øemene Nejvíce se pouívají v robotických systémech. Metrický rozmìr je pouze informativní.

AVX13

(13x9mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/3 ISO 2790

La (mm) AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

725 750 775 780 800 810 818 820 825 835 850 875 890 900 915 918 925 950 960 975 985 990

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13 AVX13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

992 1000 1005 1015 1018 1025 1030 1040 1045 1050 1055 1060 1075 1100 1110 1125 1145 1150 1175 1196 1200 1225 1250 1262 1275 1280 1285 1300 1310 1325 1330 1335 1340 1350 1370 1375 1400 1405 1420 1425 1450 1460 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1690 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1900 1950 2000 2025 2050 2100 2500

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

Pøíklad objednávky: AVX13 x 1350La 12 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SPA (pøi zámìnì porovnávejte délku v La). Poznámka: profil AVX13 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,12 kg/m


® èeský

zahranièní

13 AVP13

(13x10mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/3 ISO 2790

La (mm) AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13 AVP13

x x x x x x x x x x

1525 1750 2018 2250 2350 2375 2400 2425 2450 2550

La La La La La La La La La La

Pøíklad objednávky: AVP13 x 1525La 20 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SPA (12,5) nebo AVX13 (pøi zámìnì porovnávejte délku v La). Poznámka: profil AVP13 je vyrábìn v øezaném provedení, ale bez ozubenní! Je urèen pro automobilový prùmysl. V Èeské republice je vyuívání v autobusech Karosa Sada Karosa: AVP13 x 1525La 2 ks AVP13 x 1750La 2 ks AVX13 x 1275La 1 ks Hmotnost: 0,16 kg/m

A/13

(13x8mm)

Li (mm)

Lw (mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13

437 487 510 538 565 590 605 615 630 640 645 660 670 680 690 700 710 716 720 730 740 750 760 765 780 790 797 800 805 815 830 840 843 845 850

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

407 457 480 508 535 560 575 585 600 610 615 630 640 650 660 670 680 686 690 700 710 720 730 735 750 760 767 770 775 785 800 810 813 815 820

A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

825 830 840 841 850 860 870 875 880 889 890 900 910 914 920 925 930 940 950 960 965 970 975 990 1000 1010 1016 1020 1025 1030 1040 1041 1050 1060 1070 1075 1080 1090 1100 1105 1120 1125 1140 1143 1150 1160 1168 1170 1180 1200 1215 1220 1225 1230 1240 1245 1250 1270 1275 1280 1290 1300 1320 1340 1350 1360 1370 1375 1380 1400 1420 1422 1435

855 860 870 871 880 890 900 905 910 919 920 930 940 944 950 955 960 970 980 990 995 1000 1005 1020 1030 1040 1046 1050 1055 1060 1070 1071 1080 1090 1100 1105 1110 1120 1130 1135 1150 1155 1170 1173 1180 1190 1198 1200 1210 1230 1245 1250 1255 1260 1270 1275 1280 1300 1305 1310 1320 1330 1350 1370 1380 1390 1400 1405 1410 1430 1450 1452 1465

A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1450 1460 1470 1475 1480 1500 1510 1520 1525 1550 1560 1570 1575 1600 1620 1625 1640 1650 1670 1675 1676 1680 1700 1725 1730 1750 1770 1775 1800 1825 1830 1850 1854 1870 1880 1900 1920 1930 1950 1956 1970 1975 1980 2000 2020 2030 2032 2050 2060 2070 2083 2090 2100 2120 2130 2150 2160 2180 2200 2210 2240 2250 2260 2261 2285 2286 2300 2311 2330 2337 2360 2388 2400

1480 1490 1500 1505 1510 1530 1540 1550 1555 1580 1590 1600 1605 1630 1650 1655 1670 1680 1700 1705 1706 1710 1730 1755 1760 1780 1800 1805 1830 1855 1860 1880 1884 1900 1910 1930 1950 1960 1980 1986 2000 2005 2010 2030 2050 2060 2062 2080 2090 2100 2113 2120 2130 2150 2160 2180 2190 2210 2230 2240 2270 2280 2290 2291 2315 2316 2330 2341 2360 2367 2390 2418 2430

A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2413 2415 2430 2438 2450 2464 2470 2500 2540 2550 2580 2591 2600 2620 2630 2650 2667 2700 2720 2725 2743 2750 2800 2845 2850 2896 2900 2946 2950 2970 3000 3048 3050 3070 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3404 3450 3454 3500 3550 3600 3650 3658 3700 3750 3800 3850 3870 3900 4000 4100 4120 4250 4350 4370 4450 4500 4620 4750 4870 5000 5100 5150 5300 5450 5500 5600

2443 2445 2460 2468 2480 2494 2500 2530 2570 2580 2610 2621 2630 2650 2660 2680 2697 2730 2750 2755 2773 2780 2830 2875 2880 2926 2930 2976 2980 3000 3030 3078 3080 3100 3130 3180 3230 3280 3330 3380 3430 3434 3480 3484 3530 3580 3630 3680 3688 3730 3780 3830 3880 3900 3930 4030 4130 4150 4280 4380 4400 4480 4530 4650 4780 4900 5030 5130 5180 5330 5480 5530 5630


16 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13 A/13

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000

5830 6030 6180 6330 6530 6730 6930 7130 7330 7530 7780 8030 8280 8530 8780 9030 9280 9530 9780 10030

Pøíklad objednávky: A/13 x 2240Li 30 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil AX (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: zde neuvedené rozmìrny na poptávku Hmotnost: 0,011 kg/m

AX

(13x8mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

Lw (mm) AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX

505 530 560 570 590 605 630 640 660 695 700 716 720 730 740 750 760 780 797 805 830 843 850 855 871 880 900 905 919 925 930 944 950 955 980

Li (mm) 475 500 530 540 560 575 600 610 630 665 670 686 690 700 710 720 730 750 767 775 800 813 820 825 841 850 870 875 889 895 900 914 920 925 950

AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX

990 995 1005 1030 1046 1050 1060 1080 1090 1100 1105 1130 1140 1150 1180 1198 1210 1220 1245 1250 1255 1280 1300 1320 1330 1350 1370 1380 1405 1430 1452 1480 1500 1505 1530 1580 1605 1630 1650 1655 1725 1730 1755 1805 1830 1855 1884 1930 1986 2030 2113 2150 2230 2240 2270 2341 2367 2390 2494 2530 2680 2830 3030 3180 3380

960 965 975 1000 1013 1020 1030 1050 1060 1070 1075 1100 1110 1120 1150 1168 1180 1190 1215 1220 1225 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1350 1375 1400 1422 1450 1470 1475 1500 1550 1575 1600 1620 1625 1695 1700 1725 1775 1800 1825 1854 1900 1956 2000 2083 2120 2200 2210 2240 2311 2337 2360 2464 2500 2650 2800 3000 3150 3350

Pøíklad objednávky: AX x 1150Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil A/13 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: standartnì uívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru AX 660 vèetnì se vyrábí bez vnitøního ozubení. Hmotnost: 0,09 kg/m

SPB

(16,3x13mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Døíve uívané znaèení

Lw (mm)

La (mm)

SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

1250 1320 1400 1478 1500 1578 1600 1678 1700 1728 1750 1778 1800 1828 1850 1878 1900 2000 2098 2120 2140 2218 2240 2338 2360 2478 2500 2628 2650 2778 2800 2850 3000 3128 3150 3350 3550 3600 3750 3978 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1272 1342 1422 1500 1522 1600 1622 1700 1722 1750 1772 1800 1822 1850 1872 1900 1922 2022 2120 2142 2162 2240 2262 2360 2382 2500 2522 2650 2672 2800 2822 2872 3022 3150 3172 3372 3572 3622 3772 4000 4022 4272 4522 4772 5022 5322 5622 6022 6322 6722 7122 7522 8022

Pøíklad objednávky: SPB x 3000Lw 3 ks nebo 16 x 3022La 3 ks Zámìna profilu: je mono zamìnit profilem XPB, 5V, 5VX (pøi zám. porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,21 kg/m

XPB

(16,3x13mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4181

Lw (mm)

La (mm)

XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB XPB

1272 1282 1302 1332 1362 1372 1402 1422 1482 1522 1552 1582 1612 1622 1702 1712 1722 1772 1822 1922 2022 2042 2102 2142 2172 2262 2302 2382 2522 2672 2822 3022 3172 3372 3572 3622

1250 1260 1280 1310 1340 1350 1380 1400 1460 1500 1530 1560 1590 1600 1680 1690 1700 1750 1800 1900 2000 2020 2080 2120 2150 2240 2280 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3600

Pøíklad objednávky: XPB 2120Lw zahranièní 2 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, 5V XPB, 5VX (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw) Hmotnost: 0,22 kg/m

5V

(15,9x13mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Zamìnitelný profilem SPB dle ISO4184

5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V

SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB

La (inch) 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320

Lw (mm) 1260 1340 1410 1510 1590 1690 1800 1900 2020 2150 2280 2410 2530 2680 2840 2990 3150 3350


17 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB

3550 3800 4050 4310 4565 4820 5070 5375 5680 5985 6340 6720 7100 7610 7990 8500 9010

Pøíklad objednávky: 5V 500 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, XPB, 5VX (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 5V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uloení taných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,195 kg/m

5VX

(15,9x13mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

La (inch) 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX

500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

Zamìnitelný profilem XPB dle ISO4184

Lw (mm) XPB 1260 XPB 1340 XPB 1410 XPB 1510 XPB 1590 XPB 1690 XPB 1800 XPB 1900 XPB 2020 XPB 2150 XPB 2280 XPB 2410 XPB 2530 XPB 2680 XPB 2840 XPB 2990 XPB 3150 XPB 3350 XPB 3550

Pøíklad objednávky: 5VX 500 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, XPB, 5V (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 5VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti XPB uloení taných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,183 kg/m

B/17

(17x11mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17

613 643 658 673 693 713 718 729 753 768 793 808 818 833 843 858 868 878 879 883 893 918 932 933 943 958 968 978 983 993 1003 1008 1013 1018 1043 1053 1059 1063 1068 1073 1078 1083 1093 1103 1113 1118 1123 1128 1133 1143 1148 1158 1163 1173 1183 1193 1206 1213 1218 1223 1228 1243 1253 1258 1263 1268

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

570 600 615 630 650 670 675 686 710 725 750 765 775 790 800 815 825 835 836 840 850 875 889 890 900 915 925 935 940 950 960 965 970 975 1000 1010 1016 1020 1025 1030 1035 1040 1050 1060 1070 1075 1080 1085 1090 1100 1105 1115 1120 1130 1140 1150 1163 1170 1175 1180 1185 1200 1210 1215 1220 1225

Lp (mm)

B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1230 1245 1250 1270 1275 1280 1285 1295 1300 1320 1330 1335 1345 1350 1360 1365 1370 1372 1380 1400 1420 1422 1430 1435 1445 1450 1470 1473 1475 1500 1510 1525 1535 1550 1560 1575 1585 1600 1620 1625 1640 1650 1675 1676 1685 1700 1725 1750 1761 1765 1775 1800 1825 1829 1850 1875 1880 1900 1920 1925 1930 1950 1960 1975 1981 2000 2020 2030 2032 2050 2060 2070 2080

1273 1288 1293 1313 1318 1323 1328 1338 1343 1363 1373 1378 1388 1393 1403 1408 1413 1415 1423 1443 1463 1465 1473 1478 1488 1493 1513 1516 1518 1543 1553 1568 1578 1593 1603 1618 1628 1643 1663 1668 1683 1693 1718 1719 1728 1743 1768 1793 1804 1808 1818 1843 1868 1872 1893 1918 1923 1943 1963 1968 1973 1993 2003 2018 2024 2043 2063 2073 2075 2093 2103 2113 2123

B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2083 2100 2120 2130 2134 2150 2160 2180 2190 2200 2210 2240 2250 2260 2261 2285 2286 2300 2302 2310 2335 2337 2360 2385 2388 2400 2413 2430 2438 2450 2465 2500 2515 2540 2550 2565 2580 2600 2615 2616 2625 2650 2667 2700 2718 2720 2750 2800 2845 2850 2900 2921 2950 3000 3048 3050 3070 3099 3100 3150 3200 3250 3300 3302 3350 3400 3404 3450 3500 3505 3550 3600 3650

2126 2143 2163 2173 2177 2193 2203 2223 2233 2243 2253 2283 2293 2303 2304 2328 2329 2343 2345 2353 2378 2380 2403 2428 2431 2443 2456 2473 2481 2493 2508 2543 2558 2583 2593 2608 2623 2643 2658 2659 2668 2693 2710 2743 2761 2763 2793 2843 2888 2893 2943 2964 2993 3043 3091 3093 3113 3142 3143 3193 3243 3293 3343 3345 3393 3443 3447 3493 3543 3548 3593 3643 3693


20 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3658 3700 3750 3800 3810 3850 3861 3870 3900 3912 3950 3962 4000 4050 4060 4064 4100 4115 4120 4150 4200 4250 4300 4350 4370 4394 4400 4450 4500 4572 4600 4620 4700 4750 4800 4850 4870 4900 4950 4953 5000 5100 5150 5200 5300 5334 5450 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6096 6100 6150 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7150 7300 7500 7750 8000 8250 8500

3701 3743 3793 3843 3853 3893 3904 3913 3943 3955 3993 4005 4043 4093 4103 4107 4143 4158 4163 4193 4243 4293 4343 4393 4413 4437 4443 4493 4543 4615 4643 4663 4743 4793 4843 4893 4913 4943 4993 4996 5043 5143 5193 5243 5343 5377 5493 5543 5643 5743 5843 5943 6043 6139 6143 6193 6243 6343 6443 6543 6643 6743 6843 6943 7043 7143 7193 7343 7543 7793 8043 8293 8543

B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17 B/17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8650 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11000 11200 11500 11800 12000 12200 12500 12800 13200 13600 14000 14500 15000 16300

8693 8793 9043 9293 9543 9793 10043 10343 10643 10943 11043 11243 11543 11843 12043 12243 12543 12843 13243 13643 14043 14543 15043 16343

Pøíklad objednávky: B/17 x 3150Li 20 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil BX (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: øemeny do délky 8000 mm bez omezení. Ostatní a zde neuvedené délky na poptávku. Hmotnost: 0,19 kg/m

BX

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

(17x11mm)

Lw (mm)

Li (mm)

BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX

525 567 590 615 627 647 660 667 680 700 707 710 722 740 747 750 760 765 772 797 815 822 833 847 865 872 886 890 897 900 915 922 940 950 960

568 610 633 658 670 690 703 710 723 743 750 753 765 783 790 793 803 808 815 840 858 865 876 890 908 915 929 933 940 943 958 965 983 993 1003

BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX BX

1005 1033 1040 1056 1058 1080 1090 1100 1103 1115 1130 1148 1160 1163 1180 1183 1190 1203 1213 1215 1220 1228 1240 1248 1250 1255 1288 1290 1315 1323 1340 1360 1363 1370 1375 1378 1390 1412 1433 1438 1440 1462 1490 1493 1513 1533 1540 1590 1615 1640 1650 1663 1665 1718 1740 1790 1801 1840 1897 1940 1990 2040 2123 2160 2240 2280 2400 2483 2490 2505 2540 2640 2656

962 990 997 1013 1015 1037 1047 1057 1060 1072 1087 1105 1117 1120 1137 1140 1147 1160 1170 1172 1177 1185 1197 1205 1207 1212 1245 1247 1272 1280 1297 1317 1320 1327 1332 1335 1347 1369 1390 1395 1397 1419 1447 1450 1470 1490 1497 1547 1572 1597 1607 1620 1622 1675 1697 1747 1758 1797 1854 1897 1947 1997 2080 2117 2197 2237 2357 2440 2447 2462 2497 2597 2613

BX BX BX BX BX BX

2647 2747 2797 2997 3147 3347

2690 2790 2840 3040 3190 3390

Pøíklad objednávky: BX 993Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil B/17 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: standartnì uívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru BX 658 vèetnì se vyrábí bez vnitøního ozubení Hmotnost: 0,18 kg/m

20

(20x12,5mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

848 948 1048 1108 1123 1138 1168 1198 1228 1248 1268 1298 1328 1368 1398 1408 1448 1498 1548 1598 1648 1698 1708 1748 1798 1848 1898 1948 1998 2048 2098 2108 2168 2228 2248 2288 2348 2408 2448 2478 2498 2548 2598 2628 2648 2698 2768 2848 2898 2948 2998 3048

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

800 900 1000 1060 1075 1090 1120 1150 1180 1200 1220 1250 1280 1320 1350 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1660 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2060 2120 2180 2200 2240 2300 2360 2400 2430 2450 2500 2550 2580 2600 2650 2720 2800 2850 2900 2950 3000

Lw (mm)


21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3050 3070 3100 3150 3200 3250 3350 3450 3500 3550 3650 3750 3800 3850 3870 3950 4000 4100 4120 4200 4250 4300 4350 4370 4400 4500 4600 4620 4750 4870 4900 5000 5150 5300 5400 5450 5500 5600 5700 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7000 7100 7200 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000

3098 3118 3148 3198 3248 3298 3398 3498 3548 3598 3698 3798 3848 3898 3918 3998 4048 4148 4168 4248 4298 4348 4398 4418 4448 4548 4648 4668 4798 4918 4948 5048 5198 5348 5448 5498 5548 5648 5748 5848 6048 6198 6348 6548 6748 6948 7048 7148 7248 7348 7548 7798 8048 8298 8548 8798 9048 9298 9548 9798 10048 10348 10648 10948 11248 11548 11848 12248 12548 12848 13248 13648 14048

22 14548 15048

20 x 14500 20 x 15000

Pøíklad objednávky: 20 x 1900Li 5 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Dodací podmínky: tuzemské øemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní øemeny a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,27 kg/m

X20

(20x12,5mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

Lw (mm)

Li (mm)

X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20 X20

900 920 950 1000 1020 1060 1110 1120 1150 1175 1190 1215 1250 1290 1320 1340 1400 1460 1495 1620 1690

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

948 968 998 1048 1068 1108 1158 1168 1198 1223 1238 1263 1298 1338 1368 1388 1448 1508 1543 1668 1738

Pøíklad objednávky: X20 x 1168Lw 10 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil "20" (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Poznámka: Øemeny lze dodat pouze tuzemské výroby. Hmotnost: 0,26 kg/m

SPC

(22x18mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Døíve uívané znaèení

Lw (mm)

La (mm)

SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2000 2120 2188 2210 2240 2330 2360 2470 2500 2620 2650 2770 2800 2970 3000 3120 3150 3320 3350 3520 3550

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2030 2150 2218 2240 2270 2360 2390 2500 2530 2650 2680 2800 2830 3000 3030 3150 3180 3350 3380 3550 3580

SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

3590 3620 3720 3750 4000 4250 4320 4370 4400 4500 4750 5000 5300 5600 5970 6000 6300 6700 6850 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3620 3650 3750 3780 4030 4280 4350 4400 4430 4530 4780 5030 5330 5630 6000 6030 6330 6730 6880 7130 7530 8030 8530 9030 9530 10030 10630 11230 11830 12530

Pøíklad objednávky: SPC 3000Lw 5 ks (nebo 21 x 3030La 5 ks) Zámìna profilu: je mono zamìnit profilem "XPC" (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Hmotnost: 0,4 kg/m

XPC

(22x18mm)

Oznaèení øemene DIN 7753/1 ISO 4184

Lw (mm)

La (mm)

XPC XPC XPC XPC XPC XPC XPC XPC XPC XPC XPC

2030 2150 2270 2390 2530 2680 2830 3030 3180 3380 3580

2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

Pøíklad objednávky: XPC 2650 Lw zahranièní 4 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPC (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Poznámka: øemeny lze dodat pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,34 kg/m

C/22

(22x14mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

C/22 x 1060 C/22 x 1090

1118 1148

Li (mm)

Lw (mm)

C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1120 1150 1180 1200 1215 1220 1250 1280 1295 1300 1320 1350 1360 1375 1380 1400 1425 1450 1475 1500 1524 1550 1574 1600 1625 1650 1675 1676 1700 1725 1727 1730 1750 1778 1800 1829 1850 1854 1880 1900 1925 1930 1950 1956 1980 1981 2000 2030 2032 2050 2060 2083 2090 2100 2108 2120 2134 2143 2150 2159 2180 2184 2200 2210 2220 2240 2261 2286 2300 2330 2337 2360 2388

1178 1208 1238 1258 1273 1278 1308 1338 1353 1358 1378 1408 1418 1433 1438 1458 1483 1508 1533 1558 1582 1608 1632 1658 1683 1708 1733 1734 1758 1783 1785 1788 1808 1836 1858 1887 1908 1912 1938 1958 1983 1988 2008 2014 2038 2039 2058 2088 2090 2108 2118 2141 2148 2158 2166 2178 2192 2201 2208 2217 2238 2242 2258 2268 2278 2298 2319 2344 2358 2388 2395 2418 2446


25 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2400 2413 2415 2430 2438 2450 2464 2470 2500 2525 2540 2560 2580 2591 2600 2642 2650 2663 2667 2670 2692 2700 2720 2750 2800 2820 2845 2850 2896 2900 2921 2950 2965 3000 3045 3048 3050 3070 3099 3100 3110 3150 3200 3250 3300 3302 3350 3400 3404 3450 3500 3505 3550 3600 3607 3620 3650 3658 3700 3750 3800 3810 3850 3870 3900 4000 4050 4060 4100 4120 4150 4200 4250

2458 2471 2473 2488 2496 2508 2522 2528 2558 2583 2598 2618 2638 2649 2658 2700 2708 2721 2725 2728 2750 2758 2778 2808 2858 2878 2903 2908 2954 2958 2979 3008 3023 3058 3103 3106 3108 3128 3157 3158 3168 3208 3258 3308 3358 3360 3408 3458 3462 3508 3558 3563 3608 3658 3665 3678 3708 3716 3758 3808 3858 3868 3908 3928 3958 4058 4108 4118 4158 4178 4208 4258 4308

C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4300 4320 4350 4370 4380 4394 4400 4450 4500 4570 4572 4620 4650 4700 4750 4800 4825 4826 4870 4950 4953 5000 5080 5100 5150 5200 5250 5300 5334 5350 5400 5450 5500 5525 5600 5700 5715 5800 5950 6000 6096 6150 6200 6300 6400 6500 6700 6750 6858 6900 7000 7100 7300 7500 7620 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500

4358 4378 4408 4428 4438 4452 4458 4508 4558 4628 4630 4678 4708 4758 4808 4858 4883 4884 4928 5008 5011 5058 5138 5158 5208 5258 5308 5358 5392 5408 5458 5508 5558 5583 5658 5758 5773 5858 6008 6058 6154 6208 6258 6358 6458 6558 6758 6808 6916 6958 7058 7158 7358 7558 7678 7808 8058 8308 8558 8808 9058 9308 9558 9808 10058 10358 10658 10958 11258 11558 11858 12258 12558

C/22 C/22 C/22 C/22 C/22 C/22

x x x x x x

12800 13200 13600 14000 14500 15000

12858 13258 13658 14058 14558 15058

Pøíklad objednávky: C/22 x 6300Li 15 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil CX (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Dodací podmínky: tuzemské øemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní øemeny a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,31 kg/m

CX

(22x14mm)

Oznaèení øemene DIN 2215 ISO 4184

Lw (mm)

Li (mm)

CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX

1000 1090 1250 1320 1400 1500 1574 1700 1727 1800 1900 2000 2060 2159 2240 2286 2360 2438 2500 2800 3000 3150 3350

1058 1148 1308 1378 1458 1558 1632 1758 1785 1858 1958 2058 2118 2217 2298 2344 2418 2496 2558 2858 3058 3208 3408

Pøíklad objednávky: CX 1758Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za C/22 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku Poznámka: øemeny lze dodat pouze zahr. výroby. Hmotnost: 0,276 kg/m

25

(25x16mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1121 1151 1181 1211 1241 1281 1311 1341 1361 1381 1411

Li (mm) x x x x x x x x x x x

1060 1090 1120 1150 1180 1220 1250 1280 1300 1320 1350

Lw (mm)

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1670 1675 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2060 2120 2150 2180 2200 2240 2300 2325 2360 2400 2430 2450 2500 2550 2580 2600 2650 2700 2720 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3070 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3870 3900 4000 4050 4100 4120 4150 4200 4250 4300 4350 4370 4400

1421 1461 1511 1561 1611 1661 1711 1731 1736 1761 1811 1861 1911 1961 2011 2061 2111 2121 2181 2211 2241 2261 2301 2361 2386 2421 2461 2491 2511 2561 2611 2641 2661 2711 2761 2781 2811 2861 2911 2961 3011 3061 3111 3131 3161 3211 3261 3311 3361 3411 3461 3511 3561 3611 3661 3711 3761 3811 3861 3911 3931 3961 4061 4111 4161 4181 4211 4261 4311 4361 4411 4431 4461


32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4500 4550 4620 4700 4750 4800 4850 4870 4900 5000 5150 5200 5300 5400 5450 5500 5600 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7000 7100 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000 14500 15000

4561 4611 4681 4761 4811 4861 4911 4931 4961 5061 5211 5261 5361 5461 5511 5561 5661 5861 6061 6211 6361 6561 6761 6961 7061 7161 7361 7561 7811 8061 8311 8561 8811 9061 9311 9561 9811 10061 10361 10661 10961 11261 11561 11861 12261 12561 12861 13261 13661 14061 14561 15061

Pøíklad objednávky: 25 x 5000Li 6 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Dodací podmínky: tuzemské øemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní øemeny a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,40 kg/m

8V

(25x23mm)

Oznaèení øemene RMA/MPTA

Metrické oznaèení

La (")

La (mm)

8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V

25 25 25 25 25 25 25

1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

N N N N N N N

2540 2692 2845 2997 3175 3353 3556

8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 8V

38 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

3810 4064 4318 4572 4826 5080 5385 5690 5994 6350 6731 7112 7620 8001 8509 9017 9525 10160 10795 11430 12065 12700

Pøíklad objednávky: 8V 1500 3 ks Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,575 kg/m

D/32

(32x20mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32

2075 2315 2375 2405 2435 2505 2575 2655 2725 2795 2875 2925 2975 3075 3123 3145 3225 3275 3325 3326 3425 3475 3500 3525 3529 3575 3625 3675 3725 3733 3775 3825 3945 4000 4075 4175 4190

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2000 2240 2300 2330 2360 2430 2500 2580 2650 2720 2800 2850 2900 3000 3048 3070 3150 3200 3250 3251 3350 3400 3425 3450 3454 3500 3550 3600 3650 3658 3700 3750 3870 3925 4000 4100 4115

Lw (mm)

D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32 D/32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4120 4250 4370 4394 4500 4572 4620 4750 4800 4850 4870 4953 5000 5100 5150 5200 5300 5334 5400 5450 5500 5600 5700 5715 5800 6000 6096 6100 6150 6300 6500 6700 6800 6858 6900 7100 7300 7500 7620 7750 8000 8250 8382 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000 14500 15000

4195 4325 4445 4469 4575 4647 4695 4825 4875 4925 4945 5028 5075 5175 5225 5275 5375 5409 5475 5525 5575 5675 5775 5790 5875 6075 6171 6175 6225 6375 6575 6775 6875 6933 6975 7175 7375 7575 7695 7825 8075 8325 8457 8575 8825 9075 9325 9575 9825 10075 10375 10675 10975 11275 11575 11875 12275 12575 12875 13275 13675 14075 14575 15075

Pøíklad objednávky: D/32 x 5000Li 5 ks Zámìna profilu: není moná zámìna. Dodací podmínky: tuzemské øemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní øemeny a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,69 kg/m

38

(38x25mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

2322 2382 2442 2512 2582 2662 2732 2802 2882 2982 3082 3152 3232 3332 3357 3432 3532 3632 3732 3832 3952 4082 4202 4332 4452 4582 4702 4832 4952 5082 5232 5382 5532 5682 5882 6082 6232 6382 6582 6782 6982 7182 7382 7582 7832 8082 8332 8582 8832 9082 9332 9582 9832 10082 10382 10682 10982 11082 11282 11582 11882 12282 12582 12882 13282 13682 14082

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2240 2300 2360 2430 2500 2580 2650 2720 2800 2900 3000 3070 3150 3250 3275 3350 3450 3550 3650 3750 3870 4000 4120 4250 4370 4500 4620 4750 4870 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11000 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000

Lw (mm)


40

50

38 x 14500 14582 38 x 15000 15082

E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40

Pøíklad objednávky: 38 x 2240Li 8 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit profilem "E/40". Dodací podmínky: standartnì uívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: øemeny je mono dodat pouze tuzemské výroby. Hmotnost: 0,98 kg/m

E/40

(40x25mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40 E/40

2322 2382 2442 2512 2582 2662 2732 2802 2882 2982 3082 3152 3232 3282 3332 3432 3532 3632 3732 3832 3952 4082 4202 4332 4452 4582 4702 4832 4952 5082 5232 5382 5532 5682 5882 6082 6232 6382 6582 6782 6982 7182 7382 7582 7832 8082 8332 8582 8832 9082 9332 9582 9832 10082 10382

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2240 2300 2360 2430 2500 2580 2650 2720 2800 2900 3000 3070 3150 3200 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3870 4000 4120 4250 4370 4500 4620 4750 4870 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300

Lw (mm)

x x x x x x x x x x x x x

10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000 14500 15000

10682 10982 11282 11582 11882 12282 12582 12882 13282 13682 14082 14582 15082

Pøíklad objednávky: E/40 x 2240Li zahranièní 3 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je mono zamìnit profilem "38". Dodací podmínky: standartnì uívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 1,04 kg/m

50

(50x30mm)

Oznaèení øemene DIN 2215

Délka dle ISO 4184

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2366 2426 2486 2556 2626 2706 2776 2846 2926 3026 3126 3196 3276 3376 3476 3576 3676 3776 3876 3996 4076 4126 4246 4376 4496 4626 4746 4876 4996 5126 5276 5426 5576 5726 5926 6126 6276 6426 6626 6826 7026 7226 7426 7626

Li (mm) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2240 2300 2360 2430 2500 2580 2650 2720 2800 2900 3000 3070 3150 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3870 3950 4000 4120 4250 4370 4500 4620 4750 4870 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500

Lw (mm)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12200 12500 12800 13200 13600 14000 14500 15000

7876 8126 8376 8626 8876 9126 9376 9626 9876 10126 10426 10726 11026 11326 11626 11926 12326 12626 12926 13326 13726 14126 14626 15126

Pøíklad objednávky: 50 x 30 x 2240Li 9 ks (pøi objednávce uvádìjte i výšku øemene = 30 mm, z dùvodu moné zámìny za profil 50 x 22 = wariátorový agro øemen). Dodací podmínky: min. odbìr 9 ks (dodací doba na dotaz), zde neuvedené délky na poptávku. Hmotnost: 1,43 kg/m

Øemeny Rubena Mitas a.s., vyrábí øemeny pod oznaèením

Konstrukce klínových øemenù

polychloroprenový kauèuk a) tìlo: b) kostra: - viskozová vlákna v jádøe (luté oznaèení) - PES vlákna v jádøe (bílé oznaèení)

Provedení PES (polyesterový kord)

- Úzký profil: všechny délky øemenù - Klasický profil: Z / 10 600 - 3000 A / 13 600 - 3000 (3001 - 5600 na objednávku) B / 17 775 - 3000 (3001 - 5600 na objednávku) 20 1060 - 3000 C / 22 1060 - 3000 (3001 - 9000 na objednávku) 25 1060 - 3000 Výroba provedení Tornádo (pozdìji Cable) u profilù C/22, D/32 a E/40 byla zrušena. U profilu C/22 je mono objednat jako náhradu v rozmezí délek 3001 - 9000 provedení PES.

klinove-remeny-jednoduche  
klinove-remeny-jednoduche  

http://www.hostr.cz/images/documents/klinove-remeny-jednoduche.pdf

Advertisement