Page 1

‫نقد و بررسی شخصی من از کار با آیپد‬ ‫‪By : Hossein Mohammadloo‬‬ ‫‪Facebook : http://www.facebook.com/hossein.mohammadloo‬‬ ‫‪E-mail : mohammadloo_hossein@yahoo.co.uk‬‬

‫قثل اس ایٌکَ آیپذ رّ تخزم ‪ ،‬تَ ایي ًتیجَ رطیذٍ تْدم کَ تَ عٌْاى اّلیي تثلت ام الاقل تا طال دیگَ گلکظی تة‬ ‫طاهظًْگ رّ داػتَ تاػن چْى ‪:‬‬ ‫آًذرّیذٍ – دّرتیي دارٍ – طین کارتِای هعوْلی رّ قثْل هیکٌَ ّ هحذّدیت ُای ‪iOS‬رّ ًذارٍ‬ ‫ّلی ػة قثل اس خزیذ تا هؼْرت کزدى تا دّ‪،‬طَ تا اس دّطتای ًشدیکن کَ الاقل یکی اس هحصْالت اپل رّ داػتي تَ‬ ‫ایي ًتیجَ رطیذم کَ آیپذّ تگیزم !‬ ‫هي در حال حاضز ُذفن اس یک تثلت ّتگزدی راحت ّ کتاتخًْیؼَ ّ تاسی ّ دّرتیي ّ ایٌا تْ هزاحل تعذی قزار هیگیزى !‬ ‫ًگزاًی ام اس آیپذ ایٌا تْد کَ تا فارطی هؼکل داػتَ تاػَ ‪ ،‬فزهت ُای ّیذیْیی هختلف رّ طاپْرت ًکٌَ ‪ ،‬کتاتخْى‬ ‫فارطیغ هؼکل داػتَ تاػَ‬ ‫االى تقزیثا دّ ُفتَ اطت کَ دارم تا آیپذ کار هیکٌن ّ هیخْام تزخی اس خصْصیاتغ رّ تگن ‪:‬‬

‫قسمت اول – مسایا‬ ‫یکی اس تزتزی ُای ػذیذ آیپذ ًظثت تَ گلکظی تة تَ ًظز هي صفحَ ی ‪ 7.9‬ایٌچیؼَ در هقاتل ‪ 9‬ایٌچ ( هظلواً‬ ‫تواػای فیلن ّ عکض ّ هخصْصاً ّتگزدی ّ کتاتخًْی تْ آیپذ لذت تخغ تزٍ )‬ ‫اس ُوْى رّس اّل تا ًزم افشار ‪ّ iBook‬ر رفتن ّ دیذم ّاقعاً تزًاهَ ی تکویلیَ ( تَ صْرت رایگاى تْ ‪ُ appStore‬ظتغ) ‪،‬‬ ‫فقط تزای کتاتِای ‪ epub‬فارطی تزای ایٌکَ تْ اًیویؼي ُای ّرق سدى کتاب لگ ًذاػتَ تاػین تایذ چٌذ ثاًیَ ای‬ ‫ُوْى اّل صثز کٌین تا کتاب کاهل لْد ػَ در حذ ‪ 01‬ثاًیَ ( در صْرتی کَ کتاتِای اًگلیظی اس ُوْى اّل ُیچ لگی‬ ‫ًذارى )‬ ‫رهاى فارطی ُن چٌذتایی ُظت کَ تْ تصْیز کتاتخًَْ ی هي هیتًْیي تثیٌیي تعضی ُاػًْْ ‪:‬‬


‫در سیز ُن تصْیزی اس کتاب قلعَ ی حیْاًات رّ آّردم ‪:‬‬


‫در تاالی صفحَ طوت راطت اهکاى تْکوارک کزدى صفحَ ‪ ،‬جظتجْ ‪ ،‬تٌظیوات فًْت ّ ایٌا ّ تٌظین ًْر صفحَ رّ‬ ‫دارین ‪ .‬طوت چپ تاال ُن هیتًْین تَ کتاتخًَْ تزگزدین ّ ُن چٌیي تْکوارکِا ّ ًْت ُا رّ فِزطت ػذٍ تثیٌین ‪.‬‬ ‫اس دیگز هشایای ایي کتاتخْى ایٌَ کَ یَ دیکؼٌزی اًگلیظی تَ اًگلیظی رّی خْدع دارٍ ّ ُز کلوَ ای رّ کَ‬ ‫اًتخاب کٌیي هعٌیؼْ تزاتْى هیارٍ ‪ً ،‬وًَْ اع رّ در سیز هیثیٌیي ‪:‬‬

‫چٌذ رّس پیغ فِویذم کَ یکی اس دّطتاهْى حتی یَ دیکؼٌزی اًگلیظی تَ فارطی تزای ‪ iBook‬آهادٍ کزدٍ ّ‬ ‫تصْرت رایگاى در طْرص طیذیاع قزار دادٍ ‪ .‬اًصافاً کتاتخْى گلکظی تة در هقاتل ایي خیلی ضعف دارٍ‬ ‫خالصَ ُزچی اس ‪iBook‬تگن کن گفتن ‪) :‬‬ ‫هْضْع تعذی کَ فکزهْ هؼغْل کزدٍ تْد پخغ فزهت ُای هختلف ّیذیْیی تْد کَ تَ لطف تزًاهَ ُایی هثل ‪:‬‬ ‫‪ BUZZ Player , OPlayer HD‬تَ راحتی آیپذ اس پض فزهت ُایی چْى … ‪ avi , MOV , Mkv ,‬تز اّهذ ّ اس ًکات‬ ‫تزجظتَ ی تزًاهَ ی ‪ BUZZ Player‬ایٌَ کَ اگَ سیزًْیض فیلوتْى تَ فزهت ‪ Srt‬تاػَ ّ اًّْ ُن اطوغ کٌیي تا خْد‬ ‫فیلن ّ یًْیکذع ُن ‪ UTF-8‬کٌیي تا خْد ‪ notepad‬هیتًْیي تَ راحتی سیزًْیض فارطی فیلن رّ ُن داػتَ تاػیي ‪،‬‬ ‫ًوًَْ اػْ ( قظوتی اس فیلن طخٌزاًی پادػاٍ ) در سیز هیثیٌیي ‪:‬‬


‫خة پض ًگزاى فزهت ُای هختلف ّیذیْیی ًثاػیذ دیگَ );‬ ‫تزًاهَ ی تعذی کَ خیلی تَ درد هیخْرٍ هخصْصاً تزای داًؼجُْا یَ ‪ pdf reader‬خْتَ کَ اهکاى ُایالیت کزدى ّ‬ ‫ًْت گذاػتي ُن داػتَ تاػَ ّ در ایٌجا تزًاهَ ی فْق العادٍ ی ‪ُ iAnnotate PDF‬ظت کَ اطکزیي ػاتی اس اًّْ‬ ‫در سیز هیثیٌین ‪:‬‬


‫ُوًْطْر کَ هیثیٌیذ اهکاى ُایالیت کزدى تا ُز رًگی ( تزکیة ‪ًْ ، ) R,G,B‬ت گذاػتي ّ خط کؼیذى سیز جوالت رّ‬ ‫دارین ‪.‬‬ ‫هْرد تعذی کَ ّاقعاً جذاب ّ فْق العادٍ اطت قظوت ‪ُ Mail‬ظتغ کَ یک راتط کارتزی خْتی رّ دارٍ کَ در سیز‬ ‫تصْیزی اس هحیط اًّْ هیثیٌیذ ‪:‬‬

‫یَ چیشٍ تاحال ایٌکَ ‪ :‬چزا اصال تاتزیغ کن ًویؼَ ایي آیپذ ؟؟؟؟ چَ کزدٍ ای اپل ؟؟؟ ( الثتَ ّقتی تَ ّای فای‬ ‫ّصلی کن ػذى درصذ تاتزی رّ هیفِوی )‬

My Personal Review on iPad  

بررسی شخصی من از کار با آیپد

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you