Page 1

MEMÒRIA 2016 SERVEI FARMÀCIA

Aquesta memòria es fruit de l’esforç i treball de cadascuna de les persones que integren el Servei de Farmàcia. A totes elles dediquem aquestes pàgines que reflecteixen l’activitat desenvolupada al llarg del 2016. Volem fer palès el nostre agraïment per contribuir en aquest projecte que tant ens il·lusiona. Gemma, Carles, Ramón

Memòria 2016

1


ÍNDEX 1. Activitat Hospital Clínic

Pàg. 4

2. Introducció 2.1 Missió

5

2.2 Visió

5

2.3 Valors

5

2.4 Política de Qualitat

6

2.5 Plà estratègic

7

3. Organització i estructura 3.1 Personal

8

4. Àrea de gestió 4.1 Pressupost intern del Servei de Farmàcia

13

4.2 Consum i compra de medicaments

13

4.3 Despesa Ambulatòria 2016

14

4.4 Despesa Ambulatòria per Instituts 2016

14

4.5 Farmàcia Hospitalària

15

5. Activitat Assistencial 5.1. Participació de l’staff farmacèutic als instituts

15

5.2. Programa informàtic SAP Medication. Prescripció electrònica

16

5.3. Àrea de Dispensació

16

5.4. Àrea de Farmacotècnia

17

5.5. Àrea de Preparació de Quimioteràpia

18

5.6. Àrea de Nutrició Parenteral

19

5.7. Àrea de Farmacocinètica

20

5.8. Àrea d’Assaigs Clínics

20

5.9. Àrea de Farmàcia Ambulatòria

21

5.10. Atenció Primària

22

6. Comissions de l’Hospital Clínic 6.1 Comissió de Farmàcia i Terapèutica (CFT)

23

6.2 Medicaments i protocols avaluats per la CFT

23

6.3 Altres comissions de l’Hospital

23

7. Qualitat 7.1 Certificació ISO 9001:2000

Memòria 2016

24

2


7.2 Problemes relacionats amb la medicació (PRM)

24

7.3 Resultats any 2016

24

7.4 Enquesta satisfacció pacients ambulatoris

25

8. Docència 8.1 Connexió amb la Facultat de Farmàcia

25

8.2 Formació farmacèutics interns residents (FIR)

25

8.3 Estades farmacèutics d’altres CCAA

26

8.4 Pràctiques Tutelades

26

8.5 Programa Erasmus

27

8.6 Alumnes de Pràctiques de tècnic i auxiliar de farmàcia

27

8.7 Sessions científiques del Servei de Farmàcia

27

8.8 Altres sessions del Servei

27

9. Activitat científica 9.1 Publicacions

29

9.2 Participació com a ponent a cursos i/o simposiums

33

9.3 Organitzadors de cursos

35

9.4 Assistència a reunions i/o cursos i/o congressos

35

9.5 Comunicacions i/o pòsters a congressos

41

9.6 Tesis Doctorals

44

9.7 Projectes de recerca

45

9.8 Premis

46

9.9 Altres mèrits

46

9.10 Revisors de revistes científiques

47

9.11 Participació en grups de la SEFH

47

9.12 Sessions científiques

49

9.13 Sessions formatives a tècnics i administratius del servei

50

Memòria 2016

3


1. ACTIVITAT HOSPITAL CLÍNIC http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/el_clinic/memo_clinic_2016_26jun.pdf.pdf

Nom Hospital: Població:

Hospital Clínic de Barcelona Barcelona

Nombre de llits: Índex ocupació (%): Nombre d'altes:

2016 692 85,83 42.151

2015 878 67,95 41.746

Trasplantaments a l’Hospital Clínic de Barcelona

Trasplantaments totals

Memòria 2016

2016 441

2015 381

4


2. INTRODUCCIÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 La Missió del Servei de Farmàcia •

Afegir valor al procés assistencial a través d’una atenció, orientada al pacient, que permeti una farmacoteràpia individualitzada amb criteris d’eficàcia, seguretat i eficiència. Aquesta missió deu desenvolupar-se en l’àmbit de la cooperació, integració amb els equips assistencials responsables del pacient, i en el marc d’una política farmacèutica territorial i/o de les aliances estratègiques.

2.2 La Visió del Servei de Farmàcia Aconseguir que el Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic sigui considerat un Servei de Referència en l’àmbit estatal i europeu, caracteritzat pel seu esperit innovador en: • • •

L’aplicació de les noves tecnologies i sistemes de suport a la decisió clínica, en la cura i seguiment de pacients, L’ús del medicament amb la màxima seguretat en cada una de las etapes del procés farmacoterapèutic. La integració dels farmacèutics en els equips assistencials, participant en la presa conjunta de decisions, actuant com a referents i especialistes en l’ús segur i eficient, del medicament. L’aplicació de models d’atenció farmacèutica en l’entorn hospitalari i en l’ entorn de primària amb caràcter transversal i territorial. Establint models de treball, fruit de la col·laboració i d’acords o aliances, entre hospitals i serveis de farmàcia, compartint i intercanviant coneixement i prestació de serveis. El canvi del concepte de Servei de Farmàcia d’Hospital a Servei de Farmàcia del Territori, no mitjançant un Cap Territorial de Farmàcia, sinó mitjançant un equip territorial de farmàcia. Equip únic que actua a nivell territorial. Aconseguir consolidar les línies pròpies d’investigació i innovació d’àmbit internacional i de reconegut impacte.

2.3 Els Valors del Hospital Clinic de Barcelona •

L’Hospital Clínic de Barcelona és el lloc idoni per dur a terme aquest projecte, per ser un Hospital públic concertat, de gestió privada, amb un alt esperit innovador i investigador, preocupat pel territori i per la integració dels diferents àmbits d’ atenció, i l’ interès de la creació d’aliances que enforteixin l’ àrea d’influència en una determinada regió que englobi el milió d’habitants.

Memòria 2016

5


2.4 La Política de Qualitat del Servei de Farmàcia               

   

 

El servei de farmàcia, segons la normativa actual vigent, és el responsable tècnic de l’adquisició, emmagatzematge i conservació dels medicaments. Ha d’identificar els seus clients, atendre’ls, detectar les seves necessitats i donar servei amb el màxim nivell de professionalitat, qualitat i seguretat. Té la responsabilitat d’identificar, avaluar i seleccionar els medicaments necessaris per tractar els processos terapèutics que s’apliquen a l’hospital. Ha de facilitar i garantir l’accessibilitat i disponibilitat dels medicaments necessaris per tractar els episodis dels pacients que s’atenguin a l’Hospital. Prepararà, dispensarà i/o distribuirà els medicaments d’acord amb els requisits establerts i/o normativa legal vigent i criteris de seguretat, qualitat i eficiència. Analitzarà o validarà les prestacions de servei i/o prescripcions de medicaments dels pacients que ho requereixin. És el responsable de proposar i implantar mesures que millorin la seguretat, l’eficàcia i l’eficiència del procés d’utilització dels medicaments. Garantirà el seguiment correcte del procés farmacoterapèutic dels pacients atesos a l’hospital que ho requereixen. Informarà al personal sanitari, així com a diferents grups de pacients sobre l’ús racional dels medicaments. Impulsarà la integració i participació del farmacèutic en el procés farmacoterapèutic dels pacients, a través del programa d’atenció farmacèutica. Impulsarà programes que augmentin el nivell de col·laboració e intercanvi d’informació entre el procés d’atenció especialitzada i atenció primària. Procurarà garantir la continuïtat del procés farmacoterapèutic dels pacients entre atenció especialitzada i atenció primària. Participarà, col·laborarà i impulsarà programes entre els S.F. Hospitals que formin part de les Aliances de l’Hospital Clínic. Formarà part de les comissions tècniques on es requereixin i/o puguin ser útils els seus coneixements. Participarà en la gestió dels assaigs clínics, tant en el procés d’avaluació de protocols, com en el de gestió de mostres de recerca, dins el marc reglamentari vigent. Proporcionarà els serveis que afavoreixin l’ús cost/efectivitat, cost/benefici dels medicaments. Té com a objectiu la millora continua del rendiment global del servei. Facilitarà e incentivarà la formació interna de tots els membres del servei. Participarà en els programes de formació FIR (farmacèutic intern resident), estudiants de Farmàcia (pràctiques tutelades) i estudiants d’auxiliars tècnics de Farmàcia (programa de pràctiques). Promocionarà l’oferta de formació al personal farmacèutic extern. Identificarà i potenciarà línees de recerca que millorin el procés d’utilització de medicaments.

Memòria 2016

6


2.5 Pla estratègic del Servei de Farmàcia periode 2014/17 A continuació es presenta el full de ruta del Servei de Farmàcia en els propers 4 anys. Aquest full de ruta contempla 4 línies estratègiques, amb 17 objectius estratègics i 68 objectius operatius. Es un document totalment dinamic i viu, que es va modificant segons la propia evolució del pla.

Plan estratégico SF Hospital Clínic “Territorial”2014/17 Líneas estratégicas 1-Área técnica Objetivos estratégicos 1.1 - Disponibilidad y accesibilidad del medicamento •Implantar Trazabilidad •Mejorar el uso de los SAD (Pyxis) •Implantar kardex med refrigerados •Gestión caducidades •Estupefacients •Grupo Lean – Revisión circuitos • Traslado Sueroterapia almacén central

1.2 - Preparación FM. Preparados Estériles •Preparar un Bussines Plan del área •Definir productos a preparar A riesgo •Implantación SI – Prep NPT • Reenvasado de medicamentos

1.3 - Preparación Quimioterápia •Robotización de la preparación •Cerrar circuito trazabilidad •Implantación sistema cerrado s/a

1.4 - PPMI Capacitación y delegación técnicos

8 -SF H. Maternitat •Centralizar procesos a HCB • Gestión EC. Soporte

Memòria 2016

2-Atención Farmacéutica 2.1 - AF – Onco-Hemato •Integración equipos asistenciales •Reunión semanal ICMHO / SF •Informes evaluación nuevos med CFT •Atención Farmacéutica pac Quimio Oral •Seguimiento pacientes UC i FI

2.2 - AF – Críticos •Definir modelo

2.3 - AF - Agudos •Definir modelo

2.4 - AF - cronicidad •Definir modelo transversal H-SS-RA-AP •Prescripción centrada en la persona

2.5 - AF - UFA •Ofrecer AF a otros grupos pacientes •Crear agendas con citas programadas •Elaborar prog. formación ADH F ext. •Utilizar Smartphone seguimien paci.

2.6 - AF - AP •Definir modelo Prescripción centrada en la persona •Seguimiento transversal Obj. SCS

3-Área de soporte

3.1 - Política de uso del medicamento. CFT •Mejorar el proceso de selección y uso de los medicamentos •Fuera indicación . Protocolización •Implantar sistemas de seguimiento •Guía Farmacoterapéutica H •Protocolos de consenso entre H – AP •Guía Farmacoterapéutica Cronicidad

4-Formación, docencia, investigación e innovación

4.1 - Plan Individual Formación DPT-DPO •Ficha individual de Objetivos •Plan individual de Formación •Estimular estancia centros excelencia

4.2 - Docencia i Forma. Farm. externos

3.2 - OntoFarma Catálogos i CDS, Inform

•Ofertar cursos a farmas y técnicos ext. •Organizar sesiones entre centros

•Carga ficheros maestros •Sistema de alertas a la prescripción •Criterios indicación i seguimiento MHDA RPT • Receta electrónica CEX •Plataforma prescripción MHDA; Alta; C.Ext. / SIRE

4-3 - Investigación

3.3 - Ensayos clínicos

•Crear el modelo de atención a la cronicidad centrado en pac. •Robot preparación citostáticos Implantación de Smartphone en el seguimiento de pacientes •Detección Interacciones VIH OntoFarma

•Programa de seguimiento EC •Atención Farmacéutica Pacientes •Automatización gestión de muestras •Informatización documental EC •Cálculo tarifa por URV

•Crear fomentar estudios multicéntricos •Solicitar becas de financiación pública

4.4 - Innovación

7 – Dirección y Gestión Administrativa

6 - Comunicación

5 - Calidad y Seguridad

• Plan estratégico y Funcional • Política de Alianzas Estratégicas •Informes de seguimiento para Dir HCB

•Intranet del SF / HCB •Internet / pág. abierta comunidad

•Plan estratégico de seguridad •Plan de calidad en formato EFQM •. ISO 2015

7


3. ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA El servei de farmàcia està ubicat al soterrani, escala 8, de l’edifici central de l’Hospital Clínic, c/ Villarroel, 170 de Barcelona. Té una superfície aproximada de 900 m2 Horari: 8 – 21 h els 365 dies de l’any. (de 21 a 8 tancat amb presència d’un Auxiliar Tècnic de Farmàcia) El servei de Farmàcia de la Maternitat està ubicat al c/ Sabino de Arana de Barcelona Horari: 8 – 21 h dll-dv i de 9-16 h dissabte i diumenge 3.1 Personal del Servei de Farmàcia HCB i Hospital Maternitat a 31-12-2016

Farmacèutics en plantilla

20

Farmacèutics FCRB

6

Residents

8

Coordinadora d’Infermeria

1

Auxiliars Tècnics de Farmàcia Auxiliars Tècnics de Farmàcia FCRB Auxiliars Sanitari

27 4 20

Administració

9

TOTAL PERSONAL

95

Gerent  Ramon Casabona Cap de Servei  Carles Codina – Consultor Sènior. Doctor en Farmàcia. Consultors  Dolors Soy – Consultor Sènior. Doctor en Farmàcia. Board Certified on Critical Care Pharmacy (BCCCP) de l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP).  Begoña Gómez – Consultor 1. Doctor en Farmàcia  Maite Martín – Consultor 1. Doctor en Farmàcia  Núria Corominas – Consultor 1. Doctor en Farmàcia  Montserrat Tuset – Consultor 1. Doctor en Farmàcia Memòria 2016

8


Josep Miquel Sotoca (Hospital Casa Maternitat i Atenció Primària. CAP Les Corts). Consultor 1. Doctor en Farmàcia

Especialistes Sènior  Natàlia Creus. Doctor en Farmàcia. Board Certified on Oncology Pharmacy (BCOP) de l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP).  Consuelo Climent. Doctor en Farmàcia  Mª Carme López Especialistes  Elena del Cacho (excedència fins juliol 2016)  Belén López Garcia(contracte temporal cobrir excedència)  Ester López  Esther Carcelero. Board Certified on Oncology Pharmacy (BCOP) de l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP).  Maite Miana  Marina Rovira. Atenció Primària (CAP de Casanovas i Roselló))  Mercè Placeres. Board Certified on Pharmacotherapy (BCPS) de l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP)  Montserrat Castellà  Elena Calvo Cidoncha  Núria Soler Blanco Fundació Clínic per a la Recerca Biomédica  Gisela Riu  Elisabet Farré  Marta Mullera  Jennifer Mcintosh  Patricia Amorós  Leticia Galofrè  Mireia Mensa Residents  Alba Manzaneque (R4 fins el Maig )  Mireia Mensa (R4 fins el Maig)  Carlota Salazar (R4)  Ramón Fernández (R4)  Héctor J. Del Río (R3)  Cristian Chaguaceda (R3)  Genís Castells (R2)  Montserrat Rodriguez (R2)  Marta Prat (R1)  Judit Roura (R1) Personal administratiu en plantilla  Antoni Antrás – Of. Administratiu  Guadalupe Porras – Of. Administratiu  Marina Sauret - Aux. Administratiu  Miguel Angel Martínez – Cap Gestió de Compres Memòria 2016

9


    

Pau Gascón – Analista Farmàcia Pilar Tortajada – Of. Administratiu Ramon Llauradó – Of. Administratiu (jubilació parcial fins al 18 Maig 2016) Joan Armengol- Aux. Administratiu (per la jubilació parcial de R Llauradó) Margarita Leal - Of. Administratiu (Hospital Maternitat)

Coordinadora d’Infermeria  Gemma Marcos Personal auxiliar tècnic en Farmacia de plantilla  Ana Mª Marín  Ana Mª Martín  Ana Mª Morales  Anabel Vielba  Angeles Romero (jubilació parcial)  Carolina Rodríguez  Catalina Cortés  Concepción Abellán  Dolores Merino  Encarna Torres (jubilació parcial fins el 2016)  Esperanza Torres  José Mª Fernández  Juan Bermejo  Laura Aranda  Marta Serrano  Miguel Panadero  Mónica Caballero  Núria Fernández  Rodolfo Juncos  Sandra Merino  Soraya Pérez  Susanna Ceamanos  Teresa Pérez  Victoria E. Luanco  Carolina Lesta  Mª Dolores Gutierrez (Hospital Maternitat)  Magdalena Velardo (Hospital Maternitat) Personal auxiliar tècnic en Farmàcia d’Assaigs Clinics FCRB  Alicia Bernal  Yolanda Vazquez  Marta Gutierrez  Eli Denuc Personal Auxiliar Sanitari Memòria 2016

10


     

Antonio Mata (jubilació parcial) Benet Nomdedeu Félix Fernández Gonzalo Durán José Mª Carnicé Josep Pons

Suplents Personal Auxiliar Sanitari              

Andrea Bertran Ródenas Adrián Ramirez Hidalgo Noelia Sánchez Espuny Miriam Vázquez Segura Miquel Agulló Hernández M. Carmen González Lorenzo Enric Folla Erena Rivero Coronado Alexandre Rodriguez Duran Sandra Montiel Martinez Laia Cantarell Gutierrez Claudia Barón Gea Marta Buera Potau Raquel Balaguer Romeu

Memòria 2016

11


El servei de farmàcia està constituït per diferents àrees que donen suport a les Unitats/Serveis de l’Hospital:

4. ÀREA DE GESTIÓ Responsable: Sr. Ramón Casabona, Gerent i Dr. Carles Codina, Consultor Sènior i Cap del Servei de Farmàcia. Segons la Ley 29/2006 de 26 de Julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Servei de Farmàcia té la responsabilitat tècnica de l’adquisició, qualitat, correcta conservació, cobertura de les necessitats, custòdia, preparació de fórmules magistrals i dispensació dels medicaments intrahospitalaris, així com els tractaments extrahospitalaris que requereixen una particular vigilància, supervisió i control, la qual cosa comporta l’assignació de responsabilitats ben definides i precises de cadascuna de les activitats que desenvolupa, així com de les persones que són responsables. La gestió econòmica del servei de farmàcia comporta: •

Concursos Públics  Medicaments (anual, prorrogable) • Compra i emmagatzematge de medicaments.  Mitjana del núm. de comandes diàries • Control pressupostari:  Control Pressupostari hospitalització, per grup farmacològic, general i per Instituts  Control Pressupostari Farmàcia Ambulatòria (informació mensual a director, cap administratiu i farmacèutica de l’Institut)  Teràpia antiinfecciosa (informació mensual a director, cap administratiu i farmacèutica de l’Institut)  Altres...

La Direcció del Servei de Farmàcia comporta: • • • • • • • • •

Elaboració i seguiment del Pla estratègic del Servei de Farmacia Establiment dels Objectius del Servei de Farmacia Elaboració del Pla de necessitats i recursos Establiment i seguiment de les Aliances amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) Reunions de seguiment de la Política Farmacéutica Territorial (RSB) Seguiment Indicadors Territorials del CatSalut Direcció estratègica del Servei de Farmacia Territorial – CHV - HC Reunions de Seguiment amb la Direcció General i Mèdica del HCB Control y seguiment del sistema de control de qualitat ISO 2015

Memòria 2016

12


4.1.-Pressupost intern del Servei de Farmàcia.

Despeses Despesa Despesa Despesa Despesa

personal Mèdic personal Infermeria personal Admin. I Serv. Grals. seguretat social

Tancament 2016 Tancament 2015

Desviació

% desviació

1.263.560 1.035.693 239.934 734.801

1.206.162 1.067.724 231.253 708.353

57.398 -32.031 8.681 26.448

Despesa de personal

3.273.988

3.213.491

60.496

1,88%

Despesa de farmàcia

-54.376

-73.423

19.047

-25,94%

Despesa de material sanitari

188.382

155.868

32.514

20,86%

35.661

42.554

-6.893

-16,20%

108

139

-31

-22,60%

3.443.762

3.338.629

105.133

3,15%

Altres despeses directes Despeses indirectes

Total despeses sense F. Ambulatòria

Ingressos no CatSalut Serveis Assistencials no CatSalut Serveis de Recerca Serveis de Docència Ingressos explotació no Catsalut Variació d'existèn. prod. acabats i en curs fabricació Ingressos accessoris i altres gestió corrent Subvenció d'explotació incorporat exercici Altres ingressos explotació

Total Ingressos no Catsalut Impacte en resultat

Tancament 2016 Tancament 2015

Desviació

4,76% -3,00% 3,75% 3,73%

% desviació

94.000 4.958 0

94.000 1.971 0

0 2.986 0

0,00% 151,48% 0,00%

98.958

95.971

2.986

3,11%

0 29.958 256.110

0 1.971 223.849

0 27.986 32.261

0,00% 1419,64% 14,41%

286.067

225.820

60.247

26,68%

385.025

321.792

63.233

19,65%

(3.058.737)

(3.016.837)

(41.900)

1,39%

4.2.-Consum i compra de medicaments.

Tancament 2016

Tancament 2015

Compres de medicaments

118.016.293

-3.204.442

Consum total estoc i unidosis

18.752.708

121.220.735 18.476.968

Consum total MHDA

96.028.840

101.247.870

-5.219.030

5.531.000

452.319

Inventari Rotació estoc Dies estoc

Memòria 2016

5.983.319 19,18 18,77

Desviació

275.740

21,65

-2

16,63

2

13


4.3.- Despesa Ambulatòria 2016: CONSUMS MHDA Grups de medicaments

Tancament 2016

Eritropoetina Esclerosi múltiple Factors antihemofílics Citostàtics Antiretrovirals Factors estimulants de colònies Immunoglobulines humanes inespecífiques Hepatitis Hormona de creixement Immunosupresors selectius Productes de nutrició enteral i parenteral Medicaments estrangers d'ús hospitalari Medicaments estrangers no ús hospitalari Tractaments d'alta complexitat (TAC) Resta de medicaments

TOTAL CONSUM DE FÀRMACS MHDA

Tancament 2015

2.000.809 3.497.268 423.161 22.736.802 30.055.304 837.507 1.512.456 8.652.500 178.332 9.798.076 1.354.053 311.744 302.771 4.868.315 9.499.742

2.261.843 3.381.499 287.702 19.084.867 30.236.712 883.212 1.115.455 19.490.492 180.266 8.764.752 1.504.942 129.384 183.416 4.607.078 9.136.250

Desviació

% desviació

-261.034 115.769 135.459 3.651.935 -181.408 -45.706 397.002 -10.837.992 -1.935 1.033.324 -150.889 182.360 119.356 261.237 363.492

-11,54% 3,42% 47,08% 19,14% -0,60% -5,17% 35,59% -55,61% -1,07% 11,79% -10,03% 140,95% 65,07% 5,67% 3,98%

96.028.840 101.247.870 (5.219.030)

-5,15%

Nota: Correspon al consum considerant només a MHDA els abonaments d'Hepatitis C i la resta d'abonaments no figuren. COMENTAR si es vol així??? Les dades de 2016 són les que s'han declarat a l'enquesta de central de balanços. No figuren les partides de regularitzacions.

4.4.- Despesa Ambulatòria per Instituts 2016

CONSUMS MHDA INSTITUT/CENTRE/ÀREA INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA i DERMATOLOGIA INSTITUT CLÍNIC DE MAL. HEMATOL I ONCOLÒGIQUES INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES INSTITUT CLINIC RESPIRATORI INSTITUT CLÍNIC D'ESPEC. MÈDIQUES I QUIRURG. INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA CENTRE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC INSTITUT CLINIC D' OFTALMOLOGIA INSTITUT CLÍNIC CIRURGIA CARDIOVASCULAR INST. CLÍNIC DE GINECOLOGIA,OBSTETRÍCIA I NEONATOLOGIA CENTRE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE ÀREA DEL MEDICAMENT ÀREA QUIRÚRGICA

TOTAL CONSUM DE FÀRMACS MHDA

Memòria 2016

Tancament 2016 35.358.008 28.148.804 14.436.216 4.981.724 4.709.227 4.063.784 2.902.091 507.231 314.687 311.619 248.605 29.751 10.827 6.267

96.028.840

Tancament 2015 36.642.374 24.625.061 22.899.722 4.922.245 3.965.132 3.917.685 2.885.046 317.848 266.934 498.628 263.731 26.312 9.887 7.267

Desviació

% desviació

-1.284.366 3.523.743 -8.463.506 59.479 744.095 146.099 17.045 189.383 47.753 -187.009 -15.126 3.439 941 -1.001

-3,51% 14,31% -36,96% 1,21% 18,77% 3,73% 0,59% 59,58% 17,89% -37,50% -5,74% 13,07% 9,51% -13,77%

101.247.870 (5.219.031)

-5,15%

14


4.5.-Farmàcia Hospitalària: CONSUMS D'ESTOC I UNIDOSIS Familíes Terapia antiinfecciosa Banc de sang Sang i òrgan hematopoiètics (hemoderivats i sang) Medicaments varis Terapia antineoplásica Òrgans dels sentits Sistema Nerviós Medicaments estrangers Sèrums Aparell digestiu i metabolisme Aparell respiratori Nutrició parenteral Nutrición enteral i dietètics farmàcia Aparell cardiovascular Medicaments diàlisi Terapia genitourinaria Terapia dermatológica Terapia hormonal Fòrmules magistrals Aparell locomotor Matèries primes farmàcia Antiparasitaris Altres Farmàcia

TOTAL CONSUM D'ESTOC I UNIDOSIS

Tancament 2016 Tancament 2015 Desviació % desviació 4.068.408 3.451.697 2.471.003 1.903.185 1.227.037 920.218 884.241 618.775 457.469 420.068 395.246 341.141 274.369 264.952 229.413 170.475 168.813 165.019 143.392 89.992 36.105 27.724 23.967

18.752.708

4.643.893 3.335.349 2.467.267 1.672.228 1.120.925 636.831 842.533 605.657 671.098 369.474 341.159 360.887 238.426 295.250 38.611 189.614 151.725 155.620 128.654 108.112 34.604 43.887 25.165

-575.485 116.348 3.736 230.957 106.112 283.387 41.708 13.119 -213.629 50.594 54.087 -19.746 35.943 -30.298 190.802 -19.139 17.088 9.399 14.739 -18.120 1.501 -16.163 -1.198

-12,39% 3,49% 0,15% 13,81% 9,47% 44,50% 4,95% 2,17% -31,83% 13,69% 15,85% -5,47% 15,08% -10,26% 494,17% -10,09% 11,26% 6,04% 11,46% -16,76% 4,34% -36,83% -4,76%

18.476.968 275.740

1,49%

NOTA: no inclou ni abonaments comptables ni devolucions ni regularitzacions

5. ACTIVITAT ASSISTENCIAL 5.1 Participació de l’staff farmacèutic als instituts: Com diu la nostre missió, es tracta d’afegir valor al procés assistencial a través d’una atenció, centrada en el pacient, que permeti una farmacoteràpia individualitzada amb criteris d’eficàcia, seguretat i eficiència. Aquesta missió deu desenvolupar-se en l’àmbit de la cooperació, integració amb els equips assistencials responsables del pacient, i en el marc d’una política farmacèutica territorial i/o de les aliances estratègiques. La distribució dels farmacèutics en cadascun dels Instituts es: Dra. Ester López / Dra. Mayte Miana  Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabolisme Memòria 2016

15


Dra. Núria Corominas  Institut Clínic del Tòrax / Cardiología Dra. Montserrat Tuset  Institut Clínic de Medicina i Dermatologia Dra. Natàlia Creus / Dra. Ester Carcelero  Institut Clínic d’Hemato-Oncologia Dra. Dolors Soy  Institut Clínic de NefroUrologia  UCI’s Dra. Consuelo Climent  Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques Quirúrgiques  Institut Clínic Neurociències Dr. José Miguel Sotoca  Institut Clínic d’Oftalmologia  Institut CLINIC Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia 5.2 Programa informàtic SAP Medication. Prescripció electrònica y Farmàcia El programa SAP Medication contempla tant la prescripció, validació, dispensació i administració de medicaments, s’ha implantat a tots els serveis de l’Hospital Clínic i Hospital Casa Maternitat i a les UCIs i Urgències. Es tracta d’un sistema integrat, en una sola plataforma SAP amb un desenvolupament amigable IPA que actua de façana. La Recepta electrònica del CatSalut (SCS) s’ha implantat a tot el bloc de Consulta Externa mitjançant una aplicació del ICS anomenada “Prescripció. net”. La idea de futur es desenvolupar una eina de prescripció que des de la mateixa plataforma SAPIPA es connecti a SIRE (Sistema integrat de Recepta Electrónica del CatSalut). Tan per malalt ingressat com de consulta externa. S’està treballant en que totes les plataformes parteixin del mateix mòdul SAP-IPA. Una sola plataforma per prescriure tots els medicaments i en qualsevol àmbit assistencial. Responsables: Montse Tuset; Mércé Placeres; Montse Castellà. Especialistes 5.3 Àrea de Dispensació

Memòria 2016

16


Responsables: Dra. Montserrat Castellà. Dra. Mercè Placeres. Especialistes El sistema de medicaments dispensats en dosis unitària està implantat a totes les unitats d’hospitalització, i el sistema d’armaris semiautomàtics de dispensació (SAD) a les unitats de cures intensives. A l’Hospital Clínic disposa un total de 18 (SAD) de la marca Pyxis®. Activitat Número línies validades pel farmacèutic Número medicaments dispensats a SAD (línies) Unitats dispensades per dosi unitària Unitats dispensades a farmaciola Unitats dispensades a SAD Unitats dispensades d’estupefaents

2016 607.553 105.217 2.877.315 1.383.412 1.444.427 174.762

2015 681.135 97.247 2.892.928 1.308.413 1.294.060 162.712

5.4 Àrea de Farmacotècnia

Responsable: Dra. Carme López. Especialista En aquesta àrea s’elaboren i preparen les diferents formes farmacèutiques a través de normes de correcta elaboració i del control de qualitat per garantir que les fórmules elaborades siguin segures, eficaces i racionals. Els serveis de l’hospital als que dona servei són: Dermatologia, Oftalmologia, Bloc Quirúrgic i Anestèsia, entre d’altres.

Memòria 2016

17


Farmacotècnia: Fòrmules magistrals Núm. FM (lots) •

Estèrils (col·liris, intrevítrees, vials)

• •

No estèrils (orals, tòpiques,rectals) Fòrmules dispensades a pacients externs (Fcia Ambulatòria) Barreges endovenoses • Bioperillosos no citostàtics • Altres BIV Reenvasat de medicaments Unitats reenvasades líquides/sòlides

2016 2759 1048 1711 286

2015 2741 1042 1699 355

2640 6361

2606 5687

539.709

536.324

5.5 Àrea de preparació de Quimioteràpia

Responsable: Dra. Natàlia Creus. Especialista sènior i BPS (Board Pharmaceutical Specialist on Oncology) i Ester Carcelero. Especialista i BPS (Board Pharmaceutical Specialist on Oncology) A l’àrea d’ hemato-oncologia es du a terme la preparació de tots els tractaments quimioteràpics i mescles endovenoses de l’Hospital (tant per a pacient ingressat com per a pacient ambulatori). Es disposa d’un grup de tècnics especialment formats i d’un sistema de preparació d’alta qualitat, amb control de preparació mitjançant identificació de producte inicial amb codi de barres (per garantir la traçabilitat) i control de producte final per pesada. Paral·lelament es desenvolupa una activitat clínica - assistencial que implica la validació farmacoterapèutica de totes les prescripcions mèdiques, la participació en la protocol·lització dels esquemes

Memòria 2016

18


quimioteràpics, la participació en sessions clíniques i l’elaboració de material informatiu de suport sobre els tractaments quimioteràpics per als pacients.

Preparacions IV Citostàtics HD Revisió farmacioles extravasació

2016 29362 30

2015 27.948 45

5.6 Àrea de Nutrició Parenteral

Responsables: Dra. Mayte Miana. Especialista amb el suport de la Dra. Ester López. Especialista. La nutrició parenteral permet alimentar de manera completa, als pacients hospitalitzats amb un tracte digestiu no funcionant, subministrant els nutrients directament al sistema circulatori. Els nutrients arriben a la circulació venosa directament, sense travessar la barrera intestinal, d’una manera diferent a com succeeix en condicions fisiològiques.

Preparacions Nutricions Parenterals Nutricions Parenterals Total Nutricions Parenterals Pediàtriques Nutricions Parenterals Perifèriques TOTAL Instituts amb nutrició parenteral el seguiment del qual realitza SF: IC Malalties Digestives i Metabolisme IC del Tòrax Memòria 2016

2016 8.844 907 639 10.390 %2016 84,3

2015 8.817 852 574 10.243 % 2015 83,5

51,8 17,1

52,8 15,5

19


IC Malalties Hemato-Oncològiques IC Nefrourologia IC Medicina i Dermatologia Resta d’Instituts Pacients Total

9,9 3,0 0,1 2,2 2016 1.032

8,7 3,1 1,0 3,3 2015 1.032

5.7 Area de Farmacocinètica Responsable: Dra. Dolors Soy. Consultor sènior La farmacocinètica es defineix com la ciència que s’encarrega de l’estudi i caracterització de l’evolució temporal dels fàrmacs i els seus metabòlits a l’organisme, a través de l’anàlisi cinètic de les corbes de concentració/temps o quantitat/temps obtingudes a partir de mostres de fluids orgànics. A l’àrea de Farmacocinètica es fa la monitorització farmacoterapèutica a la individualització posològica dels pacients a fi de millorar la qualitat dels tractaments farmacològics.

Nombre de pacients monitoritzats Nombre d’informes

2016 482 755

2015 557 915

5.8 Àrea d’Assaigs Clínics

Responsable: Dra. Begoña Gómez. Consultor 1 Altres Farmacèutiques de l’equip:  Núria Soler. Farmacèutic especialista. FCRB  Elisabet Farré. Farmacèutic especialista. FCRB  Marta Mullera. Farmacèutic especialista. FCRB

Memòria 2016

20


Participació activa en l’avaluació de les característiques ètiques i científiques dels protocols d’assaigs clínics i projectes de recerca que es presenten per a la seva realització a l’hospital i a la seva àrea de referència a través del Comitè d’Ètica de la Investigació de l’hospital (CEI). El servei de farmàcia gestiona l’entrada, control, emmagatzematge i dispensació de la medicació d’assaigs clínics que s’estan realitzant a l’Hospital i/o d’altres hospitals tutelats pel Comitè d’Ètica.

INDICADORS ASOCIATS A PROCEDIMENTS: totals EC01 EVALUACIÓ DE L’ASSAIG CLÍNIC Total Assaigs avaluats EC02 GESTIÓ DE MOSTRES D’ASSAIGS CLÍNICS Número total de dispensacions a pacient extern Número total de dispensacions a investigador Número total de preparacions a càmeres Número total de visites de monitorització Número total de recepcions de mostres Número total de visites d’inici d’assaig clínic

2016 275 10.857 52 4.802 1.137 23.958 156

5.9 Àrea de Farmàcia Ambulatòria

Responsable: Dra. Maite Martín. Consultor 1 . Farmacèutiques: Elena del Cacho. A partir de l’any 1992 amb la implantació de la llei de Prosereme V, la dispensació de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a pacients externs no ha parat de créixer. A l’augment de pacients VIH cal afegir la comercialització de nous medicaments catalogats “H” pel Ministeri de Sanitat. Molts pacients VIH estan inclosos en un programa d’atenció farmacèutica que comprèn el seguiment del seu tractament a fi d’obtenir una millor adherència i compliment. Així mateix es dispensa la medicació dels pacients externs de Medicina Tropical i ciutadans que reben les recomanacions del Consell al Viatger. Memòria 2016

21


Activitat ambulatòria Dispensacions totals Nombre de visites 

Visites VIH

Pacients VIH

Profilaxis VIH

Pacients Esclerosi Múltiple

Visites Esclerosi Múltiple

Pacients VHC

Visites VHC

Pacients VHB

Visites VHB

Medicina Tropical Nombre total de pacients

2016 93.413 72.472 22.148 4.971 1.057 337 1.973 667 2.002 450 1.779 414 21.064

2015 94.555 67.423 21.772 5.472 694 293 1.490 744 2582 422 1651 599 20.316

5.10 Atenció Primària Responsables: Dr. Josep Miquel Sotoca. Especialista Sènior – CAP de Les Corts Dra. Marina Rovira. Especialista – CAPSE

Els farmacèutics d’atenció primària realitzen diverses activitats relacionades amb els medicaments, sempre coordinades amb el servei de farmàcia de l’Hospital Clínic, com són:  Proporcionar informació objectiva i contrastada sobre medicaments als facultatius d’atenció primària  Execució d’activitats i programes dirigits a millorar l’ús dels medicaments  Participació en l’elaboració de protocols farmacoterapèutics  Monitorització de l’ús de medicaments  Seguiment del pressupost anual de farmàcia a nivell de centre  Control i seguiment dels Indicadors de Qualitat Farmacèutica (IQF) del CatSalut

Memòria 2016

22


6. COMISSIONS DE L’HOSPITAL CLÍNIC 6.1 Comissió de Farmàcia i Terapèutica La Comissió de Farmàcia i Terapèutica (CFT) és un òrgan consultiu de l’equip assistencial de l’hospital que representa la línia de comunicació i unió entre l’equip mèdic i el servei farmacèutic, depenent de la direcció mèdica de l’Hospital Clínic i participant en el Comitè de Qualitat Assistencial. La seva missió és la d’impulsar el desenvolupament dels programes necessaris pel que fa als aspectes de: valoració, aprovisionament, distribució, ús i seguretat dels medicaments dins l’Hospital. La direcció mèdica de l’hospital va delegar la presidència al cap de servei de Farmàcia, Dr. Carles Codina i hi ha un representant oficial de cadascun dels instituts. Les reunions són mensuals i es valoren els nous medicaments que es sol·liciten, previ estudi de l’informe que es presenta de cada nou medicament. L’elaboració d’aquests informes és compartida amb facultatius del Servei de Farmacologia Clínica i del Servei de Farmàcia que formen part de la Comissió en el 2016. Aquest informe és un element molt important a l’hora d’aprovar un nou medicament ja que defineix clarament el benefici clínic que pot aportar la seva inclusió a la Guia Farmacoterapèutica i si hi ha altres opcions farmacològiques. Les resolucions emeses per la Comissió s’envien al director mèdic pel seu coneixement i vist i plau. 6.2 Medicaments i protocols avaluats per la CFT Es van fer 10 reunions (menys gener i agost) Fàrmacs sol·licitats: 38. Aprovats: 36. No aprovats: 2 Protocols presentats: 2. Aprovats 2. 6.3 Altres comissions de l’hospital en les que participa el Servei de Farmàcia           

Comitè de Millora de la Qualitat Comitè Ètic d’Investigació Clínica Comitè d’Infeccions i Prevenció de l’infecció nosocomial Comitè de Seguretat Clínica Comitè de Farmàcia del ICMHO Comitè de l’atenció a la cronicitat Comitè de Farmàcia del AISBE Grup de crítics. UCI’s Grup de Hipertensió Pulmonar Grup de Malalties Autoimmunes Grup de Historia Clínica electrónica

Memòria 2016

23


7. QUALITAT 7.1 Certificació ISO 9001:2000 El novembre de 2005 el Servei de Farmàcia va obtenir la certificació de la qualitat ISO 9001:2000. L’auditoria va ser a càrrec de l’empresa APPLUS. Es va aconseguir la certificació de qualitat a totes les àrees del servei de farmàcia:  Gestió de compres i emmagatzematge de medicaments  Preparació, elaboració i re envasat de medicaments  Dispensació i distribució de medicaments  Atenció farmacèutica  Avaluació d’assaigs clínics i gestió de mostres d’investigació  Farmàcia Ambulatòria  Programes de formació a farmacèutics interns residents (FIR) A 2015 es va canviar d’empresa certificadora i actualment estem certificats per l’empresa AENOR. “10 anys amb el sistema de Qualitat ISO” 7.2 Programa de problemes relacionats amb la medicació (PRMs) El Servei de Farmàcia disposa d’un programa de notificació i registre d’errors relacionats amb la medicació que es va iniciar l’any 1999 sobre la base de les premisses d’organitzacions sanitàries americanes com és l’Agency for Healthcare Research and Quality, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, Institute for Safe Medication Practices i a Espanya la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria i el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos entre d’altres, les quals han establert la importància d’incorporar als hospitals programes que promoguin la vigilància dels errors de medicació que afavoreixin l’anàlisi de les causes i identifiquin accions de millora que permetin un ús més segur dels medicaments per part de tot el personal que intervé en el procés 7.3 Programa de prevenció d’errors La notificación y gestión de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente se realiza a través plataforma TPSC cloud. La participación de los farmacéuticos en la gestión de los incidentes notificados es la siguiente: Consuelo Climent: • Referente transversal de incidentes de medicación • Farmacéutica de los Núcleos de Seguridad de ICN, ICEMEQ y Área Quirúrgica • Secretaria de la Comisión de Seguridad Clínica Mayte Miana • Referente transversal de incidentes de nutricion Ester Lopez • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad de ICMDM Esther Carcelero • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad ICMHO Memòria 2016

24


Montse Castella • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad de Urgencias Nuria Corominas • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad de ICCV y de ICR Josep Miquel Sotoca • Farmacéutico del Núcleo de Seguridad de ICOF y de IGCON Dolors Soy • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad de ICNU Montse Tuset • Farmacéutica del Núcleo de Seguridad de ICMiD 7.4 Enquesta de satisfacció a pacients ambulatoris A la Farmàcia Ambulatòria es disposa d’una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels pacients als quals es dispensa medicació. S’han analitzat els resultats de 83 enquestes.  Atenció personalitzada per part del personal de la Farmàcia (0-molt dolent–10 excel·lent) 9,7  Informació rebuda: 9,8  El 100 % dels pacients enquestats han considerat molt útil la informació facilitada.

8. DOCÈNCIA 8.1 Connexió amb la Facultat de Farmàcia de Barcelona Dra. Dolors Soy. Professora Associada i tutora dels estudiants de Pràctiques Tutelades. 8.2 Formació Farmacèutics Interns Residents (FIR) 

El Servei de Farmàcia està acreditat amb 3 places pel Ministeri d’Educació per a la formació de residents de l’especialitat. Fins a data d’avui es convoquen anualment 2 places. Tutors de Residents: • Dr. José Miguel Sotoca. • Dra. Natàlia Creus. Al nostre Servei hi ha 8 farmacèutics residents, tots ells, així com la resta de residents que han passat pel Servei són dels primers números de la promoció. Desenvolupen el programa intern del servei amb una estada de 6 mesos per cadascuna de les àrees. Hi ha àrees com són Oncologia, Farmacocinètica, Cardiologia, Digestiu i Parenteral on, conjuntament amb el farmacèutic responsable, van regularment a l’ institut/servei corresponent. Memòria 2016

25


Els residents participen en cursos, congressos, jornades, etc. fent una valoració final de cadascuna d’elles, així com també participen en les publicacions del servei.

R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 R4 R4

Judit Roura Marta Prat Genis Castells Montse Rodriguez Héctor Del Río Cristian Chaguaceda Ramon Fernandez Carlota Salazar Alba Manzaneque Mireia Mensa

FIRFIRFIRFIRFIRFIRFIRFIRFIR FIR-

19 14 28 6 64 57 152 48 19 25

8.3 Estades farmacèutics d’altres comunitats autònomes Com a Servei de Farmàcia de referència rebem cada any regularment residents en comissió de servei d’altres hospitals, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat: el nombre de farmacèutics que han estat en comissió de servei ha estat de 5. Mireia Vila Currius; Hospital Josep Trueta de Girona Goizane Ros Bernaola; Hospital Universitario Cruces Lucas Macía Fuentes; Hospital San Agustín de Avilés Irene Navarro Pardo; Hospital Universitario“Miguel Servet” Zaragoza Ariadna Comes Escoda; Hospital Sant Joan de Déu- Barcelona 8.4 Pràctiques tutelades L’assignatura de Pràctiques Tutelades va ser implementada formalment en l’ensenyament de Farmàcia de la Universitat de Barcelona en el pla d’estudis de l’any 1992 per adaptar la llicenciatura en Farmàcia a la directiva europea respecte a aquesta matèria. El Servei de Farmàcia va ser acreditat per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. El Dr. Dolors Soy és el tutor dels estudiants d’aquesta assignatura. Rebem un total de 3 estudiants per any. Segueixen un programa elaborat per la Facultat de Farmàcia i són avaluats per la pròpia Facultat. Adrian Diaz Salvadores; Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia Luis Pérez De Amezaga Tomás; Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia Alicia De Benito Cassadó;Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia

Memòria 2016

26


8.5 Programa Erasmus Estudiants estrangers del programa Erasmus de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (1 estudiant/any) al 2016 no n’hem tingut cap.

8.6 Alumnes de Pràctiques de Tècnic de Farmàcia i d’Auxiliar de Farmàcia Estudiants en pràctiques de l’Escola CFGS (fabricació de productes farmacèutics i afins) per un període de 6 mesos (2estudiants/any) i estudiants de FP Auxiliar de Farmàcia per un període de 2 mesos (2 estudiants/any) 8.7 Sessions científiques del Servei de Farmàcia Els dimecres de 15:30 a 16:30 h se celebren les sessions científiques i bibliogràfiques del servei on participa tot el personal facultatiu i es fa una valoració final de la ponència per part dels assistents. Es van realitzar un total de 29 sessions científiques l’any 2016, amb una puntuació mitja de 9,11. 8.8 Altres Sessions del Servei de Farmàcia  

Sessions mensuals de revisió de literatura científica adreçades principalment als residents de farmàcia (Journal Club) Sessions de formació per al personal tècnic de la farmàcia (1/mes).

Memòria 2016

27


9. ACTIVITAT CIENTÍFICA

Memòria 2016

28


9.1.-PUBLICACIONS Publicacions amb IF Nº: 20 IF:70,174 Agüero F, Castel MA, Cocchi S, Moreno A, Mestres CA, Cervera C, Pérez-Villa F, Tuset M, Cartañà R, Manzardo C, Guaraldi G, Gatell JM, Miró JM. An Update on Heart Transplantation in Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients. Am J Transplant. 2016 Jan;16(1):21-8; (IF. 6,165) Ambrosioni J, Coll S, Manzardo C, Nicolás D, Agüero F, Blanco JL, Tuset M, Brunet M, Gatell JM, Miró JM. Voriconazole and cobicistat-boosted antiretroviral salvage regimen co-administration to treat invasive aspergillosis in an HIV-infected patient. J Antimicrob Chemother. 2016 Apr;71(4):1125-7. (IF 4,27) Anglada-Martinez H, Martín-Conde M, Rovira-Illamola M, Sotoca-Momblona JM, Sequeira E, Aragunde V, Moreno MA, Catalan M, Codina-Jané C. Feasibility and preliminary outcomes of a web and smartphone-based medication self-management platform for chronically ill patients. Journal of Medical Systems. 2016: 40(4):99. (IF: 2,456) Anglada-Martinez H, Rovira-Illamola M, Martin-Conde M, Sotoca-Momblona JM, Codina-Jané C. mHealth intervention to improve medication management in chronically ill patients: analysis of the recruitment process. Postgraduate Medicine 2016; 128(4): 427-431. . (IF: 2,062) Berenguer J, Rivero A, Blasco AJ, Arribas JR, Boix V, Clotet B, Domingo P, GonzálezGarcía J, Knobel H, Lázaro P, López JC, Llibre JM, Lozano F, Miró JM, Podzamczer D, Tuset M, Gatell JM; GeSIDA Antiretroviral Therapy Cost-efficacy Study Group. Costs and cost-effectiveness analysis of 2015 GESIDA/Spanish AIDS National Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016 Jun-Jul;34(6):361-71. (IF: 1,714) Calvo-Cano A, Gómez-Junyent J, Lozano M, Castro P, Cid J, Nicolás JM, Quintó L, Martin M, Muñoz J, Gascon J. The role of red blood cell exchange for severe imported malaria in the artesunate era: a retrospective cohort study in a referral centre. Malar J. 2016 Apr 14;15(1):216. (IF:3,03) Cervera C, Cofan F, Hernandez C, Soy D, Marcos MA, Sanclemente G, Bodro M, Moreno A, Diekmann F, Campistol JM, Oppenheimer F. Effect of mammalian target of rapamycin inhibitors on cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients receiving polyclonal antilymphocyte globulins: a propensity score-matching analysis. Transpl Int. 2016 Nov;29(11):1216-1225.(IF:3,079) Del Río A, García-de-la Maria C, Entenza JM, Gasch O, Armero Y, Soy D, Mestres CA, Pericas JM, Falces C, Ninot S, Almela L, Cervera C, Gatell JM, Moreno A, Miro JM, the Hospital Clinic Experimental Endocarditis Study Group. Fosfomycin plus betalactams as sinergistic bactericidal combinations for experimental endocarditis due to methicillin-resistant and glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother 2016; 60:478-486. (IF: 4,302) Diego E, Castro P, Soy D, Poch E, Nicolás JM. Predictive performance of glomerular filtration rate estimation equations based on cystatin C versus serum creatinine values in critically ill patients. Am J Health Syst Pharm. 2016 Feb15;73(4):206-15.(IF:0,63) Enma Marianela Morales-Espinoza, Belchin Kostov, Daniel Cararach Salami, Zoe Herreras Perez, Anna Pereira Rosalen, Jacinto Ortiz Molina, Luis Gonzalez de Paz, Josep Miquel Memòria 2016

29


Sotoca Momblona, Jaume Benavent Àreu, Pilar Brito-Zerón, Manuel Ramos-Casals, Antoni Sisó-Almirall, on behalf of the CPSGPC Study Group* Complexity, comorbidity and healthcare costs associated with chronic widespread pain in primary care. PAIN 2016 Apr;157(4):818-26 (IF:2,86) Giardini A, Martin MT, Cahir C, Lehane E, Menditto E, Strano M, Pecorelli S, Monaco A, Marengoni A. Toward appropriate criteria in medication adherence assessment in older persons: Position Paper. Aging Clin Exp Res. 2016 Jun;28(3):371-81. (IF: 1,394) Ribed A, Romero-Jiménez RM, Escudero-Vilaplana V, Iglesias-Peinado I, HerranzAlonso A, Codina C, Sanjurjo-Sáez M. Pharmaceutical care program for oncohematologic outpatients: safety, efficiency and patient satisfaction. Int J Clin Pharm. 2016 Apr;38(2):280-8. (IF:1,555) RIU G., GABA L., VICTORIA I., MOLAS G., DO PAZO F., GOMEZ B., CREUS N & VIDAL L Implementation of a pharmaceutical care programme for patients receiving new molecular-targeted agents in a clinical trial unit. European Journal of Cancer Care, 2016. (IF: 1.794) Rivero A, Pérez-Molina JA, Blasco AJ, Arribas JR, Crespo M, Domingo P, Estrada V, Iribarren JA, Knobel H, Lázaro P, López-Aldeguer J, Lozano F, Moreno S, Palacios R, Pineda JR, Pulido F, Rubio R, de la Torre J, Tuset M, Gatell JM. Costs and costefficacy analysis of the 2016 GESIDA/Spanish AIDS National Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016 AugSep;34(7):439-51. doi: 10.1016/j.eimc.2016.02.028. Epub 2016 Apr 7. (IF:1,714)

Serrano-Mollar A, Gay-Jordi G, Guillamat-Prats R, Closa D, Hernández-González F, Marin P, Burgos F, Martorell J, Sánchez M, Arguis P, Soy D, Bayas JM, Ramirez J, Tetley TD, Molins L, Puig de la Bellacasa J, Rodríguez-Villar C, Rovira I, Fiblà JJ, Xaubet A. Safety and Tolerability of Alveolar Type II Cell Transplantation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Chest 2016; 150(3): 533-543. (IF: 6,04) Tuset M. Colaborador de: Agüero F, Forner A, Manzardo C, Valdivieso A, Blanes M, Barcena R, Rafecas A, Castells L, Abradelo M, Torre-Cisneros J, Gonzalez-Dieguez L, Salcedo M, Serrano T, Jimenez-Perez M, Herrero JI, Gastaca M, Aguilera V, Fabregat J, Del Campo S, Bilbao I, Romero CJ, Moreno A, Rimola A, Miro JM; FIPSE Investigators. Human immunodeficiency virus infection does not worsen prognosis of liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2016;63(2):488-98. (IF: 13.246) Tuset M. Colaborador de: Agüero F, Rimola A, Stock P, Grossi P, Rockstroh JK, Agarwal K, Garzoni C, Barcan LA, Maltez F, Manzardo C, Mari M, Ragni MV, Anadol E, Di Benedetto F, Nishida S, Gastaca M, Miró JM; FIPSE/NIH HIVTR/NEAT023 Investigators. Liver Retransplantation in Patients With HIV-1 Infection: An International Multicenter Cohort Study. Am J Transplant. 2016;16(2):679-87. (IF:6.165) Tuset M. Colaborador de: Experts Panel from the Secretary of the National AIDS Plan (SPNS); Spanish Society of Psychiatry (SEP); AIDS Study Group (GeSIDA); Spanish Society of Pediatric Infectious Diseases (SEIP). Executive summary of the consensus document on psychiatric and psychological aspects in adults and children with HIV infection. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016 Jan;34(1):54-60(IF:1,714) Ulldemolins M, Martín-Loeches I, Llauradó-Serra M, Fernández J, Vaquer S, Memòria 2016

30


Rodríguez A, Pontes C, Calvo G, Torres A, Soy D. Piperacillin population pharmacokinetics in critically ill patients with multiple organ dysfunction syndrome receiving continuous venovenous haemodiafiltration: effect of type of dialysis membrane on dosing requirements. J Antimicrob Chemother. 2016 Jun;71(6):1651-9. (IF:4,27) Velasco C, Pérez I, Podzamczer D, Llibre JM, Domingo P, González-García J, Puig I, Ayala P, Martín M, Trilla A, Lázaro P, Gatell JM. Prediction of higher cost of antiretroviral therapy (ART) according to clinical complexity. A validated clinical index. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016 Mar;34(3):149-58. (IF:1,714) Publicaciones sin IF Nº5 Chaguaceda C, Rovira M, Sotoca JM. Lesinurad: un nou fàrmac per al tractament de la hiperuricèmia. Circular Farmacèutica 2016; 74(4): 31-35. Fernández R, Fernández-Alonso E, Castro P, Soy D. Síndrome serotoninérgico asociado a la administración de duloxetina; a propósito de un caso [Carta al Director] Farm Hosp 2016; 40(3): 225-226. Muñoz-Mahamud E, Vives-Barquiel MA, Gallart X, Fernandez-Valencia J, Bosch J, Climent C, Riba J, Morata L, Combalia A, Soriano A, Bori G. Comparació entre la membrana periprotètica i la pseudocàpsula com a mostres per a l’estudi microbiològic en el diagnostic de la infecció en el recanvi d’una artroplastia de maluc. Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia 2016: (3) 1 Sola Bonada N, Álvarez Díaz AM, Codina Jané C. The role of the Pharmacist in the design, development and implementation of Medication Prescription Support Systems. Farm Hosp. 2016 Nov 1;40(n06):457-476. Manzaneque A, López-Cabezas C, mensa M, García-Moral A, Sánchez-López J, Bartra J, Luis Valero A. Potentially inapropiate prescription in patients with history of allergy to beta-lactam antibiotics: a health care challenge. Publicaciones on-line Tuset M. Colaborador de: Blanco J, Verdejo C, Polo R. Documento de Consenso sobre edad avanzada e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Grupo de expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida (SPNS), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). 2015;(Nov). [acceso 1 de junio de 2016]; Disponible en: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/p rofSanitarios/docEdadAvanzadaVIH.pdf Climent C. Comite Cientifico de: Practicas Seguras para el uso de anticoagulantes orales. Madrid:Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2016. https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2016/ACO%20Informe.pdf Capitulos de libros Nº: 6 Carcelero, E. Capítulo 7.1. Fármacos más empleados en el TPH. Manual de Trasplante Hematopoyético. Antares. Ed 2016 (E. Carcelero, N.Creus). Carcelero, E. Colaboració en el Capítol 1 (Característiques dels antimicrobians). En: J Mensa, JM Gatell, JE García-Sánchez, E. Letang y E. López-Suñé. Guía de Terapéutica Memòria 2016

31


Antimicrobiana. Antares. Ed 2016. Miró JM, Agüero F, Forner A, Manzardo C, Londoño M, Laguno M, Tuset M, Ambrosioni J, Lligoña A, Moreno A, García-Valdecasas JC. Rimola A, and the Hospital Clinic OLT in HIV Working Group. Chapter 22. End-stage Liver Disease, HIV Infection and Liver transplantation. Mauss S, Berg T, Rockstroh J, Sarrazin C, Wedemeyer H (Eds). Hepatology 2016. A Clinical Textbook. 7th Edition. Germany: Medizin Fokus Verlag 2016: 513-537. ISBN: 978-3-941727-18-2. http://www.hepatologytextbook.com/download/hepatology2016.pdf Soy D. “Uso de fármacos en la insuficiencia renal”. En: Rozman Borstnar C, Cardellach (Eds.). Farreras-Rozman. Medicina Interna. Volumen I. 18ª. (Capítol 107; pag: 928934). Ed. Elsevier. Barcelona, maig 2016. ISBN: 978-84-9022-994-1 (vol I). Dipòsit legal: B 10365-2016. Tuset M, Colaborador del capítulo 1. Antimicrobianos (excepto antirretrovirales) y otros fármacos, inductores, inhibidores y sustratos del citocromo P-450 y de la glucoproteína-P. En: Mensa J, Gatell JM, García-Sánchez JE, Letang E, López-Suñé E, Marco F. Guía de Terapéutica Antimicrobiana. Barcelona: Ediciones Antares. 2016: 223-225. ISBN: 978-84-88825-19-3. Tuset M. Martín M, Miro JM. Farmacocinética e interacciones de Truvada®. En: Jose M Gatell, Santiago Moreno y Laura Zamora, Directores. Truvada® pieza angular en el TAR. Barcelona: Ediciones Antares. 2016: 73-92. ISBN: 978-84-88825-21-6.

Memòria 2016

32


9.2.-PARTICIPACIÓ COM A PONENT A CURSOS I/O SIMPOSIUMS Sotoca, JM. Ponente en la Jornada del grupo TECNO de la SEFH Las TIC en el entorno del paciente. Medplan: una nueva aplicación de teléfono móvil para el seguimiento farmacoterapéutico. Madrid, 28 de noviembre de 2016 Calvo Cidoncha, E. Profesora asociada en el curso Atención Farmacéutica sobre VIH y edad. (7 horas; 8,64 ECTS). Organiza: UGC Farmacia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla, Diciembre 2016. Mensa, M. Ponència en les Clinical Pearls a la Societat Catalana Farmàcia Clínica. Informe policial 23/455: el cas del paràsit resistent . Febrer 2016 Rovira Illamola, M. Ponent en el Taller de TICs aplicades al professional sanitari: Aprenentatge 2.0. Taller organitzat per la Dra. Marta Puig-Soler, dirigit a tutors MIR i EIR de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitàri Clínic-Maternitat. Hospital Clínic (2/12/2016) Martín, M. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, 4-7 de octubre de 2016. Participación con la ponencia “Ampliando Horizontes en la asistencia al paciente: m-Salud” (7/10/2016) Martín, M. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, 4-7 de octubre de 2016. Participación con la ponencia “Nuevos Enfoques en Adherencia Terapéutica. Estrategias para la Mejora de la Adherencia” (4/10/2016) Martín, M. “Adherencia al tratamiento antirretroviral” dentro del “Master de SIDA” Organizado por el Servicio de Infecciones del Institut Clínic d´Infeccions i d´Immunologia (ICII) del Hospital Clínic - Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. 25/04/2016 Martín, M. “Problemas relacionados con los medicamentos en pacientes VIH” dentro del “Master Internacional de Seguimiento Farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA” organizado por el Grupo VIH de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, avalado por el Plan Nacional sobre el SIDA y con el patrocinio científico de GESIDA. (8ª edición 2016-2017). Martín, M. Memòria 2016

33


4º Curso de Formación sobre VIH y hepatitis. Barcelona, 19 y 20 de mayo de 2016. Características generales de las familias de antirretrovirales: sus dianas y efectos adversos generales. Martín, M. Actualització en el tractament del VIH. Activitat organitzada conjuntament entre el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Societat Catalana de Farmacia Clinica (SCFC). Barcelona, 25 de febrero de 2016. Ponencia: Adherència al tractament antirretroviral i motius de simplificació. Martín, M. Colaborador docente de la Asignatura optativa de Sida de la Licenciatura de Medicina de la Universidad de Barcelona, con el tema “Adherencia al tratamiento antirretroviral” (11/11/2016) y el tema “Características de los fármacos antirretrovirales (21/10/2016) Climent, C. Errors més habituals en la prescripció de Farmàcia. Quan podem fer mal sense voler? Sesión General de Residentes Hospital Clínic organizada por la Comisión de Docencia del Hospital Clínic de Barcelona. 28 Mayo 2016. Codina, C Participació Taula rodona: Relació entre farmacia hospitalaria, primaria i comunitaria. Passat, present i futur. Nous reptes. Jornades del centenari. Servei de Farmacia de Sta Maria. Lleida Maig 2016 Codina, C Paricipació taula rodona: La trazabilidad total a debate: como convertir el sueño en realidad. Taller Grupo Tecno. Congreso SEFH. Gijon Octubre 2016 Codina, C. Participació Curs d’Informació i Educació Terapéutica a la cronicitat. Programa d’Atenció a la cronicitat. Hospital Clinic. Nov 2016 Codina, C Participació Taller de Polypharmacy. Simpathy Group. International Conference on Integrated Care. Mayo 2016 Lopez, C Sessió a estudiants de Práctiques Tutelades "Farmacotecnia a l'hospital". Gener 2016. Abril 2016. Lopez, C Participació com a ponent a la Sessió Pública Ordinaria de la Reial Acadèmia de Farmàcia "Aspectes legals de la Formulació Magistral en els serveis de Farmàcia Hospitalaria". 27 Abril 2016. Lopez, C Participació en les sessions de Perles Clíniques del servei de Farmàcia. 17 de Maig 2016. Lopez, C Tutor estudiants en pràctiques Tutelades durant el curs acadèmic 2015-16. Universitat de Barcelona.

Memòria 2016

34


9.3.-ORGANITZADORS DE CURSOS I JORNADES Martín, M., Codina, C. 4ª Jornada teórico-práctica de mejora de la adherencia al tratamiento. Hospital Clínic, 18 y 19 de octubre de 2016. Codina, C Coorganizador Jornada: Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. Grupo Tecno de la SEFH. Hospital Clinic. Barcelona. Abril 2016

9.4.-ASSISTÈNCIA A REUNIONS I/O CURSOS I /O CONGRESSOS Del Río, Héctor. Curso de Farmacia Clínica Joaquim Bonal en Sant Pau. Sotoca, JM. Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. Grupo TECNO de la SEFH. Barcelona, 6 abril 2016. 6 hores lectives. Sotoca, JM. V Jornada del grup d’Ètica de la CAMFIC i la Xarxa d’Unitats Docents MFiC. Barcelona, 1 de juny de 2016. 5 hores lectives. Sotoca, JM. XVI Jornada d’Actualització Terapèutica. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Barcelona, 21 juny 2016. 4 hores lectives. Sotoca, JM. VI Jornades TIC Salut i Social. Vic, 29-30 de setembre de 2016. Sotoca, JM. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Granada, 26-28 octubre 2016 Salazar, C. Diplomatura en Diseño y Estadística (UAB) Salazar, C. Aula FIR Salazar, C. 6ª Edición del Curso de Nutrición Hospitalaria (Hospital Costa del Sol) Salazar, C. Curso de selección y evaluación de medicamentos (Hospital Son Espases) Salazar, C. 4º Curso de formación sobre VIH y Hepatits C (Janssen, Gilead) Salazar, C. Curs d’Elaboració de currículums i de Marca personal (SCFC) Salazar, C. Curso de Farmacoeconomía (SCFC) Memòria 2016

35


Salazar, C. Curso de Mindfulness (UIMP) Carcelero, E. Assistent al Quart Congres de Farmàcia Oncològica i Oncologia Mèdica. Toledo. Novembre 2016. Carcelero, E. Medicina 2.0 (Barcelona, 19 Abril 2016). Organizado por Lilly. Carcelero, E. Com invertir en salut de forma eficient? Aplicació de l´anàlisi cost-efectivitat i d´impacte pressupostari a la presa de decisions i la selecció de medicaments. Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, 4-5 març 2016, 12h, 2.2 crèdits). Del Cacho, M. Elena. VI Jornada de Enfermedades Emergentes - Unidad de Investigación sobre Tuberculosis de Barcelona. 24 Oct 2016. Chaguaceda, C. Curs de farmacia clínica Joaquim Bonal Hospital de Sant Pau, Congreso Europeo ESCP Oslo 2016 Calvo Cidoncha, E. 20Th Annual Meeting. ESPACOMP. European Society for patient adherence, compliance, and persistence. Lisboa, Noviembre 2016. Calvo Cidoncha, E. VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Madrid, Abril 2016. Mensa, M. Curs d'Especialització en Cooperació Farmacèutica. Farmacéuticos Sin Fronteras España. 2015-16 Mensa, M. Assistència al Curs del Grup Tecno de la SEFH. Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. Abril 2016 Mensa, M. Taller sobre evaluación clínica y económica de intervenciones sanitarias. Miguel Ángel Casado. ViiV Healthcare. Mayo 2016 Rovira Illamola, M. Curs Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. Grup TECNO de la SEFH. Barcelona (6/4/2016). 0,9 crèdits. Rovira Illamola, M. XVI Jornada d’actualització terapèutica. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC). Barcelona (21/6/2016). 4 hores. Martín, M. Actualització en el tractament del VIH. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Barcelona, 25 de febrero de 2016. Martín, M. ISO 9001:2015 Canvis i eines per implantar-los. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona, 25 y 26 de octubre de 2016 (8 horas). Martín, M. ESPACOMP: Congreso anual de la European Society for Patient Adherence, Memòria 2016

36


Compliance and Persistence. Lisboa, 17-19 de noviembre de 2016. Martín, M. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, 4-7 de octubre de 2016. Martín, M. Update 23th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Barcelona, 1 de marzo de 2016. (0,6 créditos) Martín, M. FMC ChemSex. Con el Patrocinio científico de Gesida. Barcelona, 25 de abril de 2016. Martín, M. Taller sobre evaluación clínica y económica de intervenciones sanitarias. Barcelona, 10 y 11 de mayo de 2016. Martín, M. XI Curs de normes de bona pràctica clínica (BPC) per a investigadors. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona, 24 y 25 de octubre de 2016 (6 horas). Gómez, B. VI Jornadas de aspectos éticos de la Investigación Biomédica 2016. Nuevos retos. Nuevas soluciones. Gómez, B. I Jornada Nacional de Comités de Etica de la Investigación con medicamentos Gómez, B. NRS Introduction to Good Clinical Practice Gómez, B. 2 Million Extert Voices: listening, Learning and Leading Change M. Rodriguez, Psoriasi i artritis psoriàsica (COFB i SCFC): 4 hores. M. Rodriguez, Antibióticos y resistencias: un reto recurrente (Cátedra extraordinaria de salud, crecimiento y sostenibilidad): 5 hores.

M. Rodriguez, Access mòdul 1 (Departament de Formació - Hospital Clínic de Barcelona): 10 hores.

M. Rodriguez, Atenció farmacéutica en nutrició artificial (COFB i SCFC): 10 hores.

M. Rodriguez, Memòria 2016

37


Actualització en el tractament del VIH (COFB i SCFC): 4 hores.

M. Rodriguez, Formació en comunicació assistencial per residents (Departament de Formació Hospital Clínic de Barcelona): 4 hores. M. Rodriguez, Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico (Grupo Tecno - SEFH): 6 hores. M. Rodriguez, Taller sobre evaluación clínica y económica de intervenciones sanitarias (Miguel Ángel Casado): 8 hores. M. Rodriguez, Infecciones pot Gram + y -: novedades terapéuticas vs optimización farmacocinética de antibióticos (Curso pre-Congreso de la SEFH): 3 hores. M. Rodriguez, Infecciones graves por aerobios G+ (Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron): 3 hores.

M. Rodriguez, Intoxicaciones agudas (Hospital de Sant Pau i Hospital Clínic de Barcelona): 25 hores. M. Rodriguez, Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): 61 edición. Climent, C. Pacients i medicaments d’alt risc. 12ª Jornada de Seguretat dels Pacients 7ª Jornada de de Seguretat del pacient i Medicaments. Organizada por el Departament de Salut. Barcelona, 14 de diciembre de 2016. Duración 5,5 horas y acreditada con 0.6 creditos. Climent, C. ISO 9001:2015 Canvis i eines per implantar-los. INGECAL. Hospital Clinic de Barcelona del 25 al 26 de octubre de 2016. Duración 8 horas. Climent, C. Novedades ISO 9001-2015. 13 de septiembre de 2016. Hospital Clinic de Barcelona. Duración 1,5 horas. Climent, C. Memòria 2016

38


Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. 6 de abril de 2016. Hospital Clínic-Hospital Parc Taulí. Duración 6 horas y 0,9 créditos, Consell Català de Formació Continuada de les Proffesions SanitàriesComisión de Formación Continuada del sistema Nacional de Salut.

Lopez, C Máster en evaluación y gestión de la calidad asistencial. Fundación Avedis Donabedian - Edición 2016-2017. Lopez, C Taller sobre Evaluación clínica y económica de intervenciones sanitarias. Impartido por MA Casado. 8 horas. 10-11 Mayo 2016 Lopez, C Curso ISO 9001:2015 Canvis i eines per implantar-los. HCB, 25-26/10/2016 (8 h) Lopez, C XXVI Jornada dels Serveis de Farmàcia dels Hospitals Comarcals de Catalunya. Badalona,27-10-2016 4A.- CURSOS ONLINE:

Placeres, M. American College of Clinical Pharmacy. 3,85 crèdits. Maig a Desembre 2016 Carcelero, E. Curs online en Qualitat i Seguretat Clínica. Hospital Clínic Barcelona (15 hores, 3 crèdits). Carcelero, E. Curs de recertificació BPS. Oncology Pharmacy Preparatory Review and Recertification Course (Online Book, Online Course, CE, Recert) (20 crèdits). Carcelero, E. Curso online de Atención Farmacéutica a pacientes con Enfermedades Hematológicas. Módulo de Desarrollo Profesional Continuo (1ª Edición) de la SEFH (del 8/1/2016 al 15/03/2016), con una duración de 60 h lectives (4.2 créditos). Carcelero, E. Curso online de Formación en Oncohematología (melanoma, linfoma, leucèmia mieloide crónica càncer de pulmón). SEFH. Del Cacho, M. Elena. curso on line de Qualitat i Seguritat dels Pacients. Uucf Unió Consorci Formació. Nov 2016 Chaguaceda, C. Evaluación continuada SEFH: PLAN DE FORMACIÓN EN CRONICIDAD DE LA SEFH, Curso de Nutrición Clínica Calvo Cidoncha, E. Maneig de la medicació del pacient crònic ( 4ª edició). Consell Català de Formació Memòria 2016

39


Continuada de les Professions Sanitàries. 18.01.16. 11,70 ECTS, 60 h. Calvo Cidoncha, E. Elementos de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento farmacológico. Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 06.04.16. 0,9 ECTS, 14,6 h. Calvo Cidoncha, E. Diagnóstico y manejo terapeutico de la hiponatremia asociada al síndrome de secreción inapropiada de la hormana antidiurética 2015. 14.09.16. 1,5 ECTS. 17,8 h. Calvo Cidoncha, E. Curso online de Atención Farmacéutica a pacientes con Enfermedades Hematológicas. Módulo del Desarrollo Profesional Continuo (1ª Edición). 22.11.16. 4,2 ECTS. 60 h. Calvo Cidoncha, E. VIII Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico. 22.11.16. 0,2 ECTS. 30 h. Calvo Cidoncha, E. Curso online en Formación en Cronicidad. Aula 1: Mapa sanitario y recursos para la cronicidad. 23.11.16. 8,3 ECTS. 70 h. Rovira Illamola, M. Curs Qualitat i Seguretat dels Pacients. Unió Consorci Formació – Hospital Clínic (27/9/2016 – 30/11/2016). 3 crèdits. M. Rodriguez, Maneig de la medicació del pacient crònic (Servei Català de la Salut): 60 h lectives. M. Rodriguez, Farmacia asistencial a pacientes anticoagulados (CGCOF): 45 h lectives. M. Rodriguez, Escritura científica para R1 (SEFH): 20 h lectives. M. Rodriguez, Infecciones nosocomiales. Desde su etiología y patogenia a sus estrategias de prevención y tratamiento (AulaMedia): 111 h lectives. M. Rodriguez, Atención farmacoterapéutica al paciente con enfermedades hematológicas (SEFH): 20h lectives. M. Rodriguez, Búsquedas bibliográficas para R1 (SEFH): 20 h lectives. M. Rodriguez, Infecciones graves en Medicina Interna (Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas: GTEI): 4 hores lectives. M. Rodriguez, Estadística para R1 (SEFH): 20 h lectives. M. Rodriguez, Búsqueda de información en Bot Plus 2.0 (CGCOF): 45 h lectives.

Memòria 2016

40


9.5.-COMUNICACIONS I/O PÒSTERS A CONGRESSOS Medplan, una plataforma web per a telèfons mòbils com a eina interactiva d’ajut i suport en l’adherència dels pacients al tractament farmacològic.Josep Miquel Sotoca, Helena Anglada, Patrícia Amorós, Maite Martín, Marina Rovira, Javier Gonzalez (CHV), Carles Codina. VI Jornades TIC Salut i Social. Vic, 29-30 setembre 2016 Sotoca, JM. Evaluación de la adecuación de la prescripción de los parches de lidocaína al 5%. Comunicación oral. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Granada, 26-28 octubre 2016 Sotoca, JM, Evaluación del uso de mirabegron en incontinencia urinaria. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Granada, 26-28 octubre 2016 Carcelero, E. Manzaneque A, Castells G, Carcelero E, Creus N. UTILIZACION DE UN PROTOCOLO DE DESENSIBILIZACION RAPIDA PARA AGENTES ANTINEOPLASICOS. IV Congreso Nacional de Oncología Médica y Farmacia Oncológica, Toledo (24-26 de noviembre). Carcelero, E. Fernández Fernández R, Creus Baró, N, Carcelero San Martín, E, Codina Jané, C. ERIBULIN ERIBULIN USE IN METASTATIC BREAST CANCER. EAHP 21st Annual Congress . Vienna, Austria 16-18 March 2016. Chaguaceda, C. Poster Congreso Europeo ESCP 2016: USE AND SAFETY OF TRASTUZUMAB EMTANSIN IN HER2+ METASTATIC BREAST CANCER IN A TERTIARY HOSPITAL Chaguaceda, C. Congreso SEFAP 2016: Comunicación Oral: EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PARCHES DE LIDOCAÍNA 5% Calvo Cidoncha, E. Calvo-Cidoncha Elena, González-Bueno Javier, Guzmán-Ramos María Isabel, SevillaSánchez Daniel, Codina-Jané Carles, Santos-Ramos Bernardo. PREDICTORS OF GLOBAL AND SPECIFIC ADHERENCE IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES. 20Th European Society for patient adherence, compliance, and persistence. Lisbon, Noviembre 2016. Calvo Cidoncha, E. González-Bueno J, Calvo-Cidoncha E, Rodríguez-Pérez, A, Cantudo-Cuenca M.R., Toscano-Guzmán M.D.,Santos-Ramos, B. DESIGN OF A METHODOLOGY FOR CULTURAL TRANSLATION AND ADAPTATION OF THE ADHERENCE TO REFILLS AND MEDICATIONS SCALE (ARMS). 21th European Association of Hospital Pharmacists Congress. Vienna, Marzo 2016. Calvo Cidoncha, E. Calvo-Cidoncha E, González-Bueno J, Toscano-Guzmán M.D., Cantudo-Cuenca R, Guzmán-Ramos M.I., Santos-Ramos B. MEDICATION REGIMEN ADHERENCE IN Memòria 2016

41


POLYMEDICATED CHRONIC PATIENTS. 21th European Association of Hospital Pharmacists Congress. Vienna, Marzo 2016. Calvo Cidoncha, E. Calvo Cidoncha E, González Bueno J, Sevilla Sánchez D, Manzano García M, Santos Ramos B .CAMBIOS DE COMPLEJIDAD FARMACOTERAPÉUTICA TRAS EL INGRESO HOSPITALARIO DE UN PACIENTE CRÓNICO MAYOR. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, Octubre 2016. Calvo Cidoncha, E. González Bueno J, Calvo Cidoncha E, Sevilla Sánchez D,Pérez Guerrero C, Codina Jané C, Santos Ramos B. TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL ESPAÑOL DEL CUESTIONARIO ARMS PARA LA MEDIDA DE LA ADHERENCIA EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, Octubre 2016. Calvo Cidoncha, E. Rodríguez Reyes M, Castells Lao G, López Cabezas C, Calvo Cidoncha E, Creus Baró N, Codina Jané C. DOSE-BANDING EN LA PREPARACIÓN DE GANCICLOVIR INTRAVENOSO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. Comunicación oral. 2º Premio a mejor comunicación del congreso. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, Octubre 2016. Calvo Cidoncha, E. Albiñana Perez MS, Rey González L, López Sandomingo L, Calvo Cidoncha E, González Bueno J, Rodriguez Penin I. INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA SOBRE LA INADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA FARMACÉUTICA EN PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, Octubre 2016. Calvo Cidoncha, E. Calvo Cidoncha E, González Bueno J, Guzmán Ramos M, Sánchez Fidalgo S, Sánchez Hidalgo M, Santos Ramos B. INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE UN CUIDADOR EN LA ADHERENCIA FARMACOLÓGICA DEL PACIENTE CRÓNICO MAYOR. Comunicación oral. VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Madrid, Abril 2016. Calvo Cidoncha, E. Calvo Cidoncha E, González Bueno J, Sánchez Fidalgo S, Guzmán Ramos M Sánchez Hidalgo M, Santos Ramos B. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE COMPLEJIDAD FARMACOTERAPÉUTICA TRAS UN INGRESO HOSPITALARIO EN EL PACIENTE CRÓNICO MAYOR. VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Madrid, Abril 2016. Calvo Cidoncha, E. Calvo Cidoncha E, González Bueno J, Guzmán Ramos M, Sánchez Fidalgo S, Sánchez Hidalgo M, Santos Ramos B. DIFERENCIAS EN LOS PATRONES DE MULTIMORBILIDAD EN FUNCIÓN DE LA EDAD EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS. VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Madrid, Abril 2016. Calvo Cidoncha, E. González Bueno J, Calvo Cidoncha E, Sevilla Sánchez D, Pérez Guerrero C, Codina Jané C, Santos Ramos B. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DEL CUESTIONARIO ADHRENCE TO REFILL AND MEDICATION SCALE (ARMS). Comunicación oral. VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Memòria 2016

42


Madrid, Abril 2016. Mensa, M. Castells G, Mensa M, Sánchez-Preto A, Miana M, López-Suñé E, Codina C. Evaluación de la prescripción de inhibidores de la bomba de protones al alta hospitalaria: oportunidad de mejora. 61 Congreso SEFH. Gijón 2016 Mensa, M. Castells G, Rodríguez M, López-Suñé E, Bastida C, Mensa M, Manzaneque A. Utilización y seguridad de ceftazidima-avibactam en el tratamiento de infecciones causadas por bacilos gramnegativos multiresistentes. 61 Congreso SEFH. Gijón 2016 Rovira Illamola, M. Comunicació oral: Chaguaceda Galisteo C, Sotoca Momblona JM, Rovira Illamola M. Evaluación de la adecuación de la prescripción de los parches de lidocaína 5%. 21 Congreso de la Sciedad Española de Farmaacéuticos de Atención Primaria. Granada, 26-28 octubre 2016. Rovira Illamola, M. Pòster: Fernández Fernández R, Sánchez Pacheco-Tardón L, Rovira Illamola M, Sotoca Momblona JM. Evaluación del uso de mirabegrón en incontinencia urinaria. 21 Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Granada, 26-28 octubre 2016. Rovira Illamola, M. Pòster: Sotoca JM, Anglada H, Amorós P, Martín M, Rovira M, González J, Codina C. Medplan una plataforma web per a telèfons mòbils com a eina interactiva d’ajut i suport en l’adherència dels pacients al tractament farmacològic. 6es Jornades TIC Salut i Social. Vic, 29-30 setembre 2016. Martín, M. Safety of oral antineoplastic agents: the main issue in which e-health technologies could help to pharmacotherapy follow-up. Collado-Borrell R, Martin Conde MT, Ribed A, Anglada-Martinez H, Creus-Baro N, Basagana-Colomer G, Herranz-Alonso A, CodinaJane C, Sanjurjo-Saez M. 3nd European Conference of Oncology Pharmacy (ECOP). Dubrovnik, 19-21 mayo 2016. Martín, M. Intervención farmacéutica para la mejora del riesgo cardiovascular en pacientes VIH en tratamiento antirretroviral activo. Estudio INFAMERICA. Morillo Verdugo R, Robustillo Cortés MD, Martín Conde MT, Cid Silva P, Moriel Sanchez C, Callejon Callejon G. 61º congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Gijón, 4-7 de octubre de 2016. M. Rodriguez, Dose banding en la preparación de ganciclovir intravenoso en un hospital de tercer nivel (póster digital - poster físico y comunicación oral).

Memòria 2016

43


M. Rodriguez, Utilización y seguridad de ceftazidima-avibactam en el tratamiento de infecciones causadas por bacilos gramnegativos multi-resistentes (póster digital). Climent, C. Angulo Acosta S, Lozano L, Soriano A, Climent C, Morata L, Bori G. Existeix Osteomielitis en l’os periprotètic d’una pròtesi de genoll o malus en la infecció crónica?. XXX Congés de la Societat Catalana de Cirugia Ortopédica i Traumatologia. Sitges 2017.

Lopez, C Dose banding en la preparación de ganciclovir iintravenoso en un hospital de tercer nivel. Rodríguez M, Castells G, López-Cabezas C, et al. 61 Congreso Nacional de la SEFH. 2º premio a la mejor comunicación oral Lopez, C poster:Risk matrix for sterile compounded products: design and validation. C LópezCabezas, A Martín de Rosales, P García, et al. 21st Congress EAHP. Viena, 14-17 marzo 2016.

9.6.-TESIS DOCTORALS PARTICIPACIÓ TRIBUNAL DE TESIS DOCTORALS:

Climent, C. Memoria doctoral defendida por Monica Montero Hernandez. Presentada en Valencia, el 25 de Enero de 2016 Titulo: Conciliación y formación farmacoterapeutica al paciente transplantado renal Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia

DIRECCIÓ TESIS DOCTORALS: Sotoca, JM. Tutor tesis doctoral d’Helena Anglada: Diseño e implementación de una aplicación de teléfono móvil como herramienta de atención farmacéutica en pacientes crónicos y con VIH. Tesi presentada el setembre de 2016.

Memòria 2016

44


9.7.-PROJECTES DE RECERCA FINANÇAMENT PÚBLIC

Calvo Cidoncha, E. Desarrollo de un sistema de soporte a la decisión clínica basada en ontologías. Proyecto ONTOFARMA. o Entidad Financiadora: Convocatoria de Ayudas a Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 2016/17. o Entidades Participantes: Hospitales del SNS. o Duración: Julio 2016-Actualidad (en curso) o Cuantía de la subvención: 12.800 € o Investigador responsable: Dr. Carlos Codina Jané.

FINANÇAMENT PRIVAT

Sotoca, JM. Investigador principial del projecte: Implementación de una aplicación de teléfono móvil como herramienta de atención farmacéutica en pacientes con hepatitis B ó C.

Altres Projectes: Cooperació al Sahara Del Cacho, Elena Col·laboració al projecte Sahara.

Memòria 2016

45


9.8.-PREMIS Rodríguez Reyes M, Castells Lao G, López Cabezas C, Calvo Cidoncha E, Creus Baró N, Codina Jané C. DOSE-BANDING EN LA PREPARACIÓN DE GANCICLOVIR INTRAVENOSO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. Comunicación oral. 2º Premio a mejor comunicación del congreso. Lopez, C 2º Premio mejores comunicaciones presentadas en el 61 Congreso SEFH.

9.9.-ALTRES MÈRITS n Salazar, C. n Entrega del Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria por el Ministerio de Educación y Cultura Carcelero, E. Tutora en l´hospital en el cas clínic del CURSO FARMACIA CLÍNICA JOAQUIM BONAL. Cristian Chaguaceda Galisteo Carcelero, E. Tutora estudiant pràctiques tutelades Sònia Ruiz Boi (torn E - 2015/16) Riu, G. Matriculació i cursant Màster en Assaigs Clínics de la Universitat de València (20162017) Riu, G. Matriculació a primer any de Doctorat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona Climent, C. Comite Cientifico en la elaboración del documento: Prácticas seguras para el uso de anticoagulantes orales. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2016. Climent, C. Docente de la asignatura optativa “Qualitat i Seguretat Clínica” del Grado de Medicina. Tema “Errors de Medicació”. 4 noviembre 2016

Memòria 2016

46


9.10.-REVISORS DE REVISTES CIENTÍFIQUES B.Gomez, Farmacia Hospitalaria B.Gomez, European Journal of Hospital Pharmacy B.Gomez, Journal of Hospital Administration

9.11.-PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE LA SEFH, I ALTRES SOCIETATS CIENTIFIQUES. Sotoca, JM. Membre del grup SEFH d’hepatopaties víriques. Carcelero, E. Membre del grup GEDEFO de la SEFH Carcelero, E. Membre de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica Riu, G. Participació a Grup GEDEFO de la SEFH Calvo Cidoncha, E. Miembro del grupo GENESIS de la SEFH. Martín, M. Participo en el grupo coordinador de Atención Farmacéutica al paciente VIH de la SEFH B.Gomez, Grupo de Ensayos Clínicos (Núcleo coordinador) B.Gomez, Grupo ETHOS B.Gomez, Asociación Nacional de Comités de Etica de la Investigación Climent, C. “Grup de Treball de medicaments d’alt risc”. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Codina, C. Grupo Tecno SEFH Memòria 2016

47


Codina, C. Grupo 2020 SEFH Lopez, C Grup Farmacotecnia SEFH; equip coordinador. Lopez, C Participación en el Proyecto Aprofarm/Acofarma con farmacéuticos comunitarios para el consenso y estudio de formulaciones orales pediátricas

Memòria 2016

48


DATA

SESSIONS DE FARMÀCIA 2016 dimecres 15:30-16:30 H – Servei de Farmàcia PONENT TEMA ASSISTENTS

AVALUACIÓ

13/1/2016 20/1/2016

Mireia Mensa Carles Codina

Tractament de la Hipertensió Arterial Pulmonar Objectius del Servei de Farmàcia: resultats obtinguts i nova planificació

19 16

27/1/2016 3/2/2016 10/2/2016 17/2/2016 24/2/2016

Montse Castellà Ramon Fernández Núria Corominas Carlota Salazar Josep Miquel Sotoca Consuelo Climent Esther Carcelero Dra. Adela Fauli (S. Anestesia) Héctor del Río Maite Miana Cristian Chaguaceda Genís Castells Montserrat Rodriguez Marina Rovira Esther López Mireia Mensa i Elena Calvo

Antibióticos inhalados: enfoque práctico Leucemia Linfocítica crónica: una breve actualización. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada Plan terapéutico en los trastornos de la conducta alimentaria Zepatier, un nou fàrmac per l’hepatitis C

17 22 18 21

Sistemas de notificación para la calidad y la seguridad Inmuno-Oncología en melanoma y cáncer de pulmón Actualització opiodes transmucosos i recomanacions d’ús

20 19

9,24 9,49

9

9,45

Sedoanalgesia en el paciente crítico Administración de Fármacos por sonda Prevención y manejo de las toxicidades más frecuentemente relacionadas con los citostáticos Chemsex i drogues recreatives Enfermedad de Parkinson y uso de antipsicóticos

23 21

8,57 9,29

24

9,06

15

9,51

17

9,01

Novetats terapèutiques en diabetis Nous antibiòtics per a Gram-negatius Recepta electrònica al alta

16 22

9,08 9,36

17

No avaluada sessió informativa

21

9,43

25

No avaluada sessió informativa No avaluada sessió informativa No avaluada sessió informativa

2/3/2016 9/3/2016 16/3/2016 13/4/2016 20/4/2016 27/4/2016 18/5/2016 25/5/2016 1/6/2016 8/6/2016 15/6/2016 22/6/2016

Natalia Creus

21/9/2016

Miriam Mendez

28/9/2016

Varis ponents

Profilaxis antiemética para las náuseas y vómitos inducidos por QUIMIOTERAPIA (NAVIQ) Pla de formació i comunicació d’obligacions en matèria de protecció de dades exposició de les presentacions als propers congressos

19/10/2016

Salvador Fontclara

Elaboración de matrices de riesgo

2/11/2016

Varis formadors

Formació de recerca avançada a PubMed

9/11/2016 16/11/2016

Dolors Soy Maite Martin

23/11/2016

Elena Calvo

30/11/2016

R. Casabona

IDARUZICUMAB: Primer reversor dels anticoagulants d’acció directe Proyecto MAPEX: Mapa estratégico de Atención Farmacéutica al paciente externo Ontofarma. Sistema de soporte a la decisión clínica basado en ontologías. Presentació Comité Directiu

14/12/2016

C. Codina Elena Calvo

21/12/2016

Consuelo Climent

Nuevos enfoques en la mejora de la adherencia del Paciente Crónico Complejo Notificació incidents de medicació a la plataforma TPSC cloud, any 2016

22

20 19

9,44 No avaluada Sessió informativa 9,63 8,51 8,89 8,99 9,31

10

No avaluada Sessió formativa

22

9,36

23

7,48

21

9,11

31

No avaluada Sessió formativa

14

9,36

18

9,03

Avaluació mitja

Memòria 2016

9,11

49


CRONOGRAMA SESIONES FORMATIVAS TÉCNICOS DE FARMACIA Enero – Diciembre de 2016 DÍA/MES/HORA TEMA 22.01.2015 1. Necesidades de la (10:00 a 11:00) formulación magistral 23.01.2015 15:00 a 16:00 26.02.2015 (10:00 a 11:00) 27.02.2015 15:00 a 16:00) 26.03.2015 (10:00 a 11:00) 27.03.2015 15:00 a 16:00 23.04.2015 (10:00 a 11:00) 24.04.2015 15:00 a 16:00 28.05.2015 (10:00 a 11:00) 29.05.2015 15:00 a 16:00 25.06.2015 (10:00 a 11:00) 26.06.2015 15:00 a 16:00 24.09.2015 (10:00 a 11:00) 25.09.2015 15:00 a 16:00 29.10.2015 (10:00 a 11:00) 30.10.2015 15:00 a 16:00 26.11.2015 (10:00 a 11:00) 27.11.2015 15:00 a 16:00 16.12.2015 (10:00 a 11:00) 17.12.2015 15:00 a 16:00

Memòria 2016

Revisión 00 Ed. Mayo 2012 Página 1 de 1 Anexo nº 1

PONENTE Dra. Carmen López Farmacéutica

AULA PENDIENTE

2. Estabilidad de los medicamentos

Héctor del Río Farmacéutico

PENDIENTE

3. Patologías del paciente dermatológico.

Dr. Fermín La calle

PENDIENTE

4. Características de sala blanca.

Cristian Chaguaceda

PENDIENTE

5. Proceso de Sra. Laura Aranda elaboración y control de Técnico de Farmacia FM.

PENDIENTE

6. Preparación del coliriode Lisado Plaquetar.

Sra. Núria Fernández Técnico Farmácia

PENDIENTE

7. Indicaciones y elaboración de NP pediátricas.

Dra. Carmen López Farmacèutica Sra. Mònica Caballero Técnico Farmacia Dra. Maite Miana Farmacéutica

PENDIENTE

8. Pasado, presente y futuro de la NP en adultos.

PENDIENTE

9. Proceso de Sra. M Dolores Merino elaboración y control de Técnico Farmácia la NP adulto.

PENDIENTE

10. Procedimiento de administración de la NP y medidas asépticas utilizadas.

PENDIENTE

Sra. Dolors Comas Enfermera Senior

50

Memoria sf 2016  
Memoria sf 2016