Page 1

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ФИЛИП ВТОРИ

www.cardiosurgery.com.mk; 02/ 3091- 484

СПИСОК НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НЕВРОЛОГИЈА, НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА

Broshura nevrologija.indd 1

27.01.2012 12:41:10


НЕВРОЛОГИЈА ▶ Цереброваскуларни болести ▶ Главоболки, мигрена и други болни синдроми ▶ Епилепсии ▶ Мултипла склероза ▶ Невромускулни болести ▶ Болести на `рбетниот мозок ▶ Радикулопатии, невропатии, дископатии ▶ Цервикобрахиалгии, лумбоишиалгии ▶ Хередодегенеративни болести ▶ Паркинсонизам и други екстрапирамидални заболувања ▶ Трауматски повреди на глава и `рбетен столб ▶ Болести на мал мозок ▶ Метаболни растројства ▶ Тумори на ЦНС и МС

Broshura nevrologija.indd 2

27.01.2012 12:41:11


НЕВРОФИЗИОЛОШКИ МЕТОДИ ▶ Електроенцефалографија конвенционална (ЕЕГ) ▶ Електроенцефалографија со депривација на сон (ЕЕГ) ▶ Електромиографија (ЕМГ) и неврографија ▶ Евоцирани потенцијали: а. Визуелни евоцирани потенцијали (ВЕП) б. Соматосензорни евоцирани потенцијалли (СЕП) в. Аудитивни евоцирани потенцијали (АЕП)

ПСИХИЈАТРИЈА ▶ Неврози (анксиозни, депресивни, неврастении, фобични растројства, хипохондриски, конверзивни, посттравматски стресни растројства, психосоматско растројства) Реактивни неврози кај возрасни и деца ▶ Психооргански растројства ▶ Деменции

Broshura nevrologija.indd 3

27.01.2012 12:41:14


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ФИЛИП ВТОРИ

www.cardiosurgery.com.mk; 02/ 3091- 484 Broshura nevrologija.indd 4

27.01.2012 12:41:15

Неврологија, неврофизиологија и психијатрија  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you