Page 1

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ФИЛИП ВТОРИ

КА РДИ ОВАСКУЛ АР НИ ЗАБОЛУВАЊ А

МСКТ АНГИОГРАФИЈА, СЕЛЕКТИВНА АНГИОГРАФИЈА, ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН


Нормална анатомија на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија Со појавата на 64 слојниот КТ скенер во клиничка употреба (некаде 2005 година во светот, кај нас 2007 година) за прв пат е овозможен едноставен и прецизен преглед на еден движечки орган срцето и неговите крвни садови. Од прегледот (МСКТ преглед по кардио протокол) се добиваат многу информации за состојбата на срцевите крвни садови: анатомската поставеност на истите, присуство на вродени маани, присуство на плаки и нивната природа (меки, мешани или калцифицирачки) кои сугериираат стеснувањата и зачепувања, точната локализација, должина и степен на стеснувањата. Методата се користи за: • Детекција на коронарни калцифицирачки плаки calcium score – скрининг на особи со предиспозиција за атеросклероза • Скрининг кај пациенти со атипична градна болка (кога треба да се диференцира дали станува збор за срцево заболување или некое друго) • Преглед на асимптоматски пациенти со висок срцево-васкуларен ризик фактор • При евалуација на вродени срцеви маани пред • Планирање на интервенции – стентирање кај потврдени значајни стеснувања • Пост оперативни контроли -бајпас операции на срце • Истиот протокол со нешто поголема избрана регија на снимање преглед таканаречен МСКТ преглед на аорта по кардио протокол овозможува и евалуација на околни структури во снимената регија, освен срцевите артерии се анализираат и големите крвни садови на срцето, аорта, пулмонални артерии и вени,потоа од органи белите дробови и структурите на медијастинумот како и скелетот од таа регија • Прецизна дијагностика на промени на аортниот корен и градниот дел од аортата (најголемиот крвен сад од нашето тело) како вродени маани, аневризми или дисекции.

2


Нормална анатомија на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија (уреден наод)

десна срцева артерија

лева циркумфлексна лева десцендентна срцева артерија срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева срцева артерија

десна срцева артерија

3


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

лева срцева артерија

лева срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева срцева артерија

лева срцева артерија

Сигнификантна стеноза на лева десцедентна срцева артерија (сина стрелка), поставен стент (црвена стрелка).

4


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

лева срцева артерија

лева срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева срцева артерија

лева срцева артерија

Несигнификантна стеноза на лева десцедентна срцева артерија (сина стрелка), ангио потврдено (црвена стрелка)

5


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева циркумфлексна срцева артерија

лева циркумфлексна срцева артерија

Сигнификантна стеноза на лева циркумфлексна срцева артерија (сина стрелка), поставен стент. (црвена стрелка)

6


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

лева срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева срцева артерија

Високостепена стеноза на левата главна срцева артерија (сина стрелка), потврдено со ангио (црвена стрелка). Пациентот испратен за итен оперативен третман.

7


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

десна срцева артерија

десна срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

десна срцева артерија

десна срцева артерија

Сигнификантна стеноза на десна срцева артерија (сина стрелка), поставен стент (црвена стрелка).

8


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

лева срцева артерија

десна срцева артерија

десна срцева артерија

лева десцендентна срцева артерија

лева циркумфлексна срцева артерија

Повеќесадовно коронарно заболување со сигнификантни стенози на сите коронарни артерии. (сина стрелка)

9


Заболувања на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

лева срцева артерија

Приказ на срцеви крвни садови со класична ангиографија

лева срцева артерија

десна срцева артерија

Повеќесадовно коронарно заболување со сигнификантни стенози на сите коронарни артерии (сина стрелка). Ангио потврдено (црвена стрелка). Пациентот испратен за операција.

10


Васкуларни вродени маани - маани на крвните садови на срцето Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

Агенезија – отсуство на десната срцева артерија која се полни од левата срцева артерија.

11


Васкуларни вродени маани - маани на крвните садови на срцето

КТ ангиографија (MPR) ангиоверзија

КТ ангиографија (VR) 3D колор верзија

Аномално излезиште на левата коронарна артерија (LMN) од пулмоналната артерија (tr. pulmonalis) ALCAPA SY (Bland - White - Garland Syndorm). Аневризматски дилатирани и тортуозни коронарни крвни садови со изразена колатерална циркулација помеѓу левата и десната коронарна артерија (сина стрелка) 12


Срцеви бајпаси Приказ на срцеви крвни садови со компјутерска томографија

артериско премостување (бајпас) со лева мамарна артерија

венско премостување (бајпас)

Приказ на срцево артериско премостување - бајпас, послеоперативно.

13


Срцеви бајпаси Приказ на аорта и срцеви крвни садови со компјутерска томографија

Приказ на аорта и срцеви крвни садови со класична ангиографија

Постоперативен КТ наод за оклузија на лева мамарна артерија, потврдено со ангио (сина стрелка) и направена реоперација (црвена стрелка).

14


Дисекција на аорта Приказ на аорта и срцеви крвни садови со компјутерска томографија

Предоперативна КТ ангиографија по кардио протокол, приказ на аорта и срцеви крвни садови.

десна срцева артерија

Постоперативна КТ ангиографија, приказ на аорта и срцеви крвни садови.

лева десцендентна срцева артерија

лева циркумфлексна срцева артерија

Stanford A (De Bakey тип 1) дисекција на аортата (бела стрелка) која е аневризматски проширена во асцендентен дел (сина стрелка). Уреден приказ на срцевите крвни садови. Замена со васкуларна протеза (црвена стрелка) на Ао асценденс со уредна реимплантација на RCA (зелена стрелка), како и уредно направена замена на аркусот со интерпонат на tr.brachioceph (жолта стрелка). 15


Васкуларни вродени маани - коарктација на аорта Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

десна срцева артерија

лева маргинална срцева артерија

лева циркумфлексна срцева артерија

лева десцендентна срцева артерија

Аневризма (сина стрелка) на аорта асценденс 60мм. Коарктација (зелена стрелка) на аорта на типично место, со најмал измерен пречник на местото на коарктацијата до 8,6 мм (со изразена артериска колатерална циркулација) (жолта стрелка). Срцевите артерии со уреден наод. Продолжува на следната страна.

16


Васкуларни вродени маани - коарктација на аорта Приказ на срцеви крвни садови и аорта со класична ангиографија

Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

Оперативен третман со замена (сина стрелка) на аорта асценденс со албографт и реимплантација на коронарните артерии. Поставен стент (црвена стрелка) на коарктацијата на аортата.

17


Васкуларни вродени маани - коарктација на аорта

Вродено стеснување на десцендентниот дел на аортата.

Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

Коарктација на аорта на типично место, со најмал измерен пречник на местото на коарктацијата до 3 мм.

18


Васкуларни вродени маани - коарктација на аорта Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

Коарктација на аорта на типично место (сина стрелка), со најмал измерен пречник на местото на коарктацијата до 1см. Присутна артерија лузорија (аномален излез на десна потклучна артерија). Поставен стент (црвена стрелка).

19


Васкуларни вродени маани - Pulmonary sling Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

„Pulmonary sling“ - вродена аномалија каде левата пулмонарна артерија излегува од десната, заобиколува позади трахеата и минува помеѓу хранопроводот и трахеата.

Пациент на 3 годишна возраст со вродена маана на пулмонарна артерија. Левата пулмонална артерија (сина стрелка) со аномален излез од десната (“pulmonary sling”), потоа заобиколува позади трахеа (црвена стрелка) (меѓу трахеа и езофагус) од десно кон лево на местото на нејзината бифуркација на трахеата со потиснување - стеснување на истата како проксималниот дел од главните бронхи особено левиот бронх кој понагласено го стеснува. 20


Васкуларни вродени маани - Ductus arteriosus persistance Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

„Дуктус артериозус перзистанс“ е комуникацијата помеѓу пулмоналната артерија и проксималната десцендентна аорта која постои и по раѓањето.

Направена КТ ангиографија на торакална аорта каде се детектира дуктус перзистенс (сина стрелка) - конусовиден тип, во должина б.5 мм, ширина на пулмоналниот крај од 3.3mm и ампуларен крај 8mm.

21


Васкуларни вродени маани - Транспозиција на големите крвни садови на срцето.

При транспозиција на големите крвни садови на срцето, истите излегуваат од погрешна срцева комора.

Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

Аорта со аномален излез од десна комора, која е хипертрофирана. Трункус пулмоналис со аномален излез од лева комора. Лева десцендентна артерија (сина стрелка) и лева циркумфлексна артерија (црвена стрелка) со посебни остиуми. 22


Васкуларни вродени маани - Фалотова пенталогија Приказ на срцеви крвни садови и аорта со компјутерска томографија - вродени маани

Присутни: Десен аортен лак (сина стрелка). Инфундибуларна стеноза (жолта стрелка) пред пулмоналната валвула, со минимален дијаметар од 1cm. Атријален септален дефект (АСД) (зелена стрелка) 1cm и вентрикуларен септален дефект (ВСД) (црвена стрелка) 1,6cm. Наод во прилог за Фалотова пенталогија. 23


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ФИЛИП ВТОРИ

бул. “Илинденска”, 1000 Скопје, Република Македонија Тел: +389 2 3091-500, +389 2 3091-484 www.cardiosurgery.com.mk

Kardio zaboluvanja  

Kardio zaboluvanja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you