Page 1

PÊ. G”Ö. ±›•‹Ï”›√‹¶

‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄ø·  ‹·„Δ ”Ê„≈‡Ò‹ h›£ À√Ê„‡ó A•‹ › ”‹·´›√‹OÊø·®‹Δ… ; A®‹· Pʇ ‹Δ B´›¬£æP‹ a‹aÊÏø· ±‹√‹”‹≥√‹. π≈q–‹√‹· Æ‹ Ê„柋WÊ h›£±‹®‹ú£ø·Æ‹·∞ ÆÊ«ÊWÊ„⁄‘®‹√‹·.  ‹··ÌÒ›®‹ a‹aÊÏW‹Ÿ‹· PÊΔ©Æ‹W‹⁄Ì®‹ π√‹·”›X Æ‹vÊø··£§ Ê. ”›◊Ò‹¬®‹ ÆÊ«Ê¿·Ì®‹ À®›ÃÌ”‹√‹· D a‹aÊÏø·Æ‹·∞ ±‹≈ Ê‡Œ‘, EÒ‹§ ‹· ›®‹ a‹aÊÏ Æ‹vÊø··£§®Ê. ”› ‹fiiP‹ P‹Ÿ‹P‹⁄ø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ò‹§ Jü∫ ”› ‹fiÆ‹¬Æ›X ƛƋ„ JÌ®Ê√‹v‹· À–‹ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹Δ· üø·”‹·Òʧ‡ÆÊ. Æ‹ ‹·æ»ø … · h›£ ‹¬ ‹”Êß Æ‹ ‹·æ®Ê‡. ∏ʇ√›√‹„ ÷‹·qr÷›Q®‹™Δ.… C£§‡aÊWÊ ”‹ÌÕÊ„‡´‹P‹√‹· CÒ‹√‹ PÊΔ ‹‚ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Δ„… , A ‹√‹ ”‹ ‹fig √‹a‹ÆÊø·Δ„… ”‹ƒ”‹· ‹fi√‹· CÌ•‹®Ê‡  ‹¬ ‹”Êß C®‹™®‹™Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘®›™√Ê. AÌ®‹√Ê ”‹ ‹·•‹ÏÆÊ AΔ…. ◊‡XÒ‹·§ , C®Ê GÆ‹·∞ ‹  ›”‹§ ‹ ‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø”‹· ‹‚®‹· A–Êr . Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ BŸ‹Δ· π≈q–‹ƒWÊ Æ‹ ‹·æ»Æ… ‹ D ”› ‹fiiP‹ Jv‹P‹· ”‹÷›ø· ؇wÒ‹·. ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ ›X A ‹√‹®Ê‡ ®Ê‡Õ‹®Ê„Ÿ‹WÊ

÷Ê„”‹ P›Δ®‹ À˛›Æ‹, B¶ÏP‹ ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ, PÊÁW›ƒP› P›≈Ì£, ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã  ‹·£§Ò‹√‹ PÊΔ ‹‚ B®‹Õ‹ÏW‹Ÿ‹· Q≈øfiŒ‡Δ ›X®›™W‹, π≈q–‹√‹· Æ‹ ‹·æ J⁄Ò‹· üø·‘®‹™√Ê A ‹Æ‹·∞ Æ‹ Ê„柋W‹„ ÷‹ƒø·Δ· πv‹ü÷‹·©Ò‹·§. B®‹√Ê Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ Pʇ ‹Δ JÌ®‹· g÷‹X‡ƒøfiX ÕÊ„‡—‘®‹√Ê ÀÆ› A ‹√‹ ÷Ê„”‹P›Δ®‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞ , GÆÖ«ÊÁoÆÖ Ê·ÌoÆ‹·∞ Æ‹ ‹·WÊ Ø‡v‹»Δ…. A ‹√‹· Æ‹ ‹·WÊ CÌX…–Ö P‹»”‹Δ·  ‹··Ì®›®‹ E®Ê™‡Õ‹ Ò‹ ‹·æ Bv‹⁄Ò‹ ø·ÌÒ‹≈PÊR ∏ʇP›®‹ ‹√‹Æ‹·∞ Ò‹øfiƒ‘PÊ„Ÿ‹¤Δ·  ‹fiÒ‹≈ AÌÒ‹  ‹·P›«Ê  ‹··P‹§ ›X¡·‡ ü√Ê©®›™ÆÊ. B®‹√Ê ŒP‹“| Ò‹Æ‹∞®Ê‡ B®‹ JŸ‹”‹Ìa‹· Æ‹vÊ‘, ”‹∏Ö ‹√Ör AÌÒ›√‹Δ… B ü·v‹ Ê·‡Δ·  ‹fiv‹· ‹ ±‹≈ ‹Í£ø § ·®‹·. ÷›WÊ¡·‡ ÷‹Δ ‹‚ BÌW‹… À®›ÃÌ”‹√‹·  ÊÁ®‹·–‹¬PÊR Ò‹P‹R  ‹·øfiÏ®Êø·»… Æ‹ ‹·æ®Ê‡ ”‹Ì”‹¢£ø·Æ‹·∞ Aª‹¬‘‘, ±‹≈a›√‹  ‹fiw®‹√‹·. C ‹‚W‹⁄Ì®‹ ±‹≈aÊ„‡©Ò‹ ›®‹ ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ÷Ê„‡√›o®‹ Ò‹øfiƒ π≈q–‹√‹· E®Ê™‡Œ‘®‹™Δ… ; üø·‘®‹™Δ…. A®‹· ”› ‹fiiP‹ ±‹≈ ‹Í£§ø· ”‹÷‹g ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ AÌÒÊ¡·‡  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï®‹, h›£ø· π√‹·P‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ üŸ‹‘ A ‹√‹· JvÊ®‹· B⁄®‹√‹„, gÀ·‡Æ›™√‹√ÊÌü ÷Ê„”‹  ‹W‹Ï ‹ÆÊ∞‡ Ò‹ ‹·æ ∏ÊÌüΔPÊR ”‹Í—‘r PÊ„Ìv‹√‹„, A ‹√‹ PÊÁÀ·‡ƒ, ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬®‹ ÷‹ÌüΔ ∏ÊŸÊ®‹· ÷‹Δ ‹‚ a‹Ÿ‹· ‹⁄W‹Ÿ›®‹ ‹‚. D GΔ… ∏ÊŸ‹ ‹~WÊW‹⁄WÊ Æ› ‹‚ π≈q–‹ƒWÊ P‹ÍÒ‹˝√›W‹∏ʇQΔ… , À√Ê„‡ó‘ø·„ ±‹≈¡„‡gÆ‹ÀΔ….  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ ÕÊ„‡–‹P‹ Ê‡. A®‹√‹ ÷Ê„pÊrø·«Ê…‡ A®‹√‹®Ê‡ Õ‹Ò‹·≈ ÷‹·o·r ‹‚®‹· A–Êr‡ ”‹÷‹g. ÷›WÊÌ®‹·  ‹”›÷‹Ò‹·Õ›◊ø· ´‹Æ›Ò‹æP‹ÒÊø·Æ‹·∞ ÷‹·v‹·Q, ÷ÊQR ÒÊWÊ®‹· PÊ„Ìv›v‹∏ʇQΔ…. ®Ê ‹ÃPÊR ®Ê ‹Ã Ê̮ʇ ÷Ê”‹ƒ”‹∏ʇP‹·; ∏ʇ√Ê ÷Ê”‹ƒØÌ®‹Δ…. P‹«Ê„‡Øø·»”‹ÌÆ‹ ”‹ ‹·•‹ÏÆÊWʇ GÌüÌÒÊ ÷‹·qrPÊ„Ìv‹ ±Ê‰‡”Ör P‹«Ê„‡Øø·»”‹Ì  ‹··ÌÒ›®‹· ‹ÆÊ∞Δ… W‹·w‘ P‹”‹®‹ ü·qrWÊ ÷›P‹∏ʇP‹·. A ‹‚ øfi ‹‚ ‹‰ ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ a‹aÊÏW‹Ÿ‹Δ…. CÆÖ¥‹√Ö Ê·‡–‹ÆÖ ¶ø·ƒ AÆ‹·∞ ‹ JÌ®‹· Aª›¬”‹Ø‡ø· Œ‘§®Ê. A®‹·  ‹·„ΔÒ‹@  ›~g¬«Ê„‡P‹®‹»… h›◊√›Ò‹· PÊ“‡Ò‹≈®‹ AW‹Ò‹¬PÊR ÷‹·qr®‹·™. gÆ‹ƒWÊ AW‹Ò‹¬ ›®‹ ”‹√‹P‹Æ‹·∞ Ò‹øfiƒ‘  ‹fi√‹· ‹‚®‹· CΔ… Ê

Ò‹øfiƒ‘®‹ ”‹√‹P‹Æ‹·∞ AW‹Ò‹¬ ÊØ”‹· ‹ÌÒÊ ±‹≈a›√‹ ‹fiw  ‹fi√‹· ‹ Ò‹ÌÒ‹≈PÊR ”‹ÌüÌ´‹±‹or®‹·™. B®‹√Ê  ‹··Ì®Ê A®‹· ”› ‹fiiP‹ √›gQ‡ø· PÊ“‡Ò‹≈W‹⁄W‹„ üŸ‹PÊøfiø··§. gÆ‹”› ‹fiÆ‹¬√‹· AÆ‹„a›Æ‹ ›X PÊΔ ‹‚ ±‹‰ ›ÏW‹≈÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ,  ›”‹§ ‹ ÊÌüÌÒÊ Æ‹Ìπ, ≤≈‡£¿·Ì®‹ Ò‹π∫, E⁄‘PÊ„Ìw√‹·Ò›§√Ê. A®‹· Ò‹Æ‹∞ ±‹≈”‹·§Ò‹ÒÊø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹· ”‹ ‹·P›»‡Æ‹®‹»… A•‹Ï◊‡Æ‹ ‹‰, CÌ©Æ‹ ±‹≈W‹£WÊ  ‹fi√‹P‹ ‹‰ BX AÌ´‹Õ‹≈®ÊúøfiX P›v‹·£§√‹·Ò‹§ Ê. √‹„y‹ ‹·„Δ ›®‹ AÌ´‹ ‹Æ‹·∞ PÊv‹ ‹∏ʇP›®‹√Ê JÌ®‹· Ò‹ÌÒ‹≈W›ƒPÊ ∏ʇP‹· AÆ‹·∞Ò‹§®Ê CÆÖ¥‹√Ö Ê·‡–‹ÆÖ ¶ø·ƒ : B ±‹‰ ›ÏW‹≈÷‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æʇ√‹ ›X À√Ê„‡ó”‹∏ʇw. A®‹√‹ ÆÊ«Êø· ”‹·Ò‹§ PÊΔ ‹‚ πw πw E±‹ ±‹≈ªÊ‡®‹ √‹„±‹®‹ A–ʇr Æ‹„ πXøfiX ◊w©ƒ”‹®‹ ”‹wΔ ›®‹ ΔZ· P‹Δ≥ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ q‡Q‘ A ‹Æ‹·∞ E®‹·ƒ”‹· ‹‚®‹· ”‹·Δª‹. B  ‹fiW‹Ï®‹»…  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹ÌÒÊ ∏ʇ√‹„ƒ®‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊø·„ ”‹wΔWÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. Æ‹ÌÒ‹√‹ A®‹Æ‹·∞ Q‡Ÿ‹· ‹‚®‹· ”‹·Δª‹ ›W‹·Ò‹§®Ê GÆ‹·∞Ò‹§®Ê D Ò‹ÌÒ‹≈.  ‹·÷›√›–‹Û®‹»… ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹ C»W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊÆ‹P‹Æ‹  ›÷‹Æ‹ ÊÌ®‹· ±‹‰i”‹·Ò›§√Ê. A®‹· A±›√‹ ›®‹ ´›Æ‹¬√›Œø·Æ‹·∞ ÷›Ÿ‹· ‹fiv‹·£§®Ê. A®‹Æ‹·∞ PÊ„Δ·… ‹‚®‹· AW‹Ò‹¬. b‡Æ‹®‹ ”‹ ›ÏóP›√‹ ›®‹√Ê JÌ®‹· A±‹≥OÊ ”›P›XÒ‹·§.

hÝ£±Ü¨Üœ£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝoPæR ÓÜÖÜÓÜÅ ÊÜÐÜì¨Ü C£ÖÝÓÜ˨æ. PÝÆ©í¨Ü PÝÆPæR WÜáOÝñܾPÜÊÝX ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜá BXÊæ. A¨Üá ŸÓÜÊÜ|¡®Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ , A£ ÊÜááS ZorÊÜ®Üá° ÊÜááqrñÜá ÊÜáñÜᤠÓÝPÜÐÜár ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÄñÜá. BñÜ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ÊÜaÜ®Ü aÜÙÜáÊÜÚ Cí©WÜã ±ÜÅÓÜá¤ñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨æà A¨ÜÃÜ WÜqrñÜ®Ü. A¨ÜÃÜ PæÆÓÜ C®Üã° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ©¨æ. A¨Üá PæàÊÜÆ B«Ý£¾PÜñæ¿á ËÐÜ¿á A®Üá°ÊÜâ¨Üá BWÜᣤÃÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° ©PÜáR ñܲ³ÓÜáñܤ¨æ. B«Ý£¾PÜñæ ÊÜÂQ¤Wæ ÓÜíŸí«Ü±Üqr¨Üáª. aÜÙÜáÊÜÚ ÊÜÂÑrWæ ÓÜíŸí«Ü±Üqr¨Üáª.

Ê·‡ 2013

÷Ê„”‹Ò‹· 37


A ‹√‹· W‹·ü∫bcW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷›WÊ PÊ„Ì®‹·  ‹··Ì®Ê A®‹· ®‹ ‹”‹´›Æ‹¬W‹Ÿ‹ ”‹”‹¬ ‹Æ‹·∞ P›v‹· ‹ Q≈À·Q‡oW‹Ÿ‹ ÷Êa‹cŸ‹PÊR P›√‹| ›ø··§. C®‹· ”‹ ›ÏóP›√‹®‹ ”‹ ‹·”ʬ. Æ‹ ‹·æ P‹Í— C«›TÊø· Ò‹˝√‹· C»W‹Ÿ‹ À√‹·®‹ú ±‹≈a›√‹  ‹fiv‹Δ· ∏ʇ√Ê¡·‡ Ò‹ÌÒ‹≈ üŸ‹‘®‹√‹·  ‹·Ò‹·§ A®‹· ¥‹Δ ؇wÒ‹· P‹„v‹. C» ∏ÊÆ‹P‹Æ‹  ›÷‹Æ‹ WË√‹ ›÷‹Ï; B®‹√Ê  ›÷‹Æ‹ Ò‹Æ‹∞ À·£ø·Δ…–Êr‡ C√‹∏ʇP‹·. A®‹PÊR̮ʇ ∏ÊÆ‹P‹ A®‹Æ‹·∞ Ò‹Æ‹∞ ÒÊ„vÊø· PÊŸ‹WÊ  Ê·qr ◊w©®›™ÆÊ. A®‹√‹ ”‹ÌTʬø·Æ‹·∞ À·£ À·‡√‹®‹ÌÒÊ Øø·Ì£≈‘®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ AWË√‹À‘®‹ÌÒÊ AΔ… AÌÒ‹ ∏ÊÆ‹P‹Æʇ ÷ʇŸ‹·£§Δ… Ê‡ ! D Àa›√‹´›√Ê gÆ‹PÊR J≤≥Ò‹ ›X, E±‹¡„‡W‹PÊR üÌÒ‹·.  ÊÁ©P‹ ±‹®‹ú£ø· À√‹·®‹ú ÷Ê„‡√›o®‹»… ü·®‹úÆ‹  ‹fiW‹Ï Õ›Õ‹ÃÒ‹ ±‹ƒO› ‹· EÌo· ‹fiv‹®Ê,  ÊÁ©P‹ Ê ±‹‚Æ‹@  Ê·‡Δ·WÊÁ B®‹®‹·™ JÌ®‹· Zor . ü·®‹ú AŸ‹ ‹w‘ PÊ„Ìv‹ JÌ®‹·  ‹··S¬ Ò‹ÌÒ‹≈®‹»…  ÊÁ©P‹®‹  Ê‡®‹ ª›–Êø·Æ‹·∞ ”‹Ì”‹¢Ò‹ ‹Æ‹·∞ , ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹√‹ ª›–Ê AΔ…®‹™Æ‹·∞ AÌ®‹√Ê ”› ‹fiÆ‹¬ƒWÊ ØW‹„y‹  ›®‹·®‹Æ‹·∞ PÊÁπo·r ”› ‹fiÆ‹¬√‹ ª›–Êø·ÆÊ∞‡  ‹·Ò‹±‹≈a›√‹PÊR, ±‹≈”›§ ‹ÆÊWÊ üŸ‹‘®‹·™ W‹ ‹·Æ›÷‹Ï ›®‹·®‹·. A®Ê‡ ”‹ ‹·ø· B bÌÒ‹Æ› Δ÷‹ƒ  ÊÁ©P‹PÊR Æʇ√‹ ›X Ò‹©Ã√‹·®‹ú  ›®‹·®‹·, ÷‹O›÷‹~,  ‹··T› ‹··Uøfi®‹®‹·™ , A®‹· Ò‹ÌÒ‹≈ ›X A®‹√‹ ®ËüÏΔ¬ ‹‰ BXÒ‹·§ GÌ®‹· CÌ©Æ‹ bÌÒ‹ÆÊ¿·Ì®‹ ÷ʇŸ‹ü÷‹·®‹·. Õ‹ÌP‹√‹ ±‹‚Æ‹@  ÊÁ©P‹ ‹Æ‹·∞ G£§ Ø»…”‹· ›W‹ ü·®‹úÆ‹  ‹fiøfi ›®‹ ‹ÆÊ∞‡ ”‹ ‹·¶Ï”‹· ‹  ‹··”‹·P‹· ÷›P‹· ‹‚®‹·  ‹·Ò‹·§ ±‹‚Æ‹@ ”‹Ì”‹¢Ò‹ ‹Æ‹·∞  ‹fi´‹¬ ‹· ›X ”›ß≤”‹· ‹‚®‹· JÌ®‹· Ò‹ÌÒ‹≈W›ƒPÊøfiX ÒÊ„‡√‹·Ò‹§®Ê. Ò‹À·Ÿ‹·Æ›wÆ‹ A•‹ › ®‹Q“| ª›√‹Ò‹ AÆÊ„∞‡| Ê‡ ? ∂ ÕÊÁ ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄  ÊÁ©P‹PÊR Æʇ√‹ ›X ”‹ ›Δ· ÷›Q®‹ A∏›≈÷‹æ| a‹Ÿ‹· ‹⁄øfiX, ”›´›√‹| gÆ‹ƒWÊ W›≈÷‹¬ ›®‹ Bv‹·ª›–Ê  ‹·Ò‹·§ ª‹Q§±‹Ì•‹ ‹Æ‹·∞ AŸ‹ ‹w‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§®Ê. Ò‹®‹Æ‹ÌÒ‹√‹ üÌ®‹ √› ‹fiÆ‹·g  ‹fiW‹Ï CÆ‹·∞ PÊΔ ‹‚ B”‹Q§±‹‰|Ï ”‹ ‹·Æ‹Ãø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹··Ì©v‹·Ò‹§®Ê. A®‹· ”‹Ì”‹¢Ò‹ ‹Æ‹·∞ , Bv‹· ª›–Ê Ò‹À·Ÿ‹Æ‹·∞ A Ê√‹v‹„ ª›–ÊW‹Ÿ‹ √‹a‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞

A¼-®Üí¨Ü®æWÜÙÜá

÷Ê„”‹Ò‹· 38

Ò‹Æ‹∞ ´‹ ‹·Ï Ò‹Ò‹ÃPÊR BP‹√‹ ÊÌ®‹·, ”‹ ‹fiÆ‹ ÊÌ®‹· ”‹À·‡P‹ƒ”‹·Ò‹®§ Ê  ‹·Ò‹·§  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹· GΔ… h›£W‹⁄W‹„ A®‹√Ê„Ÿ‹WÊ ±‹≈ Ê‡Õ‹ H±‹Ïw”‹·Ò‹§®Ê. √› ‹fiÆ‹·gÆ‹ √‹a‹ÆÊø·«Ê…‡ h›£ h›£W‹Ÿ‹  Ê·‡Δ·Q‡Ÿ‹· A–›rX ÷‹|Q ÷›P‹®Ê, G–Êr‡ ®‹·üÏΔ ›®‹√‹„ h›£ÀƛՋP‹ A•‹ › ”‹ ‹fiÆ‹P‹ bÌÒÊ  Ê„or Ê„®‹Δ· P‹«Ê ÷›P‹·Ò‹§®Ê. BÒ‹Æ‹ AÆ‹·øfi¿·W‹Ÿ‹· h›£ ±‹≈∏ʇ´‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E⁄‘ PÊ„Ìvʇ B®‹√‹„ GΔ…√‹„ ∏›≈÷‹æ|Æ‹„ A∏›≈÷‹æ|Æ‹„ Œ≈‡ ÊÁ–‹° ‹ÆÊ GÆ‹·∞ ‹ ÆÊ«Êø·»… JÌ®‹·  ‹·÷‹Ò‹§√‹ ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊø· ÷ÊhÊj CorÌÒÊ ÒÊ„‡√‹·Ò‹§®Ê. P‹Æ›ÏoP‹®‹  ‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄ ”‹ÃΔ≥ ÷Êa‹·c P‹w Ê· C®‹√‹  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹ ª›W‹ ÊØ∞”‹·Ò‹§®Ê. ü”‹ ‹|°Æ‹ ‹ƒWÊ ”‹· ‹fi√‹· 50  ‹–‹Ï  ‹··ÌaÊø·–Êr P‹Æ›ÏoP‹®‹»… √› ‹fiÆ‹·g C®‹™®‹·™. C®‹Æ‹·∞ Pʇ ‹Δ  ‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄ GÆ‹· ∞ ‹‚®‹· ”‹ƒø·Δ….  ‹a‹Æ‹  ‹fi´‹¬ ‹· ‹–Êr . A®‹„  ÊÁ©P‹ ‹Æ‹·∞ ”› ‹fiÆ‹¬ WÊ„⁄”‹· ‹, ”‹P‹Δ√‹Æ‹„∞ JŸ‹WÊ„⁄”‹· ‹  ‹·÷› ±‹≈ø·Ò‹∞ , ÕÊÁ ‹  ÊÁ–‹° ‹  Ê·‡«Ê„∞‡o®‹ ºÆ‹∞ÒÊ. A®‹„  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹ ÀŒ–›r ®ÊÃ$ÁÒ‹ Ê‡, ª‹Q§±‹Ì•‹ Ê‡. D P‹«›¬|®‹ P›≈Ì£

PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ËþÝ®Ü ÊÜáñÜᤠñÜíñÜÅþÝ®Ü CÇÝTæ ¨ÝÍÜì¯PÜ ÓÜÊÜáãÖÜ (ËÐÜ®… WÜãű…) D ¸ÝÄ¿á ñܮܰ 2012®æà ÓÝ騆 "ÍæÅàÐÜu ËþÝ®Ü ÓÜíÊÜÖÜ®ÜPÝÃÜ ' ÃÝg ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° g®Ü²Å¿á B¿ááÊæìà¨Ü Êæç¨æ vÝ>> ÊÜÓÜáí«ÜÃÝ »Üã±Ü£ AÊÜÄWæ ¯àw WèÃÜËÔ¨æ. ±ÜÅÍÜÔ¤¿áá ®ÜWܨÜá ÖÝWÜã ÓܾÃÜ| ´ÜÆPÜÊÜ®Üá° JÙÜWæãíw¨æ. ®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPæR ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã "ÖæãÓÜñÜá' ±Ü£ÅPæWæ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° BWÝWæY ŸÃæ¿áᣤÃÜáÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñæ vÝ>> ÊÜÓÜáí«ÜÃÝ »Üã±Ü£ AÊÜÄWæ ±Ü£ÅPæ ÖÝWÜã ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ŸÙÜWÜ A¼®Üí¨Ü®æ ÓÜÈÉÓÜáñܤ¨æ.

GΔ… h›£W‹Ÿ‹ ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ ”›√‹· ‹»… ◊Ì®ÊÌ©XÌÒ‹ ®Ê„v‹x ÷ÊhÊj CqrÒ‹·.  ‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄ø·  ‹··Ì®Ê C®‹™ ”‹ ›Δ·W‹Ÿ‹·  ÊÁ©P‹®‹ HP‹”›Ã ‹·¬ ›X®‹™  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï®‹ Q‡»ø·Æ‹·∞ gÆ‹”› ‹fiÆ‹¬ƒWÊ J®‹X”‹· ‹‚®‹· AÌ®‹√Ê B  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï®‹ Ò‹Ò‹ÃW‹Ÿ‹· AÌ•‹®Ê‡Æ‹„ W‹÷‹Æ‹ ‹Δ… , ”› ‹fiÆ‹¬, AŒQ“Ò‹ Q‡Ÿ‹·h›£ø· ‹Æ‹„ AƒÒ‹· Ba‹ƒ”‹ ü÷‹·®›®‹–‹·r ”‹√‹Ÿ‹;  ÊÁ©P‹√‹· Ò‹ ‹·æ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹  Ê·‡»Æ‹ AóP›√‹ E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤Δ· A®‹√‹ ”‹·Ò‹§ √‹÷‹”‹¬ ‹Æ‹·∞ ∏ʔʩ®›™√Ê, ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹ƒWÊ W›≈÷‹¬ ›W‹®‹ ”‹Ì”‹¢Ò‹,  Ê‡®‹±‹‚√›|®‹ ±‹ƒª›–Ê üŸ‹”‹·Ò›§√Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹ £√‹·Ÿ‹ÆÊ„∞‡ gÆ‹”› ‹fiÆ‹¬ƒWÊ h›Ò‹¬£‡Ò‹ ›X A ‹√‹®Ê‡ ª›–Êø·»… ؇w®‹√Ê A®‹· ”› ‹fiiP‹ ›X EÒ‹§ ‹· ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ GÆ‹·∞ ‹ ±‹ƒ C®‹·. D  ‹fiW‹Ï h›£ ÀƛՋP‹ Ê‡ AΔ… Ê‡ ? A ‹√‹· ”› ‹fiÆ‹¬ƒWÊ B´›¬£æP‹ÒÊWÊ ÷‹P‹·R, ±‹≈ Ê‡Õ‹ ®Ê„√‹Q‘PÊ„v‹· ‹‚®‹√‹  ‹·„ΔP‹ ”›ó‘®Ê™‡Æ‹· ? GΔ…√‹Æ‹·∞  ÊÁ©P‹√‹Æ›∞X”‹· ‹‚®Ê‡ A ‹√‹ ”‹ÌaʇƋ· ? ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹√‹  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï ˛›Æ‹PÊR A ‹√‹ Bv‹·ª›–Êø· √‹a‹ÆÊW‹ŸÊ‡ BP‹√‹ ›W‹üΔ·… ‹‚.  Ê‡®‹X‡ÒÊW‹Ÿ‹ ÷‹ÌW‹· AW‹Ò‹¬ ‹Δ…. D  ‹·„ΔP‹ ∏ÊŸÊ®‹· ü√‹· ‹ Õ‹√‹|Æ‹„ B M·—W‹Ÿ‹–Êr‡ B®‹√‹~‡ø·√‹·. h›Ò‹¬£‡Ò‹ ›X GΔ…ƒW‹„ ÒÊ√Ê®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ±‹≈ø·Ò‹∞ ›X D ∏ÊŸ‹ ‹~WÊ P›≈Ì£P›ƒ ±‹ƒO› ‹· π‡ƒÒ‹·. A®‹· Pʇ ‹Δ B´›¬£æP‹ P›≈Ì£ø·Δ…. B  ‹··”‹·QÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ ”› ‹fiiP‹ P›≈Ì£. CÌ®‹· B B´›¬£æP‹ P›≈Ì£ø· ª›–Êø·»… ”› ‹fiiP‹ ±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆÊ  ‹fiv‹«›W‹·  ‹‚©Δ…. üÌv‹ ›Ÿ‹®‹ ∏ÊŸ‹ ‹~WÊWÊ ÀP›”‹PÊR h›£±‹®‹ú£ £‡ ‹≈ ”‹Ã√‹„±‹®‹ Av‹a‹OÊøfiX®Ê. ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊø·, ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… A®‹Æ‹·∞ ÒÊ„vÊ®‹· ÷›P‹®Ê  ‹··Ì©Æ‹ ±‹≈W‹£ ”›´‹¬ÀΔ…. øfi ‹‚®Ê‡ a‹Ÿ‹· ‹⁄W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÌ®‹Ì©Æ‹ ”› ‹fiiP‹, B¶ÏP‹, √›gQ‡ø· ÆÊ«Êø·»… Co·r À ‹·ŒÏ”‹®Ê C®‹™√Ê B a‹aÊÏ ®›ƒÒ‹±‹‚≥Ò‹§®Ê. ±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ ”‹„Ò‹≈ ◊wø·Δ·  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï®‹ ª›–Ê & A®‹Æ‹·∞ B´›¬£æP‹  ‹fiW‹Ï ÊÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ„Ìv‹√Ê PÊΔ ‹ƒWÊ ◊Ò‹ ÊØ∞”‹·Ò‹§®Ê. ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹¤» & ÕÊ≈‡~‡P‹ÍÒ‹ ”‹ ‹fig  ‹¬ ‹”Êßø· ª›–Ê P›ΔP›ΔPÊR ü®‹«›¿· ”‹·Ò‹§®Ê. AÌ©Æ‹ ª›–Ê  ‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹ ‹⁄. A ‹‚ CÌ©W‹„ A•‹Ï ‹Ò›§X√‹· ‹‚®Ê‡ A®‹√‹ ◊ƒ Ê·.  ‹a‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ øfiƒW›X √‹b‘®‹√‹· ? ü÷‹· ›X ”›´›√‹| gÆ‹ÒÊW›X; AÆ‹·ª‹ ‹  ‹·Ìo±‹P›RX  ‹fiÒ‹≈ AΔ…. A ‹‚ ÕÊ„‡–‹OÊø· À√‹·®‹ú®‹ ”‹≥–‹r ®‹Ø. AÌ©Æ‹ h›£ ‹¬ ‹”Êß AÌ©Æ‹ ÕÊ„‡–‹OÊø·  ‹·„Δ. ÕÊ„‡–‹OÊWÊ À√Ê„‡´‹  ‹Æ‹·∞ Œ ‹Æ‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… ±‹≈P‹q‘®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ ÷‹£§P‹RΔ· GÌ•‹ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã ‹‰ ÷Ê®‹√‹·Ò‹§®Ê. AÌ®‹· B  ‹fiW‹Ï P›≈Ì£P›ƒ. CÌ®‹· C®‹· ”›Δ®‹·. B´›¬£æP‹ ÊÌü  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï ª›–Ê ”Ê„‡£®Ê. C®‹· PÊÁW›ƒP‹ ø··W‹. CÌ©Æ‹ À√Ê„‡´‹ ±‹≈P‹oOÊWÊ ∏ʇ√Ê¡·‡ Æ‹·wW‹o·rW‹Ÿ‹· Ò‹øfi√›X Ê. CÌ©Æ‹ E®Ê™‡Õ‹P‹„R ÷‹Δ ›√‹·  ‹a‹Æ‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ üŸ‹”‹ü÷‹·®‹·. B √‹a‹ÆÊW‹Ÿ‹ BÕ‹cø·ÏP‹√‹ ±‹≈”‹·§Ò‹ÒÊ, ZqrÒ‹Æ‹ ! A ‹‚ ؇v‹· ‹ üÌv›ø·®‹ P‹√Ê !

Ê·‡ 2013


aæçñÜÅ¨Ü aÜí¨ÜÅ®Ü ñÝÃæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ

ÖÝÇæY®æ°¿á Pæ®æ°Wæ ¸æàPæ C¨ÜÃÜ WæãvÜÊæ

®ÜPÜÒñÜÅWÜÙÜíñæ ¸æÇæ ¸ÝÙÜáÊÜ JvÜÊæ

aæÆáÊæ¿á ÓæãŸXWæ ¸æàQÆÉ JvÜÊæ

PÜíWæãÚÓÜáÊÜ B PÜ|á¡WÜÙÜ PæÙÜX®Ü ÊæãvÜÊæ

CíñÜÖÜ ÓÜáí¨ÜÄ¿á®Üá ¯à ñÝPܸæàvÜÊæ...

HPæà ¯à ¨ÜêÑr ¸æãqr®Üíñæ ®æãàvÜáÊæ...

£íWÜÙÜ AíñÜ嬆 ©®ÜPæ G¨ÜáÃÜá ®æãàvÜáÊæ

b®Ü¾¿á aæÆáÊæ¿áÈÉ ¯à Ÿí¨Üá PÜãvÜáÊæ

ÓÜáí¨ÜÃÜ PÜ®æ¿á ÓæãŸWÜ®Üá ¯à PÝvÜáÊæ

ÊÜááWÜœ ÊÜá®ÜÔÕWæ AËáñÜ ®æãàÊÜâ PæãvÜáÊæ

AÊÜÙÜí¨ÜÊÜ PæwÓÜáñÜ ¯à AÊÜÊÜÞ®Ü ±ÜvÜáÊæ

ÊÜáñܤÐÜár PÜÐÜrÊÜ ¯àw ÓÜíñÜÓÜ© ÖÝvÜáÊæ

BPæ¿á ÓÜíWÜÊÜ ¯à®æí¨Üá ¹vÜáÊæ...

ÓÜáí¨ÜÄ¿á Pæãà±ÜPæ ÔÆáQ ¯à ¸ÝvÜáÊæ...

øfi ‹‚®Ê‡  ÊÁ√‹·´‹¬®‹ AΔÌP›√‹ ±‹ƒP‹√‹W‹Ÿ‹»…Æ‹ Æʇ√‹ Bv‹·  ‹fiÒ‹· ! Æ‹ ‹·æ CÌ©Æ‹ ÷Ê„‡√›oP‹„R J®‹W‹· ‹ C–‹·r Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹W‹Ÿ›®‹√‹„ Ò‹·P‹·R ◊wø·®‹ ÷‹£øfi√‹·W‹Ÿ‹· Æ‹ ‹·æ  ‹a‹Æ‹ Øó. A ‹”›Æ‹ ›W‹·£§√‹· ‹  ‹·Ò‹´‹ ‹·Ï©Ì®‹ πw‘PÊ„Ìv‹ ÷Ê„”‹P›Δ®‹  ‹fiÆ‹ ‹ ´‹ ‹·Ï ”›ß±‹ÆÊWÊ J®‹W‹· ‹ ‘®‹ú ÷‹£øfi√‹·W‹Ÿ‹·. ÷‹”‹·ŸÊø· ÒÊ„®‹Δ·∞wø·»…  ›¬P‹√‹| ®Ê„‡–‹ ‹ ÷ÊP‹·R ‹ ±‹ƒ ÆÊ„‡v› ! Æ‹WÊø·· ü√‹·£®Ê GÆ‹WÊ Æ‹WÊø·· ü√‹·£®Ê ! ◊‡WÊÌ®‹· CÌ®‹· ü√Ê®‹√Ê D ª›–Ê ü√Ê®‹ ‹ Æ‹Wʱ›o»WÊ Dv›W‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. ◊̮ʄ Ê·æ A®‹· ”‹·Ì®‹√‹ AØ”‹·£§Ò‹·§. ª›–Ê ”› ‹fiiP‹ ü®‹«› ‹OÊø· ÷‹ÌÒ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹WÊv‹ ‹ üΔ…®‹·. C£÷›”‹®‹ ÆÊ«ÊW‹qrÆ‹«Ê…‡ À ‹·ÕÊÏ ”›W‹©®‹™√Ê A®‹· ÷‹Δ ›√‹· A”›ÌW‹Ò‹¬W‹⁄WÊ GvÊ ‹fiw PÊ„v‹·Ò‹§®Ê.  ‹a‹Æ‹W‹Ÿ‹· ”‹ ‹fig ‹Æ‹·∞ E®Ê™‡Œ‘®‹ ‹‚ A ‹‚  ‹¬Q§ø· B´›¬£æP‹ ∏ÊŸ‹ ‹~WÊW‹„ ü√‹·Ò‹§ Ê.  ‹¬Q§ø·Æ‹·∞  ‹¬—uø·»… ”›ß≤”‹·Ò‹§®Ê.  ›¬P‹√‹| ÊÌ®›W‹ ÆÊÆ‹≤WÊ ü√‹· ‹‚®‹·: AÌ•‹ Ò‹P‹Ï ‹·£ Õ‹ÌP‹√‹ PÊ„ÆÊW‹„ ÷ʇ⁄®‹·™ D "y‹·Q≈ø·ÌP‹√‹|' πv‹·  ‹·„y‹ ‹·ÒÊ !  ‹·s›ó‡Õ‹√‹· CÒ‹√‹  ‹·Ò‹´‹À·Ï‡ø·√Ê„v‹ÆÊ P‹«ÊÒ‹·, Ò‹ ‹·æ Æ‹v‹·ÀÆ‹ ºÆ‹∞º±›≈ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ü©Xo·r , ´‹ ‹·Ï®‹ √‹P‹“OÊWÊ&”‹Ì”‹¢£ AÌÒ‹Δ„ ±‹≈¡„‡X‘ WÊ„Ì®‹Δ EÌo· ‹fiv‹·Ò›§√Ê. D h›|√‹· &  ‹··Ì®›W‹ ∏ʇP‹· GÌ®‹· P‹√Ê Ø‡v‹·£§√‹· ‹‚®‹√‹ A•‹Ï gÆ‹ÒÊ  ‹·Ò‹´‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ ª‹≈ Ê· P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®›™√Ê AÌÒ‹.  ÊÁø·Q§P‹ B´›¬£æP‹ Ò‹· ‹··Δ  ‹·s‹®‹ ◊wÒ‹©Ì®‹ πv‹·W‹vÊ øfiW‹·£§√‹· ‹‚®‹· ”‹–≥ ‹r .  ‹fiÆ‹À‡ø·ÒÊ  ‹·Ò‹·§ ”› ‹·„◊P‹ Æ›¬ø· CÌ©Æ‹ ”› ‹fiiP‹ ±‹≈˛Êø·Æ‹·∞ ”‹Ìa‹»”‹· £§√‹· ‹‚®‹·.  ÊÁ©P‹  ‹·Ò‹PÊR C®‹· JÌ®‹· ”‹ ›Δ·. C®‹Æ‹·∞ AÌX‡P‹ƒ”‹Δ„ BW‹®Ê £√‹”‹Rƒ”‹Δ„ BW‹®Ê √›iø·  ‹fiW‹Ï ÷‹·v‹·QPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ±‹ƒ‘ߣ EÌo· ‹fiw®Ê B a‹Ÿ‹· ‹⁄W‹Ÿ‹ ”›´‹ÆÊ. Õ‹„®‹≈  Ê‡®‹ Pʇ⁄®‹√Ê BÒ‹Æ‹ QÀWÊ P›®‹ ‘‡”‹ ”‹·ƒø·∏ʇPÊÌ©®‹™ Æ‹ ‹·æ Æ‹v‹· Ê, ∏›≈÷‹| æ √‹ π‡©ø·»… ü”‹ ‹|°  ‹·Ò‹®‹ & »ÌW›ø·Ò‹√‹·,

Ê·‡ 2013

À‡√‹ÕÊÁ ‹√‹ & gÌW‹ ‹·√‹·  Ê‡®Ê„‡±‹Ø–‹Ò‹·§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏›¿·ø·»… Ea‹cƒ”‹·Ò›§ ÷›®‹·÷Ê„‡W‹· ‹ P‹a‹·c üÌ®‹®‹·™ D a‹Ÿ‹· ‹⁄ø· ”›´‹ÆÊ ÷›WÊ¡·‡ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ ◊v‹Ò‹ ‹‰  ÊÁ©P‹®‹ PÊÁ h›ƒ ÷Ê„‡¿·Ò‹·.  ÊÁø·Q§P‹ ›X  Ê„‡P‹“ ”›ó‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹  ÊÁ©P‹ Ò‹Ò‹Ã W‹⁄WÊ DW‹  ‹·Æ‹∞OÊ CΔ…. ”› ‹·„◊P‹ ›X J⁄Ò‹· ”›ó”‹· ‹  ‹fiW‹Ï®‹ ÷‹·v‹·P‹· CÌ©Æ‹ ÷‹ÌüΔ. ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ, ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹ÃW‹Ÿ‹ üø·PÊ ∏ÊŸÊø·Δ· B P‹ŸÊ®‹· B GΔ… a‹Ÿ‹· ‹⁄W‹Ÿ‹„ Ò‹ ‹·æ PÊ„v‹·WÊ Ø‡w Ê. B P‹ŸÊ®‹· ÷Ê„‡®‹ ‹‚W‹Ÿ‹ G«›… a‹aÊÏø·„ JÌ®‹· a›ƒ£≈P‹ À·£ À·‡ƒ®›W‹ A•‹ÏÕ‹„Æ‹¬ ›W‹·Ò‹§®Ê. PÊΔ À®›ÃÌ”‹ƒWÊ  ÊÁ®‹·–‹¬®‹  ‹··®‹ ؇v‹ü÷‹·®‹·. gÆ‹ÒÊWÊ ∏ʇ√Ê¡·‡ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹·, BÕ‹ø·W‹Ÿ‹· C Ê. A ‹ƒWÊ D À ›®‹PÊR QÀWÊ„v‹Δ· ”‹ ‹·ø·ÀΔ…. a›ƒ£≈P‹ ZorW‹Ÿ‹»… AÌ®‹Ì©Æ‹  ‹··S¬ ”Ê«ÊW‹Ÿ‹ ª›–Ê ø·«Ê‡… AÌ©Æ‹ GΔ… a‹aÊÏW‹Ÿ‹„ Æ‹vÊø·· ‹‚®‹·. 10&12 ÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ Zor®‹»… ±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ AóP›√‹ ◊wø·· ‹ a‹aÊÏø·»… AÌ©Æ‹ B´›¬£æP‹ ±‹‚Æ‹ÀÏ ‹·ÕÊÏø· a‹aÊÏ ±‹≈ ‹··S ±›Ò‹≈ ‹◊”‹·Ò‹§®Ê. B´›¬£æP‹ÒÊø· «Ê„‡P‹PÊR ±‹≈ Ê‡Õ‹ Pʇ ‹Δ EÆ‹∞Ò‹ h›£  ‹W‹ÏPÊR  ‹fiÒ‹≈ ‘‡À·Ò‹ ‹Δ… GÆ‹· ∞ ‹ bÌÒ‹ÆÊ ±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹  ‹·„Δ ‹Æʇ∞ AΔ·W›w”‹·Ò‹®§ Ê. A®‹· Pʇ ‹Δ PÊΔ AÆ‹·ª›ÀW‹Ÿ‹  ‹·Ìo±‹®‹ B√› ‹·®‹ a‹aÊÏWÊ ‘‡À·Ò‹  ›W‹®Ê ”› ‹fiiP‹ ±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆÊø· Q≈¡·øfiX, ±‹≈ª‹·Ò‹Ã  ‹Æ‹·∞ A®‹√‹ ∏ʇ√‹ÆÊ∞‡ AΔ·W›w ”‹·Ò‹§®Ê CÌ®‹· Æ‹ ‹·æ  ‹·qrWÊ h›£&h›£ ÀƛՋ®‹ a‹aÊÏ A®Ê‡ B´›¬£æP‹ÒÊø· h›v‹· ◊wø·«›√‹®‹·. A®‹· B¶ÏP‹ ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ, ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®‹ a‹aÊÏ. B´›¬£æP‹ a‹aÊÏø·Æ‹·∞ CÌ®‹· ∏ʇP›®‹√Ê, ”› ‹fiÆ‹¬gÆ‹ƒWÊ B”‹Q§ ¿·Δ…®‹ PÊΔ Ê‡ gÆ‹√‹ a‹aÊÏøfiX‘PÊ„Ÿ‹¤ü÷‹·®‹·.  ‹a‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞  Ê„®‹  Ê„®‹»WÊ AÆ‹·ª‹ ‹  ‹·Ìo±‹PÊR √‹b‘PÊ„Ìv‹√ʇÆÊ„‡. B®‹√Ê GΔ… ”‹§√‹®‹ h›£ø· gÆ‹ A®‹Æ‹·∞ √‹b”‹ «›√‹Ìº‘®‹  Ê·‡«Ê A®‹· a‹Ÿ‹· ‹⁄ø· √‹„±‹ ±‹vÊ®‹· AÆ‹·ª‹ ‹  ‹·Ìo±‹®‹ G«Ê…À·‡ƒ, √›gÆ‹ AóP›√‹®‹ ü·v‹PÊR ±Êp›rW‹· ‹  ‹·orPÊR À”‹ıÒ‹ ›®‹·®‹Æ‹·∞

√‹Œæ GÆÖ. B√Ö. G., Æ›√›ø·|”›ÃÀ·

aÜí¨ÜÅ®ÜíñÜ ÊæãWܨÜÈÉ Ÿíñæãí¨Üá ÊæãvÜÊæ

Æ‹Ì. 21, üŸÊ‡√‹ ‹·ÆÊW‹Ÿ‹·, Æ›W›±‹‚√‹ √‹”ʧ ,  ‹fi‘§ AÌaÊ,  ‹fiΔ„√‹· Ò›Δ„P‹·, PÊ„‡«›√‹ i«Ê… ,  ‹fi‘§ & 563 130

Ê„v‹ Ê

W‹ ‹·Ø”‹∏ʇP‹·. I£÷›‘P‹ Aª‹¬”‹Ø‡ø·  ‹fiW‹Ï®‹»… D ∏ÊŸ‹ ‹~WÊø·Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø”‹· ‹‚®‹· ±‹≈”‹·§Ò‹. W›Ìó, қƋ·  ‹fiw®Ê™Δ… Ò‹Æ‹∞ ”‹ÃÌÒ‹ B´›¬£æP‹ ÀP›”‹PÊR, ”‹Ò›¬ÆÊÇ–‹|PÊR, ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ ÷Ê„‡√›o ‹‰ A®‹√‹ JÌ®‹· AÌW‹ Ê‡ ÀÆ› ±‹≈ ‹··S ‹Δ… AÌ®‹√‹·. B®‹√Ê A®‹· Øg Ê‡ ? ±‹ƒO› ‹·®‹Δ…ÌÒ‹„ AΔ…. A ‹√Ê„ü∫√ʇ W‹·÷Êø·»… P‹·⁄Ò‹· Ò‹±‹”‹·’  ‹fiw®‹™√Ê ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈ ¬ A ‹Ò‹ƒ”‹·£§Òʧ ? √› ‹fiÆ‹·gÆ‹Ì•‹ ‹ØWÊ W‹·√‹· Jü∫ JÌ®‹· B´›¬£æP‹ ‹Æ‹·∞ √‹÷‹”‹¬ ÊÌ®‹· ∏Ê„‡ó‘, C®‹Æ‹·∞ √‹÷‹”‹¬ ›Wʇ Cv‹©®‹™√Ê ØÆ‹∞ Ò‹«Ê ÷Ê„‡Ÿ›W‹·Ò‹§®Ê GÌ®›W‹, Æ‹Æ‹∞ Ò‹«Ê ÷Ê„‡Ÿ›®‹√‹„ bÌÒÊ¿·Δ… , gÆ‹ÒÊWÊ C®‹ƒÌ®‹ πv‹·W‹vÊøfi®‹√Ê ”‹ƒ GÌ®‹· B √‹÷‹”‹¬ ‹Æ‹·∞ ü◊√‹ÌW‹  ‹fiv‹Δ·  ‹··Ì®‹· ‹ƒø·· ‹ BÒ‹Æ‹ B´›–‹$r ¬Ï Pʇ ‹Δ B´›¬£æP‹ ›X ÷ʇWÊ E⁄ø·üΔ·…®‹· ? ±‹≈a‹»Ò‹ P‹o·rP‹o«r Êø·Æ‹·∞  ‹··ƒø·Δ·  ‹··Ì®›W‹· ‹ Æ‹Ì®‹Æ›√Ö, aÊÁÒ‹Æ‹¬, BÌv›ŸÖ  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹ Æ‹vÊ Pʇ ‹Δ A ‹√‹  ÊÁø·Q§P‹ B´›¬£æP‹ ”›´‹ÆÊøfiX ÷ʇWÊ E⁄©‡Ò‹· ? ü”‹ ‹|°Æ‹ B´›¬£æP‹ÒÊ √‹„y‹ ‹·„Δ ›X AÌ©Æ‹ ”‹ ‹fig®‹ ∏ʇ√‹ÆÊ∞‡ AΔ·W›w‘®‹·™ Pʇ ‹Δ B´›¬Ò‹æ ÷ʇWÊ B©‡Ò‹· ? h›£±‹®‹ú£ø· À√‹·®‹ú ÷Ê„‡√›oPÊR ”‹÷‹”‹≈  ‹–‹Ï®‹ C£÷›”‹À®Ê. P›Δ©Ì®‹ P›ΔPÊR W‹·O›Ò‹Pæ ‹ ›X ±‹≈W‹£±‹√‹ ü®‹«› ‹OÊW‹Ÿ‹· BX Ê. A®‹· ü”‹ ‹|°Æ‹ ”› ‹fiiP‹ ÷Ê„‡√›o®‹»… , A£  ‹··S¬ Zor ‹Æ‹·∞  ‹··qrÒ‹·  ‹·Ò‹·§ ”›P‹–‹·r ±‹≈ª› ‹ π‡ƒÒ‹·. BÒ‹ ±›≈√‹Ìº‘®‹  ‹a‹Æ‹ a‹Ÿ‹· ‹⁄ CÌ©W‹„ ±‹≈”‹·§Ò‹ ›X√‹· ‹‚®Ê‡ A®‹√‹ W‹qrÒ‹Æ‹. A®‹√‹ PÊΔ”‹ CÆ‹„∞  ‹··Ì®‹· ‹ƒ©®Ê. A®‹· Pʇ ‹Δ B´›¬£æP‹ÒÊø· À–‹ø· AÆ‹·∞ ‹‚®‹· BW‹·£§√‹· ‹ ü®‹«› ‹OÊø·Æ‹·∞ ©P‹·R Ò‹≤≥”‹·Ò‹§®Ê. B´›¬£æP‹ÒÊ  ‹¬Q§WÊ ”‹ÌüÌ´‹±‹qr®‹·™. a‹Ÿ‹· ‹⁄  ‹¬—rWÊ ”‹ÌüÌ´‹±‹qr®‹·™. PÊ. G”Ö. ±›•‹Ï”›√‹¶ Æ‹Ì. 247, " ‹Æ‹‘ƒ', pÊ»P›Ì üv› ‹OÊ, À®›¬Æ‹W‹√‹, ∏Êor÷‹Δ”‹„√‹· AÌaÊ, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 562 157

÷Ê„”‹Ò‹· 39

Eethingalu  

hosathu may issue

Eethingalu  

hosathu may issue

Advertisement