Page 1

HORYZONTY PAW£OWIC

Dziœ w numerze m.in.: Chrzest pierwszoklasistów - str. 1 Wywiad Horyzontów- str. 4 Coœ pod choinkê - str. 5 i 8 Zaœmiej siê, a powiem Ci, kim jesteœ- str. 7 Kabaret! Kabaret!- str. 3 Warto przeczytaæ- str.7

Nr 2/2004

Warto zobaczyæ- str. 6

Pierwsze koty za p³oty, czyli ju¿ po chrzcie Dnia 21 paŸdziernika 2004r. o godzinie 11.30 na sali gimnastycznej odby³ siê w paw³owickim liceum „Chrzest Pierwszoklasistów”. Na pocz¹tku pierwszaki by³y lekko stremowane, ale po kilkunastu minutach odzyska³y pewnoœæ siebie. Ca³¹ zabawê przygotowa³a klasa II A wraz z pani¹ profesor Barbar¹ Wszo³ek i pani¹ pedagog Barbar¹ Kopertowsk¹. Po przedstawieniu zasad obowi¹zuj¹cych w danych konkurencjach nast¹pi³a prezentacja klas. Zabawy dobrano ró¿norodnie, by dostarczy³y uczestnikom niezapomnianych wra¿eñ. Najœmieszniejsz¹ rund¹ by³a ta, w której uczniowie do podk³adu muzycznego musieli zaœpiewaæ fragment tekstu wyciêtego z gazety. W miêdzyczasie reprezentanci klas II malowali twarze pierwszaków oraz czêstowali ich s³odyczami. Podsumowaniem ca³ej imprezy by³o sprawdzenie wzajemnej znajomoœci wychowawców i klas, co okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê, poniewa¿ i uczniowie, i nauczyciele wypadli œwietnie. Po podliczeniu wszystkich punktów pierwsze miejsce zajê³a klasa I d, której serdecznie gratulujemy zwyciêstwa. Na zakoñczenie tego radosnego dnia w porêbskim „Weekendzie” odby³a siê dyskoteka, na której wszyscy wspaniale siê bawili. J.S.

Mateusz Kozie³ z klasy ID

Randka w ciemno z ID. Fot. Roland KuŸma

Z radoœci¹ informujemy, ¿e uczennica klasy III B, laureatka Z³otej Dziesi¹tkiJustyna Frysz otrzyma³a stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy!


2

Horyzonty Paw³owic

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „Horyzontów Paw³owic”, oto kolejny numer naszego szkolnego pisma, ostatni w tym roku kalendarzowym, ale – obiecujemy – nie ostatni w tym roku szkolnym. Zachêcamy do lektury artyku³ów Waszych kole¿anek i kolegów i zapraszamy Was do wspó³pracy, bo i Wy macie na pewno mnóstwo œwietnych pomys³ów, niebanalnych opinii, dziennikarskich talentów. Mo¿e w³aœnie Wasze nazwiska znajd¹ siê w nowym, 2005 roku w stopce redakcyjnej HP? Mamy nadziejê, ¿e zawartoœæ tego numeru szkolnego pisma Was nie rozczaruje i umili oczekiwanie na Bo¿e Narodzenie. Przyjemnej lektury! Redakcja Horyzontów

Vox populi Ju¿ gwiazdka b³yszczy na firmamencie, Ankietowanym licealistom zadaliœmy pytanie: ju¿ bia³y obrus pokrywa stó³, "Jak oceniasz tegoroczny Chrzest Pierwszoklasidobr¹ nowinê og³asza wszêdzie stów?". choinek blask i kolêd wtór. Oto odpowiedzi drugo- i trzecioklasistów:

Weso³ych Œwi¹t! Oto ¿yczenia, którymi dzieli siê ca³y œwiat. My tak¿e œlemy dziœ pozdrowieniaspokoju, szczêœcia w œwi¹teczny czas. Redakcja Horyzontów

1. Podoba³o mi siê (28,3%) 2. NieŸle (13,3%) 3. Mog³oby byæ lepiej (58,4%) A tak oceniaj¹ tegoroczn¹ imprezê pierwszoklasiœci: 1.Podoba³o siê (45%) 2.NieŸle (21,6%) 3.Mog³oby byæ lepiej (33,4%) Ankietê przeprowadzono anonimowo na losowo wybranych 60 osobach w dniach 5-6. 09.2004 roku na zlecenie HP.


3

Horyzonty Paw³owic

Kabaret! Kabaret! Od 24 do 28 paŸdziernika w Gminnym Oœrodku Kultury mia³y miejsce Paw³owickie Spotkania Teatralne „Melpomania 2004”. Dnia 25 paŸdziernika odby³ siê wystêp dwóch kabaretów. Najpierw wyst¹pi³ pocz¹tkuj¹cy kabaret The Mencja ( w którym mam przyjemnoœæ dzia³aæ ), a póŸniej £owcy.B. Mog³am przekonaæ siê jednoczeœnie, jak to jest byæ w roli osoby wystêpuj¹cej i widza. Bardzo interesuj¹ca jest mo¿liwoœæ poznania sceny z obu stron. Ca³a nasza grupa ( tzn. Agata Szczêch, Piotrek Krosny, Marcin Orlik, Sewerym Krupa i Zosia Scisko³) zjawi³a siê na godzinê przed wystêpem, ¿eby dopracowaæ wszystkie szczegó³y, chocia¿ tak naprawdê nie da siê do koñca przewidzieæ, co stanie siê na scenie. Wiele jest sytuacji, w których coœ dzieje siê spontanicznie i trzeba zatuszowaæ ewentualne ma³e pomy³ki lub rozwin¹æ to, co akurat przysz³o do g³owy. Zjawiliœmy siê o umówionej porze w bardzo dobrych humorach i z pozytywnym nastawieniem (co jest ogromnie wa¿ne) i przywitaliœmy siê z £owcami, którzy równie¿ przygotowywali siê do wystêpu. Roz³o¿yliœmy swoje rzeczy, upewniliœmy siê, czy wszyscy i wszystko jest na swoim miejscu, i wyszliœmy na zewn¹trz, gdzie zbierali siê ju¿ pierwsi mi³oœnicy dobrego humoru. Zaprosiliœmy wielu naszych znajomych i do Paw³owic przyjechali ludzie nawet z £agiewnik, Katowic czy Bytomia, co bardzo nas ucieszy³o. Nadszed³ czas wystêpu. Ogarnê³a mnie lekka trema, bo pokazywaliœmy nasze ca³kiem nowe skecze, ale zdenerwowanie minê³o w chwili, gdy us³ysza³am œmiech i zadowolenie publicznoœci. Zawsze najtrudniejsze dla mnie s¹ momenty, w których trzeba biec za kurtynê i przebraæ siê lub poszukaæ jakiegoœ rekwizytu. Jest na to bardzo ma³o czasu, wiêc panuje ogromny ba³agan i trudno czasem znaleŸæ odpowiedni¹ rzecz ( tak w³aœnie by³o podczas skeczu pt. ”Przes³uchanie”). Mia³am dos³ownie chwilê na to, ¿eby przebraæ siê w strój œw. Miko³aja ( polecam- bardzo gustowny kostiumik :D ), a nie mia³am pojêcia, gdzie znajduje siê ma³a czerwona czapeczka, która ju¿ dawno powinna byæ na mojej g³owie…na szczêœcie znalaz³a siê dos³ownie w ostatniej chwili i dalsza czêœæ wystêpu przebieg³a bez wiêkszych zak³óceñ. Nawet nie wiem, kiedy min¹³ czas przeznaczony dla naszej grupy. Wtedy mogliœmy przejœæ na salê i odprê¿yæ siê, ogl¹daj¹c wyczyny £owców. W przygotowanie siê do ka¿dego wystêpu wk³adamy naprawdê wiele pracy i najwiêksz¹ nagrod¹ za to jest uœmiech i pozytywna ocena publicznoœci. Mam nadziejê, ¿e wszystkim podoba³y siê nasze skecze oraz ¿e jeszcze przyjd¹ w przysz³oœci na wystêp kabaretu The Mencja. Serdecznie zapraszamy! Z ostatniej chwili: dnia 27 listopada 2004 roku (sobota) MOK-u o godz. 18.00 odby³o siê IV ¯orskie Spotkanie Kabaretowe „KANASTA”, na którym wyst¹pi³ m.in. kabaret The Mencja.


4

Horyzonty Paw³owic

WYWIAD HORYZONTÓW Imiê: ROMAN MARCIN Nazwisko: IMIO£CZYK Data urodzenia: 26.10.1957r. Ulubiony kolor: CIEMNA ZIELEÑ Muzyka: QUEEN, STACHURSKY, TINA TURNER Znak zodiaku: SKORPION HP: Co sk³oni³o Ksiêdza do wyboru drogi ¿yciowej? RI: Od drugiej klasy by³em ministrantem. Na swojej drodze spotyka³em ksiê¿y, którzy mi imponowali. Studia teologiczne wybra³em z powo³ania. HP: Który przedmiot uwielbia³ Ksi¹dz w szkole, a z którego najchêtniej chodzi³ Ksi¹dz na wagary? RI: Biologia i chemia, a nie lubi³em PO. HP: Jak wspomina Ksi¹dz swoje wakacje? RI: Nieciekawie, gdy¿ chorowa³em. HP: Co Ksi¹dz myœli o paw³owickiej m³odzie¿y? RI: Jest ciekawa. Zauwa¿y³em wiele osób, które sprawy wiary i Koœcio³a traktuj¹ bardzo odpowiedzialnie i prezentuj¹ wysoki poziom kultury osobistej. HP: Czy ma Ksi¹dz jakieœ ukryte talenty? RI: Lubiê œpiewaæ, gdy¿ mam za sob¹ doœwiadczenia muzyczne w Zespole Pieœni i Tañca „Œl¹sk” z Koszêcina. HP: Jaka jest Ksiêdza ulubiona ksi¹¿ka? RI: „S³owa Ojca Pio na ka¿dy dzieñ” HP: Jakie ma Ksi¹dz hobby? RI: Lubiê ogl¹daæ serial „ Co ludzie powiedz¹?”, bo mo¿na siê przy tym œwietnie bawiæ i zrelaksowaæ oraz lubiê rozmawiaæ przez telefon z przyjació³mi. HP: Czego Ksi¹dz nie znosi? RI: Ha³asu, gdy¿ mêczy mnie. Plotek, obmowy, obgadywania i dwulicowoœci. HP: Gdyby Ksi¹dz spotka³ z³ot¹ rybkê, jakie by³yby Ksiêdza trzy ¿yczenia? RI: -pokój i zgoda miêdzy ludŸmi, -lekarstwo na raka,

-by jesieñ ¿ycia cz³owieka by³a szczêœliwa. HP: Czy jest jakaœ osoba w Ksiêdza ¿yciu, któr¹ ceni Ksi¹dz najbardziej? RI: Jest ich wiêcej: -moja mama, -dwaj przyjaciele z wojska: Tadziu i Tomi, -Skrzat ( przyjaciel). HP: Czytelnikom „Horyzontów” chcê powiedzieæ? RI: ¯eby wzajemnie darzyli siê na co dzieñ szacunkiem i uœmiechem. HP: Jak wygl¹da Bo¿e Narodzenie w Ksiêdza domu rodzinnym? RI: Bardzo tradycyjnie- 12 potraw: karp, kapusta z grzybami, kompot z suszonych owoców, makówki, zupa grzybowa. Przywi¹zujê wagê do choinki i kolêd. Bardzo istotna jest Pasterka. NA KONIEC PROSZÊ UZUPE£NIÆ ZDANIA: Kiedy siê nudzê… je¿d¿ê samochodem. Najwspanialsze miejsce na ziemi, które chcia³bym zobaczyæ… Australia. Nigdy, przenigdy nie… zdradzi³bym. W ludziach najbardziej ceniê… uczciwoœæ. Szczêœcie to wed³ug mnie…coœ, co mo¿na ³atwo utraciæ. Moje najwiêksze marzenie…byæ wiernym obranym idea³om. Ulubione zajêcie to…s³uchanie muzyki.

wywiad przeprowadzi³y: Dorota O³enicz i Marta Walasik


5

Horyzonty Paw³owic

Moje najpiêkniejsze œwiêta Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które obchodzi³am w ubieg³ym roku, by³y dla mnie bardzo szczególnymi. Za oknami by³a piêkna zima. Wszystko pokry³ œnieg, ludzie byli w uroczystym nastroju. Parê dni wczeœniej w domu rozpoczê³a siê przedœwi¹teczna krz¹tanina. Wspólnie z rodzin¹ sprz¹taliœmy i porz¹dkowaliœmy mieszkanie. Nastêpnie przygotowaliœmy specjalne potrawy, spo¿ywane podczas œwi¹t. Razem z siostr¹ zabra³yœmy siê za przyrz¹dzanie wypieków, póŸniej z bratem stroiliœmy choinkê. Za³o¿yliœmy kolorowe lampki, które przeœlicznie migota³y. Na czubku choinki znajdowa³a siê z³ota gwiazda. Zielone ga³¹zki ozdabialiœmy ró¿nymi bombkami, srebrnymi ³añcuchami. Kolejnym zajêciem by³o przygotowanie wigilijnego sto³u. Pod obrus w³o¿yliœmy trochê sianka i pieni¹¿ek, oczywiœcie, zgodnie z tradycj¹ po³o¿yliœmy o jedno nakrycie wiêcej dla niespodziewanego goœcia. Potrawy wigilijne kolejno nosiliœmy z kuchni i stawialiœmy na stole. By³o ich dwanaœcie, miêdzy innymi: kapusta z grzybami, barszcz czerwony z uszkami, pierogi z grzybami i karp. Szybko poszliœmy siê przebraæ i ju¿ odœwiêtnie ubrani wszyscy z niecierpliwoœci¹ wypatrywaliœmy pierwszej gwiazdki. Gdy pojawi³a siê na niebie, zaczêliœmy ³amaæ siê op³atkiem i sk³adaæ ¿yczenia, a nastêpnie zasiedliœmy do kolacji. Po spo¿yciu wieczerzy obdarowaliœmy siê prezentami, bardzo siê cieszyliœmy z podarunków. Nastêpnie wspólnie œpiewaliœmy kolêdy. Tak skoñczy³a siê moja rodzinna wigilia, która by³a dla mnie niezwyk³ym i uroczystym dniem, którego nigdy nie zapomnê. E.T.

Czy wiecie, ¿e ...? 22 grudnia odbêdzie siê szkolna Wigilia. Tym razem œwiêtujemy w swojskiej, klasowej atmosferze. Trwaj¹ce od rana przygotowania stroika, sto³u i wystroju sal oraz prezentacji uwieñczone zostan¹ werdyktem jury, które nagrodzi najlepszych „zielonymi kartami”. Wspólnie wys³uchamy koncertu kolêd i jak co roku podzielimy siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne.

W drugiej turze wyborów najwiêcej g³osów (227) uzyska³a Katarzyna Tomczak z klasy II a i tym samym zosta³a przewodnicz¹c¹ samorz¹du uczniowskiego. Drugie miejsce zajê³a Renata Gorzko z klasy II ea. Zdobywszy 76 g³osów, pe³niæ bêdzie funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cej samorz¹du uczniowskiego. Cz³onkowie samorz¹du uczniowskiego: przedstawiciel klas I – Sebastian Góra kl. I c - 64 g³osy, przedstawiciel klas II – Kamila Kulesza kl. II ea- 30 g³osów.


6

Horyzonty Paw³owic

Wy¿ej, szybciej, dalej Czeœæ! ,Jestem uczniem klasy II naszego liceum ,kiedyœ chodzi³em do s³ynnej klasy sportowej,fajnie by³o, ale nie zagrza³em tam d³ugo miejsca. Teraz jestem humanist¹ i jak w klasie sportowej chodzi³em na SKS-y, tak teraz uczêszczam na zajêcia dziennikarskie, nie chc¹c jednak zrywaæ ze sportem, bêdê dla Was przedstawia³ wiadomoœci ze œwiatowych i lokalnych aren sportowych oraz charakteryzowa³ wybran¹ dyscyplinê sportow¹. W tym numerze Capoeirabrazylijska sztuka walki, po³¹czenie œpiewu, tañca, walki i dobrej zabawy. W Polsce ma³o kto jeszcze kojarzy ten sposób aktywnego spêdzania wolnego czasu, ale w krajach zachodniej Europy Capoeira jest bardzo popularna. A teraz o korzeniach czyli :

Capoeira - sk¹d to siê wziê³o?

Capoeira i jej pochodzenie - brazylijskie czy afrykañskie - jest to temat sporów trwaj¹cych od dawna. Niestety, pocz¹tki Capoeiry s¹ owiane tajemnic¹.Zabiorê Was teraz w ma³¹ podró¿ w czasie i sami ocenicie zalety tej wspania³ej sztuki walki.WyobraŸcie sobie przybycie nieznanego statku, którego nie widzieliœcie wczeœniej, pochodz¹cego z nieznanej krainy, jego za³oga wyposa¿ona jest w groŸn¹ i nieznan¹ Wam broñ .Wielu ludzi - Wy tak¿e- zostaje wziêta do niewoli. Po d³ugiej podró¿y przybywacie do Waszego nowego domu . Zostajecie sprzedani jako niewolnicy ,po pierwszych dniach pracy trafiacie na odpoczynek do kwatery niewolników .Tam poznajecie ludzi, którzy tak jak wy zostali pojmani wbrew swojej woli :afrykañskiego pasterza, bliskowschodniego zapaœnika, brazylijskiego perkusistê samby, znaj¹cego sztuki walki Chiñczyka oraz wielu innych. Czas p³ynie i zaczynacie akceptowaæ wzajemnie swoje kultury.Wasze dzieci i dzieci Waszych dzieci przebywaj¹ ze sob¹ i ucz¹ siê od siebie nawzajem. Teraz wyobraŸcie sobie stopniowe i d³ugotrwa³e powstawanie nowej kultury -tañca,walki ,gry. Oto, jak narodzi³a siê Capoeira i jakie s¹ jej korzenie:elementy tañca ,walki i muzyczne instrumenty z ró¿nych kultur i regionów Afryki .Teoria ta zostala stworzona na brazylijskiej ziemi ,w Salwadorze, stolicy stanu Bahia. Capieira rozwija³a siê tak¿e w innych czêœciach Brazylii. Szczególnie w Rio de Janeiro oraz Racife .PóŸniej, na pocz¹tku XX wieku tradycje Capoeiry w tych dwóch miastach by³y niszczone przez tamtejsz¹ policjê Zainteresowanych nauk¹ Capoeiry zapraszam na treningi odbywajace siê w ¯orach. Wiêcej informacji u autroa artyku³u :-) "Capoeira e para homen, menino e mulher, so nao aprende quemnao quiser" -Capoeira jest dla mê¿czyzn, kobiet i dzieci; jedynymi, który nie powinni siê jej uczyæ, s¹ ci, którzy nie chc¹. pan Pe

To ju¿ III edycja gminnego dyktanda... 12 listopada do pisania dyktanda o tytu³ Mistrza Ortografii Gminy Paw³owice zasiad³o 89 osób. Liczba uczestników zwiêksza siê z roku na rok. Udzia³ mog¹ braæ wszyscy, którzy ukoñczyli dziesi¹ty rok ¿ycia. Komisja konkursowa przygotowa³a trzy teksty na poszczególne etapy dyktanda. Autork¹ dwóch pierwszych by³a mgr Olimpia Herman, ostatni stworzy³a mgr Helena Brzozowska. Po pierwszym etapie odpadli najm³odsi –najliczniejsza grupa uczestników. Do pó³fina³owego etapu dosta³o siê 30 osób. Wszyscy potknêli siê na „biedermeierowskim stole”. W finale wziê³o udzia³ ju¿ tylko 10 uczestników. I tu niespodziankê wszystkim (a najbardziej sobie) sprawi³y nasze dwie kole¿anki z LO: Ewa PrzeŸdziêk i Joanna Jasiñska. Pierwsza zosta³a mistrzyni¹, jej przyjació³ka uplasowa³a siê na drugim miejscu. Laureatka otrzyma³a puchar oraz ksi¹¿kê Normana Daviesa „Bo¿e igrzysko”, drugiej jako wyró¿nienie wrêczono ksi¹¿kê „Historia Europy” tego samego autora. Wszystkich zainteresowanych ju¿ z wyprzedzeniem zapraszamy w przysz³ym roku! Ola Koral


7

Horyzonty Paw³owic

Œmichy - chichy

Szkolny bestseller Witam Was, kochani Czytelnicy. W te jesienne dni za oknami jest szaro i zimno, a to raczej sk³ania nas do pozostania w ciep³ym mieszkanku. Ale ¿eby nie marnowaæ czasu, warto siêgn¹æ po ciekaw¹ i niebanaln¹ ksi¹¿kê, dziêki której mo¿emy nawet zab³ysn¹æ na lekcji jêzyka polskiego! Czy wiecie w jakiej ksi¹¿ce spotkacie kota o imieniu Behemot, wsiadaj¹cego na gapê do tramwaju? Albo diab³y harcuj¹ce po mieszkaniach moskiewskich oligarchów? Bohaterami tej ksi¹¿ki s¹ tak¿e pacjenci kliniki psychiatrycznej, trafiaj¹cy tam w dziwnych okolicznoœciach… Dzie³o to zawiera równie¿ opis balu u szatana czy przepowiedniê œmierci znanego i cenionego pisarza mieszkaj¹cego w Moskwie. Wszystko to znajdziecie w… szkolnej lekturze. Mowa o znakomitej ksi¹¿ce Micha³a Bu³hakowa pt. „Mistrz i Ma³gorzata”. Ta niezwykle barwna i ciekawie napisana powieœæ jest alegori¹ opowieœci o komunistycznych k³amstwach i niedorzecznoœciach. Ówczesne w³adze ZSRR cenzurowa³y „Mistrza i Ma³gorzatê”, czêsto wycinaj¹c ca³e strony. Ale dzisiaj, na szczêœcie, mo¿emy przeczytaæ j¹ w ca³oœci, nie pomijaj¹c ¿adnego w¹tku, a jest ich ca³kiem sporo. Opowieœæ o diab³ach jest najwiêkszym dzie³em tego rosyjskiego pisarza. Przynios³a mu s³awê i pamiêæ, które trwaj¹ do dziœ i trwaæ bêd¹ jeszcze d³ugo, d³ugo po nas. Tak naprawdê rzadko siê zdarza, aby przeciêtny uczeñ kontynuowa³ czytanie lektur szkolnych po Plastusiu… W tym jednak przypadku ksi¹¿ka jest naprawdê warta przeczytania. Tak wiêc nie zastanawiajcie siê d³ugo, tylko pêdŸcie do naszej szkolnej biblioteki i zaczytujcie siê w powieœci, w której diab³y karz¹ tylko ludzi z³ych i niesprawiedliwych. Katarzyna Kozie³, kl. I B

Wed³ug znawców œmiechu ludzie dziel¹ siê na dwie grupy: pierwsza to ludzie œmiej¹cy siê z kogoœ lub czegoœ, druga zaœ to ci, którzy potrafi¹ œmiaæ siê z samych siebie. Nale¿¹c do tej drugiej grupy, mo¿emy byæ pewni, ¿e bêdziemy ¿yæ d³u¿ej i szczêœliwiej. Dlaczego? Otó¿ ludzie umiej¹cy zdobyæ siê na œmiech samokrytyczny zawsze bêd¹ mieli lepszy humor, bowiem maj¹ o jeden wiêcej powód do uœmiechu. Wielcy profesorowie od relacji miêdzyludzkich zachêcaj¹ czêstego uœmiechania siê, aby zyskaæ sobie nieco ¿yczliwoœci i sympatii ze strony patrz¹cych na nas. Wiktor Hugo utrzymywa³, ¿e wolnoœæ zaczyna siê od ironii, innisugeruj¹: „Przywykliœmy do œmiania siê z samych siebie, a kiedy uczyni¹ to inni, bêdziemy mieæ tê przewagê, ¿e doszliœmy do tego pierwsi”. Antonella Lucato, uczona, wyk³adowca przedmiotów psychosomatycznych w systemach zachodnich i wschodnich, utrzymuje, i¿ wa¿ny jest sposób œmiania siê. W zale¿noœci od u¿ywanych samog³osek œmiech komunikuje ró¿ne sposoby bycia i stany ducha: * Œmiech „cha,cha,cha” : „a” jest oznak¹ œmiechu szczerego, ¿ywio³owego, otwartego i promiennego jak osoba, która siê œmieje w taki sposób. Pozytywnie oddzia³uje na miêsieñ sercowy, u³atwia oddychanie i wspomaga kr¹¿enie, jest wiêc bardzo u¿yteczny w przypadku stresu i stanów niepokoju. *Œmiech: „cho,cho,cho”: charakterystyczny dla tego , kto ceni dobr¹ kuchniê i czuje siê œwietnie, siedz¹c za sto³em z przyjació³mi, œmiech taki rozbrzmiewa we wnêtrznoœciach i wspomaga uk³ad trawienny. *Œmiech „ uch, uch ,uch” jest najg³êbszy, najbli¿szy instynktom. Cenny dla roz³adowania napiêcia, zw³aszcza kiedy gromadzi siê ono w okolicach krzy¿a. * Œmiech „ech, ech, ech”: rozbrzmiewa w gardle, które stanowi pomost miêdzy g³ow¹ a sercem, miêdzy emocjami a rozumem. Jest to œmiech charakterystyczny dla tego, kto daje prymat racjonalnoœci w pracy i w relacjach z innymi. Jest to tak zwany œmiech sarkastyczny, wyra¿any czêsto kosztem czegoœ lub kogoœ. Zawsze ma jakiœ cel, obiekt. Nierzadko wyra¿a cynizm, trudnoœci w kontakcie uczuciowym, tendencje do uciekania przed emocjami. Uwa¿ajcie, by nie kontrolowaæ zbyt wielu spraw, dajcie upust emocjom, skorzystaj¹natymiumys³,icia³o. * Œmiech„chi,chi,chi”:wibrujewnosieiwg³owie,jest zatem mentalny i kontrolowany. Tak brzmi œmiech szydercy. Wydaje siê byæ bardziej wy³adowaniem nerwowym ni¿ aktem przyjemnym. Czêsto mówi o z³ym samopoczuciu, napiêciu lub nerwowoœci, mo¿e zdradzaæ t³umion¹ agresywnoœæ. A zatem, w jaki sposób bêdziemy siê œmiaæ z dowcipów szkolnych? Mo¿e to nie takie wa¿ne, skoro wiadom¹ rzecz¹ jest, ¿e „œmiech to zdrowie” i - jak pisa³ Ignacy Krasicki: „ I œmiech niekiedy mo¿e byæ nauk¹, kiedy siê z przywar, nie z osób natrz¹sa”.

Marzena


8

Horyzonty Paw³owic

Œwi¹teczne SMSy:

Humor z zeszytów do historii

¯yczê Ci: œwiêtego w kominie, œniegu po szyjê, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zabaw na œniegu, mniej ¿ycia w biegu oraz tyle mi³oœci, co ryba ma oœci.

August II by³ elektronem Saksonii. Cesarz Klaudiusz by³ nieœmia³y, wiêc nie odwa¿y³ siê zabiæ swojej ¿ony. Wars i Sawa zbudowali Warszawê z jednej i z drugiej strony stolicy. Barbarzyñcy byli bardzo mi³ymi i uprzejmymi ludŸmi. Powstanie Listopadowe by³o w listopadzie, a Rewolucja PaŸdziernikowa te¿. Koalicja w sejmie polega na bli¿szych Miko³aja w kominie, prezentów po szyjê, do stosunkach w ³awie. nieba choinki, Koœciuszko wyci¹gn¹³ i powiedzia³ ze nie prezentów trzy skrzynki, przed domem ba³wa- schowa. na, sylwestra do rana z kieliszkiem szampana. W roku 1863 w Ameryce wybuch³a wojna sensacyjna. Karpia w oleju, przyjació³ wielu, rybek w Komisja Edukacji Narodowej obejmowa³a œmietanie, smako³yków na œniadanie, sylwestra wszystkie dziewczêta. W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciê¿arne. udanego, zmêczenia odespanego. Washington by³ prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Lincoln - USA. Zdrowia, szczêœcia, humoru dobrego, Hitler by³ najgroŸniejszym z hitlerowców. A przy tym sto³u bogatego Koñ trojañski to by³a zdradziecka sztuka. I prezentów moc w tê radosn¹ noc, Anders by³ umundurowany a¿ po pas. A w sylwestra tylko szalej i szampanem siê nie Kara œmierci ma charakter nieodwracalny. zalej! Piêta Achillesa to miejsce, które jest wra¿liwe na œmieræ. Miko³aja w kominie, ¯eby Kolumb móg³ odkryæ Amerykê, to prezentów po szyjê, najpierw musia³a byæ zakryta. Ca³emu oddzia³owi wojska z³o¿ono najserdwa metry choinki, deczniejsze ¿yczenia ekshumacji. przed domem ba³wana, Du¿y wp³yw na rozwój kultury mia³ Cyryl i sylwestra do rana! jego metody. W dawnych czasach ch³opi ¿yli d³u¿ej, bo orali sami, a nie traktory. Drzyma³a wozi³ siê wozem naoko³o, a Niemcy mogli mu naskoczyæ. ¯o³nierze nosz¹ zielone mundury, ¿eby udawaæ trawê. HORYZONTY PAW£OWIC – czasopismo szkolne Wydawca: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Paw³owicach Redaktor naczelny: Olimpia Herman Redaktorzy techniczni: Janusz Cyrulik, xxx, Mateusz Pukowiec Zespó³ redakcyjny: Marzena Erm, Katarzyna Goliasz, Katarzyna Kozie³, Dorota O³enicz, Justyna Stefankowska, Ewelina Trester, Marta Walasik, Krzysztof Spyra Adres redakcji: 43-251 Paw³owice, ul. J. Pukowca 5 Telefon: 0-32 4722149 Druk: ZSO Paw³owice Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Jednoczeœnie zastrzega sobie prawo do ich skracania i adiustacji. Za treœæ zamieszczonych og³oszeñ redakcja nie odpowiada.

Nr 2(2)/2004  
Nr 2(2)/2004  

Horyzonty Pawlowic - Nr 2(2)/2004

Advertisement