Page 1

Ved etablering af dine nye naturarealer og skov er mulighederne uendelige. Det er en langsigtet investering, der giver din familie mangfoldige naturoplevelser generationer frem, og samtidig er til stor gavn for naturen og dens dyr. Du har sikkert en masse forventninger og ønsker til din nye skov. Dem tager vi udgangspunkt i,

og med vores erfaring og ekspertise omsætter vi dine drømme til virkelighed. Naturplant hjælper dig hele vejen - fra idéer til tegninger, fra plantning til skovpleje, ligesom vi sørger for ansøgninger og støtte samt sikre, at alle Skov- og Naturstyrelsens krav opfyldes. Bedst af det hele - staten betaler det meste!


SKOVTYPER & SAMMENSÆTNING Skov er ikke bare skov. Når man har valgt at forvandle sin mark til ny skov er det vigtigt at få skoven der passer til dig. Vores erfarende naturkonsulenter kommer gerne uforpligtigende og gratis ud til dig og fortæller om de mange muligheder for at omsætte dine ønsker og drømme til virkelighed.

OPLEVELSESSKOV

VILDTSKOV

Få oplevelser der stimulerer alle sanser. Se farvestrålende baskende sommerfugle. Duft blomsterfloraen der dækker skovbunden og pluk en buket med hjem. Smag de modne hindbær om foråret eller knasende nødderne om efteråret. Hør fuglenes aftensang og vindens rusken i træernes grene og blade.

I opbygningen af en vildtskov, er det vigtigt at skabe de gode føde- og levevilkår for at tiltrække dyrene. De skal sikres skjul og læ, for at føle sig trygge og have læ for vinden i hårdt vejr. Skoven er vildtets spisekammer og vandhuller giver den nødvendige adgang til vand for at kunne holde vildtet i skoven hele året.

AKTIVITETSSKOV

PRODUKTIONSSKOV

Din skov kan anlægges, så den også kan bruges til mange former for aktiviteter. Der kan anlægges snoede stiersystemer til gåture, løb, mountainbike og ridning. Åbne arealer til leg og boldspil eller teltpladser hvor der kan bages snobrød og grilles på bål. Børnene kan samle bær, klatre i træer eller bygge huler.

At plante skov på landbrugsjord er ikke ensbetydende med, at produktionen ophører. Skoven producerer træ og ved at planlægge skovrejsningen rigtigt, sikrer du, at der på sigt kan høstes værdifulde effekter. Ønsker du at satse på vedproduktion, hjælper vi dig selvfølgelig også med det.

SKOVTYPER OG SKOVDESIGN En skov er ikke kun træer. Vores skove består af over 30 forskellige træer og buske, hvor hver art har sin egen plads og funktion i skoven. Skovene bliver fra start etableret med 3 etager: kronetaget, mellemetagen og buskene, for at skabe de bedste vækstbetingelser.

LINDESKOV

ELLESKOV

Lindeskoven er skyggefuld ligesom bøgeskoven, men rigere på naturligt liv, fordi den har været her gennem længere tid. Lind er et stormfast træ, som trives på fugtig leret jordbund, hvor andre træer har svært ved at gro. Linden springer ud sidst i april eller først i maj og blomsterne dufter fantastisk.

Rødellen er det eneste danske træ hvis rødder tåler stillestående vand som fx langs bække, åer, søer eller i moser. Rødellen trives bedst på fugtig næringsrig bund hvor de vokser hurtigt og kan blive 25-30 meter høje. Elleskoven er altid fyldt med frønnede træer og er derved et eldorado for spætter og mejser.


LINDESKOV

ELLESKOV

TRÆER

Skov

Bryn

Skov

Bryn

Rødel, Alnus glutinosa

500

400

2500

2000

Bøg, Fagus sylvatica

BØGESKOV Skov

BIRKESKOV

EGESKOV

Bryn

Skov

Bryn

Skov  

Bryn

500

400

500

400

500

400

2500

2000 130

104

2500

2000

Eg,Quercus petrea/robur

130

104

500

400

Ahorn, Acer pseudoplatanus

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Birk, Betula pendula

130

104

130

104

130

104

2500

2000

130

104

2500

2000

130

104

130

104

130

104

130

104

Elm, Ulmus glabra

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Skovfyr, Pinus sylvestris

130

104

130

104

130

104

130

104

130

104

Spidsløn, Acer platanoides

130

104

130

104

130

104

130

104

130

104

Fuglekirsebær, Prunus avium

130

104

130

104

130

104

130

104

130

104

Avnbøg, Carpinus betulus

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Naur, Acer campestre

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Seljepil, Salix capraea

130

104

130

104

130

104

130

104

130

104

Skovæble, Malus sylvestris

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Røn, Sorbus aucuparia

120

96

120

96

120

96

120

96

120

96

Småbl. lind, Tilia cordata

SMÅTRÆR

SMÅBUSKE Hvidtjørn, Crataegus monogyna

75

75

75

75

75

Hassel, Corylus avellana

75

75

75

75

75

Hæg, Prunus padus

75

75

75

75

75

Hyld, Sambucus nigra

50

50

50

50

50

Tørst, Rhamnus frangula

50

50

50

50

50

Kvalkved, Viburnum opulus

50

50

50

50

50

Slåen, Prunus spinosa

50

50

50

50

50

Benved, Euonymus europaeus

75

75

75

75

75

Rød Kornel, Cornus sanguinea

50

50

50

50

50

Dunet gedeblad, Lonicera xylosteum

75

75

75

75

75

Femhannet pil, Salix pentandra

75

75

75

75

75

Fjeldribs, Ribes alpinum

50

50

50

50

50

Vrietorn, Rhamnus catharticus

50

50

50

50

50

Æblerose, Rosa rubiginosa

50

50

50

50

50

Hunderose, Rosa canina

50

50

50

50

50

Total planteantal pr. ha.

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

LØVSKOVSSAMMENSÆTNINGER Ovenstående skema viser sammensætningen (antal per hektar) af træer og buske for vores forskellige skovtyper. Arterne er sammensat med inspiration fra de danske fortidsskove, for at skabe så oprindelig, varieret og naturlig skov som muligt. De mange forskellige træer og buske virker som et spisekammer og tiltrækker skovens dyr. Det mener vi giver kvalitetsnatur og de bedste levevilkår for planter og dyr.

BØGESKOV

BIRKESKOV

EGESKOV

Bøgen er et skyggetræ, og bøgeskoven er derfor en ret mørk skovtype, som kræver en aktivhugst, hvis der skal bevares en etage af buske og andre træarter under bøgetræerne. Bøg kan blive 40 meter højt, og stammediameteren kan blive op til to meter. De nyudsprungne blade har flotte lysegrønne farver.

Birkeskoven er en meget lys skovtype, som også kan gro på næringsfattig bund, typisk i fugtige lavninger. Under birkene gror buskarter som tørst og pil, som tiltrækker mange sommerfugle. Birken både vokser og ældes hurtigt til glæde for hulrugende fugle, insekter og svampe.

Egeskoven er en lysåbne skovtype, der giver plads til mellemetagen og buskene. I egeskoven gror fuglekirsebær og skovæble, samt hassel, tørst og rød kornel. Det er en skovtype, der gerne vokser på varme skråninger. Egetræer bliver normalt 400–500 år gammle, men kan blive meget ældre.


Naturplant - Skovrejsning  

Brochure om skovrejsning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you