Page 1

LAR

Lokal Afledning af Regnvand


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

INDHOLD

GBL tager ansvar LIVEspace - urban SPACELAB Anebjerg - sundhed og bæredygtighed Amager Fælled Bydel - en CO2-neutral by Kolding Åpark - miljørigtigt erhvervsbyggeri Waterscape - regnvand som en del af bybilledet Hedebygadekarréen – byøkologisk demonstration i stor skala Bioværk Kolding - helhedsorienteret grøn byfornyelse Hjortevænget/Rensdyrvænget - nyt boligkvarter Højager - bæredygtigt boligområde Bergkamen hovedgade – håndtering af overfladevand


GBL TAGER ANSVAR

Lige siden GBL i 1988 forfattede bogen Økologiske Hensyn i Byplanlægning har vi løst en lang række opgaver med miljøet i fokus. Fordi det interesserer os, og fordi det er vigtigt! De kommende års klimaforandringer og ambitioner om reduktion af CO2-udslippet viser med al mulig tydelighed, hvor vigtigt det er at indarbejde miljøtænkning i alle aspekter af vore aktiviteter. I planlægningen af vore byer – både nye og omdannede områder – træffes en række afgørende valg, som er vitale for områdernes fremtidige mulighed for at blive miljørigtige og bæredygtige: Processen, byernes organisering, byrummenes kvalitet, integration af byfunktioner, fleksibilitet, trafikbetjening, bygningernes orientering og typologi, byens klima, den grønne og blå struktur, forsyningsanlæg og affaldshåndtering er en række vigtige temaer, hvor valg og design har stor betydning for de efterfølgende byggerier og byens liv. Landskabsplanlægningen får fornyet vægt i kraft af de grønne og blå elementers voksende betydning for tilpasningen og modvirkningen af de kommende klimaforandringer. Vi vil fremover anvende de grønne og blå elementer aktivt for at begrænse overophedning af vore byer, beskytte mod stærke vindstyrker og til at tage imod de stadigt hyppigere ekstreme nedbør. Anlægsprojekterne skal selvfølgeligt ligge i tråd hermed. Miljøhensyn i alle faser fra byggematerialernes tilvejebringelse, anvendelsen heraf, bygværkets drift til den senere bortskaffelse. Dette hæfte illustrerer en buket af vore opgaver helt tilbage fra 90’erne og til i dag, hvor lokal afledning af regnvand og regnvandshåndtering i det hele taget har været et vigtigt tema. Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere herom.

3


Sted: DK (pilotprojekt: Vejle) Projektype: Udviklingsprojekt

LIVEspace - urban SPACELAB

Udviklingsprojekt og idékatalog vedr. intelligent håndtering af regnvand på byens overskudsarealer. Byens bagsidearealer rummer kvaliteter som er anderledes end forsidearealernes polerede byliv. Kvaliteterne ligger netop i rummenes karakter af bagside, en kontrast til de velorganiserede og etablerede byrum, hvor der her er mulighed for at gøre noget anderledes, da rummet netop ikke er et traditionelt byrum. Overskudsarealerne udvikles til både aktivitetsmuligheder, anlæg for LAR, vedvarende energianlæg og grønne, klimaforbedrende arealer.

4

Arealet forandres dynamisk i takt med mængden af regnvand


Sted: Areal: Projekttype: Bygherre:

Kvalitetsmanual for anebjerg - et bæredygtigt byområde

Byudviklingsområdet nordøst for Skanderborg er planlagt med en rummelighed på 800-1.300 boliger og andre byfunktioner. Planlægningen indbefatter betydelige natur- og grundvandsinteresser, ligesom en lang række interessenter er involveret i processen og som grundejere. Det nye byområde baseres på en række principper for sundhed og bæredygtig byudvikling.

ling

Stil

ej dev Lan

1

Tæt-lav

ti

eds Hov

Institution

Institution

Som et særligt tema indgår et komplet system for lokal afledning af regnvandet. I en særlig kvalitetsmanual og gennem lokalplanlægningen er fastlagt, hvorledes regnvand fra tage og belægninger via et åbent system af render, grøfter, regnbede, bassiner, lavninger m.v. afledes kontrolleret, til gavn for både miljøet, flora/fauna og naturoplevelsen. En særlig udfordring er de værdifulde grundvandsforekomster, som bl.a. beskyttes gennem omfattende skovrejsning.

Skanderborg 314 ha Plan 09-projekt, 800-1.300 boliger m.m. Skanderborg Kommune, 2006 - 2011

Åben-lav

Stilling-Gram

2A

Skovrejsning

Fælleshus Tæt-lav

Virringvej

Åben-lav

Åben-lav Tæt-lav

3A

2B

Åben-lav

Fælleshus Tæt-lav Åben-lav

Fælleshus Fælleden

Tæt-lav

j

sve

ård

rgg

Åben-lav Tæt-lav

Åben-lav

bje

e An

Gl. G ramve j

ANEBJERG - SUNDHED OG BÆREDYGTIGHED

10. udkast, 24.08.2010

2C

Tæt-lav

Institution

Fælleshus

Åben-lav Tæt-lav

Tæt-lav

3B

Fælleshus Åben-lav

4 Åben-lav

5B

erin Fru

Højvangen

Skovrejsning

ej gv

Tæt-lav

Åben-lav

Fælleshus Åben-lav Tæt-lav Fælleshus Åben-lav

Fælleshus

5A

6

Åben-lav Tæt-lav

Tæt-lav

5C Åben-lav Tæt-lav

Tæt-lav Åben-lav Fruering

Fælleshus Tæt-lav Vestermøllevej

5


Sted: Areal: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

Ørestaden/Amager, København 17 ha Forundersøgelser for masterplan Københavns Kommune, 2008-09 Københavns Energi

Nørrebro Kbh K

Holmen

Christianshavn Frederiksberg Vesterbro Amagerbro Islandsbrygge

AMAGER FÆLLED BYDEL - EN CO2-NEUTRAL BY Københavns Kommune forbereder en ny CO2neutral og bæredygtig bydel i Ørestaden. Bydelen skal være modelprojekt og blev præsenteret som masterplan på Klimatopmødet i København 2009. Bydelen bliver på 300.000 m2 etage, og vil danne rammen om en miljørigtig tilværelse for 4 - 5.000 beboere og 3-4.000 arbejdspladser.

GBL medvirkede sammen med en række andre ressourcepartnere ved forundersøgelserne og programmeringen af bydelen. Her bestod arbejdet bl.a. i at opstille scenarier og beregninger for vand/ regnvand/spildevand, udarbejde virkemiddelkatalog samt opstille programmet for den overordnede masterplan for bydelen.

6

Sundbyøster

Ørestad Sundbyvester


KOLDING ÅPARK - MILJØRIGTIGT ERHVERVSBYGGERI Kontorbygning med en række videns- og rådgivningsvirksomheder, opført ved kommende universitetscampus, ved Kolding Å og nær banegården. Både bygningen og udearealerne rummer omfattende, helhedsorienteret miljøtænkning.

Miljøprofil, udearealer: Arkitektonisk samspil med tilgrænsende naturarealer. Gode opholdsarealer ud mod åen. Bevaring af smukt egetræ. Naturligt hjemmehørende vækster. Regnvand fra parkringsarealer, opholds- og adgangsarealer ledes via åbne sivegrøfter til beplantede filterbassiner, før bortledning. Bærelag af genknus. Belægninger kan genanvendes. Certificeret træ.

Terrasse Servicebygn. Renovation

P-udlæg

Indgang

Sted: Areal: Projekttype: Cykel-p Bygherre: Samarbejdspartnere: Indkørsel

Kolding 7.300 m2/5.000 m2 etageareal Kontorbyggeri, ca. 250 arbejdspladser SEB Pension, 2007-09 Rambøll og Tegnestuen Mejeriet

7


WATERSCAPE - REGNVAND SOM EN DEL AF BYBILLEDET Sollentunas nye bydel Margreteborg rummer en række miljømæsige initiativer. Bydelen består af tæt-lav bebyggelser i form af træhusbyggerier, nøje indpasset i det kuperede terræn.

Det centrale, landskabelige strøg er udformet som et waterscape, hvor regnvand fra hele bydelen opsamles og tilbageholdes. Området har stor attraktionsværdi for beboerne, er en frodig biotop til gavn for stedets dyre- og planteliv, og giver opstuvningskapacitet i tilfælde af ekstreme nedbørssituationer. Ud over design af dette waterscape udførte GBL et perspektivrigt forstudie for at afdække mulighederne for grøn spildevandsrensning. Rensningen skulle i givet fald finde sted lokalt i væksthuse, hvor spildevandets næringsstoffer omdannes til biomasse.

8

Sted: Realiseret: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

Magreteborg, Stockholm (S) 2005 Ny bydel med 700 boliger + videnspark Sollentuna Kommun, 1997-99 Grontmij/Carl Bro


HEDEBYGADEKARRÉEN - BYØKOLOGISK DEMONSTRATION I STOR SKALA Demonstrationsprojekt i international skala vedrørende økologiske tiltag i byfornyelse, bl.a. i gårdanlægget. Det fælles gårdanlæg er af SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) betegnet som landets hidtil bedste, byøkologiske gårdanlæg.

Regnvand fra tage og belægninger ledes via et system af åbne render og bassiner til vandleg og sumpbed, hvorfra det nedsiver. Vandets tilstedeværelse er bl.a. vigtig for insekt- og fuglelivet i området. Sumpbedet udgør en fin, lille biotop og et spændende (sikkert) legested for børnene.

Sted: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

København Demonstrationsprojekt til byøkologisk gårdanlæg Københavns Kommune, 1996-2004 sbs og Domus arkitekter

9


BIOVÆRK KOLDING - HELHEDSORIENTERET GRØN BYFORNYELSE Helhedsorienteret forsøgs- og demonstrationsprojekt ved byfornyelse af en hel karré. Miljøhensyn er indarbejdet ved både fornyelsen af de enkelte ejendomme, i to nybyggerier, i det usædvanlige regn- og spildevandssystem, og i det fælles gårdanlæg. GBL er ansvarlige for idéudviklingen og udformningen af vandsystemet samt gårdanlægget. Miljøprofil vandkredsløb: Omfattende dialog med ejere og lejere. Opsamling af al regnvand, som genbruges til toiletskyl i samtlige 145 boliger. Grøn spildevandsrensning i væksthuset (Bioværket), hvor spildevandets næringsstoffer udnyttes til biomasseproduktion, bl.a. nytteplanter. Nedsivning af al renset vand. Miljøprofil gårdanlæg: Bevaring af flest mulige træer. Etablering af forskellige småbiotoper. Stor frodighed. Naturligt hjemmehørende vækster. Materialevalg er sket ud fra betragtninger om miljøbelastning, holdbarhed og genanvendelighed.

10

Sted: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

Kolding Demonstrationsprojekt til byøkologisk gårdanlæg Kolding Kommune og Bygge- & Boligstyrelsen, 1995 Grontmij/Carl Bro, Kuben (Byfornyelsesselskabet Danmark)


Sted: Realiseret: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

Kolding 1988-1992 Almen boligbebyggelse Lejerbo Kolding Ark. Jens Roskjær

HJORTEVÆNGET/RENSDYRVÆNGET NYT BOLIGKVARTER Almen boligbebyggelse med 120 boliger samt fælleshus, opført i Strandhuse ved Kolding. Regnvand fra tage, stier og parkeringsarealer ledes via pikstens-render gennem boligområdet, og ender i et nyt sølandskab.

Renderne og søerne giver en særlig karakter, og skaber særlige attraktioner for såvel børn som voksne.

11


HØJAGER - BÆREDYGTIGT BOLIGOMRÅDE

Almennyttig boligbebyggelse med i alt 90 boliger og fællesfaciliteter, indpasset i smukt kuperet terræn. Bebyggelsesplan er bl.a. udformet ud fra energihensyn, hvilket vil sige god solorientering, kompakt bebyggelsesform og gode læforhold. Gennemført koncept for LAR: Vandgennemtrængelige belægninger (græsarmering, grus, piksten), afledning til ny rekreativ regnvandssø, og nødoverløb til nærliggende bæk. Søen danner det naturlige centrum og en fin attraktion i bebyggelsen. Fælleshuset er bygget på søjler ud over vandet.

12

Sted: Realiseret: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

Højager, Hjortshøj 1988-1992 Almen boligbebyggelse AL2bolig (daværende Solgaarden) Ark. Stig Bredstrup


BERGKAMEN HOVEDGADE - HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND Vinderforslag i indbudt IBA-konkurrence (Internationale Bauausstellung Emscher Park) om fornyelse af hovedgade og torve gennem byen Bergkamen i Ruhr-distriktet. Gadeprofilet er helt omlagt for at forskønne, trafikfredeliggøre og give gode muligheder for ophold og fodgængere.

Sted: Realiseret: Projekttype: Bygherre: Samarbejdspartnere:

1. præmie i konkurrence Bergkamen (D) 1994-1999 (1. og 2. etape) Fornyelse af hovedgade Stadt Bergkamen Kunstner Ole Hempel

Miljøprofil: Et særligt tema i konkurrencen var genskabelse af vandets naturlige kredsløb. Vejvand ledes herfor til nedsivningsarealer i græsrabatter. Her sker filtrering, nedsivning samt afdræning. (Dræn-)vandet synliggøres herefter og gøres til en attraktion, ved at lade det løbe fra en kildeskulptur gennem keramisk belagte render langs gaden.

13


GBL - EN GOD SAMARBEJDSPARTNER

GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps. har 50 års erfaring i at yde god rådgivning inden for landskabsarkitektur og byplanlægning. Kundekredsen omfatter kommuner, ministerier, boligselskaber, byfornyelsesselskaber, virksomheder, institutioner, borgerforeninger, menighedsråd og mange andre. Hos GBL har vi den holdning, at god by- og landskabsplanlægning er et spørgsmål om værdier. Vi vil skabe gode arkitektoniske løsninger, som også rummer menneskelige og miljømæssige værdier. Et GBL-projekt er således kendetegnet ved miljørigtige løsninger og fokus på bæredygtighed i bred forstand.

LAR - Lokal Afledning af Regnvand  

Lokal Afledning af Regnvand

LAR - Lokal Afledning af Regnvand  

Lokal Afledning af Regnvand

Advertisement