Page 1

Výroční zpráva 2007


U Velkého Buku

Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedičné bučiny se staletými velikány.

obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2007 Lanterna Futuri Lužický horský spolek 4. Zpráva o hospodaření


Radvanecký rybník

výrazný dvojvrcholý znělcový hřbet v Lužických horách na hranicích s Německem. Na vrcholu, na německé

úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte, abych Vás touto cestou seznámil s výsledky, kterých naše občanské sdružení Rodowitz (dále jen »o. s. Rodowitz«) dosáhlo v uplynulém roce 2007, tedy v prvním roce činnosti. Občanské sdružení Rodowitz vzniklo na ustavujícím zasedání na sále Radvanecké hospody dne 9. března 2007, kterého se účastnilo 15 osob. Zakládajícími členy se stali Petra Sochová, Michal Kosina, Petr Mader a Vít Pokorný. Proběhlo představení stanov sdružení a diskutovalo se o budoucích cílech, plánech a možnostech. Registrace u MV ČR byla úspěšně provedena o měsíc později. Hlavní náplní sdružení v roce 2007 byla spoluorganizace projektu Lanterna Futuri. Organizaci tohoto projektu za českou stranu převzalo naše sdružení v tomto roce od Euroregionálního centra Lemberk a spolupracuje na něm s Begegnugszentrum in Dreieck v Grosshennersdorf z Německa a Domem Třech Kultur v Polsku. Lanterna Futuri je projekt zaměřený na spolupráci a poznání se mladých lidí v trojmezí euroregionu Nisa, od roku 2004 v něm spolupracují Gymnázium Česká Lípa, Lyceum v Kamenné Goře a Gymnazium Herrnhutt. V létě roku 2007 vznikl v rámci o. s. Rodowitz Lužický horský spolek. Toho léta jsme si při sestupu z Dachsteinu uvědomili, jaká je škoda, že dávné horské spolky u nás v horách zmizely spolu

s mnohými původními obyvateli Sudet. Během další cesty padly první obrysy budoucího spolku. Jeho základy tvoří společná láska k horám, přírodě, trekingu, cyklistice, dávné i nedávné historii a zvláště k našim kopcům v Lužických horách.

Michal Kosina předseda o. s. Rodowitz


Hvozd / Hochwald 749 m.n.m.

výrazný dvojvrcholý znělcový hřbet v Lužických horách na hranicích s Německem. Na vrcholu, na německé straně je rozhledna a restaurace.

rodowitz Název společnosti: Sídlo sdružení: Právní forma: IČ: DIČ: Datum založení: Datum zápisu: Registrace:

Rodowitz Radvanec 3, 473 01 Občanské sdružení 28 55 42 21 CZ 28 55 42 21 9. 3. 2007 12. 4. 2007 MV ČR

Předseda: Místopředsedkyně: Členové (k 31. 12. 2007):

Michal Kosina Petra Sochová Petr Mader, Vít Pokorný, Petr Král

Revizor:

Helena Marvanová

Předmět činnosti:

???????????????????


Sloup v Čechách

Kostel sv. Kateřiny s Mariánským sloupem a farou patří k dominantám barokní architektury ve Sloupu v Čechách.

rodowitz Michal Kosina Narozen 25.3.1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí, žije v Radvanci.

Petra Sochová narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (socialní práce, setkavání mládeže) 2001 založeni o. s. Euroregionalní centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije V Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě malé děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjizdí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)


Hvozd / Hochwald 749 m.n.m.

výrazný dvojvrcholý znělcový hřbet v Lužických horách na hranicích s Německem. Na vrcholu, na německé straně je rozhledna a restaurace.

lanterna futuri V uplynulém roce spoluorganizovalo o. s. Rodowitz v radvanecké hájence na jaře Filmovou dílnu na téma „Sweet sixteen“ a na podzim žurnalistický workshop s podtitulem „Síť“. Těchto dílen se účastnilo celkem 24 studentů z partnerských škol. Na konci dílen proběhla v obou případech veřejná presentace výsledků práce studentů na sále místní hospody. V létě pak proběhl na radvanecké návsi studentský festival pod názvem „Change“. Zde studenti představili výsledky práce z letní akademie Lanterny Futuri v multimediální show. Počet návštěvníků festivalu se pohyboval kolem dvou set. Občanské sdružení také zřídilo na adrese www.rodowitz.org své internetové stánky. Poslední srpnový víkend uspořádal Rodowitz také neformální setkaní v objektu bývalé tvrze spojené s filmovým promítáním. Akci navštívilo 22 lidí.

Festival Lanterna futuri Plakát


Zimní pohled z Klíče 759 m.n.m.

Zima v Lužických horách připravuje pokaždé velice zajímavé variace. Snímek zachycuje inverzní oblačnost v prosinci 2004. V pozadí v pravo nejvyšší hora Lužických hor - Luž (793 m.n.m.)

lužický horský spolek V létě roku 2007 vznikla v rámci o. s. Rodowitz sekce pojmenovaná - Lužický horský spolek (LHS). První obrysy budoucího spolku padly při sestupu z Dachsteinu. Uvědomili jsme si, jaká je škoda, že dávné horské spolky u nás v horách zmizely spolu s mnohými původními obyvateli Sudet. Základy LHS tvoří společná láska k horám, přírodě, trekingu, cyklistice, dávné i nedávné historii a zvláště k našim kopcům v Lužických horách. Lužický horský spolek chce ve své činnosti rozvíjet všemožné aktivity: od výletů do hor, na kole, přes propagaci Lužických hor, poznávání jejich historie, až k ochraně přírody a krajiny. Rádi bychom pokračovali i v tradici Spolku novoborských alpinistů, kteří vybudovali cestu na Klíč. I proto byla naší první akcí instalace vrcholové knihy na této dominantě. V sobotu 20. října 2007 proběhla první veřejná akce LHS - instalace turistické vrcholové schránky s knihou. Ačkoli akce proběhla za velmi sychravého počasí, zúčastnilo se jí 25 lidí a setkala se i později s příznivým ohlasem široké veřejnosti. V současné době je vrcholová kniha na Klíči popsána více jak z poloviny.


Jaro u Radvance

Žlutý lán řepky mezi Novým Borem, Radvancem a Sloupem v Čechách. V pozadí dominanty okolí Radvance: Šišák, Slavíček a Tisový vrch.

hospodaření VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč) k 31. prosinci 2007

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

Činnosti Označení / Název ukazatele

hlavní hospodářská

Celkem

A. NÁKLADY II. Služby celkem 8. Ostatní služby

4309 4309

4309 4309

12 12

12 12

4321

4321

2850 2850

2850 2850

1 1

1 1

VI. Přijaté příspěvky celkem 28. Prijaté členské příspěvky

2000 2000

2000 2000

Výnosy celkem

4851

4851

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

530

530

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění

530

530

V. Ostatní náklady celkem 24. Jiné ostatní náklady Náklady celkem B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2. Tržby z prodeje služeb IV. Ostatní výnosy celkem 18. Jiné ostatní výnosy


Radvanec

Radvanecká kaple sv. Antonína a v pozadí pohřební kaple Kinských ve Sloupu.

ROZVAHA (v Kč) k 31. prosinci 2007 Označení a text položky

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

Stav k prvnímu dni účet. období

Stav k poslednímu dni účet. období

AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem B. Krátkodobý majetek celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem

1719 1719

1. Pokladna

730

3. Účty v bankách

989

AKTIVA CELKEM

1719

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem

530

II. Výsledek hospodaření celkem

530

1. Účet výsledku hospodaření

530

B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem 15. Závazky k účastníkům sdružení PASIVA CELKEM

1189 1189 1189 1719


Občanské sdružení Rodowitz Radvanec 3, 473 01 www.rodowitz.org

Copyright © Rodowitz o. s., duben 2008 Design & layout: Petr Mader Foto: Michal Kosina, Petr Mader

Výroční zpráva 2007  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2007

Výroční zpráva 2007  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2007

Advertisement