__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMSKABELSE

Ungdomsskole og Folkeskole LĂŚring | Trivsel | Personlig mestring

2016/2017 1


Indhold 03 Forord 04 MILIFE 05 MILIFE Camp Horsens for 7. + 8. årgang 06 Workshops 9. årgang 07 Mediehuset 08 Kinesisk 09 Engineering Lab 10 Dance Academy 11 Cykling 12 Crossfit 14 Outdoor 15 Natur- og udeliv i idræt – en dag på vandet 16 Natur- og udeliv i idræt - en dag med navigation 17 Outdoor – valgfag 18 Outdoor – bevægelsesdage 19 Outdoor - teambuilding 20 SSP – It’s Up 2 U 21 SSP – Sociale Medier 23 SSP – Alkohol og Forældreaftaler 24 SSP - Det gode ungdomsliv 25 SSP – Forum Teater 26 Videncenter for læring og inklusion 27 Praktiske oplysninger og priser 28 Kontakt os Forsidefoto af Hanne Nielsen Fotos i resten af bladet af Hanne Nielsen, med mindre andet er angivet.

2


Forord For 3. år i træk sender Ungdomsskolen dette samskabelseskatalog ud med tilbud, der kan bidrage til den åbne skole og understøtte elevernes læring, trivsel og personlig mestring. I skoleåret 2015/16 indgik vi 52 samskabelsesaftaler i Horsens Kommune, hvilket bl.a. har betydet kinesisk, outdoor og MILIFE på skemaet. Vi er rigtig glade for alle de positive tilbagemeldinger, der er kommet fra skolerne, fra de unge og deres forældre – og ikke mindst fra vore egne medarbejdere, der er vendt hjem med gode og lærerige oplevelser. Årets katalog har fokus på uddannelsesparathed, læring, trivsel, personlig mestring og bevægelse i skolen. Der er opstillet læringsmål for alle forløb, der evalueres elektronisk og afsluttes med uddeling af kompetencebeviser til de unge. Vi har valgt at organisere de forskellige tilbud ud fra ønsket om størst mulig læringseffekt, og I vil derfor kunne finde: • • • •

Valgfag på 30 eller 60 timer, svarende til 20 eller 40 uger Temadage Temauger Camps

Det er vigtigt for Ungdomsskolen at bidrage til den åbne skole med læring, udvikling og oplevelser, der fremmer den unges personlige og faglige udvikling samt generelt bidrager til det gode ungeliv. Indholdet i dette katalog afspejler denne intention. Vi ser frem til endnu et godt skoleår med givtige samskabelsesaftaler for både Folkeskole, Ungdomsskole – og ikke mindst de unge mennesker.

Rikke Nedergaard Afdelingsleder Fritid & Udvikling. Mail: rine@horsens.dk 76291522/30109173

3


MILIFE MILIFE er en systematisk uddannelse til unge i personlige og sociale kompetencer. MILIFE er udvikling af de unges potentialer og kan betragtes som talentudvikling på alle niveauer. Derfor henvender MILIFE sig til ALLE unge, og vi anbefaler, at holdene sammensættes, så forskellige typer af unge mixes. Vi tilbyder 2 MILIFE- kompetenceområder: Kend dig selv Dig og andre Læringsmål – Kend dig selv • Eleven kan afklare sine værdier, og ved hvordan man bedst anvender sine intelligenser, tænkestile og personlige strategier • Eleven kan afklare sine personlige styrker og færdigheder, og kender til strategier for kreativitet og innovativ tænkning • Eleven er bevidst om eget og andres kropssprog, samt hvordan man øger sit selvværd Læringsmål – Dig og andre • Eleven kan kommunikere effektivt, og ved hvordan man vedligeholder og afslutter forhold • Eleven kender til strategier i forhold til konflikthåndtering og stress • Eleven kan samarbejde i grupper og kender til feedback strategier Evaluering af MILIFE uddannelsen forgår elektronisk med præ- og postmåling, hvor den unge vurderer sig selv, men også vurderes af forældre og klasselærer. Kompetenceteamet Dig og andre kan tilrettelægges som et særligt forløb med henblik på optimering af klassens trivsel.

Fakta

Holdnavn: MILIFE Målgruppe: 7., 8. og 9. årgang Organisering: Valgfag 20 eller 40 uger, temauger, særligt tilrettelagte forløb Max 15 elever pr. hold

OBS! Ungdomsskolen har indrettet et særligt Milife lokaler på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens. Vi anbefaler at undervisningen foregår der. 4


MILIFE Camp Horsens

foto af Michael Been

MILIFE - Camp Horsens er et intensivt læringsforløb for unge indenfor almenområdet, som ikke vurderes uddannelsesparate og derfor er i fare for at blive marginaliseret i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Der arbejdes målrettet med læring, trivsel og personlig mestring med ét sigte: at de unge bliver så dygtige, som de kan. Den faglige læringsplatform er dansk og matematik, hvor elevernes individuelle progression er i fokus. Læringsrummet er bygget op omkring principperne i synlig læring, hvor målstyring, feedback og selvevaluering kombineres med elevens læringsprofil og tænkestile gennem MILIFE: Kend dig selv og Dig og andre. I skoleåret 16/17 afholder vi 2 camps: • En i efteråret for 8. årgang • En i foråret for 7. årgang Begge forløb strækker sig over 4 uger, hvor eleverne forlægger undervisningen fra deres skole til Horsens Ungdomsskole, Den Grå Fabrik. Der vil i forbindelse med opstart og afslutning være sammenhængende dage ud af huset med overnatning. I forbindelse med campen forventes lærerdeltagelse ved orienteringsmøder vedrørende elevens trivsel og tilbagevenden til egen klasse. Læringsmål • Eleven får viden og færdigheder i forhold til at blive uddannelsesparat • Eleven får et fagligt løft i dansk og matematik ud fra aktuelt standpunkt • Eleven opøver viden og færdigheder i forhold til personlige og sociale kompetencer gennem MILIFE – Kend dig selv og Dig og andre

Fakta

Holdnavn: MILIFE Camp Horsens 7 (eller) 8 Målgruppe: Ikke uddannelsesparate unge på 7. og 8. årgang Organisering 4 ugers forløb på Den Grå Fabrik Falstersgade 24, 8700 Horsens 7. årgang; 27.2.17 – 24.3.17 8. årgang; 7.11.16 – 2.12.16 Indkald efterfølgende 6 x 3 timer

5


Workshops 9. årgang

En god overgang til Ungdomsuddannelserne For 9. klasserne har vi 2 særlige forløb, der skal sikre at de unge forlader grundskolen med højere selvtillid og større indre sikkerhed og med de nødvendige kompetencer til at klare sig gennem prøverne med et godt resultat. 1 Lær at tackle din eksamensangst Gennem metoder fra kognitiv psykologi, mindfulness og tankefeltterapi lærer de unge strategier til at tackle angsten i eksamenssituationen. Disse forløb kan arrangeres enten for grupper eller som individuelle forløb. 2 High Performance – gå til prøverne med sikkerhed, selvtillid og gennemslagskraft! Eksamensworkshop, hvor de unge lærer: • Hvordan man forbereder sig mest hensigtsmæssigt • Teknikker til at klare den mundtlige eksamenssituation • At lave en god entré • At brænde igennem • At argumentere • At lytte aktivt • At præsentere fagligt stof Læringsmål • Eleven opnår færdigheder og viden i forhold til at skabe ro i pressede situationer • Eleven opøver strategier i forhold præstationer og prøvesituationer Bemærk! Workshops for 9. klasse udbydes allerede i foråret 2016.

Fakta

Lær at tackle sin eksamensangst Målgruppe: 9. klasse Organisering 4 x 2 timer, maj 2016 Max 12 elever Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens. High performance Målgruppe: 9. klasse Organisering 6 x 2 timer, april/maj 2017 Max 12 elever Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens.

6


Mediehuset Mediehuset er Ungdomsskolens kommunikationshus. Her bliver der lavet plakater, flyers, digitale løsninger, videoproduktioner samt Ungdomsskolens blad Spot On. Mediehuset tilbyder temauger, hvor eleverne arbejder professionelt med nyhedsmedier, kommunikation og layout. Der arbejdes i Adobe-pakken, med fokus på InDesign og Photoshop. Målet er at producere et professionelt online magasin, hvor eleverne i løbet af ugen indsamler og bearbejder stof fra deres egen hverdag, skole og lokalmiljø. Forløbet organiseres som en nyhedsredaktion, hvor man planlægger sin egen tid ud fra deadlines og dagens/ugens mål. Læringsmål Fælles mål, Dansk 7. – 9. klasse • • • •

Planlægning, fase 1, 2 og 3 Forberedelse, fase 1,2 og 3 Fremstilling, fase 2 Præsentation og evaluering, fase 2 og 3

2015 24. OKTOBER LØRDAG DEN 00 kl. 19.00 - 22. TER TEA HORSENS NY

EN.DK T PÅ BILLETLUG KØB DIN BILLE NY TEATER - HNT.DK PRIS 75,ELLER HORSENS

Fakta

Holdnavn: Mediehuset Målgruppe: 8.-9. klasse Organisering Temauge - mandag til fredag hele året Max 8 elever Mødested: Mediehuset, Jyllandsgade 16A, 8700 Horsens (1. sal i villaen på hjørnet af Jyllandsgade og Christiansholmsgade)

7


Kinesisk Igen i år er der mulighed for at sætte kinesisk på skoleskemaet. For de unge, der i skoleåret 2015-16 har haft kinesisk tilbyder Ungdomsskolen fortsætterhold i samarbejde med skolerne. Den unge lærer at tale kinesisk på begynder- eller fortsætterniveau og stifter bekendtskab med skriftsproget. Derudover skal den unge tilegne sig viden om: • Kinas historie og kultur • Levevilkår i Kina • Kinas position i den globale verden • Natur og miljø samt produktion Der vil blive talt, skrevet, læst og set film og en enkelt gang skal eleverne også udforske det kinesiske køkken. I påsken 2017 arrangerer Ungdomsskolen studietur til Kina. Elever, der følger valgfagene i folkeskolerne, har første ret til en plads på turen. Valgfagslæreren deltager i turen. Der arbejdes i skrivende stund på at arrangere en tur til Chengdu, som er Horsens’ venskabsby i Kina. Læringsmål • Eleven kan tale kinesisk på begynder- eller fortsætterniveau • Eleven kender til Kinas historie og kultur samt generelle levevilkår • Eleven har viden om det kinesiske sprog, både skrift og tale

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Kinesisk begynder/Kinesisk fortsætter Målgruppe: 7.- 9. klassetrin Organisering Valgfag, 40 uger Undervisningen foregår enten på den enkelte skole eller på Ungdomsskolen, Den Grå Fabrik.

8


Engineering Lab Ungdomsskolen tilbyder som noget nyt Engineering, teknologi og science for unge i 6. til 9. klasse. Eleverne kommer til at arbejde kreativt og innovativt med masser af hands-on erfaring indenfor 4 hovedområder: • 2d tegne, laserskærer og vinyl • 3d modulering, 3d print og milling • Robot, mindstorm og arduino • Programmering, Scratch og Unity Ved temadage er der mulighed for 2 tematiseringer: Tema 1: En dag med 2d og 3d Tema 2: En dag med programmering og robotter

Læringsmål • Eleven udvikler kompetencer til løsning af praktiske problemer (Engineering) • Eleven opbygger kompetencer til anvendelse og udvikling af teknologi (teknologifaglighed) • Eleven bliver i stand til at arbejde med 3dprintere, laserskærere, programmering og robotter • Eleven træner grundlæggende fagligheder indenfor matematik, fysisk og kemi i løsning af praktiske opgaver • Eleven træner kreativ tænkning og innovativ opgaveløsning

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Engineering Lab Målgruppe: 6.-9. klasse Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Temauger Temadage Max 15 elever / 15 + forudsætter deltagelse af en af skolens lærere.

9


Dance Academy Ungdomsskolens Dance Academy tilbyder undervisning indenfor Street Dance/Hiphop og Breakdance. Undervisningen er for alle uanset alder, køn og fysik. Der er mange positive sidegevinster ved dans – blandt andet: • Udvikling af motoriske kompetencer • Udvikling af musiske kompetencer • Øget selvværd • Øget kropsbevidsthed • Øget evne til at forstå kropssprog • Oplevelsen af at lykkedes • Følelsen af at høre til i et fællesskab De kompetente undervisere sætter en ære i at ramme det rette niveau, så alle oplever, at de udvikler og dygtiggør sig. Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor ALLE kan være med og sidst men ikke mindst – der skal sved på panden og så skal det være sjovt! Forløbet afsluttes med et danseshow for forældre og lærere. Læringsmål Fælles mål for Idræt 6.–9. klasse 6.–7. klasse • Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter • Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter 6.-7. klasse • Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk • Eleven har viden om koreografiske virkemidler 8.-9. klasse • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Fakta

Holdnavn: Dance Academy Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Valgfag, 20 eller 40 uger Temauge Temadag(e) Undervisningen foregår på skolen eller Den Grå Fabrik

10


Cykling Ungdomsskolens cykelinstruktør giver eleverne en grundig indføring i både mountainbike og racercyklen. Eleverne tilegner sig grundlæggende teoretisk viden om cykelsport generelt, herunder brug og vedligehold af udstyr, teknik i forhold til kørsel på forskelligt underlag – og så skal vi selvfølgelig ud og cykle. Læringsmål • Eleven mestrer de 2 discipliner mountainbike og landevejscykling • Eleven kender til materiel og sikkerhed, herunder hvordan man vedligeholder udstyr

foto af Horsens Ungdomskole

Fakta

Holdnavn: Cykling Målgruppe: 7. – 9. klasse Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Mødested: Aktivitetscenteret i Gedved Parallelvej 6, 8753 Gedved Max 15 elever

11


Crossfit Crossfit er alsidig træning af hele kroppen, hvor der hovedsageligt trænes med egen kropsvægt. Der er fokus på udholdenhed, kredsløbstræning, styrke, balance og smidighed. Eleverne tilegner sig en grundlæggende teoretisk viden inden for styrke- og konditionstræning – og så får de sved på panden! Læringmål Fælles mål for idræt, 8.-9. klasse • Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer • Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Crossfit Målgruppe: 8.-9. klasse Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved Max 10 elever

12


13


Outdoor – flere muligheder

Vi har i Ungdomsskolen en bred ekspertise indenfor Outdoor. Dette vil vi gerne brede mest muligt ud og har derfor sammensat forskellige Outdoor tilbud. Tilbud der dækker fagspecifikke emner i idrætsfaget: • Natur- og udeliv i idræt – en dag på vandet, modul 1 +2 – kajak sejlads • Natur- og udeliv – en dag med navigation modul 1+2 – kortlæsning, kompas, GPS og o-løb Outdoor valgfag: • Valgfagsforløb på 60 timer med alsidige frilufts- og udeaktiviter Outdoor bevægelsesdage: • Temadage med en særlig Outdoor bevægelsesaktivitet på programmet • En dag med mountainbike • En dag med klatring modul 1,2,3 • En dag med adventurerace Outdoor teambuilding: • En dag med teambuilding under åben himmel – fokus på klassens sociale liv og trivsel, den enkeltes personlige mestring • Et døgn med teambuilding skoven som klasselokale i 24 timer med lejrliv, overnatning, samarbejdsøvelser, mestring og trivsel Bemærk! Outdoor udbydes allerede fra april 2016.

14


Natur- og udeliv i idræt – en dag på vandet Ungdomsskolens Outdoorteam tilbyder at varetage den del af idrætsundervisningen, der omhandler natur- og udeliv – aktiviteter på vand. Undervisningen er tilrettelagt som en temadag, der indeholder intro til sejlads i kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker samt makkerredning og en fælles sejltur. Kan suppleres med et modul 2, der giver lidt større sikkerhed og erfaring med sejlads og hvor eleverne sammen med instruktørerne planlægger sejlturen. Læringmål Fælles mål for Idræt, 8. – 9. klasse • Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand • Eleven kan udvikle friluftskvaliteter på land og i vand • Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter Bemærk! En dag på vandet udbydes allerede fra foråret 2016.

Foto venligst udlånt af Ålborg Kommune

Fakta

Holdnavn: En dag på vandet Målgruppe: 7. – 9. klasse Organisering Temadag i uge 18 – 39 Tirsdage kl. 8.00 – 15.00 Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24 Max 14 elever

15


Natur- og udeliv i idræt - en dag med navigation Ungdomsskolens Outdoorteam tilbyder at varetage den del af idrætsundervisningen, der omhandler natur- og udeliv - navigation. Undervisningen er tilrettelagt som en temadag, som indeholder introduktion til grundlæggende navigationsteknikker, kortlæsning, kompas og GPS samt anvendelse deraf til orienteringsløb. Kan suppleres med modul 2, hvor eleverne tilrettelægger o-løb for hinanden og modul 3, der introducerer mountainbike og o-cykelløb. Læringmål Fælles mål for Idræt, 6. – 7. klasse • Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier • Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier • Eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter • Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.

foto venligst udlånt

Bemærk! En dag med navigation udbydes allerede fra foråret 2016

Fakta

Holdnavn: En dag med navigation Målgruppe: 7. – 9. klasse Organisering Temadag i uge 14 – 51 Tirsdage og torsdage kl. 9.00 – 14.00 Mødested: Aktivitetscenteret i Gedved Parallelvej 6, 8753 Gedved Max 26 elever

16


Outdoor – valgfag Valgfaget Outdoor er for de unge, der brænder for at fordybe sig i friluftsaktiviteter og udeliv. Der afprøves en bred vifte af forskellige friluftsaktiviteter med det formål, at den unge oplever og prøver den alsidighed, der findes indenfor udeliv. De unge udfordres fysisk og mentalt og lærer at færdes i naturen med respekt og bibeholde glæden ved et aktivt udeliv. Der afprøves følgende aktiviteter: • Kajak • Kano • Mountainbike • Klatring – væg og træ • Rappelling • Navigation • Adventurerace • Naturen som spisekammer • Opbygning af outdoorcamp • Bushcraft: grej, kniv, bål etc. • Overnatning i det fri Læringsmål • Eleverne opøver et alsidigt færdighedsog vidensniveau indenfor forskellige frilufts- aktiviteter • Eleverne tilegner sig viden om og færdigheder i at færdes i naturen på land og til vands fotos venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Outdoor Valgfag Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Valgfag, 60 timer Tilrettelægges med 3 lektioner pr. gang, ingen undervisning i december og januar. Faget afsluttes med en overnatningstur i det fri. Mødested: Den grå fabrik Max. 16 elever.

17


Outdoor – bevægelsesdage Bevægelsesdage er outdoor temadag, hvor en gruppe elever kan prøve kræfter med særlige bevægelsesaktiviteter. En dag på mountainbike Introduktion til grundlæggede mountainbiketeknikker og derpå race i skoven. En dag med klatring modul 1 + 2+ 3 Modul 1: Klatring på klatrevæg – intro til klatreteknikker og sikkerhed Modul 2: Træklatring – intro til klatreteknikker og sikkerhed ved Træklatring samt afprøvning af svævebane fra træernes top Modul 3: Rappelling – intro til rappellingteknikker og sikkerhed, rappelling fra 8 meters bro. En dag med Adventure race Adventure Race er en konkurrence, der indeholder flere forskellige aktiviteter f.eks. terrænløb, mountainbike, klatring. Det stiller krav til de unges alsidighed, udholdenhed, navigationskompetencer og samarbejdsevner. Læringsmål • Eleven opøver basale færdigheder indenfor det valgte tema • Eleven tilegner sig basal viden om teknik, sikkerhed, udstyr samt vedligehold af udstyr indenfor det valgte tema Bemærk! Outdoor temadage udbydes allerede fra foråret 2016.

foto venligst udlånt

Fakta

Foto venligst udlånt af ledreborg.dk

Holdnavn: Outdoor temadag Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Temadage uge 14 – 51 Tirsdage eller torsdage Kl. 9.00-15.00 Max 26 elever Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved OBS! Tilbydes allerede i forår 2016!

18


Outdoor - teambuilding En dag eller et døgn, der har klassens sociale liv, trivsel og mestring i fokus. Vi flytter ud i det fri og tilbyder en dag med friluftsaktiviteter og samarbejdsøvelser, der giver de unge mulighed for at bruge krop og sind på en anderledes måde, se hinanden i et nyt lys og styrke oplevelsen af klassefællesskab og personlig mestring. En dag med teambuilding En udfordrende og sjov skoledag, hvor personlig udvikling og samarbejde er i højsæde. Et døgn med teambuilding Et døgn hvor klasselokalet er ude under åben himmel. Der laves udfordrende samarbejdsøvelser, mindfulness, mad over bål og overnatning i shelters. Outcome for dagen eller døgnet defineres sammen med klassens primære lærere. Der evalueres efterfølgende på outcome. En dag eller døgn med teambuilding kan med fordel kombineres med en MILIFE temadag med emnet – Dig og andre, der afdækker klassens gruppeprofiler og elevernes individuelle konfliktstile med henblik på at fremme klassens positive sociale udvikling Læringsmål • Eleverne udfordres på samarbejde, vaner og holdninger med fokus på gruppens sammenhold og dynamik Bemærk! Teambuilding udbydes allerede fra foråret 2016.

Fakta

Holdnavn: En dag med teambuilding: Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering Temadag uge 14 – 51 Tirsdage og torsdage kl. 9.00-15.00. Max 26 elever. Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved. Det forventes at klassens primære lærere deltager på dagen. Holdnavn: Et døgn med teambuilding: Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering Uge 22,23,24,33,34,35,36,37 Torsdag kl. 10.00 til fredag kl. 12.00. Max. 26 elever Mødested: Hansted Skovvej 44, 8700 Horsens Det forventes at 2 af klassens primære lærere deltager

19


SSP – It’s Up 2 U It´s Up 2 U har fokus på tidlig forebyggelse, holdningsbearbejdelse og trivselsfremme på mellemtrinnet. I ungdomsårene er det vigtigt at være en del af noget, at høre til, og føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til noget eller til hinanden for at føle sig accepteret ligesom de ofte påvirkes af flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres egne værdier og holdninger uden at vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres valg kan få. Værdier ændrer sig meget i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere gennem de valg, man træffer eller ikke træffer. Derfor er det sundt og lærerigt at snakke om venskaber og værdier og gøre sig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv og ikke mindst hvorfor. I oplægget indgår små rollespil/eksempler, som viser hvor svært det kan være at få sagt fra, når kammerater lokker/presser en til noget man egentlig ikke har lyst til. De unge får lejlighed til at prøve at mærke efter ”i maven”, hvornår noget føles rigtigt eller forkert.

Læringsmål • Eleverne får viden om deres egne værdier og flertalsmisforståelsers eksistens og mulige påvirkning af deres og andre unges faktiske adfærd • Eleverne lærer i praksis at kende, fastholde og ikke gå på kompromis med egne værdier, at sige fra og træffe positive valg • Eleverne får øget viden og handlekompetence, som bedre gør dem i stand til at tage aktivt stlling i deres eget liv som unge

Fakta

HVAD VÆLGER DU ? it’s up 2 U

HVAD it’s up 2 U ER EN GO’ VEN?

dinator SSP-koor 5184 sen - 2068 Jan Asmus

bujas@hor

sens.dk

Holdnavn: SSP – It´s Up 2 U Målgruppe: 5.-(6.) klasse Organisering Afvikles over 2 sammenhængende lektioner pr. klasse. Kan hvor dette tidsmæssigt passer sammen følges op af deltagelse på forældremøde (ca. ½ time) med info til forældrene. Alternativt kan forældreinfo udsendes via intra. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP: http://goo.gl/forms/mjVN84Bx7d

20

SSP-koordinator

Jan Asmussen - 2068 5184

bujas@horsens.dk


SSP – Sociale Medier De sociale medier fylder meget i både de unges og forældrenes hverdag. Oplægget har fokus på de sociale medier, deres påvirkning og hvad de dilemmaer og konflikter, de unge havner i på nettet, har af psykiske konsekvenser for de unge. Elevoplæg: Fokus på de unges kommunikation, konflikttrappen, stemplingsmekanismer, mulige konsekvenser af digital mobning og uhensigtsmæssig adfærd online. Hvad signalerer de unge udadtil når de poster og hvilke negative konsekvenser kan det have for dem – personligt og arbejdsmæssigt (sexting, kommunikation og fotos). I oplægget fokuseres på hvad de unge selv byder ind med, da det oftest afspejler hvad der udfordrer deres livsverden. Vi bestræber os på, igennem dialog og kommunikation, at holdningsbearbejde de unge, og give dem en fornemmelse af, at meget af det de oplever i deres hverdag, på de sociale medier ofte er flertalsmisforståelser og ikke afspejler den reelle verden. Alle elevoplæg tilpasses elevernes alderstrin. Forældreoplæg: Gennemgang af de unges mest brugte sociale medier. Både fokus på de positive sider samt hvor og hvordan de unge oplever konflikter. Dialog om, hvad det betyder, at være forældre til en digitalt indfødt. Forældrene får gode råd og redskaber til at møde deres barn i den digitale verden samt viden om faldgruber, man som forældre bør være opmærksomme på i forhold til børn og unges liv på og med de sociale medier. Læringsmål Elever: • Eleverne får øget viden om god og uhensigtsmæssig kommunikation, sexting og billeder mm via sociale medier • Eleverne bliver bevidste om og får bedre forudsætninger for at forebygge mulige negative oplevelser/konsekvenser af egne og andres adfærd online Forældre: • Forældrene får øget viden om de unges brug af sociale medier på godt og ondt og hvilke problemstillinger, man som ung risikerer at opleve online • Forældrene får bedre forståelse for unges online-liv, og gode råd og redskaber til dialog med de unge og hvad de, som forældre, bør være opmærksomme på

Fakta

Holdnavn: SSP – Sociale Medier Målgruppe: Primær: 6.-7. klasse (generelt forebyggende) Sekundær: 8.-9. klasse (primært hvis aktuelt problem) Organisering Elevoplæg: 2 lektioner i klasselokale eller større lokale hvis der er flere klasser samlet. Forældreoplæg: Ca. 2 timer og normalt for en hel (flere) årgange samlet . Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP: http://goo.gl/forms/mjVN84Bx7d

21


BILLEDE

22


SSP – Alkohol og Forældreaftaler Flertalsmisforståelser: Unge har ofte overdrevne forestillinger om andre unges adfærd – kaldet flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser – ikke mindst omkring alkohol. Samtidig har forældrenes holdninger stor indflydelse på unges adfærd, ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Elevoplæg: Elevoplæggene sigter på at forebygge tidlig alkoholdebut. Ifm. oplæggene anvendes ofte ”klikkere”, som involverer eleverne aktivt og er med til at illustrere både klassens egne og generelle flertalsmisforståelser. Input fra de unge bruges også i dialogen på efterfølgende forældremøde. Forældreaftaler: Forældreaftaler er en af de meste effektive måder, hvor forældre kan tage fælles ansvar og støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. På forældremøderne følges der op på elevoplæggene og der arbejdes hen mod at der som afslutning på oplægget udarbejdes forældreaftaler for årgangen/klassen. Læringsmål • Eleverne får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning af unges risikoadfærd • Eleverne bliver i praksis opmærksom på hvordan, det de tror om andre er med til at påvirke deres egen adfærd • Eleverne får et mere reelt billede af hvad der er normalt blandt unge og motiveres dermed indirekte til selv at agere som flertallet af unge • Forældrene får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning heraf samt deres egen store mulighed for at sætte rammer • Forældrene motiveres til at lave forældreaftaler og sætte fælles rammer for klassens/årgangens unge. Disse aftaler ajourføres efterfølgende normalt årligt

Fakta

Holdnavn: SSP – Alkohol og Forældreaftaler Målgruppe: 7. klasse + deres forældre Organisering 2-3 lektioners varighed pr. klasse, som følges op at et forældremøde (normalt hele årgangens forældre samlet) af 2-2½ times varighed – 1-2 dage efter elevoplæg. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet/pc til elevoplæg. Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge internet/pc. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP: http://goo.gl/forms/mjVN84Bx7d

23


SSP - Det gode ungdomsliv ”Det gode ungdomsliv” tager udgangspunkt i en tese om, at alle unge mennesker ønsker et godt og sundt ungdomsliv i størst mulig trivsel. Gennem en kombination af faktaviden, debat og gruppearbejde med forskellige virkelighedsnære historier, får de unge mulighed for at reflektere over eget liv, og hvilken kvalitet af ungdomsliv de ønsker, når de snart skal færdiggøre deres folkeskoletid og starte på et nyt kapitel i deres liv. Der bliver ikke nogen løftede pegefingre eller moraliseren, men vi vil gerne skabe rum til dialog og debat, om hvad der fremmer et godt ungdomsliv, og hvad der kan hindre eller besværliggøre et godt ungdomsliv og ikke mindst hvordan, man selv kan påvirke dette positivt. Undervejs inddrages statistik fra ungeprofilundersøgelsen, så de unge med egne øjne kan se, om de er medskabere eller bærere af de flertalsmisforståelser, der kan være med til at forringe deres og deres kammeraters ungdomsliv. I oplægget kommer vi udover flertalsmisforståelser bl.a. omkring emner som: småkriminalitet mobning/chikane, det sunde/usunde liv (alkohol, rygning, stoffer), online-adfærd, den gode kæreste, den gode ven/veninde og det gode forhold til forældrene og andre voksne. Læringsmål • Eleverne bliver konfronteret med eksempler på adfærd og valg, som kan være med til at stå i vejen for et godt ungdomsliv • Eleverne involveres aktivt, og kommer til at reflektere over om deres egne faktiske eller mulige handlinger og valg fører dem i den retning, de ønsker i deres liv • Eleverne bliver mere bevidste om hvorvidt de valg, de træffer, er hensigtsmæssige, både i forhold til eget og kammeraternes ungdomsliv og trivsel.

Fakta

Holdnavn: SSP - Det Gode Ungdomsliv Målgruppe: 8. klasse Organisering Varighed: 90-120 min. Gerne i perioden august – januar Oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP: http://goo.gl/forms/mjVN84Bx7d

24


SSP – Forum Teater Små teaterstykker om situationer, dilemmaer og konflikter man som ung kan komme ud for på sociale medier, digital mobning, kriminalitet, misbrug og lign. Se fx videoklip på www.youtube.com (søg på SSP Horsens + Forum Teater). Aktivitet: Unge skuespillere (Horsens Amatør Teater) opfører 2 stykker, hvor unge udsættes for en problematisk situation. Stykkerne gennemspilles første gang uden stop. Ved næste gennemspilning kan de unge stoppe stykket og komme med forslag til at løse problemstillingerne, ligesom de kan overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan, man kan løse stykkernes dilemmaer. Stykkerne fortsætter nu med de nye løsningsmuligheder og skuespillerne reagerer i forhold til de nye input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag i spil og får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger mm. og hvordan, det evt. kan fungere i virkeligheden. Kan supplere den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet, eller ifm. arbejdet med skolernes krimimesse for 7. årgang. Læringsmål • Eleverne får kendskab til og bliver bevidste om mulige konsekvenser af at træffe uhensigtsmæssige valg • Eleverne lærer at reflektere over, hvordan man kan forebygge og håndtere konfliktsituationer og svære ”valg” og mærke, hvad der er rigtigt og forkert • Eleverne øver sig i konfliktløsning og oplever hvor lidt der nogle gange skal til for at noget går galt og hvor svært det kan være at løse det igen

Fakta

Holdnavn: SSP - Forum Teater Målgruppe: 5.-7. klasse Organisering Afvikles over 2 sammenhængende lektioner. Materialer/lokaler: Et lokale hvor der er plads til alle elever – og plads i den ene ende af lokalet til, at skuespillerne kan opføre de forskellige stykker. 2 ud af 5 mulige stykker vælges på forhånd. Pris: 2.000 kr. pr. klasse, som afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker løn til 4-6 skuespillere). Skolen sørger for mad og drikke til skuespillerne.

25


Videncenter for læring og inklusion Videncenter for læring og inklusion (tidligere ”Mission Possible”) understøtter kommunens folkeskoler i forhold til elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Vi har fokus på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan – både fagligt, personligt og socialt. Det kræver ofte ændrede rammer i undervisningen, hvor lærerens rolle som læringsleder har den afgørende betydning. Vi tilbyder forløb for lærerteams indenfor alle aspekter af læringsledelse og inklusion i praksis: Klasserumsledelse, Læringsdifferentiering, Synlig læring, Feedback og Målstyring. I samarbejde med lærerteamet arbejder vi desuden med elevernes personlige og sociale kompetencer i forhold til klassetrivsel, relationsarbejde, konflikthåndtering etc., og vi kan efter behov deltage på forældremøder og i samtaler. Ring eller skriv – så aftaler vi et møde

Trine Bek Gold 30674094

26


Praktiske oplysninger og priser Aftaler vedr. fag, temadage og camps indgås ved at rette henvendelse til Rikke Nedergaard, rine@horsens.dk eller tlf. 30 10 91 73. For at skolerne kan få det bedste udbytte af vores aftaler for skoleåret 2016/17, skal aftalerne være indgået senest 1. maj 2016. Dette sikrer, at vore medarbejdere har mulighed for i god tid at kontakte skolerne med henblik på samarbejde og forberedelse. Aftalerne gældende foråret 2016 beder vi om hurtigst mulig respons på. Ungdomsskolen udformer en kontrakt, som returneres i underskrevet stand. Derefter er aftalen bindende. Skolen bliver kontaktet af den underviser, der skal varetage læringsforløbet, så de praktiske detaljer kan aftales nærmere. Så snart skolen har hold/elevliste til læringsforløbene, fremsendes de pr. mail til Ungdomsskolen – senest 1 uge før holdstart. Ungdomsskolen registrerer fremmøde og melder dette tilbage til skolen månedligt. Ungdomsskolen sørger for evaluering og udstedelse af kompetencebevis i alle læringsforløb. Priser: Valgfag 60 timer: 15.000 kr. pr. underviser* Valgfag 30 timer: 7.500 kr. pr. underviser* Temauge 30 timer: 7.500 kr. pr. underviser* Temadag 7 timer: 1750 kr. pr. underviser* Et døgn med teambuilding: 6000 kr. prisen er inkl. aften- og morgenmad, forudsætter deltagelse af 2 af klassens lærere. Milife Læringscamp 4 uger: 5000 kr. pr. elev SSP tilbud: Aftaler vedr. SSP rettes direkte til Jan Asmussen, aftalerne kan indgås løbende. * Af sikkerhedsmæssige årsager er der to instruktører på alle outdoorforløb.

27


Kontakt os, sĂĽ vi kan lave en aftale Rikke Nedergaard Afdelingsleder Fritid og Udvikling Tlf. 30 10 91 73 / rine@horsens.dk Trine Bek Gold PĂŚdagogisk Konsulent Tlf. 30 67 40 94 / tbgo@horsens.dk Jan Asmussen Afdelingsleder for SSP og Street Team Tlf. 20 68 51 84 / bujas@horsens.dk Christina Lajer Jensen Administrativ medarbejder Tlf. 76 29 15 30 / claj@horsens.dk

Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24 8700 Horsens Tlf. 76291530 ungdomsskolen@horsens.dk

unghorsens.dk SAMSKABELSE - Ungdomsskole og Folkeskole 2016/2017

28

Profile for Horsens Ungdomsskole

Samskabelseskatalog 2016/2017  

Horsens Ungdomsskoles Samskabelseskatalog for skoleåret 2016/2017.

Samskabelseskatalog 2016/2017  

Horsens Ungdomsskoles Samskabelseskatalog for skoleåret 2016/2017.

Advertisement