JEG skaber (MIG)-ErGO er jeg

Page 1

DET SPIRENDE FORÅR LOKAL FORANKRING ÅRHUSKUNSTBYGNING 10. maj – 10. juni 2012

ProKK

JEG skaber (MIG) ErGO er jeg

Med titlen JEG skaber (MIG) – ErGO er jeg præsenterer udstillingen en leg med selviscenesættelse og selvrefleksion i en kunstnerisk fortolkning. De i alt 99 kunstnere fra Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere, ProKK, har fået til opgave at producere et selvportræt. En opgave, der både forholder sig til en lang kunsthistorisk tradition og til en samtid, hvor den visuelle 1


selviscenesættelse spiller en central rolle for, hvordan vi opfatter os selv. Til trods for at kun få af kunstnerne bruger fotografiet som medium for deres kunstpraksis, er de blevet pålagt at anvende fotografiet i fremstillingen af selvportrættet.

En interessant faktor i denne udstilling har været at få en så stor gruppe af forskellige kunstnere til ikke kun at tænke på produktionen af værket, men også forholde sig til sig selv som kunstnere. - Kurator Trine Rytter Andersen

Fotografiets muligheder Kameraet er det fortrukne medie for vores egen iscenesættelse, og alle, unge som gamle, synes fortrolige både foran og bag kameraet. Vores handlinger og liv bliver som aldrig før dokumenteret, uploaded og delt med andre – nogen gange med hele verden. Vores måde at iscenesætte os selv på viser på én gang, hvordan vi betragter os selv, og hvordan, vi ønsker, at andre skal se os – bevidst eller ubevidst. Fotografiet som medium spiller her en afgørende rolle. Et fotografi er dokumentation – et øjeblik, der er blevet fanget af fotografiet, og som afslører alt – også træk ved os selv, vi ikke er bevidste om. Men fotografiet kan samtidigt manipuleres, til vi er tilfredse med det selvportræt, vi ser, og kan på den måde tage form som et magisk spejl.

JEG MIG EGO Det er netop denne dobbelthed, som kunstnerne har måttet forholde sig til. De har i processen fået mulighed for at grave sig dybt ned i deres egen selvforståelse som kunstnere og mennesker. Undervejs har diskussioner om selvfremstilling og iscenesættelse stødt på deres egne egoer med spørgsmål om, hvad der definerer netop dem. Udstillingen berører i denne forbindelse spørgsmål som: Er der forskel på, hvordan kunstneren iscenesætter sig selv i forhold til hvordan ikke-kunstneren gør det? Og hvordan kan den kunstneriske praksis bidrage til en højnelse af selvrefleksionen i den overflod af iscenesættelser, der konstant vokser omkring os?

ProKK Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere, ProKK, blev stiftet i 2005, og arbejder i dag på at støtte og udvikle udstillingsmulighederne for de mange medlemmer, samt skabe rum for kunstnerisk dialog og synliggørelse af professionelle kunstneres arbejde.

Deltagende fra ProKK i år er: Ann-Dorte Nielsen, Anna Grethe Aaen, Anna Marie Holm, Anne Østergaard, 2


Annette Fausø, Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk, Annette P Jacobsen, Berit Jansson & Inge Marie korsholm, Bettina Winkelman, Birgit Myhre, Birthe Kirstine Meldgaard, Birthe Morberg Nielsen, Birthe Reinau, Bo Mølgaard, Bodil Lisbeth Thomsen, Bodil Porse, Britta Enemark Olsen, Bøje Prejsler Hansen, Carsten Langkilde, Carsten Sørensen, Dorte Kristoffersen, Dorte Kyhn, Edward Phillip Jørgensen, Else Elisabeth Andersen, Else Oltmann, Eric Fajardo, Eva Haraldsted, Eva Thomsen, Faranak Sohi, Finn Sködt, Gerd Baarstrøm, Grethe Mariann Maurseth, Hanne Matthiesen, Hanne Munk, Hans Morten, Helle Bovbjerg, Helle Skydt, Helle Vinter, Ieva Vitola-Lindqvist, Inge Dahl, Inge Marie Korsholm & Berit Jansson, Inge Merete Buller Hermansen, Inge Ørntoft, Inge-Lise Ravn, Inger Bruhn, Ingun Hansen, Jette Bækgaard, Joe Bermann Ingvartsen, Johanna Ludvigsen, Jon Gislasson, Jytte Rasmussen, Jørgen Mikael Andersen, Jørn O. H. Bork, Karen Ette, Karin Grünberger, Karin Munk, Karen Nyholm, Katja Herrik, Ketty Steffensen, Kirsten-Marie Korneliussen, Klaus Becker, Leif Dræby, Lena Kühl, Lina Bjørnø, Liné Ringtved Thordarson, Lis Rejnert Jensen, Lis Wuisman Jørgensen, Lisbeth Thingholm, Lotte Myrthue, Maja Ingerslev, Maria Ehlert, Marianne Markvad, Marianne Steenholdt Bork, Marianne Thingholm, Marianne Tønnesen, Mette Skriver, Mette Tønder, Michael Bredtved, Mikael B Hansen, Mona Dam, Niels Rahbæk, Nurith Lumer-Klabbers, Ole Claus Hansen, Pernille Andersen, Pernille Reitz, Peter Christensen, Pia Græsbøll Ottesen, Pia Buchholtz Hansen, Randi Kornerup-Bang, Rikke Rohde, Signe Højmark, Steen A. Hovmand, Steen Rasmussen, Susanne Böse Andersen, Thomas Andersson, Trine Bach Jacobsen, Ulrik Lund, Vibeke Barter. ÅRHUS KUNSTBYGNING byder velkommen til en inspirerende debat om krop, intimitet og identitet og præsenterer EGO? 2012 i fire årstider: DEN FRYSENDE VINTER: EGO OG PSYKE DET SPIRENDE FORÅR: LOKAL FORANKRING DEN VARME SOMMER: MYTE OG KROP DET INTIME EFTERÅR: BAG FACADEN ///

Udstillingen er støttet af:

ÅRHUSKUNSTBYGNING J. M. Mørks Gade 13 DK – 8000 Aarhus C aarhuskunstbygning.dk + 45 86 20 60 50 info@aarhuskb.dk ///

3


THE BUDDING SPRING LOCAL ROOTS AARHUSARTBUILDING 10 May – 10 June 2012

ProKK

I CREATE (MYSELF) - ErGO SUM

With the title I create (Myself) – ErGO SUM the exhibition presents a play with self-staging and self-reflection through artistic interpretation. All of the 99 artists from the Art Society for Professional Artists and Craftsmen, ProKK, have been asked to create a self-portrait. An assignment that is associated with a long tradition within art history as well as a contemporary situation, where visual selfstaging plays a central role in how we perceive ourselves. Despite the fact that only few of the artists use photography as a medium for their art practise, they have all been instructed to use photography in the production of their selfportrait.

An interesting factor in the exhibition has been to get such a large group of different artists to not only think about the production of their artwork, but also themselves as artists. - Curator Trine Rytter Andersen

The possibilities of photography Photography is our preferred medium for our own self-staging and everybody, young and old, seem confident both in front and behind the camera. Our actions and lives have never been so documented, oploaded and shared with others – 4


sometimes with the whole world. The way we produce our self-presentations shows both how we perceive ourselves and how we wish others to perceive us – consciously or unconsciously. Photography is a medium that plays a significant role. A photograph is documentation – a moment, which is caught by the photograph and reveals all including characteristics about ourselves we are not aware of. But the photograph can be manipulated until we are satisfied with the self-portrait we see, and can in that way function as a magical mirror.

I MYSELF EGO It is exactly this double function the artists have to confront. In the process they have the opportunity to go deep into their own self-perception as artists and humans. Meanwhile discussions around self-presentation and self-staging clashes with their own egos and raises questions about what defines them. In addition the exhibition also asks questions such as: Is there a difference between how the artist stages him or herself and that of a non-artist? And how can the artistic practise contribute to the abundance of self-staging that constantly grows around us?

ProKK The Society for Professional Artists and Craftsmen, ProKK, was founded in 2005 and work to support and develop exhibition opportunities for the many members as well as create a space for artistic dialogue and visibility of the work by professional artists.

This year’s participants from ProKK are: Ann-Dorte Nielsen, Anna Grethe Aaen, Anna Marie Holm, Anne Østergaard, Annette Fausø, Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk, Annette P Jacobsen, Berit Jansson & Inge Marie korsholm, Bettina Winkelman, Birgit Myhre, Birthe Kirstine Meldgaard, Birthe Morberg Nielsen, Birthe Reinau, Bo Mølgaard, Bodil Lisbeth Thomsen, Bodil Porse, Britta Enemark Olsen, Bøje Prejsler Hansen, Carsten Langkilde, Carsten Sørensen, Dorte Kristoffersen, Dorte Kyhn, Edward Phillip Jørgensen, Else Elisabeth Andersen, Else Oltmann, Eric Fajardo, Eva Haraldsted, Eva Thomsen, Faranak Sohi, Finn Sködt, Gerd Baarstrøm, Grethe Mariann Maurseth, Hanne Matthiesen, Hanne Munk, Hans Morten, Helle Bovbjerg, Helle Skydt, Helle Vinter, Ieva Vitola-Lindqvist, Inge Dahl, Inge Marie Korsholm & Berit Jansson, Inge Merete Buller Hermansen, Inge Ørntoft, Inge-Lise Ravn, Inger Bruhn, Ingun Hansen, Jette Bækgaard, Joe Bermann Ingvartsen, Johanna Ludvigsen, Jon Gislasson, Jytte Rasmussen, Jørgen Mikael Andersen, Jørn O. H. Bork, Karen Ette, Karin Grünberger, Karin Munk, Karen Nyholm, Katja Herrik, Ketty Steffensen, Kirsten-Marie Korneliussen, Klaus Becker, Leif Dræby, Lena Kühl, Lina Bjørnø, Liné Ringtved Thordarson, Lis Rejnert Jensen, Lis Wuisman Jørgensen, Lisbeth Thingholm, Lotte Myrthue, Maja Ingerslev, Maria Ehlert, Marianne Markvad, Marianne Steenholdt Bork, Marianne Thingholm, Marianne Tønnesen, Mette Skriver, Mette Tønder, Michael Bredtved, Mikael B Hansen, Mona Dam, Niels Rahbæk, Nurith Lumer-Klabbers, Ole Claus Hansen, Pernille Andersen, Pernille Reitz, Peter Christensen, Pia Græsbøll Ottesen, Pia Buchholtz Hansen, 5


Randi Kornerup-Bang, Rikke Rohde, Signe Højmark, Steen A. Hovmand, Steen Rasmussen, Susanne Böse Andersen, Thomas Andersson, Trine Bach Jacobsen, Ulrik Lund, Vibeke Barter. THE AARHUS ART BUILDING welcomes you to an inspiring debate about body, intimacy and identity, and presents EGO? 2012 in four seasons: THE FREEZING WINTER: EGO AND PSYCHE THE BUDDING SPRING: LOCAL ROOTS THE WARM SUMMER: MYTH AND BODY THE INTIMATE AUTUMN: BEHIND THE FACADE ///

The exhibition is generously supported by:.:

ÅRHUSKUNSTBYGNING J. M. Mørks Gade 13 DK – 8000 Aarhus C aarhuskunstbygning.dk + 45 86 20 60 50 info@aarhuskb.dk ///

6


DELTAGERLISTE DELTAGERLISTE

31.Finn Sködt

1. Ann-Dorte Nielsen

32.Gerd Baarstrøm

2. Anna Grethe Aaen

33.Grethe Mariann Maurseth

3. Anna Marie Holm

34.Hanne Matthiesen

4. Anne Østergaard

35.Hanne Munk

5. Annette Fausø

36.Hans Morten

6. Annette Gerlif

37.Helle Bovbjerg

7. Annette Hornskov Mørk

38.Helle Skydt

8. Annette P Jacobsen

39.Helle Vinter

9. Berit Jansson & Inge Marie Korsholm

40.Ieva Vitola-Lindqvist

10.Bettina Winkelman 11.Birgit Myhre

42.Inge Marie Korsholm & Berit Jansson

12.Birthe Meldgaard

43.Inge Merete Buller

13.Birthe Morberg Nielsen

44.Inge Ørntoft

14.Birthe Reinau

45.Inge-Lise Ravn

15.Bo Mølgaard

46.Inger Bruhn

16.Bodil Lisbeth Thomsen

47.Ingun Hansen

17.Bodil Porse

48.Jette Bækgaard

18.Britta Enemark Olsen

49.Joe Ingvartsen

19.Bøje Prejsler Hansen

50.Johanna Ludvigsen

20.Carsten Langkilde

51.Jon Gislasson

21.Carsten Sørensen

52.Jytte Rasmussen

22.Dorte Kristoffersen

53.Jørgen Mikael Andersen

23.Dorte Kyhn

54.Jørn Bork

24.Edward Phillip Jørgensen

55.Karen Ette

25.Else Elisabeth Andersen

56.Karin Grünberger

26.Else Oltmann

57.Karin Munk

27.Eric Fajardo

58.Karen Nyholm

28.Eva Haraldsted

59.Katja Herrik

29.Eva Thomsen

60.Ketty Steffensen

30.Faranak Sohi

61.Kirsten-Marie Korneliussen

41.Inge Dahl

7


62.Klaus Becker 63.Leif Dræby 64.Lena Kühl 65.Lina Bjørnø 66.Liné Ringtved Thordarson 67.Lis Rejnert Jensen 68.Lis Wuisman Jørgensen 69.Lisbeth Thingholm 70.Lotte Myrthue 71.Maja Ingerslev 72.Maria Ehlert 73.Marianne Markvad 74.Marianne Steenholdt Bork 75.Marianne Thingholm 76.Marianne Tønnesen 77.Mette Skriver 78.Mette Tønder 79.Michael Bredtved

83.Nurith Lumer-Klabbers /David Bauer Lønstrup 84.Ole Claus Hansen 85.Pernille Andersen 86.Pernille Reitz 87.Peter Christensen 88.Pia Græsbøll Ottesen 89.Pia Buchholtz Hansen 90.Randi Kornerup-Bang 91.Rikke Rhode 92.Signe Højmark 93.Steen Hovmand 94.Steen Rasmussen 95.Susanne Böse Andersen 96.Thomas Andersson 97.Trine Bach Jacobsen 98.Ulrik Lund 99.Vibeke Barter

80.Mikael B Hansen 81.Mona Dam 82.Niels Rahbæk

8


#1 Ann-Dorte Nielsen ”Selvportræt med krage” 2012 Foto / Tegning 40 x 50 cm Tegning: Ann-Dorte Nielsen Fotograf: Ilse Max

9


#2 Anna Grethe Aaen ”On the roof in Kathmandu” 2012 Fotografi 70 x 100 cm Fotograf: Birger Aaen-Larsen

10


#3 Anna Marie Holm "Between Short Wave and Long Wave" 2012 Fotografi / digitalt print 200 x 133 cm Fotograf: Naja Morell

11


#4 Anne Østergaard ”Selvportræt” 2012 Fotografi 140 x 48 cm Fotograf: Claus Jensen

12


#5 Annette Fausø ”INSIGHT” 2012 Fotografi / blandform del 1: 60 x 40cm del 2: 100 x 75cm del 3: 14 x 30 x 10cm

13


#6 Annette Gerlif �Moving� 2012 Fotocollage 100 x 140 cm Fotografer: Helle Bovbjerg, figur Kurt Nielsen: baggrund

14


#7 Annette Hornskov Mørk ”Selvbillede” 2012 Foto på Aluminium 60 x 40 cm Fotograf: Kristian Hornskov Mørk

15


#8 Annette P Jacobsen "Refleksion� 2012 Fotografi 80 x 90 cm Fotograf: Charlotte Bendt

16


#9 Berit Jansson & Inge Marie Korsholm “Watch again and again.....?� 2012 Foto / objekt 26 x 27 x 20,5 cm Fotografer: Kunstnerne

17


#10 Bettina Winkelman ”Selvportræt” 2012 Fotografi 120 x 80 cm Fotograf: Gorm Branderup

18


#11 Birgit Myhre ”Ego-BM” 2012 Fotografi / collage 80 x 60 cm Fotografer: Olaf Myhre og kunstneren

19


#12 Birthe Kirstine Meldgaard �Jeg er� 2012 Fotografi / tegning 21 x 29,7 cm Fotograf: Kunstneren

20


#13 Birthe Morberg Nielsen ”ROSTFREI” 2012 Fotografi 56 x 84 cm Fotograf: Peter Bang Sørensen

21


#14 Birthe Reinau ”Jeg er kunstner – og det er vigtigt for mig at rejse.” 2012 Digitalfotoprint på lærred Digitalprint på lærred 115 x 115 cm Fotograf: Kunstneren

22


#15 Bo Mølgaard “Dyr. Løven” 2012 Fotografi / Pigmenttryk 90 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

23


#16 Bodil Lisbeth Thomsen “Hyldest til Maman� 2012 Fotografi / digitalt print 100 x 84 cm. Fotografer: Mari Dahl og Birgit Rasmussen.

24


#17 Bodil Andersen Porse ”EgoDramaBilledtæppe” Fotografi / Blandform 100 x 125 cm Fotograf: Caroline Illum Frichke

25


#18 Britta Enemark Olsen ”Kyradservej 3” 2012 Fotografi/blandform 40 x 120 cm Fotograf: Jørgen Brøchner

26


#19 Bøje Prejsler Hansen ”Indblik” 2012 Fotocollage 50 x 80 cm Fotograf: Bøje Prejsler Hansen

27


#20 Carsten Langkilde ”To be or not to be” Triptykon 2001 / 2012 Fotografi / trykt på Bockingford akvarelpapir. 3 x 49 x55 cm Fotograf: Kunstneren

28


#21 Carsten Sørensen ”Fra kvindeskød til Ego, død” 2012 Blandform H 200 cm, sokkel 60 x 60 cm Fotograf: Peter Christensen

29


#22 Dorte Kristoffersen �I sine vante omgivelser� 2012 Fotografi 42 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

30


#23 Dorte Kyhn ”BORD-BørN” 2012 Fotografi / blandform 73 x 105 cm Fotograf: Kunstneren

31


#24 Edward Phillip Jørgensen ”Selvportræt” 2012 Fotografi / snapshot 30 x 40 cm Fotograf: Lone Jørgensen

32


#25 Else Elisabeth Andersen �Fra jord til himmel� 2012 Fotografi 180 x 67,5 cm Fotograf: Else Marie Overlund Andersen Photoshop: Jens Rex Christensen Tryk: X-print

33


#26 Else Oltmann �Ego glacialis� 2012 Fotografi 60 x 60 cm Fotograf: Else Marie Mortensen

34


#27 Eric R. Fajardo ”Uden Titiel” 2012 Fotografi 150 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

35


#28 Eva Haraldsted �(?)� 1969 Fotografi 58,5 x 44,5 cm. Fotograf: Lars Haraldsted

36


#29 Eva Thomsen "Stilhed" 2012 Fotografi 150 x 50 cm Fotograf: Ann Malmgren

37


#30 Faranak Sohi �She hides herself� 2012 Fotografi 110 x 150 cm Fotograf: Kunstneren

38


#31 Finn Sködt ”Ego sum Lapis Lasuli” 2012 Fotografi på Aluminium 100 x 65 cm Fotograf: Else Marie Westergaard

39


#32 Gerd Baarstrøm ”Øjefuglen” 2012 Fotografi / keramik 30 x 30 cm Fotograf: Peder Størup

40


#33 Grethe Mariann Maurseth ”VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR” 2012 Fotografi 50 x 70 cm Fotograf: Kunstneren i samarbejde med M. Porsmose

41


#34 Hanne Matthiesen ”Pandoras æske” 2011 Hulkamera - direkte fra æsken 10 x 15 cm Fotograf: Kunstneren

42


#35 Hanne Munk ”Peep show” 2012 Vægobjekt 50 x 250 cm m. 5 fotografier: ”Den nøgne Venus” / ’Boticelli ”Den mystiske kvinde” / Leonardo da Vinci ”Den uskyldige madonna” / Rafael ”Den yndige pige” / Vermeer ”Den mandhaftige kone” / Matisse Fotograf: Kunstneren

43


#36 Hans Morten ”Flerstemmigt selvportræt” I - V ”EGO-brændstof”, ”EGO-reklamer”, ”EGO-noder”, ”EGO-penge”, og ”EGO-natur”

2012 Fotografi / collage 5 x 87 x 70 cm Fotograf: Kirsten Borre

44


#37 Helle Bovbjerg ”Lille h med stort H” 2012 Foto på akryl 150 x 48 cm Fotograf: Axel Bovbjerg

45


#38 Helle Skydt ”selvportræt” 2012 Fotogravure 42 x 52 cm Fotograf: Helle Skydt

46


#39 Helle Vinter ”Sløret tilsløret afsløret utilsløret sårbar er jeg skaber jeg er jeg” Fotografi 140 x 48 cm Skulptur 22 x 22 x 22 cm Fotograf: Lea Vinter Sonne

47


#40 Ieva Vitola-Lindqvist “Three parts” 2012 Fotografi / Print på lærred / acryl 190 x 240 cm Fotograf: Ole Lindqvist

48


#41 Inge Dahl "Irrealis" 2012 Fotografi 150 x 112 cm Fotograf: Kunstneren

49


#42 Berit Jansson & Inge Marie Korsholm “Watch again and again.....?� 2012 Foto / objekt 26 x 27 x 20,5 cm Fotografer: Kunstnerne

50


#43 Inge Merete Buller Hermansen "Rosenbadet� 2012 Fotografi 30 x 35 cm Fotograf: Karin Munk

51


#44 Inge Ă˜rntoft "Med udsigt til lidt himmel" 2012 Fotografi 128 x 96 cm Fotograf: Søren Bresling

52


#45 Inge-Lise Ravn "Hest og Rytter" 2012 147,5 x 100 cm Fotografi Fotograf: Jacob Ravn

53


#46 Inger Bruhn ”Storm før stilheden Niagara falls” 2012 Fotografi / collage 100 x 60 cm Fotograf: Inger Bruhn og Erik Balle Poulsen

54


#47 Ingun Hansen Uden titel 2012 Fotografi / print 8 x 700 cm Fotograf: Kunstneren

55


#48 Jette Bækgaard ”EGO’centrisk, mig? ”Jeg flytter hele verden” 2012 Fotografi 35 x 52 cm & 52 x 35 cm Fotograf: Thomas Lykke Madsen

56


#49 Joe Bermann Ingvartsen. �Elsker dig� 2012 Fotografi 32 x 48 cm Fotograf: Kunstneren

57


#50 Johanna Ludvigsen �Muldvarpen� 2012 Fotografi 60 x 90 cm Fotograf: Kunstneren

58


#51 Jon Gislason ”Løkkehjulet” 2012 Fotografi / blandform Diameter 145 cm Fotograf: Kunstneren

59


#52 Jytte M. Rasmussen "Recycling" 2012 Fotografi / collage� 48 x 35,5 cm Fotograf: Jytte M. Rasmussen

60


#53 Jørgen Mikael Andersen ”Happiness is a Warm Gun” 2012 Mobiltelefonfotografi, pigmenttryk udført af Bo Mølgaard 80 x 60 cm Fotograf og idé : Janne Koefoed Jørgensen

61


#54 Jørn O.H. Bork "Det 3-delte Ego" 2012 Fotogravure / trÌsnit / akvarel 99,5 x 70,5 cm Fotograf: Kunstneren

62


#55 Karen Ette ”Fragile Frog” 2012 Skulptur, Glasfiber og Fotografi 410 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

63


#56 Karin Grünberger ”EGO-ismer på fotostele” 2012 Skulptur 23 x 23 x 147 cm Fotograf: Kunstneren

64


#57 Karin Munk ”Tidligere / nu” 2012 Fotografi 50 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

65


#58 Karen Nyholm “Dreams and Bones” 2012 Fotografi 30 x 30 cm Fotograf: Kunstneren

66


#59 Katja Herrik ”Selvportræt” 2012 Fotografi 75 x 50 cm Fotograf: Jan Chang Østergaard & Kunstneren

67


#60 Ketty Steffensen ”Tænkepause” 2012 Fotografi 49,5 x 58,5 cm Fotograf: Birgit Øvlesen

68


#61 Kirsten-Marie Korneliussen ”EGO GENER” (slægt) 2012 Fotografi / Collage 60x80 cm Fotograf: Kunstneren

69


#62 Klaus Becker. "Mindst holdbar til 01-09-2039, uåbnet i tætsluttende emballage". "Sidste anvendelses dato 30-09-2039" Fotografi 2 x 31 x 36 cm. Fotograf: Gitte Sørensen

70


#63 Leif Dræby ”Uden titel” 2012 Fotocollage 40 x 30 cm Fotograf: Kunstneren

71


#64 Lena K端hl "Reduction" 2012 Fotografi 17 x 12 cm Foto i glas og ramme Fotograf: Kunstneren

72


#65 Lina Bjørnø ”Under huden”, 1/8 2012 Fotografi / tegning 75 x 56 cm Fotograf: Federico Finamore

73


#66 Liné Ringtved Thordarson ”Nudes” 1/6 2012 Fotografi 140 x 96 cm Fotograf: Thomas Kaare Lindblad

74


#67 Lis Rejnert Jensen ”Sehnsucht” 2012 Fotografi 70 x 48 cm Fotograf: Joe Ingvartsen og kunstneren.

75


#68 Lis Wuisman Jørgensen “Uden titel” 2012 Fotografi 25 x 150 cm Fotograf: Victor Wuisman

76


#69 Lisbeth Thingholm ”Selvportræt” 2012 Fotografi 3 x 44 x 30,5 cm. Fotograf: Kunstneren

77


#70 Lotte V. Myrthue ”Det er med selviscenesættelse som med smøger og striber i håret: Det bliver mere og mere patetisk med alderen” 2012 Fotografi / blandform 40 x 50 cm Fotograf: Ann Malmgren, 2009.

78


#71 Maja Ingerslev ”Livline” 2012 Artist Book: fotografi, analog C-print, lamineret, 18 sider, edition 2. Opsat på forex-plader. Ryg: messing, cordurastof. 49 x 74 x 10 cm. Fotograf: Kunstneren

79


#72 Maria Ehlert ”Du placerer kunst ergo er jeg” 2012 Fotografi / objekt 50 dåser. Dåse 15 x 10 x 8 cm Fotografer: Grethe Lund, Matias Løye Hejl og Fernando Franca

80


#73 Marianne Markvad "Budt op til dans" 2012 Foto / blandform 80 x 65 x 11 cm Fotograf: Marianne Markvad

81


#74 Marianne Steenholdt Bork �Stjernekiggeren og Filihankatten� 2012 Fotografi 28,5 x 66 cm. Fotograf: Tine Bringsjord

82


#75 Marianne Thingholm ”Inspirationsbrønden” I og II 2012 Fotografi 2 x 54 x 45 cm Fotograf: Lina Bjørnø

10

83


#76 Marianne Tønnesen ”Power” 2012 Fotografi / blandform 51,5 x 32,5 cm Fotograf: Kunstneren

84


#77 Mette Skriver ”Skilt. Selvportræt med usynlighedshat på” 2012 Fotografi 33 x 42 cm

Fotograf Kunstneren

85


#78 Mette Tønder ”På den ene side.....på den anden side.....” 2012 Fotogravure På gulv 47 x 256 cm På væg 82 x 82 cm Fotograf: Kunstneren og Johannes Tønder Hyldegaard

86


#79 Michael Bredtved ”Alter ego - Mr. funky fairy” 2012 Fotografi Fotograf: Lina Bjørnø

87


#80 Mikael B Hansen �Fotografi af spejl-jeg er fotografen� 2012 Fotografi 30 x 45 cm Fotograf: Kunstneren

88


#81 Mona Dam ”Change Ends” 2012 Fotomontage 50 x 65 cm Fotograf: Willow Waagner

89


#82 Niels Rahbæk ”Et øjeblik” 2012 Fotografi 100 x 150 cm Fotograf: Kunstneren

90


#83 Nurith Lumer-Klabbers ”Mit ego – mit redskab” 2012 Fotografi / blandform 180 x 45 cm Fotograf: David Bauer Lønstrup

91


#84 Ole Claus Hansen ”Selvportræt” 2012 Fotografi / inkjet-print 21 x 28 cm Fotograf: Kunstneren

92


#85 Pernille Andersen �Gestus� 2012 Hulkamera / Fotogravure 60 x 80 cm Fotograf: Kunstneren

93


#86 Pernille Reitz "Jeg skaber Mig" 2012 Fotografi / skulptur 102 x 50 cm Fotograf: Kunstnerens far i 1974

94


#87 Peter Christensen "WHY" 2012 2012 Ø. 150 cm H. 181 cm Montre 40 x 40 cm Fotografi / skulptur / objekt. Fotografer: Fotos indvendigt i montre: Lisbeth Kværndrup QR-kode: Katrine Mark Værkfoto: Peter Christensen

95


#88 Pia Græsbøll Ottesen “Just Me“ 2012 Skulptur 60 x 60 x 163 cm Fotograf: Bering foto / v Pernille Bering

96


#89 Pia Buchholtz Hansen "En sĂŚlsom kraft med en indbygget forbandelse" I - III 2012 "Eight swords" "The hanged mann" "Two swords" Fotografi 3 x 33 x 21 cm Fotograf: Stig Laursen

97


#90 Randi Kornerup-Bang ”I toget på Sri Lanka” 2012. Fotografi 20 x 30 cm Fotograf: Leif Dræby

98


#91 Rikke Rohde ”EGOgrip” 2012 Foto / papirklip / computermanipulation 117 x 74 cm Fotografer: Freja Nanandowa R. Monney og Rikke Rohde

99


#92 Signe Højmark ”Modelleret” 2012 100 x 50 cm Fotografi (Modellering/Photoshop) Fotograf: Øyvind Strøm

100


#93 Steen Hovmand ”Skygge af et dobbeltego” 2012 Fotografi / blandform 80 x 60 cm Fotograf: Kunstneren

101


#94 Steen Rasmussen "Afhængigt af øjnene der ser" Fotografi / Pigmentprint 42 x 66 cm Fotograf: Kunstneren

102


#95 Susanne Bøse Andersen "Pü vej" 2012 Fotografi 60 x 80 cm Fotograf: Lars Svenning Andersen

103


#96 Thomas Andersson "Til minde om" 2010 Fotografi 40 x 50 cm Fotografer: Kunstneren og hans far

104


#97 Trine Bach Jakobsen. ”Engel min engel - slip mig fri” 2012 Fotografi 68 x 47 cm Fotograf: P.B.J.

105


#98 Ulrik Lund �Days with the Artist� 2012 Bog: 42 x 24 cm, 10 sider fotocollager i 3D Udgives i 10 nummererede, signerede eksemplarer Fotograf: Signe Nielsen og Kunstneren

106


#99 Vibeke Helene Barter. ”I am" 2012 Foto på lœrred m tekst. 100 x 70 cm Fotograf: Julia Davies.

107