Page 1

SMARTER CITIES MET OPEN DATA

NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3)

Smart Cities kunnen niet zonder open overheidsdata, daarom voert de Rijksoverheid een actief opendatabeleid en streeft ze naar een koploperspositie. (p. 19-20)

ONTWERPEN AAN SMART CITIES Gebiedsgerichte aanpak biedt kansen voor een integrale Smart Cityontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt steden daarvoor ontwerpend onderzoek aan om in samenwerking met stakeholders adaptieve ruimtelijke strategieën te ontwikkelen. (p. 14-15)

NAAR EEN ‘SMART URBAN DELTA’ Een blik op de slimme stad door Hans Tijl Smart Cities, een term die je tegenwoordig veel hoort. Iedereen heeft er wel ideeën of vragen bij en volgens sommigen is het een modewoord. Maar modewoord of niet, bij Smart Cities komen twee trends samen waar we gewoon niet omheen kunnen: digitalisering en verstedelijking. De digitale revolutie wordt gezien als nieuw onderdeel van de derde industriële revolutie. Zoals elke industriële revolutie haar basis vindt in nieuwe technologie met daarbij behorende

nieuwe infrastructuren, zo gaat het bij de digitale revolutie om ICT en daarbij behorende nieuwe digitale infrastructuren zoals internet. Nieuwe, ICT-gerelateerde technologieën en toepassingen kunnen de maatschappij ingrijpend beïnvloeden. Tegelijk neemt wereldwijd de verstedelijking toe. Dit leidt tot nieuwe stedelijke opgaven, problemen en kansen. Hierbij kunnen nieuwe technologieën onderdeel zijn van

de problemen, maar ook van nieuwe, onvermoede oplossingen. Onder invloed van digita­lisering en verstedelijking vindt bovendien ook een maatschappelijke ontwikkeling plaats: het ontstaan van een energieke samenleving die, in allerlei ver­banden, zelf slimme oplossingen bedenkt en toepast. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder. <vervolg op pagina 2>

Smart Cities  

Informatiekrant over de resultaten van de beleidsverkenning Smart Cities in 2014 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Ruimteli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you