Page 1


A Hormipresa fa més de 35 anys que aportem solucions perquè qualsevol mena de projecte constructiu es faci realitat. Des d’habitatges familiars fins a estadis, naus industrials, edificis singulars, etc. Sempre sota uns criteris de precisió absoluta en el

Arguments sòlids per a solucions globals compliment dels terminis d’execució i màxima seguretat, gràcies a una tècnica de control rigorosa que fa que tots els nostres elements tinguin garantia de qualitat i estiguin homologats per les normes europees més estrictes del sector. Tot plegat perquè abans de posar la primera pedra, ens consulti sobre com el formigó industrialitzat pot fer d’una idea una obra ben fonamentada.


FÀBRICA SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONA)

Aquí, els seus projectes comencen FÀBRICA TORIJA (GUADALAJARA)

FÀBRICA PLA DE SANTA MARIA (TARRAGONA)

4


a fer-se realitat. La fabricació en sèrie de tots els mòduls de formigó que formen en conjunt un projecte constructiu, s’aconsegueix després d’un procés d’elaboració realitzat pels nostres tècnics experimentats, els quals

DIRECCIÓ I DEPARTAMENT COMERCIAL BARCELONA

disposen dels equips més avançats que els permeten reduir considerablement

les

despeses

sense

oblidar la qualitat de tots i cadascun dels elements.

DEPARTAMENT COMERCIAL MADRID


Un cop escollit el sistema que millor encaixa amb les necessitats de cada projectista o client, el nostre equip d’experts projecta les adaptacions bàsiques, incorporant-hi els avantatges que doten al projecte de construcció d’una personalitat pròpia i un disseny avançat que, posteriorment, faran que s’obtingui el resultat esperat en un temps rècord.


El complex industrial d’Hormipresa, equipat amb les instal·lacions més actuals, permet comprovar els enormes avantatges de la fabricació industrialitzada d’elements de formigó amb la seguretat que ofereixen els materials utilitzats en tot el procés. Des de la concepció de la idea fins a la finalització de tot el projecte.


Apte per a tots els pĂşblics


Sistemes de fonaments Pilars i mènsules Jàsseres per a forjats

Sistemes de fonaments FONAMENTS TRADICIONALS

12

Panells de tancament

Fonament amb calze

12

MOTLLE

62

Cep amb pilots

13

Tipologies de portes i finestres

63

SABATES PREFABRICADES

13

Tipologies de cantonades

64

ANCORATGE ROSCAT

14

Tipologies de fixació panells de motlle

64

Connexió pilar-sabata amb sistema AR

14

ALVEOLARS

68

Connexió pilots-enceps amb pilar amb sistema AR

15

Premarcs metàl·lics

69

Connexió mur-pilar amb sistema ARN

15

TIPOLOGIES D’ACABATS SUPERFICIALS

70

BEINES CORRUGADES

16

Sabata amb beines

16

Pilars i mènsules

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin Panells de tancament

73

Tipus d’Ypsilon

73

18

Jàsseres principals de suport a l’Ypsilon

74

Estàndard

18

Materials de coberta

74

Tipologies de cap de pilar

18

Detalls constructius

75

COBERTA VARIANT

78

fonament

19

Biga Variant

78

Pilar amb baixant interior

19

Jàsseres principals de suport a la Variant

79

MÈNSULES

20

Materials de coberta

79

Tipologies de mènsula estàndard

20

Detalls constructius

80

Situació possible de les mènsules

20

Coberta AMB xapa plana de múltiples pendents 84

Jàsseres per a forjats

Cobertes

COBERTA YPSILON

PILARS

Tipologies normals de base de pilar per connectar al

Grades

Cobertes

Tipus

22

Deltabeam

25

Esquema estructural

85

Materials de coberta

88

Grades GRADES

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin PLAQUES ALVEOLARS

28

Cantells: 16.20.25.30.35.40.45.50.53.63.83 (amplada 120)

30

BIGUES TWIN

51

Geometria de les bigues Twin

52

Característiques estàtiques de les bigues i els forjats

54

Aplicacions vàries

Seccions transversals dels forjats amb bigues adossades

56

Toleràncies i característiques de producció

57

Detalls constructius de taulers i de forjats

58

Avantatges tècnics i econòmics de les bigues Twin

60 10

90

93


Sistemes de fonaments


Els fonaments tradicionals són com el seu nom indica, els usuals pel recolzament de l’edifici al terreny. HORMIPRESA ha dissenyat un sistema d’unió hiperestàtica de l’element pilar amb el fonament que racionalitza l’encastament, evitant punxonaments, podent-se dissenyar el fonament com si d’un fonament habitual es tractés. Les seves mides seran variables depenent de les càrregues.

FONAMENT AMB CALZE Armat tipus connexió pilar-sabata

Pilar Unió sabata-pilar amb morter fluid sense retracció tipus GROUT Sabata Armadura calze Formigó mínim HA-25

Caixó d'encastament amb xapa grecada.

30/40

C

C=60/70/80/90/100

Formigó de neteja

Graella inferior

10

Sistemes de fonaments

Fonaments tradicionals

Caixó d’encastament de xapa grecada per la formació del calze C

Variable Variable

12


Unió cep-pilar amb morter fluid sense retracció per a rebliments i ancoratges de precisió tipus GROUT Caixó d'encastament amb xapa grecada.

Armadura calze Formigó mínim HA-25

Armat tipus connexió pilar-cep amb pilots

C

C=60/70/80/90/100

Graella inferior

10

Variable

Graella superior

Formigó de neteja

Pilots

Pilots

Sabates prefabricades Són uns elements estàndards que s’utilitzen per al fonament amb sabates per a edificis normalitzats amb càrregues de no gaire importància a transferir al terreny o amb terrenys de bona qualitat. Són fetes a fàbrica, i transportades i muntades a l’obra sobre una base de formigó d’anivellament.

Unió sabata-pilar amb morter fluid sense retracció tipus GROUT Pilar

2ø8 16ø12 en "U"

Sabata

96

Estreps ø8 c/20 cm

Graella de 6x6 ø10 de 100x95 cm

Graella de 8x6 ø10 de 140x120 cm

125

Les traves entre sabates en el cas de ser necessàries es farien de manera tradicional formigonades in situ.

150

13

Sistemes de fonaments

CEP AMB PILOTS


Sistemes de fonaments

Ancoratge roscat Aquest tipus d’ancoratge s’utilitza quan els pilars s’han de connectar a una llosa de fonament de poc cantell, en la qual no es pot realitzar el calze ranurat, en sabates de mitgera en que el pilar va adossat al límit de propietat, o en pilars que van sobre mur de formigó fet in situ.

CONnEXIó PILAR-SABATA AMB SISTEMA AR

Recobriment posterior amb morter sense retracció

Mallat

Ancoratges roscats

Formigó de neteja

B

A

14


Recobriment posterior amb morter sense retracció

Mallat

Ancoratges roscats

Formigó de neteja

Pilots Pilots

CONnEXIÓ MUR-PILAR AMB SISTEMA ARn

Xapa metàl·lica

50

Per a la utilització d’aquest sistema cal que el pilar prefabricat disposi del sistema especial d’ancoratge AR a la seva base.

15

Sistemes de fonaments

CONnEXIó PILOTS-ENCEPS AMB PILAR AMB SISTEMA AR


Sistemes de fonaments

Beines corrugades S’utilitza exactament com en el cas anterior, però sempre que es pugui és preferible el cas d’ancoratge roscat, per la seva major simplicitat i rapidesa de muntatge i aplomatge.

SABATA AMB BEINES

Pilar

Esperes pilar Beines

Platina per anivellar el pilar

Sabata

16


Pilars i mènsules


Pilars

A

A

B

B

L’encastament al fonament es determinarà segons càlculs i d’acord amb la tipologia dels fonaments. Les dimensions donades són les seccions dels pilars normalitzades en la nostra fabricació. En cas de demanda, podem produir una secció diferent de les donades. El formigó utilitzat en la seva fabricació és el HA-35 i l’acer és del tipus B-500-S. Podem fabricar amb altres tipus de formigó i acer si el projecte així ho exigeix.

L

L

Dimensions estàndard A

40PM 401540 40PM 402050 50PM 502550

cm

B

40 50 60 70 80 50 60 70 80

cm

L

1 a 20

m

TIPOLOGIES DE CAP DE PILAR 12 Variable

24

Variable

Variable

Cotes en cm

52

Variable

24

21

21 18

Variable

Variable

24

Variable

Pilars i mènsules

estÀndard

22 22

Pla

22

Porta-canal tipus CRV

Sistema ancoratge roscat unió pilars

Barra roscada Esperes Forquilla doble Forquilla tancada Forquilla

El recolzament de les jàsseres sobre el cap de pilar es realitza sempre amb sistemes elastomèrics normalitzats. NOTA: Si el projecte ho requereix, es pot dissenyar qualsevol altre tipus de cap de pilar.

18


Pilars i mènsules

TIPOLOGIES NORMALS DE BASE DE PILAR PER CONNECTAR AL FONAMENT

Esperes connexió amb fonaments de beines Encastament ranurat Encastament llis Sistema ancoratge roscat

PILAR AMB BAIXANT INTERIOR ø variable

10 cm. Longitud encastament

19


Mènsules TIPOLOGIES DE MèNSULES ESTÀNDARD

Pilars i mènsules

Cotes en cm

Variable

24

Variable Variable

Variable

20

30

40

Variable

22

200

15

20

50

40

50 40

35 40

Cotes NOTA: sienelcm. projecte ho requereix es pot dissenyar qualsevol altre tipus de mènsula.

SITUACIÓ POSSIBLE DE MÈNSULES Especial

Estàndard

1

2

1 4

2

3

3

Les mènsules es podran situar a qualsevol alçada del pilar i amb el número que sigui necessari segons el número de plantes.

20


JĂ sseres per a forjats


SÈRIE LLEUGERA

Jàsseres per a forjats

Poden portar armadura d’espera per formigonar el cap superior. Normalment són de formigó pretensat.

L 10

D

B

10 C

A B

A

PM 1515

PM 20 20

PM 25 25

B

20

25

30

C

50

60

70

D

30

40

50

35

Cotes en cm L

C

A +B

L 10 D C

A

PM 1515

B

20

25

30

C

40

50

60

D

30

40

50

A

L

B

Cotes en cm

C

22

PM 20 20

PM 25 25 35


SèRIE PESAnt

15

L

C A B

L

A

PM 1525 20

PM 30 2035

B

20

30

40

C

70

80

90

D

40

50

60

PM 40 25 45

50

PM 40 25 45

50

50

Cotes en cm C

D 15

A

B

L

C

PM 1525 20

B

20

30

40

C

55

65

75

D

40

50

60

Cotes en cm

A +B

L

A

D

23

PM 30 2035 50

Jàsseres per a forjats

15 D

A +B

Poden portar armadura d’espera per formigonar el cap superior. Normalment són de formigó pretensat.


TIPUS

Poden portar armadura d’espera per formigonar el cap superior. Normalment són de formigó pretensat.

20

L

C A

B

A

PM 1525 20

PM 30 2035

B

20

30

40

C

80

90

100

D

40

50

60

PM 40 25 45

50

PM 40 25 45

50

50

Cotes en cm

L

C

20

D

A

B

L

C

A

PM 1525 20

B

20

30

40

C

60

70

80

D

40

50

60

Cotes en cm A+B

Jàsseres per a forjats

D 20

L

D

24

PM 30 2035 50


TIPUS

Ample (cm)

Altura (cm)

Pes KN/m

IRC 50.100

50

100

7,65

IRC 50.110

50

110

8,85

IRC 50.120

50

120

10,10

Jàsseres per a forjats

TIPUS

DELTABEAM La DELTABEAM és una jàssera de caixó d’acer alveolada que es formigona in situ durant la construcció, paral·lelament a les unions de les plaques alveolars. D’aquesta manera s’evita el despenjament i es forma un forjat de cantell reduït (slim floor).

Tipologies CENTRALS: És la jàssera principal. Disposa d’una gran rigidesa torsional (important en el muntatge). En cas que sigui necessari, es pot fabricar amb dispositius estructurals addicionals. LATERALS: La jàssera DELTABEAM lateral està dissenyada com a biga extrema del forjat o en l’obertura de grans buits. Si el projecte ho requereix, se’n pot protegir l’ànima vertical del foc. Té una rigidesa torsional excel·lent gràcies a la seva secció en caixó.

Forjats d’igual cantell

Protegida del foc en cas de buits (p. e. escales)

Forjats de diferent cantell

No protegida lateralment. En cas d’anar adossada a façana 25


Toleràncies de fabricació de la DELTABEAM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Longitud (L) : ± 5 mm Amplària (b) : ± 5 mm Cantell (h) : ± 3 mm Flexió lateral (fp): fp _>L / 650 Flexió (fn): ± L / 650 en relació a la contrafletxa inicial Perforacions, forats, connexions, etc: Forats: 5 mm Acoblaments: ± 5 mm Connexions: ± 5 mm

Dimensions de la DELTABEAM Deltabeam

Jàsseres per a forjats

b1*

D20-200

b2

b2

d2

h

ø

200

80

(mm)

tipus

CENTRAL

200

100

ø

57

97,5

h

d2

b

D20-300

300

D20-400

400

130

278

D26-300

300

97,5

148

180

265 b1

b

b1

BIGUES CENTRALS

B

D26-400

400

130

245

D32-300

300

97,5

110 320

D32-400

400

210

D37-400

400

180

D37-500

500

278

D40-400

400

180

D40-500

500

278

D50-500

500

230

D50-600

600

330

5-25 370

400

130

LATERAL

500

DR20-b

b

20

B

200

100

DR26-b DR32-b DR37-b DR40-b DR50-b

* Mida estàndard si no la defineix el client (mínim 20 mm).

26

80

265

130

Determinat d’acord a b (min 100 mm)

b1

BIGUES LATERALS

h

Definida pel client

ø

57

b2

d2

150

320 5-25 370 400 500

150


34 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin


Plaques alveolars HORMIPRESA és líder a Espanya en la fabricació de plaques alveolars pretensades, tant en capacitat productiva com en amplitud de gamma de cantells. HORMIPRESA ofereix al mercat la més alta capacitat de càrregues, així com grans llums. Totes les plaques estan dimensionades per a una màxima economia d’ús, i presenten una gran facilitat de muntatge.

Fabricació

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Les plaques HORMIPRESA es fabriquen en llargues pistes metàl·liques, amb cantells bisellats, utilitzant màquines automàtiques d’última generació basades en el sistema slipform. Les plaques són armades segons la càrrega demanada, i tallades per serres automàtiques a les longituds adequades un cop assolida la resistència esperada.

Materials Les plaques HORMIPRESA es fabriquen amb formigons de tipus HP-40 a HP-50. Els tendons pretensats són, en general, cables o filferros d’acer de gran qualitat de tipus Y1570C a Y1860C i de diàmetres ø 5 mm, ø 9,5 mm, ø 12,9 mm i ø 15,2 mm. Normalment les plaques tenen només armadura longitudinal, únicament en grans plaques per a grans càrregues i llums importants, es fabriquen també amb armadura transversal i de tallant.

Disseny Un forjat de plaques HORMIPRESA proporciona una estructura homogènia i rígida. Les plaques HORMIPRESA estan calculades en el nostre Centre de Càlcul. Per a qualsevol situació de càrrega i de llum, el nostre Departament Tècnic dóna la solució adient. Més detalls de càlculs i de col·locació poden ser facilitats per HORMIPRESA en documentació annexa. Per a cada obra facilitem una memòria de càlcul extensiva. Totes les plaques poden ser dissenyades per a situacions estàtiques i dinàmiques.

Proves tipus Tots els tipus de plaques HORMIPRESA han estat assajats en proves de càrrega tipus i totes disposen de les Autoritzacions d’Ús del Ministeri de Foment. També les plaques HORMIPRESA estan avalades per un segell CIETAN de qualitat que concedeix l’Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento (IETCC).

28


Accessoris i forats Totes les plaques de gran cantell (> 25 cm) arriben a l’obra amb els alvèols tapats amb taps sintètics per evitar la penetració del formigó en el rebliment de juntes i capes de compressió. Els forats que s’han de fer en les plaques poden ser d’acord amb les instruccions que es donen més endavant. Si en algunes seccions del forjat no es poden utilitzar plaques alveolars, aquestes poden ser substituïdes per elements especials.

Talls esbiaixats Els sistemes de tall d’HORMIPRESA permeten talls no ortogonals en els caps de les plaques, normalment de 30º fins a 90º per a forjats esbiaixats.

Acabats La cara inferior de la placa té un acabat llis de pista metàl·lica amb cantells bisellats. La cara superior normalment és amb acabat llis de màquina o ranurat per millorar l’adherència entre la placa i la capa de formigó feta in situ. Aquesta cara pot tenir alguna petita ondulació.

Les proves realitzades indiquen que les plaques alveolars HORMIPRESA donen un excel·lent aïllament acústic. Dades sobre aquest aïllament es poden subministrar en annexos tècnics existents.

Resistència al foc Les plaques HORMIPRESA poden tenir d’una REI 60 a una REI 240, en funció del tipus de placa i de les proteccions addicionals que s’utilitzin. Existeixen molts assajos i experiments sobre la resistència al foc de les plaques.

Control de qualitat HORMIPRESA utilitza un avançat sistema de control de qualitat basat en la normativa europea que garanteix una qualitat molt constant. La capacitat de càrrega de les plaques, les toleràncies, penetració de cables, etc., es mesuren seguint les prescripcions del segell de qualitat CIETAN de l’Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Es segueixen també les instruccions de qualitat d’AIDEPLA (Asociación para la Investigación y Desarrollo de Placas Alveolares), associació de la qual HORMIPRESA és membre fundador.

Plaques alveolars com a murs Les plaques alveolars de 16 cm a 30 cm de cantell es fabriquen variant el junt longitudinal per ser utilitzades o com a mur de contenció de terres o com a element de tancament o compartimentació en col·locació vertical o horitzontal, fins a una REI 120.

29

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Aïllament acústic


16

PLACA ALVEOLAR 120/16

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m2 )

KN/m 2 26

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

24 22 20 18

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

16 14 12 10 8 6 4

120 cm

Alçada

16 cm

Longitud

0 - 6,40 m

Longitud mínima recolzament

10 cm

Pes placa alveolar

2,96 KN/ml / 2,46 KN/m2

Pes placa juntes plenes

2,63 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

46,7 dB

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

2 0 3,0

Amplada

3,5

4,0

NP1602

4,5

5,0

NP1604

5,5

NP1606

6,0

6,4 m

NP1608

DEFORMACIONS (mm)

mm -10

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-8 -6

Rigidesa de la placa

-4 -2 0 3,0

13640 m2KN

El signe negatiu indica contrafletxa. 3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,4 m

30


20

PLACA ALVEOLAR 120/20

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m2 26

22

Amplada

120 cm

20

Alçada

20 cm

18

Longitud

0 – 8,00 m

16

Longitud mínima recolzament

10 cm

14

Pes placa alveolar

3,32 KN/ml / 2,76 KN/m2

Pes placa juntes plenes

3,00 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

48,9 dB

12 10 8 6

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

4 2 0 3,0

3,5

4,0

4,5

NP2002

mm

5,0

5,5

NP2004

6,0

6,5

7,0

NP2006

7,5

8,0 m

NP2008

DEFORMACIONS (mm)

-12

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-10 -8 -6

Rigidesa de la placa

-4 -2

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 2 3,0

24940 m2KN

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0 m

31

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

24


25

PLACA ALVEOLAR 120/25

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m2 26

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

24 22 20 18

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

16 14 12 10 8 6 4

Amplada

120 cm

Alçada

25 cm

Longitud

0 - 10,00 m

Longitud mínima recolzament

10 cm

Pes placa alveolar

4,09 KN/ml / 3,41 KN/m2

Pes placa juntes plenes

3,71 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

52,4 dB

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

2 0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 NP2502

mm

NP2504

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 m NP2506

NP2508

NP2510

DEFORMACIONS (mm)

-12

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-10 -8 -6 -4

Rigidesa de la placa

-2 0

El signe negatiu indica contrafletxa.

2 4 4,0 4,5

47660 m2KN

5,0 5,5 6,0 6,5

7,0 7,5 8,0 8,5

9,0 9,5 10,0 m

32


30

PLACA ALVEOLAR 120/30

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m 2 28

24

Amplada

120 cm

20

Alçada

30 cm

18

Longitud

0 - 12,00 m

16

Longitud mínima recolzament

15 cm

14

Pes placa alveolar

4,66 KN/ml / 3,88 KN/m2

12

Pes placa juntes plenes

4,26 KN/m2

10

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

54,6 dB

22

8 6 4

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

2 0 6,0

6,5 7,0 NP3002

7,5

8,0

NP3004

8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 m NP3006

NP3008

NP3010

DEFORMACIONS (mm)

mm -10

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-8 -6 -4 -2

Rigidesa de la placa

0 2 4 6,0

77590 m2KN

El signe negatiu indica contrafletxa. 6,5 7,0

7,5 8,0

8,5 9,0

9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 m

33

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

26


35

PLACA ALVEOLAR 120/35

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m2 28

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

26

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

24

Amplada

120 cm

Alçada

35 cm

18

Longitud

0 - 14,00 m

16

Longitud mínima recolzament

15 cm

14

Pes placa alveolar

5,26 KN/ml / 4,38 KN/m2

12

Pes placa juntes plenes

4,90 KN/m2

10

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

56,9 dB

22 20

8 6 4

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

2 0 5,0

6,0

7,0

C3502

9,0

C3504

10,0

11,0

C3506

12,0

C3508

13,0

14,0 m

C3510

DEFORMACIONS (mm)

mm -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 5,0

8,0

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi. Rigidesa de la placa

137980 m2KN

El signe negatiu indica contrafletxa. 6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0 m

34


40

PLACA ALVEOLAR 120/40

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m 2 30 26

Amplada

120 cm

22

Alçada

40 cm

20

Longitud

0 - 15,00 m

18

Longitud mínima recolzament

15 cm

16

Pes placa alveolar

5,70 KN/ml / 4,75 KN/m2

Pes placa juntes plenes

5,35 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

58,3 dB

24

14 12 10 8 6

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

4 2 0 6,0

7,0

8,0

C4002

9,0

10,0

C4004

11,0

12,0

C4006

13,0

C4008

14,0

15,0 m

C4010

DEFORMACIONS (mm)

mm -10

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-8 -6 -4 -2

Rigidesa de la placa

0 2 4 6,0

195630 m2KN

El signe negatiu indica contrafletxa. 7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0 m

35

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

28


45

PLACA ALVEOLAR 120/45

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m2 34

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

32 30

Amplada

120 cm

Alçada

45 cm

Longitud

0 - 16,00 m

20

Longitud mínima recolzament

15 cm

18

Pes placa alveolar

6,14 KN/ml / 5,12 KN/m2

Pes placa juntes plenes

5,80 KN/m2

12

Resistència al foc

REI 120

10 8

Aïllament acústic Rw

59,6 dB

28 26 24 22

16 14

6

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

4 2 0 6,0

7,0

8,0

C4502

9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 m

C4504

C4506

C4508

C4510

DEFORMACIONS (mm)

mm -10

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-8 -6 -4

Rigidesa de la placa

-2 0

El signe negatiu indica contrafletxa.

2 4 6,0

265750 m2KN

7,0

8,0

9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 m

36


50

PLACA ALVEOLAR 120/50

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m2)

KN/m 2 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 7,0

Amplada

120 cm

Alçada

50 cm

Longitud

0 - 18,00 m

Longitud mínima recolzament

15 cm

Pes placa alveolar

6,58 KN/ml / 5,48 KN/m2

Pes placa juntes plenes

6,25 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

60,8 dB

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa. 8,0

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 m C5002

C5004

C5006

C5008

C5010

DEFORMACIONS (mm)

mm -10

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-8 -6 -4 -2

Rigidesa de la placa

349290 m2kN

0 2 4 7,0

El signe negatiu indica contrafletxa. 8,0

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 m

37

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:


35

PLACA ALVEOLAR SP-120/35

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

KN/m 2 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 7,0

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són: Amplada

120 cm

Alçada

35 cm

Longitud

0 - 15,00 m

Longitud mínima recolzament

15 cm

Pes placa alveolar

7,46 KN/ml / 6,22 KN/m2

Pes placa juntes plenes

6,68 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

60,6 dB

Per determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa. 8,0

9,0

SP3501

10,0

11,0

SP3503

12,0

13,0

SP3505

14,0

15,0 m

SP3507

DEFORMACIONS (mm)

mm -20

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-15 -10

Rigidesa de la placa

173380 m2KN

-5

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0 m

38


50

PLACA ALVEOLAR SP-120/50

120 Cotes en cm

52 48

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

44

Amplada

120 cm

40

Alçada

50 cm

36

Longitud

0 - 18,00 m

32

Longitud mínima recolzament

15 cm

28

Pes placa alveolar

9,20 KN/ml / 7,67 KN/m2

Pes placa juntes plenes

8,41 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

65,2 dB

24 20 16

Per a determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

12 8 4 7,0

8,0

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 m SP5001

SP5003

SP5005

SP5007

DEFORMACIONS (mm)

mm -20

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-15 -10

Rigidesa de la placa

453240 m2KN

-5

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 7,0

8,0

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 m

39

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m2)

KN/m 2


53

PLACA ALVEOLAR T-120/53

120 Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m 2

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

52

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

48 44

Amplada

120 cm

40

Alçada

53 cm

36

Longitud

0 - 18,00 m

32

Longitud mínima recolzament

15 cm

28

Pes placa alveolar

8,21 KN/ml

24

Pes placa juntes plenes

7,76 KN/m2

20

Resistència al foc

REI 120

16

Aïllament acústic Rw

64,4 dB

12

Per a determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

8 4

7

8

9

10

T5301

11

12

T5303

13

14

T5305

15

16

T5307

17

18 m

T5309

DEFORMACIONS (mm)

mm -20

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-15 -10

Rigidesa de la placa

-5

380000 m2KN

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 m

40


63

PLACA ALVEOLAR T-120/63

120 Cotes en cm

52 48

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

44

Amplada

120 cm

40

Alçada

63 cm

36

Longitud

0 - 22,00 m

32

Longitud mínima recolzament

15 cm

28

Pes placa alveolar

8,97 KN/ml /7,47 KN/m2

24

Pes placa juntes plenes

8,58 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

66,1 dB

20 16 12

Per a determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

8 4 10

11

12

13

T6301

14

15

T6303

16

17

18

T6305

19

20

T6307

21

22 m

T6309

DEFORMACIONS (mm)

mm -20

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-15 -10

Rigidesa de la placa

786440 m2KN

-5

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 m

41

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m 2


Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

83

PLACA ALVEOLAR T-120/83

120

Cotes en cm

CÀRREGA DE SERVEI (KN/m 2)

KN/m2 52 48

DADES TÈCNIQUES Les dimensions de la placa són:

44

Amplada

120 cm

40

Alçada

83 cm

36

Longitud

0 - 25,00 m

32

Longitud mínima recolzament

20 cm

28

Pes placa alveolar

11,57 KN/ml

24

Pes placa juntes plenes

11,21 KN/m2

Resistència al foc

REI 120

Aïllament acústic Rw

70,4 dB

20 16 12

Per a determinar la càrrega de servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa.

8 4 13

14

15

16

T8301

17

18

T8303

19

20

21

T8305

22

23

T8307

24

25 m

T8309

DEFORMACIONS (mm)

mm -20

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

-15 -10

Rigidesa de la placa

-5

El signe negatiu indica contrafletxa.

0 13

1266100 m2KN

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 m

42


Plaques tallades i forats La mida normal d’ample de les plaques és de 120 cm. Es poden subministrar plaques de les següents mides sota comanda molt especial.

Plaques alveolars tipus NP/SP/C i T

Placa alveolar tipus NP de cantell 16/20/25/30

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Placa alveolar tipus SP de cantell 35/50

Placa alveolar tipus C de cantell 25/30/35/40/50

Placa alveolar tipus T de cantell 53/63

43


Encaixos màxims

120 120

L

L/5

120 L L/4

40

40

40

40

120 L

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

L/5

Cotes en cm

40

120 120

Jàssera metàl·lica MR.

Cotes en cm 120

44

120


Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Secció jàssera metàl·lica MR

Plaques alveolars

Jàssera metàl·lica MR

45

ø20


Càrregues lineals i puntuals HORMIPRESA disposa d’un programa de càlcul matricial iniciat pel Dr. Arquitecte R. Guerra Fontana i desenvolupat pels Serveis Tècnics d’Hormipresa. Aquest programa és aplicable a tot el ventall de productes. Si el forjat disposa d’una capa de compressió armada, la distribució de càrregues millora sensiblement.

Un forjat realitzat amb plaques alveolars HORMIPRESA amb les juntes plenes amb un formigó de qualitat tipus HA-25 distribueix perfectament les càrregues lineals i puntuals que puguin existir. Les taules de distribució que es presenten aquí, estan basades en experimentacions fetes per la FIB i recollides en la norma europea prEN 1168 i en la norma espanyola EFHE.

Distribució de càrregues lineals:

vora de càrrega

60

càrregues lineals vora

1

percentatge de càrrega (%)

1

2

3

4

5

40

centre de càrrega

30 2

3

20

=

4

1=

5

2

3

10 4 5

4

6

8

10

12

14

llum (l) enm

1,0

0 0,5 b

s

càrrega lineal

1,5 b

reacció de càrrega (%)

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

50

centre

0,8

2,5 b

0,6

3,5 b 4,5 b

0,4 s 0,2

4

6

8

10

llum (l) enm

46

12

14

16

b


Distribució de càrregues puntuals:

percentatge de càrrega (%)

40

30

càrrega puntual

3 1

2

3

4

5

x=1/2l

2

20

4 l

1

10

5

4

6

8

10

12

14

1,6 1,4 reacció de càrrega (%)

s

0 0,5 b

càrrega puntual Fd

1,5 b

1,2

2,5 b 3,5 b 4,5 b

1,0 0,8

b

s

0,6 0,4 0,2 4

6

8

10

12

14

16

llum (l) enm

1

percentatge de càrrega (%)

50

càrrega puntual

40

1

2

3

x=1/2l

30

2

l

20

10

3

4 5

4

6

8

10

llum (l) enm

47

12

14

4

5

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

llum (l) enm


Toleràncies dimensionals de les plaques alveolars Cantell de la placa:

Gruix de l’ala:

La tolerància entre el cantell teòric “H” i el valor mitjà dels cantells “H ” mesurats en l’eix dels alvèols i en l’eix de les ànimes serà:

La tolerància entre el gruix de l’ala, tant superior com inferior, de cada alvèol individualment “h ” i del seu valor mitjà respecte al valor teòric “h” serà:

Per a H ≤ 150 mm:

En qualsevol alvèol:

i

i

6

H i=1 -5 mm < ——— – H < 10 mm 6

-10 mm ≤ h – h ≤ 15 mm

i

i

En el conjunt de tots els alvèols:

Per a H ≥ 400 mm:

3

6

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

H

h

i

i=1

——— – h > – 5 mm 3

i=1 -15 mm < ——— – H < 15 mm 6 i

Per a 150 mm < H < 400 mm: interpolar linealment Mètode d’assaig: Es realitzaran sis mesures “H ” en una de les seccions transversals extremes de la placa (tres sobre l’eix dels alvèols i tres sobre l’eix dels nervis). Les parelles de mesures (alvèol/nervi) correspondran a zones pròximes a ambdós extrems de la secció i a la zona central d’aquesta. Es calcularà el valor mitjà d’aquestes mesures i es compararà amb el valor teòric. i

Gruix de les ànimes: La tolerància entre el gruix de l’ànima de cada nervi individualment “b ” i del conjunt de tots ells respecte al valor teòric “b” serà:

Mètode d’assaig: Es mesurarà en una de les seccions transversals extremes de la placa el gruix mínim, superior i inferior, de l’ala de tres dels alvèols. Es calcularà el valor mitjà per a l’ala superior i inferior per separat. Es compararan els valors individuals, així com els dos valors mitjans, amb els valors teòrics.

Longitud de la placa: La longitud de la placa “L” no diferirà respecte de la teòrica en ±25 mm. Mètode d’assaig: Es mesurarà un dels extrems de la placa. Es compararà el valor obtingut amb el valor permès.

i

Amplada de la placa:

En qualsevol nervi:

Per a lloses amb mesura estàndard, l’amplada de la placa “B” no diferirà respecte de la teòrica en ±5 mm.

b – b > – 10 mm i

En el conjunt de tots els nervis:

∑ b – ∑ b > – 20 mm i

Mètode d’assaig: Es mesurarà un dels extrems de la placa. Es compararà el valor obtingut amb el valor permès.

Mètode d’assaig: Es mesurarà el gruix mínim de l’ànima en cadascun dels alvèols d’una de les seccions extremes de la placa. Es compararà cada valor individual, així com la suma total, amb els valors permesos.

48


Ortogonalitat de la placa:

Lliscament de l’armadura pretesa:

La diferència entre les dimensions de les dues diagonals de la cara superior de la placa no serà superior a 25 mm.

El valor màxim de lliscament de l’armadura pretesa a tracció “S” serà:

Mètode d’assaig: Es mesuraran les dues diagonals de la cara superior de la placa. Es compararà la diferència entre ambdues longituds amb el valor permès.

En qualsevol cable: S ≤1,3 ∆L mm Valor mitjà de tots els lliscaments: S ≤∆L mm m

0

Essent: ∆Lo = 0,4 lbpd (∑ pmo /Ep) (en mm)

Per a qualsevol tipus de cable o filferro de la cara inferior o de tracció, la tolerància entre la distància des de l’eix del cable a la cara inferior de la placa “c ” i la distància teòrica “c” serà:

amb: ∑ pmo = tensió inicial en el cable; Ep (mòdul de deformació longitudinal) = 200.000 N/mm2; lbpd (límit superior de la longitud de transmissió) = 1,2 lbp; lbp (longitud de transmissió) = ∑ b∅; ∅ = diàmetre nominal

Per a H ≤ 200 mm: |c – c| < 10 mm

Factor ∑ b per a cables i filferros pretensats

i

i

Per a H > 200 mm: |c – c| < 15 mm i

Essent “H” el cantell total de la placa. Per al conjunt de l’armadura inferior o de tracció, la tolerància entre la distància del centre de gravetat del conjunt a la cara inferior de la placa i la distància teòrica “cg” serà de ±H/40 el cantell total teòric de la placa. Mètode d’assaig: Es mesurarà la distància des de l’eix de cada cable al paràmetre inferior de la placa. En el cas que existeixin armadures de diàmetres diferents, s’obtindrà la mitjana ponderada. Es compararan els valors individuals i el valor mitjà amb els valors teòrics.

Recobriment dels cables: Amb relació a qualsevol superfície (superior, inferior, lateral o alvèol), l’armadura tindrà un recobriment igual o superior a l’indicat en la instrucció EHE vigent. Mètode d’assaig: Es mesurarà el recobriment de cada cable respecte de la superfície més propera (superior, inferior, lateral o alvèol), en l’extrem de la placa. Es compararà cada valor individual amb el valor permès.

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Posició de l’armadura de pretensat en direcció vertical:

0

Resistència del formigó en la transferència (N/mm 2)

25

25

25

25

25

25

∑b

75

75

75

75

75

75

Mètode d’assaig: Es mesurarà en un extrem de la placa tots els lliscaments. Es calcularà el valor mitjà per a la placa. Es compararà cada valor individual i el valor mitjà amb els permesos.

Muntatge de plaques: Les plaques HORMIPRESA estan dissenyades per ser muntades ràpidament i de manera fàcil. S’ha d’assegurar de totes maneres un bon accés a l’obra, tant per la grua mòbil com pels camions articulats de transport. El muntatge es fa de manera ininterrompuda i s’utilitzen unes pinces de muntatge amb seguretat especial contra caigudes. Normalment les plaques es col·loquen sobre bandes de EPDM o neoprè, o també morters anivellants d’alta resistència.

49


Toleràncies de muntatge En el muntatge s’ha de dimensionar correctament la longitud de recolzament Ls. Algun tipus “a” de diferència de contrafletxa pot produir-se. La longitud mínima real de recolzament recomanada és de 8 cm per a plaques de fins a 20 cm de cantell i de 12 cm per a plaques de 25 cm a 50 cm de cantell. La contrafletxa de les plaques pot donar petites diferències en el gruix de la capa de compressió que s’han de tenir en compte a l’hora de determinar el cantell total del forjat.

Respecte capa de compressió Part superior capa de compressió

t1 t2

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

d

ls

diferències de contrafletxa entre plaques

a

50


Bigues Twin Són les úniques grans bigues produïdes en continuïtat sense motlle, en pistes metàl·liques. Representen la solució tècnicoconstructiva ideal per la seva economia, rapidesa i prestacions en la realització de cobriments, viaductes, ponts i grans forjats, amb l’intradós totalment pla. Aquest detall evita les turbulències i les dificultats de ventilació en llargs túnels artificials.

Descripció

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Les bigues Twin són elements prefabricats de secció constant de formigó precomprimit, autoportants de secció en T invertida d’ala variable de 60 fins a 120 cm d’altura també variable de 50 a 100 cm. Es col·loquen a l’obra adossades (obtenint l’intradós pla) o separades amb capa de compressió completament massissa o alleugerida mitjançant planxes de xapa metàl·lica grecada. Els acers de repartició i de connexió amb el nucli de l’element, que donada la seva forma en cuny i la superfície rugosa, assegura un òptim monolitisme i solidarització amb la capa de compressió feta a l’obra. El doble nervi dóna al forjat una elevada rigidesa torsional i una òptima distribució transversal de càrregues.

Fabricació Les bigues es fabriquen en llargues pistes metàl·liques, utilitzant màquines automàtiques basades en el sistema slipform. Les bigues són armades segons les càrregues demanades i tallades a les longituds demanades un cop assolida la resistència esperada.

Característiques dels materials Formigó: HP-50

50 N/mm2

Armadures de pretensat: Cables Y-1860-S7 tipus UNE 36094:97 Armadura passiva: Acer B-500-S segons UNE 36068:94 i B-500-T segons UNE 36092:96 Armadura capa DE compressió: Acer B-500-S segons UNE 36068:94

51


geometria de les bigues twin 120

37 11

37

14

14

50

60

11

120

120

TWIN 120/60

TWIN 120/50

39 37

11

80

70 14

14

120

120

TWIN 120/70

TWIN 120/80 39

39

11

90

100

11

14

14

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

11

120

120

TWIN 120/90

TWIN 120/100 52


geometria de les bigues twin 80 37 11

37

14

14

50

60

11

80

80

TWIN 80/60

TWIN 80/50

39 37

11

80

80

TWIN 80/70

TWIN 80/80 39

39

11

14

14

90

100

11

80

80

TWIN 80/100

TWIN 80/90 53

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

14

14

80

70

11


Forjat HA-25 Ht + 10 cm Forjat HA-25 Ht + 20 cm Forjat HA-25 Ht + 20 cm

Forjat HA-25 Ht + 10 cm

Dades de secció bruta

Dades de secció homogènia HP-50 Dades de secció homogènia HP-50

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Dades de secció bruta

CARACTERÍSTIQUES ESTÀTIQUES DE LES BIGUES I ELS FORJAts

120

Amplada (b)

cm

Alçada biga (Ht )

cm

50

60

70

80

90

100

Àrea

cm2

2627

2887

3147

3329

3609

3889

15,8

19,4

23,1

26,5

31,1

35,7

Centre de gravetat (Yi) cm Moment inèrcia (I)

cm4

494676

859744

1358670

1958117

2842956

3906876

Moment estàtic (Sn)

cm3

41602

55902

72802

88380

112180

138780

Pes propi biga

Kn/ml

6,57

7,22

7,87

8,33

9,03

9,73

Moment inèrcia (I)

cm4

1621997

2448336

3487821

4768305

6317508

8134376

26,8

31,2

35,8

40,5

45,3

50,1

105844

134470

166568

202063

242807

287227

1,18

1,46

1,74

2,24

2,51

2,79

2752553

3948912

5407839

7153116

9206305

11574970

34,2

39,2

44,2

49,2

54,3

59,4

167750

205901

247523

292542

342810

396645

1,18

1,46

1,74

2,24

2,51

2,79

Centre de gravetat (Yi) cm Moment estàtic (Sn)

cm3

Pes formigó nervis

Kn/ml

Moment inèrcia (I)

cm4

Centre de gravetat (Yi) cm Moment estàtic (S n)

cm3

Pes formigó nervis

Kn/ml

Amplada (b)

cm

Alçada biga (H t )

cm

50

60

70

80

90

100

Àrea

cm2

2067

2327

2587

2769

3049

3329

18,2

22,3

26,6

30,5

35,5

40,5

Centre de gravetat (Yi) cm

80

Moment inèrcia (I)

cm4

429971

744402

1172217

1691769

2449316

3359374

Moment estàtic (Sn)

cm3

37682

51982

68882

84460

108260

134860

Pes propi biga

Kn/ml

5,71

5,82

6,47

6,63

7,63

8,33

Moment inèrcia (I)

cm4

1136949

1743152

2519938

3494447

4692635

6114978

27,4

32,0

36,8

41,6

46,6

51,6

84463

109914

138838

171159

208729

249972

1,18

1,46

1,74

2,24

2,51

2,79

1884866

2734882

3787892

5067781

6595827

8379765

33,9

38,8

43,7

48,7

53,8

58,9

125734

157534

192808

231478

275397

322990

1,18

1,46

1,74

2,24

2,51

2,79

Centre de gravetat (Yi ) cm Moment estàtic (Sn)

cm3

Pes formigó nervis

Kn/ml

Moment inèrcia (I)

cm4

Centre de gravetat (Yi) cm Moment estàtic (Sn)

cm3

Pes formigó nervis

Kn/ml

54


CARACTERÍSTIQUES ESTÀTIQUES DE LES BIGUES I ELS FORJAts Forjats amb bigues Twin. Diagrames d’utilització

TWIN 60/80

Q ton./m

20

TWIN 60/120

2

Q

15

ton./m2

15

10

10

Ht+30 (A)

Ht+30 (A)

Ht+30 (B)

Ht+30 (B) 5

5 4

Ht+10 (A)

4

3

Ht+10 (B)

3

2

2

1,5

1,5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Q

L

1

metres

6

7

8

9

10 11 12 13

TWIN 80/80

ton./m2

L

metres

TWIN 80/120 Q

30 25 20

ton./m2

20

15

Ht+30 (A)

15

10

Ht+30 (B)

10

Ht+30 (A) Ht+3 Ht+3 (B) Ht+30

Ht+10 (A) Ht+1 H 5

4

3

3

2

2

1,5

1,5

1

Ht+10 (A) Ht+10 (B)

5

Ht+10 (B) Ht+1 H

4

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

1

Ht+10 (A) Ht+10 (B)

6

7

8

9

10 11 12 13 14

18

L metres

1

6

7

8

9

10 11 12 13 14

TWIN 100/80

Q ton./m2

40 35 30 25

15 16 17

L

15 16

metres

TWIN 100/120 Q ton./m2

30 25 20

20

Ht+30 (A)

15

15

Ht+30 (B)

10

Ht+30 (A H (A)

10

Ht+10 (A Ht+ (A)

Ht+30 (B H (B)

Ht+10 (B Ht+ (B) 5

5

4

4

3

3

2

2

1,5

1,5

1

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

L metres

1

Ht+10 (A) Ht+ Ht+ Ht+10 (B)

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

L metres

Ht+30 (A, B) color: Zona d’utilització de biga TWIN amb armadura A o B adossades, amb prellosa d’encofrat perdut i capa de compressió col·laborant amb un cantell total Hbiga + 30 cm de formigó HA-30. Q = càrrega útil del forjat birecolzat L = llum de càlcul

Ht+10 (A, B) negra: Zona d’utilització de biga TWIN amb armadura A o B adossades, amb prellosa d’encofrat perdut i capa de compressió col·laborant amb un cantell total Hbiga + 10 cm de formigó HA-30.

55


Armadura capa de compressi贸

Capa de compressi贸

Mallat

10/20/30

SECCIONS TRANSVERSALS DELS FORJATS AMB BIGUES ADOSSADES

80

Biga TWIN

Armadura capa de compressi贸

Encofrat perdut

Mallat

Capa de compressi贸

10/20/30

Cotes en cm

50 a 100

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

50 a 100

Encofrat perdut

Biga TWIN

120

Cotes en cm

56


Mallat

Capa de compressió

10/20/30

Encofrat perdut

50 a 100

Armadura capa de compressió

Biga Twin

200

TOLERÀNCIES I CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCCIÓ Toleràncies:

Recobriment estàndard:

Longitud biga H = 50

± 3 cm

Longitud biga H > 50

±6 cm

Amplada biga base = 120 cm Amplada biga base > 120 cm

35 mm en ambient agressiu o per exigències especials (resistència al foc). El recobriment pot ser augmentat respecte al recobriment estàndard, d’acord amb les exigències del projectista.

± 3 mm + 10 mm

Acabat:

-3 mm

L’intradós és llis de pista metàl·lica, laterals i cares exteriors rugoses de màquina slipform per adherir-se a la capa col·laborant que es realitza a l’obra.

Longitud aconsellada de recolzament: Biga per a càrregues de tràfic:

20 – 30 cm

Biga per a forjat industrial:

12 – 20 cm

57

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Cotes en cm


DETALLS CONSTRUCTIUS DE PASSOS I DE FORJATS

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Armadura hiperestàtica biga Twin

Capa de compressió

Mallat

Encofrat de xapa

Armadura longitudinal

Armadura longitudinal

Armadura longitudinal

Armadura longitudinal

Morter d’anivellament Biga Twin

Pòrex Mur in situ

Banda elastomèrica EPDM 10

Cotes en cm

58

15


Armadura isostàtica Twin

Capa de compressió

Encofrat de xapa

Mallat

Armadura longitudinal

Pòrex

Morter d’anivellament

Biga Twin

Pòrex Mur in situ 10

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Banda elastomèrica EPDM 15

Cotes en cm

Armadura biga Twin contínua

Capa de compressió

Biga Twin

Mallat

Encofrat de xapa

Armadura longitudinal

Pòrex Banda elastomèrica EPDM Banda elastomèrica EPD M

Cotes en cm

10

15

15

10

Morter d’anivellament

Mur in situ

59


AVANTATGES TECNICOECONÒMICS DE LES BIGUES TWIN

Forjats de plaques alveolars i bigues Twin

Les bigues Twin fabricades per HORMIPRESA poden ser considerades, gràcies a la seva secció i a la seva tecnologia de producció, un component fonamental en la construcció de túnels artificials, forjats de pont, viaductes de trànsit i forjats industrials amb grans llums i sobrecàrregues. En la realització d’aquests forjats hi trobem avantatges tecnicoeconòmics perquè les bigues es fabriquen per trefilatge, sense motlle segons el procediment anomenat “vibroacabadora en continu”, en llargues pistes metàl·liques amb formigó d’alta resistència i de la millor qualitat. Aquesta tecnologia permet una elevada velocitat de producció i, en conseqüència, curts temps de subministrament en cas de grans superfícies.

- Gran economia gràcies a la particular tècnica de producció sense motlle en contraposició a qualsevol altre tipus de biga produïda tradicionalment. Hem de ressaltar l’alta relació m2/ml de la superfície lateral de la biga Twin en relació amb els esforços d’adherència. - Velocitat i simplicitat en el transport i en la posada a l’obra gràcies a la seva estabilitat i a la seva rigidesa lateral (no té problemes de deformació lateral). - Autoportants per a tots els llums i càrregues durant el muntatge i el rebliment de la capa de compressió. - Flexibilitat en la producció de les seves bigues, ja sigui per la seva longitud variable, ja sigui pel tall en esbiaix en el cap. - Durabilitat i resistència a la carbonatació assegurades en el temps gràcies a la tecnologia de producció per la baixíssima relació aigua/ciment. La vibració contínua i homogènia garanteix una gran compactació del formigó, una alta densitat d’aquest, una impermeabilitat gran i altes resistències mecàniques. - Les bigues Twin han estat molt utilitzades a Itàlia. Estan homologades per a forjats ferroviaris, per a forjats de trànsit, per F.F.S.S, ANAS, SPEA i pel consorci italià d’alta velocitat CAVET.

60


Panells de tancament


Són elements de formigó armats i aïllats per realitzar el tancament de l’edifici. Es fabriquen en dues tipologies bàsiques: motlle i alveolar, i amb diferents dimensions i característiques. La seva col·locació pot ser vertical o horitzontal.

Motlle L/5

Amplades estàndards: 300, 250, 240, 200 cm Material aïllant: Poliestirè expandit

L

3L/5

Dimensions:

PM 15

PM 20

PM 25

B

15

20

25

X

3

6

9

L/5

Panells de tancament

Cotes en cm

màx. 300

B

X

B

CARA EXTERIOR 20

20

20

Cotes en cm.

Característiques Tipus

Pes KN/m2

Long. màx. L m.

Aïll. tèrmic Kcal/h ºC m2

Aïll. acústic dbA

Resistència al foc Ei-min.

PM 15

3,00

7,5

0,78

48,9

60

PM 20

4,00

12

0,43

53,5

120

PM 25

5,00

14

0,30

57,0

180

62


Tipologies de portes i finestres ESTÀNDARD MIDES FINESTRA HORITZONTAL

20

255.5

CARA EXTERIOR

L

L

160

2.40 m‡x. 3.00m.

14 5

227

131.5

14 5

227

131.5

145

L 145

DETALL SECCIÓ FINESTRA 14 5

145 A

A

120

14 5 A

145

Premarc carpinteria

2.40 m‡x. 3.00m .

2.40 m‡x. 3.00m .

MIDES PORTA

MIDES FINESTRA

131.5 160 SECCIÓ A-A

120 CARA EXTERIOR

148.5 SECCIÓ A-A

EXTERIOR

CARA EXTERIOR

120

20

148.5

145

227

227

120

A

145

131.5

145

145

ESPECIAL A

20

B

200

Panells de tancament

A, B, C, D, E i F mínim 40 cm

VARIABLE

L

L

Perímetre a inscriure finestra

C

Perímetre a inscriure porta

D

Perímetre a inscriure finestra

màx. 300

E

Cotes en cm

63

màx. 300

F


Tipologies de CANTONADES

Cantell rodó amb cantonera

Cantell rom

Cantell recte

Cantell recte amb cantonera

Tipologies de fixació panells de motlle Vertical Platina fixació panell de motlle a jàssera de coberta

Perfil embegut en el panell de motlle per a la seva fixació a la jàssera de coberta

Jàssera de coberta tipus T amb perfil per a la fixació de la façana

Panells de tancament

Panell de motlle vertical

Paviment

Estrep en forma de “U” per lligar la base de la façana amb el paviment

Riostra recolzament façana

Sabata pilar

64


Detall fixació panell de motlle a jàssera de coberta

Paret de motlle

Perfil embegut en el panell de motlle per a la seva fixació a la jàssera de coberta

Jàssera de coberta tipus T amb perfil per a la fixació de la façana

Panells de tancament

Platina fixació panell de motlle a jàssera de coberta

Els elements metàl·lics d’ancoratge normalment són d’acer galvanitzat. Estan dimensionats per resistir les accions del vent.

65


Horitzontal Panell horitzontal de motlle Jàssera de coberta tipus T amb perfil per a la fixació de la façana

Panells de tancament

Pilar

Panell de motlle horitzontal

Riostra recolzament façana

Sabata pilar

66


Detalls fixació panell Pilar

Perfil embegut en el pilar per connectar el sistema antibolc del panell

Sistema antibolc del panell

Panell de motlle horitzontal

Els elements metàl·lics d’ancoratge normalment són d’acer galvanitzat. Estan dimensionats per resistir les accions del vent.

Panells de tancament

Panell de motlle horitzontal penjat mitjançant mènsules metàl·liques

Mènsula metàl·lica suport panell de motlle

Pilar

67


Alveolars Aquestes poden ser de dos tipus: MP - amb aïllament de cambra d’aire. MPAR - amb aïllament d’àrid expandit i cambra d’aire.

B 120

Amb l’armat adequat s’utilitzen com a mur de contenció de terres. En la utilització com a tancament, aquesta tipologia de panells va fixada a l’estructura amb ancoratges metàl·lics d’expansió normalment galvanitzats. Poden col·locar-se verticalment o horitzontalment. En els cantells es pot utilitzar la cantonera de les plaques de motlle. L’acabat exterior pot ser llis o ratllat.

L

Dimensions: MP 16 MP 20 MP 25 MP 30 MPAR 16 MPAR 20 MPAR 25 MPAR 30

Panells de tancament

B

16

20

25

30

cm.

Cotes en cm

Tipus

Pes KN/m2

Long. màx L m.

Aïll. tèrmic Kcal/h ºC m2

*Aïll. acústic dbA

Resistència al fo c Ei-min.

MP 16

2,62

9

2,66

46,7

120

MP 20

2,97

11

2,57

48,7

180

MP 25

3,68

13

2,45

52,2

240

MP 30

4,15

15

2,36

54,2

240

MPAR 16

1,57

9

1,98

38,3

120

MPAR 20

1,78

11

1,89

40,4

180

MPAR 25

2,21

13

1,74

44,0

240

MPAR 30

2,50

15

1,66

46,0

240

*Valors orientatius. 68


premarcs metàl·licS PER LA REALITZACIÓ D’OBERTURES Secció llinda A Placa alveolar o panell

B

C

Biga HEB

Cargols

Gruix paret

A

B

16

17,7

7,5

cm

20

21,4

8,5

cm

25

25

9,5

cm

30

31,8

10

cm

Perfil UPN

Secció brancal Gruix paret

A

B

C

16

17

7

20

cm

20

21

8

24

cm

25

26

9

28

cm

30

31

10

36

cm

A B

Panells de tancament

Paca alveolar o panell

Perfil UPN

Llinda

Brancal

Placa alveolar

69


Tipologies d’acabats superficials MOTLLE: Llis pintat

GRAPHIC CONCRETE: Greca

ALVEOLAR:

GCSmooth™ GC Exposed™ Llis pintat

GC Pro™

Pentinato Gris

Àrid Vist Rosa València

GC Collection™

Ranurat Gris

Àrid Vist Pedra de Riu

GC Art & Design™

Panells Paneles de tancament cerramiento

Àrid Vist Blanc Macael

70


Cobertes


La coberta de formigó neix amb l’intent de subministrar sistemes útils diferents en característiques i estètica per tal que el projectista pugui escollir el que millor s’adapta a la seva idea de l’edifici. Amb aquest catàleg volem posar-nos a la seva disposició per tal de trobar la millor solució, tant des del punt de vista tècnic com

Cobertes

econòmic, sense deixar de banda l’estètica.

72


Coberta Ypsilon La coberta YPSILON és la més experimentada per HORMIPRESA, basada en una biga de gran cantell que té forma de Y grega. Gràcies a aquesta particularitat, és l’element bàsic per arribar a grans llums, amb la més gran estabilitat i una gran capacitat d’evacuació d’aigües pluvials, amb el mínim cantell estructural possible. És una biga que evoluciona de la secció clàssica amb simple T que, a la vegada, té una gran esveltesa. Està molt implantada en construccions d’edificis industrials prefabricats. Es fabrica amb formigó pretensat tipus HP-50.

tipus d’ypsilon Y-140 120

Y-105 Y-100 Y-90

110

110

140

110

105 100

90

12

L. L. v

v L.

ar ia bl

va

ria

8

ble

L.

8,5

e

va

ria

ble

l iab ar

60

8

e

25 35

Cotes en cm 25

Característiques tècniques Altura (cm)

Pes KN/m

Y - 90

90

3,72

7, 50

30

Y - 100

100

4,27

7, 50

33

Y - 105

105

4,00

7, 50

33

Y - 140

140

8,75

7, 50

49

Tipus de formigó:

HP-50

Tipus acer actiu:

Y 1860 S7

Tipus acer passiu:

B-500-S

L màx. (m)

L’intereix màxim va en funció de la longitud de la biga.

73

Cobertes

Intereix màxim (m)

Tipus


JÀSSERES principals de suport a l’Ypsilon La biga Ypsilon, acostuma a anar col·locada sobre jàsseres principals de secció habitualment T, rectangulars o en doble T. Aquestes són de formigó pretensat tipus HP-50.

Aquestes bigues es col·loquen sobre els pilars, que ja hauran estat fabricats amb uns caps superiors especials per rebre aquestes bigues. Els recolzaments sempre són a través de bandes elastomèriques flexibles.

50 50

40/50

v L. l iab ar

ar ia bl

va

ria

ble

e

40/60

e

40/50/60

L. v

100

L.

L. v aria ble

120

40/50

Jàssera de coberta tipus IRC-50-120 Jàssera de coberta tipus IRC-50-100

Cotes en cm

20

Jàssera de coberta tipus rectangular

Jàssera de coberta tipus T

Cobertes

Materials de coberta De biga a biga, com a element de tancament, normalment es col·loca xapa metàl·lica corba que pot ser d’acer galvanitzat i lacat, alumini o material plàstic. Les lluernes es conformen normalment substituint superfícies de xapa metàl·lica per superfícies de policarbonat plàstic transparent. L’aïllament tèrmic es conforma amb una xapa “sandvitx” aïllant de llana de roca o de poliuretà, o bé amb un fals sostre inferior.

La biga Ypsilon arriba sempre a l’obra pintada amb pintura protectora a la carbonatació. Les bigues van proveïdes d’embornals de PVC per al desguàs d’aigües pluvials i la seva connexió als baixants.

74


detalls constructius Detall fixació biga Ypsilon a jàssera de coberta tipus T

Detall fixació panell de façana a jàssera testera de coberta CRV

Detall canal central de desguàs Coberta de xapa corbada simple

DETALL

Canal de xapa

Baixant aigües pluvials

Jàssera de coberta tipus T

Xapa superior fixada a l’Omega DETALL

Omega fixada a la xapa inferior Aïllament tèrmico-acústic IBR Xapa inferior fixada a la biga de coberta Biga de coberta

75

Cobertes

Biga de coberta Ypsilon


Detall impermeabilització façana amb coberta Acabament de coronació de xapa Acabament interior de xapa

Biga de coberta Ypsilon Coberta de xapa corbada simple

Coberta amb baixants pluvials exteriors Coberta de xapa corbada simple

Timpà

Biga de coberta Ypsilon

Cobertes

Canal de xapa

76


Sistema de ventilació en coberta

Ypsilon amb coberta “sandvitx”

Fibra de vidre IBR-80

Biga Ypsilon

Coberta de xapa inferior

Llana de roca de 40 o 50 m/m de gruix i 150 kg/m3 de densitat fixada mecànicament

La llana de roca i la làmina asfàltica sobre el cap superior de la Ypsilon són opcionals.

77

Cobertes

Làmina asfàltica de betum elastomèric SBS autoprotegida amb minerals de 5k/m2, soldada en tota la seva superfície a la llana de roca


Coberta Variant Aquest nou tipus de coberta de formigó pretensat es situa a la banda alta en termes de qualitat, en l’àmbit de les cobertes d’edificis prefabricats. En el transcurs d’aquests anys la tecnologia ha permès considerar el formigó, gràcies als nostres tècnics, un producte molt apreciat per les seves qualitats estètiques i de resistència. En aquest context s’ha creat la coberta Variant.

mercat i prestant la màxima atenció als projectistes, és tenir una biga que admeti les màximes variacions per configurar diferents formes de coberta. Nascuda com una estructura plana, permet el màxim volum interior amb la possibilitat d’una coberta de doble pendent, amb pendents superiors al 5 %. Tant el transport com la posada a l’obra són aspectes fonamentals que influeixen en el disseny de manera important. Pel fet de ser una biga de coberta no tancada dels extrems, evita els problemes d’impermeabilització i dilatació en els extrems, permet la col·locació en edificis de geometria no ortogonal i a la vegada pot configurar voladissos importants.

En aquesta hi trobem totes les respostes en termes de prestacions, flexibilitat i resultat estètic que es poden obtenir d’una coberta de formigó prefabricat. Les solucions possibles van de la coberta plana amb bigues acostades, a la coberta en “dent de serra”, ideal per obtenir espais curosament il·luminats. La lleugeresa li dóna un gran impacte estètic. La possibilitat d’impermeabilització i de pintar a fàbrica les bigues (reduint al mínim el treball a l’obra) són característiques d’aquesta nova coberta. L’intradós de la Variant presenta una forma harmoniosa que dóna a l’interior de l’edifici una importància d’acord amb la destinació i ús d’aquest. La idea base de la biga Variant, seguint les indicacions del

biga variant Variant

Variant Shed

249

Cotes en cm

130 45

100

Cobertes

55

Altura (cm)

Pes KN/m

Intereix màxim (m)

L màx. (m)

V - 100

100

7,16

5,00

33,00

V-Shed

130

8,80

2,80 - 2,90

33,00

Tipus

Tipus de formigó:

HP-50

Tipus acer actiu:

Y 1860 S7

Tipus acer passiu:

B-500-S 78


JÀSSERES principals de suport a la variant La biga Variant habitualment va col·locada sobre la jàssera CRV (jàssera canal) de secció H i feta amb formigó pretensat tipus HP-50.

La forma inferior d’aquesta jàssera permet encaixar perfectament amb el cap del pilar. El recolzament de jàsseres sempre és amb bandes elastomèriques flexibles.

L.

va

ria

ble

110 Cotes en cm L. v

ar iab l

e

60

CRV-60-110 100

CRV-60-100 60

aïllant de llana de roca o de poliuretà. La biga Variant arriba sempre a l’obra pintada amb pintura protectora a la carbonatació. També pot anar pintada exteriorment amb una pintura especial reflectant dels raigs del sol. Les bigues van proveïdes d’embornals de PVC per al desguàs d’aigües pluvials i la seva connexió als baixants.

De biga a biga, com a element de tancament, normalment es col·loca xapa metàl·lica corba. Aquesta pot ser d’acer galvanitzat, lacat, alumini o plàstic. Les lluernes es conformen normalment substituint superfícies de xapa metàl·lica per superfícies de policarbonat plàstic transparent. L’aïllament tèrmic es conforma amb una xapa “sandvitx”

79

Cobertes

Materials de coberta


Detalls constructius Coberta Variant col·lateral Biga Variant

Jàssera de coberta tipus CRV

Coberta Variant Biga Variant

Lluerna

Coberta de xapa

Jàssera de coberta tipus CRV

Policarbonat cel·lular 6 mm - opal

Policarbona t cel·lular 4 mm - transparent

Coberta Variant Translúcida Lluerna

Intereix de 350 cm fix

Cobertes

Biga Variant

Jàssera de coberta tipus CRV

80

Acabament tanca lluerna Doble closa de butil


81

Cobertes


Coberta Variant Coberta de xapa inferior

Coberta de xapa superior

Lluerna

Llana de roca Biga Variant

Jàssera de coberta tipus CRV

Coberta Variant aïllada Lluerna de policarbonat cel·lular

Coberta de xapa superior

Fibra de vidre IBR-80

Cobertes

Xapa de 0,8 m/m

Jàssera de coberta tipus CRV

Coberta de xapa inferior Biga Variant

82


Coberta Variant plana amb timpans Cúpula de formigó Biga Variant

500 cm fix

Lluerna

Jàssera de coberta tipus CRV Timpà de formigó

Coberta Variant Minished

Coberta Variant Shed aislada Acabament inferior de xapa Acabament superior de xapa

Cobertes

280 cm fix

Lluerna policarbonat

Jàssera de coberta rectangular

Biga Variant Timpà

Xapa

Xapa

83


Coberta amb xapa plana de múltiples pendents Aquest tipus de coberta garanteix una millor relació qualitat-preu. S’utilitza sobretot en edificis de logística on, per la seva lleugeresa, s’aconsegueix malles de dimensions considerables entre pilars. L’intradós d’aquesta coberta pot anar acabat amb un cel ras aïllant de plaques lleugeres. Aquest sistema de coberta fabricat per HORMIPRESA es basa en la biga doble T tipus IRC 50.100 o IRC 50.120, i les corretges tubulars que van d’un cantell de 25 cm a un cantell de 63 cm. Les bigues principals van col·locades i fixades sobre pilars.

Característiques tècniques Bigues principals: Tipus

Ample (cm)

Altura (cm)

Pes KN/m

YRT-76

55

76

3,28

YRT-86

55

86

3,93

YRT-100

35

100

4,70

YRT-130

60

130

10,40

YRT-150

60

150

12,00

IRL 40.100

40

100

6,08

IRL 50.100

50

100

6,23

IRL 50.110

50

110

7,48

IRL 50.120

50

120

8,73

Cobertes

Corretges tubulars: Intereix màxim

L màx. (m)

0,94

Segons xapa

12,0

35

1,03

Segons xapa

13,0

35

40

1,86

Segons xapa

16,0

50

40

50

2,19

Segons xapa

20,0

63

60

63

4,50

Segons xapa

25,0

Referència

Ample (cm)

Altura (cm)

30

23

30

35

23

40

Tipus de formigó:

HP-50

Tipus acer actiu:

Y 1860 S7

Tipus acer passiu:

B-500-S

Pes KN/m

84


Esquema estructural Detall estructura mitjançant IRL i Corretja tubular

Biga IRL

Corretja tubular

Jàssera rectangular

Paviment

Pilars

Biga IRL

Cobertes

Jàssera rectangular

85


86

Cobertes


Corretges tubulars

Bigues YRT

Cobertes

Bigues IRL

87


Detall muntatge IRL Biga IRL-50-120

Recolzament elastomèric

Esperes

Pilar

Pilar

Detall fixació corretja tubular

Cobertes

Materials de coberta De corretja tubular a corretja tubular col·locades a diferents intereixos, es col·loca normalment xapa metàl·lica que pot ser d’acer o alumini i amb acabats galvanitzats o lacats. L’aïllament de coberta es fa formant un “sandvitx” entre dues xapes i llana de roca d’alta densitat o bé col·locant un panell “sandvitx” de xapa i poliuretà. Normalment les lluernes són de policarbonat amb cambra d’aire. 88


Grades


Grades Són elements de formigó armat pretensat, utilitzables en espais esportius (estadis, piscines) o en espais lúdics (cinemes o teatres). A més, tant poden cobrir grans llums com poden estar perfectament acabades o preparades per ser revestides amb material d’acabat.

Panell de motlle horitzontal

Placa alveolar

Grades

Pilar Jàssera portagrades

Grades

Paviment

90


Pilar

Panell de motlle horitzontal Placa alveolar Grades

Pilar

Paviment

91

Grades

JĂ ssera portagrades


Panell de motlle horitzontal

Pilar

Placa alveolar Grades

JĂ ssera portagrades

Pilar

8-10-15

Var. de 26-51

Paviment

600 mĂ x. 115-120

Grades

15

92


Els millors acabats


94


Naus industrials, cinemes, supermercats, escoles, pàrquings, equipaments públics… Una àmplia gamma de possibilitats que s’ofereixen a través dels nostres serveis. Des d’Hormipresa treballem per tal d’oferir-te els millors productes amb les tècniques més novedoses i els acabats de més qualitat.

95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


Llars amb caliu


Xalets unifamiliars aïllats i adossats Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Xalets unifamiliars aïllats i adossats XALETS UNIFAMILIARS AÏLLATS

110

Detalls del sistema constructiu

110

Els secrets bàsics del confort

112

CASES ADOSSADES

113

Detalls del sistema constructiu

113

Estructures de nus rígid o hiperestàtiques ESTRUCTURES PER A HABITATGES

117

Descripció del sistema

117

108


Xalets unifamiliars a誰llats i adossats


Xalets unifamiliars aïllats i adossats

Xalets unifamiliars aïllats Constitueixen la construcció més experimentada d’HORMIPRESA. Són cases tradicionals muntades sobre qualsevol terreny, conformades a base de grans panells de formigó i sostres de placa alveolar, construïdes en un temps rècord i que, un cop muntada l’estructura industrialitzada, s’acaben de manera totalment tradicional. L’acabat interior i exterior podrà ser triat pel client dins una gamma de possibilitats d’oferta. Les cases es munten sobre un sistema de fonament adequat o sobre un celler prèviament construït dins el terreny. La casa, quan és de planta baixa, té un sostre sanitari que l’aïlla del terreny i constitueix una cambra d’aire ventilada. Les parets són de 25 cm de gruix i de dimensions màximes de 740 cm x 300 cm, amb uns sistemes de contorn especial per tal de fer la seva unió hiperestàtica als col·laterals i als sostres corresponents. Els sostres són de placa alveolar pretensada, podent així aconseguir espais lliures de llums de fins a 9,0 m, amb plena garantia de resistència i rigidesa.

DETALLS DEL SISTEMA CONSTRUCTIU Secció constructiva

pend

ent

30 %

pend

% t 50 d en p en

pl. primera

ent

30 %

terrassa

porxo

pl. baixa

D- 2 cambra d’aire ventilada

110


Xalets unifamiliars aïllats i adossats

Esquema principal d’organització de l’estructura

Caixa de regulació i buló anivellador Panell façana de l’altell

Cantonera en L Forjat P.1 Placa alveolar

Panell façana de la planta baixa

Junta vertical entre panells Panell façana de la planta baixa

Obertura

Riostra jàssera de fonament

Pilar circular del porxo

Jàssera del porxo

111

Cantonera en L


Xalets unifamiliars aïllats i adossats

ELS SECRETS BÀSICS DEL CONFORT

4

2

6 5

3

1

8 7

13

9 9 9

12

11 10

1. Paviment definitiu, ceràmica o altres. 2. Envans interiors de 7,5 cm de gruix, amb aïllament acústic. 3. Sòcol ceràmic o altres. 4. Cantonera de formigó armat, ancorada a les parets. 5. Extradossat de 5 cm de gruix, amb aïllament incorporat.

6. Paret de formigó armat, amb aïllament incorporat, de 25 cm de gruix (7,5 + 10 + 7,5).

7. Placa alveolar pretensada. 8. Armadura d’unió de les parets de formigó armat. 9. Faixa armada de rigidització de l’estructura. 10. Armadura d’unió entre les plaques alveolars. 11. Sostre tècnic per al pas de les instal·lacions. 12. Guies metàl·liques ancorades a l’estructura per al suport del sostre tècnic. 13. Morter d’anivellament. Suport del paviment definitiu.

112


Utilitzant la mateixa tecnologia constructiva dels xalets unifamiliars, és a dir, fent servir panells de formigó i plaques alveolars per a la formació de parets i sostres, s’obté una tipologia de cases adossades adaptada al projecte inicial. Els sistemes i els detalls de fixació donen estabilitat al sistema estructural. Aquest sistema és dels anomenats de “mur de càrrega”. Les cases es munten sobre un fonament adequat del tipus tradicional. Els acabats, tant exteriors com interiors, poden ser del tipus tradicional. Les parets de façana són de 25 cm de gruix i les mitgeres poden ser de 15 cm mentre que les dimensions màximes són de 750 cm x 300 cm, amb sistemes de contorn especial que permeten una unió hiperestàtica als col·laterals i als sostres corresponents, proporcionant un gran aïllament tèrmic i acústic. Els sostres són de placa alveolar pretensada.

DETALLS DEL SISTEMA CONSTRUCTIU HORMIPRESA utilitza el formigó armat per a aquest tipus de construcció, a base de grans panells en murs, forjats de plaques alveolars que poden arribar a assolir grans llums (fins a 10-12 metres) i façanes de formigó arquitectònic texturitzat per revestir o pintar. Les escales de connexió entre plantes també solen industrialitzar-se. Aquesta tecnologia permet a l’arquitecte realitzar qualsevol projecte, tenint present que les condicions de solidesa, aïllament i qualitat són en tot cas primordials.

113

Xalets unifamiliars aïllats i adossats

Cases adossades


114

Xalets unifamiliars a誰llats i adossats


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

HORMIPRESA ha desenvolupat, amb tecnologia pròpia, un sistema estructural format per pilar, jàssera i placa alveolar destinat a construir edificis en alçada d’unes sis plantes, amb estructura prefabricada a base de nusos rígids en les interseccions dels pilars

Elaboració del Document d’Adequació a l’Ús (DAU) per a un sistema estructural d’habitatges industrialitzats. Homologació del sistema per l’ITEC.

amb el forjat.

El sistema desenvolupat per HORMIPRESA està destinat a l’edificació d’estructures per a habitatges plurifamiliars en alçada.

Aquest sistema té la rigidesa suficient per suportar totes les accions gravitatòries en fase de muntatge de manera autoportant i per resistir els esforços horitzontals en fase de servei un cop realitzats els nusos estructurals.

116


DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA Destinació i principis El procediment està destinat a la construcció d’edificis d’habitatges, oficines, hospitals, escoles, etc., amb alçades de fins a 20 metres, amb soterranis o sense. El sistema estructural és compost per elements verticals de suport (pilars) de formigó armat, forjats constituïts per jàsseres de formigó armat o pretensat i plaques alveolars de formigó pretensat, fabricats en sèrie i lligats en obra mitjançant armadures i formigonat in situ dels nusos.

Elements Pilars Els pilars són elements de formigó armat de secció mínima de 40x40cm, quadrada o rectangular. I una longitud màxima de 20 m. Estan fabricats amb formigó tipus HA-35 i armats amb acer B-500-S. Tenen els cantells bisellats de 10x10 mm. Segons sigui la unió amb les jàsseres (isostàtica o hiperestàtica) porten incorporat un caixó metàl·lic de tal manera que deixa un forat en la direcció de la jàssera per passar les armadures de continuïtat de moments aconseguint així la continuïtat de les jàsseres.

Pilar de formigó armat, secció variable segons càlcul

Caixó metàl·lic, secció variable segons càlcul

Minimènsulas metàl·liques pel recolzament de les jàsseres en fase de muntatge Minimènsules metàl·liques

Caixó metàl·lic

Beines

PLANTA PILAR

Ranurat del pilar per millorar l’adherència amb el fonament

117

Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Estructures per a habitatges


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Jàsseres per forjats Les jàsseres són elements de formigó armat o pretensat de secció “T”, “L” o rectangular amb diferents amplades i cantells en funció de la llum. Poden ser armades o pretensades fabricades amb formigons H.A. 30 o H.P.50 i amb acer B-500-S o filferros i cordons d’acer del tipus pretensat, respectivament. Les seccions “L” i “T” no

tenen formigonada la part superior del cap presentant les armadures horitzontals sortints per lligar-les amb l’armadura del nus. Segons el tipus d’unió amb el pilar (isostàtica o hiperestàtica) les jàsseres tindran total o parcialment formigonat el cap de compressió als extrems de les mateixes per tal d’aconseguir la unió.

Connectors cap de compressió

Jàssera tipus T secció variable segons càlcul

Zona a realitzar en obra per la formació del nus

Armadura de la jàssera

Encaix per recolzar la jàssera sobre les minimènsules

Plaques alveolars de forjat Són elements plans autoportants amb alvèols per alleugerir el pes, fabricats amb formigó HP-45 i HP-50 i pretensats amb cordons d’acer del tipus pretensat (UNE 36094). L’amplada estàndard de les plaques és de 120 centímetres i el cantell, en funció de la longitud, pot ser de 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 o 50 cm. La junta lateral entre plaques està dissenyada amb la forma adient que permet el formigonat per aconseguir

el monolitisme del forjat i la correcta distribució transversal de càrregues. El forjat pot disposar o no de xapa de compressió depenent de la sobrecàrrega a que estigui sotmès. El recolzament de les plaques amb els elements de suport (bigues) dóna lloc a diferents solucions constructives, des d’unions hiperestàtiques (forjat continu) a isostàtiques, podent fer volar les plaques fins a 3 m.

118


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Muntatge Unió isostàtica En aquest tipus de nus el pilar és continu (no hi ha forats de pas per l’armat de la jàssera) presentant unes mènsules prismàtiques pel recolzament de les jàsseres; mitjançant la interposició d’una làmina de neopré. El moviment relatiu jàssera/pilar està limitat mitjançant dues barres metàl·liques verticals encastades a la mènsula i passant a través dels passatubs preparats als extrems de la jàssera a tal efecte. Una vegada col·locades aquestes barres es formigona i es forma una unió isostàtica. En aquest tipus d’unió la jàssera està completament formigonada, tret de la part superior del cap, que servirà per lligar les armadures negatives del forjat.

Beines

Encaix per les mènsules Mènsules metàl·liques

Unió hiperestàtica com a resultat un nus hiperestàtic amb encastament jàssera / pilar. El recolzament de les jàsseres amb els pilars durant la fase de muntatge es fa amb les minimènsules metàl·liques dels pilars, quedant aquestes amagades dins les jàsseres. Aquest sistema permet fer el muntatge de l’estructura sense apuntalaments. En aquest tipus d’unió la jàssera s’haurà d’acabar de realitzar en obra, ja que aquesta arriba a obra incomplerta en un extrem de la part superior per tal de facilitar el pas d’armadures que donaran la continuïtat de les jàsseres a les dues bandes del pilar.

40

El nus pilar/jàssera es resol amb un calaix prismàtic metàl·lic incorporat al pilar de tal manera que deixa un forat en la direcció de la jàssera per passar les armadures de continuïtat de moments i d’aquesta manera aconseguir la continuïtat de les jàsseres. Aquest calaix metàl·lic està format per parets d’acer tipus A: 42-B, lligat a les armadures de reforç del pilar. Amb aquest element s’evita l’afebliment del pilar que representa el forat sense formigonar, ja que la transmissió d’esforços està garantitzada entre els diferents trams del pilar a través d’aquest calaix metàl·lic. El conjunt, un cop formigonats els buits del pilar i les jàsseres, dóna

60

60 Encaix de la jàssera per recolzar a les minimènsules

Minimènsules

119


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Pilar de formigó armat

Minimènsules metàl·liques fase de muntatge

Jàssera T invertida, formigó pretensat

Encaix per recolzar la jàssera sobre les minimènsules del pilar

Caixó metàl·lic

Armadura jàssera

Sabata de fonamentació, formigó armat

Tots els elements que han sortit fins ara porten encastats, en la pròpia peça uns ganxos d’elevació per tal de poder manipular la peça i col·locar-la en obra, mitjançant grues mòbils. Una vegada col·locades les jàsseres, i en el cas de fer la unió hiperestàtica, hem de passar les barres que conformaran l’armat del nus rígid que realitzarem entre les jàsseres, el pilar i les plaques alveolars. Depenent del càlcul, el nombre de barres i els seus diàmetres varia. Es col·loquen barres en els dos sentits del pòrtic per tal d’aconseguir el

monolitisme de l’estructura. En el sentit jàssera-pilar les barres passen a través del caixó metàl·lic que té el pilar i es lliguen amb les armadures de la jàssera que està per completar. En el sentit placa alveolar-pilar les barres passen a través dels orificis que s’han deixat tant en el caixó metàl·lic com en el pilar per a tal fi.

Pilar

Armat del nus sentit forjat-pilar-forjat

Armat del nus sentit jàssera-pilar-jàssera

Caixó metàl·lic

Jàssera T invertida formigó pretensat

120


El tipus de jàssera emprat serà la secció en “T” invertida amb recolzament del forjat a les ales de la “T”; o secció rectangular despenjada sota el forjat. Amb la jàssera “T” la unió forjat/jàssera resulta hiperestàtica amb el lligam i les armadures sortints del cap formigonat en conjunt. La solució amb jàssera rectangular permet el recolzament i pas de les plaques contínues fent treballar a aquestes en voladís, donant com a resultat una unió isostàtica.

Pilar de formigó armat Rascat dels alveols col·locació de barres pel nus

Armat del nus sentit jàssera-pilar-jàssera

Jàssera T invertida, formigó pretensat

Jàssera lateral La jàssera emprada en aquest cas serà la “L” amb recolzament de les plaques de forjat a l’ala de la biga o amb jàssera rectangular despenjada. En aquest cas la biga pot portar armadura vertical sortint per lligar-la amb els negatius del forjat, aconseguint-se una unió hiperestàtica. Armat del nus sentit jàssera-pilar-jàssera

Pilar de formigó armat

Placa alveolar HORMIPRESA de formigó pretensat

Jàssera tipo L, formigó pretensat

Connectors cap de compressió

Jàssera tipus T secció variable segons càlcul

Zona a realitzar en obra per la formació del nus

Armadura de la jàssera

Encaix per recolzar la jàssera sobre les minimènsules

121

Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Jàssera central


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Jàssera del pis superior/coberta La jàssera emprada en aquest cas serà la “L” o la “T” segons la jàssera sigui de vora o sigui central. En aquests casos la jàssera porta un calaix metàl·lic incorporat pel qual s’introdueixen les armadures sortints del cap del pilar en el que es recolza aquesta. Per tal de realitzar la unió entre les plaques i el pilars hi ha plaques que porten els alvèols ranurants per poder introduir-hi les barres de connexió. Pilar de formigó armat Armat del nus sentit jàssera-pilar-jàssera

Placa alveolar HORMIPRESA de formigó pretensat

Armat del nus sentit forjat-pilar-forjat

Jàssera T invertida, formigó pretensat

Perfil especial per ancorar les barres de reforç transversals

Capa de compressió de 5 cm de gruix Armadura jàssera armada

Placa alveolar HORMIPRESA NP-16 Armadura superior de reforç de la jàssera

Armadura transversal en junta de placa

Nucli rígid metàl·lic 15 x 15 interior

4 $ 12 Armadura inferior de reforç de la jàssera

4 $ 20

VISTA LATERAL

122


que la part inferior. Un cop l’estructura està muntada d’una manera isostàtica, es formigonen els nusos que la formen i totes les juntes entre plaques de manera que, finalment, aconseguim una estructura totalment rígida, formada a partir de nusos hiperestàtics formigonats in situ. Una vegada formigonada l’estructura ja podem continuar amb les següents fases d’obra sense haver d’esperar l’enduriment del formigó.

Formigonat in situ del nus hiperestàtic

Pilar de formigó armat

Placa alveolar HORMIPRESA de formigó pretensat

Formigonat de les juntes entre forjats Jàssera T invertida, formigó pretensat

123

Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Un cop col·locada tota l’armadura pròpia del nus es col·loquen les plaques alveolars que conformen el forjat de l’estructura. Les plaques alveolars poden tenir una amplada de 1,20 metres o 0,95 metres. La pròpia geometria de la placa alveolar permet la col·locació de negatius en les seves juntes i el formigonat de les mateixes sense haver d’encofrar, ja que la junta que formen dues plaques té la part superior més ample


Estructures de nus rígid o hiperestàtiques

Jàssera Deltabeam Aquest tipus de biga s’utilitza quan, a més d’aconseguir una unió hiperestàtica, volem que el forjat no tingui cap despenjament. Per a això s’utilitza en els llocs necessaris la jàssera mixta formigó-acer DELTABEAM, que podrà ser contínua travessant el pilar o discontínua quan s’hagi deixat un pas en el pilar per a travessar-lo amb armadura.

Xapa metàl·lica

50

15 Xapa metàl·lica

124


[Direcció i Departament Comercial] C. Lleó XIII, 24 08022 BARCELONA T +34 934 470 322 F +34 933 339 801 [Departaments Comercials] Avda. Burgos, 44 28036 MADRID T +34 915 743 503 F +34 915 733 568 ZARAGOZA T +34 976 757 714 F +34 976 757 714 [Administració] Ctra. d’Igualada, s/n SANTA COLOMA DE QUERALT 43420 [Tarragona] T +34 977 880 224 F +34 977 880 534 [Fàbriques] SANTA COLOMA DE QUERALT [Tarragona] EL PLA DE SANTA MARIA [Tarragona] TORIJA [Guadalajara] www.hormipresa.com

Hormipresa Industrial  
Hormipresa Industrial  

Catàleg Industrial d'Hormipresa

Advertisement